Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

ΠΟΛ. 1083/10-4-1992 Μεταβίβαση ταμιακής μηχανής από επιτηδευματία σε άλλον

Όπως είναι γνωστό με την εγκύκλιό μας 1065545/718/ΠΟΛ.1190/13.9.1990 δόθη­καν οδηγίες για τον τρόπο και τη διαδικασία μεταβίβασης της κυριότητας ή της χρήσης φο­ρολογικών ταμιακών μηχανών.

Επειδή στην πράξη διαπιστώθηκε, ιδίως όταν η φ.τ.μ. που πρόκειται να μεταβιβαστεί έχει χρησιμοποιηθεί για αρκετό χρονικό διά­στημα και η δημοσιονομική της μνήμη περιέχει σημαντικό πλήθος ημερήσιων καταχωρίσεων, δημιουργούνται δυσχέρειες και καθυστερήσεις προκειμένου να διευκολυνθούν οι συναλ­λασσόμενοι αλλά και να μειωθεί η απασχόλη­ση του προσωπικού των Δ.Ο.Υ. στις περιπτώ­σεις αυτές, κρίνεται σκόπιμη η απλοποίηση της σχετικής διαδικασίας και για το λόγο αυτό  παρέχουμε τις εξής οδηγίες και διευκρινίσεις:

Ι. Μεταβίβαση Φ.Τ.Μ.

1. Κατά τη μεταβίβαση της κυριότητας ή της χρήσης φ.τ.μ. από τον ιδιοκτήτη σε τρίτο, στο εξής μπορεί να γίνεται ανάγνωση του πε­ριεχομένου της δημοσιονομικής μνήμης μόνο των τριών τελευταίων ημερών, εφόσον σ' αυ­τήν, ως γνωστόν ενταμιεύονται ημερολογιακά οι συναλλαγές και ανά ημερομηνία (κλείσιμο Ζ) εμφανίζονται αθροιστικά και προοδευτικά τα συνολικά ποσά τζίρου και Φ.Π.Α. από την ημερομηνία έναρξης χρησιμοποίησης της φ.τ.μ. οπότε από την τελευταία εγγραφή της μνήμης τα συνολικά ποσά τζίρου και Φ.Π.Α. μέχρι το χρόνο μεταβίβασης της φ.τ.μ.

2. Επίσης, μπορεί στο εξής κατά την ανά­γνωση της δημοσιονομικής μνήμης κατά τα προαναφερόμενα, να μην παρίσταται φοροτε­χνικός υπάλληλος, αλλά να γίνεται η ανάγνω­ση από το χρήστη ή τον τεχνικό της κατα­σκευάστριας εταιρίας ή τον αντιπρόσωπο αυ­τής. Στην περίπτωση αυτή εκτυπωμένο αντίτυ­πο της ανάγνωσης της δημοσιονομικής μνήμης μαζί με το βιβλιάριο συντήρησης της φ. τ.μ. θα προσκομίζεται από το μεταβιβάζοντα την κυ­ριότητα ή τη χρήση φ.τ.μ. στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την καταχώριση της πράξης μεταβί­βασης, κατά τα οριζόμενα στην εγκύκλιό μας 1065545/718/ΠΟΛ.1190/13.9.1990, η οποία εξακολουθεί να ισχύει για τα λοιπά θέματα.

ΙΙ. Διάφορα θέματα Φ.ΤΜ.

Για την ομοιόμορφη και σωστή αντιμετώπιση διαφόρων θεμάτων σχετικών με την εφαρ­μογή των διατάξεων περί φορολογικών ταμια­κών μηχανών, διευκρινίζουμε τα εξής:

1. Το ημερήσιο δελτίο «Ζ» δεν απαιτείται να εκδίδεται στις ημέρες, που δεν έχουν γίνει συναλλαγές, μέσω ταμιακής μηχανής και συνε­πώς δεν έχουν εκδοθεί από τη φ.τ.μ. αποδεί­ξεις.

2. Όπως και στο παρελθόν, κατ' επανάληψη έχει σημειωθεί, επισημαίνεται και πάλι ότι, με βάση τις διατάξεις του Ν. 1809/88, όπως ισχύουν, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί φ.τ.μ., Η/Υ για την έκδοση αποδείξεων εφόσον είναι θεωρημένα τα μηχανογραφικά έντυπα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

3. Για τις κατηγορίες επιτηδευματιών που εντάσσονται στο μέτρο της υποχρεωτικής χρήσης φ.τ.μ. μέσα στο έτος 1992, σύμφωνα με την Α.Υ.Ο. 1006568/ΠΟΛ.1014/18.1.1991 δεν παρέχεται δυνατότητα εγκατάστασης και χρησιμοποίησης φ.τ.μ. σε χρόνο μεταγενέ­στερο του χρόνου που ορίζεται στην προαναφερόμενη Α.Υ.Ο. (δηλ. 1/3, 1/7 ή 1/10/92, κα­τά περίπτωση) με βάση δελτία παραγγελιών των κατασκευαστών, όπως ίσχυε για τα προη­γούμενα έτη (1990 και 1991).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!