Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

ΠΟΛ. 1086/5-4-1999 Θεώρηση βιβλιαρίου συντήρησης φ.τ.μ. - Αναγραφή αριθμού μητρώου φ.τ.μ. στο Δελτίο Αποστολής ή το Τιμολόγιο-Δελτίο Αποστολής

ΥΠΟΙΚ 1035798/224/0015/ΠΟΛ.1086/5.4.1999 Θεώρηση βιβλιαρίου συντήρησης φ.τ.μ. - Αναγραφή αριθμού μητρώου φ.τ.μ. στο Δελτίο Αποστολής ή το Τιμολόγιο-Δελτίο Αποστολής

Α.Διαδικασία θεώρησης βιβλιαρίου φ.τ.μ.

Οπως ήδη σας έχουμε γνωστοποιήσει με την υπ` αριθ. 1039213/260/0015/ΠΟΛ.1093/ /20.3.1998 εγκύκλιο "Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 15 και 16 του Ν.2579/1998 (ΦΕΚ 31/Α`), φορολογικές διαρρυθμίσεις και άλλες διατάξεις", για όσες καινούριες φ.τ.μ. αποκτώνται από 1.4.1998, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την έκδοση παραστατικών, οι αγοραστές ή χρήστες, κατά την προσκόμιση στη ΔΟΥ (εντός δέκα ημερών) του παραστατικού απόκτησης και την υποβολή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης, πρέπει να προσκομίζουν υποχρεωτικά για θεώρηση και το βιβλιάριο συντήρησης.

Η θεώρηση (διάτρηση) γίνεται με τη διαδικασία θεώρησης βιβλίων.

Διευκρινίζουμε ότι στην έννοια του όρου "διαδικασία" δεν περιλαμβάνονται οι προϋποθέσεις θεώρησης βιβλίων και στοιχείων που τίθενται από τις διατάξεις του άρθρου 36, παρ. 2ι` και 8 του Π.Δ.186/1992 (ΚΒΣ), του άρθρου 4, παρ. 1 του Ν.2081/1992 και του άρθρου 63, παρ. 1 του Ν.2084/1992.

Κατά συνέπεια, κατά τη διαδικασία θεώρησης του βιβλιαρίου συντήρησης φ.τ.μ., στο οποίο δεν καταχωρούνται φορολογικές εγγραφές, δεν απαιτείται η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας ή ενημερότητας Επαγγελματικού Επιμελητηρίου.

Β. Αναγραφή αριθμού μητρώου φ.τ.μ. στα παραστατικά απόκτησης

Στο άρθρο 4 του Ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222/Α`), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του Ν.2579/1998 (ΦΕΚ 31/Α`) και ισχύει από 1.4.1998, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ίδιου νόμου, αναφέρεται ότι: "Ο πωλητής φ.τ.μ. και συστημάτων εκδίδει το Δελτίο Αποστολής ή το Τιμολόγιο - Δελτίο Αποστολής σε δύο επιπλέον αντίτυπα με την ένδειξη "για τη ΔΟΥ του αγοραστή", από τα οποία το ένα υποχρεούται να παραδώσει στη ΔΟΥ αυτή μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσής του".

Ο αιτιολογικός λόγος θέσπισης της ανωτέρω διαδικασίας πληροφόρησης είναι η αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των διατιθέμενων φ.τ.μ. και συστημάτων.

Είναι γνωστό ότι βασικό και ουσιαστικό στοιχείο "ταυτότητας" των φ.τ.μ. είναι ο αριθμός μητρώου αυτών, ο οποίος παραμένει αναλλοίωτος και εκτυπώνεται σε όλα τα εκδιδόμενα από τις φ.τ.μ. παραστατικά.

Καθίσταται, λοιπόν, φανερό ότι ο αριθμός μητρώου των φ.τ.μ. αποτελεί το βασικό "εργαλείο" οποιουδήποτε διασταυρωτικού ελέγχου.

Για τη διευκόλυνση του σκοπού που εξυπηρετούν οι σχετικές διατάξεις, ιδίως δε μετά την ένταξη σημαντικού αριθμού ΔΟΥ στο σύστημα TAXIS, κρίνεται αναγκαία η αναγραφή και του αριθμού μητρώου στα εκδιδόμενα παραστατικά απόκτησης φ.τ.μ. και συστημάτων (Δελτίο Αποστολής ή Τιμολόγιο - Δελτίο Αποστολής).

Για το λόγο αυτό, οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει άδεια καταλληλότητας, τόσο οι ίδιες, όσο και οι συνεργάτες τους αντιπρόσωποι, μεταπωλητές κ.λπ., αλλά και κάθε μεμονωμένος πωλητής, πρέπει στο εξής να αναγράφουν στο Δελτίο Αποστολής ή το Τιμολόγιο - Δελτίο Αποστολής και τον αριθμό μητρώου της φ.τ.μ., εκτός των άλλων που απαιτούνται από τις διατάξεις του ΚΒΣ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!