Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

ΠΟΛ. 1193/21-12-2010 Υποχρεώσεις Κ.Β.Σ. και καθορισμός εγγράφων των επιχειρήσεων Καζίνο, για τις συναλλαγές τους, από τη διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών, με τη χρήση συστημάτων ηλεκτρονικών χρηματικών δοσοληψιών, σε μηχανήματα ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών και τερματικούς σταθμούς (θέσεις) ηλεκτρονικών ρουλετών

ΠΟΛ. 1193/21-12-2010

Υποχρεώσεις Κ.Β. Σ. και καθορισμός εγγράφων των επιχειρήσεων Καζίνο, για τις συναλλαγές τους, από τη διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών, με τη χρήση συστημάτων ηλεκτρονικών χρηματικών δοσοληψιών, σε μηχανήματα ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών και τερματικούς σταθμούς (θέσεις) ηλεκτρονικών ρουλετών

Η παρούσα απόφαση εξακολουθεί να ισχύει και μετά την έναρξη ισχύος των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ν. 4308/2014, Άρθρο 38 § 1).

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Το ν.2206/1994 (ΦΕΚ 62 Α΄) «Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, έλεγχος καζίνων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 2 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με τους νόμους 2224/1994 (ΦΕΚ Α΄ 112), 2941/2001 (ΦΕΚ Α΄ 201), 2919/2001 (ΦΕΚ Α΄ 128), 3065/2002 (ΦΕΚ Α΄ 251), 3105/2003 (ΦΕΚ Α΄ 29), 3139/2003 (ΦΕΚ Α΄ 100), 3190/2003 (ΦΕΚ Α΄ 249), 3220/2004 (ΦΕΚ Α΄ 15) και 3229/2004 (ΦΕΚ Α΄ 38) και ισχύει.

2. Το ν.3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (ΦΕΚ Α΄ 187).

3. Το ν.1809/1988 (ΦΕΚ Α΄ 222) «Καθιέρωση Φορολογικών Μηχανισμών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992 - ΦΕΚ Α΄ 84), όπως ισχύουν και ειδικότερα τις διατάξεις των υποπεριπτώσεων γδ΄ και γη΄ της περίπτωσης γ΄ και της περίπτωσης ζ΄ του άρθρου 38 αυτού.

5. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας - Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας - Θράκης και την Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής»» (ΦΕΚ Α΄ 213).

6. Το Π.Δ. 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄ 213).

7. Το Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 214).

8. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221).

9. Την Δ6Α 1142500 ΕΞ 2010/26.10.2010 (ΦΕΚ 1725 Β΄) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτριο Κουσελά.

10. Το Π.Δ. 15/2010 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Τουρισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού» (ΦΕΚ Α΄ 35).

11. Το Π.Δ. 37/2010 «Διορισμός Υφυπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού» (ΦΕΚ Α΄ 77).

12. Την αριθμ. 63826/1.7.2010 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Γεωργίου Νικητιάδη» (ΦΕΚ Β΄ 1028).

13. Την 1100772/1474/0015/ΠΟΛ.1135/26.10.2005 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Κωδικοποίηση - Συμπλήρωση Τεχνικών Προδιαγραφών Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και Συστημάτων - Διαδικασίες χρήσης και λειτουργίας τους» (ΦΕΚ Β΄ 1592).

14. Την Τ/6736/1.7.2003 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (ήδη Πολιτισμού και Τουρισμού) «Κανονισμός Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο» (ΦΕΚ Β΄ 929), όπως τροποποιήθηκε, με τις υπουργικές αποφάσεις Τ/14704/2003 (ΦΕΚ Β΄ 1798), 7075/2006 (ΦΕΚ Β’ 917), 9927/2006 (ΦΕΚ Β΄ 1330), 748/2007 (ΦΕΚ Β’ 89), 14593/2009 (ΦΕΚ Β΄ 1787), 9501/2010 (ΦΕΚ Β΄1404) και ισχύει.

15. Την ανάγκη καθιέρωσης εγγράφων και ειδικών φορολογικών βιβλίων και στοιχείων και θέσπισης διαδικασιών για τη διασφάλιση των στοιχείων αυτών, την παρακολούθηση των συναλλαγών και τον προσδιορισμό των εσόδων του Δημοσίου από τα οικονομικά αποτελέσματα των τυχερών παιχνιδιών, που διεξάγονται, με τη χρήση συστημάτων ηλεκτρονικών χρηματικών δοσοληψιών, σε μηχανήματα ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών και τερματικούς σταθμούς (θέσεις) ηλεκτρονικών ρουλεττών των Καζίνο (παιγνιομηχανήματα), τα οποία είναι συνδεδεμένα και λειτουργούν παράλληλα, με μηχανογραφικό σύστημα χρεοπίστωσης και ελέγχου της λειτουργίας τους, σε άπαντα τα οποία (συστήματα και μηχανήματα) έχει παρασχεθεί άδεια καταλληλότητας σύμφωνα με την Τ/6736/1.7.2003 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και η άδεια αυτή ευρίσκεται σε ισχύ.

16. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Ορίζουμε το είδος, το περιεχόμενο, τον τρόπο και το χρόνο έκδοσης και τήρησης των ειδικών φορολογικών στοιχείων και βιβλίων των επιχειρήσεων Καζίνο, για την παρακολούθηση των συναλλαγών τους, από τη διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών, με τη χρήση συστημάτων ηλεκτρονικών χρηματικών δοσοληψιών, σε μηχανήματα ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών για Καζίνο και τερματικούς σταθμούς (θέσεις) ηλεκτρονικών ρουλεττών (εφεξής «παιγνιομηχανήματα»), που είναι συνδεδεμένα και λειτουργούν παράλληλα, με μηχανογραφικό σύστημα χρεοπίστωσης και ελέγχου της λειτουργίας τους, σε άπαντα τα οποία (συστήματα και μηχανήματα) έχει παρασχεθεί άδεια καταλληλότητας σύμφωνα με την Τ/6736/1.7.2003 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και η άδεια αυτή ευρίσκεται σε ισχύ, τα οποία (φορολογικά στοιχεία και βιβλία) εκδίδονται και τηρούνται, σύμφωνα και με τις οικείες διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992), ως ακολούθως:

1. Θεωρημένο Μητρώο Ηλεκτρονικών Ψηφιακών Καρτών Πελατών.

Στο Μητρώο αυτό καταχωρούνται, με την έκδοση κάθε ηλεκτρονικής ψηφιακής κάρτας πελάτη:

(α) Ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα έκδοσης της ηλεκτρονικής ψηφιακής κάρτας.

(β) Ο αύξων αριθμός της.

(γ) Ο κωδικός αριθμός της ηλεκτρονικής ψηφιακής κάρτας, ο οποίος την προσδιορίζει κατά τρόπο μοναδικό και ο οποίος είναι ηλεκτρονικά εγγεγραμμένος εντός αυτής, για τη διάκρισή της κατά τις ηλεκτρονικές δοσοληψίες.

(δ) Το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του πελάτη στον οποίο χορηγείται.

2. Δελτίο Πίστωσης Ηλεκτρονικών Ψηφιακών Καρτών

Το δελτίο αυτό εκδίδεται στο Ταμείο του Καζίνο κάθε φορά που μία ηλεκτρονική ψηφιακή κάρτα πιστώνεται:

i) Με το χρηματικό ποσό, που καταβάλλεται γι’ αυτό το λόγο, από τον πελάτη στον οποίο χορηγείται.

ii) Με το χρηματικό ποσό, το οποίο, ενδεχομένως, χορηγείται ως δώρο στον ως άνω πελάτη.

Τα ως άνω χρηματικά ποσά καταγράφονται στην ηλεκτρονική ψηφιακή κάρτα ηλεκτρονικά, διακριτά και αθροιστικά.
Στο πιο πάνω δελτίο αναγράφονται:

(α) Τα πλήρη στοιχεία του εκδότη (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, επάγγελμα, διεύθυνση, Α.Φ.Μ. και αρμόδια Δ.Ο.Υ.).

(β) Ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα έκδοσής του.

(γ) Ο αύξων αριθμός της ηλεκτρονικής ψηφιακής κάρτας.

(δ) Ο κωδικός αριθμός της ηλεκτρονικής ψηφιακής κάρτας.

(ε) Το χρηματικό ποσό που καταβλήθηκε από τον κάτοχο της ηλεκτρονικής ψηφιακής κάρτας, με το οποίο πιστώθηκε ηλεκτρονικά αυτή, με την ένδειξη «Αγορά».

(στ) Το χρηματικό ποσό που χορηγήθηκε στον κάτοχο της ηλεκτρονικής ψηφιακής κάρτας ως δώρο, με το οποίο πιστώθηκε ηλεκτρονικά αυτή, με την ένδειξη «Δώρο».

3. Δελτίο Πλήρωσης Παιγνιομηχανήματος (Hopper Fills)

Το δελτίο αυτό εκδίδεται με κάθε τροφοδοσία του παιγνιομηχανήματος με μάρκες (tokens).

Στο δελτίο αυτό αναγράφονται:

(α) Τα πλήρη στοιχεία του εκδότη, όπως αναφέρονται στην υποπερίπτ. (α) της περίπτ. 2 της παραγράφου Α της παρούσας.

(β) Ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα έκδοσής του.

(γ) Ο μοναδικός αριθμός ταυτότητας και αναγνώρισης του παιγνιομηχανήματος.

(δ) Η ποσότητα και η αξία των μαρκών με την οποία τροφοδοτήθηκε το παιγνιομηχάνημα (ΠΛ).

4. Δελτίο (Jack Pot) Καταβολής Κερδών - Επιστροφής Χρημάτων (Jack Pot - Cash Out / Cancelled credits).

Το δελτίο αυτό εκδίδεται με κάθε επιστροφή χρημάτων (Cash Out) ή καταβολή κερδών (Jack Pot) από το ταμείο του Καζίνο σε πελάτη, στις περιπτώσεις, που το παιγνιομηχάνημα δεν αποδίδει τα χρήματα αυτά με άλλο τρόπο (όπως, με μάρκες ή με κουπόνι εξαργύρωσης ή με χρήματα που πιστώνονται στην ηλεκτρονική ψηφιακή κάρτα).

Στο δελτίο αυτό αναγράφονται:

(α) Τα πλήρη στοιχεία του εκδότη, όπως αναφέρονται στην υποπερίπτ. (α) της περίπτ. 2 της παραγράφου Α της παρούσας.

(β) Ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα έκδοσής του.

(γ) Ο μοναδικός αριθμός ταυτότητας και αναγνώρισης του παιγνιομηχανήματος.

(δ) Το ποσό των χρημάτων που επιστράφηκε (σε περίπτωση Cash Out) ή το ποσό των κερδών που καταβλήθηκε (σε περίπτωση Jack Pot) στον πελάτη (Π]ε).

5. Συγκεντρωτικό Δελτίο Ημερήσιας Καταμέτρησης Ηλεκτρονικών Δοσοληψιών Παιγνιομηχανημάτων, από τη χρήση ηλεκτρονικών ψηφιακών καρτών ή/και ηλεκτρονικά τυπωμένων κουπονιών με χρηματική αξία.
Το δελτίο αυτό εκδίδεται σε ημερήσια βάση με την ολοκλήρωση του υπολογισμού των ηλεκτρονικών δοσοληψιών κάθε παιγνιομηχανήματος, για τη χρονική περίοδο που αφορά.
Στο δελτίο αυτό αναγράφονται:

(α) Τα πλήρη στοιχεία του εκδότη, όπως αναφέρονται στην υποπερίπτ. (α) της περίπτ. 2 της παραγράφου Α της παρούσας.

(β) Ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα έκδοσής του.

(γ) Ο μοναδικός αριθμός ταυτότητας και αναγνώρισης κάθε παιγνιομηχανήματος.

(δ) και για κάθε παιγνιομηχάνημα, ανάλογα την περίπτωση:

(δ1) Για κάθε ηλεκτρονική ψηφιακή κάρτα, η οποία χρησιμοποιήθηκε στο παιγνιομηχάνημα, αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία:

(i) Ο αύξων αριθμός της.

(ii) Ο κωδικός αριθμός της.

(iii) Το χρηματικό ποσό, που εισήλθε στο παιγνιομηχάνημα, μέσω της ηλεκτρονικής ψηφιακής κάρτας (ΚΨΚ- Δεισ), προερχόμενο από Δώρο.

(iv) Το συνολικό χρηματικό ποσό, που εισήλθε στο παιγνιομηχάνημα, μέσω της ηλεκτρονικής ψηφιακής κάρτας (ΚΨΚεισ), μη προερχόμενο από Δώρο.

(v) Το χρηματικό ποσό που εξήλθε από το παιγνιομηχάνημα, μέσω της ηλεκτρονικής ψηφιακής κάρτας, προερχόμενο από Δώρο (ΚΨΚΔεξ).

(vi) Το συνολικό χρηματικό ποσό, που εξήλθε από το παιγνιομηχάνημα μέσω της ηλεκτρονικής ψηφιακής κάρτας, με το οποίο πιστώθηκε αυτή (ΚΨΚεξ).

(vii) Το συνολικό χρηματικό ποσό που εισήλθε και παρακρατήθηκε από το παιγνιομηχάνημα μέσω της ηλεκτρονικής ψηφιακής κάρτας και το οποίο προήλθε από το χρηματικό ποσό που χορηγήθηκε στον κάτοχό της ως Δώρο (ΚΨΚΔεισ - ΚΨΚΔεξ).

(δ2) Για κάθε ηλεκτρονικά τυπωμένο κουπόνι, που εισάγεται στο παιγνιομηχάνημα ή εξάγεται από αυτό, αναγράφονται τα ακόλουθα, κατά περίπτωση, στοιχεία:

(i) Το χρηματικό ποσό που εισήλθε στο παιγνιομηχάνημα μέσω κουπονιού αγοράς (ΚΚΑεισ) και η αριθμητική απεικόνιση του μοναδικού, γραμμωτού κώδικα ασφαλείας του κουπονιού αυτού.

(ii) Το χρηματικό ποσό που εισήλθε στο παιγνιομηχάνημα μέσω διαφημιστικού κουπονιού (ΚΚΔεισ) και η αριθμητική απεικόνιση του μοναδικού, γραμμωτού κώδικα ασφαλείας του κουπονιού αυτού.

(iii) Το χρηματικό ποσό που εισήλθε στο παιγνιομηχάνημα μέσω κουπονιού εξαργύρωσης (ΚΚεξεισ) και η αριθμητική απεικόνιση του μοναδικού, γραμμωτού κώδικα ασφαλείας του κουπονιού αυτού.

(iv) Το χρηματικό ποσό που εξήλθε από το παιγνιομηχάνημα μέσω κουπονιού εξαργύρωσης (ΚΚεξ) και η αριθμητική απεικόνιση του μοναδικού, γραμμωτού κώδικα ασφαλείας του κουπονιού αυτού.

(v) Το χρηματικό ποσό που εξήλθε από το παιγνιομηχάνημα μέσω διαφημιστικού κουπονιού (ΚΚΔεξ) και η αριθμητική απεικόνιση του μοναδικού, γραμμωτού κώδικα ασφαλείας του κουπονιού αυτού.

(δ3) Το σύνολο της ημερήσιας καταμέτρησης των ηλεκτρονικών δοσοληψιών του παιγνιομηχανήματος με ηλεκτρονικές ψηφιακές κάρτες ή και κουπόνια (ΣΗΚ), το οποίο υπολογίζεται:

(i) Στην περίπτωση κατά την οποία, στην άδεια καταλληλότητας του χρησιμοποιούμενου συστήματος ηλεκτρονικών χρηματικών δοσοληψιών, το οποίο επιτρέπει τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών με τη χρήση ηλεκτρονικά τυπωμένων κουπονιών («tickets») με χρηματική αξία, ορίζεται, ότι η έκδοση ενός (1) διαφημιστικού κουπονιού (Promo ticket) δεν προϋποθέτει την προηγούμενη έκδοση ενός (1) κουπονιού αγοράς (Purchase ticket) και, συνεπώς, η χρηματική αξία του διαφημιστικού κουπονιού δεν συναρτάται από την αξία του προηγουμένως εκδοθέντος κουπονιού αγοράς, με τον ακόλουθο τύπο:

ΣΗΚ = (ΣΚΨΚασ + ΣΚΨΚΔεισ ) + (ΣΚΚΑεισ + ΣΚΚΔεισ + ΣΚΚεξεισ ) - (ΣΚΨΚεξ + ΣΚΨΚΔεξ) - (ΣΚΚεξ + ΣΚΚΔεξ) - (ΣΚΨΚΔεισ - ΣΚΨΚΔεξ)

(ii) Στην περίπτωση κατά την οποία, στην άδεια καταλληλότητας του χρησιμοποιούμενου συστήματος ηλεκτρονικών χρηματικών δοσοληψιών, το οποίο επιτρέπει τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών με τη χρήση ηλεκτρονικά τυπωμένων κουπονιών («tickets») με χρηματική αξία, ορίζεται, ότι η έκδοση ενός (1) διαφημιστικού κουπονιού (Promo ticket) προϋποθέτει την έκδοση ενός (1) προηγουμένως εκδοθέντος κουπονιού αγοράς, η δε χρηματική αξία του διαφημιστικού κουπονιού συναρτάται από την αξία του προηγουμένως εκδοθέντος κουπονιού αγοράς, με τον ακόλουθο τύπο:

ΣΗΚ = (ΣΚΨΚεισ + ΣΚΨΚΔεισ ) + (ΣΚΚΑεισ + ΣΚΚΔεισ + ΣΚΚεξεισ ) - (ΣΚΨΚεξ + ΣΚΨΚΔεξ) - (ΣΚΚεξ + ΣΚΚΔεξ) - (ΣΚΨΚΔεισ - ΣΚΨΚΔεξ) - (ΣΚΚΔεισ - ΣΚΚΔεξ)

όπου:

ΣΚΨΚεισ = Το σύνολο των χρηματικών ποσών, που εισήλθαν στο παιγνιομηχάνημα, μέσω των ηλεκτρονικών ψηφιακών καρτών, μη προερχόμενα από Δώρο, ΣΚΨΚΔεισ = Το σύνολο των χρηματικών ποσών, που εισήλθαν στο παιγνιομηχάνημα, μέσω των ηλεκτρονικών ψηφιακών καρτών, προερχόμενα από Δώρο,

ΣΚΨΚεξ = Το σύνολο των χρηματικών ποσών (αγορασθέντων ή και κερδών) που εξήλθαν από το παιγνιομηχάνημα, μέσω των ηλεκτρονικών ψηφιακών καρτών, προερχόμενα από Εξαργύρωση,

ΣΚΨΚΔεξ = Το σύνολο των χρηματικών ποσών, που εξήλθαν από το παιγνιομηχάνημα, μέσω των ηλεκτρονικών ψηφιακών καρτών, προερχόμενα από Δώρο, ΣΚΚΑεισ = Το σύνολο των χρηματικών ποσών που εισήλθαν στο παιγνιομηχάνημα μέσω κουπονιών Αγοράς (Purchase ticket),

ΣΚΚΔεισ = Το σύνολο των χρηματικών ποσών που εισήλθαν στο παιγνιομηχάνημα μέσω Διαφημιστικών κουπονιών (Promotional ticket),

ΣΚΚεξεισ = Το σύνολο των χρηματικών ποσών που εισήλθαν στο παιγνιομηχάνημα μέσω κουπονιών Εξαργύρωσης (Cash out ticket),

ΣΚΚεξ = Το σύνολο των χρηματικών ποσών (αγορασθέντων ή και κερδών), που εξήλθαν από το παιγνιομηχάνημα μέσω κουπονιών Εξαργύρωσης.

ΣΚΚΔεξ = Το σύνολο των χρηματικών ποσών που εξήλθαν από το παιγνιομηχάνημα μέσω Διαφημιστικών κουπονιών,

(δ4) Το μερικό σύνολο της ημερήσιας καταμέτρησης των ηλεκτρονικών δοσοληψιών του παιγνιομηχανήματος με κουπόνια (ΣΗΚΚεισ), το οποίο ισούται με το άθροισμα των συνόλων των χρηματικών ποσών που εισήλθαν στο παιγνιομηχάνημα μέσω κουπονιών αγοράς (ΣΚΚΑ- εισ), διαφημιστικών κουπονιών (ΣΚΚΔεισ) και κουπονιών εξαργύρωσης (ΣΚΚεξεισ), υπολογίζεται δε με τον ακόλουθο τύπο:

ΣΗΚΚασ = ΣΚΚΑεισ + ΣΚΚΔασ + ΣΚΚεξεισ

(δ5) Το χρηματικό ποσό που χορηγήθηκε, από το Καζίνο προς τον παίκτη, ως Διαφημιστικό Δώρο και αναλώθηκε στα μηχανήματα, το οποίο λογίζεται ως συνολική διαφορά μεταξύ των ποσών που εισήλθαν στα παιγνιομηχανήματα μέσω ηλεκτρονικών ψηφιακών καρτών ή και διαφημιστικών κουπονιών και των ποσών που εξήλθαν από τα παιγνιομηχανήματα μέσω ηλεκτρονικών ψηφιακών καρτών ή και νέων διαφημιστικών κουπονιών, υπολογίζεται δε με τον ακόλουθο τύπο:

(ΣΚΨΚΔεισ - ΣΚΨΚΔεξ) + (ΣΚΚΔΜεισ - ΣΚΚΔεξ).

6. Συγκεντρωτικό Δελτίο Ημερήσιου Οικονομικού Αποτελέσματος Παιγνιομηχανημάτων (Μικτού Κέρδους Παιχνιδιών / WIN).

Το δελτίο αυτό εκδίδεται σε ημερήσια βάση, με την ολοκλήρωση της καταμέτρησης των μαρκών ή/και χαρτονομισμάτων ευρώ κάθε παιγνιομηχανήματος, για τη χρονική περίοδο που αφορά.
Στο δελτίο αυτό αναγράφονται:

(α) Τα πλήρη στοιχεία του εκδότη, όπως αναφέρονται στην υποπερίπτ. (α) της περίπτ. 2 της παραγράφου Α της παρούσας.

(β) Ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα έκδοσής του.

(γ) Ο αύξων αριθμός του εκδοθέντος Συγκεντρωτικού Δελτίου Ημερήσιας Καταμέτρησης Ηλεκτρονικών Δοσοληψιών Παιγνιομηχανημάτων από τη χρήση ηλεκτρονικών ψηφιακών καρτών ή και ηλεκτρονικά τυπωμένων κουπονιών με χρηματική αξία.

(δ) για κάθε παιγνιομηχάνημα:

(i) Ο μοναδικός αριθμός ταυτότητας και αναγνώρισης κάθε παιγνιομηχανήματος.

(ii) Το σύνολο της ημερήσιας καταμέτρησης των ηλεκτρονικών δοσοληψιών κάθε παιγνιομηχανήματος από τη χρήση ηλεκτρονικών ψηφιακών καρτών ή και ηλεκτρονικά τυπωμένων κουπονιών με χρηματική αξία (ΣΗΚ).

(iii) Η συνολική αξία, σε ευρώ, των μαρκών (Hard Count) ή/και χαρτονομισμάτων ευρώ (Soft Count), που καταμετρήθηκαν σε κάθε παιγνιομηχάνημα (ΣΚμχ), με τη διαδικασία φυσικής καταμέτρησης, της παραγράφου 38, του άρθρου 19, της Τ/6736/1.7.2003 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 929 Β'), όπως ισχύει. Η ίδια, ως άνω, διαδικασία καταμέτρησης ακολουθείται και για τα κουπόνια που βρέθηκαν στο παιγνιομηχάνημα, η δε προκύπτουσα αξία τους πρέπει να ισούται με το σύνολο των χρηματικών ποσών, που εισήλθαν στο παιγνιομηχάνημα, μέσω κουπονιών αγοράς, διαφημιστικών κουπονιών και κουπονιών εξαργύρωσης (ΣΗΚΚεισ), όπως η αξία αυτή αναγράφεται στο εκδοθέν Συγκεντρωτικό Δελτίο Ημερήσιας Καταμέτρησης Ηλεκτρονικών Δοσοληψιών Παιγνιομηχανημάτων από τη χρήση ηλεκτρονικών ψηφιακών καρτών ή και ηλεκτρονικά τυπωμένων κουπονιών με χρηματική αξία.

(iv) Η συνολική αξία, σε ευρώ, των μαρκών με τις οποίες τροφοδοτήθηκε κάθε φορά το παιγνιομηχάνημα, οι αύξοντες αριθμοί των εκδοθέντων γι’ αυτές τις πληρώσεις Δελτίων Πλήρωσης Παιγνιομηχανήματος και το σύνολο των αξιών αυτών (ΣΠΛ).

(v) Το συνολικό ποσό των χρημάτων που, κάθε φορά, καταβλήθηκαν από το ταμείο του Καζίνο σε πελάτες, είτε ως επιστροφή των χρημάτων τους (Cash Out) είτε ως πληρωμή των κερδών τους (Jack Pot), οι αύξοντες αριθμοί των εκδοθέντων γι’ αυτά τα ποσά Δελτίων (Jack Pot), καθώς και το σύνολο των ποσών αυτών (ΣΠ]ε).

(vi) Το οικονομικό αποτέλεσμα του παιγνιομηχανήματος (ΟΑμ), το οποίο υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:

ΟΑμ = ΣΚμχ + ΣΗΚ - ΣΠ - ΣΠΛ

(ε) Το συνολικό άθροισμα (ΣΟΑμ) των οικονομικών αποτελεσμάτων (ΟΑμ) του συνόλου των παιγνιομηχανημάτων του Καζίνο.

7. Τα δελτία που αναφέρονται στις περιπτ. 1 και 2 της παραγράφου Α της παρούσας εκδίδονται σε περίπτωση διεξαγωγής ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών, με τη χρήση, μεταξύ άλλων και, συστήματος αναγνώρισης, αποδοχής και έκδοσης ηλεκτρονικών ψηφιακών καρτών.

8. Τα δελτία που αναφέρονται στην περιπτ. 3 της παραγράφου Α της παρούσας εκδίδονται σε περίπτωση διεξαγωγής ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών με τη χρήση, μεταξύ άλλων και, μαρκών ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών (tokens).

9. Στα δελτία που αναφέρονται στην περιπτ. 5 της παραγράφου Α της παρούσας αναγράφονται τα χρηματικά ποσά, που αντιστοιχούν στο σύστημα ή στα συστήματα χρηματικών ηλεκτρονικών δοσοληψιών που το Καζίνο χρησιμοποιεί (σύστημα αναγνώρισης, αποδοχής και έκδοσης ηλεκτρονικών ψηφιακών καρτών ή/και σύστημα αναγνώρισης, αποδοχής και έκδοσης ηλεκτρονικά τυπωμένου κουπονιού με χρηματική αξία, ανάλογα την περίπτωση), τα δε ποσά που τυχόν δεν αναγράφονται, κατά τον υπολογισμό του Συνόλου Ηλεκτρονικής Καταμέτρησης (ΣΗΚ), εκλαμβάνονται ως έχοντα μηδενική αξία.

10. Τα δελτία που αναφέρονται στις περιπτ. 2 έως και 6 της παραγράφου Α της παρούσας εκδίδονται μηχανογραφικά και το περιεχόμενό τους διασφαλίζεται με τη χρήση εγκεκριμένου μοντέλου μηχανισμού σήμανσης (ΕΑΦΔΣΣ) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1809/1988 (ΦΕΚ Α' 222), όπως αυτός ισχύει, και τις διατάξεις της 1100772/1474/0015/ΠΟΛ. 1135/26.10.2005 Α.Υ.Ο.Ο. Τα δελτία αυτά εκδίδονται διπλότυπα και κάθε αντίτυπο φέρει ένδειξη του προορισμού του ως εξής:
- «Ταμείο».
- «Ελεγκτική Αρχή».

11. Ειδικά τα δελτία που αναφέρονται στις περιπτ. 3, 4 και 6 της παραγράφου Α της παρούσας υπογράφονται και από το αρμόδιο Ελεγκτικό όργανο του Δημοσίου.

12. Το Συγκεντρωτικό Δελτίο Ημερήσιου Οικονομικού Αποτελέσματος Παιγνιομηχανημάτων αποτελεί παραστατικό οικονομικού αποτελέσματος (θετικού ή αρνητικού) και δικαιολογητικό εγγραφής στα τηρούμενα βιβλία του Κ.Β.Σ.

13. Τα παιγνιομηχανήματα καταχωρούνται σε θεωρημένο βιβλίο με τον τίτλο «Μητρώο Παιγνιομηχανημάτων» το αργότερο πριν από την πρώτη χρησιμοποίησή τους.
Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται:
- Ο μοναδικός αριθμός ταυτότητας και αναγνώρισης κάθε παιγνιομηχανήματος.
- Η ημερομηνία έναρξης χρησιμοποίησης κάθε παιγνιομηχανήματος.

14. Οι εφαρμογές του χρησιμοποιούμενου μηχανογραφικού συστήματος που αφορούν την έκδοση παραστατικών (φορολογικών και μη), καθώς και οι εκτυπώσεις καταστάσεων καταχωρούνται στο προβλεπόμενο από τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του Κ.Β.Σ. αναλυτικό εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης του λογισμικού κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις οικείες διατάξεις του Κ.Β.Σ.

15. Τα δελτία που εκδίδονται και τα βιβλία που τηρούνται κατά τις διατάξεις της παρούσας δεν χρήζουν θεώρησης από άλλη αρχή.

16. Βιβλία ή στοιχεία οριζόμενα από άλλες διατάξεις ισχύουν για την εφαρμογή των διατάξεων που τα προβλέπουν.

17. Τα έγγραφα και παραστατικά (φορολογικά και μη) που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών στα Καζίνο, σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν, για τους πελάτες-παίκτες, που συμμετέχουν στα τυχερά παιχνίδια, βεβαίωση απόκτησης εισοδήματος.

18. Οι διατάξεις της παρούσας δύνανται να εφαρμοσθούν και για την περίπτωση διεξαγωγής ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών σε μηχανήματα, με τη χρήση συστήματος χρηματικών ηλεκτρονικών δοσοληψιών, στο οποίο θα χορηγηθεί, στο μέλλον, άδεια καταλληλότητας, με την τήρηση των διατάξεων της Υ.Α. Τ/6736/2003 (ΦΕΚ 929 Β'), εφόσον αυτό συνάδει με τις τεχνικές και λειτουργικές του προδιαγραφές και η δυνατότητα αυτή αναγραφεί στη χορηγηθησόμενη σε αυτό άδεια καταλληλότητας τεχνικού μέσου και υλικού διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών για καζίνο στην Ελλάδα. Σε διαφορετική περίπτωση, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 12, του άρθρου 2, του ν. 2206/1994 (ΦΕΚ 62 Α') και 5, εδάφιο τελευταίο, των άρθρων 21 και 21Α, της Υ.Α. Τ/6736/2003 (ΦΕΚ 929 Β').

Β. Ο τύπος και το περιεχόμενο καθενός από τα είδη των ηλεκτρονικά τυπωμένων κουπονιών με χρηματική αξία, που εκδίδονται από το σύστημα ηλεκτρονικών χρηματικών δοσοληψιών και επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή των ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών, ορίζεται ως εξής:

1. Κουπόνι Αγοράς (PURCHASE TICKET)

Εκδιδόμενο από ταμείο του Καζίνο, χρησιμοποιείται στο παιγνιομηχάνημα για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών ή, αχρησιμοποίητο, εξαργυρώνεται στο ταμείο του Καζίνο ή στα Τερματικά Εξόφλησης Εισιτηρίων, (Voucher Redemption Terminals - VRT) του μηχανογραφικού συστήματος ηλεκτρονικών χρηματικών δοσοληψιών.
Το κουπόνι αγοράς αναγράφει, τουλάχιστον, τα εξής:
(α) Το είδος του κουπονιού [Κουπόνι Αγοράς (PURCHASE TICKET)]

(β) Τα πλήρη στοιχεία του εκδότη, όπως αναφέρονται στην υποπερίπτ. (α) της περίπτ. 2 της παραγράφου Α της παρούσας.

(γ) Τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα έκδοσης του κουπονιού.

(δ) Το ταμείο έκδοσης του κουπονιού.

(ε) Τον αύξοντα αριθμό του κουπονιού που εκδίδεται από το ταμείο.

(στ) Τη χρηματική αξία του κουπονιού σε ευρώ, αριθμητικώς και ολογράφως.

(ζ) Τη χρονική διάρκεια ισχύος του κουπονιού.

(η) Το μοναδικό, γραμμωτό κώδικα ασφαλείας του κουπονιού.

(θ) Την αριθμητική απεικόνιση του, ως άνω, μοναδικού, γραμμωτού κώδικα ασφαλείας του κουπονιού.

(ι) Προειδοποίηση, ότι το κουπόνι αυτό καταστρέφεται όταν εκτεθεί σε υψηλή θερμοκρασία ή παρατεταμένη ηλιακή ακτινοβολία.

2. Κουπόνι Εξαργύρωσης (CASH OUT TICKET) Εκδιδόμενο από παιγνιομηχάνημα, χρησιμοποιείται σε παιγνιομηχάνημα για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών ή, αχρησιμοποίητο, εξαργυρώνεται στο ταμείο του Καζίνο ή στα Τερματικά Εξόφλησης Εισιτηρίων, (Voucher Redemption Terminals - VRT) του μηχανογραφικού συστήματος ηλεκτρονικών χρηματικών δοσοληψιών.
Το κουπόνι εξαργύρωσης αναγράφει, τουλάχιστον, τα εξής:

(α) Το είδος του κουπονιού [Κουπόνι Εξαργύρωσης (CASH OUT TICKET)]

(β) Τα πλήρη στοιχεία του εκδότη, όπως αναφέρονται στην υποπερίπτ. (α) της περίπτ. 2 της παραγράφου Α της παρούσας.

(γ) Τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα έκδοσης του κουπονιού.

(δ) Το μοναδικό αριθμό ταυτότητας και αναγνώρισης του παιγνιομηχανήματος, από το οποίο εξάγεται το κουπόνι.

(ε) Τον αύξοντα αριθμό του κουπονιού που εκδίδεται από το παιγνιομηχάνημα.

(στ) Τη χρηματική αξία του κουπονιού σε ευρώ, αριθμητικώς και ολογράφως.

(ζ) Τη χρονική διάρκεια ισχύος του κουπονιού.

(η) Το μοναδικό, γραμμωτό κώδικα ασφαλείας του κουπονιού.

(θ) Την αριθμητική απεικόνιση του, ως άνω, μοναδικού, γραμμωτού κώδικα ασφαλείας του κουπονιού.

(ι) Προειδοποίηση, ότι το κουπόνι αυτό καταστρέφεται όταν εκτεθεί σε υψηλή θερμοκρασία ή παρατεταμένη ηλιακή ακτινοβολία.

3. Διαφημιστικό Κουπόνι (PLAYABLE ONLY TICKET / PROMOTIONAL TICKET)

(i) Στην περίπτωση κατά την οποία, στην άδεια καταλληλότητας του συστήματος ηλεκτρονικών χρηματικών δοσοληψιών, που επιτρέπει τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών με τη χρήση ηλεκτρονικά τυπωμένων κουπονιών («tickets») με χρηματική αξία, ορίζεται, ότι η έκδοση ενός (1) διαφημιστικού κουπονιού (Promotional ticket) δεν προϋποθέτει την προηγούμενη έκδοση ενός (1) κουπονιού αγοράς (Purchase ticket) και, συνεπώς, η χρηματική αξία του διαφημιστικού κουπονιού δεν συναρτάται από την αξία του προηγουμένως εκδοθέντος κουπονιού αγοράς, το διαφημιστικό κουπόνι:

1. Εκδιδόμενο, από το Καζίνο, χωρίς την καταβολή χρηματικού αντιτίμου, χρησιμοποιείται μόνον σε παιγνιομηχάνημα για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών και δεν εξαργυρώνεται, το δε τυχόν υπόλοιπο της αξίας του, που δεν αναλώθηκε στο παιγνιομηχάνημα, εξάγεται από αυτό, ως νέο διαφημιστικό κουπόνι.

Το διαφημιστικό κουπόνι, αναγράφει, τουλάχιστον, τα εξής:

(α) Το είδος του κουπονιού [Διαφημιστικό Κουπόνι (PLAYABLE ONLY TICKET)]

(β) Τα πλήρη στοιχεία του εκδότη, όπως αναφέρονται στην υποπερίπτ. (α) της περίπτ. 2 της παραγράφου Α της παρούσας.

(γ) Τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα έκδοσης του κουπονιού.

(δ) Τον αύξοντα αριθμό του κουπονιού.

(ε) Τη χρηματική αξία του κουπονιού σε ευρώ, αριθμητικώς και ολογράφως.

(στ) Σημείωση, ότι το κουπόνι αυτό διατίθεται από το Καζίνο, χωρίς την καταβολή χρηματικού αντιτίμου και δεν εξαργυρώνεται.

(ζ) Τη χρονική διάρκεια ισχύος του κουπονιού.

(η) Το μοναδικό, γραμμωτό κώδικα ασφαλείας του κουπονιού.

(θ) Την αριθμητική απεικόνιση του, ως άνω, μοναδικού, γραμμωτού κώδικα ασφαλείας του κουπονιού.

(ι) Προειδοποίηση, ότι το κουπόνι αυτό καταστρέφεται όταν εκτεθεί σε υψηλή θερμοκρασία ή παρατεταμένη ηλιακή ακτινοβολία.

2. Εκδιδόμενο από παιγνιομηχάνημα, ένα νέο διαφημιστικό κουπόνι, έχει ως αξία το υπόλοιπο της μη αναλωθείσας αξίας άλλου διαφημιστικού κουπονιού (η οποία επίσης δεν εξαργυρώνεται, αλλά χρησιμοποιείται μόνον για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών) και αναγράφει, τουλάχιστον, τα εξής:

(α) Το είδος του κουπονιού [Διαφημιστικό Κουπόνι (PLAYABLE ONLY TICKET)].

(β) Τα πλήρη στοιχεία του εκδότη, όπως αναφέρονται στην υποπερίπτ. (α) της περίπτ. 2 της παραγράφου Α της παρούσας.

(γ) Τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα έκδοσής του.

(δ) Το μοναδικό αριθμό ταυτότητας και αναγνώρισης του παιγνιομηχανήματος, από το οποίο εξάγεται το κουπόνι.

(ε) Τον αύξοντα αριθμό του κουπονιού που εκδίδεται από το παιγνιομηχάνημα.

(στ) Τη χρηματική αξία του κουπονιού σε ευρώ, αριθμητικώς και ολογράφως (ισούται με το υπόλοιπο της μη αναλωθείσας αξίας άλλου διαφημιστικού κουπονιού).

(ζ) Σημείωση, ότι το κουπόνι αυτό προέρχεται από προηγουμένως εκδοθέν διαφημιστικό κουπόνι, διατίθεται δε χωρίς την καταβολή χρηματικού αντιτίμου και δεν εξαργυρώνεται.

(η) Τη χρονική διάρκεια ισχύος του κουπονιού.

(θ) Το μοναδικό, γραμμωτό κώδικα ασφαλείας του κουπονιού.

(ι) Την αριθμητική απεικόνιση του, ως άνω, μοναδικού, γραμμωτού κώδικα ασφαλείας του κουπονιού.

(ια) Προειδοποίηση, ότι το κουπόνι αυτό καταστρέφεται όταν εκτεθεί σε υψηλή θερμοκρασία ή παρατεταμένη ηλιακή ακτινοβολία.

(ii) Στην περίπτωση κατά την οποία, στην άδεια καταλληλότητας του συστήματος ηλεκτρονικών χρηματικών δοσοληψιών, που επιτρέπει τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών με τη χρήση ηλεκτρονικά τυπωμένων κουπονιών («tickets») με χρηματική αξία, ορίζεται, ότι η έκδοση ενός (1) διαφημιστικού κουπονιού (Promotional ticket) προϋποθέτει την έκδοση ενός (1) προηγουμένως εκδοθέντος κουπονιού αγοράς, η δε χρηματική αξία του διαφημιστικού κουπονιού συναρτάται από την αξία του προηγουμένως εκδοθέντος κουπονιού αγοράς, το διαφημιστικό κουπόνι:

1. Εκδιδόμενο, μόνο μετά την έκδοση ενός (1) προηγουμένως εκδοθέντος κουπονιού αγοράς, από ταμείο του Καζίνο, χωρίς την καταβολή χρηματικού αντιτίμου, χρησιμοποιείται μόνον σε παιγνιομηχάνημα για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών και δεν εξαργυρώνεται, το δε τυχόν υπόλοιπο της αξίας του, που δεν αναλώθηκε στο παιγνιομηχάνημα, εξάγεται από αυτό, ως νέο διαφημιστικό κουπόνι.
Το διαφημιστικό κουπόνι, αναγράφει, τουλάχιστον, τα εξής:

(α) Το είδος του κουπονιού [Διαφημιστικό Κουπόνι (PLAYABLE ONLY TICKET)]

(β) Τα πλήρη στοιχεία του εκδότη, όπως αναφέρονται στην υποπερίπτ. (α) της περίπτ. 2 της παραγράφου Α της παρούσας.

(γ) Τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα έκδοσης του κουπονιού.

(δ) Το ταμείο έκδοσης του κουπονιού.

(ε) Τον αύξοντα αριθμό του κουπονιού που εκδίδεται από το ταμείο.

(στ) Την αριθμητική απεικόνιση του μοναδικού γραμμωτού κώδικα ασφαλείας, του προηγουμένως εκδοθέντος, κουπονιού αγοράς, καθώς και τη χρηματική αξία αυτού, από την οποία συναρτάται και η χρηματική αξία του εκδιδόμενου διαφημιστικού κουπονιού.

(ζ) Τη χρηματική αξία του κουπονιού σε ευρώ, αριθμητικώς και ολογράφως.

(η) Σημείωση, ότι το κουπόνι αυτό διατίθεται από ταμείο του Καζίνο, χωρίς την καταβολή χρηματικού αντιτίμου και δεν εξαργυρώνεται.

(θ) Τη χρονική διάρκεια ισχύος του κουπονιού.

(ι) Το μοναδικό, γραμμωτό κώδικα ασφαλείας του κουπονιού.

(ια) Την αριθμητική απεικόνιση του, ως άνω, μοναδικού, γραμμωτού κώδικα ασφαλείας του κουπονιού.

(ιβ) Προειδοποίηση, ότι το κουπόνι αυτό καταστρέφεται όταν εκτεθεί σε υψηλή θερμοκρασία ή παρατεταμένη ηλιακή ακτινοβολία.

2. Εκδιδόμενο από παιγνιομηχάνημα, ένα νέο διαφημιστικό κουπόνι, έχει ως αξία το υπόλοιπο της μη αναλωθείσας αξίας άλλου διαφημιστικού κουπονιού (η οποία επίσης δεν εξαργυρώνεται, αλλά χρησιμοποιείται μόνον για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών) και αναγράφει, τουλάχιστον, τα εξής:

(α) Το είδος του κουπονιού [Διαφημιστικό Κουπόνι (PLAYABLE ONLY TICKET)].

(β) Τα πλήρη στοιχεία του εκδότη, όπως αναφέρονται στην υποπερίπτ. (α) της περίπτ. 2 της παραγράφου Α της παρούσας.

(γ) Τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα έκδοσής του.

(δ) Το μοναδικό αριθμό ταυτότητας και αναγνώρισης του παιγνιομηχανήματος, από το οποίο εξάγεται το κουπόνι.

(ε) Τον αύξοντα αριθμό του κουπονιού που εκδίδεται από το παιγνιομηχάνημα.

(στ) Τη χρηματική αξία του κουπονιού σε ευρώ, αριθμητικώς και ολογράφως (ισούται με το υπόλοιπο της μη αναλωθείσας αξίας άλλου διαφημιστικού κουπονιού).

(ζ) Σημείωση, ότι το κουπόνι αυτό προέρχεται από προηγουμένως εκδοθέν διαφημιστικό κουπόνι, διατίθεται δε χωρίς την καταβολή χρηματικού αντιτίμου και δεν εξαργυρώνεται.

(η) Τη χρονική διάρκεια ισχύος του κουπονιού.

(θ) Το μοναδικό, γραμμωτό κώδικας ασφαλείας του κουπονιού.

(ι) Την αριθμητική απεικόνιση του, ως άνω, μοναδικού, γραμμωτού κώδικα ασφαλείας του κουπονιού.

(ια) Προειδοποίηση, ότι το κουπόνι αυτό καταστρέφεται όταν εκτεθεί σε υψηλή θερμοκρασία ή παρατεταμένη ηλιακή ακτινοβολία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2010

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!