Παρακαλω περιμένετε...

Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Ν. 4093/2012, Παρ. Ε, Υποπαρ. Ε1)

Στη συνέχεια παρατίθενται οι συγκεκριμένες διατάξεις του Ν. 4093/2012 για τον "Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών". Εάν θέλετε να δείτε ολόκληρο το ν. 4093/2012, πατήστε εδώ.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4093

ΦΕΚ Α 222/12-11-2012

Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμο­γής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαι­σίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟ­ΔΑ, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙ­ΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ KAI ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙ­ΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1. Υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών
Άρθρο 2. Τρόπος απεικόνισης συναλλαγών
Άρθρο 3. Εξαιρέσεις - Απαλλαγές
Άρθρο 4. Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων
Άρθρο 5. Δελτίο Αποστολής [1]
Άρθρο 6. Τιμολόγηση Συναλλαγών
Άρθρο 7. Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών
Άρθρο 8. Έγγραφα μεταφοράς και Στοιχεία Λοιπών Συναλλαγών [1]
Άρθρο 9. Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων
Άρθρο 10. Διασταυρώσεις και Απόδειξη Συναλλαγών
Άρθρο 11. Εξουσίες της Φορολογικής Αρχής
Άρθρο 12. Εξουσίες Υπουργού Οικονομικών
Άρθρο 13. Θέση σε ισχύ
Άρθρο 14. Μεταβατικές διατάξεις