Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

ΠΟΛ. 1196/13-10-1999 Απλοποίηση διαδικασίας μεταβίβασης φ.τ.μ. από πρώην επιτηδευματία (αυτοπαράδοση)-Β. Παράδοση αντιτύπων Δ.Α. ή Τ-Δ.Α. στη ΔΟΥ του αγοραστή από τον πωλητή φ.τ.μ.-Γ.Αδράνεια φ.τ.μ. ή επιχείρησης

ΥΠΟΙΚ 1095857/264/0015/ΠΟΛ.1196/13.10.1999

Α. Απλοποίηση διαδικασίας μεταβίβασης φ.τ.μ. από πρώην επιτηδευματία (αυτοπαράδοση)- Β. Παράδοση αντιτύπων Δ.Α. ή Τ-Δ.Α. στη ΔΟΥ του αγοραστή από τον πωλητή φ.τ.μ.- Γ.Αδράνεια φ.τ.μ. ή επιχείρησης

Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.1809/1988 και τα οριζόμενα στις υπ` αριθ. 1065545/713/0015/ΠΟΛ.1190/13.9.1990, 1034094/354/0015/ΠΟΛ.1083/10.4.1992, 1116207/1032/0015/ΠΟΛ.1263/17.10.1995 και 1039213/260/0015/ΠΟΛ.1093/20.3.1998 εγκυκλίους μας, οι οποίες ρυθμίζουν τις διαδικασίες μεταβίβασης και παρακολούθησης φ.τ.μ. και προκειμένου να απλοποιηθεί η διαδικασία κατά την πώληση μεταχειρισμένης φ.τ.μ. από τον κάτοχο αυτής, που ως επιτηδευματίας τη χρησιμοποιούσε και διέκοψε ή έπαυσε τις εργασίες του, παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή τους:

Ι. Περιγραφή διαδικασιών που ισχύουν

1. Ο επιτηδευματίας, ο οποίος λόγω παύσης των εργασιών του, προβαίνει σε αυτοπαράδοση της φ.τ.μ. και δηλώνει τη φύλαξη αυτής σε χώρο αρμοδιότητας της ΔΟΥ φορολογίας του, υποχρεούται:

α) Να προβεί σε ανάγνωση του περιεχομένου της δημοσιονομικής μνήμης της φ.τ.μ. των τριών τελευταίων ημερών και εκτυπωμένο αντίτυπο αυτής, με το βιβλιάριο συντήρησης, να προσκομίσει στην αρμόδια ΔΟΥ για την καταχώριση της πράξης μεταβολής.

β) Να συμπληρώσει το ειδικό μηχανογραφικό έντυπο "Δήλωση έναρξης - μεταβολής - παύσης λειτουργίας φ.τ.μ. (ΚΩΔ. Εντύπου Β2 - 1η μεταβολή - παύση- αυτοπαράδοση)" και την Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986.

2. Στην περίπτωση κατά την οποία ο προαναφερόμενος πρώην επιτηδευματίας δηλώσει τη φύλαξη της φ.τ.μ. σε χώρο, ο οποίος ανήκει στην αρμοδιότητα άλλης ΔΟΥ, υποχρεούται η ΔΟΥ αυτοπαράδοσης, μετά το πέρας των ανωτέρω διαδικασιών, να αποστέλλει φωτοτυπία του συμπληρωμένου Εντύπου Β2 με Fax στη ΔΟΥ παρακολούθησης για ενημέρωση, εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία δήλωσης της μεταβολής (σχετική η ΠΟΛ.1093/20.3.1998).

3. Στην περίπτωση που ο πρώην επιτηδευματίας (συνεπεία της αυτοπαράδοσης και χωρίς να είναι κατ` επάγγελμα πωλητής ή μεταπωλητής) επιθυμεί να πωλήσει τη φ.τ.μ. σε άλλον επιτηδευματία ή έμπορο φ.τ.μ., του οποίου η έδρα ανήκει στην αρμοδιότητα άλλης ΔΟΥ (2η μεταβολή), με βάση την ισχύουσα σήμερα διαδικασία, πρέπει:

- Ο πωλητής να υποβάλει τα δικαιολογητικά του άρθρου 4 του Ν.1809/1988 και τη Δήλωση Β2 στην αρμόδια ΔΟΥ του (διαγραφή φ.τ.μ.).

- Ο αγοραστής, στη συνέχεια, ως αποκτών τη φ.τ.μ., απευθύνεται στη ΔΟΥ που φορολογείται για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών.

ΙΙ. Εναλλακτική απλοποιημένη διαδικασία

Προκειμένου να απλοποιηθούν για τον πολίτη οι διαδικασίες πώλησης και αγοράς, συνεπεία της συγκεκριμένης αιτίας (αυτοπαράδοση) και εφόσον το επιθυμούν οι συμβαλλόμενοι, δύνανται οι διαδικασίες αυτές να διεκπεραιώνονται στη ΔΟΥ του νέου κατόχου - αγοραστή. Για την υλοποίηση αυτής της διαδικασίας, που αποσκοπεί στη διευκόλυνση των πολιτών, πρέπει:

- Να πηγαίνουν και οι δύο συμβαλλόμενοι στη ΔΟΥ του αγοραστή ή μόνο ο αγοραστής, με εξουσιοδότηση του πωλητή, θεωρημένη από Δημόσια Αρχή για το γνήσιο της υπογραφής του.

- Να υποβληθούν δύο Δηλώσεις Β-2, ήτοι: Η μία είναι η δήλωση μεταβολής του πωλητή, στην οποία συμπληρώνεται το τμήμα "ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ - ΠΑΥΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ φ.τ.μ." και η άλλη είναι η δήλωση έναρξης του αγοραστή, στην οποία συμπληρώνεται το τμήμα "ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ φ.τ.μ.".

Η καταχώριση της μεταβολής (πώλησης) στο βιβλιάριο συντήρησης θα γίνεται στη ΔΟΥ του αγοραστή. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει τα ποσά τζίρου και ΦΠΑ που έχουν καταγραφεί στο βιβλιάριο συντήρησης από την προηγούμενη μεταβολή (αυτοπαράδοση) να είναι αμετάβλητα, δηλαδή να ταυτίζονται.

- Εφόσον δεν έχει διαπιστωθεί διαφορά στα ποσά τζίρου και ΦΠΑ και επειδή πρέπει να προηγηθεί η διαγραφή της φ.τ.μ. από τα αρχεία της ΔΟΥ του πωλητή, αυθημερόν, θα στέλνεται με Fax, η Δήλωση Β2 του πωλητή στη ΔΟΥ του.

- Η ΔΟΥ που λαμβάνει το Fax, εντός της επομένης ενεργεί τη διαγραφή της φ.τ.μ. από το αρχείο της, χωρίς να απαιτείται καταχώριση ποσών τζίρου και ΦΠΑ, αφού αυτά είναι ίδια με την προηγούμενη μεταβολή.

- Στη συνέχεια, η ΔΟΥ του αγοραστή επιβεβαιώνει τη διαγραφή της φ.τ.μ. από τη ΔΟΥ του πωλητή, η οποία ενημερώθηκε με Fax και "χρεώνει" στον αγοραστή τη φ.τ.μ. με βάση τη Δήλωσή του Β2.

Στα πλαίσια της ανωτέρω απλοποιημένης για τον πολίτη διαδικασίας, διευκρινίζουμε ότι στη ΔΟΥ του πωλητή δεν θα υποβάλλονται: α) υπεύθυνη δήλωση και β) αντίτυπο ή φωτοαντίγραφο του Τιμολογίου Αγοράς που εξέδωσε ο αγοραστής, όπως προβλέπεται από το άρθρο 4 του Ν.1809/1988, καθόσον οι σχετικές διαδικασίες έχουν ενοποιηθεί και συμπτυχθεί στη ΔΟΥ του αγοραστή, στην οποία αυτονόητο είναι ότι υποβάλλονται τα ανωτέρω στοιχεία (υπεύθυνη δήλωση και Τιμολόγιο Αγοράς).

Β. Απλοποίηση διαδικασίας παράδοσης αντιτύπων των Δ.Α. ή Τιμολογίων στη ΔΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1809/1988, όπως ισχύει, κατά την πώληση φ.τ.μ., το Δελτίο Αποστολής (Δ.Α.) ή το Τιμολόγιο - Δελτίο Αποστολής (Τ-Δ.Α.) εκδίδεται σε δύο επιπλέον αντίτυπα, με την ένδειξη για τη ΔΟΥ του αγοραστή. Ο πωλητής φ.τ.μ. υποχρεούται να παραδίδει το ένα αντίτυπο του επιπλέον εκδοθέντος στοιχείου (Δ.Α. ή Τ-Δ.Α.) στην οικεία ΔΟΥ του αγοραστή, μέσα σε δέκα ημέρες από την ημέρα της έκδοσής του.

Πολλές φορές, οι πωλητές φ.τ.μ. αποστέλλουν το αντίτυπο του εκδοθέντος στοιχείου στη ΔΟΥ του αγοραστή ταχυδρομικώς, με αποτέλεσμα να παραλαμβάνεται από τις ΔΟΥ πέραν του δεκαημέρου και να ενημερώνεται το σύστημα TAXIS εκπρόθεσμα, με συνέπεια να συντρέχουν λόγοι επιβολής προστίμων.

Προς αποφυγή της επιβολής των προβλεπομένων κυρώσεων και προκειμένου να διευκολυνθούν οι πωλητές φ.τ.μ., δύνανται, αντί της παράδοσης στη ΔΟΥ του πρωτογενούς αντιτύπου Δ.Α. ή Τ-Δ.Α., να αποστέλλουν αυτό με Fax εντός δεκαημέρου στις αντίστοιχες ΔΟΥ των αγοραστών.

Τα αποστελλόμενα και λαμβανόμενα Fax, κατά περίπτωση, φυλάσσονται ως αποδεικτικά αποστολής από τον πωλητή και αρχειοθετούνται από τη ΔΟΥ μετά την καταχώριση της σχετικής πληροφορίας.

Γ. Αδράνεια φ.τ.μ. ή επιχείρησης

Οι περιπτώσεις αδράνειας α) της φ.τ.μ. (μη χρησιμοποίησής της, ενώ υπολείπονται περισσότερα από τριακόσια ημερήσια δελτία "Ζ" για την πλήρωση της μνήμης) και β) της επιχείρησης, θεωρείται ότι δεν συνιστούν μεταβολές για την εφαρμογή και μόνο των διατάξεων του Ν.1809/1988.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!