Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

ΠΟΛ. 1292/31-12-2002 Συμπλήρωση των ΑΥΟ ΠΟΛ 1234-9102002 και 1258-21112002

Α.Υ.Ο. 1103624/941/0015/ΠΟΛ. 1292/31.12.2002

Συμπλήρωση των Α.Υ.Ο.Ο. 1081253/320/0015/ΠΟΛ. 1234/9.10.2002 (ΦΕΚ 1362 Β΄/23.10.2002) και 1093833/721/0015/ΠΟΛ. 1258/21.11.2002 (ΦΕΚ 1513 Β΄/3.12.2002)

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των περιπτώσεων β΄, γ΄ (υποπεριπτώσεις γα΄ και γδ΄) και στ΄ του άρθρου 38 του π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α΄), όπως ισχύουν. 2. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α΄), όπως ισχύουν. 3. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 και της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄), όπως ισχύουν. 4. Τις διατάξεις της 1081253/320/0015/ΠΟΛ. 1234/9.10.2002 (ΦΕΚ 1362 Β΄/23.10.2002) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών "Τεχνικές προδιαγραφές ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων". 5. Τις διατάξεις της 1093833/721/0015/ΠΟΛ. 1258/21.11.2002 (ΦΕΚ 1513 Β΄) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. 6. Τη θέση που διατύπωσε η αρμόδια διακομματική επιτροπή του άρθρου 7 του ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄) όπως ισχύει, στην συνεδρίασή της την 17.12.2002. 7. Τη διευκόλυνση των υπόχρεων για την ομαλή μετάβασή τους από το παλαιό καθεστώς στο νέο μέτρο χρησιμοποίησης ΦΦΗΜ για την έκδοση των αποδείξεων στις λιανικές πωλήσεις τους μετά από το αίτημα που διατύπωσαν οι αρμόδιοι φορείς. 8. Την με αριθμ. Πρωτ. 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485 Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί "καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών". 9. Το νέο οργανωτικό πλαίσιο ελέγχου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ΕΘΕΚ, ΠΕΚ, ΤΕΚ, ΣΔΟΕ, ΤΑΧΙS, ΕSKORT). 10. Την ανάγκη περιστολής της φοροδιαφυγής και της διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου.

Αποφασίζουμε

Συμπληρώνουμε τις παρακάτω αποφάσεις ως ακολούθως: 1. Στην παράγραφο 18.1 της Α.Υ.Ο.Ο. 1081253/320/0015/ΠΟΛ. 1234/ 9.10.2002 (ΦΕΚ 1362 Β΄) προστίθεται, από του χρόνου της ισχύος της, νέο εδάφιο ως εξής: "Αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας καταλληλότητας που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης (15.11.2002), κρίνονται από την αρμόδια διακομματική επιτροπή του άρθρου 7 του ν. 1809/ 1988, με βάση τις διατάξεις της ΑΥΟ 1144860/370/0015/ΠΟΛ. 1314/ 29.12.1998 (ΦΕΚ 1338 Β΄/31.12.1998)". 2. Η παράγραφος 2 της Α.Υ.Ο.Ο. 1093833/721/0015/ΠΟΛ. 1258/ 21.11.2002 (ΦΕΚ 1513 Β΄) αντικαθίσταται και συμπληρώνεται ως εξής: "Οι ως άνω φορητοί φορολογικοί μηχανισμοί φέρουν τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται με τις διατάξεις των αποφάσεων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Α.Υ.Ο. 1144860/370/0015/ΠΟΛ. 1314/29.12.1998 (ΦΕΚ 1338 Β΄/31.12.1998) και Α.Υ.Ο.Ο. 1081253/320/0015/ΠΟΛ. 1234/ 9.10.2002 (ΦΕΚ 1362 Β΄/23.10.2002) και έχουν εγκριθεί από την αρμόδια Διακομματική επιτροπή του άρθρου 7 του ν. 1809/1988". 3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!