Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

ΠΟΛ. 1084/3-6-2003 Τήρηση βιβλίων και υποχρεωτική χρήση φορολογικών μηχανισμών του ν. 1809-1988, για την έκδοση των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών από τους εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ

ΥΠΟΙΚ 1051922/552/0015/ΠΟΛ.1084/3-6-2003

Τήρηση βιβλίων και υποχρεωτική χρήση φορολογικών μηχανισμών του ν. 1809/1988, για την έκδοση των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών από τους εκμεταλλευτές επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, των οποίων τα αυτοκίνητα (ΤΑΞΙ) φέρουν υποχρεωτικά ταξίμετρα εγκεκριμένου τύπου. Έκδοση φορολογικών στοιχείων από τους λοιπούς εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 38 (περιπτώσεις β, γ, γδ και στ) του π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α`).

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 7 του ν. 3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α`)

3. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 και της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α`).

4. Τις διατάξεις της 1081253/320/0015/ΠΟΛ.1234/9-10-2002 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών "Τεχνικές προδιαγραφές ηλεκτρονικών Φορολογικών Μηχανισμών και συστημάτων".

5. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.3109/2003 (ΦΕΚ 38 Α`).

6. Την 1100383/1330/Α0006/31-10-2001 (ΦΕΚ 1485/Β`) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί "καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών".

7. Την 485/31-10-2001 (ΦΕΚ 1484/Β`) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης.

8. Την ανάγκη της διασφάλισης των εσόδων του Δημοσίου.

9. Ότι, από την απόφαση αυτή, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Οι εκμεταλλευτές επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, από 1.1.2004 τηρούν, τουλάχιστον, βιβλία δεύτερης κατηγορίας (εσόδων - εξόδων) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Κ.Β.Σ., μη εφαρμοζομένων των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ιδίου κώδικα.

2. Οι εκμεταλλευτές επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, των οποίων τα ΕΔΧ αυτοκίνητα (ΤΑΧΙ) φέρουν υποχρεωτικά ταξίμετρα εγκεκριμένου τύπου από το Υπουργείο Ανάπτυξης με έδρα στην άδεια κυκλοφορίας τους την περιοχή Αθηνών - Πειραιώς και περιχώρων ή διοικητική μονάδα που βρίσκεται μέσα στην ενιαία έδρα της Θεσσαλονίκης ή πρωτεύουσα νομού, υποχρεούνται από 1.1.2004 να εκδίδουν αποδείξεις παροχής υπηρεσιών με τη χρήση φορολογικού μηχανισμού του ν.1809/1998 (ΦΕΚ 222 Α`) όπως ισχύει, ανεξαρτήτως νομικής μορφής των επιχειρήσεων τους, με τις εξής προϋποθέσεις:

2.1. Τα ταξίμετρα λειτουργούν μόνο εφόσον ενσωματώνονται ή συνδέονται με ειδικό απαραβίαστο φορολογικό μηχανισμό αυτόματης καταγραφής και έκδοσης αποδείξεων παροχής υπηρεσιών, ο οποίος πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται με τις διατάξεις της με αριθμ. πρωτ. 1081253/320/0015/ΠΟΛ.1234/9- 10-2002 (ΦΕΚ 1362 Β`) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών "Τεχνικές προδιαγραφές Φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων". Στο περιεχόμενο των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών αναγράφονται υποχρεωτικά τα δεδομένα που αναφέρονται στο παράρτημα Α της παρούσας.

2.2. Για την παροχή υπηρεσιών σε επιτηδευματίες και πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ., αξίας άνω των πενήντα (50) ευρώ ανά συναλλαγή, εκδίδεται σε κάθε περίπτωση, τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, στο πρωτότυπο του οποίου επισυνάπτεται η εκδοθείσα απόδειξη. Στην περίπτωση αυτή, επειδή η συνολική αξία της παρεχόμενης υπηρεσίας και το αναλογούν ποσοστό Φ.Π.Α., προκύπτουν από την απόδειξη στο ουσιαστικό περιεχόμενο του τιμολογίου αναγράφονται μόνο τα στοιχεία του πελάτη και η συνολική αξία.

2.3. Για τις επαναλαμβανόμενες παροχές υπηρεσιών εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις του Κ.Β.Σ. (άρθρο 12 παράγραφος 2), ανεξαρτήτως της αξίας κάθε επί μέρους συναλλαγής.

2.4. Για την παροχή των υπηρεσιών των ως άνω περιπτώσεων 2.2 και 2.3, στα σχετικά Τ.Π.Υ. θα αναγράφεται η φράση "Εκδόθηκε σε αντικατάσταση των αριθμ. .... αποδείξεων παροχής υπηρεσιών" οι οποίες θα παραδίδονται στον αντισυμβαλλόμενο μαζί με το πρωτότυπο του ΤΠΥ, ο οποίος υποχρεούται να τα διαφυλάσσει βάσει των διατάξεων του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ.

Για τις περιπτώσεις αυτές, δεδομένου ότι, με την έκδοση των αποδείξεων από το φορολογικό μηχανισμό το ποσόν καταχωρείται στη φορολογική μνήμη και εμφανίζεται στο δελτίο "Ζ", οι εγγραφές στα βιβλία γίνονται με το δελτίο "Ζ", και τα ΤΠΥ καταχωρούνται σε ιδιαίτερες στήλες ή σε ιδιαίτερους λογαριασμούς, μόνο για την παρακολούθηση άλλων υποχρεώσεων (υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων κ.λπ.).

2.5. Στην περίπτωση που οι εκμεταλλευτές ΕΔΧ συμβάλλονται με επιτηδευματίες φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και με πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. και αναλαμβάνουν τη μεταφορά προσώπων βάσει ειδικών συμφωνιών, εφόσον για τις περιπτώσεις αυτές η λειτουργία του ταξιμέτρου δεν είναι υποχρεωτική, εκδίδουν τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 (παρ. 1 και 2) του Κ.Β.Σ.

3. Στις υποχρεώσεις που ορίζονται με την ανωτέρω παράγραφο 2, εντάσσονται και οι εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε περιοχές της επικράτειας, που δεν αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου 1i του άρθρου 9 του ν.3109/2003 (ΦΕΚ 38 Α`), από την ημερομηνία ισχύος της σχετικής Απόφασης του Οικείου Νομάρχη που τυχόν εκδίδεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1 περ. Γ` του π.δ. 244/1987, με την οποία επιβάλλεται η υποχρεωτική ύπαρξη ταξιμέτρου εγκεκριμένου τύπου από το Υπουργείο Ανάπτυξης, στα ΕΔΧ αυτοκίνητά τους.

Οι ανωτέρω εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων μέχρι την ημερομηνία ισχύος της σχετικής απόφασης του οικείου Νομάρχη, καθώς επίσης και οι εκμεταλλευτές ΕΔΧ τουριστικών αυτοκινήτων του ΒΔ 436/1961 (ΦΕΚ 111 Α`) και της Δ/123020/28-3-1963 (ΦΕΚ 156/Β`) απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών όπως ισχύουν, εκδίδουν θεωρημένα φορολογικά στοιχεία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του Κ.Β.Σ. Για την παροχή υπηρεσιών στο κοινό εκδίδονται θεωρημένες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ανά συμβαλλόμενο επιβάτη, κατά το χρόνο έναρξης της μεταφοράς, στο περιεχόμενο των οποίων αναγράφονται υποχρεωτικά, τα δεδομένα που απαιτούνται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., και:

α) Η διαδρομή (τόπος μίσθωσης - τόπος προορισμού) για μισθώσεις άνω των 20 χιλιομέτρων. β) Η αξία της συνολικής χρέωσης ανά συμβαλλόμενο επιβάτη.

Αν οι εκμεταλλευτές ΕΔΧ συμβάλλονται με επιτηδευματίες ή πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. εκδίδουν, σε κάθε περίπτωση, θεωρημένα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.

4. Στο ήδη εγκεκριμένου τύπου από το Υπουργείο Ανάπτυξης ταξίμετρο, χορηγείται από την ειδική διακομματική επιτροπή του ν.1809/1988, άρθρο 7, ειδική άδεια καταλληλότητας για το φορολογικό μηχανισμό έκδοσης αποδείξεων και καταγραφής εσόδων σε φορολογική μνήμη, που υποχρεωτικά ενσωματώνεται ή συνδέεται στο ταξίμετρο.

Αντίγραφο από το φάκελο του εγκεκριμένου από το Υπουργείο Ανάπτυξης ταξιμέτρου, μαζί με συμπληρωματικό φάκελο που περιέχει τα προβλεπόμενα από το Ν.1809/1988 δικαιολογητικά και λοιπά πιστοποιητικά, υποβάλλονται στην ειδική διακομματική επιτροπή του άρθρου 7 του ιδίου νόμου (Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών). Μαζί με το φάκελο υποβάλλεται και σχετικό δείγμα από το φορολογικό ταξίμετρο - φορολογικό μηχανισμό, προς έλεγχο.

Η Επιτροπή αυτή εκτιμώντας και αξιολογώντας τα ανωτέρω στοιχεία, αλλά και κάθε άλλο έλεγχο ή έγγραφο που αυτή κρίνει αναγκαίο να υποβληθεί, αποφασίζει και χορηγεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1809/1988 τη σχετική έγκριση (άδεια καταλληλότητας).

5. Οι εκμεταλλευτές ΕΔΧ που αναφέρονται στην παράγραφο 2 της παρούσας υποχρεούνται δύο μήνες πριν την καταληκτική ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του μέτρου (1/1/2004) να αποδεικνύουν την παραγγελία του φορολογικού ταξιμέτρου (το οποίο φέρει ενσωματωμένο φορολογικό μηχανισμό) ή φορολογικού μηχανισμού του ν.1809/1988 που συνδέεται με το ταξίμετρο, με το πρώτο αντίτυπο διπλοτύπου θεωρημένου δελτίου παραγγελίας που εκδίδεται από τον κατασκευαστή.

Στο δελτίο παραγγελίας αναγράφονται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, ο Α.Φ.Μ. και η διεύθυνση του πελάτη, ο τύπος του φορολογικού ταξιμέτρου ή φορολογικού μηχανισμού και η ποσότητα (σε τεμάχια) που παραγγέλθηκε, το ποσό της προκαταβολής επί της τελικής αξίας της παραγγελίας και η πιθανή ημερομηνία έναρξης παράδοσης η οποία δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη από την καταληκτική ημερομηνία εφαρμογής του μέτρου (1-1-2004).

Οι φορολογικοί μηχανισμοί παραδίδονται κατ` απόλυτη προτεραιότητα με βάση τον αύξοντα αριθμό του δελτίου παραγγελίας.

Ο κατασκευαστής εκδίδει το πιο πάνω δελτίο παραγγελίας, εφόσον κατά το χρόνο της παραγγελίας δεν έχει στη διάθεση του φορολογικό ταξίμετρο ή συνδεόμενο φορολογικό μηχανισμό για πώληση. Οι ως άνω εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων, υποχρεούνται επίσης, εντός 10 ημερών από την παραλαβή του φορολογικού μηχανισμού να υποβάλλουν στη Δ.Ο.Υ. της έδρας το βιβλιάριο συντήρησης για θεώρηση και το έντυπο Β2. Χρόνος έναρξης εφαρμογής και λειτουργίας του μηχανισμού θεωρείται ο χρόνος (ημερομηνία) υποβολής των ανωτέρω στη Δ.Ο.Υ. Κατά την υποβολή τους δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 8 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992 - ΦΕΚ 84 Α`) καθώς και οι λοιπές μη φορολογικές διατάξεις που αναφέρονται στη θεώρηση στοιχείων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

.........................................................................

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!