Παρακαλω περιμένετε...

Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Ν. 4093/2012, Παρ. Ε, Υποπαρ. Ε1)

Τελευταία κωδικοποίηση με:

Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν. 4308/2014)
Στη συνέχεια παρατίθενται οι συγκεκριμένες διατάξεις του Ν. 4093/2012 για τον "Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών". Εάν θέλετε να δείτε ολόκληρο το ν. 4093/2012, πατήστε εδώ.

Προσοχή: Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα), από την 1η Ιανουαρίου 2015 καταργείται η υποπαράγραφος Ε1 της παραγράφου Ε΄ του ν. 4093/2012 (Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών), καθώς και κάθε διάταξη, ερμηνευτική εγκύκλιος ή Οδηγία έχει εκδοθεί δυνάμει εκείνης της διάταξης ή του προϊσχύοντος π.δ. 186/1992.

Εξαιρετικά οι αποφάσεις

 • Κ.Υ.Α. ΠΟΛ. 1009/4.1.2012 (Β' 72),
 • Κ.Υ.Α. ΠΟΛ. 1203/2.11.2012 (Β' 3130),
 • Κ.Υ.Α. ΠΟΛ. 1032/21.2.2013 (Β' 548),
 • Κ.Υ.Α. ΠΟΛ. 1206/ 30.8.2013 (Β' 2237) και
 • Κ.Υ.Α. ΠΟΛ. 1263/4.12.2013 (Β' 3265),
 • καθώς και κάθε άλλη σχετική απόφαση, οι οποίες αφορούν την εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων ελέγχου εισροών − εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης,
 • καθώς και οι αποφάσεις Α.Υ.Ο. 1093619/ 748/0015/ΠΟΛ. 1212/10.8.1995 (Β' 719),
 • Α.Υ.Ο. 1128269/ 1226 /0015/ ΠΟΛ. 1292/16.11.1995 (Β' 982),
 • Κ.Υ.Α. 1071467/536/ 0015/ΠΟΛ. 1101/31.7.2006 (Β' 1283),
 • Κ.Υ.Α. 1008269/52/ 0015/ΠΟΛ. 1009/22.1.2008 (Β' 176) και
 • Κ.Υ.Α. ΠΟΛ. 1193/ 21.12.2010 (Β' 2174),
 • καθώς και κάθε άλλη σχετική απόφαση, οι οποίες αφορούν την παρακολούθηση των συναλλαγών των επιχειρήσεων Καζίνο

εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την 1.1.2015.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4093

ΦΕΚ Α 222/12-11-2012

Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμο­γής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαι­σίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟ­ΔΑ, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙ­ΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ KAI ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙ­ΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1. Υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών [1]
Άρθρο 2. Τρόπος απεικόνισης συναλλαγών
Άρθρο 3. Εξαιρέσεις - Απαλλαγές
Άρθρο 4. Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων
Άρθρο 5. Δελτίο Αποστολής [1]
Άρθρο 6. Τιμολόγηση Συναλλαγών
Άρθρο 7. Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών
Άρθρο 8. Έγγραφα μεταφοράς και Στοιχεία Λοιπών Συναλλαγών [1]
Άρθρο 9. Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων
Άρθρο 10. Διασταυρώσεις και Απόδειξη Συναλλαγών
Άρθρο 11. Εξουσίες της Φορολογικής Αρχής
Άρθρο 12. Εξουσίες Υπουργού Οικονομικών
Άρθρο 13. Θέση σε ισχύ
Άρθρο 14. Μεταβατικές διατάξεις