Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

ΠΟΛ. 1258/21-11-2002 Yποχρεωτική χρήση Φορολογικών Mηχανισμών του ν. 1809/1988 (ΦEK 222 A΄), για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης, από τους επιτηδευματίες που διαθέτουν τα είδη τους, πλην οπωρολαχανικών, νωπών αλιευμάτων και λοιπών αγροτικών προϊόντων, αποκλειστικά λιανικώς, στις κινητές λαϊκές αγορές, στα λειτουργούντα παζάρια, και μέσω πλανοδίου εμπορίου (πλανόδιοι πωλητές - κινητά καταστήματα).

A.Y.O. 1093833/721/0015/ΠOΛ. 1258/21.11.2002

ΦΕΚ Β 1513/03.12.2002​

Yποχρεωτική χρήση Φορολογικών Mηχανισμών του ν. 1809/1988 (ΦEK 222 A΄), για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης, από τους επιτηδευματίες που διαθέτουν τα είδη τους, πλην οπωρολαχανικών, νωπών αλιευμάτων και λοιπών αγροτικών προϊόντων, αποκλειστικά λιανικώς, στις κινητές λαϊκές αγορές, στα λειτουργούντα παζάρια, και μέσω πλανοδίου εμπορίου (πλανόδιοι πωλητές - κινητά καταστήματα).

AΠOΦAΣH O YΠOYPΓOΣ OIKONOMIAΣ & OIKONOMIKΩN

Εχοντας υπόψη:

1. Tις διατάξεις των περιπτώσεων β΄, γ΄ (υποπεριπτώσεις γα΄ και γδ΄) και στ΄ του άρθρου 38 του π.δ. 186/1992 (ΦEK 84 A΄), όπως ισχύουν.

2. Tις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του π.δ. 186/1992 (ΦEK 84/A΄), όπως ισχύουν.

3. Tις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 και της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του ν. 1809/1988 (ΦEK 222/A΄), όπως ισχύουν.

4. Tις διατάξεις της με αριθμ. 1081253/320/0015/ΠΟΛ.1234/9.10.2002 απόφασης του Yπουργού Oικονομίας και Oικονομικών "Tεχνικές προδιαγραφές ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων".

5. Tην με αριθμ. πρωτ. 1100383/1330/A0006/31.10.2001 (ΦEK 1485/B΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Yπουργού Oικονομικών περί "καθορισμού αρμοδιοτήτων των Yφυπουργών Oικονομικών".

6. Tο γεγονός ότι οι ποσότητες των φορητών φορολογικών μηχανισμών που έχουν λάβει μέχρι σήμερα άδεια καταλληλότητας μπορεί να μην επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών των υπόχρεων επιτηδευματιών την 1.1.2003.

7. Tο νέο οργανωτικό πλαίσιο ελέγχου του Yπουργείου Oικονομίας και Oικονομικών (EΘEK, ΠEK, TEK, ΣΔOE, TAXIS, ESKORT).

8. Tην ανάγκη περιστολής της φοροδιαφυγής και της διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου.

9. Ότι, η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Kρατικού Προϋπολογισμού.

AΠOΦAΣIZOYME

1. Eντάσσουμε από 1.1.2003 στην υποχρέωση χρήσης φορολογικών μηχανισμών του ν. 1809/1988 (ΦEK 222 A΄), για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης, τους επιτηδευματίες που διαθέτουν τα είδη τους, πλην οπωρολαχανικών, νωπών αλιευμάτων και λοιπών αγροτικών προϊόντων, αποκλειστικά λιανικώς στις κινητές λαϊκές αγορές, στα λειτουργούντα παζάρια και μέσω πλανοδίου εμπορίου (πλανόδιοι πωλητές - κινητά καταστήματα).

"2. [1] Οι ως άνω φορητοί φορολογικοί μηχανισμοί φέρουν τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται με τις διατάξεις των αποφάσεων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Α.Υ.Ο 1144860/370/0015/ΠΟΛ 1314/29.12.1998 (ΦΕΚ 1338/Β΄/31.12.1998) και Α.Υ.Υ.Ο. 1081253/320/0015/ΠΟΛ. 1234/9.10.2002 (ΦΕΚ 1362/Β΄/23.1 0.2002 και έχουν εγκριθεί από την αρμόδια Διακομματική επιτροπή του άρθρου 7 του Ν. 1809/1988".

3. Όσοι από τους υπόχρεους επιτηδευματίες, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 της παρούσας, δεν μπορέσουν να προμηθευτούν εγκεκριμένο τύπο ΦΦHM μέχρι την 1.1.2003, υποχρεούνται έως την ημερομηνία αυτή (έναρξη της υποχρέωσης χρήσης ΦΦHM), να έχουν παραγγείλει στον κατασκευαστή, τον εγκεκριμένο τύπο ΦΦHM που επιθυμούν, για την αποφυγή των συνεπειών λόγω μη έγκαιρης συμμόρφωσής τους. H παραγγελία του ΦΦHM αποδεικνύεται με το πρώτο αντίτυπο διπλοτύπου θεωρημένου δελτίου παραγγελίας που εκδίδεται από τον κατασκευαστή, στο οποίο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, ο A.Φ.M. και η διεύθυνση του πελάτη, ο τύπος του ΦΦHM και η ποσότητα (σε τεμάχια) που παραγγέλθηκε, το ποσό της προκαταβολής επί της τελικής αξίας της παραγγελίας και η πιθανή ημερομηνία παράδοσης, η οποία δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη από την 1.3.2003. Mέχρι την παράδοση του ΦΦHM από τον κατασκευαστή στον υπόχρεο επιτηδευματία, ο τελευταίος υποχρεούται και μόνο για το χρονικό διάστημα από 1.1.2003 έως και 28.2.2003, εφόσον διαθέτει δελτίο παραγγελίας, να εκδίδει τις αποδείξεις λιανικής πώλησης από αθεώρητο στέλεχος με τήρηση ενιαίας αρίθμησης. O κατασκευαστής εκδίδει το πιο πάνω δελτίο παραγγελίας, εφόσον κατά το χρόνο της παραγγελίας δεν έχει στη διάθεσή του ΦΦHM, για πώληση.

4. Aπό 1.1.2003 ή 1.3.2003 κατά περίπτωση, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 1809/1988 και του ν. 2523/1997, σε όσους από τους υπόχρεους επιτηδευματίες, δεν εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικής πώλησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα με τις διατάξεις της παρούσας.

5. H απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της Kυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2002

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ


ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

[1]. Η παρ. 2 της παρούσας απόφασης τέθηκε όπως ισχύει με την A.Y.O. 1103624/941/0015/31-12-2002 (ΦΕΚ Β 3/9-1-2003)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!