Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

ΠΟΛ. 1263/17-10-1995 Διαδικασία αντικατάστασης δημοσιονομικής μνήμης και άλλα θέματα

YΠOIK 1116207/1032/0015/ΠOΛ. 1263/17.10.1995 Διαδικασία αντικατάστασης δημοσιονομικής μνήμης και άλλα θέματα

Με αφορμή ορισμένα ερωτήματα που υποβάλλονται τελευταία, σχετικά με τη λειτουργία των ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών (φ.τ.μ.) ως τις υποχρεώσεις των χρηστών και των κατασκευαστών ή συντηρητών των εγκεκριμένων φ.τ.μ., και συστημάτων, στις περιπτώσεις που παρίσταται ανάγκη αντικατάστασης της δημοσιονομικής (φορολογικής) μνήμης, με στόχο την ενιαία αντιμετώπιση τους, αλλά και την πλήρη ενημέρωση σας, παρέχουμε τις παρακάτω διευκρινίσεις:

Α. ΑΦΑΙΡΕΣΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΣ. ΜΝΗΜΗΣ -----------------------------------------

Ι. ΝΕΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ --------------------

Οταν επέλθει πλήρωση (γέμισμα) της δημοσιονομικής μνήμης, ή βλάβη, που καθιστά αδύνατη την επαναλειτουργία της μηχανής, τότε, ο χρήστης έχει τη διακριτική ευχέρεια, είτε να αντικαταστήσει την φ.τ.μ. με μία άλλη, καινούργια ή να αντικαταστήσει μόνο την παλαιά γεμισμένη ή κατεστραμμένη μνήμη στη συγκεκριμένη φ.τ.μηχανή, που χρησιμοποιεί.

Στην περίπτωση που επιλεγεί η δεύτερη λύση, δηλαδή της αφαίρεσης - αντικατάστασης της μνήμης, εφαρμόζονται και τηρούνται, εκτός από τα οριζόμενα στην παραγρ. Δ.3. της ΠΟΛ. 1011/19.1.1990 εγκυκλίου μας (παρουσία φοροτεχνικού υπαλλήλου, ανάγνωση - εκτύπωση δεδομένων μνήμης εφορίας, παράδοση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του χρήστη, της μνήμης και του βιβλιαρίου επισκευών και συντήρησης της φ.τ.μ.) και τα ακόλουθα:

Με την τοποθέτηση της (νέας) μνήμης στη μηχανή, δίδεται νέος αριθμός μητρώου στην φ.τ.μ., που αποτελείται από δύο (2) κεφαλαία γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου, τα ίδια ακριβώς που περιλαμβάνονται στον αριθμό άδειας καταλληλότητας, και από ένα (1) οκταψήφιο αριθμό. Ο οκταψήφιος αυτός αριθμός συγκροτείται ως εξής:

α) τα δύο πρώτα ψηφία θα εκφράζουν πάντα το έτος παραγωγής/εισαγωγής της εκάστοτε (νέας) φορολογικής μνήμης.

β) το τρίτο κατά σειρά ψηφίο θα είναι το 9, ως χαρακτηριστική ένδειξη της πραγματοποιηθείσης πρώτης αντικατάστασης μνήμης.

Στο ενδεχόμενο πραγματοποίησης και δεύτερης ή τρίτης αντικατάστασης μνήμης, το τρίτο ψηφίο του οκταψήφιου αριθμού θα είναι αντίστοιχα το "8" ή το "7" κ.ο.κ. (π.χ. για την ταμειακή μηχανή, έτους παραγωγής 1989, με αριθμό μητρώου: "ΑΩ89000154", όταν το έτος 1996 γεμίσει η μνήμη, και αντικατασταθεί, ο νέος (δεύτερος) αριθμός μητρώου θα αρχίζει "ΑΩ96900011". Εάν κατά το έτος 1998, λόγω ανεπανόρθωτης βλάβης της (δεύτερης) μνήμης, γίνει αντικατάσταση και αυτής, ο νέος (τρίτος) αριθμός μητρώου θα είναι:"ΑΩ98802533").

γ) τα υπόλοιπα πέντε (5) ψηφία (θέσεις) θα χρησιμοποιούνται για την απεικόνιση του αύξοντα αριθμού της σειράς παραγωγής της (νέας) μνήμης, έτσι στα παραδείγματά μας θα τεθεί μετά τον αριθμό 9 ή 8, ο αύξοντας αριθμός που θα έχει λάβει η δημοσιονομική μνήμη στο βιβλίο παραγωγής του επιτηδευματία που έχει λάβει άδεια καταλληλότητας για το συγκεκριμένο το τύπο φ.τ.μ.

Εάν για την απεικόνιση του αύξοντα αριθμού της σειράς παραγωγής της μνήμης δεν χρησιμοποιούνται και οι πέντε (5) θέσεις - ψηφία, τότε μεταξύ του τρίτου (3ου) ψηφίου του οκταψήφιου αριθμού, δηλαδή μετά το "9" ή "8" και του αύξοντα αυτού αριθμού παραγωγής παρεμβάλλονται μηδενικά.

Σημειωτέον ότι, η ενιαία και συνεχής αύξουσα αρίθμηση της σειράς παραγωγής/εισαγωγής των "δημοσιονομικών μνημών - ανταλλακτικών", που προορίζονται να αντικαταστήσουν "γεμισμένες ή κατεστραμένες" μνήμες, είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από την αύξουσα αρίθμηση των συναρμολογουμένων/εισαγομένων φ.τ.μηχανών. Τέλος επισημαίνεται ότι, σε κάθε νέα δημοσιονομική μνήμη, που αντικαθιστά παλαιά (γεμισμένη ή κατεστραμμένη) σε φ.τ.μ. ή σύστημα, δεν "μεταφέρονται" (εγγράφονται- καταχωρούνται) τα συνολικά αθροιστικά εγγεγραμμένα ποσά τζίρου και Φ.Π.Α. της παλαιάς αντικαθιστώμενης μνήμης.

ΙΙ. ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ -------------------- Ο χρήστης κάθε φ.τ.μηχανής, για την οποία θα εφαρμοσθεί η διαδικασία της αφαίρεσης - αντικατάστασης της δημοσιονομικής μνήμης, οφείλει να κρατήσει, σε φωτοτυπίες όλες τις σελίδες του παλαιού βιβλιαρίου επισκευών και συντήρησης, που περιέχουν σχετικές εγγραφές - καταχωρίσεις του κατασκευαστή ή εισαγωγέα - αντιπροσώπου και του εξουσιοδοτημένου τεχνικού - συντηρητή πριν το παραδώσει μαζί με τη μνήμη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Τις φωτοτυπίες αυτές του παλαιού βιβλιαρίου θα φυλλάσσει μαζί με το νέο βιβλιάριο συντήρησης.

Με την τοποθέτηση νέας μνήμης θα χορηγείται νέο βιβλιάριο συντήρησης της φ.τ.μ. στο οποίο θα αναγράφονται, για τις ελεγκτικές ανάγκες, πέραν των προβλεπομένων, σ` αυτό λοιπών στοιχείων, και ο αριθμός μητρώου της εκάστοτε τοποθετούμενης νέας μνήμης καθώς και οι αντίστοιχοι αριθμοί μητρώου των μνημών που ενδεχομένως χρησιμοποιήθηκαν προγενέστερα, συμπεριλαμβανομένου και αυτού της αρχικής.

ΙΙΙ. ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ---------------- Ως γνωστόν, κάθε κατασκευαστής ή εισαγωγέας, φ.τ.μ. τηρεί το θεωρημένο από την αρμόδια για τη φορολογία του Δ.Ο.Υ., Ειδικό Βιβλίο Παραγωγής, (Α.Υ.Ο. 1127421/974/19.12.89/ΠΟΛ. 1278) στις σελίδες του οποίου εγγράφεται - καταχωρείται, μετά από προηγούμενη σφράγιση, η παρτίδα παραγομένων ή εισαγομένων φ.τ.μηχανών ή συστημάτων, και θεωρείται - υπογράφεται από τον εκάστοτε παριστάμενο φοροτεχνικό υπάλληλο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

Κατ` αναλογία των οριζομένων στην προαναφερθείσα Α.Υ.Ο., στο ίδιο αυτό Ειδικό Βιβλίο Παραγωγής, και σε ιδιαίτερα διακεκριμμένο τμήμα (ή σε ορισμένο αριθμό φύλλων), θα χρησιμοποιείται για την καταχώριση - παρακολούθηση των παραγομένων ή εισαγομένων δημοσιονομικών (φορολογικών) μνημών (ανταλλακτικών).

Συνεπώς κάθε κατασκευαστής ή εισαγωγέας εγκεκριμένου τύπου φ.τ.μ. ή συστήματος υποχρεούται, για κάθε παρτίδα παραγομένων ή εισαγόμενων δημοσιονομικών μνημών, να καταχωρεί την ημερομηνία εισαγωγής ή κατασκευής, κατά περίπτωση, καθώς και το πλήθος των δημοσιονομικών μνημών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως ανταλλακτικά, λόγω αντικατάστασης της προηγούμενης δημοσιονομικής μνήμης, με παράλληλη αναγραφή του πρώτου και του τελευταίου αριθμού εκάστης παρτίδας (π.χ. φορολογ. μνήμες 10 - α/α 95900321-95900330).

Χρόνος ενημέρωσης των βιβλίων είναι, κατά περίπτωση:

α) Η ημερομηνία παραλαβής ή κατασκευής κάθε παρτίδας μνημών, εφόσον αυτές κατασκευάζονται ή αγοράζονται (από την ημεδαπή ή αλλοδαπή), με εγγεγραμμένο τον αριθμό μητρώου, ο οποίος και αποτελεί αριθμό ταυτότητάς τους και σημείο αναφοράς.

β) Η ημερομηνία εγγραφής του αριθμού μητρώου, όταν αυτές κατασκευάζονται ή αγοράζονται χωρίς εγγραφή του πιο πάνω αριθμού (άγραφες - λευκές).

Τονίζεται ότι σε καμμία περίπτωση δεν δικαιολογείται η αποστολή ή παράδοση μνημών από την επιχείρηση που έχει λάβει άδεια καταλληλότητας σε αντιπροσώπους, τεχνικούς ή χρήστες, χωρίς εγγεγραμμένο τον αριθμό μητρώου.

Σημειώνεται, ότι είναι σκόπιμο για τη διασφάλιση της όλης διαδικασίας αντικατάστασης δημοσιονομικής μνήμης ο εφοδιασμός των τοπικών αντιπροσώπων να γίνεται σε ποσότητες ανάλογες των εκτιμούμενων πραγματικών αναγκών, με βάση τις διατεθείσες σε κάθε περιοχή φ.τ.μ. και το χρόνο διάθεσης ή λειτουργίας τους.

V. ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ. ΜΝΗΜΗΣ ------------------------------------------ Σε κάθε περίπτωση αντικατάστασης της δημοσιονομικής μνήμης σε εγκεκριμένου τύπου ταμειακή μηχανή ή σύστημα, εκδίδεται σχετικό δελτίο αποστολής τιμολόγιο (πώλησης) εις τετραπλούν, αντίγραφο του οποίου υποχρεούνται να αποστέλλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., τόσο ο αγοραστής όσο και ο πωλητής της μνήμης, εντός 10ημέρου, κατ` αναλογία της τηρουμένης διαδικασίας κατά την αγορά φ.τ.μηχανής.

Στην περίπτωση που η μνήμη αποστέλλεται στον χρήστη - κάτοχο της μηχανής άνευ χρεώσεως, επειδή αυτός καλύπτεται από δωρεάν παραχώρηση ανταλλακτικών, όπως συμβαίνει, π.χ. σε περίπτωση βλάβης εντός του χρονικού διαστήματος της παροχής δωρεάν εγγύησης (1 έτος), ή έχει συναφθεί μεταξύ χρήστη και κατασκευαστή/συντηρητή σχετικό ετήσιο ή μεγαλύτερης διάρκειας συμβόλαιο συντήρησης, το τιμολόγιο πώλησης για τη δημοσιονομική μνήμη εκδίδεται έστω και με μηδενική αξία, για την ενημέρωση της Δ.Ο.Υ. Σημειώνεται, ότι στο τιμολόγιο αυτό θα αναγράφεται και η σχετική αιτιολογία για τη μηδενική χρέωση (π.χ. εντός εγγύησης).

Β. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΗΣ Φ. Τ. ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ --------------------------------------------------------------

Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας ή χρήσης μεταχειρισμένης φ.τ.μηχανής από επιτηδευματία - χρήστη σε έμπορο ταμειακών μηχανών, τηρείται η ίδια ακριβώς διαδικασία που εφαρμόζεται στην περίπτωση μεταβίβασης κυριότητας ή χρήσης φ.τ.μ. από επιτηδευματία - χρήστη σε άλλο χρήστη. (ΠΟΛ. 1190/13.9.1990 και 1083/10.4.1992), εφαρμοζομένων κατ` αναλογία και των οριζομένων στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 4 του ν. 1809/88.

Ειδικότερα επισημαίνουμε: 1. Ο αγοραστής - έμπορος για την αγορασθείσα μεταχειρισμένη φ.τ.μ. οφείλει εντός δέκα (10) ημερών με υπεύθυνη δήλωση προς στη Δ.Ο.Υ. που υπάγεται, να γνωστοποιήσει τα στοιχεία ταυτότητας της προς πώληση μηχανής, το χώρο φύλαξης (πλήρης διεύθυνση) και το σκοπό αγοράς (π.χ. προς μεταπώληση). Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση αγοράς εντός του ίδιου 10ημέρου περισσοτέρων της μιας φ.τ.μ. μπορεί να υποβληθεί μία δήλωση (με μορφή κατάστασης) που θα αναφέρεται σε όλες τις αποκτηθείσες φ.τ.μ.2. ξταν η μεταχειρισμένη φ.τ.μ. μεταπωληθεί από τον έμπορο σε άλλο επιτηδευματία - χρήστη, ακολουθούνται οι γνωστές διαδικασίες μεταβίβασης (ανάγνωση δημοσιονομικής μνήμης τριών (3) τελευταίων ημερών, πράξη μεταβίβασης στο βιβλιάριο συντήρησης, και υπογραφή αυτής από φοροτεχνικό υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. του πωλητή εμπόρου).

Διευκρινίζεται ότι για το χρόνο παραμονής της φ.τ.μ. στο κατάστημα του εμπόρου προς μεταπώληση δεν απαιτείται αλλαγή του λογότυπου που αναφέρεται στα ατομικά στοιχεία του τελευταίου χρήστη.3. Κατά το χρονικό διάστημα από την μεταβίβαση της φ.τ.μ., από τον (πρώτο) επιτηδευματία - χρήστη στον έμπορο - αντιπρόσωπο μέχρι την μεταβίβαση από τον έμπορο στον (δεύτερο) χρήστη, κατά το οποίο η φ.τ.μ. παραμένει στην κατοχή και τον επαγγελματικό χώρο του εμπόρου - αντιπροσώπου, δεν θα πρέπει να έχει μεσολαβήσει χρησιμοποίηση της φ.τ.μ. και κατά συνέπεια ενταμίευση δεδομένων συναλλαγών με αριθμητική μεταβολή (επαύξηση) των συνολικών αθροιστικών ποσών των ακαθαρίστων εσόδων και του Φ.Π.Α.

Προς το σκοπό επαλήθευσης των ανωτέρω οι Δ.Ο.Υ. θα πρέπει, σε όλες τις περιπτώσεις να ελέγχουν αν, τα ενταμιευμένα, κατά το χρόνο μεταβίβασης της φ.τ.μ. από τον έμπορο στο δεύτερο χρήστη ποσά ακαθαρίστων εσόδων και Φ.Π.Α. (ανάγνωση δεδομένων 3 τελευταίων ημερησίων δελτίων, Ζ) παραμένουν αναλλοίωτα και ταυτίζονται με τα αντίστοιχα ποσά που εκτυπώθηκαν με την ανάγνωση δεδομένων μνήμης των 3 τελευταίων Ζ κατά την μεταβίβαση της φ.τ.μ. από τον πρώτο χρήστη στον έμπορο, και ευρίσκονται καταχωρημένα στην αντίστοιχη σελίδα του βιβλιαρίου συντήρησης της φ.τ.μ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!