Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

ΠΟΛ. 1135/26-10-2005 Κωδικοποίηση - συμπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων - διαδικασίες χρήσης και λειτουργίας τους

ΥΠΟΙΚ 1100772/1474/0015/ ΠΟΛ. 1135/26-10-2005

Η παρούσα απόφαση καταργήθηκε με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1220/13-12-2012.

ΘΕΜΑ: Κωδικοποίηση - συμπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων - διαδικασίες χρήσης και λειτουργίας τους.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α/5.10.1988) "Καθιέρωση Φορολογικών Μηχανισμών και άλλες διατάξεις", όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 38 περίπτωση γ υποπερίπτωση γδ και στ του ΚΒΣ (Π.Δ. 186/1992/ΦΕΚ 84 Α).

3. Την ΑΥΟ Σ.1659/104/20.6.1988 (ΦΕΚ 497 Β/18.7.1988) "Τεχνικές Προδιαγραφές ηλεκτρονικών Ταμειακών Μηχανών".

4. Την Α.Υ.Ο. 1133630/1096/ΠΟΛ. 1326/0015/13.12.1996 (ΦΕΚ 1169 Β/30-12-1996) "Παρακολούθηση πώλησης μεταχειρισμένων φορολογικών ταμειακών μηχανών (φ.τ.μ.) από εμπόρους - "αντιπροσώπους" ή επιχειρήσεις που έχουν λάβει άδεια καταλληλότητας φ.τ.μ.".

5. Την ΑΥΟ 1144860/370/29.12.1998/ΠΟΛ. 1314 (ΦΕΚ Β 1338) "Τεχνικές Προδιαγραφές Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών και συστημάτων".

6. Την ΑΥΟ 1016803/290/A0006/19.02.2002 (ΦΕΚ 255 Β/28.2.2002) απόφαση σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών επιτροπή στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, για τη μελέτη βελτίωσης, εξειδίκευσης, προσαρμογής και αναθεώρησης των υφιστάμενων τεχνικών προδιαγραφών φορολογικών ταμειακών μηχανών και συστημάτων και θέσπισης νέων για την αντιμετώπιση των σύγχρονων αναγκών και την επέκταση της χρήσης Φ.Τ.Μ., ειδικών φορολογικών μηχανισμών και δημοσιονομικών μονάδων επεξεργασίας και σε άλλες μορφές συναλλαγών (αυτόματους πωλητές, ταξίμετρα, βενζιναντλίες, κ.λ.π.), καθώς και το από 14.6.2002 πόρισμα της επιτροπής αυτής.

7. Την ΑΥΟ 1047819/815/Α0006 (ΦΕΚ 732 Β/13-06-2002) απόφαση σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών επιτροπής στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, με αντικείμενο την έκδοση πορίσματος για τη σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών Ασφαλών Φορολογικών Μηχανισμών Σήμανσης Στοιχείων και τη μελέτη τροποποίησης των σχετικών διατάξεων του Ν. 1809/1988 και της κατάργησης της διάτρησης των στοιχείων του Κ.Β.Σ., καθώς και το από 9.8.2002 πόρισμα της επιτροπής αυτής.

8. Την Α.Υ.Ο.Ο. 1081253/320/0015/ΠΟΛ. 1234/9.10.2002 (ΦΕΚ 1362 Β/23.10.2002) "Τεχνικές προδιαγραφές φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων"

9. Την Α.Υ.Ο.Ο. 1092819/366/0015/ΠΟΛ. 1257/20.11.2002 (ΦΕΚ 1489 Β΄/28.11.2002) "Τεχνικές προδιαγραφές Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) και απαιτήσεις λειτουργίας και χρήσης τους"

10. Την Α.Υ.Ο.Ο. 1051081/383/0015/ΠΟΛ. 1081/2.6.2003 (ΦΕΚ 754 Β/11.6.2003) "Τροποποίηση - Συμπλήρωση των Α.Υ.Ο.Ο. 1081253/320/0015 ΠΟΛ. 1234/9.10.2002 (ΦΕΚ 1362 Β/23.10.2002), και 1092819/366/0015 ΠΟΛ. 1257/20.11.2002 (ΦΕΚ 1489 Β/28.11.2002)".

11. Την Α.Υ.Ο.Ο. 1103624/941/0015 ΠΟΛ. 1292/31.12.2002 (ΦΕΚ. 3Β/9.12003) "Συμπλήρωση των Α.Υ.Ο.Ο. 1081253/320/0015/ΠΟΛ. 1234/9.10.2002 (ΦΕΚ 1362 Β/23.10.2002) και 1093833/721/0015/ ΠΟΛ. 1258/21.11.2002 (ΦΕΚ 1513 Β/3.12.2002)".

12. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών, 1051922/552/0015 ΠΟΛ. 1084/3.6.2003 - (ΦΕΚ. 762Β/12.6.2003) "Τήρηση βιβλίων και υποχρεωτική χρήση φορολογικών μηχανισμών του Ν. 1809/1988, για την έκδοση των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών από τους εκμεταλλευτές επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, των οποίων τα αυτοκίνητα (ΤΑΞΙ) φέρουν υποχρεωτικά ταξίμετρα εγκεκριμένου τύπου. Εκδοση φορολογικών στοιχείων από τους λοιπούς εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων".

13. Την Α.Υ.Ο.Ο. 1075116/800/0015 ΠΟΛ. 1100/20.8.2003 (ΦΕΚ 1259 Β΄/3.9.2003) "Διαδικασίες μεταβίβασης - μεταβολής Φορολογικών Μηχανισμών".

14. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Μεταφορών & Επικοινωνιών, 1106660/1247/0015/ΠΟΛ. 1129/28.11.2003 - (ΦΕΚ. 1816Β΄/5.12.2003) "Τήρηση βιβλίων και χρήση φορολογικών μηχανισμών του Ν. 1809/1988, για την έκδοση των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών από τους εκμεταλλευτές επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, των οποίων τα αυτοκίνητα (ΤΑΞΙ) φέρουν υποχρεωτικά ταξίμετρα εγκεκριμένου τύπου. Έκδοση φορολογικών στοιχείων από τους λοιπούς εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων - Διαδικασία μεταβίβασης - μεταβολής ΦΗΜ - ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου. - Συμπλήρωση και τροποποίηση των ΚΥΑ 1051922/552/0015/ΠΟΛ. 1084/3.6.2003 (ΦΕΚ 762/Β΄), καθώς και της Α.Υ.Ο.Ο. 1075116/800/0015/ΠΟΛ. 1100/20.8.2003 (ΦΕΚ 1259/Β΄)".

15. Τις προτάσεις - απόψεις του Συνδέσμου Εισαγωγέων Κατασκευαστών Ταμειακών Συστημάτων (ΣΕΚΤ).

16. Τις αποφάσεις και Θέσεις της αρμόδιας Διακομματικής Επιτροπής του άρθρου 7 του Ν. 1809/1988 ελέγχου και χορήγησης άδειας καταλληλότητας στους φορολογικούς μηχανισμούς.

17. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Β17081/2964/1996 "Συσκευές και συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες" για την προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 94/9/ΕΚ της 23ης Μαρτίου 1994 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε. L 100/1/19-04- 1994) - (ΦΕΚ 157Β΄/13.03.1996),

18. Το Π.Δ. 42/2003 "Σχετικά ‘ε τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη βελτίωση της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων οι οποίοι είναι δυνατόν να εκτεθούν σε κίνδυνο από εκρηκτικές ατμόσφαιρες σε συμμόρφωση ‘ε την οδηγία 1999/92/ΕΚ της 16ης Δεκεμβρίου 1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε. L 23/57/28-01-2000) -(ΦEK 44A΄/21.02.2003)

19. Τα Ελληνικά, Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα : IEC 70-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000- 4-6, EN 61000-4-11, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 55022, EN 50148, EN 60529, EN 60950-1, EN 61010-1, EN 60068, ISO/IEC 10118 - 3

20. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Κεφαλαίου του Ν. 3193/2003 (ΦΕΚ 266 Α΄ /20.11.2003) "Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/115/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2001"

21. Το Π.Δ. 39/2001 "Καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 98/34/ΕΚ και 98/48/ΕΚ",

22. Την ανάγκη θέσπισης τεχνικών προδιαγραφών φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων και διαδικασιών χρήσης και λειτουργίας τους, για την παρακολούθηση των διαφόρων μορφών συναλλαγών, την περιστολή της φοροδιαφυγής, την διασφάλιση της απόδοσης του ΦΠΑ, την ασφαλή αποθήκευση του περιεχομένου των παραστατικών σε ηλεκτρονική μορφή, την μείωση του όγκου των θεωρούμενων από τις ΔΟΥ παραστατικών, την παρακολούθηση αυτών μέσω του TAXIS - υποσύστηματος Κ.Β.Σ. και τη διευκόλυνση των υπόχρεων στη χρήση αυτών αλλά και των ελεγκτικών οργάνων.

23. Την 14650/ΔΙΟΕ 85/17.3.2004 (ΦΕΚ 519 Β΄/17.3.2004) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.

24. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Γενικά

1.1. Επιτροπή

Στην απόφαση αυτή Επιτροπή, νοείται η αρμόδια Διακομματική Επιτροπή του άρθρου 7 του Ν. 1809/1988 η οποία ελέγχει τον τύπο κάθε φορολογικού μηχανισμού και χορηγεί την άδεια καταλληλότητας ή άλλος εξουσιοδοτημένος από αυτήν φορέας.

1.2. Ειδικές Περιπτώσεις

1.2.1 Οποιοδήποτε ζήτημα σχετίζεται με ειδικές κατηγορίες φορολογικών μηχανισμών, όπως επίσης και με ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά, την εφαρμογή και την εξειδίκευσή τους σε τυχόν ειδικές κατηγορίες συνδεομένων ηλεκτρονικών, ηλεκτρικών, ή ηλεκτρομηχανικών συστημάτων, και δεν αναφέρεται λεπτομερώς στις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές εξετάζεται ειδικά από την Επιτροπή, η οποία και αποφασίζει σχετικά.

1.2.2. Για την χορήγηση άδειας καταλληλότητας σε ειδικούς φορολογικούς μηχανισμούς, οι οποίοι ενσωματώνουν δυνατότητες διαχείρισης μονάδων μέτρησης ποσότητας, π.χ. νομισμάτων, όγκου (αντλία καυσίμου), βάρους (ζυγαριάς), απόστασης, χρόνου (ταξιμέτρου), κλπ. και η λειτουργία του υποσυστήματος του φορολογικού μηχανισμού δεν είναι ανεξάρτητη - διακριτή από την λειτουργία του υποσυστήματος μέτρησης, όπου αυτό είναι απαραίτητο, η Επιτροπή συνεργάζεται με τις αντίστοιχες αρμόδιες υπηρεσίες οι οποίες είναι υπεύθυνες για την εποπτεία του κάθε συγκεκριμένου υποσυστήματος μέτρησης. Στην περίπτωση αυτή η λειτουργία του υποσυστήματος μέτρησης, διέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν το συγκεκριμένο υποσύστημα.

1.2.3. Στη περίπτωση που οι φορολογικοί μηχανισμοί συνδέονται σε δίκτυο ασύρματης μεταφοράς δεδομένων, είναι απαραίτητη η άδεια χρήσης συχνοτήτων από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, όπου αυτό απαιτείται.

1.3. Πιστοποιήσεις

1.3.1. Όλοι οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τα πρότυπα, τις οδηγίες και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φέρουν την σήμανση CE.

1.3.2. Στην περίπτωση που οι Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί, προορίζονται να λειτουργούν σε ειδικές συνθήκες, τότε όπου υπάρχουν, εφαρμόζονται οι αντίστοιχοι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το σκοπό αυτό, οι Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί κατασκευάζονται και φέρουν ειδική σήμανση συμβατότητας προς τους κανονισμούς αυτούς.

1.3.3. Λοιπές πιστοποιήσεις γνωστοποιούνται στην Επιτροπή.

1.3.4. Περιπτώσεις Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και αντίστοιχων προϊόντων, που κυκλοφορούν νόμιμα στο εμπόριο σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, κράτη μέλη της ΕΖΕΣ που είναι συμβεβλημένα μέρη στη Συμφωνία για τον ΕΟΧ και στην Τουρκία, τα οποία έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με απαιτήσεις και πρότυπα διαφορετικά από αυτά που εφαρμόζονται στην Ελλάδα, είναι δυνατόν να λάβουν άδεια καταλληλότητας, εφ΄ όσον προσφέρουν ισοδύναμη προστασία με αυτήν που περιγράφεται στις παρούσες προδιαγραφές. Οι περιπτώσεις αυτές εξετάζονται από την Επιτροπή, η οποία και αποφασίζει σχετικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

1. Γενικά

1.1. Οι παράγραφοι του παρόντος Κεφαλαίου, αφορούν γενικά όλους τους φορολογικούς μηχανισμούς και επιπλέον εξειδικεύουν τις απαιτήσεις για τους φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς έκδοσης αποδείξεων συναλλαγών.

2. Ορισμοί και Βασικά Τεχνικά - Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Φορολογικών Μηχανισμών

2.1. Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός (ΦΗΜ).

2.1.1. Ως Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός (ΦΗΜ) ορίζεται το ηλεκτρονικό υπολογιστικό σύστημα το οποίο χρησιμοποιείται για την έκδοση αποδείξεων εσόδου ("Νομίμων Αποδείξεων") σε συναλλαγές και στο οποίο ασφαλίζονται με απαραβίαστο τρόπο η φορολογική μνήμη, η μνήμη εργασίας, η μνήμη προγραμμάτων, το ρολόι, τα κυκλώματα ελέγχου του εκτυπωτή νομίμων αποδείξεων, καθώς και οι μονάδες ελέγχου σύνδεσης με πληκτρολόγιο, οθόνες και με συσκευές εισόδου και εξόδου στοιχείων και μεταφοράς δεδομένων.

2.1.2. Όλες οι λειτουργίες των ασφαλισμένων τμημάτων είναι τεκμηριωμένες και το λογισμικό που τις υποστηρίζει είναι στη διάθεση του Υπουργείου Οικονομικών.

2.2. Φορητός Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός (ΦΦΗΜ).

2.2.1. Ως Φορητός Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός (ΦΦΗΜ) ορίζεται κάθε φορολογικός ηλεκτρονικός μηχανισμός (ΦΗΜ) που έχει μικρό βάρος και όγκο και λειτουργεί με τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος χαμηλής συνεχούς τάσης.

2.2.2. Οι φορητοί ΦΗΜ αντικειμενικά καλύπτουν και τα εξής κριτήρια:

- εύκολη δυνατότητα μεταφοράς από ένα άτομο, προσδιοριζόμενη, κυρίως, από το βάρος τους,

- κατάλληλες (μικρές) διαστάσεις,

- ανθεκτικότητα σε πτώσεις, δονήσεις και κραδασμούς,

- καταλληλότητα λειτουργίας σε ανοικτούς χώρους,

- τροφοδοσία υπό χαμηλή τάση.

2.2.3. Κάθε φορητός ΦΗΜ που προορίζεται να λειτουργεί σε υπαίθριο μη προστατευόμενο κλειστό χώρο ή είναι κινητός εποχούμενος, δηλώνεται ρητώς στην αίτηση - φάκελο έγκρισης και πληροί τις ειδικές απαιτήσεις και τα χαρακτηριστικά περί φορητών ΦΗΜ, όσον αφορά τις συνθήκες περιβάλλοντος λειτουργίας και με βάση αυτές τις ειδικές απαιτήσεις, διενεργείται ο απαραίτητος έλεγχος. Δεν απαιτείται ούτε επιβάλλεται καμία επιπλέον απαίτηση για έγκριση, σε συσκευές τα χαρακτηριστικά των οποίων καλύπτονται από τις οδηγίες 89/336/EOK (EMC) και 73/23/EOK (LVD).

2.3. Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός Αυξημένων Δυνατοτήτων (ΦΗΜ/ΑΔ).

2.3.1. Ως Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός Αυξημένων Δυνατοτήτων (ΦΗΜ/ΑΔ) ορίζεται ο φορολογικός ηλεκτρονικός μηχανισμός που έχει λειτουργικά χαρακτηριστικά που εμπίπτουν σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Το λογισμικό εφαρμογών δεν βρίσκεται ενταμιευμένο στη μνήμη προγραμμάτων, αλλά είναι αποθηκευμένο σε κατάλληλο μέσο ή μπορεί να λαμβάνεται με ηλεκτρονικό τρόπο.

2. Ο ΦΗΜ/ΑΔ συνδέεται με άλλες υπολογιστικές μηχανές ή γενικότερα με κάποιο δίκτυο ικανό για μεταφορά φορολογικών δεδομένων (π.χ. τιμές μονάδος, ποσότητες για αποθήκευση κ.λ.π.).

3. Αντί του συστήματος Διπλής Εκτύπωσης, ο ΦΗΜ χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό τρόπο για την έκδοση και τήρηση των αντιγράφων των εκδιδόμενων δελτίων

4. Η εισαγωγή στοιχείων δύναται να γίνεται εκτός του πληκτρολογίου και μέσω άλλων μονάδων επικοινωνίας και λήψης δεδομένων.

2.4. Φορολογική Ταμειακή Μηχανή (ΦΤΜ).

Ως Φορολογική Ταμειακή Μηχανή ορίζεται ο φορολογικός ηλεκτρονικός μηχανισμός (ΦΗΜ), ο οποίος διαθέτει πληκτρολόγιο ως μοναδική μονάδα εισαγωγής στοιχείων και χειρισμών έκδοσης δελτίων και αποδείξεων.

2.5. Φορολογική ταμειακή μηχανή αυξημένων δυνατοτήτων (ΦΤΜ/ΑΔ).

Ως Φορολογική Ταμειακή Μηχανή Αυξημένων Δυνατοτήτων (ΦΤΜ/ΑΔ) ορίζεται ο φορολογικός ηλεκτρονικός μηχανισμός αυξημένων δυνατοτήτων (ΦΗΜ/ΑΔ), ο οποίος διαθέτει υποχρεωτικά πληκτρολόγιο ως βασική μονάδα εισαγωγής στοιχείων και χειρισμών έκδοσης δελτίων και αποδείξεων.

2.6. Αυτόνομη Δημοσιονομική Μονάδα Επεξεργασίας (ΑΔΗΜΕ).

2.6.1. Ως Αυτόνομη Δημοσιονομική Μονάδα Επεξεργασίας (ΑΔΗΜΕ) ορίζεται η μονάδα ειδικού φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού αυξημένων δυνατοτήτων η οποία :

1. συνδέεται αποκλειστικά και μόνο μέσω Ειδικής Θύρας Εισόδου Δεδομένων με διασυνδεόμενο ηλεκτρονικό, ηλεκτρικό ή ηλεκτρομηχανικό σύστημα εισόδου δεδομένων για την έκδοση αποδείξεων εσόδου,

2. δεν διαθέτει καμία άλλη δυνατότητα εισαγωγής δεδομένων έκδοσης αποδείξεων εσόδου, εκτός της Ειδικής Θύρας Εισόδου Δεδομένων,

3. έχει δυνατότητα πλήρους αποσύνδεσης - απόσπασης από διασυνδεόμενο σύστημα επικοινωνίας - λήψης δεδομένων,

4. διαθέτει ανεξάρτητη είσοδο ηλεκτρικής τροφοδοσίας και αποτελείται από:

1. επεξεργαστή που εκτελεί το φορολογικό μικροκώδικα,

2. μνήμη προγραμμάτων φορολογικού μικροκώδικα,

3. μνήμη εργασίας,

4. ρολόι,

5. φορολογική μνήμη μόνιμης αποθήκευσης δημοσιονομικών δεδομένων,

6. φορολογικό εκτυπωτή με αυτόνομη δυνατότητα έκδοσης των δελτίων ημερήσιας κίνησης "Ζ" και δελτίων αναφοράς (αναλυτικά και συνοπτικά) φορολογικής μνήμης.

2.6.2. Ως συνδεόμενα ηλεκτρονικά, ηλεκτρικά ή ηλεκτρομηχανικά συστήματα, θεωρούνται όλα τα συστήματα τα οποία διαθέτουν κατάλληλα ηλεκτρονικά κυκλώματα και θύρες επικοινωνίας και όπου απαιτείται, είναι εφοδιασμένα και με το απαραίτητο λογισμικό, όπως :

- Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές

- Αυτόματοι Πωλητές

- Μηχανήματα Αυτομάτων Συναλλαγών

- Αντλίες καυσίμων

- Ταξίμετρα

- Παιγνιομηχανήματα

- Ζυγιστικές Μηχανές

- κ.λ.π.

2.6.3. Η ΑΔΗΜΕ ασφαλίζεται με απαραβίαστο τρόπο, όλες οι λειτουργίες της είναι τεκμηριωμένες και ελέγχονται από την Επιτροπή, το δε λογισμικό που τις υποστηρίζει είναι στη διάθεση του Υπουργείου Οικονομικών.

2.7. Απόδειξη Εσόδου

2.7.1. Έγκυρη απόδειξη εσόδου είναι η απόδειξη πώλησης λιανικής ή χονδρικής (όπου προβλέπεται), ή η απόδειξη παροχής υπηρεσιών η οποία παραδίδεται στον πελάτη (ιδιώτη ή επιτηδευματία κατά περίπτωση) κατά την διενέργεια συναλλαγής.

2.7.2. Το περιεχόμενο των αποδείξεων εσόδου είναι σύμφωνο με τις σχετικές διατάξεις του Κ.Β.Σ.

2.8. Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης "Ζ"

2.8.1. Είναι το δελτίο το οποίο εκδίδεται στο τέλος κάθε ημερήσιας περιόδου, κατά την οποία έλαβαν χώρα συναλλαγές με πελάτες και έκδοση σχετικών αποδείξεων εσόδου και των οποίων τα στοιχεία καταχωρούνται τελικά στη φορολογική μνήμη του ΦΗΜ με την έκδοση του δελτίου "Ζ".

2.8.2. Έκδοση του Δελτίου Ημερησίας Κίνησης "Z".

2.8.2.1. Δεν επιτρέπεται η χρήση του διακριτικού γράμματος "Ζ", εμφανώς σε τίτλο ή επικεφαλίδα σε κανένα άλλο εκδιδόμενο δελτίο από ΦΗΜ, εκτός του Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης "Ζ" με το οποίο γίνεται η εγγραφή των ημερήσιων αθροιστών προοδευτικά και σωρευτικά στη φορολογική μνήμη. Για τη διάκριση του δελτίου αυτού χρησιμοποιείται στην αρχή του δελτίου η χαρακτηριστική ένδειξη "Δελτίο Ημερησίας Κίνησης Z"

2.8.2.2. Η έκδοση του Δελτίου Ημερησίας Κίνησης "Z" γίνεται υποχρεωτικά μετά το τέλος των ημερησίων συναλλαγών, συνοδεύεται απαραίτητα με την ενταμίευση στη φορολογική μνήμη των στοιχείων που απεικονίζουν τα σύνολα της ημερησίας κίνησης και απαιτείται για την καταχώρηση στα φορολογικά βιβλία, του κατόχου - χρήστη της μηχανής, όλων των απαραίτητων στοιχείων.

2.8.2.3. Είναι υποχρεωτική από την κατασκευή του ΦΗΜ, η έκδοση του Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης "Ζ", εάν και εφόσον από το προηγούμενο (τελευταίο) Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης "Ζ" :

α) έχει μεσολαβήσει η έκδοση μιας τουλάχιστον "Νόμιμης Απόδειξης" συναλλαγής και

β) έχει αυξηθεί τουλάχιστον κατά 24 ώρες η τρέχουσα ημερομηνία-ώρα του ρολογιού του ΦΗΜ, από την ημερομηνία-ώρα έκδοσης του προηγούμενου (τελευταίου) Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης "Ζ" ή εναλλακτικά από την ημερομηνία- ώρα έκδοσης του πρώτου δελτίου "Νόμιμης Απόδειξης" συναλλαγής η οποία εξεδόθη μετά το τελευταίο Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης "Ζ".

Οι περιπτώσεις αυτές (α και β) θα πρέπει να ανιχνεύονται και ελέγχονται από το λογισμικό του φορολογικού μικροκώδικα του ΦΗΜ σε κάθε έναρξη (Initialize - Power On) λειτουργίας του ΦΗΜ, και εάν διαπιστωθεί ότι συντρέχουν και οι δύο, τότε ο ΦΗΜ σηματοδοτεί κατάλληλα στον χειριστή (ηχητικά και με σχετική ένδειξη σε οθόνη) και ο ΦΗΜ υποχρεωτικά εκδίδει Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης "Ζ". Στην περίπτωση αυτή το λογισμικό του μηχανισμού απαγορεύει την έκδοση οποιουδήποτε δελτίου Νόμιμης Απόδειξης συναλλαγής πριν την επιτυχή ολοκλήρωση της έκδοσης του Δελτίου "Ζ".

2.8.2.4. Ο ΦΗΜ από την κατασκευή του έχει υποχρεωτικά δυνατότητα έκδοσης Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης "Ζ" και με μηδενικές πωλήσεις, δηλαδή ακόμη και όταν δεν έχει μεσολαβήσει καμιά πώληση - συναλλαγή και επομένως καμία έκδοση απόδειξης εσόδου, από την προηγούμενη (τελευταία) έκδοση "Ζ". Σε αυτή την περίπτωση δεν επιτρέπεται η αναγραφή (από μεταφορά) των ημερήσιων συνόλων του τελευταίως (αμέσως προηγουμένου) εκδοθέντος "Ζ".

2.8.2.5. Πριν την έκδοση "Ζ" με μηδενικά ημερήσια σύνολα, θα πρέπει να ειδοποιείται σχετικά ο χειριστής, για το γεγονός αυτό και με χειρισμό (πληκτρολόγηση) να επιβεβαιώνει την έκδοση (ή όχι) του "μηδενικού Ζ".

2.8.2.6. Το λογισμικό του μηχανισμού κατά την διάρκεια έκδοσης του Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης "Ζ", έχει τη δυνατότητα αναγνώρισης και διαχείρισης της διακοπής ηλεκτρικής τροφοδοσίας, ως εξής :

α) μετά την επαναφορά της ηλεκτρικής τροφοδοσίας, ενημερώνεται ο χειριστής ότι δεν ολοκληρώθηκε επιτυχώς η έκδοση του Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης "Ζ" με ανάλογη ηχητική ένδειξη (ή και ένδειξη επί της οθόνης) καθώς και εκτύπωση σχετικού μηνύματος "ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ - ΑΝΕΠΙΤΥΧΗΣ ΕΚΔΟΣΗ Ζ - ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΔΙΩΚΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ".

β) εάν η διακοπή της ηλεκτρικής τροφοδοσίας συνέβη μετά από επιτυχή ενταμίευση των δεδομένων στη Φορολογική Μνήμη, τότε η ΦΤΜ υποχρεωτικά εκτυπώνει το Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης "Ζ", χωρίς να εκτελείται ξανά ενταμίευση δεδομένων στη φορολογική μνήμη. Στην περίπτωση αυτή το λογισμικό της μηχανής απαγορεύει την έκδοση οποιουδήποτε δελτίου Νόμιμης Απόδειξης συναλλαγής πριν την επιτυχή ολοκλήρωση της έκδοσης του Δελτίου "Ζ".

2.8.2.7. Το λογισμικό του μηχανισμού, κατά την διάρκεια έκδοσης του Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης "Ζ", έχει τη δυνατότητα αναγνώρισης της ύπαρξης ή μη χαρτιού στον εκτυπωτικό μηχανισμό. Στην περίπτωση ανίχνευσης μη ύπαρξης χαρτιού για την ολοκλήρωση της εκτύπωσης του Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης "Ζ", ενημερώνεται ο χειριστής με σχετική ηχητική ένδειξη και ένδειξη επί οθόνης. Η ενταμίευση των δεδομένων στη φορολογική μνήμη είναι ανεξάρτητη του γεγονότος αυτού και εκτελείται κανονικά. Μετά την επανατροφοδοσία με χαρτί του εκτυπωτικού μηχανισμού ο ΦΗΜ υποχρεωτικά εκτυπώνει το πλήρες Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης "Ζ", χωρίς να εκτελείται ξανά ενταμίευση δεδομένων στη φορολογική μνήμη. Στην περίπτωση αυτή το λογισμικό της μηχανής απαγορεύει την έκδοση οποιουδήποτε δελτίου Νόμιμης Απόδειξης συναλλαγής πριν την επιτυχή ολοκλήρωση της έκδοσης του Δελτίου "Ζ".

2.8.2.8. Επιτρέπεται η επανεκτύπωση (ως αντίγραφο) του ίδιου δελτίου ημερησίας κίνησης "Z" όταν αυτό απαιτηθεί (λόγω βλάβης της χαρτοταινίας, μελανοταινίας, εκτυπωτή κ.λ.π.) αλλά υποχρεωτικά με τα ακριβώς ίδια στοιχεία και δεδομένα της συγκεκριμένης ημερήσιας κίνησης και εφ΄ όσον δεν έχει μεσολαβήσει καμία έκδοση απόδειξης εσόδου - συναλλαγής. Στην περίπτωση αυτή δεν αυξάνεται ο αριθμός του δελτίου "Z" και δεν γίνεται καμία ενταμίευση δεδομένων στην φορολογική μνήμη. Για τη διάκριση του δελτίου αυτού αντί της χαρακτηριστικής ένδειξης "Δελτίο Ημερησίας Κίνησης Z" στην αρχή του δελτίου, χρησιμοποιείται η χαρακτηριστική ένδειξη "Αντίγραφο του τελευταίου Δελτίου Ημερησίας Κίνησης Z".

2.9. Νόμιμες αποδείξεις

2.9.1. Ως νόμιμες αποδείξεις ορίζονται οι Αποδείξεις Εσόδου και τα Δελτία Ημερησίας Κίνησης "Z".

2.9.2. Στην αρχή (πρώτη σειρά εκτύπωσης) και στο τέλος (τελευταία σειρά εκτύπωσης) όλων των εκδιδομένων δελτίων των εγκύρων αποδείξεων εσόδου εκτυπώνεται η χαρακτηριστική ένδειξη: "ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΕΝΑΡΞΗ", και "ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΛΗΞΗ" αντίστοιχα. Οι ίδιες χαρακτηριστικές ενδείξεις "ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΕΝΑΡΞΗ", και "ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΛΗΞΗ" εκτυπώνονται και στην αρχή (πρώτη σειρά εκτύπωσης) και στο τέλος (τελευταία σειρά εκτύπωσης) κάθε Δελτίου Ημερησίας Κίνησης "Z". Αυτές οι χαρακτηριστικές ενδείξεις "ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΕΝΑΡΞΗ", και "ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΛΗΞΗ", εκτυπώνονται με κεφαλαίους χαρακτήρες και κρίνεται σκόπιμο όπου είναι τεχνικά δυνατόν να εκτυπώνονται με έντονα διαφοροποιημένη γραφή ή χαρακτήρες μεγέθους διπλού πάχους ή διπλού ύψους.

2.9.3. Σε όλα τα άλλα δελτία που εκδίδονται από τον ΦΗΜ, για την λήψη διαφόρων πληροφοριών, εκτυπώνεται η ένδειξη "ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΔΙΩΚΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ". Τα δελτία των "Παρανόμων Αποδείξεων" σε καμιά περίπτωση δεν αποτελούν αποδεικτικό συναλλαγής αγοράς αγαθού ή λήψης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση τους ως αποδείξεων για τον πελάτη.

2.9.4. Δεν επιτρέπεται σε Νόμιμη Απόδειξη εσόδου, η διενέργεια και καταγραφή συναλλαγής (π.χ. πώληση) είδους με μηδενική ή αρνητική αξία.

2.9.5. Δεν επιτρέπεται με κανέναν τρόπο η ακύρωση - διαγραφή εκδοθέντος δελτίου Νόμιμης Απόδειξης.

2.9.6. Ώρα έκδοσης απόδειξης

2.9.6.1. Σε κάθε εκδιδόμενο δελτίο Νόμιμης Απόδειξης καθώς και στα δελτία αναφορών (ανάγνωσης φορολογικής μνήμης κλπ), αναγράφεται η ώρα έκδοσής του με τη μορφή "ΧΩ ώρα: λεπτά" για την χειμερινή ώρα και "ΘΩ ώρα: λεπτά" για την θερινή ώρα αντίστοιχα.

2.9.6.2. Εφ΄ όσον δεν υπάρχει τεχνικά η δυνατότητα αυτόματης προσαρμογής της ώρας κατά τη θερινή και χειμερινή περίοδο αντίστοιχα, η ώρα έκδοσης των δελτίων εκφράζει πάντοτε τη χειμερινή ώρα, χωρίς να μεταβάλλεται κατά τη θερινή περίοδο, ανεξάρτητα από το χρόνο έναρξης λειτουργίας της μηχανής.

2.9.7. Γραφικά, Logos, Μηνύματα κ.λ.π.

2.9.7.1. Εάν ο ΦΗΜ έχει δυνατότητα εκτύπωσης διαφόρων μηνυμάτων τα οποία δεν αφορούν τις συναλλαγές όπως πληροφοριακά ή διαφημιστικά μηνύματα, ευχετήρια, logos γραφικά, εικόνες, κλπ, τότε αυτά μπορεί να εκτυπώνονται στην απόδειξη εσόδου, μόνον πριν ή μετά από τη σήμανση έναρξης και τη σήμανση λήξης των στοιχείων της απόδειξης: "ΕΝΑΡΞΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ" και "ΛΗΞΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ".

2.9.7.2. Τα μηνύματα αυτά δεν επιτρέπεται να έχουν αναφορές σε ποσά ή να παραπλανούν ή να παραπέμπουν σε οποιεσδήποτε παρανοήσεις των αξιών της συναλλαγής και το μέγεθός τους δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το αντίστοιχο μέγεθος έξι (6) απλών γραμμών κειμένου.

2.10. Μνήμη εργασίας

2.10.1. Η μνήμη εργασίας είναι η μονάδα όπου ενταμιεύονται τα προγράμματα και τα ενδιάμεσα δεδομένα επεξεργασίας που απαιτούνται ή δημιουργούνται κατά την ημερήσια λειτουργία του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού.

2.10.2. Επιτρέπεται μόνο η εγγραφή αριθμών μεγαλύτερων του μηδενός. Επομένως δεν είναι δυνατή η πράξη της αφαίρεσης, ούτε η διαγραφή δεδομένων από τη μνήμη, ούτε η επικάλυψή τους με άλλα.

2.10.3. Στην μνήμη εργασίας τηρούνται 5 αθροιστές ΣΑ, ΣΒ, ΣΓ, ΣΔ και ΣΕ στους οποίους αποθηκεύονται προοδευτικά αθροιζόμενα τα ποσά συναλλαγών κατανεμημένα στους ισχύοντες συντελεστές (4%, 8%, 18%, 36%, και 0%) αντίστοιχα. Σύμφωνα με τα πιο πάνω, στο ποσό συναλλαγής συμπεριλαμβάνεται το ποσό του ΦΠΑ. Το ύψος του ΦΠΑ προσδιορίζεται από την τιμή του αντίστοιχου συντελεστή.

2.10.4. Στην μνήμη εργασίας τηρούνται και όλοι οι υπόλοιποι απαραίτητοι αθροιστές, όπως ο μετρητής με το τρέχον πλήθος εκδοθεισών αποδείξεων, τυχόν άλλοι απαραίτητοι αθροιστές εκπτώσεων, επιστροφών, ακυρώσεων, αλλαγών κ.λ.π.

2.10.5. Η μνήμη εργασίας είναι μνήμη τύπου RAM (CMOS ή άλλη) και η χωρητικότητά της προσδιορίζεται από το μέγεθος του απαιτούμενου όγκου των δεδομένων επεξεργασίας του συγκεκριμένου τύπου ΦΗΜ.

2.10.6. Μπαταρία προστασίας μνήμης εργασίας

2.10.6.1. Το περιεχόμενο της μνήμης εργασίας προστατεύεται από τη διακοπή του κύριου δικτύου των 230V με μπαταρία αυτοφορτιζόμενη. Η μπαταρία έχει τη δυνατότητα διατήρησης των ενταμιευμένων δεδομένων στη μνήμη εργασίας για τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες. Η μπαταρία περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό της ταμειακής μηχανής. Ο κατασκευαστικός οίκος του ΦΗΜ εγγυάται την εξασφάλιση της καθορισμένης χρονικής διάρκειας διατήρησης του περιεχομένου της μνήμης εργασίας.

2.10.6.2. Ο ΦΗΜ είναι εφοδιασμένος με ειδικό κύκλωμα ελέγχου της κατάστασης της μπαταρίας της μνήμης εργασίας (CMOS RAM) και του ρολογιού του ΦΗΜ. Σε περίπτωση πτώσης τάσης της μπαταρίας, κάτω του δηλουμένου από τον κατασκευαστή επιπέδου, ή σε περίπτωση μη υπάρξεως σχετικής δηλώσεως, κάτω του 90% της ονομαστικής τιμής της, τούτο σηματοδοτείται σε οθόνη και καταγράφεται σχετικό μήνυμα στον εκτυπωτή. Γενικά ο ΦΗΜ δεν επιτρέπει καμία συναλλαγή, εάν δεν υπάρχει ικανή τροφοδοσία από την μπαταρία της μνήμης εργασίας.

2.10.7. Βραχυκύκλωση ακροδεκτών μπαταρίας προστασίας μνήμης εργασίας

2.10.7.1. Ο ΦΗΜ είναι εφοδιασμένος με ειδικό κύκλωμα ελέγχου και το κατάλληλο λογισμικό, το οποίο έχει την δυνατότητα να ανιχνεύει την βραχυκύκλωση των ακροδεκτών τροφοδοσίας της μνήμης εργασίας - μπαταρίας (παραμονή βραχυκυκλωτήρα). Η περίπτωση αυτή σηματοδοτείται με ηχητικό σήμα ή και χαρακτηριστικό μήνυμα σε οθόνη, και δεν επιτρέπει καμία λειτουργία συναλλαγών, μέχρι να αρθεί η κατάσταση αυτή.

2.10.8. Βλάβη Μνήμης Εργασίας (CMOS Error).

2.10.8.1. Κάθε διακοπή τροφοδοσίας ή μηδενισμός της μνήμης εργασίας εγγράφεται στη φορολογική μνήμη με την ένδειξη ΒΛΑΒΗ CMOS και αριθμείται η επανάληψη του γεγονότος ( π.χ. ΒΛΑΒΗ CMOS 1, ΒΛΑΒΗ CMOS 2 κ.ο.κ. ).

2.10.8.2. Υποχρεωτικά το λογισμικό του φορολογικού μικροκώδικα έχει δυνατότητα χειρισμού τουλάχιστον τριψήφιου αριθμού βλαβών CMOS (μπορεί δηλαδή να αριθμήσει τουλάχιστον 1000 βλάβες CMOS). Η αρίθμηση γίνεται υποχρεωτικά στο δεκαδικό αριθμητικό σύστημα και δεν επιτρέπεται αποτύπωση σε άλλο αριθμητικό σύστημα π.χ. σε δεκαεξαδική αρίθμηση (9, A, B, C, ...κλπ).

2.11. Φορολογική μνήμη

2.11.1. Η φορολογική μνήμη είναι η μονάδα όπου ενταμιεύονται και παραμένουν αναλλοίωτες για ολόκληρη τη διάρκεια ζωής του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού, χωρίς χρονικό περιορισμό, όλες οι φορολογικού ενδιαφέροντος πληροφορίες. Η φορολογική μνήμη είναι προγραμματιζόμενη μνήμη αποκλειστικά ανάγνωσης (EPROM ή PROM) .

2.11.2. Ασφαλής τρόπος εγγραφής δεδομένων στη φορολογική μνήμη

2.11.2.1. Το περιεχόμενο της φορολογικής μνήμης διασφαλίζεται με ειδικό σύστημα κωδικών που λειτουργεί σε συνεργασία και με τη μνήμη προγραμμάτων. Το σύστημα ασφαλείας, η γραμμογράφηση και ο τρόπος αποθήκευσης των δεδομένων στη φορολογική μνήμη επιλέγονται από τον κατασκευαστή του ΦΗΜ, είναι πλήρως τεκμηριωμένα και γνωστοποιούνται με ευθύνη του στην Επιτροπή. Ο τρόπος λειτουργίας του συστήματος ασφαλείας και η παρεχομένη ασφάλεια απ΄ αυτό αξιολογείται με ιδιαίτερη προσοχή από την Επιτροπή, πριν από τη χορήγηση της άδειας.

2.11.3. Χωρητικότητα και πλήρωση φορολογικής μνήμης

2.11.3.1. Για τον ΦΗΜ ορίζονται 360 ημέρες, ως εργάσιμες ημέρες το χρόνο. Η χωρητικότητα της φορολογικής μνήμης είναι τέτοια ώστε να επαρκεί για την ενταμίευση των προαναφερθέντων δεδομένων για τουλάχιστον 5 (πέντε) χρόνια ή για 1800 εγγραφές ημερησίας κίνησης "Z". Όταν η φορολογική μνήμη πλησιάζει να γεμίσει και πριν από την έκδοση του δελτίου "Z", του ανώτατου αριθμού που προβλέπει ο κατασκευαστής να γεμίσει, (ο οποίος ανώτατος αριθμός δεν πρέπει να είναι μικρότερος του 1800) ειδοποιείται ο χειριστής με προειδοποιητικό σήμα και όταν γεμίσει, τότε μπλοκάρεται αυτόματα ο ΦΗΜ και τίθεται εκτός λειτουργίας. Η μόνη λειτουργία του ΦΗΜ που επιτρέπεται και υποχρεωτικά πρέπει να εκτελείται σ΄ αυτή την περίπτωση, είναι η ανάγνωση του περιεχομένου της φορολογικής μνήμης (Αναλυτική και Συνοπτική).

2.11.4. Προστασία ηλεκτρονικών κυκλωμάτων φορολογικής μνήμης

2.11.4.1. Τα ηλεκτρονικά κυκλώματα της φορολογικής μνήμης, προστατεύονται σε ειδικό κιτίο, το οποίο τοποθετείται σε ειδικά διαμορφωμένη υποδοχή που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του περιβλήματος του ΦΗΜ. Η θήκη με το κυτίο της φορολογικής μνήμης πακτώνεται και σφραγίζεται με ειδικό υλικό (εποξική ρητίνη) με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι αδύνατη η αφαίρεση του υλικού σφράγισης και του κυτίου της φορολογικής μνήμης, χωρίς την καταστροφή του περιβλήματος του ΦΗΜ.

2.11.5. Διατήρηση και ανάγνωση του περιεχομένου φορολογικής μνήμης

2.11.5.1. Το περιεχόμενο της φορολογικής μνήμης διατηρείται αναλλοίωτο χωρίς χρονικό περιορισμό και υπό όλες τις συνθήκες. Τα δεδομένα της φορολογικής μνήμης που τυχόν εμφανίσει βλάβη και αντικατασταθεί, είναι αναγνώσιμα από ειδική συσκευή για χρήση από τις φορολογικές υπηρεσίες, με εξαίρεση τις περιπτώσεις αδύνατης τεχνικά ανάγνωσης. Η περίπτωση αυτή τεκμηριώνεται πλήρως από τεχνική έκθεση - αναφορά του κατέχοντος την άδεια καταλληλότητας, η οποία με ευθύνη του, αποστέλλεται άμεσα, στην Επιτροπή, ενώ αντίγραφό της επισυνάπτεται στο Πρωτόκολλο αφαίρεσης - αντικατάστασης της φορολογικής μνήμης και κατατίθεται στην αρμόδια ΔΟΥ του κατόχου του ΦΗΜ.

2.11.6. Αποσύνδεση (μη λειτουργία) και τεχνική τεκμηρίωση βλάβης φορολογικής μνήμης

2.11.6.1. Κάθε αποσύνδεση, ή βλάβη (εκτός της πλήρωσης μνήμης), σηματοδοτείται κατάλληλα (με ηχητικό σήμα, ένδειξη λάθους σε οθόνη, εκτύπωση σχετικού μηνύματος κλπ). Στην περίπτωση αυτή το λογισμικό του ΦΗΜ δεν επιτρέπει την εκτέλεση καμίας άλλης λειτουργίας. (Ο ΦΗΜ "μπλοκάρει").

2.11.6.2. Κάθε περίπτωση διαπίστωσης βλάβης φορολογικής μνήμης από τον κατέχοντα την άδεια καταλληλότητας ή της τεχνικής υποστήριξης ή από εξουσιοδοτημένο τεχνικό του αντιπρόσωπο, γνωστοποιείται άμεσα στην Επιτροπή.

2.11.6.3. Για το σκοπό αυτό ο κάτοχος της άδειας, συντάσσει, υπογράφει και αποστέλλει τεκμηριωμένη και λεπτομερή τεχνική αναφορά για το πρόβλημα μνήμης που διαπιστώθηκε, εντός 2 εργασίμων ημερών στην Επιτροπή. Ένα αντίγραφο της τεχνικής αναφοράς επισυνάπτεται στο συνοδευτικό βιβλιάριο συντήρησης (στο οποίο έχουν σημειωθεί και οι σχετικές αναφορές) από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό και ένα αντίγραφο αποστέλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ του κατόχου του ΦΗΜ.

2.11.7. Αντικατάσταση φορολογικής μνήμης λόγω μεταβίβασης - αλλαγής κατόχου / χρήστη

2.11.7.1. Για την μεταβίβαση - μεταπώληση Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού, υποχρεωτικά αφαιρείται η χρησιμοποιηθείσα φορολογική μνήμη, η οποία παραμένει στην κατοχή του προηγούμενου κατόχου - χρήστη (πωλητή) για όσο χρονικό διάστημα ορίζουν οι διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας.

2.11.7.2. Η αφαιρεθείσα φορολογική μνήμη αντικαθίσταται με ευθύνη του νέου κατόχου - χρήστη (αγοραστή), με νέα, καινούργια, αχρησιμοποίητη φορολογική μνήμη ίδιου τύπου.

2.11.7.3. Οι εργασίες αφαίρεσης και αντικατάστασης της φορολογικής μνήμης γίνεται μόνο από τον κατασκευαστή - εισαγωγέα, κάτοχο της άδειας καταλληλότητας (ή της άδειας ανάθεσης τεχνικής υποστήριξης από την Επιτροπή) του ΦΗΜ, ή εξουσιοδοτημένο τεχνικό αντιπρόσωπό του, κατόπιν σχετικής αιτήσεως προς την αρμόδια ΔΟΥ, δύναται δε να γίνεται παρουσία υπαλλήλου αυτής.

2.11.8. Ενταμίευση δεδομένων στη φορολογική μνήμη

2.11.8.1. Στη φορολογική μνήμη ενταμιεύονται όλες οι φορολογικού ενδιαφέροντος πληροφορίες και συγκεκριμένα:

α) Σταθερά στοιχεία

1. Αριθμός Μητρώου του ΦΗΜ. Παραμένει αμετάβλητος κατά την διάρκεια ζωής του ΦΗΜ και αλλάζει μόνο όταν γίνει αντικατάσταση της φορολογικής μνήμης με καινούργια (λόγω βλάβης, πλήρωσης αυτής με δεδομένα ή μεταβίβασης).

2. Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο ή επωνυμία χρήστη - κατόχου του ΦΗΜ

3. Διεύθυνση εγκατάστασης χρήστη - κατόχου

4. Δραστηριότητα, Επάγγελμα χρήστη - κατόχου

5. ΑΦΜ και αρμόδια ΔΟΥ χρήστη - κατόχου

6. Τιμές συντελεστών ΦΠΑ.

β) Στοιχεία που παράγονται από την ημερήσια κίνηση

Είναι υποχρεωτική η εγγραφή των παραγομένων δεδομένων της ημερήσιας κίνησης από τη μνήμη εργασίας στη φορολογική μνήμη.

Αφού ολοκληρωθεί η ημερήσια κίνηση με τη διαδικασία έκδοσης του δελτίου ημερησίας κίνησης "Ζ", ενταμιεύεται στη φορολογική μνήμη μία εγγραφή με την ημερομηνία και ώρα, και με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Τέσσερα (4) ποσά φόρων προστιθέμενης αξίας διακεκριμένα ανά συντελεστή ΦΠΑ, 4%, 8%, 18%, 36%.

2. Δύο (2) ποσά ακαθαρίστων αποφορολογημένων εσόδων (χωρίς ΦΠΑ) διακεκριμένα σ΄ αυτά που υπάγονται σε ΦΠΑ και σ΄ αυτά που δεν υπάγονται.

3. Το πλήθος αποδείξεων εσόδου ημέρας.

4. Τέσσερα (4) ποσά φόρων προστιθέμενης αξίας διακεκριμένα ανά συντελεστή ΦΠΑ, από την έναρξη λειτουργίας του ΦΗΜ.

5. Δύο (2) ποσά ακαθαρίστων εσόδων αποφορολογημένων (χωρίς ΦΠΑ) διακεκριμένα σ΄ αυτά που υπάγονται σε ΦΠΑ και σ΄ αυτά που δεν υπάγονται, από την έναρξη λειτουργίας του ΦΗΜ (από την ενεργοποίηση της φορολογικής μνήμης).

6. Το πλήθος των δελτίων ημερήσιας κίνησης "Ζ" από την έναρξη λειτουργίας του ΦΗΜ.

7. Το πλήθος των εκδοθεισών αποδείξεων από την έναρξη λειτουργίας του ΦΗΜ.

8. Το πλήθος βλαβών μνήμης εργασίας (CMOS Error) από την έναρξη λειτουργίας του ΦΗΜ.

9. Το πλήθος αλλαγών ΦΠΑ από την έναρξη λειτουργίας του ΦΗΜ.

10. Το πλήθος αλλαγών λεκτικών από την έναρξη λειτουργίας του ΦΗΜ. 7. 11. Το πλήθος φυσικών αποσυνδέσεων εκτυπωτή από την έναρξη λειτουργίας του ΦΗΜ.

8. 12. Το πλήθος "επεμβάσεων" εξουσιοδοτημένου τεχνικού, από την έναρξη λειτουργίας του ΦΗΜ.

9. 13. Το χαρακτήρα (byte) ελέγχου για αναγνώριση αληθούς εγγραφής στη φορολογική μνήμη

Ολα τα παραπάνω ενταμιεύονται σύμφωνα με τους ακόλουθους πίνακες :

Π.1. Ημέρας (Σύνολα ημερησίας κίνησης).

Φ.Π.Α. Φ.Π.Α. Φ.Π.Α. Φ.Π.Α.
Συντελεστή Συντελεστή Συντελεστή Συντελεστή
Α Β Γ Δ
4% 8% 18% 36%
Σύνολο εσόδων Σύνολο Εσόδων Πλήθος (Αθροιστής) Πλήθος (Αθροιστής)
συντελεστών Α,Β,Γ,Δ μηδενικού συντελεστή Αποδείξεων φυσικών αποσυνδέσεων εκτυπωτή
       
(4%,8%,18%,36%)      Π.2. Από την έναρξη λειτουργίας της ΦΤΜ (προοδευτικά σύνολα).
 

Φ.Π.Α. Φ.Π.Α. Φ.Π.Α. Φ.Π.Α.
Συντελεστή Συντελεστή Συντελεστή Συντελεστή
Α Β Γ Δ
4% 8% 18% 36%
Σύνολο εσόδων Σύνολο Εσόδων Πλήθος Δελτίων "Ζ" Πλήθος
συντελεστών Α,Β,Γ,Δ μηδενικού συντελεστή   αποδείξεων
       
(4%,8%,18%,36%) 0%    2.11.8.2 Η ενταμίευση στη φορολογική μνήμη εκτελείται κατά τη διάρκεια έκδοσης του δελτίου ημερησίας κίνησης.

2.11.8.3 Ο τρόπος εγγραφής των RECORDS και το περιεχόμενο των πεδίων τους, που ενταμιεύονται στην EPROM ή PROM της φορολογικής μνήμης επιλέγονται από τον κατασκευαστή. Υποχρεωτικά εγγράφονται στη φορολογική μνήμη τα προοδευτικά σύνολα , τα οποία δημιουργούνται από τα σύνολα της κάθε ημερησίας κίνησης ,όπως περιγράφονται στον πίνακα Π2. Επιπλέον επιτρέπεται να εγγράφονται στη φορολογική μνήμη και τα ημερήσια σύνολα κίνησης σε ιδιαίτερα πεδία όπως περιγράφονται στον πίνακα Π1. Στην εκτύπωση όμως του περιεχομένου της φορολογικής μνήμης, υποχρεωτικά θα εκτυπώνονται τα προβλεπόμενα σύνολα της κάθε ημερήσιας κίνησης "Ζ" όπως αυτά περιγράφονται στον πίνακα Π1 καθώς επίσης και τα προοδευτικά σύνολα της υπό εκτύπωση περιόδου.

2.12. Φορολογικός μικροκώδικας

Φορολογικός μικροκώδικας είναι το λογισμικό που διαχειρίζεται και ελέγχει όλα τα φορολογικά δεδομένα και όλες τις λειτουργίες των ασφαλισμένων με απαραβίαστο τρόπο τμημάτων και μονάδων ελέγχου, διασφαλίζει δε κατά τρόπο απαραβίαστο και ανεπηρέαστο την ενταμίευση των δεδομένων στην φορολογική μνήμη.

2.13. Λογισμικό εφαρμογών

2.13.1. Το λογισμικό εφαρμογών υποστηρίζει όλες τις λοιπές λειτουργίες εκτός του φορολογικού μικροκώδικα (λογιστικές, εμπορικές, βοηθητικές κ.λ.π. εφαρμογές ).

2.13.2. Περίπτωση διαμόρφωσης περιεχομένου αποδείξεων εσόδου από λογισμικό εφαρμογών εκτός ΦΗΜ.

2.13.2.1. Σε όλες τις περιπτώσεις που η διαμόρφωση του περιεχομένου των Αποδείξεων Εσόδου γίνεται από λογισμικό εφαρμογών, το οποίο ευρίσκεται εκτός ΦΗΜ, σε άλλο διασυνδεόμενο σύστημα, απαιτείται η έγγραφη δεσμευτική διαβεβαίωση του κατέχοντος την άδεια προς την Επιτροπή, περί του ελέγχου και της πιστοποίησης της ορθής λειτουργίας του εν λόγω λογισμικού εφαρμογών του διασυνδεόμενου συστήματος, ότι το λογισμικό αυτό εκδόσεως αποδείξεων εσόδου, λειτουργεί απολύτως σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις του Κ.Β.Σ. και των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και δεν παραβιάζει με κανέναν τρόπο τα δημοσιονομικά δεδομένα του ΦΗΜ.

2.13.2.2. Στην δεσμευτική διαβεβαίωση - πιστοποίηση του λογισμικού εφαρμογών, αναφέρονται υποχρεωτικά :

- Τα πλήρη στοιχεία του κατασκευαστή του λογισμικού εφαρμογών.

- Η ακριβής ονομασία διάθεσης και ο τρέχων αριθμός έκδοσης (version) του λογισμικού αυτού.

2.13.2.3. Η δεσμευτική διαβεβαίωση - πιστοποίηση προς την Επιτροπή, συνοδεύεται από αντίγραφο έκδοσης επίδειξης του λογισμικού αυτού, αποθηκευμένο σε κατάλληλο μαγνητικό ή οπτικό μέσο, καθώς και πλήρη στοιχεία για τις απαιτήσεις και συνθήκες λειτουργίας του, σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή.

2.13.2.4. Τα στοιχεία αυτά συμπληρώνονται σε ειδικό τμήμα σελίδων, που υπάρχει για τον σκοπό αυτό στο συνοδευτικό του ΦΗΜ Βιβλιάριο Συντήρησης και Επισκευών.

2.13.2.5. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η λειτουργία - συνεργασία του ΦΗΜ, με διασυνδεόμενο σύστημα το οποίο έχει μη πιστοποιημένο λογισμικό εφαρμογών για την έκδοση Αποδείξεων Εσόδου.

2.13.2.6. Ο κάτοχος της άδειας τέτοιου ΦΗΜ και το δίκτυο των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων του, σε οποιαδήποτε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των ανωτέρω, είναι υποχρεωμένοι στην άμεση γνωστοποίηση του γεγονότος αυτού στην Επιτροπή και στην αρμόδια ΔΟΥ του κατόχου - χρήστη του ΦΗΜ.

2.14. Μνήμη προγραμμάτων

2.14.1. Η μνήμη προγραμμάτων είναι η μονάδα όπου βρίσκεται ενταμιευμένο εξαρχής ολόκληρο το λογισμικό που απαιτείται για την απρόσκοπτη λειτουργία του ΦΗΜ, τόσο εκείνο που αποτελεί το σύστημα διαχείρισης φορολογικών δεδομένων (φορολογικός μικροκώδικας), όσο και εκείνο που αφορά σε γενικότερες λειτουργίες (λογισμικό εφαρμογών).

2.14.2. Στην περίπτωση κατά την οποία το λογισμικό εφαρμογών δεν είναι ενταμιευμένο στη μνήμη προγραμμάτων του ΦΗΜ, τότε ο ΦΗΜ θεωρείται ως Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός Αυξημένων Δυνατοτήτων (ΦΗΜ/ΑΔ).

2.14.3. Η μνήμη προγραμμάτων είναι μνήμη ημιαγωγών αποκλειστικά ανάγνωσης. Η χωρητικότητα της μνήμης προγραμμάτων καθορίζεται από το μέγεθος των λειτουργικών προγραμμάτων του συγκεκριμένου τύπου ταμειακής μηχανής. Επιτρέπεται η χρήση μόνο καινούργιων μνημών.

2.14.4. Η υλοποίηση της κατασκευής του ΦΗΜ δεν επιτρέπει με κανένα τρόπο τυχόν αλλαγές του ενταμιευμένου στη μνήμη προγραμμάτων λογισμικού, χωρίς την αποσφράγιση του ΦΗΜ. Για κάθε αλλαγή - τροποποίηση του λογισμικού ή του υλικού μέρους του ΦΗΜ, κατατίθεται αίτηση στην Επιτροπή η οποία και αποφασίζει σχετικά.

2.14.5. Η αναγνωσιμότητα της μνήμης προγραμμάτων εξασφαλίζεται κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες και επιδεικνύεται η διαδικασία κατά την διάρκεια ελέγχου της έγκρισης. Το περιεχόμενο της μνήμης προγραμμάτων σε πηγαία μορφή, είναι διαθέσιμο για έλεγχο από το Υπουργείο Οικονομικών και αντίγραφό του, σε μορφή εκτελέσιμη (OBJECT) κατατίθεται σ΄ αυτό καθώς και η υπολογισμένη CRC- 32 τιμή για το αρχείο αυτό.

2.15. Ρολόι ΦΗΜ

2.15.1. Η λειτουργία του ρολογιού του ΦΗΜ είναι αδιάλειπτη (συνεχής) και για το λόγο αυτό προστατεύεται από τη διακοπή του κύριου δικτύου των 230V με μπαταρία που περιλαμβάνεται στο βασικό εξοπλισμό του μηχανισμού και η οποία δύναται να είναι αυτή της προστασίας των δεδομένων της μνήμης εργασίας (CMOS RAM).

2.15.2. Δεν είναι δυνατή η λειτουργία του ΦΗΜ, εφόσον δεν είναι ενεργοποιημένο το ρολόι του μηχανισμού.

2.15.3. Ρύθμιση - διόρθωση ημερομηνίας και ώρας του ρολογιού του ΦΗΜ

2.15.3.1. Οι ρυθμίσεις και επισκευές ενδεχόμενων βλαβών του ρολογιού δεν είναι δυνατόν να γίνουν εξωτερικά ή με πρόγραμμα, αλλά μόνο αφού ανοιχτεί το σφραγισμένο κέλυφος του ΦΗΜ από εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Της περίπτωσης αυτής εξαιρείται η αυτόματη προσαρμογή στη θερινή και χειμερινή ώρα αντίστοιχα, εφ΄ όσον το ίδιο το λογισμικό του φορολογικού μικροκώδικα του ΦΗΜ, έχει ενσωματωμένη δυνατότητα αυτόματης προσαρμογής σε χειμερινή και θερινή ώρα του ρολογιού του ΦΗΜ.

2.15.3.2. Στην περίπτωση που το λογισμικό του φορολογικού μικροκώδικα του ΦΗΜ, έχει ενσωματωμένη δυνατότητα αυτόματης προσαρμογής σε χειμερινή και θερινή ώρα αντίστοιχα του ρολογιού του ΦΗΜ, τότε αυτό επισημαίνεται τόσο στην μεταλλική ετικέτα του περιβλήματος με τα στοιχεία του ΦΗΜ, όσο και στα στοιχεία του ΦΗΜ που αναγράφονται στο συνοδευτικό βιβλιάριο συντήρησης και επισκευών του ΦΗΜ, με την χαρακτηριστική ένδειξη "ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΙΝΗΣ ΩΡΑΣ".

2.15.3.3. Κατά την αυτόματη προσαρμογή της ώρας από χειμερινή σε θερινή και από θερινή σε χειμερινή, ειδοποιείται σχετικά ο χειριστής του ΦΗΜ με κατάλληλο ηχητικό σήμα και την αυτόματη έκδοση σχετικού πληροφοριακού δελτίου με την εκτύπωση της ένδειξης "ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΩΡΑ" και "ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΩΡΑ" αντίστοιχα, συνοδευόμενης από τη νέα τρέχουσα προσαρμοσμένη ώρα (ΧΩ ωω:λλ και ΘΩ ωω:λλ αντίστοιχα). Η έκδοση του δελτίου αυτού γίνεται από τον εκτυπωτή νομίμων αποδείξεων του ΦΗΜ αμέσως με την αυτόματη προσαρμογή της ώρας, ή εφ΄ όσον ο ΦΗΜ κατά την αυτόματη αυτή προσαρμογή ήταν εκτός λειτουργίας (εκτός παροχής ηλεκτρικής τροφοδοσίας), αμέσως με την πρώτη (ημερήσια) έναρξη λειτουργίας (Initialize) από την αυτόματη προσαρμογή.

2.15.3.4. Για την αυτόματη προσαρμογή της χειμερινής και θερινής ώρας, εφαρμόζεται η οδηγία 2000/84 της ΕΕ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τη νομοθεσία.

2.15.3.5. Δεν επιτρέπεται η δυνατότητα διόρθωσης της ημερομηνίας του ρολογιού του ΦΗΜ, με ημερομηνία προγενέστερη εκείνης με την οποία καταγράφηκε στην φορολογική μνήμη και εκδόθηκε το τελευταίο "Ζ".

2.15.3.6. Κατά την διαδικασία αλλαγής της ημερομηνίας του ρολογιού της ΦΤΜ από εξουσιοδοτημένο τεχνικό ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η εισαγωγή ημερομηνίας μικρότερης από αυτήν του τελευταία εγγεγραμμένου "Ζ".

2.15.3.7. Το λογισμικό του φορολογικού μικροκώδικα είναι σε θέση να ελέγχει την τρέχουσα ημερομηνία του ρολογιού του μηχανισμού σε σχέση με αυτήν της τελευταίας έκδοσης του "Ζ". Η δυνατότητα αυτή ενεργοποιείται : 1ον κατά την ημερήσια έναρξη (Initialize) λειτουργίας του ΦΗΜ κατά την οποία να ελέγχεται η ημερομηνία του τελευταία εγγεγραμμένου "Ζ", με την τρέχουσα, και εάν υπάρχει διαφορά ημερομηνίας πλέον της μιας ημερολογιακής ημέρας, ειδοποιείται σχετικά ο χειριστής με εμφάνιση σε οθόνη, εκτύπωση στον εκτυπωτή σχετικού μηνύματος ή και με χαρακτηριστικό ηχητικό σήμα. Ο κάτοχος - χρήστης του ΦΗΜ σ΄ αυτή την περίπτωση και εφ΄ όσον η ένδειξη αυτή είναι λανθασμένη, είναι υπεύθυνος για την κλήση εξουσιοδοτημένου τεχνικού για την ρύθμιση της σωστής ημερομηνίας και ώρας.

2ον κατά την έναρξη της διαδικασίας έκδοσης του "Ζ", κατά την οποία ελέγχεται η ημερομηνία του τελευταίως εγγεγραμμένου "Ζ", με αυτήν της τρέχουσας (μ ΄αυτήν που πάει να εκδοθεί το "Ζ"), και εάν υπάρχει διαφορά ημερομηνίας :

α) εάν η τρέχουσα είναι μεγαλύτερη πλέον της 1 ημερολογιακής ημέρας από την καταχωρημένη τελευταία : Ειδοποιείται ο χειριστής για την διαφορά αυτή και το μη αντιστρεπτό της διαδικασίας. Τέλος του ζητείται επιβεβαίωση με κατάλληλο χειρισμό για την έκδοση του δελτίου "Ζ".

β) εάν η τρέχουσα ημερομηνία είναι μικρότερη από αυτήν της καταχώρησης του τελευταίου "Ζ" : ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ "Ζ". Το γεγονός αυτό σηματοδοτείται κατάλληλα με σχετικό ηχητικό σήμα και αντίστοιχη εμφάνιση μηνύματος στην οθόνη. Ο κάτοχος - χειριστής είναι υπεύθυνος για την κλήση εξουσιοδοτημένου τεχνικού για την ρύθμιση της σωστής ημερομηνίας. Στην περίπτωση αυτή και για την ενημέρωση των λογιστικών εγγραφών, γίνεται χρήση του ημερολογίου των εκδοθέντων ημερήσιων δελτίων αποδείξεων

2.16. Αριθμός Μητρώου ΦΗΜ

2.16.1. Ο ΦΗΜ παραδίδεται στον αγοραστή κάτοχο-χρήστη με ενεργοποιημένη τη φορολογική μνήμη και εγγεγραμμένο σε αυτήν τον αριθμό μητρώου του φορολογικού μηχανισμού.

2.16.2. Όλοι οι ΦΗΜ έχουν δυνατότητα εκτύπωσης 3 θέσεων για τα χαρακτηριστικά γράμματα του αριθμού έγκρισης της άδειας καταλληλότητας.

2.16.3. Είναι υποχρεωτική η αναγραφή του αριθμού μητρώου σε όλα τα εκδιδόμενα από τον φορολογικό μηχανισμό δελτία (π.χ. δελτία "Νομίμων και Παρανόμων Αποδείξεων", αναφορές "Χ", ανάγνωση Φορολογικής Μνήμης, δελτίο ημερήσιας κίνησης "Ζ" κλπ).

2.17. Περίβλημα

2.17.1 Το περίβλημα - κουβούκλιο του ΦΗΜ μπορεί να κατασκευαστεί σε οποιοδήποτε σχήμα και με διάφορα υλικά.

2.17.2 Στοιχεία περιβλήματος

2.17.2.1. Στο περίβλημα είναι τοποθετημένη ευανάγνωστη μεταλλική ετικέτα στην πρόσοψη του ΦΗΜ και προς το μέρος του πελάτη με τα εξής στοιχεία:

1. Κατασκευαστής ή εισαγωγέας (κατέχων την άδεια καταλληλότητας από την Επιτροπή).

2. Είδος κατηγορίας φορολογικού μηχανισμού, κατά τις διακρίσεις των ορισμών της §2, όπως αναφέρεται στην άδεια καταλληλότητας της Επιτροπής.

3. Εμπορική ονομασία τύπου του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού, όπως αναφέρεται στην άδεια καταλληλότητας της Επιτροπής.

4. Αριθμός έγκρισης τύπου ταμειακής μηχανής από την Επιτροπή.

5. Αριθμός Μητρώου του ΦΗΜ. 2.17.2.2. Στην περίπτωση που το λογισμικό του φορολογικού μικροκώδικα του ΦΗΜ, έχει ενσωματωμένη δυνατότητα αυτόματης προσαρμογής σε χειμερινή και θερινή ώρα αντίστοιχα του ρολογιού του ΦΗΜ, τότε επί της μεταλλικής ετικέτας αναγράφεται υποχρεωτικά και, η χαρακτηριστική ένδειξη "ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΙΝΗΣ ΩΡΑΣ".

2.17.2.3. Στην περίπτωση φορητού ΦΗΜ, τότε επί της μεταλλικής ετικέτας αναγράφεται υποχρεωτικά και η περιοχή θερμοκρασιών κανονικής λειτουργίας του φορητού ΦΗΜ όπως ορίζονται στις σχετικές παραγράφους περί φορητών ΦΗΜ, του παρόντος κειμένου.

2.17.3. Σφράγιση περιβλήματος

2.17.3.1. Η πρόσβαση στο εσωτερικό του ΦΗΜ προστατεύεται από ειδική βίδα προστασίας, η οποία συνδέει το επάνω τμήμα του ΦΗΜ με την βάση του και προσαρμόζεται σε εμφανές και ορατό από τον πελάτη σημείο του κουβουκλίου του μηχανισμού.

2.17.3.2. Αρχικά κατά την παραγωγή, η βίδα σφραγίζεται με σφραγίδα η οποία φέρει τα ειδικά γράμματα της άδειας καταλληλότητας και μετά από κάθε αποσφράγιση - επανασφράγιση, λόγω αποκατάστασης βλάβης, τον ειδικό κωδικό αριθμό του εξουσιοδοτημένου τεχνικού αντιπροσώπου, ο οποίος είναι ίδιος με αυτόν που έχει κατατεθεί στο τμήμα Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών και Συστημάτων, της Διεύθυνσης ΚΒΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

2.17.3.3. Για την σφράγιση χρησιμοποιείται κατάλληλο υλικό (π.χ. μολυβδοσφραγίδα), το οποίο δεν επιδέχεται ξέσματα και γίνεται κατά τρόπο με τον οποίο είναι αδύνατη η αφαίρεσή της σφραγίδας, χωρίς την καταστροφή της.

2.17.3.4. Είναι αδύνατη η πρόσβαση στο εσωτερικό του ΦΗΜ, χωρίς την αφαίρεσή - αποσφράγιση της βίδας προστασίας.

2.17.3.5. Είναι δυνατή η αφαίρεση των ρολών χαρτιού του συστήματος εκτύπωσης, χωρίς την αποσφράγιση του μηχανισμού.

2.17.3.6. Η αποσφράγιση και η επανασφράγιση, γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό του κατέχοντος την άδεια καταλληλότητας, για την αποκατάσταση βλαβών.

2.17.3.7. Κατά την επανασφράγιση, πρέπει να δίδεται η απαραίτητη προσοχή, ώστε να είναι ευκρινής η αποτύπωση του α/α - ειδικού κωδικού αριθμού (του "ζουμπά"), του εξουσιοδοτημένου τεχνικού αντιπροσώπου.

2.17.3.8. Ο κάτοχος της άδειας είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή του περιγραφέντος τρόπου σφράγισης και το σημείο αυτό ελέγχεται ειδικά από την Επιτροπή και τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

2.17.3.9. Εφ΄ όσον ο ΦΗΜ διαθέτει συρτάρι νομισμάτων τότε η βάση του κουβουκλίου του μηχανισμού είναι ή ανεξάρτητη από το περίβλημα συρταριού ή στην περίπτωση που το επάνω εξωτερικό μέρος του περιβλήματος του συρταριού αποτελεί τη βάση του κουβουκλίου του μηχανισμού, τότε ο κατασκευαστής εγγυάται το αδιάβατο στο εσωτερικό του μηχανισμού, χωρίς την καταστροφή του περιβλήματος ή της σφράγισής του . Αυτό το σημείο ελέγχεται ειδικά από την Επιτροπή.

2.18. Ασφάλεια Πρόσβασης - Πιστοποίηση Ταυτότητας Εξουσιοδοτημένων Τεχνικών

2.18.1. Καταγραφή στη Φορολογική Μνήμη της επέμβασης εξουσιοδοτημένου τεχνικού.

2.18.1.1. Το λογισμικό του ΦΗΜ ελέγχει, μέσω ειδικού αλγόριθμου, την πρόσβαση εξουσιοδοτημένων τεχνικών σ΄ αυτό. Ο κάτοχος της άδειας είναι υπεύθυνος για την παραχώρηση συγκεκριμένων συνδυασμών αλληλουχιών γραμμάτων και αριθμών (κωδικών πρόσβασης) στους εξουσιοδοτημένους απ΄ αυτόν τεχνικούς. Στις περιπτώσεις που απαιτούνται ειδικοί τεχνικοί χειρισμοί προγραμματισμού για την επαναφορά σε κανονική λειτουργία του ΦΗΜ, έπειτα από βλάβη - μηδενισμό της μνήμης εργασίας (CMOS Error) και ρύθμιση - διόρθωση της ημερομηνίας και ώρας, ο εξουσιοδοτημένος τεχνικός εισάγει τον απαραίτητο κωδικό πρόσβασης. Μόνον στην περίπτωση που το λογισμικό του ΦΗΜ αναγνωρίσει τον συγκεκριμένο κωδικό, επιτρέπεται η συνέχιση των λοιπών χειρισμών του εξουσιοδοτημένου τεχνικού, για την επαναφορά του ΦΗΜ σε κανονική λειτουργία.

2.18.1.2. Το γεγονός αυτό αναγνωρίζεται από το λογισμικό του ΦΗΜ, ως τεχνική "επέμβαση", αριθμείται και καταγράφεται στη φορολογική μνήμη. Υποχρεωτικά το λογισμικό του φορολογικού μικροκώδικα έχει δυνατότητα χειρισμού τουλάχιστον τριψήφιου αριθμού "επεμβάσεων" (μπορεί να αριθμήσει τουλάχιστον 1000 επεμβάσεις). Η αρίθμηση γίνεται υποχρεωτικά στο δεκαδικό αριθμητικό σύστημα και δεν επιτρέπεται αποτύπωση σε άλλο αριθμητικό σύστημα. Ο αύξων αθροιστικός προοδευτικός αριθμός επεμβάσεων αναγράφεται υποχρεωτικά σε κάθε "Ζ".

2.18.1.3. Η πλήρης και λεπτομερής περιγραφή των τεχνικών χειρισμών που απαιτούν χρήση κωδικού καθώς και του αλγορίθμου ελέγχου πρόσβασης εξουσιοδοτημένου τεχνικού, κατατίθενται στην Επιτροπή, στο φάκελο αίτησης χορήγησης άδειας καταλληλότητας. Το σημείο αυτό ελέγχεται ειδικά από την επιτροπή.

2.18.2. Προσδιορισμός της ταυτότητας των εξουσιοδοτημένων τεχνικών

2.18.2.1. Για την πιστοποίηση της ταυτότητας του εξουσιοδοτημένου τεχνικού, ο κατέχων την άδεια (ή την ανάθεση από την Επιτροπή της Τεχνικής Υποστήριξης), υποχρεούται να εκδίδει στην αρχή κάθε εξαμήνου με την υποβολή των σχετικών καταστάσεων εξουσιοδοτημένων τεχνικών, αντίστοιχη ειδική πλαστικοποιημένη ταυτότητα (κατά προτίμηση μικρού μεγέθους π.χ. πιστωτικής κάρτας). Η ταυτότητα αυτή ονομάζεται "Νόμιμη Ταυτότητα Πιστοποίησης Εξουσιοδοτημένου Τεχνικού" και έχει ισχύ ενός εξαμήνου.

2.18.2.2. Στην εμπρόσθια πλευρά της ταυτότητας αυτής και στο άνω αριστερό άκρο της, τοποθετείται πρόσφατη φωτογραφία προσώπου, του αντίστοιχου εξουσιοδοτημένου τεχνικού και αναγράφονται υποχρεωτικά τα εξής:

- Η ακριβής διάρκεια ισχύος (από ημερομηνία έναρξης έως ημερομηνία λήξης).

- Στοιχεία Τεχνικού : Επώνυμο, Όνομα, Αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, και Α/Α - κωδικό της "χρεωμένης" σ΄ αυτόν σφραγίδας - "Ζουμπά".

- Στοιχεία Επιχείρησης Τεχνικού : Επωνυμία Επιχείρησης, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Διεύθυνση και τηλέφωνα επικοινωνίας, καθώς και Επώνυμο και όνομα του υπευθύνου - διευθύνοντος την επιχείρηση.

2.18.2.3. Στην οπίσθια πλευρά της ταυτότητας αυτής αναγράφονται υποχρεωτικά τα εξής :

- Στοιχεία Επιχείρησης η οποία κατέχει την άδεια καταλληλότητας (ή την ανάθεση από την Επιτροπή της Τεχνικής Υποστήριξης) : Επωνυμία Επιχείρησης, Διεύθυνση και τηλέφωνα επικοινωνίας.

- Η ονομασία του μοντέλου ή των μοντέλων ΦΗΜ και οι αντίστοιχοι αριθμοί έγκρισης, για τα οποία έχει λάβει εξουσιοδότηση ο συγκεκριμένος τεχνικός.

2.18.2.4. Η ταυτότητα αυτή, προ της πλαστικοποιήσεώς της, υπογράφεται και σφραγίζεται για την ακρίβεια των στοιχείων της από τον εκδότη - κατέχοντα την άδεια, και θεωρείται και σφραγίζεται από το αρμόδιο τμήμα φορολογικών ταμειακών μηχανών και συστημάτων της Διεύθυνσης ΚΒΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

2.18.2.5. Ο εξουσιοδοτημένος τεχνικός, είναι υποχρεωμένος σε κάθε περίπτωση επέμβασης για αποκατάσταση βλάβης ΦΗΜ, να επιδεικνύει την ταυτότητα αυτή, στον κάτοχο του ΦΗΜ πριν από την έναρξη εργασιών αποκατάστασης της βλάβης.

2.18.2.6. Μετά το πέρας αποκατάστασης της βλάβης, ο εξουσιοδοτημένος τεχνικός συμπληρώνει τις λεπτομέρειες της βλάβης στα αντίστοιχα σημεία του Βιβλιαρίου Συντήρησης και Επισκευών του ΦΗΜ και αναγράφει τα στοιχεία του, όπως αυτά αναφαίνονται στην "Νόμιμη Ταυτότητα Πιστοποίησης Εξουσιοδοτημένου Τεχνικού" μαζί με την ημερομηνία, και την ώρα έναρξης και λήξης των εργασιών.

2.18.2.7. Ο κάτοχος του ΦΗΜ και ο εξουσιοδοτημένος τεχνικός συνυπογράφουν την αντίστοιχη σελίδα αποκατάστασης της βλάβης και θέτουν τις σφραγίδες τους.

2.18.2.8. Κάθε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του κατέχοντος την άδεια, με εξουσιοδοτημένο τεχνικό του, γνωστοποιείται άμεσα και εγγράφως σ΄ αυτόν και στην Επιτροπή. Η "Νόμιμη Ταυτότητα Πιστοποίησης Εξουσιοδοτημένου Τεχνικού", σ΄ αυτή την περίπτωση καθίσταται άκυρη και κάθε χρήση της παράνομη και ο τεχνικός υποχρεούται στην άμεση παράδοση της ταυτότητας αυτής και της σφραγίδας - "ζουμπά", στον κατέχοντα την άδεια που τα εξέδωσε.

2.19. Αξιοπιστία

2.19.1. Η αξιοπιστία του ΦΗΜ έχει σαν μέτρο τη μέση χρονική διάρκεια λειτουργίας της, χωρίς να υποστεί οποιαδήποτε βλάβη (MTBF).

2.19.2. Η αξιοπιστία του ΦΗΜ προσδιορίζεται από την αξιοπιστία των επιμέρους υποσυστημάτων του και για τις προδιαγραφόμενες συνθήκες περιβάλλοντος. Η αξιοπιστία του ΦΗΜ αποτελεί προϋπόθεση για την χορήγηση της άδειας καταλληλότητας και δίδεται ειδική έμφαση κατά την αξιολόγησή της.

2.19.3. Για την φορολογική μνήμη η αδυναμία αναγνωσιμότητας των περιεχομένων της περιορίζεται σε ποσοστό 3‰ (τρία τοις χιλίοις) επί του συνόλου των διατεθέντων ΦΗΜ του ίδιου τύπου - μοντέλου.

2.19.4. Η απαιτούμενη αξιοπιστία του ΦΗΜ ορίζεται σε 3000 ώρες ως ακολούθως:

- Για χρήση 30 ημερών το μήνα με οκτώ ώρες συνεχούς εργασίας.

- Ανά ημέρα έκδοση 130 αποδείξεων πελατών με 15 γραμμές και 15 χαρακτήρες ανά γραμμή.

2.20. Συντήρηση - Επισκευή

2.20.1. Για την εύκολη και σύντομη συντήρηση ο ΦΗΜ διαθέτει πρόγραμμα αυτοδιάγνωσης των βλαβών και ένδειξη σε οθόνη ή εκτύπωση κωδικών για τον εντοπισμό αυτών.

2.20.2. Για την ανταπόκριση στις απαιτήσεις συντήρησης ο κατασκευαστικός οίκος έχει αποδεδειγμένα πείρα σε αντίστοιχο αντικείμενο και δυνατότητα προσφοράς της συντήρησης και επισκευής σε ολόκληρη την Επικράτεια.

2.20.3. Ο κάτοχος της άδειας καταλληλότητας διαθέτει την κατάλληλη τεχνική υποδομή και το κατάλληλο τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό, ή δίκτυο άμεσα εξουσιοδοτημένων ανεξάρτητων τεχνικών - συντηρητών, ώστε η άρση οποιασδήποτε βλάβης να γίνεται εντός 24 ωρών για τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης και εντός 48 ωρών για τα υπόλοιπα διαμερίσματα της χώρας.

2.20.4 Ποιότητα συντήρησης - Εγγύηση

2.20.4.1. Παρέχεται εγγύηση παροχής των απαιτούμενων ανταλλακτικών για τουλάχιστον 5 χρόνια μετά την ημερομηνία πώλησης της μηχανής, όπως στο συνημμένο υπόδειγμα.

Υπόδειγμα Παρεχόμενης Εγγύησης

Εγγύηση Νο: ΧΧΧΧ

Αριθμός και ημερομηνία έγκρισης καταλληλότητας:  
Αριθμός Μητρώου:  
Είδος:  
Τύπος:  
Ημερομηνία έναρξης εγγύησης: (πρωταρχικής αγοράς)  
Στοιχεία αγοραστή: (πρώτου αγοραστή)  

Όροι εγγύησης:

1. Ο κατέχων την άδεια καταλληλότητας του παρόντος Φορολογικού Μηχανισμού, εγγυάται ότι ο Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός με τα πιο πάνω στοιχεία έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και δεν παραβιάζει με κανένα τρόπο την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.

2. Η ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν και η τεχνική που εφαρμόστηκε στην κατασκευή του εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη και καλή λειτουργία του.

3. Η εγγύηση παρέχεται στον νόμιμο κάτοχο - χρήστη του μηχανισμού, για 5 (πέντε) χρόνια από την ημερομηνία της πρώτης αγοράς του παρόντος Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού και αφορά επίσης την ύπαρξη ανταλλακτικών και εξαρτημάτων και την εξασφάλιση υποδομής για την έγκαιρη αποκατάσταση βλαβών και την επαναφορά σε ομαλή λειτουργία του μηχανισμού με δαπάνες του χρήστη.

4. Ειδικά για την περίοδο ενός χρόνου από την ημερομηνία της πρώτης αγοράς του μηχανισμού, η εγγύηση προς τον νόμιμο κάτοχο της μηχανής αφορά και τη δωρεάν επισκευή και παροχή των αναγκαίων ανταλλακτικών ή και στην αντικατάσταση ολόκληρου του μηχανισμού στην περίπτωση που η βλάβη ή η κακή λειτουργία του οφείλεται σε ελαττώματα ή κακή κατασκευή ή προγραμματισμό.

5. Η εγγύηση δεν ισχύει όταν η βλάβη του Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού οφείλεται σε κακή χρήση ή σε εξωτερικές επεμβάσεις με οποιοδήποτε τρόπο καθώς επίσης και στην περίπτωση αλλοίωσης ή παραποίησης του τύπου ή του αριθμού μητρώου ή του αριθμού έγκρισης καταλληλότητας του μηχανισμού.

Υπογραφή και πλήρη Υπογραφή και στοιχεία του κατασκευαστή στοιχεία του πωλητή

2.20.4.2. Δεν αποκλείεται η διατύπωση και άλλων όρων εκτός από τους πιο πάνω, με την προϋπόθεση ότι οι επιπλέον αυτοί όροι δεν πρέπει να θίγουν, να περιορίζουν ή να αναιρούν με οποιονδήποτε τρόπο το περιεχόμενο του υποδείγματος της εγγύησης της απόφασης αυτής.

2.20.4.3. Ειδικά στην εγγύηση δεν επιτρέπεται να περιέχεται κανένας όρος διακοπής της εγγυήσεως λόγω μη χρήσης προτεινομένων αναλωσίμων συγκεκριμένου προμηθευτή π.χ. μελανοταινίες, χαρτί κλπ.

2.20.4.4. Δεν αποτελεί αιτία διακοπής της εγγυήσεως η μη αποστολή ή η καθυστέρηση αποστολής, αποκόμματος της εγγυήσεως από τον κάτοχο του ΦΗΜ προς τον παρέχοντα την εγγύηση του ΦΗΜ.

2.20.5. Βιβλιάριο συντήρησης - επισκευών

2.20.5.1. Ο ΦΗΜ συνοδεύεται από βιβλιάριο συντήρησης - επισκευών, το οποίο παρέχει ο προμηθευτής του και είναι οργανωμένο σε τρεις ενότητες.

2.20.5.2. Η αρίθμηση των σελίδων του βιβλιαρίου συντήρησης - επισκευών είναι συνεχής και ενιαία.

2.20.5.3. Α. Πρώτη ενότητα

2.20.5.3.1. Περιλαμβάνει τον απαραίτητο αριθμό σελίδων στο βιβλιάριο συντήρησης - επισκευών, στις οποίες περιέχονται με την ακόλουθη σειρά, τα εξής στοιχεία :

2.20.5.3.2. Στην πρώτη σελίδα της πρώτης ενότητας καταγράφονται:

- Πλήρη στοιχεία και τηλέφωνα τεχνικής υποστήριξης του κατέχοντος την άδεια του συγκεκριμένου μοντέλου.

- Πλήρη στοιχεία του προμηθευτή - πωλητή του ΦΗΜ.

- Τύπος (οικογένεια / κατηγορία - μοντέλο - είδος ) του ΦΗΜ.

- Κατανάλωση ισχύος του ΦΗΜ στις τρεις καταστάσεις που περιγράφονται στην παράγραφο 6.2 του Κεφαλαίου αυτού.

- Χαρακτηριστικά μπαταρίας - τροφοδοσίας και θερμοκρασιακό διάστημα λειτουργίας σε περίπτωση φορητού ή εποχούμενου ΦΗΜ.

- Αριθμός και ημερομηνία έγκρισης - άδειας καταλληλότητας του ΦΗΜ.

- Στην περίπτωση που ο ΦΗΜ είναι ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου, αναφέρονται πλέον και τα στοιχεία του ενσωματωμένου ή διασυνδεόμενου ταξιμέτρου (αρ. άδειας Υπουργ. Ανάπτυξης, σταθερά ταξιμέτρου, κλπ).

- Αριθμός μητρώου του ΦΗΜ.

- Σύνθεση του ΦΗΜ, δηλαδή από πόσα φυσικά διακριτά μέρη αποτελείται, κατά την παράδοσή της στον κάτοχο - αγοραστή.

- Οδηγίες για την φύλαξη του χαρτιού σε περίπτωση θερμικού εκτυπωτή. 2.20.5.3.3. Στη δεύτερη σελίδα της πρώτης ενότητας του βιβλιαρίου Συντήρησης και Επισκευών, αναγράφονται οι μέγιστες δυνατές τιμές που μπορούν να λάβουν οι εξής αθροιστές:

- Βλαβών μνήμης εργασίας - CMOS Error

- Αλλαγών Λεκτικών Επωνυμίας Κατόχου

- Αλλαγών συντελεστών ΦΠΑ

- Ειδών

- Κατηγοριών ειδών

- Καταγραφής προσβάσεων - επεμβάσεων Τεχνικού

- Οι μέγιστοι δυνατοί αριθμοί που μπορεί να διαχειρισθεί ο ΦΗΜ για τις αξίες συναλλαγών (τιμής μονάδας και συνολικού ποσού) ανά απόδειξη, αλλά και οι μέγιστες δυνατές τιμές των προοδευτικών αθροιστικών ποσών συνόλων ανά συντελεστή ΦΠΑ και τζίρου στα ποσά που ενταμιεύονται στη φορολογική μνήμη και εκτυπώνονται στο δελτίο "Ζ".

2.20.5.3.4. Στη τρίτη σελίδα της πρώτης ενότητας του βιβλιαρίου Συντήρησης και Επισκευών, προσαρμόζεται ακριβές αντίγραφο των βασικών όρων της παρεχόμενης εγγύησης, όπως στο υπάρχον σχετικό υπόδειγμα, το οποίο συμπληρώνεται και συνυπογράφεται από τον πρώτο αγοραστή και τον πρώτο πωλητή (έμπορο) του ΦΗΜ.

2.20.5.3.5. Στις επόμενες σελίδες της πρώτης ενότητας του βιβλιαρίου Συντήρησης και Επισκευών αναφέρονται με τρόπο επεξηγηματικό και κατανοητό όλοι οι απαραίτητοι χειρισμοί για την:

- Έκδοση Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης "Ζ"

- Έκδοση Δελτίου Περιοδικής Ανάγνωσης Δεδομένων Φορολογικής Μνήμης (Αναλυτικής και Συνοπτικής), με επιλογή "από... έως" εναλλακτικά με βάση τον α/α "Ζ" ή με βάση ημερολογιακή περίοδο

- Έκδοση Δελτίου Αναφοράς Ανοικτών Τραπεζιών (για όσες ΦΤΜ λειτουργούν με πρόγραμμα εστιατορίου)

- Ανάγνωση των Δεδομένων της Φορολογικής Μνήμης μέσω σειριακής θύρας και χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

2.20.5.3.6. Σε ειδικό τμήμα ικανού αριθμού σελίδων, που υπάρχει για τον σκοπό αυτό στο τελευταίο μέρος της πρώτης ενότητας του βιβλιαρίου Συντήρησης και Επισκευών, για τους ΦΗΜ οι οποίοι εκδίδουν δελτία αποδείξεων εσόδου το περιεχόμενο των οποίων διαμορφώνεται από πιστοποιημένο λογισμικό εφαρμογών (σύμφωνα με την παράγραφο 2.13.2 του Κεφαλαίου αυτού) που ευρίσκεται εκτός ΦΗΜ, σε άλλο διασυνδεόμενο σύστημα, αναγράφονται τα εξής :

- Τα πλήρη στοιχεία του κατασκευαστή του λογισμικού εφαρμογών.

- Η ακριβής ονομασία διάθεσης και ο τρέχων αριθμός έκδοσης (version) του λογισμικού αυτού.

- Η διαβεβαίωση του κατέχοντος την άδεια καταλληλότητας, ότι το λογισμικό έκδοσης αποδείξεων εσόδου μέσω του ΦΗΜ έχει ελεγχθεί, είναι πιστοποιημένο και εκδίδει τις αποδείξεις εσόδου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Β.Σ.

- Η επισήμανση ότι δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η λειτουργία - συνεργασία του ΦΗΜ, με διασυνδεόμενο σύστημα το οποίο έχει άλλο μη πιστοποιημένο λογισμικό εφαρμογών για την έκδοση αποδείξεων εσόδου.

2.20.5.4. Β. Δεύτερη ενότητα

2.20.5.4.1. Περιλαμβάνει τα στοιχεία της επιχείρησης - χρήστη του ΦΗΜ.

2.20.5.4.2. Ειδικότερα, στην πρώτη σελίδα καταγράφονται:

- Πλήρη στοιχεία του χρήστη - αγοραστή του ΦΗΜ.

- Ημερομηνία εγκατάστασης του ΦΗΜ στο χώρο λειτουργίας του.

- Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΦΗΜ.

2.20.5.4.3. Επιπλέον σελίδες για τυχόν αλλαγές διευθύνσεων του κατόχου - χρήστη του ΦΗΜ, όπου αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του, πριν και μετά την αλλαγή διεύθυνσης.

2.20.5.4.4. Μια επιπλέον σελίδα για την περίπτωση μεταβίβασης - εκχώρησης του ΦΗΜ, όπου αναφέρονται:

- τα τελευταία δεδομένα της χρησιμοποιηθείσας φορολογικής μνήμης, ως εξής :

- αριθμός τελικού εκδοθέντος δελτίου ημερήσιας κίνησης "Ζ".

- ημερομηνία έκδοσης τελικού εκδοθέντος δελτίου ημερήσιας κίνησης "Ζ"

- Τέσσερα (4) ποσά φόρων προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) διακεκριμένα ανά συντελεστή ΦΠΑ, από την έναρξη λειτουργίας του ΦΗΜ (από την ενεργοποίηση της φορολογικής μνήμης).

- Δύο (2) ποσά ακαθαρίστων εσόδων αποφορολογημένων (χωρίς ΦΠΑ) διακεκριμένα σ΄ αυτά που υπάγονται σε ΦΠΑ και σ΄ αυτά που δεν υπάγονται, από την έναρξη λειτουργίας του ΦΗΜ (από την ενεργοποίηση της φορολογικής μνήμης).

- τα πλήρη στοιχεία των κατόχων του ΦΗΜ πριν και μετά την μεταβίβαση - εκχώρηση.

2.20.5.4.5. Μια επιπλέον σελίδα για την περίπτωση απόκτησης (μεταβίβασης - εκχώρησης) του ΦΗΜ από άλλο κάτοχο, όπου αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία των κατόχων του ΦΗΜ πριν και μετά την μεταβίβαση - εκχώρηση.

2.20.5.4.6. Μία επιπλέον σελίδα με τη μορφή της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του N. 1599/1986 όπως ισχύει, η οποία συμπληρώνεται σε περίπτωση μεταβίβασης μεταχειρισμένου φορολογικού μηχανισμού σε νέο κάτοχο - χρήστη, από μεταπωλητή φορολογικών μηχανισμών.

2.20.5.4.7. Ειδικά την περίπτωση που ο ΦΗΜ είναι ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου, υποχρεωτικά στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται και αναφέρονται :

- τα πλήρη στοιχεία οχήματος (μάρκα και μοντέλο οχήματος, έτος 1ης κυκλοφορίας, αρ. άδειας ταξί, αρ. κυκλοφορίας οχήματος, κλπ)

- Πλήρη στοιχεία ιδιοκτήτη/συνιδιοκτήτη (εκμεταλλευτή).

- Ημερομηνία αγοράς - εγκατάστασης και έναρξης λειτουργίας του μηχανισμού.

- Ιδιαίτερη σελίδα για συμπλήρωση της έναρξης

- Ιδιαίτερη σελίδα Θεώρησης Βιβλιαρίου Συντήρησης και Επισκευών.

- Ικανός αριθμός σελίδων για αλλαγές στοιχείων οχήματος.

- Ικανός αριθμός σελίδων για αλλαγές στοιχείων του αυτού ιδιοκτήτη/συνιδιοκτήτη (εκμεταλλευτή)

- Ικανός αριθμός σελίδων για μεταβιβάσεις, με αντίστοιχες θέσεις για συμπλήρωση συνολικών ποσών αθροιστών της φορολογικής μνήμης (τζίρων, ΦΠΑ ανά συντελεστή), στοιχείων μεταβίβασης (ημερομηνία μεταβίβασης, στοιχεία πωλητή και αγοραστή), κλπ.

2.20.5.5. Γ. Τρίτη ενότητα

2.20.5.5.1. Περιλαμβάνει στοιχεία που καταγράφονται κατά τη διάρκεια επισκευών ή συντήρησης του ΦΗΜ. Η ενότητα αυτή ακολουθεί μία τυποποίηση, η οποία εκτείνεται σε 3 σελίδες και περιγράφεται αναλυτικότερα στη συνέχεια:

2.20.5.5.2. Ειδικότερα, στην πρώτη σελίδα καταγράφονται:

- Ημερομηνία και ώρα κλήσης του εξουσιοδοτημένου τεχνικού καθώς και λόγος κλήσης (συμπληρώνεται από το κάτοχο - χειριστή του ΦΗΜ).

- Πλήρη στοιχεία του εξουσιοδοτημένου τεχνικού που χειρίζεται την κλήση του κατόχου - χειριστή του ΦΗΜ.

- Ημερομηνία και ώρα μεταφοράς του ΦΗΜ στο χώρο του εξουσιοδοτημένου τεχνικού, εφόσον η ΦΤΜ δεν μπορεί να επιδιορθωθεί - συντηρηθεί στο χώρο λειτουργίας της.

- Ημερομηνία και ώρα έναρξης των εργασιών του εξουσιοδοτημένου τεχνικού.

- Ημερομηνία και ώρα περάτωσης των εργασιών του εξουσιοδοτημένου τεχνικού.

- Ημερομηνία και ώρα επιστροφής του ΦΗΜ στο χώρο λειτουργίας του, σε περίπτωση που οι εργασίες επισκευής ή συντήρησης εκτελέσθηκαν σε διαφορετικό χώρο.

- ’λλες επισημάνσεις που διαπιστώθηκαν είτε από τον κάτοχο του ΦΗΜ, είτε από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό και αξίζει να σημειωθούν.

2.20.5.5.3. Στη δεύτερη σελίδα αναφέρεται :

- Αν έγινε αφαίρεση της σφραγίδας του ΦΗΜ κατά η διάρκεια των εργασιών σε αυτόν.

- Αν έγινε επαναπρογραμματισμός του ΦΗΜ κατά τη διάρκεια των εργασιών σε αυτόν. Αν ναι, να καταγραφεί λεπτομερώς τι επαναπρογραμματίσθηκε.

- Ο αύξων αριθμός της τελευταίας απόδειξης πληρωμής για τον πελάτη που εκδόθηκε από το χειριστή του ΦΗΜ πριν την επέμβαση του εξουσιοδοτημένου τεχνικού.

- Ομοίως ο τελευταίος αριθμός δελτίου ημερήσιας κίνησης "Z" που έχει εκδοθεί από το χειριστή.

- Ο αρχικός και τελικός αύξων αριθμός απόδειξης εσόδου που εκδόθηκε από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό κατά την διάρκεια δοκιμών.

- Ο τελευταίος αριθμός δελτίου ημερησίας κίνησης "Z" που έχει γίνει μετά την επέμβαση του εξουσιοδοτημένου τεχνικού.

- Δήλωση του χρήστη του ΦΗΜ ότι όλα τα δελτία των δοκιμών που εκδόθηκαν από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό παρεδόθησαν υπογραμμένα και σφραγισμένα από αυτόν προς φύλαξη στα φορολογικά βιβλία του χρήστη.

- Δήλωση του εξουσιοδοτημένου τεχνικού για ομαλή λειτουργία του ΦΗΜ μετά το τέλος των εργασιών επισκευής ή συντήρησης.

- Σε περίπτωση συντήρησης, περιγραφή των εργασιών συντήρησης και των ανταλλακτικών που τυχόν χρησιμοποιήθηκαν.

- Σε περίπτωση επισκευής, περιγραφή της βλάβης, των εργασιών αποκατάστασής της και των ανταλλακτικών που τυχόν χρησιμοποιήθηκαν.

- ’λλες επισημάνσεις που διαπιστώθηκαν από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό και αξίζει να σημειωθούν.

2.20.5.5.4. Στη τρίτη σελίδα ο εξουσιοδοτημένος τεχνικός θα συμπληρώνει, μετά το τέλος των εργασιών επισκευής στον ΦΗΜ, ορισμένα ορθογώνια (κουτιά) επιλογών (checkboxes) σαν απάντηση σε ερωτήματα σχετικά με τον ΦΗΜ. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες ερωτήσεις:

2.20.5.5.5. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

ΝΑΙ ΟΧΙ Η βλάβη παρουσιάστηκε στη τροφοδοσία της μηχανής;

ΝΑΙ ΟΧΙ Η βλάβη παρουσιάστηκε σε τροφοδοτικό;

ΝΑΙ ΟΧΙ Η βλάβη παρουσιάστηκε σε κύκλωμα μπαταριών;

ΝΑΙ ΟΧΙ Καταστράφηκαν τα εσωτερικά κυκλώματα τροφοδοσίας;

ΝΑΙ ΟΧΙ ..........................................................

2.20.5.5.6. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

ΝΑΙ ΟΧΙ

Η βλάβη παρουσιάστηκε στο μηχανισμό προώθησης χαρτιού;

ΝΑΙ ΟΧΙ

Η βλάβη παρουσιάστηκε στην κεφαλή εκτύπωσης;

ΝΑΙ ΟΧΙ

Η βλάβη παρουσιάστηκε στον ελεγκτή του εκτυπωτή;

ΝΑΙ ΟΧΙ .......................................................

2.20.5.5.7. Ο κατάλογος των ερωτήσεων είναι ενδεικτικός και όχι πλήρης. Η Επιτροπή αξιολογεί ιδιαίτερα ένα διεξοδικότερο και ειδικό κατά μοντέλο κατάλογο που παρέχεται από τον προμηθευτή του ΦΗΜ. Επίσης αξιολογεί την κατηγοριοποίηση των ερωτήσεων ανά υποσύστημα. Ο κατάλογος αυτός είναι δυνατόν να εκτείνεται πέρα από μια σελίδα, κάθε όμως σελίδα αφού συμπληρωθεί θα υπογράφεται από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

2.20.5.5.7. Ειδικά την περίπτωση που ο ΦΗΜ είναι ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου, επισημαίνεται ότι :

- Σε κάθε ιδιοκτήτη - συνιδιοκτήτη (εκμεταλλευτή) χορηγείται ιδιαίτερο βιβλιάριο συντήρησης ο οποίος σε κάθε περίπτωση έχει την ευθύνη φύλαξής του.

Με δική του μέριμνα και υποχρέωση το ΒΣΕ προσκομίζεται και θεωρείται στην αρμόδια για τη φορολογία του, Δ.Ο.Υ.

- Σε κάθε περίπτωση βλάβης της ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου, ο εξουσιοδοτημένος τεχνικός καταγράφει και βεβαιώνει στο ΒΣΕ σε ποια συγκεκριμένη εκάστοτε θέση εκμεταλλευτή έλαβε χώρα η βλάβη. Το γεγονός αυτό πιστοποιείται από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό ο οποίος υποχρεούται στη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης, η οποία συνοδεύει το ΒΣΕ (με τη σχετική καταχώρηση) και παραμένει εντός του οχήματος.

2.20.6. Εγχειρίδιο χρήσης

2.20.6.1. Το εγχειρίδιο χρήσης είναι γραμμένο στην ελληνική γλώσσα.

2.20.6.2. Στην πρώτη σελίδα αναγράφεται ο τύπος το μοντέλο, ο αριθμός έγκρισης του φορολογικού μηχανισμού, καθώς και η σύνθεσή του, στην περίπτωση που ο ΦΗΜ αποτελείται από περισσότερα του ενός φυσικά μέρη (π.χ. αποσπώμενο πληκτρολόγιο ή εκτυπωτής).

2.20.6.3. Στις επόμενες σελίδες ακολουθούν οι οδηγίες χρήσης.

2.20.6.4. Στο εγχειρίδιο χρήσης αναφέρονται όλοι οι δυνατοί συνδυασμοί πληκτρολόγησης που διατίθενται από το πρόγραμμα της μηχανής, ομαδοποιημένοι κατά κατηγορία, π.χ. χειρισμοί προγραμματισμού, χρήσης, έκδοσης αναφορών, έκδοσης επιπλέον στατιστικών στοιχείων, αναγνώρισης λαθών, κ.λ.π.. Για κάθε εξηγούμενο χειρισμό θα φαίνονται σχηματικά τα πλήκτρα και η σειρά πληκτρολόγησης, καθώς και το εκτυπούμενο αντίστοιχο αποτέλεσμα, από τον ΦΗΜ, το οποίο δεν θα παρουσιάζει απόκλιση από την πραγματική απόδειξη παρά μόνο ως προς τα στοιχεία.

2.21. Συσκευασία

2.21.1. Η συσκευασία του ΦΗΜ ανταποκρίνεται στις ακόλουθες προδιαγραφές - απαιτήσεις:

- Είναι ασφαλής και στιβαρή, ώστε να προστατεύεται από οξείδωση που μπορεί να προκληθεί από υγρασία ή διαβροχή και να εξασφαλίζεται η μεταφορά της μέχρι τον τόπο προορισμού χωρίς φθορές, κακώσεις, αλλοιώσεις ή άλλου είδους ζημιά.

- Ανταποκρίνεται στα διεθνώς ισχύοντα για μεταφορές εύθραυστων υλικών.

2.21.2. Ο συσκευασμένος φορολογικός μηχανισμός μπορεί να παραμείνει χωρίς καμία επίπτωση σε αποθηκευτικούς χώρους με τις εξής συνθήκες περιβάλλοντος

- Θερμοκρασία από - 5 °C έως + 48 °C

- Σχετική υγρασία έως 95%,

- Ατμόσφαιρα μεγάλης περιεκτικότητας σε σκόνη, χωρίς να πάθει οποιαδήποτε βλάβη.

2.22. Βάρος και Διαστάσεις

Ο σχεδιασμός του ΦΗΜ είναι τέτοιος ώστε να επιτυγχάνεται η ίδια λειτουργικότητα σε όσο το δυνατό μικρότερο βάρος και όγκο. Τα στοιχεία αυτά αξιολογούνται ιδιαίτερα από την Επιτροπή.

2.23. Θόρυβος

Ο θόρυβος που προκαλείται από τη λειτουργία του ΦΗΜ περιορίζεται σε τέτοιο επίπεδο ώστε να εναρμονίζεται με τις εκάστοτε ισχύουσες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές, ειδικότερα ο θόρυβος του συστήματος εκτύπωσης. Το στοιχείο αυτό αξιολογείται από την Επιτροπή για την παροχή έγκρισης - άδειας καταλληλότητας.

2.24. Αλλαγή Στοιχείων (Λεκτικών) Προσδιορισμού Κατόχου

2.24.1. Ο ΦΗΜ έχει δυνατότητα τουλάχιστον 5 πλήρων αλλαγών στοιχείων (λεκτικών) προσδιορισμού του κατόχου. Τα στοιχεία αυτά είναι τα εξής :

1. Επώνυμο, Όνομα και πατρώνυμο ή επωνυμία επιτηδευματία ή επιχείρησης

2. Διεύθυνση

3. Επάγγελμα - Δραστηριότητα

4. ΑΦΜ και

5. ΔΟΥ στην οποία υπάγεται ο κάτοχος - χρήστης του ΦΗΜ.

Τα στοιχεία αυτά είναι δυνατόν να ορίζονται διαφορετικά από σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας, ή και σ΄ αυτά να προστίθενται και άλλα, για την αντιμετώπιση ειδικών περιπτώσεων.

2.24.2. Ο μέγιστος δυνατός αριθμός πλήρων αλλαγών αναφέρεται υποχρεωτικά και περιγράφεται εμφανώς στα εγχειρίδια οδηγιών χειρισμού και συντήρησης. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή λεκτικού εάν προηγουμένως δεν έχει προηγηθεί η έκδοση Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης "Ζ".

2.24.3. Επιπλέον για την αλλαγή λεκτικού, μετά την έκδοση του "Ζ" δεν θα πρέπει να έχει μεσολαβήσει καμιά έκδοση αποδείξεως εσόδου - συναλλαγής ("Νόμιμης Απόδειξης"). Μετά από κάθε αλλαγή λεκτικού, ο ΦΗΜ σηματοδοτεί κατάλληλα με εκτύπωση στο χαρτί ή εμφάνιση σε οθόνη, σχετικού μηνύματος για τον εναπομείναντα αριθμό αλλαγών λεκτικού, π.χ. "ΠΡΟΣΟΧΗ : Αλλαγές Λεκτικού που έχουν Απομείνει : 4"

2.25. Συντελεστές ΦΠΑ, Τμήματα , Είδη, Κατηγορίες

2.25.1. Τμήματα (Αθροιστές)

2.25.1.1. Ο ΦΗΜ έχει τουλάχιστον πέντε τμήματα, ένα για κάθε συντελεστή ΦΠΑ.

Ο ΦΗΜ αποκλείει κάθε δυνατότητα πώλησης είδους ή παροχής υπηρεσίας όταν αυτά δεν είναι συνδεδεμένα με τον αντίστοιχο συντελεστή Φ.Π.Α.

2.25.1.2. Επίσης, ο ΦΗΜ διαθέτει δυνατότητα εκτύπωσης δελτίου των τμημάτων με τον αντίστοιχο συνδεδεμένο συντελεστή ΦΠΑ.

2.25.2. Είδη

2.25.2.1. Ο ΦΗΜ διαχειρίζεται και εκτυπώνει, είδη και κατηγορίες ειδών, με δυνατότητα καταγραφής της περιγραφής (ονομασίας) του είδους, της μονάδας μέτρησης ποσότητας, της αξίας μονάδας του είδους, τον συντελεστή ΦΠΑ που αντιστοιχεί και την κατηγορία στην οποία ανήκει, με ελάχιστο προδιαγραφόμενο αριθμό 200 ειδών, τα οποία κατηγοριοποιούνται σε τουλάχιστον 20 διαφορετικές κατηγορίες.

2.25.2.2. Οι κατηγορίες των ειδών είναι ανεξάρτητες από τα τμήματα συντελεστών ΦΠΑ που διαθέτει ο ΦΗΜ. Ο ΦΗΜ έχει τη δυνατότητα με κατάλληλο χειρισμό (π.χ. πληκτρολόγηση κωδικού) της αυτόματης ένδειξης σε οθόνη, της τιμής του είδους.

2.25.2.3. Διόρθωση - Ακύρωση. Ο ΦΗΜ παρέχει στο χειριστή τη δυνατότητα διόρθωσης - ακύρωσης σε είδη, της υπό έκδοση νόμιμης απόδειξης.

2.25.2.4. Αλλαγή Είδους. Η αλλαγή ειδών είναι επιτρεπτή, εφόσον τα είδη έχουν τον ίδιο συντελεστή ΦΠΑ και δεν δημιουργείται αρνητικό υπόλοιπο.

2.25.2.5. Έκπτωση / Αύξηση. Ο ΦΗΜ έχει δυνατότητα ποσοτικής και ποσοστιαίας έκπτωσης ή αύξησης. Η έκπτωση γίνεται για κάθε είδος (αγαθό) χωριστά ή για το σύνολο. Στην πρώτη περίπτωση το ποσό της έκπτωσης αναγράφεται αμέσως μετά την τιμή του είδους στο οποίο αναφέρεται η έκπτωση, και στη δεύτερη περίπτωση, το ποσό της έκπτωσης αναγράφεται μετά την έκδοση του Μερικού Συνόλου. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση αυξήσεως.

2.25.2.6. Ο ΦΗΜ καταγράφει στο δελτίο ημερήσιας κίνησης "Z" τα αντίστοιχα ημερήσια συνολικά ποσά των διορθώσεων, αλλαγών, εκπτώσεων και αυξήσεων, με τρόπο ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχός τους.

2.25.3. Αλλαγή Συντελεστών ΦΠΑ

2.25.3.1. Ο ΦΗΜ έχει δυνατότητα τουλάχιστον 12 αλλαγών συντελεστών ΦΠΑ. Ο αριθμός αυτός αναφέρεται υποχρεωτικά και περιγράφεται εμφανώς στα εγχειρίδια οδηγιών χειρισμού και συντήρησης. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή συντελεστή ΦΠΑ εάν προηγουμένως δεν έχει προηγηθεί η έκδοση Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης "Ζ". Επιπλέον για την αλλαγή συντελεστή ΦΠΑ, μετά την έκδοση του "Ζ" δεν θα πρέπει να έχει μεσολαβήσει καμιά έκδοση αποδείξεως εσόδου συναλλαγής ("Νόμιμης Απόδειξης").

2.25.3.2. Κάθε αλλαγή συντελεστή ΦΠΑ καταγράφεται στη φορολογική μνήμη με την ένδειξη ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ ΑΠΟ _ ΣΕ _ μαζί με την αντίστοιχη ημερομηνία μεταβολής.

2.25.3.3. Μετά από κάθε αλλαγή συντελεστή ΦΠΑ, ο ΦΗΜ σηματοδοτεί κατάλληλα με εκτύπωση στο χαρτί ή εμφάνιση σε οθόνη, σχετικού μηνύματος για τον εναπομείναντα αριθμό αλλαγών λεκτικού, π.χ. "ΠΡΟΣΟΧΗ: Αλλαγές συντελεστών ΦΠΑ που έχουν Απομείνει : 11"

2.25.3.4. Εξ΄ αρχής ο ΦΗΜ εφοδιάζεται με τα προκαθορισμένα ποσοστά στους αντίστοιχους συντελεστές ΦΠΑ. Η αντιστοιχία αυτή γενικά έχει ως εξής : Α=4%, Β=8%, Γ=18%, Δ=36% και διαφοροποιείται μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την φορολογική νομοθεσία. Η αρχική τοποθέτηση των συντελεστών αυτών δεν προσμετρούνται ως αλλαγές συντελεστών ΦΠΑ.

2.25.3.5. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή των ποσοστών αυτών και οι αντιστοιχία τους, χωρίς να επιβάλλεται από τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας. Το γεγονός αυτό επισημαίνεται και αναγράφεται εμφανώς στα εγχειρίδια χρήσης και προγραμματισμού, ως πληροφοριακό στοιχείο για τον κάτοχο του ΦΗΜ.

2.25.3.6. Το λογισμικό του ΦΗΜ ελέγχει τα ποσοστά των συντελεστών ΦΠΑ και δεν επιτρέπει την καταχώρηση ή την ύπαρξη του ίδιου ποσοστού σε διαφορετικούς συντελεστές. Δεν επιτρέπεται δηλαδή, να τεθεί π.χ. ποσοστό 18% στο συντελεστή Γ και το ίδιο ποσοστό 18%, να τεθεί και στο συντελεστή Δ.

2.25.3.7. Ο συντελεστής μηδενικού ΦΠΑ (Ε=0), είναι συγκεκριμένος και το λογισμικό του ΦΗΜ δεν επιτρέπει καμιά δυνατότητα αλλαγής του.

2.25.3.8. Δεν είναι δυνατή η λειτουργία του ΦΗΜ, εφόσον δεν έχει γίνει σύνδεση των τμημάτων με συντελεστές ΦΠΑ.

2.25.3.9. Σε περίπτωση μηδενισμού της μνήμης εργασίας (CMOS Error) επαναφέρονται από τη φορολογική μνήμη οι τελευταίες τιμές του ΦΠΑ

2.26. Εκδιδόμενα Δελτία από ΦΗΜ

2.26.1 Απόδειξη Εσόδου

2.26.1.1. Η μόνη έγκυρη απόδειξη που εκδίδεται για τον πελάτη είναι εκείνη η νόμιμη απόδειξη της οποίας τα στοιχεία καταχωρούνται τελικά στη φορολογική μνήμη της ΦΤΜ.

2.26.1.2. Στην απόδειξη αυτή περιέχονται ανάμεσα στις χαρακτηριστικές φράσεις "ΕΝΑΡΞΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ" και "ΛΗΞΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ", ευανάγνωστα τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Επώνυμο, Όνομα και πατρώνυμο ή επωνυμία επιτηδευματία ή επιχείρησης

2. Διεύθυνση.

3. Επάγγελμα - Δραστηριότητα

4. ΑΦΜ και

5. ΔΟΥ στην οποία υπάγεται ο κάτοχος - χρήστης του ΦΗΜ.

6. Αριθμός Φορολογικού Μηχανισμού για την αναγνώρισή του, στην περίπτωση που στο ίδιο κατάστημα υπάρχουν περισσότεροι από έναν φορολογικοί μηχανισμοί.

7. Ημερήσιος αύξων αριθμός νόμιμης απόδειξης εσόδου

8. Ημερομηνία και ώρα έκδοσης της απόδειξης

9. Οι λεπτομέρειες της συναλλαγής όπως προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του ΚΒΣ.

10. Μια τουλάχιστον γραμμή για κάθε είδος στην οποία αναγράφεται η ονομασία - περιγραφή του είδους και όπου απαιτείται και η ποσότητα και η αξία του είδους

11. Ο αντίστοιχος συντελεστής ΦΠΑ αριθμητικά π.χ. 4%. 8%, 18%, 36% ή 0% , στο δεξιό μέρος της αξίας του είδους

12. Το συνολικό ποσό της συναλλαγής. (Επισημαίνεται ότι η αναγραφή του συνολικού ποσού της συναλλαγής δεν ισχύει για τις ΦΤΜ που λειτουργούν με πρόγραμμα εστιατορίου).

13. Αριθμός Μητρώου του Φορολογικού Μηχανισμού

2.26.1.3. Τα ποσά που αναφέρονται σε αξίες ειδών συναλλαγής (τιμές μονάδας) και ΦΠΑ καθώς και αποτελέσματα ενδιάμεσων υπολογισμών απεικονίζονται τουλάχιστον με δύο δεκαδικά ψηφία. Τα τελικά πληρωτέα και καταβλητέα ποσά των συναλλαγών στρογγυλοποιούνται στο 2ο δεκαδικό ψηφίο και απεικονίζονται με δύο δεκαδικά ψηφία ακριβώς.

2.26.1.4. Είναι δυνατόν πέραν των παραπάνω στοιχείων, το περιεχόμενο της νόμιμης απόδείξης εσόδου να διαμορφώνεται αναλόγως των ειδικών περιπτώσεων εφαρμογής ΦΗΜ, από σχετικές διατάξεις του Κ.Β.Σ.

2.26.2. Εκτύπωση - Περιεχόμενο του Δελτίου Ημερησίας Κίνησης "Z".

2.26.2.1. Η έκδοση του Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης "Ζ" είναι υποχρεωτική από την κατασκευή του ΦΗΜ, ακόμη και όταν δεν έχει μεσολαβήσει καταγραφή ημερήσιων συναλλαγών και οι ημερήσιοι αθροιστές της μνήμης εργασίας είναι μηδενικοί.

2.26.2.2. Δεν επιτρέπεται με κανέναν τρόπο η παρεμπόδιση της έκδοσης του Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης "Ζ". Για το λόγο αυτό το λογισμικό του ΦΗΜ δεν απαιτεί καμία εισαγωγή - πληκτρολόγηση ή χειρισμό κανενός είδους κωδικού (password) για την έκδοση του "Ζ".

2.26.2.3. Τα στοιχεία που εκτυπώνονται στο δελτίο ημερησίας κίνησης "Z" περιέχονται ανάμεσα στις χαρακτηριστικές φράσεις "ΕΝΑΡΞΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ" και "ΛΗΞΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ" και είναι τα ακόλουθα:

1. Επώνυμο, Ονομα και πατρώνυμο ή επωνυμία επιτηδευματία ή επιχείρησης

2. Διεύθυνση.

3. Επάγγελμα - Δραστηριότητα

4. ΑΦΜ και

5. ΔΟΥ στην οποία υπάγεται ο κάτοχος - χρήστης του ΦΗΜ.

6. Η χαρακτηριστική ένδειξη "Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης Ζ"

7. Αύξων αριθμός του δελτίου ημερησίας κίνησης "Ζ"

8. Αριθμός Φορολογικού Μηχανισμού για την αναγνώρισή του, στην περίπτωση που στο ίδιο κατάστημα υπάρχουν περισσότεροι από έναν φορολογικοί μηχανισμοί (π.χ. 1, 2, κ.λ.π.).

9. Η ημερομηνία και η ώρα έκδοσης του δελτίου ημερησίας κίνησης "Ζ".

10. Οι Ημερήσιοι Αθροιστές και τα Ημερήσια Σύνολα και όπως αυτά διαμορφώθηκαν από το σύνολο της ημερήσιας κίνησης :

i. Τέσσερα (4) ποσά ΦΠΑ που αντιστοιχούν στους συντελεστές ΦΠΑ Α,Β,Γ και Δ (4%, 8 %, 18% και 36%)

ii. Το συνολικό ποσό των ολικών ακαθαρίστων αποφορολογημένων ( χωρίς ΦΠΑ ) εσόδων που αντιστοιχούν στους 4 συντελεστές ΦΠΑ Α+Β+Γ+Δ (4%, 8%, 18% και 36%).

iii. Το ποσό των εσόδων που αντιστοιχούν στο συντελεστή Ε (0%)

iv. Οι τυχόν αναφορές της φορολογικής μνήμης από την προηγούμενη (τελευταία) έκδοση του "Ζ", με :

- Το πλήθος των εκδοθεισών αποδείξεων εσόδου της ημέρας.

- Τις τροποποιήσεις των τιμών ΦΠΑ (αναλυτικά από ... σε ...).

- Τις εκπτώσεις, αυξήσεις, αλλαγές, διορθώσεις.

- Τον αριθμό των βλαβών της μνήμης εργασίας (CMOS Errors)

- Τις τροποποιήσεις λεκτικών (αναλυτικά από ... σε ...).

- Τον αριθμό των αποσυνδέσεων εκτυπωτή.

- Τον αριθμό των "επεμβάσεων" εξουσιοδοτημένου Τεχνικού

11. Οι αναφορές της φορολογικής μνήμης από αρχής λειτουργίας του ΦΗΜ συμπεριλαμβανομένης και της τρέχουσας ημερήσιας κίνησης, με:

i. Τα σύνολα (προοδευτικά αθροίσματα) των ποσών Φ.Π.Α. διακεκριμένα κατά κατηγορία συντελεστή.

ii. Τα συνολικά ακαθάριστα αποφορολογημένα ( χωρίς ΦΠΑ ) έσοδα από την έναρξη λειτουργίας του ΦΗΜ διακεκριμένα σ΄ αυτά που υπάγονται σε ΦΠΑ και σ΄ αυτά που δεν υπάγονται.

iii. Το πλήθος των εκδοθεισών αποδείξεων εσόδου

iv. Τον συνολικό αριθμό των τροποποιήσεων των τιμών ΦΠΑ.

v. Τον συνολικό αριθμό των βλαβών της μνήμης εργασίας (CMOS Errors)

vi. Τον συνολικό αριθμό των τροποποιήσεων λεκτικών.

vii. Τον συνολικό αριθμό των φυσικών αποσυνδέσεων εκτυπωτή.

viii. Τον αριθμό των "επεμβάσεων" εξουσιοδοτημένου Τεχνικού

12. Αριθμό Μητρώου του Φορολογικού Μηχανισμού

2.26.2.4. Στην περίπτωση που γίνεται χρήση ειδών - κατηγοριών, οι ποσότητες και τα αντίστοιχα ποσά εκτυπώνονται υποχρεωτικά ανά κατηγορία, σε ιδιαίτερο τμήμα του Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης "Ζ".

2.26.3. Εκτύπωση Αναλυτικής Αναφοράς περιόδου περιεχομένου φορολογικής μνήμης

2.26.3.1. Σε οποιαδήποτε στιγμή είναι δυνατή η ανάγνωση και εκτύπωση του περιεχομένου της φορολογικής μνήμης κατ΄ επιλογή οποιασδήποτε ημερολογιακής περιόδου (από - έως) και κατ΄ επιλογή δύο διαφορετικών αριθμών δελτίων ημερησίας κίνησης "Z".

2.26.3.2. Το δελτίο αυτό αποτελεί πληροφοριακό στοιχείο και ως εκ τούτου επ΄ αυτού αναγράφεται η ένδειξη "Παράνομη Απόδειξη - Διώκεται από το Νόμο". Στο δελτίο Αναλυτικής Αναφοράς Φορολογικής Μνήμης υποχρεωτικά αναγράφονται :

1. Επώνυμο, Όνομα και πατρώνυμο ή επωνυμία επιτηδευματία ή επιχείρησης

2. Διεύθυνση.

3. Επάγγελμα - Δραστηριότητα

4. ΑΦΜ και

5. ΔΟΥ στην οποία υπάγεται ο κάτοχος - χρήστης του ΦΗΜ.

6. Η χαρακτηριστική ένδειξη "Δελτίο Αναλυτικής Αναφοράς περιόδου φορολογικής μνήμης"

7. Αριθμός Φορολογικού Μηχανισμού για την αναγνώρισή του, στην περίπτωση που στο ίδιο κατάστημα υπάρχουν περισσότεροι από έναν φορολογικοί μηχανισμοί.

8. Ημερομηνία και ώρα έκδοσης του δελτίου

9. Ανά ημερήσιο δελτίο "Ζ":

- ο αύξων αριθμός του δελτίου ημερησίας κίνησης "Ζ" και η ημερομηνία έκδοσής του

- Τα ποσά Φ.Π.Α. της ημέρας του συγκεκριμένου "Ζ", διακεκριμένα κατά κατηγορία συντελεστή.

- Τα συνολικά ακαθάριστα αποφορολογημένα (χωρίς ΦΠΑ) της ημέρας του συγκεκριμένου "Ζ", διακεκριμένα σ΄ αυτά που υπάγονται σε ΦΠΑ και σ΄ αυτά που δεν υπάγονται.

- Το πλήθος των εκδοθεισών αποδείξεων εσόδου της ημέρας του συγκεκριμένου "Ζ".

- Τον αριθμό των τροποποιήσεων των τιμών ΦΠΑ της ημέρας του συγκεκριμένου "Ζ".

- Ο αριθμός των βλαβών της μνήμης εργασίας (CMOS Errors) της ημέρας του συγκεκριμένου "Ζ"

- Ο αριθμός των τροποποιήσεων λεκτικών της ημέρας του συγκεκριμένου "Ζ".

- Ο αριθμός των φυσικών αποσυνδέσεων εκτυπωτή της ημέρας του συγκεκριμένου "Ζ".

- Ο αριθμός των "επεμβάσεων" εξουσιοδοτημένου Τεχνικού

1. Οι αναφορές της φορολογικής μνήμης του ΦΗΜ για τη συγκεκριμένη περίοδο, με :

- Τα σύνολα (προοδευτικά αθροίσματα) των ποσών Φ.Π.Α. διακεκριμένα κατά κατηγορία συντελεστή.

- Τα συνολικά ακαθάριστα αποφορολογημένα ( χωρίς ΦΠΑ ) έσοδα διακεκριμένα σ΄ αυτά που υπάγονται σε ΦΠΑ και σ΄ αυτά που δεν υπάγονται.

- Το πλήθος των εκδοθεισών αποδείξεων εσόδου

- Τον συνολικό αριθμό των τροποποιήσεων των τιμών ΦΠΑ.

- Τον συνολικό αριθμό των βλαβών της μνήμης εργασίας (CMOS Errors)

- Τον συνολικό αριθμό των τροποποιήσεων λεκτικών.

- Τον συνολικό αριθμό των φυσικών αποσυνδέσεων εκτυπωτή.

- Τον συνολικό αριθμό των "επεμβάσεων" εξουσιοδοτημένου Τεχνικού

11. Αριθμός Μητρώου του Φορολογικού Μηχανισμού.

2.26.4. Εκτύπωση Συνοπτικής Αναφοράς περιόδου περιεχομένου φορολογικής μνήμης.

2.26.4.1. Σε οποιαδήποτε στιγμή είναι δυνατή η ανάγνωση και εκτύπωση συνοπτικής αναφοράς του περιεχομένου της φορολογικής μνήμης κατ΄ επιλογή οποιασδήποτε ημερολογιακής περιόδου (από - έως) και κατ΄ επιλογή δύο διαφορετικών αριθμών δελτίων ημερησίας κίνησης "Z".

2.26.4.2. Το δελτίο αυτό αποτελεί πληροφοριακό στοιχείο και ως εκ τούτου επ΄ αυτού αναγράφεται η ένδειξη "Παράνομη Απόδειξη - Διώκεται από το Νόμο". Στο δελτίο Συνοπτικής Αναφοράς Φορολογικής Μνήμης υποχρεωτικά αναγράφονται :

1. Επώνυμο, Όνομα και πατρώνυμο ή επωνυμία επιτηδευματία ή επιχείρησης

2. Διεύθυνση.

3. Επάγγελμα - Δραστηριότητα

4. ΑΦΜ και

5. ΔΟΥ στην οποία υπάγεται ο κάτοχος - χρήστης του ΦΗΜ.

6. Η χαρακτηριστική ένδειξη "Δελτίο Συνοπτικής Αναφοράς περιόδου φορολογικής μνήμης"

7. Αριθμός Φορολογικού Μηχανισμού για την αναγνώρισή του, στην περίπτωση που στο ίδιο κατάστημα υπάρχουν περισσότεροι από έναν φορολογικοί μηχανισμοί.

8. Ημερομηνία και ώρα έκδοσης του δελτίου.

9. Οι αναφορές της φορολογικής μνήμης του ΦΗΜ για τη συγκεκριμένη περίοδο, με:

- Τα σύνολα (προοδευτικά αθροίσματα) των ποσών Φ.Π.Α. διακεκριμένα κατά κατηγορία συντελεστή.

- Τα συνολικά ακαθάριστα αποφορολογημένα ( χωρίς ΦΠΑ ) έσοδα διακεκριμένα σ΄ αυτά που υπάγονται σε ΦΠΑ και σ΄ αυτά που δεν υπάγονται.

- Το πλήθος των εκδοθεισών αποδείξεων εσόδου

- Τον συνολικό αριθμό των τροποποιήσεων των τιμών ΦΠΑ.

- Ο συνολικός αριθμός των βλαβών της μνήμης εργασίας (CMOS Errors)

- Ο συνολικός αριθμός των τροποποιήσεων λεκτικών.

- Ο συνολικός αριθμός των φυσικών αποσυνδέσεων εκτυπωτή.

- Ο συνολικός αριθμός των "επεμβάσεων" εξουσιοδοτημένου Τεχνικού

10. Αριθμό Μητρώου του Φορολογικού Μηχανισμού.

2.26.5. Εκτύπωση λοιπών πληροφοριακών δελτίων (Χ, κ.λ.π.).

2.26.5.1. Όταν o ΦHΜ εκδίδει λοιπά πληροφοριακά δελτία, ο εκτυπωτής νομίμων αποδείξεων αναγράφει στο εκτυπούμενο δελτίο το χαρακτηριστικό ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΔΙΩΚΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ευανάγνωστα.

2.26.5.2. Ο ΦΗΜ έχει δυνατότητα έκδοσης δελτίων αναλυτικής αναφοράς ("Χ") πωλήσεων ημέρας ανά είδος και ανά κατηγορία. Το δελτίο αυτό ονομάζεται "Αναφορά Ειδών Ημέρας". Σ΄ αυτήν αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία κάθε είδους, οι πωληθείσες ποσότητες και οι εισπράξεις ανά είδος και ανά κατηγορία, από την έκδοση του προηγούμενου δελτίου ημερήσιας κίνησης "Ζ" μέχρι την στιγμή της έκδοσης της αναφοράς "Χ".

2.26.5.3. Για την απεικόνιση των γενικών συνολικών ποσών ημέρας, ημερολογιακής περιόδου, καθώς και των ποσών από αρχής λειτουργίας του ΦΗΜ, που εκτυπώνονται στα Δελτία Ημερήσιας Κίνησης "Ζ" και λοιπών αναφορών "Χ", ο ΦΗΜ έχει δυνατότητα εκτύπωσης αριθμού με ακέραιο τμήμα τουλάχιστον 7 ψηφίων χωρισμένο σε τριψήφια τμήματα, ξεκινώντας από τα λιγότερα σημαντικά σε αξία ψηφία, και δεκαδικό μέρος με ακριβώς 2 δεκαδικά ψηφία, τα οποία διαχωρίζονται από το ακέραιο μέρος με υποδιαστολή - κόμμα (π.χ. 9.999.999,99).

2.27. Λοιπά Λειτουργικά χαρακτηριστικά

2.27.1 Εισιτήριο

Είναι δυνατόν ο ΦΗΜ να περιλαμβάνει δυνατότητα διαχείρισης εισιτηρίου. Τότε, στην περίπτωση αυτή :

2.27.1.1. Το εισιτήριο λειτουργεί ως προείσπραξη του ποσού μιας απόδειξης. Η λειτουργία αυτή είναι δυνατόν είτε να έχει προβλεφθεί και είναι προκαθορισμένη (ενσωματωμένη στο λογισμικό του ΦΗΜ), είτε είναι δυνατή με ειδικό προγραμματισμό χειριστή (π.χ. με πλήκτρο ή συνδυασμό πλήκτρων) και είδους.

2.27.1.2. Στην πρώτη περίπτωση η δυνατότητα αυτή αναφέρεται εμφανώς στα εγχειρίδια οδηγιών χειρισμού συντήρησης, ενώ στη δεύτερη γίνεται αναφορά στα εν λόγω εγχειρίδια, για τον σωστό τρόπο χρήσης της λειτουργίας του εισιτηρίου από τον χειριστή. Η λειτουργία του εισιτηρίου διαφέρει, ως προς αυτό το σημείο, από την έκπτωση σε Μερικό Σύνολο.

2.27.1.3. Σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει δυνατότητα αφαίρεσης της αξίας του(των) εισιτηρίου(ων) από κάποιο συγκεκριμένο είδος, ή κατηγορία ΦΠΑ. Η αξία αυτή θα πρέπει να αφαιρείται επιμεριστικά σε όλα τα είδη του εκδιδομένου δελτίου απόδειξης.

2.27.1.4. Είναι υποχρεωτική η εμφάνιση του συνολικού ημερήσιου εισπραχθέντος ποσού από τα εισιτήρια καθώς και του συνολικού αριθμού τους, στο Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης "Ζ".

2.27.2. Κουπόνι

Είναι δυνατόν ο ΦΗΜ να περιλαμβάνει δυνατότητα διαχείρισης εκπτωτικών κουπονιών. Τότε, στην περίπτωση αυτή :

2.27.2.1. Το κουπόνι υπολογίζεται ως έκπτωση συγκεκριμένου είδους και όχι επί της αξίας Μερικού (ή ολικού) Συνόλου διαφόρων ειδών. Μετά από Μερικό Σύνολο δεν είναι δυνατή η χρήση έκπτωσης κουπονιού παρά μόνο ως κανονικής Έκπτωσης (ποσοτικής ή ποσοστιαίας επί του Μερικού Συνόλου) η οποία πρέπει να επιμερίζεται κατ΄ αναλογία σε όλα τα είδη και τους αντίστοιχους Συντελεστές ΦΠΑ.

2.27.2.2. Είναι υποχρεωτική η εμφάνιση του συνολικού ημερήσιου ποσού από τα κουπόνια καθώς και του συνολικού αριθμού τους, στο Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης "Ζ".

2.27.3. Λειτουργίες Ταμείου

2.27.3.1. Ανάληψη έναντι.

Ο ΦΗΜ έχει δυνατότητα χειρισμού και καταγραφής της περίπτωσης ανάληψης από τον χειριστή χρημάτων από το ταμείο "έναντι".

2.27.3.2. Είσπραξη έναντι.

Ο ΦΗΜ έχει δυνατότητα χειρισμού και καταγραφής της περίπτωσης είσπραξης χρημάτων από τον χειριστή "έναντι" (περίπτωση εισαγωγής στο ταμείο χρημάτων που δεν προέρχονται από πωλήσεις προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών ).

2.27.3.3. Είναι υποχρεωτική η εμφάνιση των ημερήσιων συνόλων των ποσών Ανάληψης έναντι και Είσπραξης έναντι σε ειδικό τμήμα, του Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης "Ζ".

2.28 Θύρα για την ανάγνωση της φορολογικής μνήμης

2.28.1. Ο ΦΗΜ διαθέτει σειριακή θύρα (RS232) που προορίζεται για την ανάγνωση των στοιχείων της φορολογικής μνήμης. Κατά τη διαδικασία έγκρισης του ΦΗΜ ελέγχεται από την Επιτροπή η ανάγνωση του περιεχομένου της φορολογικής μνήμης μέσω της σειριακής θύρας από προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή.

2.28.2. Το καλώδιο σύνδεσης της σειριακής θύρας με προσωπικό Η/Υ και το λογισμικό προσωπικού Η/Υ ανάγνωσης των δεδομένων της φορολογικής μνήμης μέσω σειριακής θύρας, κατατίθενται στην Επιτροπή, κατά τη διαδικασία έγκρισης. Η λεπτομερής περιγραφή των απαιτούμενων χειρισμών ανάγνωσης αναγράφεται στο συνοδευτικό βιβλιάριο συντήρησης και επισκευών.

2.28.3. Το λογισμικό αυτό έχει τη δυνατότητα δημιουργίας στον προσωπικό Η/Υ που εγκαθίσταται, ηλεκτρονικού αρχείου μορφής απλού ελληνικού κειμένου (απλό αναγνώσιμο ΕΛΟΤ-928), το περιεχόμενο του οποίου είναι όμοιο με αυτό του αντίστοιχου εκτυπούμενου δελτίου αναλυτικής αναφοράς φορολογικής μνήμης, από τον εκτυπωτή νομίμων αποδείξεων του ΦΗΜ.

2.28.4. Το καλώδιο σύνδεσης της σειριακής θύρας με προσωπικό Η/Υ και αντίγραφο του λογισμικού αυτού, σε κατάλληλο μέσο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του εξοπλισμού του ΦΗΜ και παραδίδεται σε κάθε νέο κάτοχο - χρήστη ΦΗΜ από τον πωλητή του ΦΗΜ.

2.28.5. Ο κάτοχος - χρήστης του ΦΗΜ είναι υπόχρεος στη διαφύλαξη του καλωδίου και λογισμικού αυτού και το θέτει στην διάθεση των ελεγκτικών αρχών σε οποιαδήποτε περίπτωση απαιτηθεί.

3. Εκτυπωτικός μηχανισμός ΦΗΜ.

3.1. Εκτυπωτής Νομίμων Αποδείξεων

3.1.1. Ως Εκτυπωτής Νομίμων Αποδείξεων ορίζεται το εκτυπωτικό σύστημα του ΦΗΜ, που χρησιμοποιείται για την έκδοση των νομίμων αποδείξεων:

- αποδείξεων εσόδου

- δελτίων ημερησίας κίνησης "Z"

- καθώς και για την εκτύπωση και άλλων πληροφοριακών δελτίων (π.χ. αναφορών ανάγνωσης φορολογικής μνήμης, κ.λ.π.), όπως περιγράφονται στις σχετικές παραγράφους του παρόντος κειμένου.

3.1.2. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται για την έκδοση όλων των δελτίων από τον εκτυπωτή νομίμων αποδείξεων είναι η Ελληνική, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τον Κ.Β.Σ. για την αντιμετώπιση ειδικών περιπτώσεων.

3.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά του Εκτυπωτή Νομίμων Αποδείξεων

3.2.1. Ο εκτυπωτής νομίμων αποδείξεων είναι κρουστικός, θερμικός ή ψεκασμού και τυπώνει υποχρεωτικά ελληνικούς και προαιρετικά λατινικούς χαρακτήρες καθώς και αριθμούς και ειδικούς χαρακτήρες.

3.2.2. Στην περίπτωση θερμικού εκτυπωτή ενημερώνονται οι χρήστες με ευθύνη του κατασκευαστή - εισαγωγέα και των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων του και ταυτόχρονα αναγράφονται σχετικές οδηγίες στο βιβλιάριο συντήρησης - επισκευών και στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης, για τις συγκεκριμένες συνθήκες κάτω από τις οποίες πρέπει να φυλάσσονται αντίγραφα ή δελτία αρχείου του θερμικού χαρτιού, ώστε να εξασφαλίζεται η αναγνωσιμότητά τους για όσα χρόνια προβλέπεται η διαφύλαξη τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.

3.2.3. Ο εκτυπωτικός μηχανισμός είναι σχεδιασμένος για συνεχή χρήση. Η διάρκεια ζωής του είναι εγγυημένη για 40.000.000 χαρακτήρες.

3.2.4. Οι εκτυπούμενοι χαρακτήρες έχουν ύψος μικρότερο και ίσο με 2,5mm και πλάτος μεγαλύτερο και ίσο με 1,2mm. Είναι ομοιόμορφοι, ευκρινείς και διαβάζονται εύκολα. Εξασφαλίζεται η ευκρινής εκτύπωση κάθε εκτυπούμενου χαρακτήρα, σε οποιοδήποτε σημείο.

3.2.5. Η ταχύτητα εκτύπωσης είναι μεγαλύτερη των 2 γραμμών ανά δευτερόλεπτο για εκτύπωση 16 στηλών ανά γραμμή. Το πλάτος της εκτύπωσης είναι τουλάχιστον 16 στήλες αλφαριθμητικοί χαρακτήρες συμπεριλαμβανομένων και των απαιτούμενων μεταξύ αυτών κενών διαστημάτων.

3.2.6. Το τελικό δείγμα γραφής των ελληνικών χαρακτήρων του εκτυπωτικού συστήματος ελέγχεται για την έγκριση του τύπου της ταμειακής μηχανής.

3.2.7. Είναι εγγυημένη η αξιοπιστία των κινητήρων που χρησιμοποιούνται στο φορολογικό εκτυπωτή του ΦΗΜ και παρέχεται η αναλυτική περιγραφή και τα χαρακτηριστικά τους, όταν ζητούνται από το Υπουργείο Οικονομικών.

3.3 Αποσύνδεση Εκτυπωτή

Οποιαδήποτε φυσική αποσύνδεση του φορολογικού εκτυπωτή εφ΄ όσον ο ΦΗΜ είναι σε τάση λειτουργίας, ανιχνεύεται, καταγράφεται στη φορολογική μνήμη με την ένδειξη ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ, αριθμείται η επανάληψη του γεγονότος και εμφανίζεται σχετικό μήνυμα σε οθόνη. Επιπλέον σταματούν όλες οι λειτουργίες του ΦΗΜ και επανέρχεται αυτή σε χρήση μόνο με την επέμβαση των εξουσιοδοτημένων τεχνικών αντιπροσώπων.

3.4. Έκδοση και Τήρηση Αντιγράφων εκδιδομένων δελτίων ΦΗΜ.

Η έκδοση και τήρηση αντιγράφων όλων των εκδιδομένων από ΦΗΜ δελτίων, γίνεται με έναν από τους εξής τρόπους :

α) Με Σύστημα Διπλής Εκτύπωσης

β) Μέσω Ηλεκτρονικού Τρόπου διαφύλαξης των αντιγράφων

4. Σύστημα Διπλής Εκτύπωσης

4.1. Η εκτύπωση γίνεται με κατάλληλο εκτυπωτικό σύστημα που εξασφαλίζει την εκτύπωση πρωτοτύπου και αντιγράφου. (π.χ. με κατάλληλο εκτυπωτικό μηχανισμό δύο ρολών χαρτοταινίας).

4.2. Το εκτυπωτικό σύστημα εξασφαλίζει την απόλυτη ταυτότητα των στοιχείων που εκτυπώνονται στο πρωτότυπο και στο αντίγραφο.

4.3. Τα χαρακτηριστικά και οι απαιτήσεις του εκτυπωτή ή των εκτυπωτών που χρησιμοποιούνται στο σύστημα διπλής εκτύπωσης, είναι αυτά που καθορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο 3.

5. ΦΗΜ με Ηλεκτρονικό Τρόπο διαφύλαξης αντιγράφων εκδιδομένων δελτίων - Ειδικές απαιτήσεις και τεχνικά - λειτουργικά χαρακτηριστικά.

5.1. ΦΗΜ και ηλεκτρονική αποθήκευση των εκδιδόμενων δελτίων.

5.1.1 Είναι δυνατόν, αντί του συστήματος διπλής εκτύπωσης για την έκδοση και τήρηση των αντιγράφων δελτίων στους Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς (ΦΗΜ), να χρησιμοποιείται ηλεκτρονική αποθήκευση των εκδιδόμενων δελτίων.

5.1.2. Οι ΦΗΜ που χρησιμοποιούν ηλεκτρονική αποθήκευση εκδιδόμενων δελτίων, θεωρούνται ΦΗΜ Αυξημένων Δυνατοτήτων (ΦΗΜ/ΑΔ).

5.2. Εγγραφή ημερήσιων παραγόμενων δελτίων στην Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων.

5.2.1. Όλα τα εκδιδόμενα δελτία (οι "Νόμιμες Αποδείξεις" και όλα τα λοιπά δελτία), που εκδίδονται από τον ΦΗΜ κατά την διάρκεια της ημέρας (από την έκδοση του αμέσως προηγούμενου "Ζ" μέχρι και την έκδοση του επόμενου "Ζ"), εγγράφονται σε Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων - ΠΜΗΑΔ. Δεν απαιτείται η εγγραφή των δελτίων "Ζ" στην ΠΜΗΑΔ.

5.2.2. Η εγγραφή στην Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων, γίνεται με την έκδοση κάθε παραγόμενου δελτίου.

5.2.3. Ειδικότερα όλα τα αντίγραφα δελτίων που εγγράφονται στην Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευσης και αφορούν τις "Νόμιμες Αποδείξεις", εγγράφονται με την αντικατάσταση των λέξεων "ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ" (και όπου αυτές αναγράφονται), με την χαρακτηριστική φράση "ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ".

5.3. Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων.

5.3.1. Η Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων είναι τύπου EEPROM ή Flash EPROM ή συμβατής και σε κάθε περίπτωση, η διατήρηση των δεδομένων της είναι ανεξάρτητη οποιασδήποτε ενσωματωμένης πηγής ή παρεχόμενης ηλεκτρικής τροφοδοσίας. Η μνήμη αυτή είναι είτε ενσωματωμένη στο απαραβίαστο εσωτερικό του ΦΗΜ, είτε εμβυσματούμενη / αποσπώμενη από αυτό.

5.3.2. Εμβυσματούμενη / Αποσπώμενη Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων.

5.3.2.1. Στην περίπτωση που η Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων είναι εμβυσματούμενη / αποσπώμενη, κάθε αφαίρεσή της από το σώμα του ΦΗΜ στον οποίο ανήκει, έχει σαν αποτέλεσμα την άμεση διακοπή της λειτουργίας έκδοσης δελτίων Νομίμων Αποδείξεων από τον ΦΗΜ.

5.3.2.2. Αυτή η διακοπή της λειτουργίας, εγγράφεται στη φορολογική μνήμη με την αντίστοιχη ημερομηνία και ώρα, σηματοδοτείται με σχετική ένδειξη σε οθόνη ή προειδοποιητικό ηχητικό σήμα και συνοδεύεται από δελτίο εκτύπωσης, στο οποίο, περιλαμβάνονται τα στοιχεία του κατόχου - χρήστη του ΦΗΜ, η χαρακτηριστική ένδειξη "Αφαίρεση Προσωρινής Μνήμης Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων *** ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ***", η ημερομηνία και η ώρα καθώς και ο Αρ. Μητρώου του ΦΗΜ.

5.3.2.3. Η εκτύπωση του δελτίου αυτού δεν εγγράφεται στην Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων. Ο ΦΗΜ επανέρχεται σε λειτουργία μόνον εάν γίνει εμβυσμάτωση / επανασύνδεση της Προσωρινής Μνήμης Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων με το σώμα του ΦΗΜ στον οποίο ανήκει.

5.4. Αναφορά Ημερήσιου Ηλεκτρονικού Αρχείου.

Καθ΄ όλη την διάρκεια που μεσολαβεί από "Ζ" σε "Ζ", το λογισμικό του ΦΗΜ είναι σε θέση με κατάλληλο χειρισμό, να εκτυπώσει τα στοιχεία / δελτία που είναι αποθηκευμένα στην Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων, με τον υπάρχοντα ενσωματωμένο εκτυπωτή, σε ειδικό δελτίο με τη χαρακτηριστική ένδειξη "Αναφορά Ηλεκτρονικού Αρχείου". Το δελτίο αυτό δεν αποθηκεύεται στην Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων.

5.5. "Υπογραφή" Ημερήσιων Δεδομένων και έκδοση σχετικού Δελτίου

5.5.1. Με την έκδοση (αμέσως μετά την ολοκλήρωση) του Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης "Ζ" τα δεδομένα της Προσωρινής Μνήμης Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων, πιστοποιούνται μονοσήμαντα με την δημιουργία ειδικού αριθμού - "υπογραφής", ο οποίος "γεννιέται" με την χρήση του ειδικού standard αλγορίθμου SHA-1.

5.5.2. Ο ειδικός αριθμός - "υπογραφής" που δημιουργήθηκε μετά την ολοκλήρωση της έκδοσης του Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης "Ζ" και την εγγραφή των σχετικών δεδομένων στη φορολογική μνήμη, εγγράφεται σαν ιδιαίτερη εγγραφή στη Φορολογική Μνήμη, μαζί με την ημερομηνία και ώρα, και εκτυπώνεται σε εδικό δελτίο υπογραφής ημερήσιων δεδομένων - δελτίων, στο οποίο εκτός του ίδιου του αριθμού, περιλαμβάνει τα στοιχεία του κατόχου της ΦΤΜ, τη χαρακτηριστική ένδειξη "Δελτίο ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ" την ημερομηνία και ώρα καθώς και τον Αρ. Μητρώου του ΦΗΜ.

5.5.3. To Δελτίο Υπογραφής Ημερήσιων Δεδομένων, εκδίδεται αυτομάτως, (χωρίς την παρέμβαση με οποιονδήποτε τρόπο του χειριστή του ΦΗΜ), με την ολοκλήρωση της έκδοσης του Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης "Ζ", θεωρείται αναπόσπαστο τμήμα αυτής της εκτύπωσης και δεν αποθηκεύεται στην Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων.

5.6. Ημερήσια Ηλεκτρονική Μεταφορά Δελτίων.

5.6.1. Γενικά

5.6.1.1. Μετά την έκδοση του Δελτίου Υπογραφής Ημερήσιων Δεδομένων, με κατάλληλους χειρισμούς, γίνεται η μεταφορά του ηλεκτρονικού αρχείου των αποθηκευμένων αντιγράφων δελτίων και του αντίστοιχου Δελτίου Υπογραφής Ημερήσιων Δεδομένων, από την Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων σε κατάλληλο ηλεκτρονικό, μαγνητικό ή οπτικό αποθηκευτικό μέσο προσωπικού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ), για μόνιμη αποθήκευση και διαφύλαξη.

5.6.1.2. Η μεταφορά αυτή γίνεται :

- α) Με σύνδεση μέσω μιας ολοκληρωμένης Ειδικής Θύρας Μεταφοράς Δεδομένων - (ΕΘΜΔ). Η θύρα ΕΘΜΔ με την οποία συνδέεται ο ΦΗΜ με τον Η/Υ είναι συγκεκριμένη, μοναδική, και προσδιορίζεται ρητά από τον κατασκευαστή - εισαγωγέα του ΦΗΜ ως Ειδική Θύρα Μεταφοράς Δεδομένων - ΕΘΜΔ με αντίστοιχη σήμανση επί ή πλησίον της θύρας αυτής. Η ΕΘΜΔ μπορεί να ταυτίζεται με την σειριακή θύρα του ΦΗΜ για την ανάγνωση της φορολογικής μνήμης ή την ΕΘΕΔ στην περίπτωση που ο ΦΗΜ ανήκει στην κατηγορία των ΑΔΗΜΕ και το διασυνδεόμενο σύστημα στην ΑΔΗΜΕ μέσω της ΕΘΕΔ είναι ηλεκτρονικός υπολογιστής.

- β) Με την αποσύνδεση της Προσωρινής Μνήμης Ημερήσιας Αποθήκευσης - στην περίπτωση που αυτή είναι εμβυσματούμενη / αποσπώμενη - και την σύνδεσή της σε κατάλληλη υποδοχή του Η/Υ, ο οποίος έχει τη δυνατότητα ανάγνωσής της και μεταφοράς των δεδομένων της, σε μαγνητικό ή οπτικό αποθηκευτικό μέσο.

5.6.2. Ανεπιτυχής Μεταφορά

5.6.2.1. Σε περίπτωση ανεπιτυχούς μεταφοράς η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι την τελική επιτυχή μεταφορά, εκτός της περίπτωσης εμφάνισης βλάβης, οπότε και με κατάλληλους χειρισμούς το γεγονός αυτό αριθμείται, εγγράφεται σε ιδιαίτερη εγγραφή στη Φορολογική Μνήμη, μαζί με την ημερομηνία και ώρα, και εκτυπώνεται σε ειδικό δελτίο ημερήσιας ηλεκτρονικής μεταφοράς δελτίων, στο οποίο εκτός του αριθμού υπογραφής ημερήσιων δελτίων, περιλαμβάνονται τα στοιχεία του κατόχου της ΦΤΜ, η χαρακτηριστική ένδειξη "ΑΝΕΠΙΤΥΧΗΣ Ημερήσια Ηλεκτρονική Μεταφορά Δελτίων - ΒΛΑΒΗ", η ημερομηνία και η ώρα καθώς και ο Αρ. Μητρώου του ΦΗΜ.

5.6.2.2. To δελτίο ΑΝΕΠΙΤΥΧΟΥΣ Ημερήσιας Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Δελτίων - ΒΛΑΒΗΣ, εκδίδεται με κατάλληλους χειρισμούς, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της έκδοσης των Δελτίων Ημερήσιας Κίνησης "Ζ" και Υπογραφής Ημερήσιων Δεδομένων, και δεν αποθηκεύεται στην Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων.

5.6.2.3. Δεν επιτρέπεται καμία λειτουργία έκδοσης δελτίων πριν την αποκατάσταση της βλάβης από εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Μετά την αποκατάσταση της βλάβης επαναλαμβάνεται η διαδικασία μεταφοράς μέχρι την ολοκλήρωση της τελικής επιτυχούς μεταφοράς.

5.6.3. Επιβεβαίωση Επιτυχούς Μεταφοράς

5.6.3.1. Η επιτυχής ολοκλήρωση και μεταφορά των αποθηκευμένων στοιχείων / δελτίων, από την Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων και του αντίστοιχου αρχείου ψηφιακής υπογραφής, σε ηλεκτρονικό μαγνητικό ή οπτικό αποθηκευτικό μέσο, επιβεβαιώνεται με ευθύνη του κατόχου του ΦΗΜ, εγγράφεται σαν ιδιαίτερη εγγραφή στη Φορολογική Μνήμη, μαζί με την ημερομηνία και ώρα, και εκτυπώνεται σε ειδικό δελτίο ημερήσιας ηλεκτρονικής μεταφοράς δελτίων, στο οποίο εκτός του αριθμού υπογραφής ημερήσιων δελτίων, περιλαμβάνονται τα στοιχεία του κατόχου της ΦΗΜ, η χαρακτηριστική ένδειξη "ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ Η Επιτυχής Ημερήσια Ηλεκτρονική Μεταφορά Δελτίων ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ", η ημερομηνία και η ώρα καθώς και ο Αρ. Μητρώου του ΦΗΜ.

5.6.3.2. To δελτίο Επιτυχούς Ημερήσιας Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Δελτίων, εκδίδεται αμέσως μετά την ολοκλήρωση της έκδοσης των Δελτίων Ημερήσιας Κίνησης "Ζ" και Υπογραφής Ημερήσιων Δεδομένων, και δεν αποθηκεύεται στην Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων.

5.6.3.3. Δεν επιτρέπεται καμία άλλη λειτουργία / χειρισμός, του ΦΗΜ, πριν την επιβεβαίωση της επιτυχούς ή ανεπιτυχούς μεταφοράς των δεδομένων, εκτός των απαραίτητων χειρισμών για την Ημερήσια Ηλεκτρονική Μεταφορά Δελτίων και την έκδοση του σχετικού δελτίου.

5.6.3.4. Μετά την επιβεβαίωση της επιτυχούς μεταφοράς των δεδομένων, διαγράφονται τα στοιχεία - δελτία της Προσωρινής Μνήμης Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων, ώστε αυτή να δύναται να επαναχρησιμοποιηθεί.

5.7. Αποθήκευση Ηλεκτρονικών Αρχείων Ψηφιακών Υπογραφών.

5.7.1. Αρχεία Ηλεκτρονικού Ημερολογίου σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή

5.7.1.1. Μετά την ολοκλήρωση της επιτυχούς μεταφοράς, τα ηλεκτρονικά αρχεία που έχουν αποθηκευθεί στον Η/Υ σε μόνιμο μαγνητικό ή οπτικό αποθηκευτικό μέσο, είναι σε μορφή απλού αναγνώσιμου κειμένου ΕΛΟΤ-928.

5.7.1.2. Το πρώτο εξ΄ αυτών αποτελεί το αναλυτικό ηλεκτρονικό αρχείο όλων των εκδοθέντων δελτίων της ημέρας (από το προηγούμενο "Ζ"). Στον σχηματισμό της ονομασίας αυτού του αρχείου συμμετέχουν : α) ο 10-ψήφιος ή 11-ψήφιος (τα 2 ή 3 γράμματα έγκρισης + τα 8 ψηφία του αριθμού παραγωγής χωρίς ενδιάμεσα κενά) αριθμός μητρώου του ΦΗΜ από τον οποίο έχει προέλθει β) ο 4-ψήφιος αριθμός του αντίστοιχου Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης "Ζ", γ) τα 6 ψηφία της ημερομηνίας δημιουργίας του (εγγραφής του) ως εξής : YYMMDD, όπου YY είναι το έτος, ο μήνας MM και DD η ημέρα, δ) το σύμβολο της κάτω παύλας ( "_" underscore) ακολουθούμενο από το ενδεικτικό λατινικό γράμμα "a" καθώς και το προέκταμα ".txt" που υποδηλώνει το είδος του (απλό αναγνώσιμο ΕΛΟΤ-928).

5.7.1.3. Το δεύτερο εξ΄ αυτών αποτελεί το ηλεκτρονικό αρχείο ψηφιακής υπογραφής όλων των εκδοθέντων δελτίων της ημέρας. Στον σχηματισμό της ονομασίας αυτού του αρχείου συμμετέχουν : α) ο 10-ψήφιος ή 11-ψήφιος (τα 2 ή 3 γράμματα έγκρισης + τα 8 ψηφία του αριθμού παραγωγής χωρίς ενδιάμεσα κενά) αριθμός μητρώου του ΦΗΜ από τον οποίο έχει προέλθει β) ο 4-ψήφιος αριθμός του αντίστοιχου Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης "Ζ", γ) τα 6 ψηφία της ημερομηνίας δημιουργίας του (εγγραφής του) ως εξής : YYMMDD, όπου YY είναι το έτος, ο μήνας MM και DD η ημέρα, δ) το σύμβολο της κάτω παύλας ( "_" underscore) ακολουθούμενο από το ενδεικτικό λατινικό γράμμα "b" καθώς και το προέκταμα ".txt" που υποδηλώνει το είδος του (απλό αναγνώσιμο ΕΛΟΤ-928).

5.7.1.4. Στο δεύτερο αυτό αρχείο αναγράφεται μόνον η αλληλουχία των 40 δεκαεξαδικών ΕΛΟΤ-928 χαρακτήρων της αντίστοιχης ψηφιακής υπογραφής (γίνεται χρήση μόνον αριθμών και κεφαλαίων λατινικών χαρακτήρων A...F).

5.7.1.5. Εναλλακτικά και εφ΄ όσον το λογισμικό του λειτουργικού συστήματος του Η/Υ δεν επιτρέπει διαχείριση ονομάτων αρχείων μεγάλου μήκους, είναι δυνατή η χρήση αντιστοίχων καταλόγων (directories) και υπο-καταλόγων (sub- directories) στη θέση των επιμέρους τμημάτων (π.χ. Αρ. Μητρώου ΦΤΜ, γράμματα έγκρισης, Α/Α "Ζ", κ.λ.π.) για την διάκριση του κάθε αρχείου. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται ως όνομα του κάθε αρχείου, το πλήρες όνομα αυτού (full path name).

5.7.2. Χρήση συγκεκριμένης κωδικοποίησης - κωδικοσελίδας.

Για τον σχηματισμό της ηλεκτρονικής υπογραφής των ημερήσιων δεδομένων, ακολουθείται το πρότυπο της θέσης / σειράς των χαρακτήρων - συμβόλων, ΕΛΟΤ- 928, ανεξάρτητα από την εσωτερική παράσταση εντός του ΦΗΜ, των εκτυπούμενων συμβόλων και χαρακτήρων.

5.7.3. Ειδικοί χαρακτήρες - χαρακτήρες ελέγχου μορφοποίησης

5.7.3.1. Στην περίπτωση που η εκτύπωση των δελτίων του ΦΗΜ περιλαμβάνει και ειδικούς χαρακτήρες μορφοποίησης κειμένου (π.χ. έντονης γραφής, διπλού ύψους, πλάτους, κλπ), τότε εφ΄ όσον αυτοί δεν έχουν συμμετάσχει στο σχηματισμό της ηλεκτρονικής υπογραφής, δεν αποστέλλονται.

5.7.3.2. Αποστέλλονται όλοι ανεξαιρέτως οι χαρακτήρες και τα σύμβολα που έχουν "υπογραφεί" ώστε να υπάρχει ταυτότητα χαρακτήρων και αριθμού γραμμών κειμένου.

5.7.3.3. Δεν απαιτείται η εμφάνιση και η μορφοποίηση (έντονη γραφή, διπλό ύψος, στοίχιση κλπ) του κειμένου που αναφαίνεται (εκτυπώνεται) από το μόνιμα αποθηκευμένο σε Η/Υ αρχείο, να ταυτίζεται με αυτό των εκτυπούμενων από τον ΦΗΜ δελτίων.

5.7.3.4 Χρήση Γραφικών - Εικόνων. Στην περίπτωση που στην εκτύπωση των δελτίων του ΦΗΜ γίνεται χρήση διαφημιστικών γραφικών και εικόνων, τότε για τον σχηματισμό της ηλεκτρονικής υπογραφής, τα δεδομένα της εικόνας / γραφικού αντικαθίστανται από την ενδεικτική λέξη "[Εικόνα]", μέσα σε όρθιες αγκύλες.

5.7.4. Υποχρέωση Διαφύλαξης των αποθηκευμένων σε Η/Υ Ηλεκτρονικών Αρχείων.

5.7.4.1. Τα φυλασσόμενα αρχεία, (των αντιγράφων δελτίων και των αντιστοίχων Δελτίων Υπογραφής Ημερήσιων Δεδομένων) κάθε ημέρας, με αποκλειστική ευθύνη του κατόχου του ΦΗΜ και υπόχρεου στη φύλαξη, φυλάσσονται για όσο χρονικό διάστημα ορίζουν οι φορολογικές διατάξεις του Κ.Β.Σ., παραμένουν δε, άμεσα προσπελάσιμα και αναγνώσιμα σε οποιαδήποτε απαίτηση των φορολογικών αρχών και παρέχεται κάθε διευκόλυνση και εφόδιο (μέσα, αναγκαίος εξοπλισμός κλπ), για την μεταφορά τους σε άλλο προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή και την διενέργεια σχετικών εκτυπώσεων και ελέγχων επαλήθευσης.

5.7.4.2. Οποιαδήποτε απώλεια η αλλοίωση των αρχείων αυτών, επισύρει τις προβλεπόμενες από τις σχετικές διατάξεις του Κ.Β.Σ., κυρώσεις.

5.7.4.3. Η γνησιότητα της προέλευσης και η διατήρηση της ακεραιότητας του περιεχομένου καθώς και η αναγνωσιμότητα των στοιχείων των αρχείων αυτών πρέπει να εξασφαλίζονται για όλη της διάρκεια της αποθήκευσής τους.

5.8. Ανάγνωση Φορολογικής Μνήμης.

5.8.1. Δελτίο Αναφοράς Φορολογικής Μνήμης

Η διαδικασία έκδοσης και η μορφή του δελτίου Αναλυτικής ή Συνοπτικής Αναφοράς Φορολογικής Μνήμης, είναι γενικά αυτή που προβλέπεται από τις παραγράφους

2.26.3. και 2.26.4 του Κεφαλαίου αυτού και επιπλέον σε κάθε τμήμα ημερήσιων δεδομένων (για κάθε "Ζ"), υποχρεωτικά εκτυπώνεται η συμβολοσειρά του αντίστοιχου ειδικού αριθμού της ηλεκτρονικής ψηφιακής "υπογραφής" δεδομένων ημέρας. Αντί του πλήρους περιεχομένου του Δελτίου Αναλυτικής ή Συνοπτικής Αναφοράς Φορολογικής Μνήμης, στην Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων, είναι δυνατόν να καταγράφεται μόνον η χαρακτηριστική ένδειξη για το γεγονός που έλαβε χώρα, μαζί με την αντίστοιχη ημερομηνία και ώρα.

5.8.2 Δελτίο Ανάγνωσης Ηλεκτρονικών Ψηφιακών Υπογραφών.

5.8.2.1. Σε οποιαδήποτε στιγμή είναι δυνατή η εκτύπωση ειδικού Δελτίου Ανάγνωσης Ηλεκτρονικών Ψηφιακών Υπογραφών, οι οποίες είναι αποθηκευμένες στη φορολογική μνήμη, κατ΄ επιλογή οποιασδήποτε ημερολογιακής περιόδου (από ημερομηνία - έως ημερομηνία) και κατ΄ επιλογή δύο διαφορετικών αριθμών Δελτίων Ημερησίας Κίνησης "Z" (από "Ζ" σε "Ζ").

5.8.2.2. Κατά την εκτύπωση αυτή δε γίνεται καμία εγγραφή στη φορολογική μνήμη. Στο δελτίο αυτό, περιλαμβάνονται τα στοιχεία του κατόχου - χρήστη ΦΤΜ, η χαρακτηριστική ένδειξη "Δελτίο Ανάγνωσης Ηλεκτρονικών Ψηφιακών Υπογραφών", η ημερομηνία και η ώρα καθώς και ο Αριθμός Μητρώου του ΦΗΜ.

5.9. Βλάβες

5.9.1. Βλάβη CMOS Error.

5.9.1.1 Οι ΦΗΜ που χρησιμοποιούν ηλεκτρονική αποθήκευση εκδιδόμενων δελτίων, μετά την τυχόν εμφάνιση βλάβης CMOS Error και την διαχείρισή της όπως προβλέπεται από τις υφιστάμενες Τεχνικές Προδιαγραφές, υποχρεωτικά διαφυλάσσουν σε κάθε περίπτωση τους αντίστοιχους αθροιστές Ποσών, Νομίμων Αποδείξεων, κλπ, από τα ημερήσια δεδομένα που αθροίζονται μέχρι εκείνη τη στιγμή στην Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων, και συγκεκριμένα :

1. Συνολικό Ποσό ΦΠΑ 1ου Συντελεστή Α (4%)

2. Συνολικό Ποσό ΦΠΑ 2ου Συντελεστή Β (8%)

3. Συνολικό Ποσό ΦΠΑ 3ου Συντελεστή Γ (18%)

4. Συνολικό Ποσό ΦΠΑ 4ου Συντελεστή Δ (36%)

5. Σύνολο Εσόδων με ΦΠΑ Α+Β+Γ+Δ (4% + 8% + 18% + 36%)

6. Σύνολο Εσόδων ’νευ ΦΠΑ Ε (0%)

7. Πλήθος Νομίμων Αποδείξεων Ημέρας

8. Τυχόν άλλοι αθροιστές εκπτώσεων, ακυρώσεων, αλλαγών, επιστροφών, επεμβάσεων τεχνικού, κλπ.

5.9.1.2. Κατά την έκδοση του Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης "Ζ" τα δεδομένα αυτά αναφαίνονται σε ιδιαίτερο διακριτό τμήμα στην αρχή του δελτίου αυτού, με την ένδειξη "ΔΙΑΦΥΛΑΓΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΒΛΑΒΩΝ CMOS ERROR ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΔΕΛΤΙΟ Ζ" και αθροίζονται ώστε να διαμορφώσουν τα αντίστοιχα τελικά σύνολα της ημέρας.

5.9.2. Βλάβη Προσωρινής Μνήμης Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων.

5.9.2.1. Οποιαδήποτε περίπτωση βλάβης επικοινωνίας του ΦΗΜ με την Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων, έχει σαν αποτέλεσμα την άμεση διακοπή της λειτουργίας έκδοσης δελτίων του ΦΗΜ.

5.9.2.2. Η Διακοπή της λειτουργίας σηματοδοτείται με σχετική ένδειξη σε οθόνη και προειδοποιητικό ηχητικό σήμα και συνοδεύεται από σχετικό δελτίο εκτύπωσης και αντίστοιχη εγγραφή στη φορολογική μνήμη με την ημερομηνία και ώρα και την χαρακτηριστική ένδειξη "Αδυναμία Επικοινωνίας Προσωρινής Μνήμης Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων - ΒΛΑΒΗ".

5.9.2.3. Η εκτύπωση του δελτίου αυτού δεν εγγράφεται στην Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων. Ο ΦΗΜ επανέρχεται σε λειτουργία μόνον όταν αποκατασταθεί η βλάβη αυτή.

5.9.2.4. Στην ακραία περίπτωση που η ίδια η Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων υποστεί βλάβη και δεν είναι δυνατή η ανάγνωση των στοιχείων / δελτίων που είναι αποθηκευμένα σ΄ αυτή, συντάσσεται σχετική άρτια τεχνικά τεκμηριωμένη έκθεση από τον κατασκευαστή / εισαγωγέα, αντίγραφο της οποίας εκτός από την αρμόδια ΔΟΥ, αποστέλλεται άμεσα και στην αρμόδια υπηρεσία του τμήματος Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών και Συστημάτων, της Διεύθυνσης ΚΒΣ, για άμεση ενημέρωση της Επιτροπής την ευθύνη της εξέτασης της συγκεκριμένης περίπτωσης και τα όσα διαλαμβάνονται σ΄ αυτή.

5.9.2.5. Για την αξιοπιστία της Προσωρινής Μνήμης Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων, η αδυναμία αναγνωσιμότητας των περιεχομένων της περιορίζεται σε ποσοστό 3- (τρία τοις χιλίοις) επί του συνόλου των διατεθεισών ΦΗΜ του ίδιου τύπου - μοντέλου.

5.10. Πλήρωση Προσωρινής Μνήμης Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων.

5.10.1. Το λογισμικό του ΦΗΜ είναι σε θέση να ανιχνεύει την περίπτωση όταν η Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων πλησιάζει να γεμίσει.

5.10.2. Για τον προσδιορισμό ότι επέρχεται πλήρωση της Προσωρινής Μνήμης Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων, υπολογίζεται συνεχώς - με την έκδοση κάθε δελτίου - ο μέσος χώρος που αντιστοιχεί σε κάθε αποθηκευμένο δελτίο, και ελέγχεται με τον εναπομείναντα ελεύθερο χώρο της μνήμης αυτής.

5.10.3. Εάν διαπιστωθεί ότι ο χώρος αυτός είναι μικρότερος από τον μέσο χώρο των δελτίων, το λογισμικό του ΦΗΜ ειδοποιεί για το γεγονός αυτό, τον χειριστή του ΦΗΜ με κατάλληλο μήνυμα σε οθόνη και σχετικό ηχητικό προειδοποιητικό μήνυμα.

5.10.4. Εάν παρ΄ όλ΄ αυτά ο χειριστής προχωρήσει στην έκδοση οποιουδήποτε δελτίου, τότε :

- α) εάν αυτό καταλαμβάνει μικρότερο από τον εναπομείναντα ελεύθερο χώρο της Προσωρινής Μνήμης Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων, η έκδοση του δελτίου ολοκληρώνεται κανονικά με την αντίστοιχη εγγραφή του στη μνήμη αυτή, και επαναλαμβάνεται η διαδικασία προσδιορισμού επερχόμενης πλήρωσης μνήμης και οι σχετικές οπτικές και ηχητικές σημάνσεις όπως αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο.

- β) εάν ο ελεύθερος χώρος της Προσωρινής Μνήμης Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων που απομένει, είναι μικρότερος από αυτόν του υπό έκδοση δελτίου και επομένως καθίσταται αδύνατη η εγγραφή του στη μνήμη αυτή, τότε αυτομάτως το λογισμικό του ΦΗΜ ακυρώνει την έκδοση του δελτίου αυτού και την εγγραφή του στην Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων, αναγράφοντας την χαρακτηριστική φράση στο υπό έκδοση δελτίο : "ΔΙΑΚΟΠΗ - ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΛΟΓΩ ΠΛΗΡΩΣΗΣ Προσωρινής Μνήμης Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων ***ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ***" και σηματοδοτεί το γεγονός αυτό στον χειριστή του ΦΗΜ με κατάλληλο μήνυμα στην οθόνη και σχετικό ηχητικό προειδοποιητικό μήνυμα. 5.10.5. Οι λειτουργίες που επιτρέπονται σ΄ αυτή την περίπτωση β), είναι μόνον :

- η διαδικασία έκδοσης τoυ Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης "Ζ"

- η διαδικασία έκδοσης τoυ Δελτίου Υπογραφής Ημερήσιων Δεδομένων, καθώς και

- η μεταφορά των δεδομένων / δελτίων από την Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων σε ηλεκτρονικό μαγνητικό ή οπτικό αποθηκευτικό μέσο προσωπικού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ), για μόνιμη αποθήκευση και διαφύλαξη, όπως αναφέρεται στις σχετικές παραγράφους.

5.11. Διαδικασία Ελέγχου Ακεραιότητας των αποθηκευμένων στοιχείων.

5.11.1. Ο ελεγχόμενος παρέχει και θέτει σε άμεση χρήση κάθε μέσο και εξοπλισμό για τη διενέργεια του ελέγχου από τα ελεγκτικά όργανα.

5.11.2. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τα εξής :

i. Περιοδική ανάγνωση - εκτύπωση της Φορολογικής Μνήμης για την περίοδο (ή ημέρα) που θα ελεγχθεί και εντοπισμός των αντίστοιχων αναγραφομένων ψηφιακών υπογραφών ημέρας ("Ζ"). Εναλλακτικά μπορεί να γίνεται έκδοση Δελτίου Ανάγνωσης Ηλεκτρονικών Ψηφιακών Υπογραφών.

ii. Εντοπισμός και πρόσβαση στα συγκεκριμένα αρχεία που ζητείται να ελεγχθούν.

iii. Εκτύπωση και ανάγνωση των αρχείων αυτών ανά ημέρα - "Ζ".

iv. Μεταφορά των αρχείων αυτών σε προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή που θα υποδεικνύεται από τα ελεγκτικά όργανα (ή που θα έχουν στην κατοχή τους).

Ο ελεγχόμενος:

- παραδίδει αντίγραφα των αρχείων που του ζητούνται για έλεγχο σε κατάλληλο μέσο (π.χ. δισκέτες, οπτικούς δίσκους CD κλπ),

- βεβαιώνει και αποδέχεται ότι είναι τα ίδια με αυτά που αναγνώσθηκαν και εκτυπώθηκαν στο προηγούμενο βήμα - iii,.

v. Διενέργεια εκτέλεσης προγράμματος σε προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή που θα υποδειχθεί από τα ελεγκτικά όργανα, για την δημιουργία ηλεκτρονικής ψηφιακής υπογραφής με τον αλγόριθμο SHA-1, επί των δεδομένων του ηλεκτρονικού αρχείου ("....._a.txt") όλων των εκδοθέντων δελτίων της ημέρας ("Ζ").

vi. Σύγκριση της μόλις δημιουργημένης ηλεκτρονικής ψηφιακής υπογραφής, με αυτήν που ήδη υπάρχει στο αντίστοιχο ελεγχόμενο αρχείο ("....._b.txt"), αλλά και με αυτή που ήδη έχει εντοπισθεί από την περιοδική ανάγνωση - εκτύπωση της Φορολογικής μνήμης στο βήμα i.

6. Ηλεκτροπαροχικά Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών

Η παράγραφος αυτή δεν αφορά τους φορητούς ΦΗΜ, για τα ηλεκτροπαροχικά των οποίων, οι σχετικές απαιτήσεις περιγράφονται στην επόμενη παράγραφο 7 του Κεφαλαίου αυτού.

6.1. Τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος

Όλοι οι ΦΗΜ, είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με την οδηγία 73/23/ΕΟΚ (LVD), καθώς και με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ ( European Norms ).

6.2. Κατανάλωση ισχύος.

Στα εγχειρίδια του ΦΗΜ αναγράφονται απαραιτήτως τα μεγέθη της καταναλισκομένης ισχύος στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Όταν ο ΦΗΜ βρίσκεται σε κατάσταση ηρεμίας (θέση "ON").

- Όταν ο ΦΗΜ κάνει αριθμητικές πράξεις.

- Όταν ο ΦΗΜ εκτυπώνει.

7. Ηλεκτροπαροχικά Φορητών Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών Η παράγραφος αυτή αφορά αποκλειστικά τις ηλεκτροπαροχικές απαιτήσεις των Φορητών ΦΗΜ.

7.1. Τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος

Η ηλεκτρική ενέργεια για τη λειτουργία του φορητού ΦΗΜ εξασφαλίζεται ή από ενσωματωμένη μπαταρία ή από εξωτερική πηγή σταθερού ρεύματος (12 V ή 24 V DC). Για τους φορητούς ΦΗΜ οι οποίοι προορίζονται να λειτουργούν σε ανοικτούς χώρους, χωρίς ύπαρξη μόνιμης και σταθερής σύνδεσης σε εξωτερική πηγή τροφοδοσίας, είναι υποχρεωτική η ύπαρξη ενσωματωμένης μπαταρίας.

7.1.1. Μπαταρία ενσωματωμένη στον φορητό ΦΗΜ

7.1.1.1. Η ενσωματωμένη στον ΦΗΜ μπαταρία είναι επαναφορτιζόμενη, με μέγιστη τάση 24V DC, η οποία είναι σε θέση να παρέχει ενέργεια αρκετή για έκδοση 480 δελτίων των 15 γραμμών με 16 χαρακτήρες ανά γραμμή το καθένα, σε διάστημα οκτώ ωρών.

7.1.1.2. Ο φορητός ΦΗΜ διαθέτει ειδικό όργανο που προειδοποιεί για την επόμενη εξασθένηση της μπαταρίας αυτής.

7.1.1.3. Το όργανο αυτό παράγει οπτικό ή / και ακουστικό σήμα, όταν η μπαταρία ευρίσκεται κοντά στην εξασθένηση: η υπόλοιπη ενέργεια εξασφαλίζει την έκδοση τουλάχιστον 120 δελτίων των 15 γραμμών με 16 χαρακτήρες ανά γραμμή το καθένα.

7.1.2 Εξωτερική πηγή 12 ή 24 V DC φορητού ΦΗΜ.

Ο φορητός ΦΗΜ διαθέτει κατάλληλη είσοδο έτσι ώστε να λειτουργεί με λήψη από εξωτερική πηγή 12 ή 24 V DC.

7.2 Συνθήκες κανονικής λειτουργίας

7.2.1. Όπου η Επιτροπή κρίνει αναγκαίο, πραγματοποιούνται δοκιμές με στόχο να επιβεβαιώσουν την κανονική λειτουργία κάτω από τις συνθήκες που αναφέρονται στη συνέχεια.

7.2.1.1 Θερμοκρασία

7.2.1.1.1 Στο διάστημα από 0°C έως + 48°C αναφερόμενο, επίσης, στην ετικέτα του φορητού ΦΗΜ και στο βιβλιάριο συντήρησης - επισκευών που συνοδεύει τον φορητό ΦΗΜ.

7.2.1.1.2 Στην ετικέτα του φορητού ΦΗΜ και στο βιβλιάριο συντήρησης - επισκευών που τον συνοδεύει, αναφέρεται υποχρεωτικά το θερμοκρασιακό πεδίο στο οποίο μπορεί να βρεθεί ο φορητός ΦΗΜ χωρίς οποιεσδήποτε επιδράσεις στη φυσιολογική της λειτουργία. Το θερμοκρασιακό αυτό διάστημα περιέχει οπωσδήποτε το διάστημα που ορίζεται ως περιοχή οριακών θερμοκρασιών κανονικής λειτουργίας του φορητού ΦΗΜ [t1, t2].

7.2.1.2 Σχετική υγρασία Στο διάστημα από 20% έως 90%.

7.3. Λειτουργική καταλληλότητα μπαταρίας

Για τη μπαταρία της §7.1.1 πιστοποιείται η λειτουργική καταλληλότητά της, καθώς και εκείνη του αισθητήρα αναγνώρισης της εξασθένησής της, σχετικά με τις περιγραφείσες δυνατότητες έκδοσης δελτίων σε διάφορες συνθήκες θερμοκρασίας εντός της περιοχής [ 0 °C, + 48 °C] και με τη σηματοδοσία που προβλέπεται.

7.4. Τεχνικοί έλεγχοι

7.4.1 Γενικά

7.4.1.1. Όλοι οι φορητοί ΦΗΜ είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με την οδηγία 73/23/ΕΟΚ (LVD), καθώς και με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ (European Norms). Για την εκτίμηση της συμπεριφοράς των φορητών ΦΗΜ δύνανται να πραγματοποιούνται πειραματικές δοκιμές σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.2. και 7.1 του Κεφαλαίου αυτού, και για το σκοπό αυτό εφαρμόζονται οι οδηγίες που περιγράφονται στις επόμενες παραγράφους, συμπληρούμενες και σε συμφωνία για όλα όσα δεν προβλέπονται ρητά, με εκείνες που έχουν καθοριστεί για τους μη φορητούς ΦΗΜ που λειτουργούν υπό τάση 230V AC, 50Hz ± 5%.

7.4.2. Θερμικοί κύκλοι.

7.4.2.1. Ο φορητός ΦΗΜ υποβάλλεται στις συνθήκες, για τις οποίες γίνεται αναφορά στην παράγραφο 7.4.3. που ακολουθεί, για μια συνεχή (αδιάκοπη) διαδοχή τριών τουλάχιστον θερμικών κύκλων, ο καθένας των οποίων πραγματοποιείται σύμφωνα με το ακόλουθο γράφημα και τις συνθήκες που περιγράφονται στη συνέχεια:

7.4.2.2. Ως περιοχή θερμοκρασιών κανονικής λειτουργίας του φορητού ΦΗΜ ορίζεται το θερμοκρασιακό διάστημα [t1 - t2], όπου t1=0°C, και t2= +48°C. Αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια των κατασκευαστών να καθορίσουν μία ευρύτερη περιοχή θερμοκρασιών κανονικής λειτουργίας του φορητού ΦΗΜ, με την προϋπόθεση ότι θα ισχύουν οι σχέσεις t1 μικρότερο και ίσο με 0°C και t2 μεγαλύτερο και ίσο με +48°C, και ότι τα όρια του ως άνω θερμοκρασιακού διαστήματος θα αναφέρονται στην μεταλλική πινακίδα επί της οποίας αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του φορητού ΦΗΜ.

7.4.2.3. Οι κατωτέρω οριζόμενες θερμοκρασίες, οι χαρακτηρίζουσες τα όρια των θερμικών κύκλων, αναφέρονται στον κλιματιζόμενο χώρο όπου εκτελείται η δοκιμή.

7.4.2.4. Η ταχύτητα μεταβολής της θερμοκρασίας τόσο κατά την αύξηση όσο και κατά τη μείωσή της πρέπει να είναι μικρότερη των 2°C το λεπτό.

7.4.2.5. Οι οριακές θερμοκρασίες (ελάχιστη t1΄ και μέγιστη t2΄) που πρέπει να επιτευχθούν σε κάθε θερμικό κύκλο, στις οποίες ο φορητός ΦΗΜ πρέπει να παραμείνει επί 60 λεπτά, ταυτίζονται με t1και t2 αντίστοιχα:

t1΄= t1, t2΄= t2.

7.4.3. Συνθήκες για την εκτέλεση των θερμικών κύκλων

7.4.3.1. Τάση τροφοδοσίας: Η ονομαστική τάση ή μια τιμή περιλαμβανόμενη στο ονομαστικό διάστημα της τάσεως.

7.4.3.2. Κατά τη διάρκεια των θερμικών κύκλων δεν πρέπει να υπάρχει σχηματισμός συμπυκνωμάτων. Ο φορητός ΦΗΜ πρέπει να είναι σε αυτόματη λειτουργία καθ΄ όλο το διάστημα της θερμικής μεταβολής, με τρόπο που να εκδίδει το ισοδύναμο ενός δελτίου κάθε 4 λεπτά. Κατά τη διάρκεια της δοκιμής δεν πρέπει να συμβούν διακοπές στην κανονική λειτουργία. Μετά τη δοκιμή ο φορητός ΦΗΜ πρέπει να λειτουργεί φυσιολογικά.

7.5. Αδιαπερατότης

7.5.1. Επιβεβαιώνεται η συμβατότητα με την προδιαγραφή IEC 70-1, επίπεδο προστασίας ΙΡ Χ1, στις ακόλουθες καταστάσεις:

α) Ο φορητός ΦΗΜ υποβάλλεται σε δοκιμή σε κατάσταση μη λειτουργίας και σε καταστάσεις έκδοσης δελτίου.

β) Σύμφωνα με τις συνθήκες λειτουργίας προβλεπόμενες από τον κατασκευαστή. Μετά τη δοκιμή ο φορητός ΦΗΜ πρέπει να λειτουργεί κανονικά.

7.5.2. Δεν είναι υποχρεωτική η συμβατότητα αδιαπερατότητας της προηγούμενης παραγράφου, για τους μόνιμα εποχούμενους φορητούς ΦΗΜ (π.χ. ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων).

7.6. Διαταραχές.

Επιβεβαιώνεται η συμβατότητα με την προδιαγραφή IEC 801-4 αναφορικά με επιβολή διαταραχών πάνω στα καλώδια τροφοδοσίας, υπό 0,5 KV και χωρητική σύζευξη.

7.7. Έλεγχος των χαρακτηριστικών της μπαταρίας

7.7.1.Μπαταρία καινούρια και φορτισμένη όπως χορηγείται από τον κατασκευαστή.

7.7.1.1. Συνθήκες δοκιμής:

- Θερμοκρασία περιβάλλοντος.

- Έκδοση ενός δελτίου το λεπτό με 15 γραμμές και 16 χαρακτήρες.

7.7.1.2. Θεωρείται ότι η δοκιμή έχει περατωθεί επιτυχώς αν εκδοθούν σωστά τουλάχιστον 480 δελτία.

7.7.2. Μπαταρία σε κατάσταση εκφορτίσεως (με αντίστοιχη εμφάνιση του σήματος εξασθενήσεως)

7.7.2.1. Η δοκιμή πραγματοποιείται εκφορτίζοντας την μπαταρία με την προβλεπόμενη από τον κατασκευαστή μέθοδο, μέχρι τη σηματοδότηση της επόμενης εξάντλησης.

7.7.2.2. Κατόπιν δίδεται εντολή για την εκτύπωση ενός δελτίου με τις γραμμές και τους χαρακτήρες, που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο, κάθε 4 λεπτά για τουλάχιστον 8 ώρες (120 δελτία).

7.7.3. Επιβεβαιώνεται η κανονική λειτουργία του φορητού ΦΗΜ στο διάστημα τάσεως (90%...120% της ονομαστικής τάσης) ή γενικότερα, στο δηλούμενο διάστημα από τον κατασκευαστή, και για τις δύο μπαταρίες, επαληθεύοντας την κατοχή των λοιπών δηλωθέντων λειτουργικών χαρακτηριστικών και εφαρμόζοντας εν προκειμένω την προδιαγραφή IEC 74-2 (παρ.1.2.8.4), με στόχο τη διαφύλαξη του αναλλοίωτου των φορολογικών στοιχείων.

7.8. Ηλεκτροστατικές εκκενώσεις.

Εφόσον ο φορητός ΦΗΜ δε διαθέτει γείωση πραγματοποιούνται μόνον οι έμμεσες ηλεκτροστατικές εκκενώσεις στο επίπεδο αναφοράς.

8. Προστασία από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία υψηλής συχνότητας. Όλοι οι ΦΗΜ, είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με την οδηγία 89/336/ΕΟΚ (EMC), καθώς και με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ (European Norms).

9. Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί με λογισμικό Εστιατορίου, διαχείρισης "ανοικτών τραπεζιών".

Ειδικές απαιτήσεις και λειτουργικά χαρακτηριστικά. Πέραν των λοιπών τεχνικών και λειτουργικών τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν όλους τους Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς στις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές, οι επόμενες παράγραφοι, συμπληρώνουν ή εξειδικεύουν ανάλογα με την περίπτωση, τις απαιτήσεις για τους φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς οι οποίοι είναι εφοδιασμένοι με λογισμικό Εστιατορίου και λειτουργούν αποκλειστικά σε καταστήματα εστιάσεως.

9.1. Γενικά

9.1.1. Για την παρακολούθηση των ΄΄ανοικτών΄΄ τραπεζιών σε καταστήματα εστιάσεως είναι δυνατόν οι ΦΗΜ να έχουν εφοδιασθεί με ειδικό λογισμικό διαχείρισης ανοικτών λογαριασμών.

9.1.2. Για το σκοπό αυτό, κατά την εκτέλεση κάθε μιας παραγγελίας εκδίδονται ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ και παραδίδονται στον πελάτη σε κάθε σερβίρισμα.

9.1.3. Για το κλείσιμο ανοικτού λογαριασμού, εκδίδεται ΤΕΛΙΚΗ ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ.

9.1.4. Δεν επιτρέπεται στις ΦΤΜ που λειτουργούν με πρόγραμμα εστιατορίου η έκδοση απλής νόμιμης απόδειξης. Υποχρεωτικά η συναλλαγή περιλαμβάνει το άνοιγμα λογαριασμού τραπεζιού με την έκδοση ενός τουλάχιστον δελτίου με την χαρακτηριστική ένδειξη "Προσωρινή Απόδειξη - Ακολουθεί Νόμιμη" και έπεται το κλείσιμο του λογαριασμού - τραπεζιού με την έκδοση του δελτίου της "Τελικής Νόμιμης Απόδειξης".

9.1.5. Η παραπάνω διαδικασία είναι δυνατόν να γίνεται σε μια κίνηση χειρισμού που περιλαμβάνει την συνεχόμενη έκδοση 2 δελτίων ("Προσωρινή Απόδειξη - Ακολουθεί Νόμιμη" και "Τελική Νόμιμη Απόδειξη"), στις περιπτώσεις που τα πωλούμενα προϊόντα δεν καταναλώνονται στους χώρους του καταστήματος του εστιατορίου.

9.1.6. Η επιστροφή / ακύρωση σερβιρισθέντων ειδών είναι επιτρεπτή σε ΦΗΜ που χρησιμοποιούνται σε καταστήματα εστιάσεως και διαθέτουν πρόγραμμα εστιατορίου, ενεργοποιείται δε, με κατάλληλο χειρισμό, π.χ. με ειδικό πλήκτρο "επιστροφών" το οποίο διαθέτει για το σκοπό αυτό ο ΦΗΜ.

9.1.7. Στις Επιστροφές, στα προγράμματα Εστιατορίου δεν επιτρέπεται η επιστροφή αξίας μεγαλύτερης από αυτήν που έχει ήδη σερβιριστεί.

9.1.8. Δεν επιτρέπεται με κανέναν τρόπο η πώληση ή η μεταβίβαση ΦΗΜ εφοδιασμένων με λογισμικό εστιατορίου σε καταστήματα μη εστιάσεως.

9.2. Έκδοση δελτίων Προσωρινών Αποδείξεων σε ΦΗΜ με πρόγραμμα Εστιατορίου

9.2.1. Στην προσωρινή απόδείξη περιέχονται ανάμεσα στις χαρακτηριστικές φράσεις "ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ" και στο τέλος "ΛΗΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ - ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΕΛΙΚΗ ΝΟΜΙΜΗ", ευανάγνωστα τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Επώνυμο, Όνομα και πατρώνυμο ή επωνυμία επιτηδευματία ή επιχείρησης

2. Διεύθυνση.

3. Επάγγελμα - Δραστηριότητα

4. ΑΦΜ και

5. ΔΟΥ στην οποία υπάγεται ο κάτοχος - χρήστης του ΦΗΜ.

6. Αριθμός Φορολογικού Μηχανισμού για την αναγνώρισή του, στην περίπτωση που στο ίδιο κατάστημα υπάρχουν περισσότεροι από έναν φορολογικοί μηχανισμοί.

7. Ημερήσιος αύξων αριθμός νόμιμης απόδειξης εσόδου

8. Ημερομηνία και ώρα έκδοσης της απόδειξης

9. Οι λεπτομέρειες της συναλλαγής όπως προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του ΚΒΣ.

10. Μια τουλάχιστον γραμμή για κάθε είδος στην οποία αναγράφεται η ονομασία του είδους και όπου απαιτείται και η αξία και η ποσότητα του είδους

11. Ο αντίστοιχος συντελεστής ΦΠΑ αριθμητικά π.χ. 4%. 8%, 18%, 36% ή 0% , στο δεξιό μέρος της αξίας του είδους

12. Ο αριθμός του τραπεζιού.

13. Ο αύξων αριθμός της παραγγελίας - σερβιρίσματος του συγκεκριμένου τραπεζιού.

14. Αριθμός Μητρώου του Φορολογικού Μηχανισμού

9.2.2. Στις αποδείξεις αυτές ΔΕΝ αναφέρονται σε καμία περίπτωση οι συνολικές αξίες των ειδών, είτε του τρέχοντος σερβιρίσματος, είτε των προηγουμένων (από μεταφορά). Για το λόγο αυτό, οι ΦΗΜ που είναι εφοδιασμένοι με πρόγραμμα εστιατορίου, δεν υποστηρίζουν τη λειτουργία "ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ".

9.2.3. Σε περίπτωση επιστροφής κάποιου είδους, αναγράφεται πρώτα η ένδειξη ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ / ΑΚΥΡΩΣΗ και στη συνέχεια η ονομασία, ποσότητα, η αξία και ο συντελεστής ΦΠΑ του είδους αυτού.

9.3. Έκδοση Τελικής Νόμιμης Απόδειξης σε ΦΗΜ με πρόγραμμα Εστιατορίου

9.3.1. Στην Τελική Νόμιμη Απόδειξη αναφέρονται αναλυτικά τα είδη που καταναλώθηκαν και η συνολική τους αξία.

9.3.2. Στην Τελική Νόμιμη Απόδειξη περιέχονται ανάμεσα στις χαρακτηριστικές φράσεις "ΕΝΑΡΞΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ" και "ΛΗΞΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ", ευανάγνωστα τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Επώνυμο, Όνομα και πατρώνυμο ή επωνυμία επιτηδευματία ή επιχείρησης

2. Διεύθυνση.

3. Επάγγελμα - Δραστηριότητα

4. ΑΦΜ

5. ΔΟΥ στην οποία υπάγεται ο κάτοχος - χρήστης του ΦΗΜ.

6. Αριθμός Φορολογικού Μηχανισμού για την αναγνώρισή του, στην περίπτωση που στο ίδιο κατάστημα υπάρχουν περισσότεροι από έναν φορολογικοί μηχανισμοί.

7. Ημερήσιος αύξων αριθμός νόμιμης απόδειξης εσόδου

8. Ημερομηνία και ώρα έκδοσης της απόδειξης

9. Οι λεπτομέρειες της συναλλαγής όπως προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του ΚΒΣ.

10. Μια τουλάχιστον γραμμή για κάθε είδος στην οποία αναγράφεται η ονομασία του είδους και όπου απαιτείται και η αξία και η ποσότητα του είδους

11. Ο αντίστοιχος συντελεστής ΦΠΑ αριθμητικά π.χ. 4%. 8%, 18%, 36% ή 0% , στο δεξιό μέρος της αξίας του είδους

12. Το συνολικό ποσό της συναλλαγής.

13. Ο αριθμός του τραπεζιού.

14. Ο συνολικός αριθμός των παραγγελιών για το συγκεκριμένο τραπέζι.

15. Αριθμός Μητρώου του Φορολογικού Μηχανισμού

9.3.3. Οι εκπτώσεις, οι επιστροφές και οι αυξήσεις αναγράφονται υποχρεωτικά στην Τελική Νόμιμη Απόδειξη. Ειδικά το συνολικό ποσό των επιστροφών αναγράφεται διακεκριμένα ως πληροφοριακό στοιχείο.

9.4. Αποτύπωση Επιστροφών σε ΦΗΜ εστιατορίου

9.4.1. Στους ΦΗΜ που λειτουργούν με πρόγραμμα εστιατορίου, τα ημερήσια σύνολα αλλά και τα προοδευτικά - αθροιστικά των επιστροφών - ακυρώσεων παραγγελιών εμφανίζονται υποχρεωτικά στο Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης "Ζ". Για το σκοπό αυτό τα ημερήσια συνολικά ακαθάριστα ποσά εσόδων των επιστροφών / ακυρώσεων σερβιρισθέντων ειδών, ενταμιεύονται στην φορολογική μνήμη με την διαδικασία έκδοσης του δελτίου "Ζ".

9.4.2. Τα συνολικά - προοδευτικά ποσά των επιστροφών / ακυρώσεων παραγγελιών εμφανίζονται υποχρεωτικά στα δελτία Αναλυτικής και Συνοπτικής Αναφοράς περιόδου περιεχομένου φορολογικής μνήμης.

9.5. Έκδοση Δελτίου Αναφοράς Ανοικτών Τραπεζιών σε ΦΗΜ με πρόγραμμα Εστιατορίου.

9.5.1. Σε όσους ΦΗΜ διαθέτουν και λειτουργούν με πρόγραμμα εστιατορίου, είναι υποχρεωτική ή δυνατότητα έκδοσης, οποτεδήποτε ζητηθεί, ειδικού δελτίου αναφοράς, το οποίο ονομάζεται "Αναφορά Ανοικτών Τραπεζιών".

9.5.2. Το δελτίο αυτό αποτελεί πληροφοριακό στοιχείο και ως εκ τούτου επ΄ αυτού αναγράφεται η ένδειξη "Παράνομη Απόδειξη". Στο δελτίο αυτό υποχρεωτικά αναγράφονται:

1. Επώνυμο, Όνομα και πατρώνυμο ή επωνυμία επιτηδευματία ή επιχείρησης

2. Διεύθυνση.

3. Επάγγελμα - Δραστηριότητα

4. ΑΦΜ

5. ΔΟΥ στην οποία υπάγεται ο κάτοχος - χρήστης του ΦΗΜ.

6. Η χαρακτηριστική ένδειξη "Δελτίο Αναφοράς Ανοικτών Τραπεζιών"

7. Αριθμός Φορολογικού Μηχανισμού για την αναγνώρισή του, στην περίπτωση που στο ίδιο κατάστημα υπάρχουν περισσότεροι από έναν φορολογικοί μηχανισμοί.

8. Ημερομηνία και ώρα έκδοσης της απόδειξης

9. ανά "ανοικτό τραπέζι" :

- ο αριθμός (κωδικός) του τραπεζιού

- ο συνολικός αριθμός των προσωρινών αποδείξεων - σερβιρισμάτων στο τραπέζι

- η συνολική αξία των σερβιρισθέντων ειδών στο τραπέζι

- η συνολική αξία των τυχόν επιστροφών / ακυρώσεων από το τραπέζι

- η συνολική απαίτηση του ποσού πληρωμής για το τραπέζι

10. συνολικά (για όλα τα "ανοικτά τραπέζια") :

- ο συνολικός αριθμός των "ανοικτών τραπεζιών"

- ο συνολικός αριθμός των προσωρινών αποδείξεων - σερβιρισμάτων

- η συνολική αξία των σερβιρισθέντων ειδών

- η συνολική αξία των τυχόν επιστροφών / ακυρώσεων

- η συνολική απαίτηση του ποσού πληρωμής

9.6. Διαχείριση Εισιτηρίου σε ΦΗΜ με πρόγραμμα εστιατορίου

9.6.1. Όταν ο ΦΗΜ με πρόγραμμα εστιατορίου περιλαμβάνει και δυνατότητα διαχείρισης εισιτηρίου, τότε αυτό λειτουργεί γενικά όπως αναφέρεται στη σχετική παράγραφο 2.27 του Κεφαλαίου αυτού. Επιπλέον στους ΦΗΜ που λειτουργούν με πρόγραμμα εστιατορίου ο αριθμός και η συνολική αξία των εισιτηρίων αναγράφονται στο δελτίο του 1ου σερβιρίσματος -παραγγελίας σε "ανοικτό τραπέζι" (προσωρινής απόδειξης).

9.6.2. Στο τέλος η συνολική αξία των εισιτηρίων υπολογίζεται επιμεριστικά σε όλα τα καταναλωθέντα είδη και εμφανίζεται στο δελτίο "κλεισίματος του τραπεζιού" (τελικής νόμιμης απόδειξης), μαζί με τον συνολικό αριθμό των εισιτηρίων του συγκεκριμένου τραπεζιού.

10. Φορολογικές Ταμειακές Μηχανές (ΦΤΜ) και Φορολογικές Ταμειακές Μηχανές Αυξημένων Δυνατοτήτων (ΦΤΜ/ΑΔ). Κοινές απαιτήσεις και τεχνικά - λειτουργικά χαρακτηριστικά.

10.1 Γενικά

Πέραν των λοιπών τεχνικών και λειτουργικών τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν όλους τους Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς στις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές, οι επόμενες παράγραφοι, συμπληρώνουν ή εξειδικεύουν ανάλογα με την περίπτωση, τις απαιτήσεις για τους φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς οι οποίοι εμπίπτουν στην κατηγορία των Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών - ΦΤΜ αλλά και των Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών Αυξημένων Δυνατοτήτων - ΦΤΜ/ΑΔ .

10.2. Οθόνες

10.2.1. Η ΦΤΜ (ή η ΦΤΜ/ΑΔ) φέρει δύο οθόνες. Η μία είναι στραμμένη προς τον πελάτη και η άλλη προς το χειριστή. Η ΦΤΜ εξασφαλίζει σε κάθε περίπτωση την ταυτόσημη ένδειξη - τουλάχιστον ως προς την αξία της συναλλαγής - και στις δύο οθόνες.

10.2.2. Οι οθόνες είναι σχεδιασμένες με τις τελευταίες εργονομικές απαιτήσεις και είναι εναρμονισμένες με τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές προστασίας από την ακτινοβολία.

10.2.3. Η επιφάνεια των οθονών είναι αντιανακλαστική και αντιθαμβωτική. Το χρώμα των χαρακτήρων είναι τέτοιο ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη ανάγνωση των αριθμών ή συμβόλων. Οι διαστάσεις των χαρακτήρων είναι τουλάχιστον 7 mm ύψος x 3,3mm πλάτος.

10.2.4. Οι οθόνες έχουν το μέγεθος που απαιτείται για να εμφανίζονται ποσά με ακέραιο τμήμα τουλάχιστον 6 ψηφίων χωρισμένο σε τριψήφια τμήματα, ξεκινώντας από τα λιγότερα σημαντικά σε αξία ψηφία, και δεκαδικό μέρος με τουλάχιστον 2 δεκαδικά ψηφία, τα οποία διαχωρίζονται από το ακέραιο μέρος με υποδιαστολή (κόμμα). Οι οθόνες, έχουν τη δυνατότητα παράστασης τουλάχιστον του αριθμού 99.999,99 για την επί μέρους αξία κάθε είδους και τουλάχιστον του αριθμού 999.999,99 στο σύνολο, κατά την έκδοση μιας απόδειξης.

10.3. Πληκτρολόγιο

10.3.1. Το πληκτρολόγιο ως σύνολο αποτελεί ενιαίο υποσύστημα της ΦΤΜ (ή της ΦΤΜ/ΑΔ).

10.3.2. Το πληκτρολόγιο της ΦΤΜ (ή της ΦΤΜ/ΑΔ) είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε το σχήμα και οι διαστάσεις των πλήκτρων καθώς και οι μεταξύ τους αποστάσεις να είναι σύμφωνες με τις τελευταίες εργονομικές προδιαγραφές και διεθνείς συστάσεις, ώστε να εξασφαλίζεται για τον χειριστή της ΦΤΜ (ή της ΦΤΜ/ΑΔ) ο πλέον άνετος και αποδοτικός χειρισμός. Συγκεκριμένα :

- Κατά το πάτημα των πλήκτρων γίνεται κατάπνιξη των παρασιτικών παλμών.

- Διαθέτουν πλήκτρα διάφορων χρωμάτων ή και διαστάσεων ανάλογα με τη λειτουργική ιδιότητα που εκτελούν.

- Οι επιγραφές των πλήκτρων είναι Ελληνικές.

10.3.3. Κάθε πλήκτρο λειτουργεί αυτόνομα. Ενδεχόμενη και άλλη λειτουργία πλήκτρου ή συνδυαστική λειτουργία πλήκτρων περιγράφεται πλήρως στο εγχειρίδιο χρήσης, δεν αναιρεί τους κανόνες λειτουργίας της ταμειακής μηχανής και δεν παρακάμπτει το σύστημα ασφαλείας των φορολογικών δεδομένων.

10.3.4. Πλήκτρο Αλλαγής είδους Για την αλλαγή είδους η ΦΤΜ (ή η ΦΤΜ/ΑΔ) διαθέτει ειδικό πλήκτρο "αλλαγών" το οποίο και χρησιμοποιείται στην συγκεκριμένη περίπτωση.

10.3.5. Πλήκτρα Ανάληψης έναντι και Είσπραξης έναντι Η ΦΤΜ(ή η ΦΤΜ/ΑΔ) φέρει ειδικό πλήκτρο για τις περιπτώσεις ανάληψης από τον χειριστή χρημάτων από το ταμείο έναντι και αντίστοιχα για τις περίπτωσης είσπραξης χρημάτων από τον χειριστή έναντι (περίπτωση εισαγωγής στο ταμείο χρημάτων που δεν προέρχονται από πωλήσεις προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών ).

10.4. Πρόσθετες λειτουργικές δυνατότητες

Η ΦΤΜ (ή η ΦΤΜ/ΑΔ) πέρα από τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες που αναφέρθηκαν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως υπολογιστική μηχανή μέσω ειδικών πλήκτρων για επιπλέον λειτουργικές ανάγκες (πολλαπλασιασμός για τον προσδιορισμό του συνολικού ποσού περισσότερων ειδών του τμήματος, προσδιορισμός ρέστων στον πελάτη κ.λ.π.). Κάθε λειτουργία που ενεργοποιείται από πλήκτρο ή συνδυασμό πλήκτρων περιγράφεται πλήρως και αναλυτικά στο εγχειρίδιο χρήσης και ελέγχεται κατά τον έλεγχο του δείγματος από την Επιτροπή.

11. Φορολογικές Ταμειακές Μηχανές (ΦΤΜ). Ειδικές απαιτήσεις και τεχνικά - λειτουργικά χαρακτηριστικά.

11.1 Γενικά

Πέραν των λοιπών τεχνικών και λειτουργικών τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν όλους τους Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς και τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο 10 του Κεφαλαίου αυτού, οι επόμενες παράγραφοι, συμπληρώνουν ή εξειδικεύουν ανάλογα με την περίπτωση, τις απαιτήσεις για τους φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς οι οποίοι εμπίπτουν στην κατηγορία των Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών - ΦΤΜ.

11.2. Μνήμη προγραμμάτων

11.2.1. Για την απρόσκοπτη λειτουργία της ΦΤΜ, είναι ενταμιευμένο στη μνήμη προγραμμάτων ολόκληρο το λογισμικό που απαιτείται, τόσο ο φορολογικός μικροκώδικας όσο και το λογισμικό εφαρμογών.

11.2.2. Στην περίπτωση κατά την οποία το λογισμικό εφαρμογών δεν είναι ενταμιευμένο στη μνήμη προγραμμάτων, τότε η ΦΤΜ θεωρείται ως φορολογική ταμειακή μηχανή αυξημένων δυνατοτήτων (ΦΤΜ/ΑΔ) και πληροί όσα περιγράφονται κατωτέρω στην παράγραφο 12 που ακολουθεί.

11.3. Απαραβίαστο τμήμα της ΦΤΜ

Στην ΦΤΜ ασφαλίζονται με απαραβίαστο τρόπο από το χειριστή τα παρακάτω μέρη και οι λειτουργίες τους:

- ο επεξεργαστής που εκτελεί τον φορολογικό μικροκώδικα

- η μνήμη εργασίας,

- το ρολόι,

- η μνήμη προγραμμάτων,

- η φορολογική μνήμη,

- η μονάδα ελέγχου του εκτυπωτή νομίμων αποδείξεων,

- οι μονάδες ελέγχου σύνδεσης με το πληκτρολόγιο, με τις οθόνες και τις συσκευές εισόδου - εξόδου στοιχείων και μεταφοράς δεδομένων.

12. Φορολογική Ταμειακή Μηχανή Αυξημένων Δυνατοτήτων (ΦΤΜ/ΑΔ). Ειδικές απαιτήσεις και τεχνικά - λειτουργικά χαρακτηριστικά.

12.1 Γενικά

Πέραν των λοιπών τεχνικών και λειτουργικών τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν όλους τους Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς στις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές, οι επόμενες παράγραφοι, συμπληρώνουν ή εξειδικεύουν ανάλογα με την περίπτωση, τις απαιτήσεις για τους φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς οι οποίοι εμπίπτουν στην κατηγορία των Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών Αυξημένων Δυνατοτήτων - ΦΤΜ/ΑΔ.

12.2. Δημοσιονομική μονάδα επεξεργασίας (ΔΗΜΕ) της ΦΤΜ/ΑΔ

12.2.1. Η ΦΤΜ/ΑΔ περιλαμβάνει μια ενιαία ξεχωριστή μονάδα την οποία αποτελούν:

ο επεξεργαστής που εκτελεί το φορολογικό μικροκώδικα,

- η μνήμη εργασίας,

- το ρολόι,

- η μνήμη προγραμμάτων,

- η φορολογική μνήμη,

- ο εκτυπωτής νομίμων αποδείξεων και

- οι μονάδες ελέγχου σύνδεσης με το πληκτρολόγιο, με τις οθόνες και τις συσκευές εισόδου - εξόδου στοιχείων και μεταφοράς δεδομένων.

Η μονάδα αυτή υποστηρίζει όλες τις λειτουργίες που καλύπτουν τις ειδικές απαιτήσεις του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και ονομάζεται Δημοσιονομική Μονάδα Επεξεργασίας (ΔΗΜΕ).

12.2.2. Η ΔΗΜΕ ασφαλίζεται με απαραβίαστο τρόπο, υπό τις συνθήκες που αναφέρονται στην παράγραφο 2.17.3 του Κεφαλαίου αυτού, για την σφράγιση του περιβλήματος ΦΗΜ, όλες οι λειτουργίες της είναι τεκμηριωμένες και το λογισμικό που τις υποστηρίζει είναι στη διάθεση του Υπουργείου Οικονομικών.

12.3. Μνήμη Προγραμμάτων της ΦΤΜ/ΑΔ

Στη μνήμη προγραμμάτων είναι ενταμιευμένος ο φορολογικός μικροκώδικας που διαχειρίζεται και ελέγχει όλα τα φορολογικά δεδομένα, όλες τις λειτουργίες των ασφαλισμένων με απαραβίαστο τρόπο τμημάτων - μονάδων ελέγχου και διασφαλίζει επίσης κατά τρόπο απαραβίαστο και ανεπηρέαστο την εγγραφή των δεδομένων στην φορολογική μνήμη.

12.4 Διαχειριστική μονάδα (ΔΜ) της ΦΤΜ/ΑΔ

12.4.1. Η ΦΤΜ/ΑΔ μπορεί να περιλαμβάνει εκτός από τη δημοσιονομική μονάδα επεξεργασίας (ΔΗΜΕ), που αναφέρθηκε προηγουμένως, και άλλες μονάδες επεξεργασίας. Αυτές οι μονάδες επεξεργασίας με τα παρελκόμενα αποτελούν τη Διαχειριστική Μονάδα (ΔΜ).

12.4.2. Στις ΦΤΜ/ΑΔ το λογισμικό εφαρμογών είτε διαβάζεται από μαγνητικό μέσο, είτε μεταφέρεται ηλεκτρονικά από τη διαχειριστική μονάδα (ΔΜ). Στις ΦΤΜ/ΑΔ που διασυνδέονται σε δίκτυο, τα δεδομένα διαχείρισης λαμβάνονται από εξωτερικές μονάδες, ή γραμμές δικτύου, ή μεταφέρονται από τη διαχειριστική μονάδα σε άλλες ταμειακές μηχανές, ή άλλες μονάδες επεξεργασίας.

12.5 Λειτουργίες

12.5.1. Όλες οι δημοσιονομικές λειτουργίες εκτελούνται ή ελέγχονται από τη ΔΗΜΕ. Οι πληροφορίες μεταξύ διαχειριστικής μονάδας (ΔΜ) και ΔΗΜΕ μεταφέρονται με σειριακές ή παράλληλες γραμμές. Οι πληροφορίες αυτές δεν επηρεάζονται με εντολές κωδικοποιημένες από τη μηχανή. Η οργάνωση των μηνυμάτων που μεταφέρονται από τη διαχειριστική μονάδα στη ΔΗΜΕ είναι έτσι σχεδιασμένη ώστε να αποκλείεται η απευθείας αλληλεπίδραση του λογισμικού εφαρμογών με το φορολογικό μικροκώδικα.

12.5.2. Ιδιαιτέρως όλες οι λειτουργίες της ΔΗΜΕ που σχετίζονται με τη διαχείριση φορολογικών στοιχείων, την έκδοση νομίμων αποδείξεων και την εγγραφή των απαραίτητων δεδομένων στη φορολογική μνήμη, σε καμιά περίπτωση δεν αλλοιώνονται από λογισμικό εφαρμογών.

12.5.3. Η λειτουργικότητα της ΔΗΜΕ και η επικοινωνία της με άλλες υπομονάδες, εξετάζεται από την Επιτροπή.

12.5.4. Η ΔΗΜΕ δεν θεωρείται αυτόνομη μονάδα, αλλά μέρος του συγκεκριμένου συστήματος της ΦΤΜ/ΑΔ.

12.6. Οθόνες και πληκτρολόγια

Οι οθόνες και τα πληκτρολόγια είναι δυνατόν να αποσπώνται από τη ΔΗΜΕ, ελέγχονται δε, είτε από τη ΔΗΜΕ, είτε από τη ΔΜ.

12.7. Εκτυπωτικές μονάδες

12.7.1. Ο Εκτυπωτής Νομίμων Αποδείξεων ελέγχεται υποχρεωτικά από τη ΔΗΜΕ.

12.7.2. Εκτός από τον εκτυπωτή νομίμων αποδείξεων είναι δυνατόν να συνδέονται με την ΦΤΜ/ΑΔ ένας ή περισσότεροι πρόσθετοι εκτυπωτές οι οποίοι ελέγχονται είτε από τη ΔΜ, είτε από τη ΔΗΜΕ.

12.7.3. Οι πρόσθετοι αυτοί εκτυπωτές, εάν εγκαθίστανται σε μέρος ορατό από τους πελάτες, θα πρέπει να φέρουν ευκρινή επιγραφή ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ).

12.7.4. Σε κάθε περίπτωση οι πρόσθετοι αυτοί εκτυπωτές θα πρέπει να 12.7.4. Σε κάθε περίπτωση οι πρόσθετοι αυτοί εκτυπωτές θα πρέπει να τυπώνουν σε προτυπωμένο χαρτί που φέρει την ένδειξη ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ κατακόρυφα, ενώ σε περίπτωση που ελέγχονται μόνο από η δημοσιονομική μονάδα επεξεργασίας θα πρέπει να τυπώνεται η ένδειξη ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ κάθε 6 γραμμές τουλάχιστον.

12.7.5. Στην ΦΤΜ/ΑΔ είναι δυνατόν να συνδέονται περιφερειακές μονάδες, όπως, π.χ., οπτικός αναγνώστης, αναγνώστης πιστωτικής κάρτας κ.λ.π., εφόσον η λειτουργία τους δεν επηρεάζει τη διασφάλιση των δημοσιονομικών δεδομένων.

12.8. Θύρα για την ανάγνωση της φορολογικής μνήμης

Στις ΦΤΜ/ΑΔ η σειριακή θύρα που προορίζεται για ανάγνωση των στοιχείων της φορολογικής μνήμης ελέγχεται αποκλειστικά από την ΔΗΜΕ.

13. Φορητή φορολογική ταμειακή μηχανή. Ειδικές απαιτήσεις και τεχνικά - λειτουργικά χαρακτηριστικά.

13.1. Η φορητή φορολογική ταμειακή μηχανή πληρεί τουλάχιστον όλες τις προαναφερόμενες τεχνικές απαιτήσεις και λειτουργικές προδιαγραφές που αφορούν γενικά τους ΦΗΜ και το βασικό τύπο ΦΤΜ ή τον ΦΤΜ/ΑΔ.

13.2. Ειδικά για τα ηλεκτροπαροχικά των φορητών ΦΤΜ, εφαρμόζονται τα όσα αναφέρονται στη παράγραφο 7 του Κεφαλαίου αυτού, η οποία αφορά τις απαιτήσεις ηλεκτρικής τροφοδοσίας των Φορητών ΦΗΜ.

13.3. Οι φορητές ΦΤΜ αντικειμενικά καλύπτουν και τα εξής κριτήρια:

- εύκολη δυνατότητα μεταφοράς από ένα άτομο, προσδιοριζόμενη, κυρίως, από το βάρος τους,

- κατάλληλες (μικρές) διαστάσεις,

- ανθεκτικότητα σε πτώσεις, δονήσεις και κραδασμούς,

- καταλληλότητα λειτουργίας σε ανοικτούς χώρους,

- τροφοδοσία υπό χαμηλή τάση.

14. Αυτόνομη Δημοσιονομική Μονάδα Επεξεργασίας. Ειδικές απαιτήσεις και τεχνικά - λειτουργικά χαρακτηριστικά.

14.1 Γενικά

14.1.1. Πέραν των λοιπών τεχνικών και λειτουργικών τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν όλους τους Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς στις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές, οι επόμενες παράγραφοι, συμπληρώνουν ή εξειδικεύουν ανάλογα με την περίπτωση, τις απαιτήσεις για τους φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς οι οποίοι εμπίπτουν στην κατηγορία των Αυτόνομων Δημοσιονομικών Μονάδων Επεξεργασίας - ΑΔΗΜΕ.

14.1.2. Ανάλογα με την εξειδίκευση του τομέα εφαρμογής της ΑΔΗΜΕ, το διασυνδεόμενο με αυτήν σύστημα και ειδικές διατάξεις του Κ.Β.Σ., είναι δυνατόν η Επιτροπή να χορηγεί άδεια καταλληλότητας σε ΑΔΗΜΕ με τροποποιημένες και εξειδικευμένες κατάλληλα λειτουργικές δυνατότητες Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών.

14.1.3. Η Θέση (τοποθέτηση) της ΑΔΗΜΕ είναι είτε επί του σώματος του διασυνδεόμενου συστήματος είτε πλησίον αυτού σε συγκεκριμένη απόσταση που επιτρέπει στον συναλλασσόμενο και υπόχρεο λήπτη της εκδιδιδόμενης απόδειξης συναλλαγής, να την παραλαμβάνει άμεσα.

14.2. Ηλεκτρική Τροφοδοσία

14.2.1. Οι ΑΔΗΜΕ διαθέτουν αυτόνομη είσοδο παροχής τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος, είτε εναλλασσομένου (Τάσεως 230V +- 10% συχνότητος 50Hz +- 5%), είτε συνεχούς (12 ή 24 V DC).

14.2.2. Ειδικά για τα ηλεκτροπαροχικά των ΑΔΗΜΕ, εφαρμόζονται τα όσα αναφέρονται στη παράγραφο 6 του Κεφαλαίου αυτού (ή εάν πρόκειται για φορητή ΑΔΗΜΕ, στην παράγραφο 7 η οποία αφορά τις απαιτήσεις ηλεκτρικής τροφοδοσίας των Φορητών ΦΗΜ).

14.2.3. Ενδεχόμενη εξωτερική ηλεκτρική τροφοδοτική διάταξη (ανορθωτής - μετασχηματιστής κ.λ.π.), θεωρείται αναπόσπαστο τμήμα της ΑΔΗΜΕ και της έγκρισής της.

14.2.4. Σε κατάσταση λειτουργίας σε σύνδεση με διασυνδεόμενο σύστημα, η ηλεκτρική τροφοδοσία της ΑΔΗΜΕ, είναι δυνατόν να λαμβάνεται από το διασυνδεόμενο σύστημα.

14.3. Επικοινωνία Δεδομένων

14.3.1. Ειδική Θύρα Επικοινωνίας Δεδομένων- (ΕΘΕΔ).

14.3.1.1. Οι ΑΔΗΜΕ, εκτός από την σειριακή θύρα Ανάγνωσης Δεδομένων Φορολογικής Μνήμης, διαθέτουν επιπλέον μια ολοκληρωμένη Ειδική Θύρα Επικοινωνίας Δεδομένων- (ΕΘΕΔ), για την επικοινωνία και μεταφορά δεδομένων από και προς το διασυνδεόμενο σύστημα.

14.3.1.2. Η θύρα ΕΘΕΔ με την οποία συνδέεται η ΑΔΗΜΕ είναι συγκεκριμένη, μοναδική και προσδιορίζεται ρητά από τον κατασκευαστή - εισαγωγέα της ΑΔΗΜΕ ως Ειδική Θύρα Επικοινωνίας Δεδομένων - ΕΘΕΔ με αντίστοιχη σήμανση επί ή πλησίον της θύρας αυτής.

14.3.1.3 Η σύνδεση της ΑΔΗΜΕ με σύστημα διασυνδεόμενου Η/Υ, μέσω της ΕΘΕΔ, δύναται να είναι ενσύρματη ή ασύρματη :

- Ενσύρματη (μέσω αγώγιμων μεταλλικών επαφών) :

α) είτε απευθείας χωρίς την παρεμβολή καλωδίων (βύσμα με βύσμα),

β) είτε καλωδιακά.

- Ασύρματη

14.3.1.4. Στην περίπτωση ενσύρματης καλωδιακής σύνδεσης :

14.3.1.4.1. Στην ΕΘΕΔ συνδέεται μόνον ένα καλώδιο πολλαπλών δυνατοτήτων, (πολύκλωνο ή άλλο), συνεχόμενο, μη διακοπτόμενο και μη συνδεόμενο καλωδιακά ή αλλιώς με άλλες παρεμβαλλόμενες συσκευές.

14.3.1.4.2. Προσδιορίζεται ρητά από τον κατασκευαστή το είδος του καλωδίου σύνδεσης καθώς και το μήκος της απρόσκοπτης και λειτουργικής επικοινωνίας Η/Υ

- ΑΔΗΜΕ.

14.3.1.4.3. Το καλώδιο θα πρέπει να φέρει θωράκιση σε παρεμβολές ηλεκτρομαγνητικών θορύβων και να έχει ηλεκτρομαγνητική ατρωσία.

14.3.1.4.4. Σε περιπτώσεις που απαιτείται υψηλός βαθμός ασφαλείας, γίνεται χρήση αποκλειστικά ενσύρματης καλωδιακής διασύνδεσης ΑΔΗΜΕ - διασυνδεόμενου συστήματος και επιπλέον :

- Η τοποθέτηση του καλωδίου είναι τέτοια ώστε παρέχεται η δυνατότητα πλήρους και ορατής εξέτασης από άκρου εις άκρο.

- Οι απολήξεις του καλωδίου σύνδεσης καταλήγουν αφενός στο σφραγισμένο εσωτερικό της ΑΔΗΜΕ και αφ΄ ετέρου στο εσωτερικό του διασυνδεόμενου συστήματος.

- Η αποσύνδεση του καλωδίου από την ΑΔΗΜΕ γίνεται μόνο με αποσφράγισή του από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

Στην περίπτωση αυτή η ΕΘΕΔ προσδιορίζεται ως Ασφαλής ΕΘΕΔ και η ΑΔΗΜΕ θεωρείται ΑΔΗΜΕ με Ασφαλή ΕΘΕΔ.

14.3.1.4.5. Το καλώδιο σύνδεσης αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ΑΔΗΜΕ και της έγκρισής της.

14.3.1.5. Στην περίπτωση ασύρματης διασύνδεσης, όπου προσδιορίζεται από σχετικές διατάξεις, απαιτείται άδεια χρήσης συχνοτήτων από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς.

14.3.1.6. Η πλήρης περιγραφή, οι συνθήκες και το περιβάλλον του τρόπου διασύνδεσης, καθώς και το πρωτόκολλο επικοινωνίας, κατατίθενται αναλυτικά στην επιτροπή.

14.4. Αποσύνδεση

14.4.1. Ως αποσύνδεση της ΑΔΗΜΕ, θεωρείται κάθε αδυναμία λειτουργικής συνεργασίας και επικοινωνίας της, για οποιονδήποτε λόγο, με το διασυνδεδεμένο σύστημα.

14.4.2. Πέραν της φυσικής αποσύνδεσης, (στην περίπτωση ενσύρματης διασύνδεσης), των επαφών (βυσμάτων) ή του καλωδίου σύνδεσης, ή της διακοπής της ασύρματης επικοινωνίας, (στην περίπτωση ασύρματης διασύνδεσης), ως αποσύνδεση, θεωρείται και κάθε αδυναμία-βλάβη λειτουργίας της ΑΔΗΜΕ να επικοινωνήσει με το διασυνδεόμενο σύστημα, όπως:

- η αδυναμία-βλάβη αποστολής ή λήψης δεδομένων,

- η αδυναμία-βλάβη της μνήμης εργασίας της ΑΔΗΜΕ

- η αδυναμία-βλάβη εγγραφής στη φορολογική μνήμη της ΑΔΗΜΕ

- η αδυναμία-βλάβη λειτουργίας (εκτύπωσης) του εκτυπωτή Νομίμων Αποδείξεων της ΑΔΗΜΕ.

14.4.3. Σε περίπτωση ανίχνευσης αποσύνδεσης, κάθε λειτουργία συναλλαγής και έκδοσης αποδείξεων εσόδου από την ΑΔΗΜΕ είναι αδύνατη.

14.4.4. Κάθε διακοπή της ηλεκτρικής τροφοδοσίας του διασυνδεόμενου συστήματος, αντιμετωπίζεται από την ΑΔΗΜΕ ως αποσύνδεση - διακοπή επικοινωνίας.

14.4.5. Κάθε διακοπή της ηλεκτρικής τροφοδοσίας της ΑΔΗΜΕ, ενόσω αυτή ευρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας λήψης - αποστολής δεδομένων με το διασυνδεδεμένο σύστημα, διαδραστικής επικοινωνίας με χειριστή, ή εκτύπωσης του εκτυπωτή Νομίμων Αποδείξεων, ανιχνεύεται από αυτήν, και καταγράφεται η ένδειξη "ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ", αμέσως μετά την αποκατάστασή της (αμέσως μετά την επαναφορά της ηλεκτρικής. τροφοδοσίας). Στην περίπτωση αυτή κρίνεται σκόπιμο το διασυνδεόμενο σύστημα να αντιλαμβάνεται το γεγονός ως αποσύνδεση και να σηματοδοτείται κατάλληλα.

14.4.6. Ο μέγιστος χρόνος ανίχνευσης της αποσύνδεσης από την ΑΔΗΜΕ, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 30 δευτερόλεπτα.

14.4.7. Στην περίπτωση αποσύνδεσης της ΑΔΗΜΕ από το διασυνδεόμενο σύστημα, είτε αυτό ευρίσκεται σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας, είτε σε αρχική κατάσταση εκκίνησης:

- Το γεγονός αριθμείται ως Α/Α αποσυνδέσεων στη μνήμη εργασίας.

- Αυτόματα η ΑΔΗΜΕ σηματοδοτείται ανάλογα, με την εκτύπωση σχετικού μηνύματος Παράνομης Απόδειξης "Αποσύνδεση ΕΘΕΔ # xxx Ημερομηνία : ηη/μμ/εε - Ώρα: (ΧΩ ωω:λλ και ΘΩ ωω:λλ για χειμερινή η θερινή ώρα αντίστοιχα)". Η εκτύπωση αυτή συνοδεύεται από σχετικό χαρακτηριστικό ηχητικό σήμα και εφόσον δεν έχει μεσολαβήσει διακοπή ηλεκτρικής τροφοδοσίας ή αποκατάσταση της αποσύνδεσης (επανασύνδεση), επαναλαμβάνεται τουλάχιστον 10 φορές, πέραν των οποίων είναι δυνατόν η ΑΔΗΜΕ, αυτομάτως να διακόπτει την λειτουργία της.

- Ο Α/Α αποσυνδέσεων # xxx εγγράφεται στη Φορολογική Μνήμη, με την έκδοση του Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης "Ζ" σε ιδιαίτερο αθροιστή Αποσυνδέσεων ΕΘΕΔ. Ο αριθμός αυτών των αποσυνδέσεων, είναι συνεχής, προοδευτικός και εμφανίζεται :

α) σε κάθε Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης "Ζ", β) σε κάθε Δελτίο Ανάγνωσης Φορολογικής Μνήμης.

14.5. Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

14.5.1. Η ΑΔΗΜΕ διαθέτει την ελάχιστη αναγκαία δυνατότητα (εξωτερικών) χειρισμών, έτσι ώστε να είναι δυνατή η έκδοση δελτίων απαραίτητων στοιχείων, σε αυτόνομη λειτουργία και κατάσταση αποσύνδεσης από το διασυνδεδεμένο σύστημα. Τέτοια απαραίτητα δελτία είναι:

α) η έκδοση του Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης "Ζ", και

β) η έκδοση δελτίου ανάγνωσης της φορολογικής μνήμης (με δυνατότητα επιλογών ημερολογιακής περιόδου και περιόδου από α/α "Ζ" έως α/α "Ζ" ).

14.5.2. Οι χειρισμοί αυτοί είναι δυνατόν να γίνονται μέσω ειδικών πλήκτρων, κλειδιού ή συνδυασμού αυτών. Ενδεχόμενο αποσπώμενο χειριστήριο για την έκδοση των παραπάνω στοιχείων, θεωρείται αναπόσπαστο τμήμα της ΑΔΗΜΕ και της έγκρισής της.

14.5.3. Το χειριστήριο -ή το σημείο σύνδεσής του, στην περίπτωση που αυτό είναι αποσπώμενο- προστατεύεται, από τυχόν βανδαλισμούς ή άσκοπη χρήση.

14.5.4. Η ΑΔΗΜΕ είναι δυνατόν να διαθέτει και άλλες επιπλέον θύρες για την προσθήκη πληκτρολογίων χειρισμού, περισσοτέρων δυνατοτήτων προγραμματισμού, δηλώσεων, ρυθμίσεων, τεχνικού ελέγχου κλπ, ή και την προσθήκη οθονών πληροφοριών, διαλόγου χειρισμών, κ.λ.π..

14.6. Ασφάλεια δεδομένων ΑΔΗΜΕ

14.6.1. Το λογισμικό της ΑΔΗΜΕ (φορολογικός μικροκώδικας) δεν επιτρέπει την έκδοση απόδειξης εσόδου από πληκτρολόγιο - χειριστήριο, ή την εισαγωγή δεδομένων για έκδοση απόδειξης εσόδου από άλλη θύρα ή με άλλο τρόπο πέραν της ΕΘΕΔ.

14.6.2. Η ΑΔΗΜΕ δεν δέχεται δεδομένα διαμόρφωσης και έκδοσης απόδειξης εσόδου από άλλη θύρα πέραν της ΕΘΕΔ. Εάν υπάρχει κανονικό ή περιορισμένο πληκτρολόγιο, τότε αυτό θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για χειρισμούς προγραμματισμού και δηλώσεων παραμέτρων της ΑΔΗΜΕ.

14.7. Έγκριση και Χορήγηση ’δειας Καταλληλότητας

14.7.1. Για τους εργαστηριακούς ελέγχους στο ΕΜΠ, εάν δεν είναι τεχνικά δυνατόν η ΑΔΗΜΕ να συνοδεύεται και από διασυνδεόμενο σύστημα, είναι απαραίτητη η διάθεση εξοπλισμού και λογισμικού προσομοίωσης επικοινωνίας και λειτουργίας σε διασύνδεση με προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή.

14.7.2. Για την τελική έγκριση η Επιτροπή δύναται να απαιτεί και να ελέγχει τη συμπεριφορά και λειτουργία του δείγματος σε διασύνδεση με το σύστημα.

15. ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων.

15.1. Γενικά

15.1.1. Οι ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων δύνανται να εμπίπτουν σε μια από τις δύο ακόλουθες κατηγορίες :

1. Ολοκληρωμένοι ειδικοί φορολογικοί μηχανισμοί ταξιμέτρων. Οι μηχανισμοί αυτοί συνδυάζουν και ενσωματώνουν σε μια συσκευή, τόσο τις λειτουργίες του ταξιμέτρου (οθόνη, ρολόι, κλπ), όσο και του φορολογικού υποσυστήματος (καταγραφής στη φορολογική μνήμη, εκτυπωτή έκδοσης νομίμων αποδείξεων κ.λ.π.).

2. Σταθερά συνδεόμενοι φορολογικοί μηχανισμοί μέσω ειδικής θύρας, με ήδη εγκατεστημένα ηλεκτρονικά ταξίμετρα, που διαθέτουν θύρα και δυνατότητα διασύνδεσης.

15.1.2. Και οι δύο αυτές κατηγορίες εντάσσονται στην κατηγορία των Αυτόνομων Δημοσιονομικών Μονάδων Επεξεργασίας των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και επιπροσθέτως, ειδικά για τις λειτουργίες του υποσυστήματος του ταξιμέτρου, πληρούν όλες τα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις λειτουργίας και τεχνικής υποστήριξης που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις και προδιαγραφές των Υπουργείων Μεταφορών & Επικοινωνιών και Ανάπτυξης και εφ΄ όσον είναι σε ισχύ, εφαρμόζονται τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή ελληνικά πρότυπα (π.χ. ΕΛΟΤ/CENELEC EN 50148).

15.1.3. Το φορολογικό υποσύστημα της ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου διαθέτει μια και μοναδική θύρα για τη διασύνδεσή του με το υποσύστημα του ταξιμέτρου (ρολόι) για την είσοδο και καταγραφή των απαραίτητων στοιχείων για την έκδοση αποδείξεων εσόδου.

15.2. Για το σύστημα εκτύπωσης - έκδοσης δελτίων

Ειδικά για ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων, δεν είναι υποχρεωτική η τήρηση αντιγράφου των εκδιδομένων δελτίων, δηλ. δεν είναι απαραίτητο η ύπαρξη και χρήση δεύτερου ρολού στελέχους του εκτυπωτή νομίμων αποδείξεων, όπως επίσης δεν είναι απαραίτητη η χρήση Ηλεκτρονικού Τρόπου διαφύλαξης αντιγράφων εκδιδομένων δελτίων, όπως αυτός περιγράφεται στη παράγραφο 5 του Κεφαλαίου αυτού.

15.3. Διαχείριση Εκμεταλλευτών

15.3.1. Οι ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων έχουν δυνατότητα διαχείρισης τουλάχιστον 3 διαφορετικών Εκμεταλλευτών, τα στοιχεία των οποίων καταχωρούνται στη φορολογική μνήμη. Η έκδοση του δελτίου "Ζ" για κάθε εκμεταλλευτή γίνεται με τη λήξη της κάθε βάρδιας από τον ίδιο. Κάθε εκμεταλλευτής προσδιορίζεται μονοσήμαντα από έναν συγκεκριμένο αύξοντα αριθμό - κωδικό (π.χ. εάν μια ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου έχει 3 εκμεταλλευτές, τότε ο πρώτος έχει α/α - κωδικό 1, ο δεύτερος 2 και ο τρίτος 3.)

15.3.2. Η ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου λειτουργεί μόνον εφ΄ όσον με κατάλληλο χειρισμό (π.χ. με τη χρήση του αντίστοιχου α/α - κωδικού ) έχει δηλωθεί ο τρέχων χρήστης - εκμεταλλευτής βάρδιας.

15.3.3. Στην περίπτωση που ο πραγματικός αριθμός των εκμεταλλευτών είναι μικρότερος από 3, δεν επιτρέπεται η χρήση των επιπλέον δυνατοτήτων για τη διαχείριση άλλων εκμεταλλευτών και τα αντίστοιχα στοιχεία παραμένουν υποχρεωτικά κενά. Απαγορεύεται η χρήση κωδικού ανύπαρκτου εκμεταλλευτή. 15.3.4. Ειδικά για τους ΦΗΜ ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων δεν απαιτείται η αντικατάσταση της φορολογικής μνήμης, λόγω μεταβίβασης.

15.4. Χωρητικότητα Φορολογικής Μνήμης

Για την χωρητικότητα της φορολογικής μνήμης της ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου ορίζονται 360 ημέρες, ως εργάσιμες ημέρες το χρόνο. Η χωρητικότητα της φορολογικής μνήμης είναι τέτοια ώστε να επαρκεί για την ενταμίευση των προαναφερθέντων δεδομένων κάθε βάρδιας για τουλάχιστον 5 (πέντε) χρόνια ή για 5400 εγγραφές. Η χωρητικότητα αυτή προσαυξάνεται αντίστοιχα εφ΄ όσον η ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου έχει δυνατότητα να διαχειρισθεί περισσότερες από 3 βάρδιες.

15.5. Έκδοση Δελτίων

15.5.1. Οι ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων, υποχρεωτικά έχουν τη δυνατότητα επανεκτύπωσης του τελευταίου εκδοθέντος δελτίου ημερήσιας κίνησης "Ζ" της βάρδιας, για όσες φορές ζητηθεί, εφόσον δεν έχει μεσολαβήσει έκδοση απόδειξης εσόδου, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2.8.2.8 του Κεφαλαίου αυτού.

15.5.2. Οι ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων έχουν υποχρεωτικά δυνατότητα αυτόνομης έκδοσης δελτίων αποδείξεων εσόδου, ημερήσιας κίνησης "Ζ" και αναφοράς περιοδικής ανάγνωσης δεδομένων της φορολογικής μνήμης (αναλυτικής και συνοπτικής) ανά βάρδια και συνολικά. Ειδικά για τις ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων, όλα τα παραπάνω δελτία εκδίδονται από κατάλληλους χειρισμούς του ενσωματωμένου σ΄ αυτές χειριστηρίου (δηλ. δεν απαιτείται η ύπαρξη άλλων εξωτερικών χειριστηρίων για την έκδοσή τους).

15.6. Λοιπές απαιτήσεις ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων

15.6.1. Οι ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων δεν διαθέτουν καμιά δυνατότητα εκπτώσεων, αυξήσεων, ή αλλαγών - τροποποιήσεων των στοιχείων των εκδιδομένων αποδείξεων εσόδου.

15.6.2. Δεν είναι υποχρεωτική η δυνατότητα διαχείρισης ειδών - κατηγοριών για τις ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων.

15.6.3 Το συνοδευτικό Βιβλιάριο Συντήρησης κατά τις εργάσιμες ώρες της ημέρας παραμένει εντός του οχήματος και διαφυλάσσεται με ευθύνη του Ιδιοκτήτη. Σ΄ αυτό αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία τόσο του ιδιοκτήτη της ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου - Ταξί, όσο και των εκμεταλλευτών.

15.6.4. Σε περίπτωση αντικατάστασης της φορολογικής μνήμης (π.χ. λόγω μεταβίβασης, βλάβης, πλήρωσης, κ.λ.π.) η αφαιρεθείσα φορολογική μνήμη παραμένει στην κατοχή του ιδιοκτήτη της ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου.

15.7. Ενταμίευση δεδομένων στη φορολογική μνήμη των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων

Ειδικά στη φορολογική μνήμη των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων ενταμιεύονται όλες οι φορολογικού ενδιαφέροντος πληροφορίες και συγκεκριμένα:

15.7.1. Σταθερά στοιχεία

1. Αριθμός Μητρώου της ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου. Παραμένει αμετάβλητος κατά την διάρκεια ζωής της ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου και αλλάζει μόνο όταν γίνει αντικατάσταση της φορολογικής μνήμης με καινούργια (λόγω μεταβίβασης, βλάβης, ή πλήρωσης αυτής με δεδομένα) Στοιχεία οχήματος

2. Ο Αριθμός Κυκλοφορίας του Οχήματος

3. Διοικητική Έδρα Οχήματος Στοιχεία τουλάχιστον τριών (3) Εκμεταλλευτών ή Οδηγών "βάρδιας"

4. Τα Ονοματεπώνυμα των Εκμεταλλευτών και οι αντίστοιχοι α/α - κωδικοί (π.χ. 1,2, ή 3, κ.λ.π. ).

5. Τα ΑΦΜ των Εκμεταλλευτών

6. Οι ΔΟΥ των Εκμεταλλευτών Τα στοιχεία των εκμεταλλευτών αποτελούν λεκτικά και κάθε αλλαγή τους αριθμείται, εγγράφεται στη φορολογική μνήμη και εμφανίζεται στο δελτίο ημερήσιας κίνησης "Ζ" της βάρδιας που έλαβε χώρα. Λοιπά δημοσιονομικά στοιχεία

7. Τιμές συντελεστών ΦΠΑ.

15.7.2. Στοιχεία που παράγονται από την ημερήσια κίνηση βάρδιας Αφού λήξει η ημερήσια κίνηση της βάρδιας, με τη διαδικασία έκδοσης του δελτίου ημερησίας κίνησης "Ζ" για τη συγκεκριμένη βάρδια, ενταμιεύεται στη φορολογική μνήμη μία εγγραφή με την ημερομηνία και ώρα, και με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Το πλήθος των δελτίων ημερήσιας κίνησης "Ζ" του συγκεκριμένου εκμεταλλευτή - βάρδιας.

2. Τέσσερα (4) ποσά φόρων προστιθέμενης αξίας διακεκριμένα ανά συντελεστή ΦΠΑ, 4%, 8%, 18%, 36% για τη συγκεκριμένη βάρδια.

3. Δύο (2) ποσά ακαθαρίστων αποφορολογημένων εσόδων (χωρίς ΦΠΑ) διακεκριμένα σ΄ αυτά που υπάγονται σε ΦΠΑ και σ΄ αυτά που δεν υπάγονται, για τον συγκεκριμένο εκμεταλλευτή βάρδιας.

4. Το πλήθος αποδείξεων εσόδου ημέρας για τον συγκεκριμένο εκμεταλλευτή βάρδιας.

5. Τέσσερα (4) ποσά φόρων προστιθέμενης αξίας διακεκριμένα ανά συντελεστή ΦΠΑ, από την έναρξη λειτουργίας της ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου για τον συγκεκριμένο εκμεταλλευτή βάρδιας.

6. Δύο (2) ποσά ακαθαρίστων εσόδων αποφορολογημένων (χωρίς ΦΠΑ) διακεκριμένα σ΄ αυτά που υπάγονται σε ΦΠΑ και σ΄ αυτά που δεν υπάγονται, από την έναρξη λειτουργίας της ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου (από την ενεργοποίηση της φορολογικής μνήμης) για τον συγκεκριμένο εκμεταλλευτή βάρδιας.

7. Το πλήθος των εκδοθεισών αποδείξεων από την έναρξη λειτουργίας της ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου.

8. Το πλήθος βλαβών μνήμης εργασίας (CMOS Error) από την έναρξη λειτουργίας της ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου.

9. Το πλήθος αλλαγών ΦΠΑ από την έναρξη λειτουργίας της ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου.

10. Το πλήθος αλλαγών λεκτικών από την έναρξη λειτουργίας της ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου για τον συγκεκριμένο εκμεταλλευτή βάρδιας.

11. Το πλήθος φυσικών αποσυνδέσεων εκτυπωτή από την έναρξη λειτουργίας της ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου.

12. Το πλήθος "επεμβάσεων" εξουσιοδοτημένου τεχνικού, από την έναρξη λειτουργίας της ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου.

13. Το χαρακτήρα (byte) ελέγχου για αναγνώριση αληθούς εγγραφής στη φορολογική μνήμη.

15.8. Στοιχεία Έκδοσης Απόδειξης Εσόδου

15.8.1. Ειδικά στην απόδειξη συναλλαγής που εκδίδεται από ΦΗΜ - ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου περιέχονται ανάμεσα στις χαρακτηριστικές φράσεις "ΕΝΑΡΞΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ" και "ΛΗΞΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ" ευανάγνωστα τα ακόλουθα στοιχεία : Στοιχεία εκμεταλλευτή ταξί

1. Το Ονοματεπώνυμο - Επωνυμία του Εκμεταλλευτή

2. Το ΑΦΜ του Εκμεταλλευτή

3. Η Δ.Ο.Υ. του Εκμεταλλευτή

4. Ο Αριθμός Κυκλοφορίας του Οχήματος

5. Διοικητική Έδρα Οχήματος Στοιχεία Συναλλαγής

6. Ο α/α - κωδικός του Εκμεταλλευτή (π.χ. 1, 2 ή 3 κ.λπ.)

7. Ο αύξων αριθμός απόδειξης εσόδου της συγκεκριμένης βάρδιας Εκμεταλλευτή. Στοιχεία ανάλυσης και κόστους διαδρομής:

8. Ημερομηνία και ώρα έναρξης διαδρομής - έκδοσης απόδειξης (ΧΩ ωω:λλ και ΘΩ ωω:λλ για χειμερινή ή θερινή ώρα αντίστοιχα)

9. Δικαίωμα εκκίνησης - σημαία

10. Κόμιστρο διαδρομής ανά "ταρίφα" :

Ταρίφα Αναμονή Απόσταση 1 Χρόνος - κόστος μήκος - κόστος 2 Χρόνος - κόστος μήκος - κόστος

11. Σύνολο χρέωσης διαδρομής

12. Πρόσθετες επιβαρύνσεις

13. Το τελικό ποσό κομίστρου μεταφοράς πελάτη, όπως ακριβώς αυτό εμφανίζεται στην οθόνη του υποσυστήματος του ταξιμέτρου.

14. Η σταθερά Κ του ταξιμέτρου.

15. Ο Αριθμός Μητρώου της ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου.

15.8.2. Εφόσον έχει εκδοθεί έστω και μία απόδειξη εσόδου από συγκεκριμένο εκμεταλλευτή, δεν επιτρέπεται με κανένα τρόπο εναλλαγή σε άλλον εκμεταλλευτή ή η αλλαγή άλλων δημοσιονομικών στοιχείων του εκμεταλλευτή της συγκεκριμένης βάρδιας (όπως αλλαγές συντελεστών ΦΠΑ, λεκτικών, τιμών μονάδων κ.λ.π.), εάν δεν προηγηθεί η έκδοση του δελτίου ημερήσιας κίνησης "Ζ" για αυτόν τον εκμεταλλευτή.

15.9. Στοιχεία Έκδοσης Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης Βάρδιας Εκμεταλλευτή "Ζ"

Στην απόδειξη αυτή περιέχονται ανάμεσα στις χαρακτηριστικές φράσεις "ΕΝΑΡΞΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ" και "ΛΗΞΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ", ευανάγνωστα τα ακόλουθα στοιχεία:

Στοιχεία εκμεταλλευτή ταξί

1. Το Ονοματεπώνυμο - Επωνυμία του Εκμεταλλευτή

2. Το ΑΦΜ του Εκμεταλλευτή

3. Η ΔΟΥ του Εκμεταλλευτή

4. Ο Αριθμός Κυκλοφορίας του Οχήματος

5. Διοικητική Έδρα Οχήματος

6. Η χαρακτηριστική ένδειξη "Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης Εκμεταλευτή - Ζ"

7. Ο αύξων αριθμός του δελτίου ημερησίας κίνησης "Ζ"

8. Ο α/α - κωδικός του Εκμεταλλευτή (π.χ. 1,2, ή 3, κ.λ.π. )

9. Ημερομηνία και ώρα (ΧΩ ωω:λλ και ΘΩ ωω:λλ για χειμερινή η θερινή ώρα αντίστοιχα) έκδοσης του δελτίου.

10. Οι Ημερήσιοι Αθροιστές βάρδιας και τα Ημερήσια Σύνολα βάρδιας και όπως αυτά διαμορφώθηκαν από το σύνολο της ημερήσιας κίνησης για το συγκεκριμένο εκμεταλλευτή βάρδιας:

- Το πλήθος των εκδοθεισών αποδείξεων εσόδου της βάρδιας του συγκεκριμένου εκμεταλλευτή.

- Τέσσερα (4) ποσά ΦΠΑ που αντιστοιχούν στους συντελεστές ΦΠΑ Α, Β, Γ και Δ (4%, 8 %, 18% και 36%) των εισπραχθέντων εσόδων της βάρδιας

- Το συνολικό ποσό των ολικών ακαθαρίστων αποφορολογημένων ( χωρίς ΦΠΑ ) εισπραχθέντων εσόδων της βάρδιας που αντιστοιχούν στους 4 συντελεστές ΦΠΑ Α+Β+Γ+Δ (4%, 8%, 18% και 36%).

- Το ποσό των εσόδων που αντιστοιχούν στο συντελεστή Ε (0%)

- Το συνολικό ποσόν που αντιστοιχεί σε τυχόν καταγραφέντες επιβαρύνσεις, όπως συνολικά ποσά εσόδων βάρδιας που αντιστοιχούν σε δώρο, σε μεταφορές από και προς σταθμούς τρένων, σε κλήσεις ραδιοταξί, σε χρέωση μεταφοράς αποσκευών, κ.λ.π.

11. Οι τυχόν αναφορές της φορολογικής μνήμης από την έκδοση του αμέσως προηγούμενου - τελευταίου "Ζ" για τον συγκεκριμένο εκμεταλλευτή, με :

- Τις τροποποιήσεις λεκτικών (αναλυτικά από ... σε ...).

- Τις τροποποιήσεις των τιμών ΦΠΑ (αναλυτικά από ... σε ...).

- Τον αριθμό των αποσυνδέσεων εκτυπωτή.

- Τον αριθμό των βλαβών της μνήμης εργασίας (CMOS Errors)

- Τον αριθμό των "επεμβάσεων" εξουσιοδοτημένου Τεχνικού

12. Συνολικά από αρχής λειτουργίας της ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου και μόνον για τον επιλεγμένο εκμεταλλευτή οι αναφορές της φορολογικής μνήμης της ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου με:

- Τα σύνολα (προοδευτικά αθροίσματα) των ποσών Φ.Π.Α. διακεκριμένα κατά κατηγορία συντελεστή.

- Τα συνολικά ακαθάριστα αποφορολογημένα ( χωρίς ΦΠΑ ) έσοδα από την έναρξη λειτουργίας του ΦΗΜ διακεκριμένα σ΄ αυτά που υπάγονται σε ΦΠΑ και σ΄ αυτά που δεν υπάγονται.

- Το πλήθος των εκδοθεισών αποδείξεων εσόδου

- Τον συνολικό αριθμό των τροποποιήσεων λεκτικών.

- Τον συνολικό αριθμό των τροποποιήσεων των τιμών ΦΠΑ.

- Τον συνολικό αριθμό των φυσικών αποσυνδέσεων εκτυπωτή.

- Τον συνολικό αριθμό των βλαβών της μνήμης εργασίας (CMOS Errors)

- Τον συνολικό αριθμό των "επεμβάσεων" εξουσιοδοτημένου Τεχνικού

13. Ο Αριθμός Μητρώου της ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου

15.10. Δελτίο Αναλυτικής Αναφοράς περιόδου περιεχομένου φορολογικής μνήμης ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου

15.10.1. Σε οποιαδήποτε στιγμή είναι δυνατή η ανάγνωση και εκτύπωση του περιεχομένου της φορολογικής μνήμης κατ΄ επιλογή οποιασδήποτε ημερολογιακής περιόδου (από - έως) και κατ΄ επιλογή δύο διαφορετικών αριθμών δελτίων ημερησίας κίνησης "Z".

15.10.2. Το δελτίο αυτό αποτελεί πληροφοριακό στοιχείο και ως εκ τούτου επ΄ αυτού αναγράφεται η ένδειξη "Παράνομη Απόδειξη - Διώκεται από το Νόμο". Στο δελτίο Αναλυτικής Αναφοράς Φορολογικής Μνήμης υποχρεωτικά αναγράφονται :

1. Ο Αριθμός Κυκλοφορίας του Οχήματος

2. Διοικητική Έδρα Οχήματος

3. Η χαρακτηριστική ένδειξη "Δελτίο Αναλυτικής Αναφοράς περιόδου φορολογικής μνήμης"

4. Ημερομηνία και ώρα (ΧΩ ωω:λλ και ΘΩ ωω:λλ για χειμερινή η θερινή ώρα αντίστοιχα) έκδοσης του δελτίου.

5. Ανά δελτίο "Ζ" :

- ο αύξων αριθμός του δελτίου ημερησίας κίνησης "Ζ" και η ημερομηνία έκδοσής του

- Ο α/α - κωδικός του Εκμεταλλευτή (π.χ. 1, 2, ή 3, κ.λ.π. )

- Τα ποσά Φ.Π.Α. του συγκεκριμένου "Ζ", διακεκριμένα κατά κατηγορία συντελεστή.

- Τα συνολικά ακαθάριστα αποφορολογημένα (χωρίς ΦΠΑ) του συγκεκριμένου "Ζ", διακεκριμένα σ΄ αυτά που υπάγονται σε ΦΠΑ και σ΄ αυτά που δεν υπάγονται.

- Το πλήθος των εκδοθεισών αποδείξεων εσόδου του συγκεκριμένου "Ζ".

- Τον αριθμό των τροποποιήσεων των τιμών ΦΠΑ του συγκεκριμένου "Ζ".

- Ο αριθμός των βλαβών της μνήμης εργασίας (CMOS Errors) του συγκεκριμένου "Ζ"

- Ο αριθμός των τροποποιήσεων λεκτικών του συγκεκριμένου "Ζ".

- Ο αριθμός των φυσικών αποσυνδέσεων εκτυπωτή του συγκεκριμένου "Ζ".

- Ο αριθμός των "επεμβάσεων" εξουσιοδοτημένου Τεχνικού του συγκεκριμένου "Ζ".

6. Συνολικά για τη συγκεκριμένη επιλεγμένη περίοδο οι αναφορές της φορολογικής μνήμης της ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου με:

- Τα σύνολα (προοδευτικά αθροίσματα) των ποσών Φ.Π.Α. διακεκριμένα κατά κατηγορία συντελεστή.

- Τα συνολικά ακαθάριστα αποφορολογημένα (χωρίς ΦΠΑ) έσοδα διακεκριμένα σ΄ αυτά που υπάγονται σε ΦΠΑ και σ΄ αυτά που δεν υπάγονται.

- Το πλήθος των εκδοθεισών αποδείξεων εσόδου

- Τον συνολικό αριθμό των τροποποιήσεων λεκτικών.

- Τον συνολικό αριθμό των τροποποιήσεων των τιμών ΦΠΑ.

- Τον συνολικό αριθμό των φυσικών αποσυνδέσεων εκτυπωτή.

- Τον συνολικό αριθμό των βλαβών της μνήμης εργασίας (CMOS Errors)

- Τον συνολικό αριθμό των "επεμβάσεων" εξουσιοδοτημένου Τεχνικού

7. Συνολικά από την έναρξη λειτουργίας του ΦΗΜ οι αναφορές της φορολογικής μνήμης της ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου με :

- Τα σύνολα (προοδευτικά αθροίσματα) των ποσών Φ.Π.Α. διακεκριμένα κατά κατηγορία συντελεστή.

- Τα συνολικά ακαθάριστα αποφορολογημένα ( χωρίς ΦΠΑ ) έσοδα διακεκριμένα σ΄ αυτά που υπάγονται σε ΦΠΑ και σ΄ αυτά που δεν υπάγονται.

- Το πλήθος των εκδοθεισών αποδείξεων εσόδου

- Τον συνολικό αριθμό των τροποποιήσεων λεκτικών.

- Τον συνολικό αριθμό των τροποποιήσεων των τιμών ΦΠΑ.

- Τον συνολικό αριθμό των φυσικών αποσυνδέσεων εκτυπωτή.

- Τον συνολικό αριθμό των βλαβών της μνήμης εργασίας (CMOS Errors)

- Τον συνολικό αριθμό των "επεμβάσεων" εξουσιοδοτημένου Τεχνικού

8. Αριθμός Μητρώου της ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου.

15.11. Δελτίο Αναλυτικής Αναφοράς περιόδου περιεχομένου φορολογικής μνήμης ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου, για συγκεκριμένο Εκμεταλλευτή.

15.11.1. Σε οποιαδήποτε στιγμή είναι δυνατή η ανάγνωση και εκτύπωση του περιεχομένου της φορολογικής μνήμης κατ΄ επιλογή οποιασδήποτε ημερολογιακής περιόδου (από - έως) και κατ΄ επιλογή δύο διαφορετικών αριθμών δελτίων ημερησίας κίνησης "Z", σε συνδυασμό με την επιλογή κωδικού για συγκεκριμένο εκμεταλλευτή.

15.11.2. Το δελτίο αυτό αποτελεί πληροφοριακό στοιχείο και ως εκ τούτου επ΄ αυτού αναγράφεται η ένδειξη "Παράνομη Απόδειξη - Διώκεται από το Νόμο". Στο δελτίο Αναλυτικής Αναφοράς Φορολογικής Μνήμης υποχρεωτικά αναγράφονται:

1. Ο Αριθμός Κυκλοφορίας του Οχήματος

2. Διοικητική Έδρα Οχήματος

3. Η χαρακτηριστική ένδειξη "Δελτίο Αναλυτικής Αναφοράς περιόδου φορολογικής μνήμης Εκμεταλλευτή"

4. Ημερομηνία και ώρα (ΧΩ ωω:λλ και ΘΩ ωω:λλ για χειμερινή η θερινή ώρα αντίστοιχα) έκδοσης του δελτίου.

5. Ανά δελτίο "Ζ" του επιλεγμένου εκμεταλευτή :

- ο αύξων αριθμός του δελτίου ημερησίας κίνησης "Ζ" και η ημερομηνία έκδοσής του

- Ο α/α - κωδικός του Εκμεταλλευτή (π.χ. 1,2, ή 3, κ.λ.π. )

- Τα ποσά Φ.Π.Α. του συγκεκριμένου "Ζ", διακεκριμένα κατά κατηγορία συντελεστή.

- Τα συνολικά ακαθάριστα αποφορολογημένα (χωρίς ΦΠΑ) του συγκεκριμένου "Ζ", διακεκριμένα σ΄ αυτά που υπάγονται σε ΦΠΑ και σ΄ αυτά που δεν υπάγονται.

- Το πλήθος των εκδοθεισών αποδείξεων εσόδου του συγκεκριμένου "Ζ".

- Τον αριθμό των τροποποιήσεων των τιμών ΦΠΑ του συγκεκριμένου "Ζ".

- Ο αριθμός των βλαβών της μνήμης εργασίας (CMOS Errors) του συγκεκριμένου "Ζ"

- Ο αριθμός των τροποποιήσεων λεκτικών του συγκεκριμένου "Ζ".

- Ο αριθμός των φυσικών αποσυνδέσεων εκτυπωτή του συγκεκριμένου "Ζ".

- Ο αριθμός των "επεμβάσεων" εξουσιοδοτημένου Τεχνικού του συγκεκριμένου "Ζ".

6. Συνολικά για τη συγκεκριμένη επιλεγμένη περίοδο και μόνον για τον επιλεγμένο εκμεταλλευτή οι αναφορές της φορολογικής μνήμης της ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου με:

- Τα σύνολα (προοδευτικά αθροίσματα) των ποσών Φ.Π.Α. διακεκριμένα κατά κατηγορία συντελεστή.

- Τα συνολικά ακαθάριστα αποφορολογημένα (χωρίς ΦΠΑ) έσοδα από την έναρξη λειτουργίας του ΦΗΜ διακεκριμένα σ΄ αυτά που υπάγονται σε ΦΠΑ και σ΄ αυτά που δεν υπάγονται.

- Το πλήθος των εκδοθεισών αποδείξεων εσόδου

- Τον συνολικό αριθμό των τροποποιήσεων λεκτικών.

- Τον συνολικό αριθμό των τροποποιήσεων των τιμών ΦΠΑ.

- Τον συνολικό αριθμό των φυσικών αποσυνδέσεων εκτυπωτή.

- Τον συνολικό αριθμό των βλαβών της μνήμης εργασίας (CMOS Errors)

- Τον συνολικό αριθμό των "επεμβάσεων" εξουσιοδοτημένου Τεχνικού

7. Αριθμός Μητρώου της ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου.

15.12. Δελτίο Συνοπτικής Αναφοράς περιόδου περιεχομένου φορολογικής μνήμης.

15.12.1. Σε οποιαδήποτε στιγμή είναι δυνατή η ανάγνωση και εκτύπωση συνοπτικής αναφοράς του περιεχομένου της φορολογικής μνήμης κατ΄ επιλογή οποιασδήποτε ημερολογιακής περιόδου (από - έως) και κατ΄ επιλογή δύο διαφορετικών αριθμών δελτίων ημερησίας κίνησης "Z".

15.12.2. Το δελτίο αυτό αποτελεί πληροφοριακό στοιχείο και ως εκ τούτου επ΄ αυτού αναγράφεται η ένδειξη "Παράνομη Απόδειξη - Διώκεται από το Νόμο". Στο δελτίο Συνοπτικής Αναφοράς Φορολογικής Μνήμης υποχρεωτικά αναγράφονται:

1. Ο Αριθμός Κυκλοφορίας του Οχήματος

2. Διοικητική Έδρα Οχήματος

3. Η χαρακτηριστική ένδειξη "Δελτίο Συνοπτικής Αναφοράς περιόδου φορολογικής μνήμης"

4. Ημερομηνία και ώρα (ΧΩ ωω:λλ και ΘΩ ωω:λλ για χειμερινή η θερινή ώρα αντίστοιχα) έκδοσης του δελτίου.

5. Η χαρακτηριστική ένδειξη "Δελτίο Συνοπτικής Αναφοράς περιόδου φορολογικής μνήμης"

6. Οι αναφορές της φορολογικής μνήμης του ΦΗΜ για τη συγκεκριμένη περίοδο, διακεκριμένες ανά Εκμεταλλευτή με:

- Τα σύνολα (προοδευτικά αθροίσματα) των ποσών Φ.Π.Α. διακεκριμένα κατά κατηγορία συντελεστή.

- Τα συνολικά ακαθάριστα αποφορολογημένα ( χωρίς ΦΠΑ ) έσοδα διακεκριμένα σ΄ αυτά που υπάγονται σε ΦΠΑ και σ΄ αυτά που δεν υπάγονται.

- Το πλήθος των εκδοθεισών αποδείξεων εσόδου

- Τον συνολικό αριθμό των τροποποιήσεων λεκτικών.

- Τον συνολικό αριθμό των τροποποιήσεων των τιμών ΦΠΑ.

- Τον συνολικό αριθμό των βλαβών της μνήμης εργασίας (CMOS Errors)

- Τον συνολικό αριθμό των φυσικών αποσυνδέσεων εκτυπωτή.

- Τον συνολικό αριθμό των "επεμβάσεων" εξουσιοδοτημένου Τεχνικού

7. Συνολικά από την έναρξη λειτουργίας του ΦΗΜ ανεξαρτήτως εκμεταλλευτή, οι αναφορές της φορολογικής μνήμης της ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου για τη συγκεκριμένη περίοδο, με:

- Τα σύνολα (προοδευτικά αθροίσματα) των ποσών Φ.Π.Α. διακεκριμένα κατά κατηγορία συντελεστή.

- Τα συνολικά ακαθάριστα αποφορολογημένα ( χωρίς ΦΠΑ ) έσοδα διακεκριμένα σ΄ αυτά που υπάγονται σε ΦΠΑ και σ΄ αυτά που δεν υπάγονται.

- Το πλήθος των εκδοθεισών αποδείξεων εσόδου

- Τον συνολικό αριθμό των τροποποιήσεων λεκτικών.

- Τον συνολικό αριθμό των τροποποιήσεων των τιμών ΦΠΑ.

- Τον συνολικό αριθμό των φυσικών αποσυνδέσεων εκτυπωτή.

- Τον συνολικό αριθμό των βλαβών της μνήμης εργασίας (CMOS Errors)

- Τον συνολικό αριθμό των "επεμβάσεων" εξουσιοδοτημένου Τεχνικού

8. Αριθμός Μητρώου της ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου.

15.13. Είναι δυνατόν, μετά από σχετικές αποφάσεις των συναρμοδίων Υπουργείων, τα ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά, οι απαιτήσεις, το περιεχόμενο των εκδιδόμενων δελτίων, οι διαδικασίες χορήγησης άδειας καταλληλότητας καθώς και λοιπές λεπτομέρειες των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων, να τροποποιούνται και να προσαρμόζονται κατάλληλα.

16. ΦΗΜ - ΑΔΗΜΕ Αντλιών Καυσίμων

16.1. Γενικά

16.1.1. Η έναρξη της έκδοσης απόδειξης εσόδου, για κάθε συναλλασσόμενο πελάτη, από ΦΗΜ ο οποίος συνδέεται με αντλία καυσίμων, γίνεται αυτομάτως με την έναρξη της ροής του καυσίμου και λήγει με την ολοκλήρωση της ροής του, οπότε και εκδίδεται η σχετική απόδειξη εσόδου η οποία υποχρεωτικά παραδίδεται στον πελάτη.

16.1.2. Σε περίπτωση που οι ΦΗΜ εμπίπτουν στην κατηγορία ΑΔΗΜΕ και πρόκειται να χρησιμοποιούνται σε δυνητικά εκρήξιμη ατμόσφαιρα (π.χ. επί, ή πλησίον αντλιών καυσίμων) πρέπει επίσης να ικανοποιούν τις ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που θεσπίζονται στην οδηγία 94/9/ΕΚ ("ATEX Directive ").

16.1.3. Στην περίπτωση διασύνδεσης αντλίας με φορολογικό μηχανισμό - ΑΔΗΜΕ καυσίμου, η τοποθέτηση του διασυνδεόμενου φορολογικού μηχανισμού γίνεται σε πρόσφορη ορατή θέση, ανάλογα με την χωροταξική διευθέτηση του πρατηρίου, αλλά πάντοτε στον χώρο της συναλλαγής - πετρελαίευσης και εξυπηρέτησης των πελατών και επιπλέον πληροί τις απαιτήσεις και τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των φορητών φορολογικών μηχανισμών των παραγράφων 7.2.1.1. και 7.2.1.2 του Κεφαλαίου αυτού. Ο ασφαλής τρόπος διασύνδεσης του φορολογικού μηχανισμού με την αντλία καυσίμων τεκμηριώνεται απόλυτα και είναι δυνατόν να γίνεται είτε κατευθείαν εφ΄ όσον υπάρχει τέτοια δυνατότητα, είτε μέσω διάταξης προσαρμογής (CONTROLLER) της αντλίας.

16.1.4. Κατά την εγκατάσταση στα πρατήρια καυσίμων των ειδικών φορολογικών μηχανισμών ΦΗΜ - ΑΔΗΜΕ αντλιών:

α) Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται απόλυτα η ασφάλεια του χώρου λειτουργίας τους, εντός των ορίων του πρατηρίου. Σε κάθε περίπτωση εγκατάστασης - τοποθέτησης του ειδικού φορολογικού μηχανισμού σε διαβαθμισμένη περιοχή - ζώνη του πρατηρίου που προβλέπεται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση Β17081/2964/1996 "Συσκευές και συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες" - (ΦΕΚ 157Β΄/13.03.1996) και το Προεδρικό Διάταγμα 42/2003 "Σχετικά ‘ε τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη βελτίωση της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων οι οποίοι είναι δυνατόν να εκτεθούν σε κίνδυνο από εκρηκτικές ατμόσφαιρες σε συμμόρφωση ‘ε την οδηγία 1999/92/ΕΚ της 16ης Δεκεμβρίου 1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου - (ΦEK 44A΄/21.02.2003), ο φορολογικός μηχανισμός υποχρεωτικά φέρει δήλωση πιστότητας κατάλληλη για την κατηγορία του σύμφωνα με την οδηγία 94/9/ΕK.

β. Συντάσσεται πρωτόκολλο εγκατάστασης εις τριπλούν, στο οποίο επισυνάπτεται τοπογραφικό σχέδιο της θέσης εγκατάστασης του μηχανισμού. Το πρωτόκολλο αυτό σφραγίζεται και υπογράφεται τόσο από το εξουσιοδοτημένο τεχνικό - εγκαταστάτη του φορολογικού μηχανισμού, όσο και από τον αρμόδιο υπεύθυνο του πρατηρίου (πρατηριούχο). Ένα αντίτυπο του πρωτοκόλλου αυτού παραμένει στον πρατηριούχο, ένα παραλαμβάνει ο εξουσιοδοτημένος τεχνικός - εγκαταστάτης και ένα προσαρτάται στο συνοδευτικό του φορολογικού μηχανισμού, Βιβλιάριο Συντήρησης και Επισκευών και καθίσταται αναπόσπαστο τμήμα αυτού.

16.2. Ειδικά στοιχεία που αναγράφονται στην Απόδειξη Εσόδου Ειδικά για ΦΗΜ που συνδέονται με αντλίες καυσίμων και εκδίδουν αποδείξεις εσόδου εκτός των άλλων που αναφέρονται στην παράγραφο 2.26.1 του Κεφαλαίου αυτού, είναι υποχρεωτική η αναγραφή :

- της ονομασίας - περιγραφής του είδους του καυσίμου,

- η τιμή μονάδας (π.χ. λίτρου) με τρία τουλάχιστον δεκαδικά

- η συνολική ποσότητα καυσίμου (των λίτρων) με δύο τουλάχιστον δεκαδικά

16.3. Ειδικά στοιχεία που αναγράφονται στο Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης "Ζ" Ειδικά για ΦΗΜ που συνδέονται με αντλίες καυσίμων εκτός των άλλων που αναφέρονται στην παράγραφο 2.26.2. του Κεφαλαίου αυτού κατά την έκδοση του Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης "Ζ" στις παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές, είναι υποχρεωτική η ενταμίευση στη φορολογική μνήμη και η αναγραφή των συνολικών ποσοτήτων (λίτρων) καυσίμων, διακεκριμένα ανά είδος καυσίμου, καθώς και η αναγραφή των ποσοτήτων (λίτρων) και των αντίστοιχων ποσών ακαθαρίστων εσόδων, καθώς και του αναλογούντος ΦΠΑ, διακεκριμένα σε χονδρικές και λιανικές πωλήσεις. Η ίδια διάκριση θα πρέπει να αναφαίνεται και στα δελτία ανάγνωσης της φορολογικής μνήμης.

16.4. Ειδικά για ΑΔΗΜΕ Αντλιών Καυσίμων, δεν είναι υποχρεωτική η τήρηση αντιγράφου των εκδιδομένων δελτίων, δηλ. δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη και χρήση δεύτερου ρολού στελέχους του εκτυπωτή νομίμων αποδείξεων, όπως επίσης δεν είναι απαραίτητη η χρήση Ηλεκτρονικού Τρόπου διαφύλαξης αντιγράφων εκδιδομένων δελτίων, όπως αυτός περιγράφεται στην παράγραφο 5 του Κεφαλαίου αυτού, εφ΄ όσον η ΑΔΗΜΕ Αντλιών Καυσίμων έχει τη δυνατότητα με κατάλληλο χειρισμό του χρήστη, επανέκδοσης του τελευταίου δελτίου "Νόμιμης Απόδειξης" Πώλησης Καυσίμου για όσες φορές ζητηθεί, με την προϋπόθεση ότι σε αυτή αντί της φράσης "Νόμιμη Απόδειξη" αναγράφεται η ένδειξη "Αντίτυπο" .

16.5. Οι ΑΔΗΜΕ Αντλιών Καυσίμων υποχρεωτικά έχουν δυνατότητα με κατάλληλο χειρισμό από τον χρήστη, επιλογής του είδους της συναλλαγής σε διάκριση χονδρικής - λιανικής πώλησης. Η διάκριση αυτή αναγράφεται στο δελτίο "Νόμιμης Απόδειξης" με τη χαρακτηριστική ένδειξη "Χονδρική Πώληση Καυσίμου" ή "Λιανική Πώληση Καυσίμου" κατά περίπτωση

17. Χρήση ΦΗΜ για Εκπαιδευτικούς σκοπούς.

17.1. Για την εξοικείωση των χρηστών σε θέματα χειρισμών λειτουργίας των ΦΗΜ, επιτρέπεται η χρήση των ΦΗΜ για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

17.2. Οι κατασκευαστές / εισαγωγείς που κατέχουν άδεια καταλληλότητας εγκεκριμένων ΦΗΜ, κατόπιν αιτήσεώς τους στην Επιτροπή, μπορούν να λαμβάνουν άδεια χρήσης περιορισμένου αριθμού εγκεκριμένων μοντέλων ΦΗΜ, οι οποίοι έχουν εφοδιασθεί με κατάλληλα τροποποιημένο λογισμικό φορολογικού μικροκώδικα ή / και λογισμικό εφαρμογών, προκειμένου αυτοί να χρησιμοποιηθούν από συγκεκριμένο πελάτη τους, για εκπαίδευση του ίδιου ή / και του προσωπικού του και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

17.3. Για την χορήγηση της άδειας χρήσης τέτοιων εκπαιδευτικών ΦΗΜ, εκτιμάται κυρίως από την Επιτροπή, ο συνολικός αριθμός των τυχόν ήδη υπαρχόντων εκπαιδευτικών ΦΗΜ ανά μοντέλο του συγκεκριμένου κατασκευαστή / εισαγωγέα.

17.4. Η εκπαίδευση γίνεται σε χώρους του κατασκευαστή / εισαγωγέα ή του πελάτη του, στους οποίους δεν λαμβάνουν χώρα συναλλαγές με το καταναλωτικό κοινό. Τα πρωτότυπα δελτία παραμένουν στην κατοχή του εκπαιδευόμενου για όσο καιρό διαρκεί η εκπαίδευση και μετά καταστρέφονται. Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η παράδοση των εκδιδομένων δελτίων από τους εκπαιδευτικούς ΦΗΜ, σε καταναλωτές. Τα αντίγραφα των εκδιδομένων δελτίων παραμένουν στην κατοχή και φύλαξη του κατασκευαστή / εισαγωγέα, μέχρι την επόμενη χορήγηση άδειας εκπαιδευτικής χρήσης των συγκεκριμένων ΦΗΜ και στο διάστημα αυτό είναι πάντα διαθέσιμες για έλεγχο από τις φορολογικές αρχές.

17.5. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η πώληση ή η μεταβίβαση κυριότητας εκπαιδευτικών ΦΗΜ. Η κυριότητα αυτών των ΦΗΜ παραμένει εφ΄ όρου ζωής τους στον κατασκευαστή / εισαγωγέα. Επιτρέπεται μόνον η διακίνησή τους από τις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή / εισαγωγέα προς τους χώρους εκπαίδευσης του πελάτη του και η επιστροφή τους εντός των χρονικών ορίων που προσδιορίζονται από την άδεια.

17.6. Δεν επιτρέπεται σε ΦΗΜ οι οποίοι έχουν λάβει άδεια ως εκπαιδευτικοί και έχουν εφοδιασθεί με το κατάλληλο εκπαιδευτικό λογισμικό, να αντικαθίσταται το εν λόγω λογισμικό φορολογικού μικροκώδικα ή και η φορολογική τους μνήμη, προκειμένου να λειτουργήσουν ως κανονικοί ΦΗΜ για συναλλαγές με το κοινό.

17.7. Το λογισμικό του φορολογικού μικροκώδικα των εκπαιδευτικών ΦΗΜ, θα πρέπει υποχρεωτικά να εκτυπώνει στην αρχή και στο τέλος κάθε εκδιδομένου δελτίου την χαρακτηριστική ένδειξη "ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ". Αυτή η χαρακτηριστική ένδείξη ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ - ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ", εκτυπώνεται με κεφαλαίους χαρακτήρες και κρίνεται σκόπιμο όπου είναι τεχνικά δυνατόν να εκτυπώνεται με έντονα διαφοροποιημένη γραφή ή χαρακτήρες μεγέθους διπλού πάχους ή διπλού ύψους.

17.8. Ο εργοστασιακός αριθμός παραγωγής (αριθμός μητρώου) των εκπαιδευτικών ΦΗΜ είναι μοναδικός και παραμένει ο ίδιος για όλη την διάρκεια ζωής τους. Δεν επιτρέπεται η ύπαρξη άλλου ΦΗΜ εκπαιδευτικού ή όχι με τον ίδιο αριθμό μητρώου.

17.9. Στη μεταλλική ετικέτα του περιβλήματος των εκπαιδευτικών ΦΗΜ, εκτός όσων προβλέπονται από την παράγραφο 2.17.2., του Κεφαλαίου αυτού, αναγράφεται με κεφαλαίους χαρακτήρες η χαρακτηριστική φράση : "ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ"

17.10. Για την χορήγηση άδειας χρήσης εκπαιδευτικών ΦΗΜ, κατατίθεται στην Επιτροπή, αίτηση - φάκελος με τα εξής στοιχεία :

- Αίτηση άδειας χρήσης εκπαιδευτικών ΦΗΜ με τα στοιχεία :

- Κατασκευαστής / εισαγωγέας (πλήρη στοιχεία).

- Ονομασία Μοντέλου - Τύπου ΦΗΜ το οποίο έχει λάβει ήδη άδεια καταλληλότητας καθώς και ο αριθμός έγκρισης.

- Συνολικός αριθμός των ΦΗΜ του συγκεκριμένου μοντέλου, που τυχόν έχουν λάβει προηγούμενη άδεια ως εκπαιδευτικοί.

- Πίνακας κατ΄ αύξουσα σειρά, με τους εργοστασιακούς αριθμούς παραγωγής (αριθμούς μητρώου), των μοντέλων τα οποία έχουν εφοδιασθεί με τον φορολογικό μικροκώδικα με το εκπαιδευτικό λογισμικό, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

- Δισκέτα με το ηλεκτρονικό αρχείο του κατάλληλα τροποποιημένου φορολογικού μικροκώδικα με το εκπαιδευτικό λογισμικό, σε binary object μορφή, καθώς και η υπολογισμένη CRC-32 τιμή για το αρχείο αυτό.

- Δείγματα από όλα τα εκδιδόμενα δελτία.

17.11. Κάθε περίπτωση διακίνησης και χρήσης των εγκεκριμένων εκπαιδευτικών ΦΗΜ, εκτός των εγκαταστάσεων του κατέχοντος την άδεια, κατατίθεται στην Επιτροπή (αρμόδιο τμήμα Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών & Συστημάτων της Δ/νσης ΚΒΣ), σχετική αίτηση με τα εξής στοιχεία:

- Ονομασία - Επωνυμία, Διεύθυνση και τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης του πελάτη του, στις εγκαταστάσεις της οποίας θα λάβει χώρα η εκπαίδευση με χρήση των εν λόγω εκπαιδευτικών ΦΗΜ. Στην περίπτωση που η εκπαίδευση λάβει χώρα σε περισσότερα του ενός καταστήματα / υποκαταστήματα, τότε απαιτείται ο κατάλογος με τα πλήρη στοιχεία των καταστημάτων / υποκαταστημάτων αυτών, καθώς και τα στοιχεία των υπευθύνων τους.

- Η ημερομηνία έναρξης και λήξης της εκπαίδευσης.

- Πίνακας κατ΄ αύξουσα σειρά, με τους εργοστασιακούς αριθμούς παραγωγής (αριθμούς μητρώου), των εγκεκριμένων εκπαιδευτικών ΦΗΜ, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Στην περίπτωση που έχει δηλωθεί ότι η εκπαίδευση θα λάβει χώρα σε περισσότερα του ενός καταστήματα / υποκαταστήματα, τότε δίπλα σε κάθε αριθμό μητρώου αναγράφεται το κατάστημα / υποκατάστημα στο οποίο θα χρησιμοποιηθεί ο αντίστοιχος ΦΗΜ.

17.12. Η αίτηση υπογράφεται τόσο από τον κατασκευαστή / εισαγωγέα, όσο και από τον ενδιαφερόμενο πελάτη του και θεωρείται το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.

17.13. Οι κατασκευαστές / εισαγωγείς οι οποίοι έχουν ήδη στην διάθεσή τους κατόπιν σχετικής άδειας, εκπαιδευτικούς ΦΗΜ, έχουν δυνατότητα καταστροφής τους κατόπιν αιτιολογημένης αιτήσεως (βλάβη, γήρανση κλπ) και εγκρίσεως από την Επιτροπή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Ειδικές Ασφαλείς Φορολογικές Διατάξεις Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) και απαιτήσεις λειτουργίας και χρήσης τους

1. Γενικά

1.1. Οι παράγραφοι του παρόντος Κεφαλαίου, συμπληρώνουν ή εξειδικεύουν ανάλογα με την περίπτωση, τις απαιτήσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών του Κεφαλαίου 2, για τις Ειδικές Ασφαλείς Φορολογικές Διατάξεις Σήμανσης Στοιχείων - (ΕΑΦΔΣΣ), ως ειδική κατηγορία Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών.

1.2. Συνοπτική περιγραφή διαδικασίας έκδοσης και σήμανσης στοιχείων με τη χρήση Ειδικής Ασφαλούς Φορολογικής Διάταξης Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ)

1.2.1. Ο εκδότης του στοιχείου (π.χ. Τιμολογίου, Δελτίου Αποστολής, Τιμολογίου - Δελτίου Αποστολής κλπ), θα πρέπει να διαθέτει :

- Ειδικό φορολογικό μηχανισμό - Ειδική Ασφαλή Φορολογική Διάταξη Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ)

- Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (Η/Υ) με κατάλληλο λογισμικό υποστήριξης και δυνατότητες επικοινωνίας με την ΕΑΦΔΣΣ.

Ο τρόπος εκτύπωσης - έκδοσης των στοιχείων γενικά δεν αλλάζει και είναι δυνατόν να εξακολουθεί να γίνεται με την ήδη υπάρχουσα υποδομή και τον εκτυπωτικό μηχανισμό του εκδότη.

1.2.2. Μετά την καταχώρηση και τη διαμόρφωση των προς εκτύπωση δεδομένων στον Η/Υ και την ενεργοποίηση της διαδικασίας έκδοσης - εκτύπωσης του στοιχείου, το λογισμικό του Η/Υ αποθηκεύει, επικοινωνεί και αποστέλλει στην ΕΑΦΔΣΣ, το σύνολο των απαιτούμενων δεδομένων του υπό έκδοση στοιχείου.

1.2.3. Η ΕΑΦΔΣΣ, δέχεται τα δεδομένα αυτά, τα επεξεργάζεται με ειδικό ασφαλή αλγόριθμο δημιουργίας σύνοψης - υπογραφής και επιστρέφει πίσω στον διασυνδεόμενο Η/Υ, το αποτέλεσμα αυτής της επεξεργασίας, δηλ. έναν κωδικό - μια αλληλουχία χαρακτήρων που αποτελεί μοναδικό ηλεκτρονικό αποτύπωμα (σύνοψη) των δεδομένων του υπό έκδοση στοιχείου. Επιπλέον η ΕΑΦΔΣΣ αποθηκεύει την σύνοψη - υπογραφή, σε μνήμη εργασίας που διαθέτει για το σκοπό αυτό και εκδίδει σχετικό δελτίο - απόδειξη, με ημερομηνία, ώρα, ημερήσιο και γενικό α/α έκδοσης στοιχείου.

1.2.4. Το λογισμικό υποστήριξης της ΕΑΦΔΣΣ που ευρίσκεται στον διασυνδεόμενο Η/Υ, λαμβάνει αυτή τη "μοναδική σύνοψη - υπογραφή" (κωδικό), και την εκτυπώνει μαζί με τα λοιπά δεδομένα του στοιχείου, ενώ συγχρόνως αποθηκεύει σε ιδιαίτερα ηλεκτρονικά αρχεία, τόσο τα απαιτούμενα δεδομένα του εκτυπωθέντος στοιχείου, όσο και την "σύνοψη - υπογραφή". Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται για κάθε εκδιδόμενο στοιχείο από τον εκδότη.

1.2.5. Στο τέλος της ημέρας, η ΕΑΦΔΣΣ, επεξεργάζεται το σύνολο των "συνόψεων -υπογραφών" της μνήμης εργασίας, παράγει μια γενική ημερήσια "σύνοψη - υπογραφή" όλων των "συνόψεων - υπογραφών" των εκδοθέντων στοιχείων της ημέρας, εκδίδει δελτίο ημερήσιας αναφοράς "Ζ", στο οποίο αναγράφεται η γενική ημερήσια "σύνοψη - υπογραφή", αποθηκεύει αυτή την σύνοψη - υπογραφή, μόνιμα σε ασφαλή φορολογική μνήμη που διαθέτει για το σκοπό αυτό και την αποστέλλει στον διασυνδεόμενο Η/Υ.

1.2.6. Το λογισμικό του Η/Υ, λαμβάνει αυτή τη μοναδική γενική "σύνοψη - υπογραφή ημέρας", και την αποθηκεύει σε ιδιαίτερο ηλεκτρονικό αρχείο.

2. Ορισμοί και Βασικά Τεχνικά - Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων.

2.1. Ειδική Ασφαλής Φορολογική Διάταξη Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ).

2.1.1. Ως Ειδική Ασφαλής Φορολογική Διάταξη Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) ορίζεται η αυτόνομη λειτουργικά και φυσικά ηλεκτρονική υπολογιστική συσκευή (φορολογικός μηχανισμός), η οποία:

1. συνδέεται αποκλειστικά και μόνο μέσω Ειδικής Θύρας Επικοινωνίας Δεδομένων με διασυνδεόμενο ηλεκτρονικό υπολογιστικό σύστημα για την ασφαλή σήμανση των εκδιδομένων στοιχείων,

2. δεν διαθέτει καμία άλλη δυνατότητα εισαγωγής δεδομένων και επικοινωνίας για τη σήμανση των εκδιδομένων στοιχείων, εκτός από την Ειδική Θύρα Επικοινωνίας Δεδομένων,

3. έχει δυνατότητα πλήρους αποσύνδεσης - απόσπασης από διασυνδεόμενο ηλεκτρονικό σύστημα επικοινωνίας - λήψης δεδομένων,

4. διαθέτει ανεξάρτητη είσοδο ηλεκτρικής τροφοδοσίας και αποτελείται από :

- επεξεργαστή που εκτελεί ειδικό λογισμικό για την επεξεργασία και τη σήμανση των στοιχείων (φορολογικό μικροκώδικα),

- μνήμη προγραμμάτων ειδικού λογισμικού (φορολογικού μικροκώδικα),

- μνήμη εργασίας,

- ρολόι,

- φορολογική μνήμη μόνιμης αποθήκευσης δημοσιονομικών δεδομένων,

- φορολογικό εκτυπωτή με αυτόνομη δυνατότητα έκδοσης των δελτίων :

α. Δελτίο Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων - Ζ (ΔΗΦΑΣΣ- Ζ)

β. Δελτίο Συνόψεων - Υπογραφών Ημέρας - (ΔΣΥΜ) και

γ. Δελτίο Ανάγνωσης Περιόδου Φορολογικής Μνήμης Ημερήσιων Συνόψεων - (ΔΑΠΦΜΗΣ).

2.1.2. Η ΕΑΦΔΣΣ ασφαλίζεται με απαραβίαστο τρόπο, όλες οι λειτουργίες της είναι τεκμηριωμένες και ελέγχονται από την Επιτροπή, το δε λογισμικό που τις υποστηρίζει είναι στη διάθεση του Υπουργείου Οικονομικών.

2.2. Ειδική Θύρα Επικοινωνίας Δεδομένων - (ΕΘΕΔ)

Οι ΕΑΦΔΣΣ, διαθέτουν ολοκληρωμένη Ειδική Θύρα Επικοινωνίας Δεδομένων - (ΕΘΕΔ), για την επικοινωνία και μεταφορά δεδομένων από και προς το διασυνδεόμενο σύστημα Η/Υ. Η θύρα ΕΘΕΔ με την οποία συνδέεται η ΕΑΦΔΣΣ είναι συγκεκριμένη και προσδιορίζεται ρητά από τον κατασκευαστή - εισαγωγέα της ΕΑΦΔΣΣ ως Ειδική Θύρα Επικοινωνίας Δεδομένων - ΕΘΕΔ, με αντίστοιχη σήμανση επί ή πλησίον της θύρας αυτής.

2.3. Προηγμένη Ασφαλής Ηλεκτρονική Ψηφιακή Σύνοψη (ΠΑΗΨΣ).

2.3.1. Ως Προηγμένη Ασφαλής Ηλεκτρονική Ψηφιακή Σύνοψη (ΠΑΗΨΣ) ορίζεται η αλληλουχία χαρακτήρων, η οποία δημιουργείται με την χρήση του ειδικού ασφαλούς αλγόριθμου SHA-1 και η οποία προσδιορίζει μονοσήμαντα όλα τα δημοσιονομικά δεδομένα κάθε εκδιδομένου στοιχείου, που υπόκεινται σε επεξεργασία μέσω του αλγορίθμου αυτού.

2.3.2. Για την δημιουργία της ΠΑΗΨΣ, γίνεται χρήση του ειδικού ασφαλούς αλγορίθμου SHA-1. Με τον αλγόριθμο SHA-1, η παραγόμενη ΠΑΗΨΣ, σχηματίζεται από 40 σύμβολα - χαρακτήρες του δεκαεξαδικού αριθμητικού συστήματος (20 Bytes).

2.3.3. Ο αλγόριθμος SHA-1 (Secure Hash Algorithm - 1), είναι αυτός που έχει αναπτυχθεί από το Αμερικανικό Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων και Τεχνολογίας - NIST (National Institute of Standards and Technology), περιγράφεται στο έγγραφο - πρότυπο FIPS-180-2, και έχει υιοθετηθεί από τον Διεθνή Οργανισμό Προτύπων - ISO (International Organization for Standardization) και την Διεθνή Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή - IEC (International Electrotechnical Commission), ως πρότυπο ISO/IEC 10118 - 3, Dedicated Hash-Function 3.

2.4. Ειδικά Φορολογικά Δελτία τα οποία εκδίδονται από την ΕΑΦΔΣΣ.

2.4.1 Τα δελτία:

- Δελτίο Φορολογικής Σήμανσης Στοιχείου (ΔΦΣΣ),

- Δελτίο Συνόψεων - Υπογραφών Ημέρας (ΔΣΥΜ),

- Δελτίο Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων (ΔΗΦΑΣΣ) - "Ζ" και

- Δελτίο Ανάγνωσης Περιόδου Φορολογικής Μνήμης Ημερήσιων Συνόψεων - (ΔΑΠΦΜΗΣ), που περιγράφονται στις επόμενες παραγράφους, ονομάζονται "Ειδικά Φορολογικά Δελτία" (ΕΦΔ) και η έκδοσή τους υποχρεωτικά περιλαμβάνει στην αρχή και στο τέλος της εκτύπωσης κάθε τέτοιου δελτίου, τις χαρακτηριστικές ενδείξεις "Ειδικό Φορολογικό Δελτίο - Έναρξη" και "Ειδικό Φορολογικό Δελτίο - Λήξη", αντίστοιχα.

2.4.2. Μετά την χαρακτηριστική ένδειξη "Ειδικό Φορολογικό Δελτίο - Έναρξη" αναγράφονται υποχρεωτικά τα στοιχεία του κατόχου - χρήστη της ΕΑΦΔΣΣ, ως εξής:

- Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο ή επωνυμία

- Διεύθυνση εγκατάστασης στην οποία λειτουργεί η ΕΑΦΔΣΣ

- Επάγγελμα - Δραστηριότητα

- ΑΦΜ και αρμόδια ΔΟΥ

2.4.3. Πριν ακριβώς από την χαρακτηριστική ένδειξη "Ειδικό Φορολογικό Δελτίο - Λήξη" αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός Μητρώου της ΕΑΦΔΣΣ, ο οποίος αποτελείται από τα 3 χαρακτηριστικά γράμματα της άδειας καταλληλότητας, έναν κενό χαρακτήρα (διάστημα) και μια αλληλουχία 8 αριθμητικών ψηφίων, εκ των οποίων τα 2 πρώτα προσδιορίζουν τα 2 τελευταία ψηφία του έτους κατασκευής, το επόμενο την πιθανή αντικατάσταση της φορολογικής μνήμης (0 εάν δεν έχει γίνει αντικατάσταση, 9 για την πρώτη αντικατάσταση, 8 για την δεύτερη, κλπ) και τα 5 τελευταία αποτελούν τον σειριακό εργοστασιακό αριθμό παραγωγής της ΕΑΦΔΣΣ.

2.4.4. Ειδικά για την έκδοση των Δελτίων Φορολογικής Σήμανσης Στοιχείων (ΔΦΣΣ), δεν είναι υποχρεωτική η αναγραφή σε κάθε ΔΦΣΣ όλων των ενδείξεων των προηγούμενων παραγράφων 2.4.1., 2.4.2. και 2.4.3. με την προϋπόθεση ότι η ΕΑΦΔΣΣ ευρίσκεται συνεχώς σε κατάσταση σήμανσης και έκδοσης ΠΑΗΨΣ στοιχείων.

2.5. Δελτίο Φορολογικής Σήμανσης Στοιχείου (ΔΦΣΣ).

2.5.1. Η ΕΑΦΔΣΣ μετά από κάθε λήψη φορολογικών δεδομένων για την έκδοση στοιχείου από τον διασυνδεόμενο Η/Υ και την επεξεργασία αυτών μέσω του ειδικού ασφαλούς αλγορίθμου SHA-1 δημιουργίας σύνοψης - υπογραφής, εκδίδει σχετικό δελτίο - απόδειξη, το οποίο ονομάζεται Δελτίο Φορολογικής Σήμανσης Στοιχείου - (ΔΦΣΣ), και στο οποίο αναγράφονται :

- ημερομηνία και ώρα έκδοσης του δελτίου

- ο ημερήσιος α/α του εκδιδόμενου Δελτίου Φορολογικής Σήμανσης Στοιχείου.

- ο γενικός α/α (από αρχής λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ) του εκδιδόμενου Δελτίου Φορολογικής Σήμανσης Στοιχείου

- Η ΠΑΗΨΣ του συγκεκριμένου στοιχείου

2.5.2. Τα δελτία αυτά φυλάσσονται με ευθύνη του κατόχου της ΕΑΦΔΣΣ μέχρι της εκδόσεως του Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων - "Ζ" που αφορά την αντίστοιχη ημέρα εκδόσεώς τους.

2.5.3. Στην ακραία περίπτωση εμφάνισης βλάβης της μνήμης εργασίας (CMOS Error) της ΕΑΦΔΣΣ, τα δελτία αυτά φυλάσσονται μέχρι αποκαταστάσεως της βλάβης και της επανατροφοδοτήσεως στην ΕΑΦΔΣΣ των αντίστοιχων στοιχείων, για την τελική έκδοση του σχετικού Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων - "Ζ", επιδεικνύονται δε σε κάθε περίπτωση ελέγχου των φορολογικών αρχών, ως αποδεικτικά εκδόσεως των αντίστοιχων στοιχείων.

2.6. Δελτίο Συνόψεων - Υπογραφών Ημέρας (ΔΣΥΜ)

2.6.1. Η ΕΑΦΔΣΣ έχει δυνατότητα μέσω κατάλληλων χειρισμών, έκδοσης ενός δελτίου αναφοράς όλων των, μέχρι τη στιγμή της έκδοσης του δελτίου αυτού, συνόψεων - υπογραφών ημέρας.

2.6.2. Το δελτίο αυτό ονομάζεται Δελτίο Συνόψεων - Υπογραφών Ημέρας - (ΔΣΥΜ) και σ΄ αυτό αναγράφονται όλες οι ΠΑΗΨΣ για κάθε εκδοθέν στοιχείο, που έχουν γίνει εντός της ημέρας (από την έκδοση του προηγούμενου Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων - "Ζ"), ως εξής:

- ημερομηνία και ώρα έκδοσης του δελτίου

- ο ημερήσιος α/α του εκδιδόμενου Δελτίου Φορολογικής Σήμανσης Στοιχείου.

- ο γενικός α/α (από αρχής λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ) του εκδιδόμενου Δελτίου Φορολογικής Σήμανσης Στοιχείου

- Η ΠΑΗΨΣ του συγκεκριμένου στοιχείου

2.6.3. Για τον χειρισμό της έκδοσης του δελτίου Συνόψεων - Υπογραφών Ημέρας - (ΔΣΥΜ), είναι δυνατόν το λογισμικό της ΕΑΦΔΣΣ να έχει επιπλέον δυνατότητα επιλογής από .. έως του α/α ημερήσιου αριθμού σήμανσης στοιχείου.

2.7. Δελτίο Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων (ΔΗΦΑΣΣ) - "Ζ".

2.7.1. Η ΕΑΦΔΣΣ στο τέλος της ημέρας, επεξεργάζεται το σύνολο των "συνόψεων - υπογραφών" της μνήμης εργασίας μέσω του ειδικού ασφαλούς αλγορίθμου SHA-1, παράγει μια γενική ημερήσια "σύνοψη - υπογραφή" και εκδίδει σχετικό δελτίο "Ζ" το οποίο ονομάζεται Δελτίο Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων - (ΔΗΦΑΣΣ) - Ζ.

2.7.2. Με το πέρας της εκδόσεως του δελτίου αυτού, μηδενίζονται τα δεδομένα της μνήμης εργασίας. Στο Δελτίο Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείου - (ΔΗΦΑΣΣ) αναγράφονται :

- ημερομηνία και ώρα έκδοσης του δελτίου

- ο γενικός α/α (από αρχής λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ) του εκδιδόμενου Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων - "Ζ"

- Η Γενική Ημερήσια ΠΑΗΨΣ - "σύνοψη - υπογραφή" των ΠΑΗΨΣ της ημέρας.

- Ο Ημερήσιος και ο Γενικός (από αρχής λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ) α/α αριθμός Αποσυνδέσεων της ΕΑΦΔΣΣ.

- Ο Ημερήσιος και ο Γενικός (από αρχής λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ) α/α αριθμός Βλαβών Μνήμης Εργασίας (CMOS-Error).

- Ο Ημερήσιος και ο Γενικός (από αρχής λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ) α/α αριθμός Αλλαγών Λεκτικών Επωνυμίας Κατόχου.

- Ο Ημερήσιος και ο Γενικός (από αρχής λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ) α/α αριθμός προσβάσεων - επεμβάσεων εξουσιοδοτημένου Τεχνικού .

2.7.3. Είναι επιτρεπτή η αναλυτική αναγραφή όλων των εκδοθέντων ΠΑΗΨΣ της ημέρας, πριν από την αναγραφή της Γενικής Ημερήσιας ΠΑΗΨΣ. Σ΄ αυτή την περίπτωση για κάθε ΠΑΗΨΣ εκδοθέντος στοιχείου αναγράφονται τα εξής :

- ο ημερήσιος α/α του εκδοθέντος Δελτίου Φορολογικής Σήμανσης Στοιχείου.

- ο γενικός α/α (από αρχής λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ) του εκδοθέντος Δελτίου Φορολογικής Σήμανσης Στοιχείου

- Η ΠΑΗΨΣ του συγκεκριμένου στοιχείου

2.7.4. Γενικά για την έκδοση του Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων (ΔΗΦΑΣΣ) - "Ζ" από τις ΕΑΦΔΣΣ, ισχύουν τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 2.8 του Κεφαλαίου 2.

2.7.5. Δεν επιτρέπεται η χρήση του διακριτικού γράμματος "Ζ", εμφανώς σε τίτλο ή επικεφαλίδα κανενός άλλου εκδιδόμενου δελτίου, πλην του Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείου (ΔΗΦΑΣΣ) - "Ζ", με το οποίο γίνεται η εγγραφή της γενικής σύνοψης των ΠΑΗΨΣ της ημέρας και λοιπών ημερήσιων αθροιστών προοδευτικά και σωρευτικά στη φορολογική μνήμη.

2.7.6. Μετά την έκδοση του Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείου (ΔΗΦΑΣΣ) - "Ζ", η ΕΑΦΔΣΣ αποστέλλει στον διασυνδεόμενο Η/Υ, τα δεδομένα της γενικής ημερήσιας "σύνοψης - υπογραφής" ΠΑΗΨΣ της ημέρας, για την αποθήκευσή τους σε κατάλληλο ηλεκτρονικό αρχείο.

2.7.7. Είναι υποχρεωτική η τήρηση και διαφύλαξη όλων των εκδοθέντων Δελτίων Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων (ΔΗΦΑΣΣ) - "Ζ", για όσο χρόνο ορίζεται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.

2.8. Δελτίο Ανάγνωσης Περιόδου Φορολογικής Μνήμης Ημερήσιων Συνόψεων- (ΔΑΠΦΜΗΣ)

2.8.1. Η ΕΑΦΔΣΣ έχει δυνατότητα μέσω κατάλληλων χειρισμών, έκδοσης δελτίου αναφοράς όλων των Δελτίων Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείου "Ζ" - (ΔΗΦΑΣΣ), το οποίο ονομάζεται Δελτίο Ανάγνωσης Περιόδου Φορολογικής Μνήμης Ημερήσιων Συνόψεων - (ΔΑΠΦΜΗΣ).

2.8.2. Η έκδοση του δελτίου αυτού γίνεται ημερολογιακά από ημερομηνία έως ημερομηνία ή εναλλακτικά από α/α δελτίου ΔΗΦΑΣΣ - "Ζ" έως α/α δελτίου ΔΗΦΑΣΣ - "Ζ".

2.8.3. Στο δελτίο αυτό αναγράφονται :

- ημερομηνία και ώρα έκδοσης του δελτίου

- τα στοιχεία από όλες τις Γενικές Ημερήσιες ΠΑΗΨΣ για κάθε εκδοθέν Δελτίο Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων - "Ζ", της συγκεκριμένης περιόδου, ως εξής:

- ο α/α του Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων - "Ζ".

- ο συνολικός αριθμός των εκδοθέντων και "υπογραφέντων" στοιχείων της ημέρας.

- η Γενική Ημερήσια "σύνοψη - υπογραφή" του αντίστοιχου ΔΗΦΑΣΣ-"Ζ".

- ο α/α αριθμός Αποσυνδέσεων της ΕΑΦΔΣΣ της συγκεκριμένης περιόδου.

- ο α/α αριθμός Βλαβών Μνήμης Εργασίας (CMOS-Error) της συγκεκριμένης περιόδου.

- ο α/α αριθμός Αλλαγών Λεκτικών Επωνυμίας Κατόχου της συγκεκριμένης περιόδου.

- ο α/α αριθμός προσβάσεων - επεμβάσεων εξουσιοδοτημένου Τεχνικού της συγκεκριμένης περιόδου.

2.8.4. Κατά την ανάγνωση του περιεχομένου της φορολογικής μνήμης από διασυνδεόμενο Η/Υ μέσω της σειριακής θύρας, επιπλέον των απαιτήσεων της παραγράφου 2.28.3.του Κεφαλαίου 2, είναι υποχρεωτική η δημιουργία στον διασυνδεόμενο Η/Υ, ειδικού ηλεκτρονικού αρχείου (LOG File), η κάθε γραμμή του οποίου είναι σταθερού μήκους 81 χαρακτήρων και αποτελείται από δεδομένα εγγραφής του αντίστοιχου δελτίου ΔΗΦΑΣΣ- Ζ ως εξής :

α. τα 10 ψηφία της ημερομηνίας και ώρας δημιουργίας του (εγγραφής του) - ΕΕΜΜΗΗΩΩΛΛ.

β. τα 4 ψηφία του αύξοντος αριθμού του δελτίου ΔΗΦΑΣΣ - "Ζ", σε μορφή μετρητή σταθερού μήκους 4 ψηφίων.

γ. τον γενικό προοδευτικό αύξοντα αριθμό σήμανσης - έκδοσης στοιχείων σε μορφή μετρητή σταθερού μήκους 8 ψηφίων, ο οποίος αναγράφεται στο αντίστοιχο δελτίο ΔΗΦΑΣΣ - "Ζ.

δ. την αλληλουχία των 40 δεκαεξαδικών (ΕΛΟΤ-928) χαρακτήρων της αντίστοιχης γενικής ημερήσιας ΠΑΗΨΣ.

ε. τον γενικό προοδευτικό α/α αποσυνδέσεων της ΕΑΦΔΣΣ, σε μορφή μετρητή σταθερού μήκους 3 ψηφίων, από αρχής λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ έως και την έκδοση του αντίστοιχου δελτίου ΔΗΦΑΣΣ - Ζ.

στ. τον γενικό προοδευτικό α/α βλαβών μνήμης εργασίας (CMOS Errors) της ΕΑΦΔΣΣ, σε μορφή μετρητή σταθερού μήκους 3 ψηφίων, από αρχής λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ έως και την έκδοση του αντίστοιχου δελτίου ΔΗΦΑΣΣ - Ζ.

ζ. τον γενικό προοδευτικό α/α αλλαγών λεκτικών κατόχου της ΕΑΦΔΣΣ, σε μορφή μετρητή σταθερού μήκους 3 ψηφίων, από αρχής λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ έως και την έκδοση του αντίστοιχου δελτίου ΔΗΦΑΣΣ - Ζ.

η. τον γενικό προοδευτικό α/α επεμβάσεων εξουσιοδοτημένου τεχνικού, σε μορφή μετρητή σταθερού μήκους 3 ψηφίων, από αρχής λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ έως και την έκδοση του αντίστοιχου δελτίου ΔΗΦΑΣΣ - Ζ. Για την διάκριση των ως άνω περιγραφέντων δεδομένων (α έως και η), παρεμβάλλεται από ένας κενός χαρακτήρας (space).

3. Λογισμικό.

3.1. Λογισμικό εκδότη στοιχείων - Γενικά

3.1.1. Το λογισμικό του διασυνδεόμενου Η/Υ, του εκδότη φορολογικών στοιχείων, εκτός της διαχείρισης και επεξεργασίας των δημοσιονομικών δεδομένων και εκτύπωσης των φορολογικών στοιχείων, έχει επιπλέον δυνατότητες υποστήριξης και συνεργασίας με την διασυνδεόμενη ΕΑΦΔΣΣ:

- αποθήκευσης των απαιτούμενων δεδομένων των εκδοθέντων φορολογικών στοιχείων και των αντίστοιχων ΠΑΗΨΣ σε αρχεία ηλεκτρονικής μορφής.

- αποστολής των προς εκτύπωση φορολογικών στοιχείων για υπογραφή προς την ΕΑΦΔΣΣ

- λήψης από την ΕΑΦΔΣΣ του Αρ. μητρώου της, της ημερομηνίας και ώρας σήμανσης του στοιχείου και δημιουργίας της ΠΑΗΨΣ, καθώς και του ημερήσιου και γενικού α/α έκδοσης στοιχείου.

- λήψης της παραχθείσας ΠΑΗΨΣ από την ΕΑΦΔΣΣ

- σήμανσης των εκτυπούμενων δελτίων των στοιχείων αυτών, με την αναγραφή - αποτύπωση Συμβολοσειράς Σήμανσης (που περιλαμβάνει την ΠΑΗΨΣ) στα δελτία αυτά και την τελική εκτύπωση - έκδοσή τους.

- επανατροφοδοτήσεως της ΕΑΦΔΣΣ με τα δεδομένα δημιουργίας ΠΑΗΨΣ, μετά από ακραία περίπτωση εμφάνισης βλάβης της μνήμης εργασίας (CMOS Error) της ΕΑΦΔΣΣ.

- λήψης των στοιχείων της γενικής ημερήσιας παραχθείσας ΠΑΗΨΣ από την ΕΑΦΔΣΣ και αποθήκευσής της σε ηλεκτρονικό αρχείο.

- ανίχνευσης κάθε περίπτωσης αποσύνδεσης της ΕΑΦΔΣΣ, στις περιπτώσεις αποστολής ή λήψης δεδομένων προς και από αυτήν.

3.1.2. Επιτρέπεται στο λογισμικό του διασυνδεόμενου Η/Υ, η δυνατότητα της επιπλέον αποτύπωσης της Συμβολοσειράς Σήμανσης με χρήση γραμμωτού κώδικα (bar code).

3.2. Περιπτώσεις Λογισμικού Υποστήριξης

Για την λειτουργία - συνεργασία της ΕΑΦΔΣΣ με ήδη εγκατεστημένο λογισμικό εφαρμογών έκδοσης στοιχείων Η/Υ διακρίνονται δύο περιπτώσεις:

3.2.1. Περίπτωση A : Ειδικό Λογισμικό Υποστήριξης

3.2.1.1. Ο κάτοχος άδειας καταλληλότητας ΕΑΦΔΣΣ διαθέτει δικό του ειδικό λογισμικό υποστήριξης και συνεργασίας (DRIVER), το οποίο λειτουργεί σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος Η/Υ και αναλαμβάνει όλη την διαχείριση και συνεργασία μεταξύ του λογισμικού εφαρμογών έκδοσης - εκτύπωσης στοιχείων και της ΕΑΦΔΣΣ.

3.2.1.2. Το ειδικό αυτό λογισμικό, επιτελεί τις εξής λειτουργίες και έχει τις εξής δυνατότητες:

1. Έχει δυνατότητα ενεργοποίησης και απενεργοποίησης της λειτουργίας του, από χειριστή.

2. Έχει δυνατότητα επιλογής - καθορισμού από τον χειριστή, ήδη εγκατεστημένης -σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος - εκτυπωτικής συσκευής με την οποία μπορεί να συνεργάζεται.

3. Ανιχνεύει τις αιτήσεις εκτύπωσης εφαρμογών του λειτουργικού συστήματος, οι οποίες απευθύνονται προς την επιλεγμένη εκτυπωτική συσκευή με την οποία συνεργάζεται.

4. Δέχεται το σύνολο των προς εκτύπωση δεδομένων προς την επιλεγμένη εκτυπωτική συσκευή, τα επεξεργάζεται και αποθηκεύει τα απαιτούμενα στοιχεία σε ηλεκτρονικό αρχείο κειμένου, του οποίου ο τρόπος ονοματοδοσίας του οποίου καθώς και το μέσο αποθήκευσής του μπορούν να προκαθορίζονται από τον χειριστή.

5. Αποστέλλει το σύνολο των δεδομένων που απαιτούνται για την δημιουργία της ΠΑΗΨΣ κάθε στοιχείου, προς την διασυνδεόμενη ΕΑΦΔΣΣ.

6. Δέχεται από την ΕΑΦΔΣΣ :

- την ημερομηνία και ώρα σήμανσης του στοιχείου και δημιουργίας της ΠΑΗΨΣ

- την ΠΑΗΨΣ

- τον γενικό και ημερήσιο α/α σήμανσης - έκδοσης στοιχείου

- τον Αρ. Μητρώου της ΕΑΦΔΣΣ

7. Αποθηκεύει τα δεδομένα που έχει δεχθεί από την ΕΑΦΔΣΣ σε ηλεκτρονικό αρχείο μιας συμβολοσειράς κειμένου σταθερού μήκους (η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία του προηγούμενου σημείου 6), του οποίου ο τρόπος ονοματοδοσίας του οποίου καθώς και το μέσο αποθήκευσής του μπορούν να προκαθορίζονται από τον χειριστή.

8. Στο σύνολο των προς εκτύπωση δεδομένων, προσθέτει μια επιπλέον γραμμή, η οποία αποτελείται από μια συμβολοσειρά σταθερού μήκους η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία του παραπάνω σημείου 6, και τα εκτυπώνει στην επιλεγμένη συσκευή εκτύπωσης.

9. Στο τέλος της ημέρας και μετά την έκδοση του Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείου (ΔΗΦΑΣΣ) - "Ζ" από τη ΕΑΔΦΣΣ, δέχεται από αυτήν τα δεδομένα της γενικής ημερήσιας "σύνοψης - υπογραφής" ΠΑΗΨΣ της ημέρας και την αποθηκεύει σε ηλεκτρονικό αρχείο κειμένου, ο τρόπος ονοματοδοσίας καθώς και το μέσο αποθήκευσης μπορούν να προκαθορίζονται από τον χειριστή.

3.2.1.3. Επιπλέον το ειδικό αυτό λογισμικό έχει δυνατότητα επανατροφοδοτήσεως της ΕΑΦΔΣΣ με τα δεδομένα δημιουργίας ΠΑΗΨΣ, μετά από ακραία περίπτωση εμφάνισης βλάβης της μνήμης εργασίας (CMOS Error) της ΕΑΦΔΣΣ, καθώς και ανίχνευσης κάθε περίπτωσης αποσύνδεσης ή μη δυνατότητας επικοινωνίας σε κατάσταση αποστολής ή λήψης δεδομένων προς ή από την διασυνδεόμενη ΕΑΦΔΣΣ.

3.2.1.4. Είναι δυνατόν το ειδικό αυτό λογισμικό να ενσωματώνεται στο εσωτερικό της ΕΑΦΔΣΣ, εφ΄ όσον πληροί απόλυτα τις απαιτούμενες λειτουργίες της σήμανσης.

3.2.1.5. Σε κάθε περίπτωση, το ειδικό αυτό λογισμικό αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ΕΑΦΔΣΣ και της έγκρισής της.

3.2.2. Περίπτωση B: Ήδη εγκατεστημένο λογισμικό εφαρμογών έκδοσης στοιχείων με κατάλληλη τροποποίηση.

3.2.2.1. Το ήδη εγκατεστημένο λογισμικό εφαρμογών έκδοσης στοιχείων Η/Υ, με κατάλληλη τροποποίηση, αναλαμβάνει όλη την διαχείριση και συνεργασία μεταξύ αυτού και της ΕΑΦΔΣΣ.

3.2.2.1.1. Στην περίπτωση αυτή το λογισμικό εφαρμογών επιτελεί τις λειτουργίες και έχει τις εξής δυνατότητες :

1. Αποθηκεύει τα απαιτούμενα δεδομένα των προς εκτύπωση - σήμανση στοιχείων σε ηλεκτρονικά αρχεία κειμένου, των οποίων ο τρόπος ονοματοδοσίας καθώς και το μέσο αποθήκευσης μπορούν να προκαθορίζονται από τον χειριστή.

2. Επεξεργάζεται και αποστέλλει το σύνολο των δεδομένων που απαιτούνται για την δημιουργία της ΠΑΗΨΣ κάθε στοιχείου, προς την διασυνδεόμενη ΕΑΦΔΣΣ.

3. Δέχεται από την ΕΑΦΔΣΣ (για κάθε στοιχείο) :

- την ημερομηνία και την ώρα δημιουργίας της ΠΑΗΨΣ και σήμανσης του στοιχείου

- την ΠΑΗΨΣ του στοιχείου

- τον γενικό και ημερήσιο α/α σήμανσης - έκδοσης στοιχείου

- τον Αρ. Μητρώου της ΕΑΦΔΣΣ

4. Αποθηκεύει τα δεδομένα που έχει δεχθεί από την ΕΑΦΔΣΣ σε ηλεκτρονικό αρχείο μιας συμβολοσειράς κειμένου σταθερού μήκους (η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία του προηγούμενου σημείου 3), του οποίου ο τρόπος ονοματοδοσίας καθώς και το μέσο αποθήκευσης μπορούν να προκαθορίζονται από τον χειριστή.

5. Στο σύνολο των προς εκτύπωση δεδομένων, προσθέτει μια επιπλέον γραμμή, η οποία αποτελείται από μια συμβολοσειρά σταθερού μήκους η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία του παραπάνω σημείου 3, και τα εκτυπώνει στην επιλεγμένη συσκευή εκτύπωσης.

6. Στο τέλος της ημέρας και μετά την έκδοση του Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείου (ΔΗΦΑΣΣ) - "Ζ" από τη ΕΑΔΦΣΣ, δέχεται από αυτήν τα δεδομένα της γενικής ημερήσιας "σύνοψης - υπογραφής" ΠΑΗΨΣ της ημέρας και την αποθηκεύει σε ηλεκτρονικό αρχείο κειμένου, ο τρόπος ονοματοδοσίας του οποίου καθώς και το μέσο αποθήκευσής του μπορούν να προκαθορίζονται από τον χειριστή.

3.2.2.1.2. Επιπλέον το λογισμικό αυτό έχει δυνατότητα επανατροφοδοτήσεως της ΕΑΦΔΣΣ με τα δεδομένα δημιουργίας ΠΑΗΨΣ, μετά από ακραία περίπτωση εμφάνισης βλάβης της μνήμης εργασίας (CMOS Error) της ΕΑΦΔΣΣ, καθώς και ανίχνευσης κάθε περίπτωσης αποσύνδεσης ή μη δυνατότητας επικοινωνίας σε κατάσταση αποστολής ή λήψης δεδομένων προς ή από την διασυνδεόμενη ΕΑΦΔΣΣ.

3.2.2.1.3. Σ΄ αυτή την περίπτωση Β, ο κάτοχος της άδειας καταλληλότητας ΕΑΦΔΣΣ, υποχρεούται στην έγγραφη δεσμευτική διαβεβαίωσή του, προς την Επιτροπή, περί του ελέγχου και της πιστοποίησης της ορθής λειτουργίας του χρησιμοποιούμενου (συνεργαζόμενου) λογισμικού εφαρμογών έκδοσης στοιχείων του διασυνδεόμενου Η/Υ, ότι το λογισμικό αυτό - το οποίο θα πρέπει να εκδίδει τα στοιχεία απολύτως σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Β.Σ. και των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, - δεν παρακάμπτει με κανέναν τρόπο το σύστημα ασφάλειας των δημοσιονομικών δεδομένων της συγκεκριμένης ΕΑΦΔΣΣ και είναι σύμφωνο με τις παρούσες τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές.

3.2.2.1.4. Στην δεσμευτική διαβεβαίωση - πιστοποίηση του λογισμικού εφαρμογών έκδοσης στοιχείων, αναφέρονται υποχρεωτικά :

- Τα πλήρη στοιχεία του κατασκευαστή του λογισμικού εφαρμογών.

- Η ακριβής ονομασία διάθεσης και ο τρέχων αριθμός έκδοσης (version) του λογισμικού αυτού.

3.2.2.1.5. Η δεσμευτική διαβεβαίωση - πιστοποίηση προς την Επιτροπή, γίνεται για κάθε διαφορετικό λογισμικό που πρόκειται να χρησιμοποιείται και συνοδεύεται από ένα αντίγραφο έκδοσης επίδειξης του λογισμικού αυτού, αποθηκευμένο σε κατάλληλο μαγνητικό ή οπτικό μέσο, καθώς και πλήρη στοιχεία για τις απαιτήσεις και συνθήκες λειτουργίας του, σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή.

3.2.2.1.6. Τα στοιχεία αυτά συμπληρώνονται σε ειδικό τμήμα σελίδων, που υπάρχει για τον σκοπό αυτό στο συνοδευτικό της ΕΑΦΔΣΣ, Βιβλιάριο Συντήρησης και Επισκευών.

3.2.2.1.7. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η λειτουργία - συνεργασία της ΕΑΦΔΣΣ, με διασυνδεόμενο υπολογιστικό σύστημα, το οποίο δεν διαθέτει πιστοποιημένο λογισμικό εφαρμογών για την έκδοση - σήμανση στοιχείων.

3.2.2.1.8. Ο κάτοχος της άδειας καταλληλότητας ΕΑΦΔΣΣ και το δίκτυο των εξουσιοδοτημένων τεχνικών αντιπροσώπων του, σε οποιαδήποτε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των ανωτέρω, είναι υποχρεωμένοι στην άμεση γνωστοποίηση του γεγονότος αυτού στην αρμόδια ΔΟΥ του κατόχου του ΕΑΦΔΣΣ και στην Επιτροπή.

3.3. Δημιουργία, αποθήκευση και διαφύλαξη Ηλεκτρονικών Αρχείων στοιχείων.

3.3.1. Δημιουργούμενα αρχεία σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή

3.3.1.1. Μετά την ολοκλήρωση της επικοινωνίας μεταξύ της ΕΑΦΔΣΣ και του διασυνδεόμενου Η/Υ, για την σήμανση κάθε στοιχείου, δημιουργούνται από το λογισμικό υποστήριξης της ΕΑΦΔΣΣ, και αποθηκεύονται στον Η/Υ σε κατάλληλο μαγνητικό ή οπτικό αποθηκευτικό μέσο, 2 ηλεκτρονικά αρχεία, σε μορφή απλού αναγνώσιμου κειμένου (ΕΛΟΤ-928).

Στην περίπτωση ύπαρξης κατάλληλου αποθηκευτικού μέσου (πχ μνήμης flash) επί της ΕΑΦΔΣΣ, τότε η διαχείριση της μνήμης αυτής από την ΕΑΦΔΣΣ, για την δημιουργία και ημερήσια αποθήκευση των αρχείων σήμανσης κάθε παραστατικού καθώς και για την μεταφορά τους σε Η/Υ για μόνιμη αποθήκευση, μετά την έκδοση του Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείου (ΔΗΦΑΣΣ) - "Ζ", γίνεται με την εφαρμογή - κατ΄ αντιστοιχία -, των οριζομένων στις παραγράφους 5.2, 5.3, 5.6, 5.9.2 και 5.10, του Κεφαλαίου 2, που αφορούν την "Προσωρινή Μνήμη Ημερήσιας Αποθήκευσης Δελτίων" των ΦΗΜ με Ηλεκτρονικό Τρόπο διαφύλαξης αντιγράφων εκδιδομένων δελτίων. Η Επιτροπή, στην περίπτωση αυτή, ελέγχει ειδικά την αξιοπιστία και τις δυνατότητες διασφάλισης των ηλεκτρονικών αρχείων δεδομένων και των λειτουργιών, της μνήμης αυτής .

3.3.1.2. Το πρώτο εξ αυτών αποτελεί το ηλεκτρονικό αρχείο των δεδομένων του συγκεκριμένου εκδοθέντος στοιχείου. Το περιεχόμενο του αρχείου αυτού αποτελείται μόνον από τους χαρακτήρες - σύμβολα που έχουν αποκλειστικά συμμετάσχει στο σχηματισμό της ΠΑΗΨΣ του στοιχείου. Στον σχηματισμό της ονομασίας αυτού του αρχείου συμμετέχουν :

α) Το σύνολο των 11 χαρακτήρων - ψηφίων του αριθμού μητρώου της ΕΑΦΔΣΣ από την οποία έχει προέλθει. Το σύνολο αυτό σχηματίζεται από τα 3 γράμματα της έγκρισης και από τα 8 ψηφία του αριθμού παραγωγής χωρίς ενδιάμεσα κενά.

β) Τα 6 ψηφία της ημερομηνίας δημιουργίας του (εγγραφής του) ως εξής : ΕΕΜΜΗΗ, όπου ΕΕ είναι το έτος, ο μήνας ΜΜ και ΗΗ η ημερομηνία.

γ) Ο αύξων αριθμός του τελευταίου εκδοθέντος Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείου (ΔΗΦΑΣΣ) - "Ζ" αυξημένος κατά 1, σε μορφή μετρητή σταθερού μήκους 4 ψηφίων. Ο α/α αναγράφεται στο δεξιότερο μέρος και οι τυχόν υπόλοιπες θέσεις (μέχρι τον αριθμό 4) των ψηφίων συμπληρώνονται με 0. Δεν παρεμβάλλεται κανένα σύμβολο διαχωρισμού τριάδων (εκατοντάδων, χιλιάδων κλπ).

δ) Ο ημερήσιος αύξων αριθμός σήμανσης - έκδοσης στοιχείου σε μορφή μετρητή σταθερού μήκους 4 ψηφίων. Ο α/α αναγράφεται στο δεξιότερο μέρος και οι τυχόν υπόλοιπες θέσεις (μέχρι τον αριθμό 4) των ψηφίων συμπληρώνονται με 0. Δεν παρεμβάλλεται κανένα σύμβολο διαχωρισμού τριάδων (εκατοντάδων, χιλιάδων κλπ).

ε) Το σύμβολο της κάτω παύλας ( "_" underscore) ακολουθούμενο από το ενδεικτικό λατινικό γράμμα "a", καθώς και

στ) Το προέκταμα ".txt" που υποδηλώνει το είδος του (απλό αναγνώσιμο κείμενο ΕΛΟΤ-928).

3.3.1.3. Το δεύτερο εξ αυτών αποτελεί το ηλεκτρονικό αρχείο της ΠΑΗΨΣ - Συμβολοσειράς Σήμανσης του συγκεκριμένου στοιχείου. Στον σχηματισμό της ονομασίας αυτού του αρχείου αυτού συμμετέχουν :

α) Το σύνολο των 11 χαρακτήρων - ψηφίων του αριθμού μητρώου της ΕΑΦΔΣΣ από την οποία έχει προέλθει. Το σύνολο αυτό σχηματίζεται από τα 3 γράμματα της έγκρισης και από τα 8 ψηφία του αριθμού παραγωγής χωρίς ενδιάμεσα κενά.

β) Τα 6 ψηφία της ημερομηνίας δημιουργίας του (εγγραφής του) ως εξής: ΕΕΜΜΗΗ, όπου ΕΕ είναι το έτος, ΜΜ ο μήνας και ΗΗ η ημερομηνία.

γ) Ο αύξων αριθμός του τελευταίου εκδοθέντος Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείου (ΔΗΦΑΣΣ) - "Ζ" αυξημένος κατά 1, σε μορφή μετρητή σταθερού μήκους 4 ψηφίων. Ο α/α αναγράφεται στο δεξιότερο μέρος και οι τυχόν υπόλοιπες θέσεις (μέχρι τον αριθμό 4) των ψηφίων συμπληρώνονται με 0. Δεν παρεμβάλλεται κανένα σύμβολο διαχωρισμού τριάδων (εκατοντάδων, χιλιάδων κλπ).

δ) Ο ημερήσιος αύξων αριθμός σήμανσης - έκδοσης στοιχείου σε μορφή μετρητή σταθερού μήκους 4 ψηφίων. Ο α/α αναγράφεται στο δεξιότερο μέρος και οι τυχόν υπόλοιπες θέσεις (μέχρι τον αριθμό 4) των ψηφίων συμπληρώνονται με 0. Δεν παρεμβάλλεται κανένα σύμβολο διαχωρισμού τριάδων (εκατοντάδων, χιλιάδων κλπ).

ε) Το σύμβολο της κάτω παύλας ( "_" underscore) ακολουθούμενο από το ενδεικτικό λατινικό γράμμα "b", καθώς και στ) Το προέκταμα ".txt" που υποδηλώνει το είδος του (απλό αναγνώσιμο κείμενο ΕΛΟΤ-928).

3.3.1.4. Στο δεύτερο αυτό αρχείο, περιέχεται μόνον η Συμβολοσειρά Σήμανσης στοιχείου, σταθερού μεγέθους 77 χαρακτήρων, την οποία αποτελούν :

- Η αλληλουχία των 40 δεκαεξαδικών (ΕΛΟΤ-928) χαρακτήρων της αντίστοιχης ΠΑΗΨΣ του στοιχείου (γίνεται χρήση μόνον αριθμών και κεφαλαίων λατινικών χαρακτήρων 0...9 και A...F).

- Ένας κενός χαρακτήρας (διάστημα - space)

- Ο ημερήσιος αύξων αριθμός σήμανσης - έκδοσης στοιχείου σε μορφή μετρητή σταθερού μήκους 4 ψηφίων. Ο α/α αναγράφεται στο δεξιότερο μέρος και οι τυχόν υπόλοιπες θέσεις (μέχρι τον αριθμό 4) των ψηφίων συμπληρώνονται με 0. Δεν παρεμβάλλεται κανένα σύμβολο διαχωρισμού τριάδων (εκατοντάδων, χιλιάδων κλπ).

- Ένας κενός χαρακτήρας (διάστημα - space)

- Ο γενικός α/α σήμανσης - έκδοσης στοιχείου σε μορφή μετρητή σταθερού μήκους 8 ψηφίων. Ο α/α αναγράφεται στο δεξιότερο μέρος και οι τυχόν υπόλοιπες θέσεις (μέχρι τον αριθμό 8) των ψηφίων συμπληρώνονται με 0. Δεν παρεμβάλλεται κανένα σύμβολο διαχωρισμού τριάδων (εκατοντάδων, χιλιάδων κλπ).

- Ένας κενός χαρακτήρας (διάστημα - space)

- Μια σταθερού μήκους αλληλουχία 10 χαρακτήρων, η οποία προσδιορίζει την ημερομηνία και την ώρα δημιουργίας της ΠΑΗΨΣ και σήμανσης του στοιχείου ως εξής : ΕΕΜΜΗΗΩΩΛΛ, όπου ΕΕ είναι το έτος, ΜΜ ο μήνας, ΗΗ η ημερομηνία, ΩΩ η ώρα και ΛΛ τα λεπτά.

- Ένας κενός χαρακτήρας (διάστημα - space)

- Το σύνολο των 11 χαρακτήρων - ψηφίων του αριθμού μητρώου της ΕΑΦΔΣΣ από την οποία έχει προέλθει. Το σύνολο αυτό σχηματίζεται από τα 3 γράμματα της έγκρισης και από τα 8 ψηφία του αριθμού παραγωγής χωρίς ενδιάμεσα κενά.

3.3.2. Ηλεκτρονικό αρχείο γενικής ημερήσιας "σύνοψης - υπογραφής" ΠΑΗΨΣ.

3.3.2.1. Στο τέλος της ημέρας και μετά την έκδοση του Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείου (ΔΗΦΑΣΣ) - "Ζ" από τη ΕΑΔΦΣΣ, ο διασυνδεόμενος Η/Υ δέχεται από αυτήν, τα δεδομένα της γενικής ημερήσιας "σύνοψης - υπογραφής" ΠΑΗΨΣ της ημέρας και τα αποθηκεύει σε ηλεκτρονικό αρχείο κειμένου. Στον σχηματισμό της ονομασίας του αρχείου αυτού συμμετέχουν:

α) Το σύνολο των 11 χαρακτήρων - ψηφίων του αριθμού μητρώου της ΕΑΦΔΣΣ από την οποία έχει προέλθει. Το σύνολο αυτό σχηματίζεται από τα 3 γράμματα της έγκρισης και από τα 8 ψηφία του αριθμού παραγωγής χωρίς ενδιάμεσα κενά.

β) Μια σταθερού μήκους αλληλουχία 10 χαρακτήρων, η οποία προσδιορίζει την ημερομηνία και την ώρα δημιουργίας της γενικής ημερήσιας ΠΑΗΨΣ και έκδοσης του αντίστοιχου Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείου (ΔΗΦΑΣΣ) - "Ζ", ως εξής : ΕΕΜΜΗΗΩΩΛΛ, όπου ΕΕ είναι τα δύο τελευταία ψηφία του έτους, ΜΜ ο μήνας, ΗΗ η ημερομηνία, ΩΩ η ώρα και ΛΛ τα λεπτά.

γ) Ο αύξων αριθμός του Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείου (ΔΗΦΑΣΣ) - "Ζ" σε μορφή μετρητή σταθερού μήκους 4 ψηφίων. Ο α/α αναγράφεται στο δεξιότερο μέρος και οι τυχόν υπόλοιπες θέσεις (μέχρι τον αριθμό 4) των ψηφίων συμπληρώνονται με 0. Δεν παρεμβάλλεται κανένα σύμβολο διαχωρισμού τριάδων (εκατοντάδων, χιλιάδων κλπ).

δ) Το σύμβολο της κάτω παύλας ( "_" underscore) ακολουθούμενο από το ενδεικτικό λατινικό γράμμα "c", καθώς και

ε) Το προέκταμα ".txt" που υποδηλώνει το είδος του (απλό αναγνώσιμο κείμενο ΕΛΟΤ-928).

3.3.2.2. Στο αρχείο αυτό, περιέχεται μόνον η αλληλουχία των 40 δεκαεξαδικών (ΕΛΟΤ-928) χαρακτήρων της γενικής ημερήσιας ΠΑΗΨΣ (γίνεται χρήση μόνον αριθμών και κεφαλαίων λατινικών χαρακτήρων 0...9 και A...F).

3.3.3. Για την υποχρέωση και το σκοπό διαφύλαξης των αποθηκευμένων Ηλεκτρονικών Αρχείων.

3.3.3.1. Τα εν λόγω δημιουργούμενα αρχεία, (του κειμένου των απαιτούμενων δεδομένων κάθε εκδιδομένου στοιχείου, της ΠΑΗΨΣ-Συμβολοσειράς Σήμανσης, που αντιστοιχεί σ΄ αυτό, καθώς και τα ηλεκτρονικά αρχεία με τις γενικές ΠΑΗΨΣ κάθε ημέρας), με αποκλειστική ευθύνη του κατόχου της ΕΑΦΔΣΣ και υπόχρεου στη φύλαξη στοιχείων, φυλάσσονται για όσο χρονικό διάστημα ορίζουν οι φορολογικές διατάξεις του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ. (6 χρόνια), παραμένουν δε, άμεσα προσπελάσιμα και αναγνώσιμα σε οποιαδήποτε απαίτηση των φορολογικών αρχών και παρέχεται κάθε διευκόλυνση και εφόδιο (μέσα, αναγκαίος εξοπλισμός κλπ), για την μεταφορά τους σε άλλο προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή και την διενέργεια σχετικών εκτυπώσεων και ελέγχων επαλήθευσης.

3.3.3.2. Οποιαδήποτε απώλεια η αλλοίωση του αρχείου αυτού, επισύρει τις προβλεπόμενες από τις σχετικές διατάξεις κυρώσεις (άρθρο 30 Κ.Β.Σ. και άρθρο 5 του Ν. 2523/1997).

3.3.3.3. Η γνησιότητα της προέλευσης και η διατήρηση της ακεραιότητας του περιεχομένου, καθώς και η αναγνωσιμότητα των στοιχείων των αρχείων αυτών πρέπει να εξασφαλίζονται για όλη τη διάρκεια της αποθήκευσής τους.

3.3.4. Εναλλακτικός τρόπος Ονοματοδοσίας διαφυλασσομένων Ηλεκτρονικών Αρχείων.

3.3.4.1. Εναλλακτικά και εφ΄ όσον το λογισμικό του λειτουργικού συστήματος του Η/Υ δεν επιτρέπει διαχείριση ονομάτων αρχείων μεγάλου μήκους, όπου είναι δυνατόν, είναι υποχρεωτική η χρήση δομών πολλαπλών επιπέδων αντιστοίχων καταλόγων - βιβλιοθηκών (directories) και υποκαταλόγων (sub-directories), στη θέση των επιμέρους τμημάτων σχηματισμού ονομασίας (π.χ. Αριθμός Μητρώου ΕΑΦΔΣΣ, αριθμός προσδιορισμού ημερομηνίας, Α/Α "Ζ", κ.λ.π.) για την αποθήκευση και διάκριση των σχετικών αρχείων. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται ως όνομα του κάθε αρχείου, το πλήρες όνομα αυτού (full path name).

3.3.4.2 Σε κάθε περίπτωση που κατά την αποθήκευση - διαφύλαξη των σχετικών αρχείων, γίνεται χρήση δομών πολλαπλών επιπέδων καταλόγων και υποκαταλόγων, για την καλύτερη οργάνωση και διευκόλυνση εντοπισμού τους, η ονομασία των καταλόγων - υποκαταλόγων θα πρέπει να γίνεται με βάση τα απαιτούμενα αντίστοιχα τμήματα σχηματισμού των ονομάτων των αρχείων αυτών, όπως ορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους 3.3.1.2, 3.3.1.3 και 3.3.1.4 του Κεφαλαίου αυτού.

4. Δεδομένα Δημιουργίας ΠΑΗΨΣ

4.1. Απαιτήσεις από τον Κ.Β.Σ.

4.1.1. Είναι υποχρεωτική η εκτύπωση και συμμετοχή στη σήμανση όλων των δεδομένων του περιεχομένου του εκδιδόμενου στοιχείου κατά περίπτωση (τίτλος στοιχείου, πλήρη στοιχεία συμβαλλομένων, πλήρη στοιχεία συναλλαγής κλπ.), όπως αυτά ορίζονται με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992). Κατά την έκδοση στοιχείων στην οποία γίνεται χρήση εντύπων, στα οποία είναι προτυπωμένα τα στοιχεία του εκδότη ή άλλες ενδείξεις, είναι δυνατόν τα στοιχεία αυτά να μην εκτυπώνονται κατά την έκδοση του παραστατικού, με την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα αυτά όπως εμφανίζονται προτυπωμένα, υποχρεωτικά συμμετέχουν στη σήμανση του παραστατικού και αποθηκεύονται στο αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο (...a.txt).

Ειδικά όταν για την έκδοση των στοιχείων γίνεται χρήση εντύπων πολλαπλών αντιτύπων ("καρμπονιζέ"), με προτυπωμένα τα στοιχεία του εκδότη ή άλλες ενδείξεις, είναι δυνατόν να μην συμμετέχουν στη σήμανση του στοιχείου τα δεδομένα αυτά, με την προϋπόθεση ότι υποχρεωτικά το ένα αντίτυπο (στέλεχος) παραμένει προς φύλαξη για όσο χρόνο ορίζεται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.

4.1.2. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης στοιχείων από εκτυπωτικό μηχανισμό (εκτυπωτή), στον οποίο δεν γίνεται χρήση ταυτόχρονης εκτύπωσης πρωτοτύπου και αντιγράφων μέσω χημικού χάρτου ή καρμπόν, ισχύουν τα εξής :

4.1.2.1. Ειδικά για τα στοιχεία του άρθρου 16, παράγραφοι 5, 6 και 10 του Κ.Β.Σ. είναι υποχρεωτική η εκτύπωση και συμμετοχή στη σήμανση, των ενδείξεων προορισμού τους. Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται και σημαίνεται ιδιαίτερο - ξεχωριστό στοιχείο για κάθε προορισμό.

4.1.2.2. Στην περίπτωση έκδοσης Δελτίων Αποστολής συνενωμένων ή μη, τα οποία προορίζονται να αποτελούν συνοδευτικά μεταφοράς αγαθών, εκδίδεται μόνον μια φορά το αντίστοιχο στοιχείο (πρώτο αντίτυπο), στο οποίο εκτυπώνεται και συμμετέχει στη σήμανση, η χαρακτηριστική ένδειξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ".

4.1.2.3. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης περισσοτέρων αντιτύπων, υποχρεωτικά εκτυπώνονται και συμμετέχουν στη σήμανση, οι ενδείξεις που ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 18, παράγραφος 4 του Κ.Β.Σ.

4.2. Χρήση συγκεκριμένης κωδικοποίησης - κωδικοσελίδας.

4.2.1. Για τον σχηματισμό της ΠΑΗΨΣ κάθε εκδιδομένου στοιχείου, αλλά και της γενικής ημερήσιας ΠΑΗΨΣ, ακολουθείται το πρότυπο της θέσης / σειράς των χαρακτήρων - συμβόλων, ΕΛΟΤ-928, ανεξάρτητα από την εσωτερική παράσταση εντός της ΕΑΦΔΣΣ, των εκτυπούμενων συμβόλων και χαρακτήρων.

4.3. Ειδικοί χαρακτήρες - χαρακτήρες ελέγχου μορφοποίησης

4.3.1. Στην περίπτωση που η εκτύπωση των δελτίων των εκδιδομένων στοιχείων περιλαμβάνει και άλλους ειδικούς χαρακτήρες μορφοποίησης κειμένου (π.χ. έντονης γραφής, διπλού ύψους, πλάτους, κλίσης συμβόλων, χρώματος, οριζοντίων ή καθέτων γραμμών κλπ), τότε αυτοί δεν αποστέλλονται στην ΕΑΦΔΣΣ και δεν συμμετέχουν στον σχηματισμό της ΠΑΗΨΣ του στοιχείου.

4.3.2. Δεν απαιτείται η εμφάνιση και η μορφοποίηση (έντονη γραφή, διπλό ύψος, κλίση γραμμάτων, εικόνες, γραφικά κλπ) στο κείμενο που περιέχεται (και μπορεί να εκτυπώνεται), στο μόνιμα αποθηκευμένο στον Η/Υ αρχείο του συγκεκριμένου στοιχείου, να ταυτίζεται απόλυτα στην μορφή με το εκδοθέν.

4.4. Χρήση Γραφικών - Εικόνων.

4.4.1. Στην περίπτωση που στην εκτύπωση των δελτίων των εκδιδομένων στοιχείων γίνεται χρήση γραφικών ή εικόνας (π.χ. διαφημιστικών μηνυμάτων κλπ.), τότε για τον σχηματισμό της ΠΑΗΨΣ και τη σήμανση του στοιχείου, τα δεδομένα που αφορούν την εικόνα ή το γραφικό, αντικαθίστανται από την ενδεικτική λέξη "[Εικόνα]", μέσα σε όρθιες αγκύλες.

4.4.2. Εάν στην εκτύπωση γίνεται χρήση εικόνων ή γραφικών, τότε αυτά δεν επιτρέπεται να έχουν αναφορές σε ποσά και ποσότητες ή να παραπλανούν ή να παραπέμπουν σε οποιεσδήποτε παρανοήσεις των δεδομένων του εκδιδομένου στοιχείου και το μέγεθός τους δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το αντίστοιχο μέγεθος έξι (6) απλών γραμμών κειμένου.

4.5. Δημιουργία ΠΑΗΨΣ στοιχείου

4.5.1. Για την δημιουργία της ΠΑΗΨΣ, αποστέλλονται στην ΕΑΦΔΣΣ όλα ανεξαιρέτως τα σύμβολα και οι χαρακτήρες που είναι εκτυπώσιμοι στο δελτίο του στοιχείου, ώστε να υπάρχει ταύτιση χαρακτήρων και αριθμού γραμμών κειμένου. Για το σκοπό αυτό -όταν και όπου απαιτείται- αποστέλλονται επιπλέον και οι εξής κωδικοί χαρακτήρες και μόνον αυτοί:

- κενού χαρακτήρα - διαστήματος (space)

- στηλοθέτη (TAB)

- αλλαγής γραμμής (line feed - LF)

- αρχής νέας γραμμής (carriage return - CR)

- αλλαγής σελίδας (next page - NP)

- τέλους αρχείου (end of file - EOF)

4.5.2. Η ΕΑΦΔΣΣ αφού λάβει το σύνολο των απαιτούμενων δεδομένων, προσθέτει σε αυτά άμεσα, χωρίς καμία άλλη ενδιάμεση παρεμβολή, μια συμβολοσειρά σταθερού μήκους 33 χαρακτήρων η οποία αποτελείται από:

- τους 11 χαρακτήρες - ψηφία του αριθμού μητρώου της ΕΑΦΔΣΣ από την οποία έχει προέλθει και οι οποίοι αποτελούνται από τα 3 γράμματα της έγκρισης και από τα 8 ψηφία του εργοστασιακού σειριακού αριθμού παραγωγής χωρίς ενδιάμεσα κενά.

- τον γενικό αύξοντα αριθμό σήμανσης - έκδοσης στοιχείου σε μορφή μετρητή σταθερού μήκους 8 ψηφίων. Ο α/α αναγράφεται στο δεξιότερο μέρος και οι τυχόν υπόλοιπες θέσεις (μέχρι τον αριθμό 8) των ψηφίων συμπληρώνονται με 0. Δεν παρεμβάλλεται κανένα σύμβολο διαχωρισμού τριάδων (εκατοντάδων, χιλιάδων κλπ).

- τον ημερήσιο αύξοντα αριθμό σήμανσης - έκδοσης στοιχείου σε μορφή μετρητή σταθερού μήκους 4 ψηφίων. Ο α/α αναγράφεται στο δεξιότερο μέρος και οι τυχόν υπόλοιπες θέσεις (μέχρι τον αριθμό 4) των ψηφίων συμπληρώνονται με 0. Δεν παρεμβάλλεται κανένα σύμβολο διαχωρισμού τριάδων (εκατοντάδων, χιλιάδων κλπ).

- την σταθερού μήκους 10 χαρακτήρων αλληλουχία, η οποία προσδιορίζει την ημερομηνία και την ώρα δημιουργίας της ΠΑΗΨΣ και σήμανσης του στοιχείου ως εξής : ΕΕΜΜΗΗΩΩΛΛ, όπου ΕΕ είναι το έτος, ΜΜ ο μήνας, ΗΗ η ημερομηνία, ΩΩ η ώρα και ΛΛ τα λεπτά.

4.5.3. Τα δεδομένα αυτά επεξεργάζονται από την ΕΑΦΔΣΣ μέσω του ειδικού ασφαλούς αλγορίθμου SHA-1, και από το αποτέλεσμα της επεξεργασίας προκύπτει η ΠΑΗΨΣ, του συγκεκριμένου στοιχείου, η οποία και αποστέλλεται μαζί με την ημερομηνία και ώρα σήμανσης και δημιουργίας της ΠΑΗΨΣ, τον ημερήσιο και γενικό α/α αρίθμησης σήμανσης στοιχείου και τον αρ. μητρώου της ΕΑΦΔΣΣ, στον διασυνδεόμενο Η/Υ, για την αποτύπωση - εκτύπωση στο υπό έκδοση στοιχείο και την δημιουργία και αποθήκευση του αντίστοιχου ηλεκτρονικού αρχείου της ΠΑΗΨΣ- Συμβολοσειράς Σήμανσης.

4.5.4. Οι χαρακτήρες σηματοδότησης τέλους γραμμής για το σύνολο των σημαινόμενων δεδομένων και των αντιστοίχων διαφυλασσομένων αρχείων, κάθε στοιχείου (παραστατικού), υποχρεωτικά εμπίπτουν σε μια από τις τρεις εξής περιπτώσεις :

α. Απλός χαρακτήρας line feed - κωδικός : 0Α(hex)

β. Απλός χαρακτήρας carriage return - κωδικός 0D(hex)

γ. Ζεύγος χαρακτήρων carriage return και line feed - κωδικοί 0D(hex) και 0Α(hex). Στην περίπτωση αυτή δεν επιτρέπεται ανάμεσά στους χαρακτήρες αυτούς να παρεμβάλλονται χαρακτήρες κενού διαστήματος (spaces). Στην περίπτωση σηματοδότησης αλλαγής σελίδας ή τέλους δεδομένων - αρχείου, είναι δυνατόν ως σηματοδότηση τέλους γραμμής να εκλαμβάνεται μόνον ο αντίστοιχος χαρακτήρας σηματοδότησης αλλαγής σελίδας ή τέλους αρχείου.

4.6. Αποτύπωση - εκτύπωση ΠΑΗΨΣ στο εκδιδόμενο στοιχείο - Συμβολοσειρά Σήμανσης Στοιχείου.

4.6.1. Η αποτύπωση - εκτύπωση της ΠΑΗΨΣ στο εκδιδόμενο από τον διασυνδεόμενο Η/Υ στοιχείο, γίνεται από το λογισμικό υποστήριξης της ΕΑΦΔΣΣ, το οποίο αφού λάβει τα προαναφερθέντα δεδομένα, ενσωματώνει στο προς εκτύπωση δελτίο του στοιχείου, την συμβολοσειρά της Σήμανσης του στοιχείου.

4.6.2. Η ενσωμάτωση της Συμβολοσειράς της Σήμανσης του στοιχείου εντός του περιεχομένου του στοιχείου αποτελεί πλέον μέρος του. Η τοποθέτηση της Συμβολοσειράς Σήμανσης, γίνεται σε επόμενη κενή εκτυπώσιμη γραμμή από αυτήν των τελευταία εκτυπώσιμων δεδομένων της τελευταίας σελίδας του στοιχείου, είναι σταθερού μήκους και περιλαμβάνει ακριβώς τους ίδιους 77 χαρακτήρες, οι οποίοι αποθηκεύονται και στο αντίστοιχο αρχείο της ΠΑΗΨΣ-Συμβολοσειράς Σήμανσης στον Η/Υ.

Στην περίπτωση που το πλάτος του χρησιμοποιούμενου χαρτιού δεν επιτρέπει την εκτύπωση ολόκληρης της συμβολοσειράς σήμανσης σε μια γραμμή, τότε είναι δυνατόν η συμβολοσειρά σήμανσης να εκτυπωθεί σε 2 ή εναλλακτικά 4, συνεχόμενες γραμμές (οι 40 πρώτοι χαρακτήρες στην πρώτη και οι υπόλοιποι 37 στην δεύτερη ή από 20 χαρακτήρες στις τρεις πρώτες γραμμές και οι υπόλοιποι 17 στην τέταρτη). Συγκεκριμένα η συμβολοσειρά Σήμανσης στοιχείου σχηματίζεται από :

- την αλληλουχία των 40 δεκαεξαδικών (ΕΛΟΤ-928) χαρακτήρων της αντίστοιχης ΠΑΗΨΣ του στοιχείου (γίνεται χρήση μόνον αριθμών και κεφαλαίων λατινικών χαρακτήρων 0...9 και A...F).

- ένα κενό χαρακτήρα (διάστημα - space)

- τον ημερήσιο αύξοντα αριθμό σήμανσης - έκδοσης στοιχείου σε μορφή μετρητή σταθερού μήκους 4 ψηφίων. Ο α/α αναγράφεται στο δεξιότερο μέρος και οι τυχόν υπόλοιπες θέσεις (μέχρι τον αριθμό 4) των ψηφίων συμπληρώνονται με 0. Δεν παρεμβάλλεται κανένα σύμβολο διαχωρισμού τριάδων (εκατοντάδων, χιλιάδων κλπ).

- ένα κενό χαρακτήρα (διάστημα - space)

- τον γενικό α/α σήμανσης - έκδοσης στοιχείου σε μορφή μετρητή σταθερού μήκους 8 ψηφίων. Ο α/α αναγράφεται στο δεξιότερο μέρος και οι τυχόν υπόλοιπες θέσεις (μέχρι τον αριθμό 8) των ψηφίων συμπληρώνονται με 0. Δεν παρεμβάλλεται κανένα σύμβολο διαχωρισμού τριάδων (εκατοντάδων, χιλιάδων κλπ).

- ένα κενό χαρακτήρα (διάστημα - space)

- μια σταθερού μήκους αλληλουχία 10 χαρακτήρων, η οποία προσδιορίζει την ημερομηνία και την ώρα δημιουργίας της ΠΑΗΨΣ και σήμανσης του στοιχείου ως εξής : ΕΕΜΜΗΗΩΩΛΛ, όπου ΕΕ είναι το έτος, ΜΜ ο μήνας, ΗΗ η ημερομηνία, ΩΩ η ώρα και ΛΛ τα λεπτά.

- ένα κενό χαρακτήρα (διάστημα - space)

- τον αρ. μητρώου της ΕΑΦΔΣΣ : (3 χαρακτήρες - γράμματα του αριθμού έγκρισης, ένας κενός χαρακτήρας (διάστημα - space), και ο α/α εργοστασιακός σειριακός αριθμός παραγωγής ο οποίος επίσης είναι σταθερού μεγέθους και σχηματίζεται από 8 ψηφία).

4.6.3. Για την διευκόλυνση και την αποφυγή λαθών κατά την αναπαραγωγή - αντιγραφή και έλεγχο της Συμβολοσειράς Σήμανσης, επιτρέπεται αμέσως μετά την Συμβολοσειρά Σήμανσης, η επιπλέον αποτύπωσή της και με τη χρήση γραμμωτού κώδικα (bar code).

4.7. Δημιουργία γενικής ημερήσιας ΠΑΗΨΣ

4.7.1. Για την δημιουργία της γενικής ημερήσιας ΠΑΗΨΣ, το λογισμικό της ΕΑΦΔΣΣ με την ενεργοποίηση της διαδικασίας έκδοσης του Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείου (ΔΗΦΑΣΣ) - "Ζ", προσθέτει στο σύνολο των ΠΑΗΨΣ της ημέρας, (οι οποίες έχουν δημιουργηθεί και αποθηκευθεί στη μνήμη εργασίας, από την έκδοση του αμέσως προηγούμενου δελτίου ΔΗΦΑΣΣ - "Ζ"), την γενική ημερήσια ΠΑΗΨΣ του αμέσως προηγούμενου εκδοθέντος δελτίου ΔΗΦΑΣΣ - "Ζ" και το σύνολο αυτό το επεξεργάζεται μέσω του ειδικού ασφαλούς αλγορίθμου SHA- 1.

4.7.2. Από το αποτέλεσμα της επεξεργασίας αυτής προκύπτει η γενική ημερήσια ΠΑΗΨΣ, η οποία (αφού εκδοθεί το Δελτίο Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείου (ΔΗΦΑΣΣ) - "Ζ"), αποστέλλεται μαζί με την ημερομηνία και ώρα έκδοσης, τον α/α αρίθμησης του δελτίου ΔΗΦΑΣΣ - "Ζ" και τον αρ. μητρώου της ΕΑΦΔΣΣ, στον διασυνδεόμενο Η/Υ, για την δημιουργία και αποθήκευση του αντίστοιχου ηλεκτρονικού αρχείου της γενικής ημερήσιας ΠΑΗΨΣ.

5. Διαδικασία Ελέγχου Ακεραιότητας των εκδιδομένων στοιχείων με βάση τα αποθηκευμένα ηλεκτρονικά αρχεία.

5.1. Ο ελεγχόμενος παρέχει και θέτει σε άμεση χρήση κάθε μέσο και εξοπλισμό για τη διενέργεια του ελέγχου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

5.2. Ο ελεγχόμενος υποχρεούται να :

- παραδίδει αντίγραφα των ηλεκτρονικών αρχείων των στοιχείων που του ζητούνται για έλεγχο σε κατάλληλο μέσο (π.χ. δισκέτες, οπτικούς δίσκους CD κλπ),

- βεβαιώνει και αποδέχεται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ίδια με εκείνα που εντοπίζονται και εκτυπώνονται στη επόμενη παράγραφο, στο βήμα iv.

5.3. Ο έλεγχος ενός στοιχείου μπορεί να περιλαμβάνει τα εξής βήματα :

i. Προσδιορισμό επί του ελεγχόμενου στοιχείου της ημερομηνίας έκδοσής του, καθώς και των στοιχείων της συμβολοσειράς Σήμανσης και της ΕΑΦΔΣΣ, από την οποία προέρχεται.

ii. Εκτύπωση Δελτίου Ανάγνωσης Περιόδου Φορολογικής Μνήμης Ημερήσιων Συνόψεων- (ΔΑΠΦΜΗΣ) για την ημερομηνία αυτή και προσδιορισμό επ΄ αυτού της Γενικής Ημερήσιας ΠΑΗΨΣ.

iii. Πρόσβαση στα φυλασσόμενα ηλεκτρονικά αρχεία στοιχείων και ΠΑΗΨΣ για την ημέρα αυτή και τα οποία αφορούν την συγκεκριμένη ΕΑΦΔΣΣ

iv. Εντοπισμό και εκτύπωση των ηλεκτρονικών αρχείων κειμένου και ΠΑΗΨΣ του στοιχείου που ελέγχεται.

v. Έλεγχο του περιεχομένου του αρχείου κειμένου ("....._a.txt"), με το ελεγχόμενο στοιχείο. Ελέγχεται το περιεχόμενο, ανεξάρτητα από το μέγεθος και την εμφάνιση των χαρακτήρων. (Η συμβολοσειρά Σήμανσης δεν λαμβάνεται υπ΄ όψη). Θα πρέπει να Ταυτίζονται !

vi. Σύγκριση του περιεχομένου του ηλεκτρονικού αρχείου της ΠΑΗΨΣ ("....._b.txt"), με τη Συμβολοσειρά Σήμανσης, η οποία αναγράφεται επί του ελεγχόμενου στοιχείου. Θα πρέπει να Ταυτίζονται !

vii. Χρήση Η/Υ για την εκτέλεση ειδικού προγράμματος δημιουργίας συνόψεων SHA-1, και δημιουργία γενικής ΠΑΗΨΣ από τις επιμέρους ΠΑΗΨΣ κάθε στοιχείου της ημέρας (στην οποία φυσικά συμμετέχει και η ΠΑΗΨΣ του ελεγχόμενου στοιχείου).

viii. Σύγκριση της προκύπτουσας ΠΑΗΨΣ του ελέγχου, με αυτήν που αναγράφεται στο Δελτίο Ανάγνωσης Περιόδου Φορολογικής Μνήμης Ημερήσιων Συνόψεων- (ΔΑΠΦΜΗΣ), του βήματος ii. Θα πρέπει να Ταυτίζονται !

6. Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

6.1. Κύριες Λειτουργίες - Βασικά Χαρακτηριστικά

6.1.1. Τα Βασικά Λειτουργικά Χαρακτηριστικά της ΕΑΦΔΣΣ προσδιορίζονται από τις δυνατότητές της να :

- Επικοινωνεί με διασυνδεόμενο Η/Υ για λήψη δημοσιονομικών δεδομένων για κάθε έκδοση στοιχείου που χειρίζεται ο Η/Υ.

- Επεξεργάζεται τα δεδομένα αυτά και δημιουργεί μέσω του ειδικού Ασφαλούς Αλγορίθμου SHA-1, μια μονοσήμαντη ΠΑΗΨΣ, για κάθε ένα εκδιδόμενο στοιχείο.

- Αριθμεί και διαφυλάσσει στη μνήμη εργασίας κάθε δημιουργούμενη ΠΑΗΨΣ.

- Εκδίδει το σχετικό ΔΦΣΣ.

- Αποστέλλει για κάθε δημιουργηθείσα ΠΑΗΨΣ, την ίδια την ΠΑΗΨΣ, την ημερομηνία και ώρα δημιουργίας της, την αρίθμησή της, τον αρ. Μητρώου ΕΑΦΔΣΣ, καθώς και οποιοδήποτε απαιτούμενο στοιχείο, στον διασυνδεόμενο Η/Υ.

- Με την ημερήσια διαδικασία έκδοσης του ΔΗΦΑΣΣ - "Ζ", δημιουργεί, μέσω του ειδικού Ασφαλούς Αλγορίθμου SHA-1, την μονοσήμαντη γενική ΠΑΗΨΣ όλων των ΠΑΗΨΣ της ημέρας και την αποθηκεύει μόνιμα στη Φορολογική Μνήμη, μαζί με όλα τα λοιπά απαραίτητα στοιχεία (ημερήσιος αριθμός ΠΑΗΨΣ, κλπ).

- Αποστέλλει την δημιουργηθείσα γενική ημερήσια ΠΑΗΨΣ και οποιοδήποτε απαιτούμενο στοιχείο, στον διασυνδεόμενο Η/Υ.

- Εκδίδει όλα τα απαραίτητα δελτία, όπως τα ΕΦΔ και τα λοιπά διαγνωστικά ή πληροφοριακά δελτία χειρισμών και προγραμματισμού.

- Ανιχνεύει οποιαδήποτε βλάβη της μνήμης εργασίας καθώς και κάθε περίπτωση αποσύνδεσης του διασυνδεόμενου Η/Υ, κατά την επικοινωνία της με αυτόν.

7. Τεχνικά Χαρακτηριστικά

7.1. Γενικά για τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ΕΑΦΔΣΣ, ισχύουν τα όσα ορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους του Κεφαλαίου 2. Ειδικά όμως οι επόμενες παράγραφοι εξειδικεύουν τις τεχνικές απαιτήσεις για τις ΕΑΦΔΣΣ ως εξής :

7.2. Ηλεκτρική Τροφοδοσία

7.2.1. Οι ΕΑΦΔΣΣ διαθέτουν αυτόνομη είσοδο παροχής τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος, είτε εναλλασσομένου (Τάσεως 230V +- 10%.συχνότητος 50Hz +- 5%.), είτε συνεχούς (12 ή 24 V DC).

7.2.2. Ενδεχόμενη εξωτερική ηλεκτρική τροφοδοτική διάταξη (ανορθωτής - μετασχηματιστής κλπ), θεωρείται αναπόσπαστο τμήμα της ΕΑΦΔΣΣ και της έγκρισής της.

7.2.3. Σε κατάσταση λειτουργίας σε σύνδεση με διασυνδεόμενο σύστημα Η/Υ, η ηλεκτρική τροφοδοσία της ΕΑΦΔΣΣ, είναι δυνατόν να λαμβάνεται από τον διασυνδεόμενο Η/Υ.

7.3. Μνήμη εργασίας - ασφάλεια δεδομένων

7.3.1. Η μνήμη εργασίας είναι η μονάδα όπου ενταμιεύονται τα προγράμματα, οι ΠΑΗΨΣ για κάθε σημαινόμενο στοιχείο και τα ενδιάμεσα δεδομένα επεξεργασίας που απαιτούνται ή δημιουργούνται κατά την ημερήσια λειτουργία της ΕΑΦΔΣΣ.

7.3.2. Στην μνήμη εργασίας τηρούνται και όλοι οι απαραίτητοι αθροιστές, όπως ο ημερήσιος μετρητής εκδοθεισών δελτίων σήμανσης, τυχόν άλλοι απαραίτητοι αθροιστές π.χ. αριθμός βλαβών (CMOS Error), επεμβάσεις εξουσιοδοτημένων τεχνικών κ.λ.π.

7.3.3. Το λογισμικό της ΕΑΦΔΣΣ προστατεύει με ειδικό σύστημα ασφάλειας το περιεχόμενο της μνήμης εργασίας και δεν επιτρέπει με κανένα τρόπο την ακύρωση / διαγραφή, η αφαίρεση αριθμών από τους ημερήσιους σωρευτές / αθροιστές της μνήμης εργασίας.

7.3.4. Δεν είναι δυνατή σε καμιά περίπτωση η πράξη της αφαίρεσης, ούτε η διαγραφή δεδομένων από τη μνήμη εργασίας, ούτε η επικάλυψή τους με άλλα.

7.3.5. Ο μηδενισμός της μνήμης εργασίας γίνεται μόνον μετά την επιτυχή μεταφορά και εγγραφή των απαραίτητων στοιχείων στη φορολογική μνήμη. Τα δεδομένα που εγγράφονται στην φορολογική μνήμη και εκτυπώνονται στο δελτίο ΔΗΦΑΣΣ - "Ζ", προέρχονται αποκλειστικά και μόνο από αυτά που έχουν διαμορφωθεί και συσσωρευτεί στη μνήμη εργασίας της ΕΑΦΔΣΣ. Το λογισμικό της ΕΑΦΔΣΣ δεν επιτρέπει με κανένα τρόπο την έκδοση του δελτίου ΔΗΦΑΣΣ - "Ζ" κατευθείαν, από δεδομένα που έχουν προσχηματισθεί σε διασυνδεόμενο σύστημα Η/Υ και προέρχονται κατ΄ ευθείαν απ΄ αυτό.

7.4. Βλάβη Μνήμης Εργασίας (CMOS Error)

7.4.1. Η ΕΑΦΔΣΣ διαθέτει κατάλληλα ηλεκτρονικά κυκλώματα ή και λογισμικό, για την ανίχνευση, αρίθμηση και καταγραφή οποιασδήποτε βλάβης της μνήμης εργασίας (CMOS Error).

7.4.2. Η διαπίστωση της βλάβης της μνήμης εργασίας σηματοδοτείται από την ΕΑΦΔΣΣ, με σχετικό προειδοποιητικό ηχητικό σήμα, ή και την εκτύπωση αντίστοιχου ενδεικτικού μηνύματος.

7.4.3. Πέραν αυτού, τα ηλεκτρονικά κυκλώματα και το λογισμικό της ΕΑΦΔΣΣ, δεν επιτρέπουν καμία λειτουργία της ΕΑΦΔΣΣ, πριν από την αποκατάσταση της βλάβης.

7.4.4. Η βλάβη της μνήμης εργασίας γίνεται αντιληπτή από το λογισμικό υποστήριξης του διασυνδεόμενου Η/Υ, σε κάθε προσπάθεια επικοινωνίας του με την ΕΑΦΔΣΣ, και με κατάλληλο μήνυμα, προειδοποιεί το χειριστή του Η/Υ για το γεγονός αυτό.

7.4.5. Μετά από κάθε ανίχνευση βλάβης της μνήμης εργασίας :

- Η βλάβη, αφού ανιχνευθεί από τα κυκλώματα της ΕΑΦΔΣΣ, αποκαθίσταται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό και καταγράφεται στο συνοδευτικό βιβλιάριο συντήρησης.

- Ενεργοποιείται με ευθύνη του κατόχου - χειριστή της ΕΑΦΔΣΣ, το λογισμικό υποστήριξης της ΕΑΦΔΣΣ, που ευρίσκεται στο διασυνδεόμενο Η/Υ.

- Αποστέλλονται εκ νέου στην ΕΑΦΔΣΣ τα δεδομένα όλων των φορολογικών στοιχείων, ένα - ένα, με την σειρά που εκδόθηκαν - "σημάνθηκαν" προ της εμφανίσεως της βλάβης της μνήμης εργασίας για την εκ νέου δημιουργία των απαραίτητων συνόψεων (ΠΑΗΨΣ) και λοιπών δημοσιονομικών δεδομένων (αθροιστών κλπ), τα οποία είναι απαραίτητα για την δημιουργία της γενικής ημερήσιας "σύνοψης - υπογραφής".

- Στην περίπτωση αυτή, για κάθε εκ νέου σημαινόμενο στοιχείο, επιστρέφεται στον διασυνδεόμενο Η/Υ, η νέα ΠΑΗΨΣ και τα δεδομένα της Συμβολοσειράς Σήμανσης. Το λογισμικό του Η/Υ προσθέτει τη νέα Συμβολοσειρά Σήμανσης, ως νέα γραμμή στο τέλος του αντίστοιχου ηλεκτρονικού αρχείου της ΠΑΗΨΣ - Συμβολοσειράς Σήμανσης, του συγκεκριμένου στοιχείου.

- Στα εκ νέου εκδιδόμενα ΔΦΣΣ, υποχρεωτικά αναγράφεται η χαρακτηριστική ένδειξη "ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ"

- Εκδίδεται υποχρεωτικά το σχετικό Δελτίο Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείου - (ΔΗΦΑΣΣ) - "Ζ".

7.5. Για την Ενταμίευση δεδομένων στη φορολογική μνήμη

7.5.1. Στη φορολογική μνήμη ενταμιεύονται όλες οι φορολογικού ενδιαφέροντος πληροφορίες και συγκεκριμένα:

α) Σταθερά στοιχεία

11. 1. Αριθμός Μητρώου της ΕΑΦΔΣΣ. Παραμένει αμετάβλητος κατά την διάρκεια ζωής της ΕΑΦΔΣΣ και αλλάζει μόνο όταν γίνει αντικατάσταση της φορολογικής μνήμης με καινούργια (λόγω βλάβης, πλήρωσης αυτής με δεδομένα ή μεταβίβασης).

12. 2. Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο ή επωνυμία χρήστη - κατόχου της ΕΑΦΔΣΣ

13. 3. Διεύθυνση εγκατάστασης χρήστη - κατόχου

14. 4. Δραστηριότητα, Επάγγελμα χρήστη - κατόχου

15. 5. ΑΦΜ και αρμόδια ΔΟΥ χρήστη - κατόχου

β) Στοιχεία που παράγονται από την ημερήσια κίνηση

Είναι υποχρεωτική η εγγραφή των παραγομένων δεδομένων της ημερήσιας κίνησης από τη μνήμη εργασίας στη φορολογική μνήμη.

Αφού ολοκληρωθεί η ημερήσια κίνηση με τη διαδικασία έκδοσης του Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων (ΔΗΦΑΣΣ) - Ζ. ενταμιεύεται στη φορολογική μνήμη μία εγγραφή με την ημερομηνία και ώρα, και με τα ακόλουθα στοιχεία:

16. 1. Το πλήθος των ημερήσιων εκδοθέντων Δελτίων Φορολογικής Σήμανσης Στοιχείου - (ΔΦΣΣ).

17. 2. Το πλήθος των εκδοθέντων Δελτίων Φορολογικής Σήμανσης Στοιχείου - (ΔΦΣΣ) από την έναρξη λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ.

18. 3. Το πλήθος βλαβών μνήμης εργασίας (CMOS Error) από την έναρξη λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ.

19. 4. Το πλήθος αλλαγών λεκτικών χρήστη - κατόχου από την έναρξη λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ.

20. 5. Το πλήθος αποσυνδέσεων της ΕΑΦΔΣΣ, από την έναρξη λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ.

21. 6. Το πλήθος "επεμβάσεων" εξουσιοδοτημένου τεχνικού, από την έναρξη λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ.

22. 7. Το χαρακτήρα (byte) ελέγχου για αναγνώριση αληθούς εγγραφής στη φορολογική μνήμη.

7.6. Ρολόι ΕΑΦΔΣΣ και Ώρα έκδοσης δελτίων

Οι ΕΑΦΔΣΣ διαθέτουν υποχρεωτικά ενσωματωμένη δυνατότητα αυτόματης προσαρμογής του ρολογιού στη θερινή και χειμερινή ώρα αντίστοιχα.

7.7. Εκτυπωτικός μηχανισμός ΕΑΦΔΣΣ.

7.7.1. Γενικά για τον εκτυπωτικό μηχανισμό των ΕΑΦΔΣΣ, ισχύουν τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 3 του Κεφαλαίου 2 για τον Εκτυπωτή Νομίμων Αποδείξεων.

7.7.2. Ειδικά όμως για τις ΕΑΦΔΣΣ, δεν είναι υποχρεωτική η τήρηση αντιγράφου των εκδιδομένων δελτίων, δηλ. δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη και χρήση δεύτερου ρολού στελέχους του φορολογικού εκτυπωτή, όπως επίσης δεν είναι απαραίτητη η χρήση Ηλεκτρονικού Τρόπου διαφύλαξης αντιγράφων εκδιδομένων δελτίων, όπως περιγράφονται στις παραγράφους 3.4, 4 και 5 του Κεφαλαίου 2.

7.8. Θύρα για την ανάγνωση της φορολογικής μνήμης

7.8.1. Η ΕΑΦΔΣΣ διαθέτει υποχρεωτικά ιδιαίτερη σειριακή θύρα (RS232) που προορίζεται για την ανάγνωση των στοιχείων της φορολογικής μνήμης. Η θύρα αυτή είναι ανεξάρτητη και διάφορη της ΕΘΕΔ. Η σειριακή αυτή θύρα είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται και για διασύνδεση με συσκευές και χειριστήρια προγραμματισμού και δηλώσεων παραμέτρων της ΕΑΦΔΣΣ. Για τη σειριακή θύρα ανάγνωσης της φορολογικής μνήμης, ισχύουν κατ΄ αντιστοιχία τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 2.28 του Κεφαλαίου 2.

7.9. Διασύνδεση - Επικοινωνία Δεδομένων

7.9.1. Η σύνδεση της ΕΑΦΔΣΣ με σύστημα διασυνδεόμενου Η/Υ, μέσω της ΕΘΕΔ, δύναται να είναι ενσύρματη ή ασύρματη :

7.9.1.1. Ενσύρματη (μέσω αγώγιμων μεταλλικών επαφών) :

α) είτε απευθείας χωρίς την παρεμβολή καλωδίων (βύσμα με βύσμα),

β) είτε καλωδιακά.

7.9.1.2. Ασύρματη

7.9.2. Στην περίπτωση που η ΕΑΦΔΣΣ είναι κατ΄ ευθείαν ενσύρματα συνδεδεμένη σε θύρα Η/Υ, η οποία δεν αποτελεί θύρα δικτύου, τότε:

7.9.2.1. Στην ΕΘΕΔ συνδέεται μόνον ένα καλώδιο πολλαπλών δυνατοτήτων, (πολύκλωνο ή άλλο), συνεχόμενο, μη διακοπτόμενο και μη συνδεόμενο καλωδιακά ή αλλιώς με άλλες παρεμβαλλόμενες συσκευές.

7.9.2.2. Προσδιορίζεται ρητά από τον κατασκευαστή το είδος του καλωδίου σύνδεσης καθώς και το μήκος της απρόσκοπτης και λειτουργικής επικοινωνίας Η/Υ - της ΕΑΦΔΣΣ.

7.9.2.3. Η κατασκευή και εγκατάσταση του καλωδίου ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της οδηγίας 89/336/ΕΟΚ (EMC).

7.9.2.4. Το καλώδιο σύνδεσης αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ΕΑΦΔΣΣ και της έγκρισής της.

7.9.3. Στην περίπτωση ασύρματης διασύνδεσης, εάν αυτό είναι απαραίτητο, απαιτείται άδεια χρήσης συχνοτήτων από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς.

7.9.4. Η πλήρης περιγραφή, οι συνθήκες και το περιβάλλον του τρόπου διασύνδεσης, καθώς και το πρωτόκολλο επικοινωνίας, κατατίθενται αναλυτικά στην επιτροπή.

7.10. Αποσύνδεση

7.10.1. Ως αποσύνδεση της ΕΑΦΔΣΣ, θεωρείται κάθε αδυναμία αποστολής και λήψης δεδομένων μεταξύ αυτής και του λογισμικού συνεργασίας του διασυνδεόμενου Η/Υ.

7.10.2. Σε περίπτωση ανίχνευσης αποσύνδεσης, κάθε λειτουργία σήμανσης, αποθήκευσης σύνοψης και έκδοσης δελτίων από την ΕΑΦΔΣΣ είναι αδύνατη.

7.10.3. Η αποσύνδεση γίνεται αντιληπτή από το λογισμικό υποστήριξης της ΕΑΦΔΣΣ στον διασυνδεόμενο Η/Υ, σε κάθε προσπάθεια επικοινωνίας του με την ΕΑΦΔΣΣ, και με κατάλληλο μήνυμα, προειδοποιεί το χειριστή του Η/Υ για το γεγονός αυτό. Στην περίπτωση που η αποσύνδεση έγινε μετά την έναρξη της διαδικασίας αποστολής δεδομένων για την δημιουργία ΠΑΗΨΣ και προ της λήψης της, τότε η διαδικασία αυτή ακυρώνεται, ως μη γενομένη, και επαναλαμβάνεται μετά την ανίχνευση της επανασύνδεσης.

7.10.4. Ο μέγιστος χρόνος ανίχνευσης της αποσύνδεσης, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 30 δευτερόλεπτα.

7.10.5. Στην περίπτωση αποσύνδεσης της ΕΑΦΔΣΣ από το διασυνδεόμενο σύστημα, όταν αυτό ευρίσκεται σε κατάσταση αποστολής ή λήψης δεδομένων :

- Το γεγονός αριθμείται ως Α/Α αποσυνδέσεων στη μνήμη εργασίας.

- Αυτόματα η ΕΑΦΔΣΣ σηματοδοτείται ανάλογα, με την εκτύπωση σχετικού μηνύματος Παράνομης Απόδειξης "Αποσύνδεση ΕΘΕΔ # xxx Ημερομηνία : ηη/μμ/εε Ώρα : ωω:λλ". Η εκτύπωση αυτή συνοδεύεται από σχετικό χαρακτηριστικό ηχητικό σήμα και εφόσον δεν έχει μεσολαβήσει διακοπή ηλεκτρικής τροφοδοσίας ή αποκατάσταση της αποσύνδεσης (επανασύνδεση), επαναλαμβάνεται τουλάχιστον 10 φορές, πέραν των οποίων είναι δυνατόν η ΕΑΦΔΣΣ, αυτομάτως να διακόπτει την λειτουργία της.

- Στην περίπτωση που η αποσύνδεση συμβεί πριν, κατά ή μετά την διαδικασία δημιουργίας ΠΑΗΨΣ, μετά από λήψη σχετικών δεδομένων, τότε ακυρώνεται η διαδικασία αυτή και διαγράφεται η τυχόν δημιουργηθείσα ΠΑΗΨΣ, από τη μνήμη εργασίας της ΕΑΦΔΣΣ.

7.10.6. Ο α/α αποσυνδέσεων # xxx εγγράφεται στη Φορολογική Μνήμη, με την έκδοση του Δελτίου Ημερήσιας Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων - "Ζ", σε ιδιαίτερο αθροιστή Αποσυνδέσεων ΕΘΕΔ. Ο αριθμός αυτών των αποσυνδέσεων, είναι συνεχής, προοδευτικός και εμφανίζεται σε κάθε Δελτίο Ημερήσιας Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων - "Ζ".

7.11. Ασφάλεια δεδομένων ΕΑΦΔΣΣ

Η ΕΑΦΔΣΣ δεν επικοινωνεί με τον διασυνδεόμενο Η/Υ - δεν δέχεται ούτε αποστέλλει δεδομένα για σήμανση - από άλλη θύρα εκτός της ΕΘΕΔ. Εάν η ΕΑΦΔΣΣ διαθέτει κανονικό ή περιορισμένων δυνατοτήτων πληκτρολόγιο - χειριστήριο (ενσωματωμένο ή αποσπώμενο), τότε αυτό θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για χειρισμούς προγραμματισμού και δηλώσεων παραμέτρων της ΕΑΦΔΣΣ. Η ΕΑΦΔΣΣ είναι εφοδιασμένη εξ αρχής με ειδικό λογισμικό που δεν επιτρέπει έκδοση δελτίων ΔΦΣΣ κατευθείαν από πληκτρολόγια - χειριστήρια, ή την εισαγωγή δεδομένων για σήμανση στοιχείων και έκδοση δελτίων ΔΦΣΣ από άλλη θύρα ή με άλλο τρόπο πέραν της ΕΘΕΔ.

7.12. Πρόσθετα εξωτερικά χειριστήρια

7.12.1. Η ΕΑΦΔΣΣ διαθέτει την ελάχιστη αναγκαία δυνατότητα εξωτερικών χειρισμών, έτσι ώστε να είναι δυνατή η έκδοση δελτίων απαραίτητων στοιχείων, σε αυτόνομη λειτουργία και κατάσταση αποσύνδεσης από το διασυνδεδεμένο σύστημα Η/Υ. Τέτοια απαραίτητα στοιχεία είναι:

α) η έκδοση του Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείου - (ΔΗΦΑΣΣ) - "Ζ",

β) η έκδοση Δελτίου Συνόψεων - Υπογραφών Ημέρας - (ΔΣΥΜ).

γ) η έκδοση του Δελτίου Ανάγνωσης Περιόδου Φορολογικής Μνήμης Ημερήσιων Συνόψεων - (ΔΑΠΦΜΗΣ), με δυνατότητα επιλογής ημερολογιακής περιόδου και περιόδου από α/α "Ζ" έως α/α "Ζ".

7.12.2. Οι χειρισμοί αυτοί είναι δυνατόν να γίνονται μέσω ειδικών πλήκτρων, κλειδιού ή συνδυασμού αυτών. Ενδεχόμενο αποσπώμενο χειριστήριο για την έκδοση των παραπάνω στοιχείων, θεωρείται αναπόσπαστο τμήμα της ΕΑΦΔΣΣ και της έγκρισής της.

7.12.3. Το χειριστήριο αυτό ή το σημείο σύνδεσής του, στην περίπτωση που αυτό είναι αποσπώμενο, είναι δυνατόν να προστατεύεται, από τυχόν βανδαλισμούς ή άσκοπη χρήση.

7.12.4. Η ΕΑΦΔΣΣ είναι δυνατόν να διαθέτει και άλλες επιπλέον θύρες, οι οποίες όμως είναι αποκλειστικά για την προσθήκη χειριστηρίων όπως πληκτρολογίων και οθονών χειρισμού περισσοτέρων δυνατοτήτων προγραμματισμού, δηλώσεων, ρυθμίσεων, τεχνικού ελέγχου και άλλων απαιτούμενων χειρισμών.

8. Βιβλιάριο συντήρησης - επισκευών

8.1. Γενικά για το Βιβλιάριο συντήρησης - επισκευών των ΕΑΦΔΣΣ, ισχύουν τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 2.20.5. του Κεφαλαίου 2. Ειδικότερα όμως για το Βιβλιάριο συντήρησης - επισκευών των ΕΑΦΔΣΣ ισχύουν οι επόμενες παράγραφοι:

8.2. Γενικές επισημάνσεις για το Βιβλιάριο συντήρησης - επισκευών

8.2.1. Όπου αναφέρεται η φράση "δελτίο ημερήσιας κίνησης Ζ" νοείται αντίστοιχα η φράση "Δελτίο Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων - (ΔΗΦΑΣΣ) - Ζ."

8.2.2. Όπου αναφέρονται οι φράσεις "απόδειξη εσόδου" ή "απόδειξη πληρωμής", "ΑΛΠ - απόδειξη Λιανικής Πώλησης" ή "ΑΠΥ - Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών" νοείται η φράση "Δελτίο Φορολογικής Σήμανσης Στοιχείου - (ΔΦΣΣ)"

8.2.3. Επειδή στη φορολογική μνήμη των ΕΑΦΔΣΣ δεν απαιτείται η αποθήκευση ποσών, ΦΠΑ κλπ, η απαίτηση αυτή δεν ισχύει για τις αντίστοιχες αναφορές, όπου αυτές αναφέρονται, στο Βιβλιάριο συντήρησης - επισκευών των ΕΑΦΔΣΣ. Αντ΄ αυτών αναφέρεται ο συνολικός αριθμός των εκδοθέντων Δελτίων Φορολογικής Σήμανσης Στοιχείων, από την έναρξη λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ (από την ενεργοποίηση της φορολογικής μνήμης).

8.2.4. Δεν επιτρέπεται η έκδοση και η σήμανση στοιχείων από ΕΑΦΔΣΣ, εάν δεν έχει προηγηθεί δήλωση έναρξης λειτουργίας στην αρμόδια ΔΟΥ και της οποίας το Βιβλιάριο συντήρησης - Επισκευών δεν έχει θεωρηθεί. Στη περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή όλες οι διατάξεις που αναφέρονται στην έκδοση αθεώρητων στοιχείων.

8.2.5. Σε ειδικό τμήμα ικανού αριθμού σελίδων, που υπάρχει για τον σκοπό αυτό στο τελευταίο μέρος της πρώτης ενότητας του βιβλιαρίου Συντήρησης και Επισκευών, για τις ΕΑΦΔΣΣ, οι οποίες δεν διαθέτουν ειδικό, ανεξάρτητο λογισμικό υποστήριξης και συνεργασίας (driver), σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος Η/Υ, για τη διαχείριση σήμανσης και έκδοσης - εκτύπωσης στοιχείων, αλλά αυτό γίνεται μέσω του λογισμικού εφαρμογών έκδοσης στοιχείων του διασυνδεόμενου Η/Υ, αναγράφονται τα εξής:

- Τα πλήρη στοιχεία του κατασκευαστή του λογισμικού εφαρμογών.

- Η ακριβής ονομασία διάθεσης και ο τρέχων αριθμός έκδοσης (version) του λογισμικού αυτού.

- Η διαβεβαίωση του κατέχοντος την άδεια καταλληλότητας, ότι το λογισμικό αυτό συνεργασίας με την ΕΑΦΔΣΣ έχει ελεγχθεί, είναι πιστοποιημένο και λειτουργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Β.Σ.

- Η επισήμανση ότι δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η λειτουργία - συνεργασία της ΕΑΦΔΣΣ, με διασυνδεόμενο σύστημα το οποίο έχει άλλο μη πιστοποιημένο λογισμικό εφαρμογών.

8.2.6. Στο τέλος της Δεύτερης Ενότητας του Βιβλιαρίου Συντήρησης - Επισκευών προστίθεται μία σελίδα ή περισσότερες, στις οποίες υπάρχει ικανός χώρος για τουλάχιστον 10 θέσεις θεώρησης - σφράγισης, από αρμόδιο υπάλληλο της ΔΟΥ του κατόχου - χρήστη της ΕΑΦΔΣΣ, για ειδικές περιπτώσεις, που ορίζονται από σχετικές διατάξεις.

9. Παρακολούθηση ΕΑΦΔΣΣ μέσω του συστήματος TAXIS.

Για την παρακολούθηση των ΕΑΦΔΣΣ που εγκαθίστανται σε επιχειρήσεις και επιτηδευματίες, ακολουθείται η διαδικασία που εφαρμόζεται ήδη και στις Φορολογικές Ταμειακές Μηχανές - Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς και Συστήματα, μέσω του συστήματος TAXIS.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Διαδικασίες μεταβίβασης - μεταβολής Φορολογικών Μηχανισμών

1. Γενικά

1.1. Οι παράγραφοι του παρόντος Κεφαλαίου, ορίζουν τις διαδικασίες και τις λεπτομέρειες μεταβίβασης των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) και των Ειδικών Ασφαλών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ).

2. Διαδικασίες Μεταβίβασης - Μεταβολής

Α. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ (ΦΗΜ) - ΓΕΝΙΚΑ

1. Η μεταβίβαση φορολογικού μηχανισμού από χρήστη - επιτηδευματία ή κάτοχο (αυτοπαράδοση) ή η μίσθωση πάγιου εξοπλισμού με παραχώρηση της χρήσης του φορολογικού μηχανισμού σε άλλο επιτηδευματία επιτρέπεται εφόσον προηγουμένως έχει προηγηθεί αντικατάσταση της χρησιμοποιηθείσας φορολογικής μνήμης (παλαιάς) με νέα.

2. Η μεταβίβαση σώματος φορολογικού μηχανισμού χωρίς φορολογική μνήμη, επιτρέπεται εφόσον γίνει πρώτα παύση (και αφαίρεση της παλαιάς φορολογικής μνήμης) και μόνον στις εξής περιπτώσεις:

α) από χρήστη - επιτηδευματία ή κάτοχο σε επιτηδευματία πωλητή - μεταπωλητή (Dealer) φορολογικών μηχανισμών ή κατασκευαστή - εισαγωγέα ή επιχείρηση τεχνικής υποστήριξης φορολογικών μηχανισμών.

β) από επιτηδευματία πωλητή - μεταπωλητή (Dealer) σε άλλο επιτηδευματία επίσης πωλητή - μεταπωλητή (Dealer) φορολογικών μηχανισμών ή κατασκευαστή - εισαγωγέα ή επιχείρηση τεχνικής υποστήριξης φορολογικών μηχανισμών.

γ) Από εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης σε επιτηδευματία πωλητή - μεταπωλητή (Dealer) φορολογικών μηχανισμών ή κατασκευαστή - εισαγωγέα ή επιχείρηση τεχνικής υποστήριξης φορολογικών μηχανισμών.

3. Σε κάθε περίπτωση ο φορολογικός μηχανισμός μεταβιβάζεται από τον πωλητή - μεταπωλητή (Dealer) σε επιτηδευματία - χρήστη, με ενεργή τη φορολογική μνήμη (φορολογοποιημένος).

4. Το θεωρημένο βιβλίο "παραλαμβανομένων φ.τ.μ." το οποίο τηρείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 της Α.Υ.Ο. 1133630/1096/0015/ΠΟΛ. 1326/13.12.1996, από τους επιτηδευματίες οι οποίοι ασκούν πλέον εμπορία μεταχειρισμένων φορολογικών μηχανισμών, μετονομάζεται σε βιβλίο "παραλαμβανομένων φορολογικών μηχανισμών και φορολογικών μνημών" και συνεχίζει να τηρείται θεωρημένο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται με την παραλαβή κάθε μεταχειρισμένος φορολογικός μηχανισμός ή φορολογική μνήμη που παραλαμβάνεται για οποιοδήποτε λόγο εκτός των περιπτώσεων συντήρησης ή επισκευής.

5. Καταργείται η υποχρέωση υποβολής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. αντιτύπου παραστατικού που αφορά μεταβολή φορολογικού μηχανισμού, στις εξής περιπτώσεις:

α. Πώληση σώματος φορολογικού μηχανισμού (χωρίς φορολογική μνήμη).

β. Πώληση νέας φορολογικής μνήμης από τους κατ΄ επάγγελμα πωλητές φορολογικών μηχανισμών για τις πωλήσεις φορολογικών μνημών, που διενεργούν σε άλλους κατ΄ επάγγελμα πωλητές - μεταπωλητές φορολογικών μηχανισμών.

6. Σε κάθε περίπτωση της παρούσας απόφασης στην οποία απαιτείται η θεώρηση Νέου Βιβλιαρίου Συντήρησης και Επισκευών (ΒΣΕ) και η συμπλήρωση του εντύπου Β1 του TAXIS, η συμπλήρωση και υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως ισχύει, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 του N. 1809/1988 παρέλκει, εφόσον τα δεδομένα που αναγράφονται - δηλώνονται με τη δήλωση αυτή καταχωρούνται στον πίνακα στ΄ του εντύπου Β1 του TAXIS, το οποίο στην περίπτωση αυτή πρωτοκολλείται από τη Δ.Ο.Υ.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΜΕ ΝΕΑ - ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

1. Μεταβίβαση μεταχειρισμένου φορολογικού μηχανισμού από χρήστη ή κάτοχο (πωλητή), σε άλλο επιτηδευματία χρήστη (αγοραστή), με αφαίρεση - αντικατάσταση της φορολογικής μνήμης.

1.1. Ενέργειες πωλητή

1.1.1. Αφαίρεση - Αντικατάσταση φορολογικής μνήμης

Πριν την αφαίρεση - αντικατάσταση της φορολογικής μνήμης, υποβάλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., αίτηση, με τη μορφή της Υπεύθυνης Δήλωσης - Αίτησης του άρθρου 8 του N. 1599/1986 όπως ισχύει, στην οποία αναγράφονται:

- Τα πλήρη στοιχεία του πωλητή και του αγοραστή

- Ο αριθμός μητρώου του φορολογικού μηχανισμού, του οποίου αφαιρείται η φορολογική μνήμη λόγω μεταβίβασης.

- Ο τόπος (δηλωμένη διεύθυνση λειτουργίας του φορολογικού μηχανισμού του πωλητή ή του εξουσιοδοτημένου τεχνικού) που θα λάβει χώρα η αφαίρεση - αντικατάσταση της φορολογικής μνήμης, ο οποίος υποχρεωτικά πρέπει να ανήκει στη χωρική αρμοδιότητα της ΔΟΥ της δηλωμένης εγκατάστασης λειτουργίας του φορολογικού μηχανισμού του πωλητή.

- Ο χρόνος αφαίρεσης - αντικατάστασης της Φορολογικής Μνήμης ο οποίος ορίζεται σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών εργάσιμων ημερών και όχι πέραν των πέντε από την υποβολή της Δήλωσης - Αίτησης. Η αφαίρεση - αντικατάσταση της φορολογικής μνήμης γίνεται σε ωράριο εργασίας ΔΟΥ, εφ΄ όσον πρόκειται να παρευρεθεί εφοριακός υπάλληλος.

- Μετά την παρέλευση δύο εργασίμων ημερών από την υποβολή της Δήλωσης - Αίτησης και εφόσον δεν έχει ειδοποιηθεί σχετικά από την αρμόδια ΔΟΥ, ο πωλητής προβαίνει σε αφαίρεση της Φορολογικής Μνήμης.

1.1.2. Κατά την αφαίρεση - αντικατάσταση της φορολογικής μνήμης, με ευθύνη του πωλητή, διενεργούνται οι εξής ενέργειες :

α) Έκδοση δελτίου με τα τελευταία δεδομένα της μνήμης Εκδίδεται το τελικό - προ της αφαίρεσης της φορολογικής μνήμης - Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης "Ζ" ή στην περίπτωση που σ΄ αυτό δεν εμφανίζονται τα τελικά σωρευτικά σύνολα, Δελτίο Αναφοράς (Ανάγνωσης) περιόδου περιεχομένου φορολογικής μνήμης, στο οποίο αναγράφονται από αρχής λειτουργίας της Φορολογικής Μνήμης, τα σωρευτικά αθροιστικά ποσά τζίρου και Φ.Π.Α. ως εξής :

- Τέσσερα (4) ποσά ΦΠΑ που αντιστοιχούν στους συντελεστές Φ.Π.Α. Α,Β,Γ και Δ (4%, 8 %, 18% και 36%)

- Το συνολικό ποσό των ολικών ακαθαρίστων αποφορολογημένων ( χωρίς Φ.Π.Α. ) εσόδων που αντιστοιχούν στους 4 συντελεστές ΦΠΑ Α+Β+Γ+Δ (4%, 8%, 18% και 36%).

- Το ποσό των εσόδων που αντιστοιχούν στο μηδενικό συντελεστή Ε (0%).

β) Βιβλιάριο Συντήρησης

Στο παλαιό Βιβλιάριο Συντήρησης και Επισκευών (ΒΣΕ) του φορολογικού μηχανισμού αναγράφονται σε κατάλληλη σελίδα τα στοιχεία του πωλητή και αγοραστή, η ημερομηνία, ο τόπος, ο αριθμός μητρώου της παλαιάς και της νέας Φορολογικής Μνήμης, κ.λπ., καθώς και τα τελικά σωρευτικά - αθροιστικά ποσά από αρχής λειτουργίας της αφαιρεθείσας (παλαιάς) Φορολογικής Μνήμης. Το ΒΣΕ υπογράφεται και σφραγίζεται από τον πωλητή και από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό καθώς και από τον εφοριακό υπάλληλο, εφόσον παρίσταται.

γ) Αποσφράγιση φορολογικού μηχανισμού

Αποσφραγίζεται ο φορολογικός μηχανισμός από εξουσιοδοτημένο Τεχνικό και αφαιρείται η φορολογική μνήμη και παραδίδεται στον πωλητή, ο οποίος υποχρεούται στη διαφύλαξή της μαζί με το ΒΣΕ για όσο χρονικό διάστημα προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ.

δ) Εκδίδεται το φορολογικό παραστατικό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του N. 1809/1988 όπως ισχύει.

1.1.3. Υποβολή δικαιολογητικών

Υποβάλλονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. το αργότερο, εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αφαίρεσης - αντικατάστασης της φορολογικής μνήμης και έκδοσης του φορολογικού παραστατικού, συμπληρωμένα τα εξής:

- Το έντυπο Β2 του TAXIS. Στην περίπτωση αυτή ως κωδικός παύσης του φορολογικού μηχανισμού στο έντυπο Β2 συμπληρώνεται ο κωδικός 5 - "ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ/ΠΩΛΗΣΗ".

- Φωτοαντίγραφο του εκδοθέντος τελικού Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης "Ζ" ή και Δελτίου Αναφοράς (Ανάγνωσης) περιόδου φορολογικής μνήμης και συγχρόνως προσκομίζεται και επιδεικνύεται το αντίστοιχο πρωτότυπο δελτίο.

- Το παλαιό ΒΣΕ.

1.1.4. Στην περίπτωση που ο πωλητής είναι πρώην επιτηδευματίας (αυτοπαράδοση) όσον αφορά την υποβολή των δικαιολογητικών εφαρμόζεται η εναλλακτική απλοποιημένη διαδικασία του κεφαλαίου Α της παραγράφου ΙΙ της 1095857/264/ΠΟΛ. 1196/0015/13.10.1999 εγκυκλίου, κατά το μέρος που ισχύει.

1.1.5. Ενέργειες Δ.Ο.Υ.

Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΔΟΥ ελέγχει τα παραπάνω υποβληθέντα στοιχεία, σφραγίζει με τα στοιχεία της ΔΟΥ και την ημερομηνία την αντίστοιχη σελίδα του ΒΣΕ, θέτει την υπογραφή του και παραδίδει το ΒΣΕ στον πωλητή - παλαιό πλέον κάτοχο - προς φύλαξη.

1.2. Ενέργειες αγοραστή

1.2.1. Με ευθύνη του αγοραστή και από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό :

α)Τοποθετείται νέα - κενή Φορολογική Μνήμη.

Ο πωλητής (dealer - προμηθευτής) της νέας φορολογικής μνήμης μαζί με την φορολογική μνήμη παραδίδει στο νέο κάτοχο, και το νέο ΒΣΕ, με συμπληρωμένα τα στοιχεία της νέας φορολογικής μνήμης, τον ακριβή τύπο και τα χαρακτηριστικά του φορολογικού μηχανισμού, στον οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί και το σχετικό παραστατικό (Δελτίο Αποστολής ή Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο) το οποίο εκδίδεται κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 4 του N. 1809/88.

β)Ενεργοποιείται η νέα φορολογική μνήμη (φορολογοποίηση).

- Σφραγίζεται με την ειδική σφραγίδα (ζουμπά) με χρήση κατάλληλου υλικού το οποίο δεν επιδέχεται ξέσματα, η ειδική βίδα ("βίδα εφορίας") του φορολογικού μηχανισμού.

- Τίθεται-επικολλάται η νέα μεταλλική ετικέτα, με τα στοιχεία της νέας φορολογικής μνήμης, πλησίον της υπάρχουσας (παλαιάς).

γ) Εκδίδεται Δελτίο ημερήσιας κίνησης "Ζ"

- Εκδίδεται Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης "Ζ" ή Δελτίο Αναφοράς (Ανάγνωσης) φορολογικής μνήμης, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.Β.1.1.2α΄ του Κεφαλαίου αυτού, της παρούσας απόφασης. Στην περίπτωση αυτή τα αναγραφόμενα ποσά θα πρέπει να είναι με μηδενικές αξίες.

Η αναγραφόμενη ημερομηνία στο εκδοθέν δελτίο, δεν πρέπει να είναι πέραν των δύο εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του στην αρμόδια ΔΟΥ. 1.2.2. Υποβολή δικαιολογητικών

Υποβάλλονται στην αρμόδια ΔΟΥ το αργότερο εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία τοποθέτησης της νέας φορολογικής μνήμης και λήψης του παραστατικού, συμπληρωμένα τα εξής :

- Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 του N. 1809/1988.

- Το έντυπο Β1 του TAXIS.

- Το έντυπο Β2 του TAXIS. Στην περίπτωση αυτή ως κωδικός έναρξης του φορολογικού μηχανισμού στο έντυπο Β2 συμπληρώνεται ο κωδικός 3 - "ΑΓΟΡΑ ΝΕΑΣ ΜΝΗΜΗΣ".

- Αντίτυπο παραστατικού αγοράς της νέας Φορολογικής Μνήμης.

- Φωτοαντίγραφο του προσφάτως εκδοθέντος Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης "Ζ" ή και του Δελτίου Ανάγνωσης Φορολογικής Μνήμης, με προσκόμιση-επίδειξη του αντίστοιχου πρωτοτύπου δελτίου, στο οποίο αναγράφονται από αρχής λειτουργίας της νέας Φορολογικής Μνήμης, τα σωρευτικά αθροιστικά ποσά τζίρου και Φ.Π.Α., όπως καθορίζονται στην παράγραφο 2.Β.1.2.1.γ΄ του Κεφαλαίου αυτού.

- Το Νέο ΒΣΕ, με συμπληρωμένα τα στοιχεία της παραγράφου 2.Β.1.2.1α΄ του Κεφαλαίου αυτού.

1.2.3. Ενέργειες Δ.Ο.Υ.

Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΔΟΥ ελέγχει τα παραπάνω υποβληθέντα στοιχεία, θεωρεί το νέο ΒΣΕ, σφραγίζει με τα στοιχεία της ΔΟΥ και την ημερομηνία την αντίστοιχη σελίδα, θέτει την υπογραφή του και παραδίδει το σφραγισμένο - θεωρημένο ΒΣΕ στον νέο κάτοχο.

Για την θεώρηση κάθε νέου ΒΣΕ εφαρμόζεται η διαδικασία που ορίζεται από την Α.Υ.Ο. 1027421/680/0006Β/ΠΟΛ. 1078/24.2.1998 (ΦΕΚ 193Β΄/3-3-1998) και την 1035798/224/0015/ΠΟΛ. 1086/5.4.1999 εγκύκλιο (πχ επικόλληση του ειδικού ενσήμου της πράξης θεώρησης που εκδίδεται μέσω του συστήματος TAXIS).

2. Μεταβίβαση μεταχειρισμένου σώματος Φορολογικού Μηχανισμού από κάτοχο (εκτός από κατ΄ επάγγελμα πωλητή - dealer) ή χρήστη, σε κατ΄ επάγγελμα πωλητή - dealer (Αγοραστή), με αφαίρεση της Φορολογικής Μνήμης.

2.1. Ενέργειες Πωλητή

2.1.1. Αφαίρεση φορολογικής μνήμης Πριν την αφαίρεση της φορολογικής μνήμης υποβάλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. αίτηση, με τη μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης - Αίτησης του άρθρου 8 του N. 1599/1986 όπως ισχύει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.Β.1.1.1. του Κεφαλαίου αυτού.

2.1.2. Κατά την αφαίρεση της φορολογικής μνήμης με ευθύνη του πωλητή, διενεργούνται τα εξής:

α) Έκδοση δελτίου με τα τελευταία δεδομένα της μνήμης. Ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 1.1.2α΄ της παρούσας απόφασης.

β) Βιβλιάριο συντήρησης-Συνοδευτικά παραστατικά σώματος φορολογικού μηχανισμού.

Στην ειδική σελίδα του ΒΣΕ του φορολογικού μηχανισμού, αναγράφονται τα στοιχεία, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.Β.1.1.2β΄ του Κεφαλαίου αυτού. Στην περίπτωση αυτή η σελίδα αυτή του ΒΣΕ επέχει θέση Πρωτοκόλλου Αφαίρεσης Φορολογικής μνήμης. Φωτοαντίγραφο της σελίδας στην οποία έγινε η καταχώρηση των στοιχείων συμπληρώνεται με τα στοιχεία του εξουσιοδοτημένου τεχνικού, ο οποίος αφαίρεσε την φορολογική μνήμη και επανασφράγισε το σώμα του φορολογικού μηχανισμού, καθώς και με τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας - επιχείρησης στην οποία εργάζεται, υπογράφεται από αυτόν και παραδίδεται στον αγοραστή μαζί με το εκδοθέν παραστατικό.

γ) Αποσφράγιση - επανασφράγιση φορολογικού μηχανισμού Αποσφραγίζεται ο φορολογικός μηχανισμός από εξουσιοδοτημένο τεχνικό και αφαιρείται η Φορολογική Μνήμη και στη συνέχεια ο εξουσιοδοτημένος τεχνικός σφραγίζει το σώμα του φορολογικού μηχανισμού με την ειδική σφραγίδα (ζουμπά), με χρήση κατάλληλου υλικού το οποίο δεν επιδέχεται ξέσματα, την ειδική βίδα ("βίδα εφορίας") του φορολογικού μηχανισμού.

Η φορολογική μνήμη παραδίδεται στον πωλητή ο οποίος υποχρεούται στη διαφύλαξή της, μαζί με το ΒΣΕ, για όσο χρονικό διάστημα προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ.

δ) Συνοδευτικά παραστατικά Το φωτοαντίγραφο της σελίδας Πρωτόκολλο Αφαίρεσης φορολογικής μνήμης του ΒΣΕ και του παραστατικού, συνοδεύουν το σώμα του ανωτέρω φορολογικού μηχανισμού σε κάθε περίπτωση μεταβίβασής του.

2.1.3. Υποβολή δικαιολογητικών

- Υποβάλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. το αργότερο εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αφαίρεσης της φορολογικής μνήμης συμπληρωμένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.Β.1.1.3. του Κεφαλαίου αυτού. Στην περίπτωση αυτή ως κωδικός παύσης του φορολογικού μηχανισμού στο έντυπο Β2 συμπληρώνεται ο κωδικός 6 - "ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ".

2.1.4. Ενέργειες Δ.Ο.Υ. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΔΟΥ ελέγχει τα παραπάνω υποβληθέντα στοιχεία, σφραγίζει με τα στοιχεία της ΔΟΥ και την ημερομηνία την αντίστοιχη σελίδα του ΒΣΕ, θέτει την υπογραφή του και παραδίδει το σφραγισμένο ΒΣΕ στον πωλητή - παλαιό πλέον κάτοχο - προς φύλαξη.

2.2. Ενέργειες Αγοραστή

α) Ο αγοραστής - μεταπωλητής (dealer) συμπληρώνει άμεσα το θεωρημένο βιβλίο "Παραλαμβανομένων Φορολογικών Μηχανισμών και Φορολογικών μνημών" (1133630/1096/ΠΟΛ. 1326/0015/13.12.1996) ως εξής :

- Ημερομηνία παραλαβής.

- Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία του παραδίδοντος χρήστη ή κατόχου.

- Είδος και τύπος (μοντέλο) του φορολογικού μηχανισμού

- Αριθμός μητρώου του φορολογικού μηχανισμού. Κατά τη μεταπώληση του σώματος του φορολογικού μηχανισμού σε άλλο πωλητή - μεταπωλητή (Dealer) αναγράφεται στο ίδιο βιβλίο η ημερομηνία παράδοσης ή αποστολής κατά περίπτωση καθώς και ο αριθμός του σχετικού φορολογικού παραστατικού και παραδίδεται ή αποστέλλεται μαζί με τα συνοδευτικά παραστατικά (παράγραφος 2.Β.2.1.2δ΄, του Κεφαλαίου αυτού).

β) Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης μεταχειρισμένων φορολογικών μηχανισμών που ευρίσκονται στην κατοχή μεταπωλητών, και είχαν αποκτηθεί προ της έναρξης ισχύος εφαρμογής του μέτρου (1.1.2003), αφαιρείται η φορολογική μνήμη με ευθύνη του κατόχου μεταπωλητή. Ο μεταπωλητής υποχρεούται να διαφυλάξει την αφαιρεθείσα φορολογική μνήμη, μαζί με το αντίστοιχο συνοδευτικό βιβλιάριο συντήρησης για όσο χρονικό διάστημα προβλέπουν οι διατάξεις του Κ.Β.Σ. Στις περιπτώσεις αυτές ο αγοραστής - κατ΄ επάγγελμα μεταπωλητής δεν έχει υποχρέωση γνωστοποίησης ή υποβολής δικαιολογητικών στην αρμόδια ΔΟΥ.

3. Εγκατάσταση Νέας Φορολογικής Μνήμης σε σώμα μεταχειρισμένου Φορολογικού Μηχανισμού από μεταπωλητή - dealer (Πωλητή) και μεταβίβαση του Φορολογικού Μηχανισμού (με ενεργοποιημένη τη νέα φορολογική μνήμη) σε νέο χρήστη (Επιτηδευματία - Αγοραστή).

3.1. Ενέργειες πωλητή (dealer)

Ο πωλητής (dealer) ο οποίος κατέχει σώμα φορολογικού μηχανισμού με τα απαραίτητα συνοδευτικά παραστατικά (παράγραφος 2.Β.2.1.2δ΄ του Κεφαλαίου αυτού), πριν από την μεταβίβαση φορολογικού μηχανισμού σε νέο χρήστη (επιτηδευματία - αγοραστή με ενεργοποιημένη νέα φορολογική μνήμη), προβαίνει στα εξής:

α) Προμήθεια νέας φορολογικής μνήμης. Η προμήθεια αυτή πρέπει να αποδεικνύεται από αντίτυπο παραστατικού, το οποίο εκδίδεται, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.Β.1.2.1α΄ του Κεφαλαίου αυτού.

β) Ενημέρωση άμεσα με τα απαραίτητα στοιχεία του θεωρημένου βιβλίου "Παραλαμβανομένων Φορολογικών Μηχανισμών και Φορολογικών Μνημών", κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.Β.2.2α΄ του Κεφαλαίου αυτού.

γ) Αποσφράγιση του σώματος του φορολογικού μηχανισμού, στον οποίο πρόκειται να γίνει η εγκατάσταση της νέας φορολογικής μνήμης από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

δ) Τοποθέτηση νέας - κενής Φορολογικής Μνήμης από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

ε) Ενεργοποίηση της νέας φορολογικής μνήμης (φορολογοποίηση).

στ) Επανασφράγιση από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό με την ειδική σφραγίδα (ζουμπά) με χρήση κατάλληλου υλικού το οποίο δεν επιδέχεται ξέσματα, την ειδική βίδα ("βίδα εφορίας") του φορολογικού μηχανισμού, και τοποθέτηση- επικόλληση της νέας μεταλλικής ετικέτας, με τα στοιχεία της νέας φορολογικής μνήμης, πλησίον της υπάρχουσας (παλαιάς).

ζ) Ενημέρωση του ΒΣΕ.

Στη σελίδα του νέου ΒΣΕ, η οποία επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως ισχύει, βεβαιώνεται, προς τον νέο χρήστη (επιτηδευματία) του φορολογικού μηχανισμού, ότι:

- α) ο εν λόγω Φορολογικός Μηχανισμός, έχει ελεγχθεί τεχνικά από εξουσιοδοτημένο τεχνικό και λειτουργεί απολύτως σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες του συγκεκριμένου μοντέλου-τύπου Φορολογικού Μηχανισμού, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από την αρμόδια Διακομματική Επιτροπή του άρθρου 7 του Ν. 1809/1988

- β) το εγκατεστημένο λογισμικό (φορολογικός μικροκώδικας) εντός του Φορολογικού Μηχανισμού δεν έχει υποστεί απολύτως καμία τροποποίηση και συμφωνεί απόλυτα με αυτό που έχει κατατεθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και στην αρμόδια Διακομματική Επιτροπή του άρθρου 7 του Ν. 1809/1988.

Η σελίδα αυτή υπογράφεται και από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό, ο οποίος θέτει και την σφραγίδα με τα στοιχεία του.

Εφόσον στο ΒΣΕ δεν υπάρχει σχετικός χώρος η βεβαίωση μπορεί να συντάσσεται σε βεβαίωση - Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία προσαρτάται στο ΒΣΕ και αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος του.

Στην ειδική σελίδα του ΒΣΕ που υπάρχει για το σκοπό αυτό, με βάση τα συνοδευτικά παραστατικά (παράγραφος 2.Β.2.1.2δ΄ του παρόντος Κεφαλαίου), αναγράφονται τα απαραίτητα στοιχεία (ημερομηνία, τόπος, παλαιός και νέος αριθμός μητρώου Φορολογικής Μνήμης, κλπ ). Το ΒΣΕ υπογράφεται και σφραγίζεται από τον μεταπωλητή και τον νέο αγοραστή.

Μετά το πέρας των ανωτέρω ενεργειών :

η) Παραδίδει στο νέο αγοραστή, το μεταχειρισμένο φορολογικό μηχανισμό (με νέα φορολογική μνήμη - ενεργοποιημένη), το συμπληρωμένο ΒΣΕ, καθώς και αντίτυπο του σχετικού παραστατικού πώλησης (ολόκληρου του φορολογικού μηχανισμού) το οποίο εκδίδεται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του N. 1809/1988 όπως ισχύει.

3.2. Ενέργειες Αγοραστή - Χρήστη Επιτηδευματία

Υποβολή δικαιολογητικών

Υποβάλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. το αργότερο εντός 10 ημερολογιακών ημερών από τη λήψη του παραστατικού συμπληρωμένα τα εξής:

- Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως ισχύει, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Ν. 1809/1988 όπως ισχύει.

- Το έντυπο Β1 TAXIS.

- Το έντυπο Β2 TAXIS. Στην περίπτωση αυτή ως κωδικός έναρξης του φορολογικού μηχανισμού στο Έντυπο Β2 συμπληρώνεται ο κωδικός 3 "ΑΓΟΡΑ ΝΕΑΣ ΜΝΗΜΗΣ".

- Αντίτυπο του φορολογικού παραστατικού που του παρέδωσε ο πωλητής.

- Φωτοαντίγραφο του προσφάτως εκδοθέντος Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης "Ζ" ή και του Δελτίου Ανάγνωσης Φορολογικής Μνήμης, με προσκόμιση-επίδειξη του αντίστοιχου πρωτοτύπου δελτίου, στο οποίο αναγράφονται από αρχής λειτουργίας της νέας Φορολογικής Μνήμης, τα σωρευτικά αθροιστικά ποσά τζίρου και Φ.Π.Α., όπως καθορίζονται στην παράγραφο 2.Β.1.2.1γ΄ του Κεφαλαίου αυτού.

- Το Νέο ΒΣΕ, με συμπληρωμένα τα στοιχεία της παραγράφου 2.Β.1.2.1α΄ του κεφαλαίου αυτού.

4. Διακοπή χρηματοδοτικής μίσθωσης φορολογικού μηχανισμού.

Σε περίπτωση διακοπής της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης φορολογικού μηχανισμού, είναι υποχρεωτική η αφαίρεση της παλαιάς χρησιμοποιηθείσας φορολογικής μνήμης, η οποία παραμένει στον μισθωτή - χρήστη του φορολογικού μηχανισμού.

Ειδικότερα :

4.1. Σε περίπτωση διακοπής χρηματοδοτικής μίσθωσης φορολογικού μηχανισμού και ταυτόχρονης μίσθωσής του σε νέο μισθωτή - χρήστη, με ευθύνη της εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης, του παλαιού και του νέου μισθωτή κατά περίπτωση, εφαρμόζονται αναλόγως οι διαδικασίες της παραγράφου 2.Β.1 του παρόντος κεφαλαίου και τα σχετικά έγγραφα (συμβάσεις κ.λπ.) προσκομίζονται και επιδεικνύονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

4.2. Σε περίπτωση που στο χρόνο της διακοπής της χρηματοδοτικής μίσθωσης του φορολογικού μηχανισμού δεν γίνεται η μίσθωσή του σε νέο μισθωτή - χρήστη, για την αφαίρεση της παλαιάς φορολογικής μνήμης εφαρμόζονται οι διαδικασίες των παραγράφων 2.Β.2.1 έως και 2.Β.2.1.4, του Κεφαλαίου αυτού.

Το σώμα του μεταχειρισμένου φορολογικού μηχανισμού παραμένει στη περίπτωση αυτή, στην εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία σε μεταγενέστερη μίσθωσή του σε νέο μισθωτή - χρήστη, υποχρεούται να τον παραδώσει με ενεργοποιημένη νέα φορολογική μνήμη, εφαρμοζομένων αναλόγως των διαδικασιών της παραγράφου 2.Β.3 του παρόντος Κεφαλαίου, εξαιρουμένης της περίπτωσης 2.Β.3.1β΄.

Γ. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΜΕ ΝΕΑ.

1. Αυτοπαράδοση

Επιτρέπεται η μεταβίβαση φορολογικού μηχανισμού χωρίς να έχει προηγηθεί αντικατάσταση της φορολογικής μνήμης με νέα, στις ακόλουθες περιπτώσεις που δεν πληρούν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά της μεταβίβασης - πώλησης.

1.1. Σε περίπτωση αυτοπαράδοσης του φορολογικού μηχανισμού λόγω διακοπής λειτουργίας ατομικής επιχείρησης και επανέναρξης οποιασδήποτε δραστηριότητας από το ίδιο πρόσωπο.

1.2. Σε περίπτωση αυτοπαράδοσης του φορολογικού μηχανισμού σε μέλος διαλυθείσης εταιρείας (λόγω ανάληψης εταιρικής μερίδας σε είδος) και εφόσον το μέλος αυτό δεν έχει την ιδιότητα του επιτηδευματία από άλλη αιτία.

1.3. Ενέργειες νέου κατόχου. Με ευθύνη του νέου κατόχου προ της δήλωσης διακοπής λειτουργίας των δραστηριοτήτων των προηγούμενων περιπτώσεων 1.1. και 1.2 υποβάλλονται στην αρμόδια ΔΟΥ :

- Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως ισχύει, στην οποία δηλώνονται, το γεγονός της διακοπής δραστηριότητας, τα στοιχεία του κατόχου του φορολογικού μηχανισμού, ο τόπος (διεύθυνση) διαφύλαξης του φορολογικού μηχανισμού και του ΒΣΕ.

- Το έντυπο Β2 του TAXIS στο οποίο συμπληρώνεται ως κωδικός παύσης του φορολογικού μηχανισμού στο έντυπο Β2 συμπληρώνεται ο κωδικός 10 - "ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗ".

- Στοιχείο αυτοπαράδοσης το οποίο δεν θα πρέπει να έχει εκδοθεί προγενέστερα των δέκα ημερών από την ημερομηνία υποβολής του.

- Φωτοαντίγραφο προσφάτως εκδοθέντος Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης "Ζ" ή, στην περίπτωση που σ΄ αυτό δεν εμφανίζονται τα τελικά σωρευτικά σύνολα, Δελτίου Ανάγνωσης Φορολογικής Μνήμης και προσκόμιση - επίδειξη του πρωτοτύπου, στο οποίο αναγράφονται από αρχής λειτουργίας της φορολογικής μνήμης, τα σωρευτικά αθροιστικά ποσά τζίρου και Φ.Π.Α., όπως αυτά καθορίζονται στην παράγραφο 2.Β.1.1.2α΄ του Κεφαλαίου αυτού.

Στην περίπτωση αυτή η ημερομηνία έκδοσης του δελτίου δεν θα πρέπει να είναι προγενέστερη των δύο εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του στην αρμόδια ΔΟΥ.

- Το ΒΣΕ, με συμπληρωμένα τα απαραίτητα στοιχεία, καθώς και τις αντίστοιχες σελίδες υπογεγραμμένες όπου αυτό απαιτείται.

1.4. Ενέργειες Δ.Ο.Υ.

Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΔΟΥ ελέγχει τα παραπάνω υποβληθέντα στοιχεία, σφραγίζει το ΒΣΕ με τα στοιχεία της ΔΟΥ, υπογράφει και το παραδίδει στον κάτοχο προς φύλαξη.

Ο φορολογικός μηχανισμός και το ΒΣΕ φυλάσσεται με ευθύνη του φυσικού προσώπου - κατόχου για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Β.Σ., και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών οργάνων σε κάθε περίπτωση ελέγχου.

Σε περίπτωση επανέναρξης οποιασδήποτε ατομικής δραστηριότητας από τον κάτοχο της παραγράφου 2.Γ.1.1. του Κεφαλαίου αυτού, εφαρμόζονται οι διαδικασίες για την δήλωση επανέναρξης δραστηριότητας και των τυχόν μεταβολών (πχ επωνυμίας, διεύθυνσης κλπ) .

Σε περίπτωση έναρξης οποιασδήποτε δραστηριότητας από τον κάτοχο της παραγράφου 2.Γ.1.2. του Κεφαλαίου αυτού, εφαρμόζονται οι διαδικασίες της παραγράφου 2.Β.1. του ιδίου Κεφαλαίου.

2. Λοιπές περιπτώσεις στις οποίες δεν απαιτείται αντικατάσταση φορολογικής μνήμης:

2.1. Στην περίπτωση επιχείρησης που προέρχεται από μετασχηματισμό (συγχώνευση - διάσπαση - απορρόφηση) και εφόσον η νέα επιχείρηση (προερχόμενη από μετασχηματισμό) έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του κώδικα, που είχε οποιαδήποτε από τις επιχειρήσεις ή κλάδους που μετασχηματίστηκαν, ως καθολικός διάδοχος αυτών, δεδομένου ότι δεν θεωρείται ότι συντελείται μεταβίβαση ή αλλαγή του χρήστη ή κατόχου.

2.2. Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής ή γονικής παροχής.

2.3. Σε περίπτωση μεταβίβασης μη χρησιμοποιηθέντος φορολογικού μηχανισμού, του οποίου η φορολογική μνήμη αποδεδειγμένα δεν περιέχει ημερήσια ή αθροιστικά - σωρευτικά δημοσιονομικά δεδομένα συναλλαγών.

2.4. Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης ΦΗΜ - ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου - επιβατηγού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης (ταξι) ή μεριδίου από τον εκμεταλλευτή αυτού σε άλλο εκμεταλλευτή.

2.5. Ενέργειες νέου χρήστη ή κατόχου

Με ευθύνη του χρήστη - επιτηδευματία ή κατόχου υποβάλλονται στην αρμόδια ΔΟΥ:

- Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως ισχύει, στην οποία δηλώνεται το γεγονός της μεταβολής. Σ΄ αυτήν αναγράφονται τα στοιχεία του κατόχου - χρήστη προ και μετά την μεταβολή.

- Το Έντυπο Β2 TAXIS. Στις περιπτώσεις αυτές ως κωδικοί παύσης και έναρξης του φορολογικού μηχανισμού στο έντυπο Β2 συμπληρώνονται κατά περίπτωση οι αντίστοιχοι κωδικοί. Ειδικότερα :

- 28 - "ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ - ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ)".

- 24 - "ΠΑΥΣΗ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ", 15 - "ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ - ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ".

- 6 - "ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ", 1 - "ΑΓΟΡΑ"

- Σχετικό νομικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει η μεταβολή (απόκτηση του φορολογικού μηχανισμού) π.χ. συστατικό ή Καταστατικό της Εταιρείας κατατεθέν στην αρμόδια Νομαρχία, Δήλωση Κληρονομιάς, κλπ.

- Φωτοαντίγραφο προσφάτως εκδοθέντος Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης "Ζ" ή, στην περίπτωση που σ΄ αυτό δεν εμφανίζει τα τελικά σωρευτικά σύνολα, Δελτίο Ανάγνωσης Φορολογικής Μνήμης, - προ και μετά την μεταβολή - και προσκομίζονται τα αντίστοιχα πρωτότυπα, στα οποία αναγράφονται από αρχής λειτουργίας της φορολογικής μνήμης, τα σωρευτικά αθροιστικά ποσά τζίρου και Φ.Π.Α. κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.Β.1.1.2α΄ του Κεφαλαίου αυτού. Στα αναγραφόμενα σωρευτικά αθροιστικά ποσά δεν θα πρέπει να προκύπτει διαφορά μεταξύ του δελτίου που εξεδόθη προ της μεταβολής και αυτού που εξεδόθη μετά την μεταβολή.

- Το ΒΣΕ, με συμπληρωμένα τα στοιχεία προ και μετά την μεταβολή, καθώς και τις αντίστοιχες σελίδες και υπογεγραμμένες όπου αυτό απαιτείται. 2.6. Ενέργειες δήλωσης μεταβολής ΦΗΜ - ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων Εκμεταλλευτών ΕΔΧ (ΤΑΞΙ).

Υποβάλλονται μόνο στη Δ.Ο.Υ. του νέου εκμεταλλευτή - αγοραστή, από τους συμβαλλόμενους, ή μόνο από τον αγοραστή νομίμως εξουσιοδοτημένου από τον πωλητή, τα δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου 2.Γ.2.5, εδάφια α΄, β΄, και ε΄ καθώς και:

- Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του νόμιμου παραστατικού μεταβίβασης - πώλησης του ΕΔΧ και προσκομίζεται και επιδεικνύεται το αντίστοιχο πρωτότυπο.

- Φωτοαντίγραφα, του εκδοθέντος τελικού Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης "Ζ" του πωλητή και του εκδοθέντος πρώτου Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης "Ζ" του αγοραστή - εκμεταλλευτή και επιδεικνύονται τα αντίστοιχα πρωτότυπα.

- Το Βιβλιάριο Συντήρησης και Επισκευών - ΒΣΕ, στο οποίο αναγράφονται σε κατάλληλη σελίδα της θέσης του συγκεκριμένου εκμεταλλευτή, τόσο τα στοιχεία του πωλητή όσο και του αγοραστή, η ημερομηνία, καθώς και τα τελικά σωρευτικά - αθροιστικά ποσά τζίρου και ΦΠΑ από αρχής λειτουργίας της συγκεκριμένης θέσης εκμεταλλευτή του ΦΗΜ - ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου και υπογράφεται - σφραγίζεται τόσο από τον πωλητή όσο και από τον αγοραστή.

2.7. Ενέργειες Δ.Ο.Υ.

Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΔΟΥ ελέγχει τα παραπάνω υποβληθέντα στοιχεία, σφραγίζει τις αντίστοιχες σελίδες του ΒΣΕ με τα στοιχεία της ΔΟΥ, θέτει την υπογραφή του και παραδίδει το ΒΣΕ, στον κάτοχο - χρήστη προς φύλαξη. Στην μεταβίβαση ΦΗΜ - ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρου ΕΔΧ, η Δ.Ο.Υ. του αγοραστή, εφόσον δεν διαπιστωθεί διαφορά στα ποσά τζίρου και Φ.Π.Α., διαβιβάζει άμεσα το έντυπο Β2 του πωλητή με FAX στην Δ.Ο.Υ. του, η οποία ενεργεί απλή διαγραφή - παύση. Στη συνέχεια η Δ.Ο.Υ. του αγοραστή επιβεβαιώνει την παύση και καταχωρεί στο σύστημα το νέο κάτοχο - χρήστη.

Δ. ΑΔΡΑΝΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

Σε κάθε περίπτωση αδράνειας χρήσης φορολογικού μηχανισμού, με ευθύνη του κατόχου - χρήστη εκδίδεται :

α) Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης "Ζ" ή στην περίπτωση που σ΄ αυτό δεν εμφανίζονται τα τελικά σωρευτικά σύνολα, Δελτίο Ανάγνωσης Φορολογικής Μνήμης, στο οποίο αναγράφονται από αρχής λειτουργίας της Φορολογικής Μνήμης, τα σωρευτικά αθροιστικά ποσά τζίρου και Φ.Π.Α. κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.Β.1.1α΄ του Κεφαλαίου αυτού.

Για φορολογικό μηχανισμό που είναι εγκατεστημένος και λειτουργεί σε επιχείρηση με εποχιακή δραστηριότητα, το ως άνω δελτίο εκδίδεται υποχρεωτικά την τελευταία ημερομηνία λήξης της εποχιακής περιόδου. Σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία αυτή, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις τριάντα ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του αμέσως προηγούμενου (τελευταίου) Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης "Ζ".

β) Ενημερώνεται το ΒΣΕ, από τον χρήστη του φορολογικού μηχανισμού και αναγράφεται η ένδειξη "Αδράνεια - Διακοπή Χρήσης", ο αύξων αριθμός και τα στοιχεία του ως άνω εκδοθέντος Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης "Ζ", καθώς και η ημερομηνία έκδοσής του. Ο χρήστης του φορολογικού μηχανισμού υπογράφει την σελίδα αυτή και θέτει την σφραγίδα της επιχείρησής του.

Με την επανέναρξη χρήσης του φορολογικού μηχανισμού και την έκδοση του πρώτου δελτίου απόδειξης συναλλαγής, ενημερώνεται άμεσα η παραπάνω σελίδα του ΒΣΕ με την ένδειξη "Επανέναρξη Χρήσης" και την αντίστοιχη ημερομηνία.

Ε. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΝΕΟΥ (ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΟΥ) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

1.1. Ενέργειες Πωλητή

Ο πωλητής εκδίδει υποχρεωτικά σε δύο επιπλέον αντίτυπα το παραστατικό πώλησης του φορολογικού μηχανισμού. Το ένα από αυτά το αποστέλλει το αργότερο εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την έκδοσή του στην ΔΟΥ του αγοραστή και το άλλο το παραδίδει μαζί με το πρωτότυπο στον αγοραστή.

1.2. Ενέργειες Αγοραστή

Ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος το αργότερο εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την έκδοση - λήψη του παραστατικού να υποβάλλει στην Δ.Ο.Υ. της έδρας του τα εξής:

- Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως ισχύει, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 του N. 1809/1988.

- Το έντυπο Β1 του TAXIS.

- Το έντυπο Β2 του TAXIS.

- Φωτοαντίγραφο προσφάτως εκδοθέντος Δελτίου - "Ζ" και συγχρόνως υποχρεούται στην προσκόμιση και επίδειξη του αντίστοιχου πρωτότυπου δελτίου.

- Το συνοδευτικό Βιβλιάριο Συντήρησης και Επισκευών - ΒΣΕ.

1.3. Ενέργειες Δ.Ο.Υ.

Για την θεώρηση του συνοδευτικού ΒΣΕ νέου (αχρησιμοποίητου) φορολογικού μηχανισμού, εφαρμόζονται ανάλογα οι διαδικασίες της παραγράφου 2.Β.1.2.3. του Κεφαλαίου αυτού.

ΣΤ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΕΑΦΔΣΣ).

1. Μεταβίβαση ΕΑΦΔΣΣ.

1.1. Οι ανωτέρω διαδικασίες ισχύουν αναλόγως και κατά την απόκτηση ή μεταβίβαση φορολογικού μηχανισμού που ανήκει στην κατηγορία των - Ειδικών Ασφαλών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ). Στην περίπτωση αυτή αντί της έκδοσης Δελτίου "Ζ" ή Δελτίου Ανάγνωσης Περιεχομένου Φορολογικής Μνήμης, στο οποίο αναφαίνονται τα αθροιστικά - σωρευτικά ποσά - τζίρου και ΦΠΑ , εκδίδεται αντίστοιχα στη θέση αυτού Δελτίο Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων (ΔΗΦΑΣΣ) - "Ζ" και ελέγχεται μεταξύ των άλλων η ημερομηνία έκδοσης, ο γενικός α/α (από αρχής λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ) του εκδιδόμενου Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων - "Ζ" και αναγραφόμενη τελική γενική ημερήσια ΠΑΗΨΣ.

1.2. Το περιεχόμενο του Δελτίου αυτού πρέπει να είναι σύμφωνο με τις διατάξεις της παραγράφου 2.7. του Κεφαλαίου 3.

2. Απόκτηση νέας ΕΑΦΔΣΣ

2.1. Στην περίπτωση απόκτησης νέας αχρησιμοποίητης ΕΑΦΔΣΣ, για την έκδοση του Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων (ΔΗΦΑΣΣ) - "Ζ", δεν απαιτείται να έχουν προηγηθεί σημάνσεις εκδοθέντων στοιχείων (παραστατικών).

3. Παύση ΕΑΦΔΣΣ.

3.1. Σε κάθε περίπτωση δήλωσης παύσης ΕΑΦΔΣΣ (λόγω μεταβίβασης ή άλλης αιτίας), υποχρεωτικά συμπληρώνεται στο συνοδευτικό προς φύλαξη ΒΣΕ η τελική γενική ημερήσια ΠΑΗΨΣ, η οποία πρέπει να είναι η ίδια με αυτή που αναγράφεται στο αντίστοιχο εκδοθέν Δελτίο Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων (ΔΗΦΑΣΣ) - "Ζ". Φωτοτυπία του δελτίου αυτού πρέπει να προσκομίζεται μαζί με το αντίστοιχο πρωτότυπο δελτίο για έλεγχο στην αρμόδια ΔΟΥ κατά την δήλωση παύσης της ΕΑΦΔΣΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΙΣΧΥΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

1. Εναρξη ισχύος εφαρμογής διατάξεων

1.1. Με την έναρξη εφαρμογής της παρούσας απόφασης καταργούνται οι διατάξεις των Αποφάσεων ΑΥΟ Σ.1659/104/20.6.1988 (ΦΕΚ 497Β/18.7.1988), ΑΥΟ 1144860/370/29.12.1998 ΠΟΛ 1314 (ΦΕΚ Β 1338), Α.Υ.Ο.Ο. 1081253/320/0015 ΠΟΛ. 1234/9.10.2002 (ΦΕΚ.1362 Β/23.10.2002), 1092819/366/0015 ΠΟΛ. 1257/20.11.2002 (ΦΕΚ 1489 Β/28.11.2002), Α.Υ.Ο.Ο. 1075116/800/0015 ΠΟΛ. 1100/20.8.2003 (ΦΕΚ 1259 Β/3.9.2003), όπως ισχύουν.

1.2. Αδειες καταλληλότητας που χορηγήθηκαν με τις διατάξεις των ΑΥΟ Σ.1659/104/20.6.1988 (ΦΕΚ 497Β/18.7.1988), ΑΥΟ 1144860/370/29.12.1998 ΠΟΛ 1314 (ΦΕΚ Β 1338), Α.Υ.Ο.Ο. 1081253/320/0015 ΠΟΛ. 1234/9.10.2002 (ΦΕΚ.1362 Β΄/23.10.2002), 1092819/366/0015 ΠΟΛ. 1257/20.11.2002 (ΦΕΚ 1489 Β΄/28.11.2002) όπως ισχύουν, παραμένουν σε ισχύ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της επόμενης παραγράφου.

1.3. Απαγορεύεται η σφράγιση, εισαγωγή και παραγωγή νέων Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών και συστημάτων (ΦΤΜ και Σ), σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα :

i. Από 1/7/2004 απαγορεύεται η σφράγιση, εισαγωγή και παραγωγή όσων ΦΤΜ & Σ έλαβαν άδεια καταλληλότητας μέχρι και 31/12/1996.

ii. Από 1/7/2005 απαγορεύεται η σφράγιση, εισαγωγή και παραγωγή όσων ΦΤΜ & Σ έλαβαν άδεια καταλληλότητας μέχρι και 31/12/1998.

iv. Από 1/1/2007 απαγορεύεται η σφράγιση, εισαγωγή και παραγωγή όλων των ΦΤΜ & Σ που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση την ΑΥΟ ΠΟΛ. 1314/1144860/370/0015/29.12.1998 (ΦΕΚ 1338 Β/ 31.12.1998).
1.4. Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

1.5. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Υφυπουργός Οικονομίας & Οικονομικών

Αντώνης Μπέζας

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!