Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΠΟΛ. 1100/20-8-2003 Διαδικασίες μεταβίβασης - μεταβολής Φορολογικών Μηχανισμών

A.Y.O 1075116/20.08.2003/ΠΟΛ. 1100

ΘΕΜΑ: Διαδικασίες μεταβίβασης - μεταβολής Φορολογικών Μηχανισμών.

Εχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του ν.1809/1988 "Καθιέρωση Φορολογικών Μηχανισμών και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 222 Α'/ 5.10.1988), όπως ισχύουν.

Τις διατάξεις των αποφάσεων 1081253/320/ΠΟΛ.1234/0015/9-10-2002 (ΦΕΚ 1362 Β'/23.10.2002) "Τεχνικές προδιαγραφές φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων και 1092129/366/ΠΟΛ.1257/0015/20.11.2002 (ΦΕΚ 1489 Β' / 28.11.2002) "Τεχνικές προδιαγραφές Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) και απαιτήσεις λειτουργίας και χρήσης τους", όπως ισχύουν.

Την 1065956/863/Α0006/15-07-2001 (ΦΕΚ 985/Β'/16-07-2003) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί "καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών".

Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. 1133630/1096/ΠΟΛ. 1326/0015/13.12.1996 (ΦΕΚ 1169Β'/30-12-1996) "παρακολούθηση πώλησης μεταχειρισμένων φορολογικών ταμειακών μηχανών (φ.τ.μ.) από εμπόρους - "αντιπροσώπους" ή επιχειρήσεις που έχουν λάβει άδεια καταλληλότητας φ.τ.μ.".

Την επιτακτική ανάγκη καθορισμού διαδικασιών μεταβίβασης - μεταβολής των φορολογικών μηχανισμών για την παρακολούθηση αυτών μέσω του υποσυστήματος Κ.Β.Σ. του TAXIS και τη διευκόλυνση των υπόχρεων στη χρήση αυτών αλλά και των ελεγκτικών οργάνων.

Ό,τι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τις διαδικασίες και τις λεπτομέρειες μεταβίβασης των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) και των Ειδικών Ασφαλών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ), ως εξής :

Α. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ (ΦΗΜ) - ΓΕΝΙΚΑ

1. Η μεταβίβαση φορολογικού μηχανισμού από χρήστη - επιτηδευματία ή κάτοχο (αυτοπαράδοση) ή η μίσθωση πάγιου εξοπλισμού με παραχώρηση της χρήσης του φορολογικού μηχανισμού σε άλλο επιτηδευματία επιτρέπεται εφόσον προηγουμένως έχει προηγηθεί αντικατάσταση της χρησιμοποιηθείσας φορολογικής μνήμης (παλαιάς) με νέα.

2. Η μεταβίβαση σώματος φορολογικού μηχανισμού χωρίς φορολογική μνήμη, επιτρέπεται εφόσον γίνει πρώτα παύση (και αφαίρεση της παλαιάς φορολογικής μνήμης) και μόνον στις εξής περιπτώσεις: α) από χρήστη - επιτηδευματία ή κάτοχο σε επιτηδευματία πωλητή - μεταπωλητή (Dealer) φορολογικών μηχανισμών ή κατασκευαστή - εισαγωγέα ή επιχείρηση τεχνικής υποστήριξης φορολογικών μηχανισμών. β) από επιτηδευματία πωλητή - μεταπωλητή (Dealer) σε άλλο επιτηδευματία επίσης πωλητή - μεταπωλητή (Dealer) φορολογικών μηχανισμών ή κατασκευαστή - εισαγωγέα ή επιχείρηση τεχνικής υποστήριξης φορολογικών μηχανισμών. γ) από εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης σε επιτηδευματία πωλητή - μεταπωλητή (Dealer) φορολογικών μηχανισμών ή κατασκευαστή - εισαγωγέα ή επιχείρηση τεχνικής υποστήριξης φορολογικών μηχανισμών.

3. Σε κάθε περίπτωση ο φορολογικός μηχανισμός μεταβιβάζεται από τον πωλητή - μεταπωλητή (Dealer) σε επιτηδευματία - χρήστη, με ενεργή τη φορολογική μνήμη (φορολογοποιημένος).

4. Στο τέλος της δεύτερης ενότητας της παραγράφου 2.20.5.4. της Α.Υ.Ο.Ο. 1081253/320/ΠΟΛ. 1234/0015/9.10.2002 (ΦΕΚ 1362 Β`/23.10.2002) όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος ως εξής: "2.20.5.4.6. Μία επιπλέον σελίδα με τη μορφή της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 όπως ισχύει, η οποία συμπληρώνεται σε περίπτωση μεταβίβασης μεταχειρισμένου φορολογικού μηχανισμού σε νέο κάτοχο - χρήστη, από μεταπωλητή φορολογικών μηχανισμών".

5. Το θεωρημένο βιβλίο "παραλαμβανομένων φ.τ.μ." το οποίο τηρείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 της Α.Υ.Ο. 1133630/1096/0015/ΠΟΛ. 1326/13.12.1996, από τους επιτηδευματίες οι οποίοι ασκούν πλέον εμπορία μεταχειρισμένων φορολογικών μηχανισμών, μετονομάζεται σε βιβλίο "παραλαμβανομένων φορολογικών μηχανισμών και φορολογικών μνημών" και συνεχίζει να τηρείται θεωρημένο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται με την παραλαβή κάθε μεταχειρισμένος φορολογικός μηχανισμός ή φορολογική μνήμη που παραλαμβάνεται για οποιοδήποτε λόγο εκτός των περιπτώσεων συντήρησης ή επισκευής.

6. Καταργείται η υποχρέωση υποβολής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. αντιτύπου παραστατικού που αφορά μεταβολή φορολογικού μηχανισμού, στις εξής περιπτώσεις:

α. Πώληση σώματος φορολογικού μηχανισμού (χωρίς φορολογική μνήμη).

β. Πώληση νέας φορολογικής μνήμης από τους κατ` επάγγελμα πωλητές φορολογικών μηχανισμών για τις πωλήσεις φορολογικών μνημών, που διενεργούν σε άλλους κατ` επάγγελμα πωλητές - μεταπωλητές φορολογικών μηχανισμών.

7. Σε κάθε περίπτωση της παρούσας απόφασης στην οποία απαιτείται η θεώρηση Νέου Βιβλιαρίου Συντήρησης και Επισκευών (ΒΣΕ) και η συμπλήρωση του εντύπου Β1 του TAXIS, η συμπλήρωση και υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως ισχύει, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1809/1988 παρέλκει, εφόσον τα δεδομένα που αναγράφονται - δηλώνονται με τη δήλωση αυτή καταχωρούνται στον πίνακα στ` του εντύπου Β1 του TAXIS, το οποίο στην περίπτωση αυτή πρωτοκολλείται από τη Δ.Ο.Υ.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΜΕ ΝΕΑ - ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

1. Μεταβίβαση μεταχειρισμένου φορολογικού μηχανισμού από χρήστη ή κάτοχο (πωλητή), σε άλλο επιτηδευματία χρήστη (αγοραστή), με αφαίρεση - αντικατάσταση της φορολογικής μνήμης.

1.1. Ενέργειες πωλητή

1.1.1. Αφαίρεση - Αντικατάσταση φορολογικής μνήμης

Πριν την αφαίρεση - αντικατάσταση της φορολογικής μνήμης, υποβάλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., αίτηση, με τη μορφή της Υπεύθυνης Δήλωσης - Αίτησης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 όπως ισχύει, στην οποία αναγράφονται: · Τα πλήρη στοιχεία του πωλητή και του αγοραστή · Ο αριθμός μητρώου του φορολογικού μηχανισμού, του οποίου αφαιρείται η φορολογική μνήμη λόγω μεταβίβασης. · Ο τόπος (δηλωμένη διεύθυνση λειτουργίας του φορολογικού μηχανισμού του πωλητή ή του εξουσιοδοτημένου τεχνικού) που θα λάβει χώρα η αφαίρεση - αντικατάσταση της φορολογικής μνήμης, ο οποίος υποχρεωτικά πρέπει να ανήκει στη χωρική αρμοδιότητα της ΔΟΥ της δηλωμένης εγκατάστασης λειτουργίας του φορολογικού μηχανισμού του πωλητή. · Ο χρόνος αφαίρεσης - αντικατάστασης της Φορολογικής Μνήμης ο οποίος ορίζεται σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών εργάσιμων ημερών και όχι πέραν των πέντε από την υποβολή της Δήλωσης - Αίτησης. Η αφαίρεση - αντικατάσταση της φορολογικής μνήμης γίνεται σε ωράριο εργασίας ΔΟΥ, εφ` όσον πρόκειται να παρευρεθεί εφοριακός υπάλληλος. · Μετά την παρέλευση δύο εργασίμων ημερών από την υποβολή της Δήλωσης - Αίτησης και εφ` όσον δεν έχει ειδοποιηθεί σχετικά από την αρμόδια ΔΟΥ, ο πωλητής προβαίνει σε αφαίρεση της Φορολογικής Μνήμης.

1.1.2. Κατά την αφαίρεση - αντικατάσταση της φορολογικής μνήμης, με ευθύνη του πωλητή, διενεργούνται οι εξής ενέργειες :

α) Έκδοση δελτίου με τα τελευταία δεδομένα της μνήμης Εκδίδεται το τελικό - προ της αφαίρεσης της φορολογικής μνήμης - Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης "Ζ" ή στην περίπτωση που σ` αυτό δεν εμφανίζονται τα τελικά σωρευτικά σύνολα, Δελτίο Αναφοράς (Ανάγνωσης) περιόδου περιεχομένου φορολογικής μνήμης, στο οποίο αναγράφονται από αρχής λειτουργίας της Φορολογικής Μνήμης, τα σωρευτικά αθροιστικά ποσά τζίρου και Φ.Π.Α. ως εξής : i. Τέσσερα (4) ποσά ΦΠΑ που αντιστοιχούν στους συντελεστές Φ.Π.Α. Α,Β,Γ και Δ (4%, 8 %, 18% και 36%) ii. Το συνολικό ποσό των ολικών ακαθαρίστων αποφορολογημένων ( χωρίς Φ.Π.Α. ) εσόδων που αντιστοιχούν στους 4 συντελεστές ΦΠΑ Α+Β+Γ+Δ (4%, 8%, 18% και 36%). iii. Το ποσό των εσόδων που αντιστοιχούν στο μηδενικό συντελεστή Ε (0%).

β) Βιβλιάριο Συντήρησης Στο παλαιό Βιβλιάριο Συντήρησης και Επισκευών (ΒΣΕ) του φορολογικού μηχανισμού αναγράφονται σε κατάλληλη σελίδα τα στοιχεία του πωλητή και αγοραστή, η ημερομηνία, ο τόπος, ο αριθμός μητρώου της παλαιάς και της νέας Φορολογικής Μνήμης, κ.λπ., καθώς και τα τελικά σωρευτικά - αθροιστικά ποσά από αρχής λειτουργίας της αφαιρεθείσας (παλαιάς) Φορολογικής Μνήμης. Το ΒΣΕ υπογράφεται και σφραγίζεται από τον πωλητή και από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό καθώς και από τον εφοριακό υπάλληλο, εφόσον παρίσταται.

γ) Αποσφράγιση φορολογικού μηχανισμού Αποσφραγίζεται ο φορολογικός μηχανισμός από εξουσιοδοτημένο Τεχνικό και αφαιρείται η φορολογική μνήμη και παραδίδεται στον πωλητή, ο οποίος υποχρεούται στη διαφύλαξή της μαζί με το ΒΣΕ για όσο χρονικό διάστημα προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ. δ) Εκδίδεται το φορολογικό παραστατικό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 1809/1988, όπως ισχύει.

1.1.3. Υποβολή δικαιολογητικών

Υποβάλλονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. το αργότερο, εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αφαίρεσης - αντικατάστασης της φορολογικής μνήμης και έκδοσης του φορολογικού παραστατικού, συμπληρωμένα τα εξής:

· Το έντυπο Β2 του TAXIS. Στην περίπτωση αυτή ως κωδικός παύσης του φορολογικού μηχανισμού στο έντυπο Β2 συμπληρώνεται ο κωδικός 5 - "ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ/ΠΩΛΗΣΗ".

· Φωτοαντίγραφο του εκδοθέντος τελικού Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης "Ζ" ή και Δελτίου Αναφοράς (Ανάγνωσης) περιόδου φορολογικής μνήμης και συγχρόνως προσκομίζεται και επιδεικνύεται το αντίστοιχο πρωτότυπο δελτίο.

· Το παλαιό ΒΣΕ.

1.1.4. Στην περίπτωση που ο πωλητής είναι πρώην επιτηδευματίας (αυτοπαράδοση) όσον αφορά την υποβολή των δικαιολογητικών εφαρμόζεται η εναλλακτική απλοποιημένη διαδικασία του κεφαλαίου Α της παραγράφου ΙΙ της 1095857/264/ΠΟΛ. 1196/0015/13.10.1999 εγκυκλίου, κατά το μέρος που ισχύει.

1.1.5. Ενέργειες Δ.Ο.Υ. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΔΟΥ ελέγχει τα παραπάνω υποβληθέντα στοιχεία, σφραγίζει με τα στοιχεία της ΔΟΥ και την ημερομηνία την αντίστοιχη σελίδα του ΒΣΕ, θέτει την υπογραφή του και παραδίδει το ΒΣΕ στον πωλητή - παλαιό πλέον κάτοχο - προς φύλαξη.

1.2. Ενέργειες αγοραστή

1.2.1. Με ευθύνη του αγοραστή και από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό :

α)Τοποθετείται νέα - κενή Φορολογική Μνήμη. Ο πωλητής (dealer - προμηθευτής) της νέας φορολογικής μνήμης μαζί με την φορολογική μνήμη παραδίδει στο νέο κάτοχο, και το νέο ΒΣΕ, με συμπληρωμένα τα στοιχεία της νέας φορολογικής μνήμης, τον ακριβή τύπο και τα χαρακτηριστικά του φορολογικού μηχανισμού, στον οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί και το σχετικό παραστατικό (Δελτίο Αποστολής ή Δελτίο Αποστολής - Τιμολόγιο) το οποίο εκδίδεται κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 1809/88.

β)Ενεργοποιείται η νέα φορολογική μνήμη (φορολογοποίηση). · Σφραγίζεται με την ειδική σφραγίδα (ζουμπά) με χρήση κατάλληλου υλικού το οποίο δεν επιδέχεται ξέσματα, η ειδική βίδα ("βίδα εφορίας") του φορολογικού μηχανισμού. · Τίθεται-επικολλάται η νέα μεταλλική ετικέτα, με τα στοιχεία της νέας φορολογικής μνήμης, πλησίον της υπάρχουσας (παλαιάς). γ)Εκδίδεται Δελτίο ημερήσιας κίνησης "Ζ" · Εκδίδεται Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης "Ζ" ή Δελτίο Αναφοράς (Ανάγνωσης) φορολογικής μνήμης, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.1.2α` της παρούσας απόφασης. Στην περίπτωση αυτή τα αναγραφόμενα ποσά θα πρέπει να είναι με μηδενικές αξίες. Η αναγραφόμενη ημερομηνία στο εκδοθέν δελτίο, δεν πρέπει να είναι πέραν των δύο εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του στην αρμόδια ΔΟΥ. 1.2.2. Υποβολή δικαιολογητικών Υποβάλλονται στην αρμόδια ΔΟΥ το αργότερο εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία τοποθέτησης της νέας φορολογικής μνήμης και λήψης του παραστατικού, συμπληρωμένα τα εξής : · Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1809/1988.

· Το έντυπο Β1 του TAXIS. · Το έντυπο Β2 του TAXIS. Στην περίπτωση αυτή ως κωδικός έναρξης του φορολογικού μηχανισμού στο έντυπο Β2 συμπληρώνεται ο κωδικός 3 - "ΑΓΟΡΑ ΝΕΑΣ ΜΝΗΜΗΣ".

· Αντίτυπο παραστατικού αγοράς της νέας Φορολογικής Μνήμης.

· Φωτοαντίγραφο του προσφάτως εκδοθέντος Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης "Ζ" ή και του Δελτίου Ανάγνωσης Φορολογικής Μνήμης, με προσκόμιση-επίδειξη του αντίστοιχου πρωτοτύπου δελτίου, στο οποίο αναγράφονται από αρχής λειτουργίας της νέας Φορολογικής Μνήμης, τα σωρευτικά αθροιστικά ποσά τζίρου και Φ.Π.Α., όπως καθορίζονται στην παράγραφο 1.2.1.γ` της παρούσας απόφασης.

· Το Νέο ΒΣΕ, με συμπληρωμένα τα στοιχεία της παραγράφου 1.2.1α` του κεφαλαίου Β της παρούσας απόφασης.

1.2.3. Ενέργειες Δ.Ο.Υ.

Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΔΟΥ ελέγχει τα παραπάνω υποβληθέντα στοιχεία, θεωρεί το νέο ΒΣΕ, σφραγίζει με τα στοιχεία της ΔΟΥ και την ημερομηνία την αντίστοιχη σελίδα, θέτει την υπογραφή του και παραδίδει το σφραγισμένο - θεωρημένο ΒΣΕ στον νέο κάτοχο. Για την θεώρηση κάθε νέου ΒΣΕ εφαρμόζεται η διαδικασία που ορίζεται από την Α.Υ.Ο. 1027421/680/0006Β/ΠΟΛ. 1078/24.2.1998 (ΦΕΚ 193Β`/3-3-1998) και την 1035798/224/0015/ΠΟΛ. 1086/5.4.1999 εγκύκλιο (πχ επικόλληση του ειδικού ενσήμου της πράξης θεώρησης που εκδίδεται μέσω του συστήματος TAXIS). 2. Μεταβίβαση μεταχειρισμένου σώματος Φορολογικού Μηχανισμού από κάτοχο (εκτός από κατ` επάγγελμα πωλητή - dealer) ή χρήστη, σε κατ` επάγγελμα πωλητή - dealer (Αγοραστή), με αφαίρεση της Φορολογικής Μνήμης.

2.1. Ενέργειες Πωλητή

2.1.1. Αφαίρεση φορολογικής μνήμης

Πριν την αφαίρεση της φορολογικής μνήμης υποβάλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. αίτηση, με τη μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης - Αίτησης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 όπως ισχύει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.1.1. της παρούσας απόφασης.

2.1.2. Κατά την αφαίρεση της φορολογικής μνήμης με ευθύνη του πωλητή, διενεργούνται τα εξής:

α) Έκδοση δελτίου με τα τελευταία δεδομένα της μνήμης. Ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 1.1.2α` της παρούσας απόφασης.

β) Βιβλιάριο συντήρησης-Συνοδευτικά παραστατικά σώματος φορολογικού μηχανισμού. Στην ειδική σελίδα του ΒΣΕ του φορολογικού μηχανισμού, αναγράφονται τα στοιχεία, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.1.2β` της παρούσας απόφασης. Στην περίπτωση αυτή η σελίδα αυτή του ΒΣΕ επέχει θέση Πρωτοκόλλου Αφαίρεσης Φορολογικής μνήμης. Φωτοαντίγραφο της σελίδας στην οποία έγινε η καταχώρηση των στοιχείων συμπληρώνεται με τα στοιχεία του εξουσιοδοτημένου τεχνικού, ο οποίος αφαίρεσε την φορολογική μνήμη και επανασφράγισε το σώμα του φορολογικού μηχανισμού, καθώς και με τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας - επιχείρησης στην οποία εργάζεται, υπογράφεται από αυτόν και παραδίδεται στον αγοραστή μαζί με το εκδοθέν παραστατικό.

γ) Αποσφράγιση - επανασφράγιση φορολογικού μηχανισμού Αποσφραγίζεται ο φορολογικός μηχανισμός από εξουσιοδοτημένο τεχνικό και αφαιρείται η Φορολογική Μνήμη και στη συνέχεια ο εξουσιοδοτημένος τεχνικός σφραγίζει το σώμα του φορολογικού μηχανισμού με την ειδική σφραγίδα (ζουμπά), με χρήση κατάλληλου υλικού το οποίο δεν επιδέχεται ξέσματα, την ειδική βίδα ("βίδα εφορίας") του φορολογικού μηχανισμού. Η φορολογική μνήμη παραδίδεται στον πωλητή ο οποίος υποχρεούται στη διαφύλαξή της, μαζί με το ΒΣΕ, για όσο χρονικό διάστημα προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ.

δ) Συνοδευτικά παραστατικά Το φωτοαντίγραφο της σελίδας Πρωτόκολλο Αφαίρεσης φορολογικής μνήμης του ΒΣΕ και του παραστατικού, συνοδεύουν το σώμα του ανωτέρω φορολογικού μηχανισμού σε κάθε περίπτωση μεταβίβασής του.

2.1.3. Υποβολή δικαιολογητικών

· Υποβάλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. το αργότερο εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αφαίρεσης της φορολογικής μνήμης συμπληρωμένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1.1.3. της παρούσας απόφασης. Στην περίπτωση αυτή ως κωδικός παύσης του φορολογικού μηχανισμού στο έντυπο Β2 συμπληρώνεται ο κωδικός 6 - "ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ".

2.1.4. Ενέργειες Δ.Ο.Υ. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΔΟΥ ελέγχει τα παραπάνω υποβληθέντα στοιχεία, σφραγίζει με τα στοιχεία της ΔΟΥ και την ημερομηνία την αντίστοιχη σελίδα του ΒΣΕ, θέτει την υπογραφή του και παραδίδει το σφραγισμένο ΒΣΕ στον πωλητή - παλαιό πλέον κάτοχο - προς φύλαξη. 2.2. Ενέργειες Αγοραστή α) Ο αγοραστής - μεταπωλητής (dealer) συμπληρώνει άμεσα το θεωρημένο βιβλίο "Παραλαμβανομένων Φορολογικών Μηχανισμών και Φορολογικών μνημών" (1133630/1096/ΠΟΛ. 1326/0015/13.12.1996) ως εξής : · Ημερομηνία παραλαβής. · Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία του παραδίδοντος χρήστη ή κατόχου. · Είδος και τύπος (μοντέλο) του φορολογικού μηχανισμού · Αριθμός μητρώου του φορολογικού μηχανισμού. Κατά τη μεταπώληση του σώματος του φορολογικού μηχανισμού σε άλλο πωλητή - μεταπωλητή (Dealer) αναγράφεται στο ίδιο βιβλίο η ημερομηνία παράδοσης ή αποστολής κατά περίπτωση καθώς και ο αριθμός του σχετικού φορολογικού παραστατικού και παραδίδεται ή αποστέλλεται μαζί με τα συνοδευτικά παραστατικά (παράγραφος 2.1.2δ`). β) Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης μεταχειρισμένων φορολογικών μηχανισμών που ευρίσκονται στην κατοχή μεταπωλητών, και είχαν αποκτηθεί προ της έναρξης ισχύος εφαρμογής του μέτρου (1.1.2003), αφαιρείται η φορολογική μνήμη με ευθύνη του κατόχου μεταπωλητή. Ο μεταπωλητής υποχρεούται να διαφυλάξει την αφαιρεθείσα φορολογική μνήμη, μαζί με το αντίστοιχο συνοδευτικό βιβλιάριο συντήρησης για όσο χρονικό διάστημα προβλέπουν οι διατάξεις του Κ.Β.Σ. Στις περιπτώσεις αυτές ο αγοραστής - κατ` επάγγελμα μεταπωλητής δεν έχει υποχρέωση γνωστοποίησης ή υποβολής δικαιολογητικών στην αρμόδια ΔΟΥ.

3. Εγκατάσταση Νέας Φορολογικής Μνήμης σε σώμα μεταχειρισμένου Φορολογικού Μηχανισμού από μεταπωλητή - dealer (Πωλητή) και μεταβίβαση του Φορολογικού Μηχανισμού (με ενεργοποιημένη τη νέα φορολογική μνήμη) σε νέο χρήστη (Επιτηδευματία - Αγοραστή).

3.1. Ενέργειες πωλητή (dealer) Ο πωλητής (dealer) ο οποίος κατέχει σώμα φορολογικού μηχανισμού με τα απαραίτητα συνοδευτικά παραστατικά (παράγραφος 2.1.2δ`), πριν από την μεταβίβαση φορολογικού μηχανισμού σε νέο χρήστη (επιτηδευματία - αγοραστή με ενεργοποιημένη νέα φορολογική μνήμη), προβαίνει στα εξής:

α) Προμήθεια νέας φορολογικής μνήμης. Η προμήθεια αυτή πρέπει να αποδεικνύεται από αντίτυπο παραστατικού, το οποίο εκδίδεται, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.2.1α` της παρούσας απόφασης.

β) Ενημέρωση άμεσα με τα απαραίτητα στοιχεία του θεωρημένου βιβλίου "Παραλαμβανομένων Φορολογικών Μηχανισμών και Φορολογικών Μνημών", κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2α` της παρούσας απόφασης.

γ) Αποσφράγιση του σώματος του φορολογικού μηχανισμού, στον οποίο πρόκειται να γίνει η εγκατάσταση της νέας φορολογικής μνήμης από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

δ) Τοποθέτηση νέας - κενής Φορολογικής Μνήμης από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

ε) Ενεργοποίηση της νέας φορολογικής μνήμης (φορολογοποίηση).

στ) Επανασφράγιση από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό με την ειδική σφραγίδα (ζουμπά) με χρήση κατάλληλου υλικού το οποίο δεν επιδέχεται ξέσματα, την ειδική βίδα ("βίδα εφορίας") του φορολογικού μηχανισμού, και τοποθέτηση- επικόλληση της νέας μεταλλικής ετικέτας, με τα στοιχεία της νέας φορολογικής μνήμης, πλησίον της υπάρχουσας (παλαιάς).

ζ) Ενημέρωση του ΒΣΕ.

Στη σελίδα του νέου ΒΣΕ, η οποία επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως ισχύει, βεβαιώνεται, προς τον νέο χρήστη (επιτηδευματία) του φορολογικού μηχανισμού, ότι:

α) ο εν λόγω Φορολογικός Μηχανισμός, έχει ελεγχθεί τεχνικά από εξουσιοδοτημένο τεχνικό και λειτουργεί απολύτως σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες του συγκεκριμένου μοντέλου-τύπου Φορολογικού Μηχανισμού, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από την αρμόδια Διακομματική Επιτροπή του άρθρου 7 του Ν. 1809/1988

β) το εγκατεστημένο λογισμικό (φορολογικός μικροκώδικας) εντός του Φορολογικού Μηχανισμού δεν έχει υποστεί απολύτως καμία τροποποίηση και συμφωνεί απόλυτα με αυτό που έχει κατατεθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και στην αρμόδια Διακομματική Επιτροπή του άρθρου 7 του Ν. 1809/1988. Η σελίδα αυτή υπογράφεται και από τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό, ο οποίος θέτει και την σφραγίδα με τα στοιχεία του. Εφόσον στο ΒΣΕ δεν υπάρχει σχετικός χώρος η βεβαίωση μπορεί να συντάσσεται σε βεβαίωση - Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία προσαρτάται στο ΒΣΕ και αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος του. Στην ειδική σελίδα του ΒΣΕ που υπάρχει για το σκοπό αυτό, με βάση τα συνοδευτικά παραστατικά (παρ. 2.1.2δ`), αναγράφονται τα απαραίτητα στοιχεία (ημερομηνία, τόπος, παλαιός και νέος αριθμός μητρώου Φορολογικής Μνήμης, κλπ ). Το ΒΣΕ υπογράφεται και σφραγίζεται από τον μεταπωλητή και τον νέο αγοραστή. Μετά το πέρας των ανωτέρω ενεργειών : η) Παραδίδει στο νέο αγοραστή, το μεταχειρισμένο φορολογικό μηχανισμό (με νέα φορολογική μνήμη - ενεργοποιημένη), το συμπληρωμένο ΒΣΕ, καθώς και αντίτυπο του σχετικού παραστατικού πώλησης (ολόκληρου του φορολογικού μηχανισμού) το οποίο εκδίδεται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 1809/1988, όπως ισχύει.

3.2. Ενέργειες Αγοραστή - Χρήστη Επιτηδευματία Υποβολή δικαιολογητικών Υποβάλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. το αργότερο εντός 10 ημερολογιακών ημερών από τη λήψη του παραστατικού συμπληρωμένα τα εξής:

· Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως ισχύει, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Ν. 1809/1988, όπως ισχύει.

· Το έντυπο Β1 TAXIS.

· Το έντυπο Β2 TAXIS. Στην περίπτωση αυτή ως κωδικός έναρξης του φορολογικού μηχανισμού στο Έντυπο Β2 συμπληρώνεται ο κωδικός 3 "ΑΓΟΡΑ ΝΕΑΣ ΜΝΗΜΗΣ". · Αντίτυπο του φορολογικού παραστατικού που του παρέδωσε ο πωλητής.

· Φωτοαντίγραφο του προσφάτως εκδοθέντος Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης "Ζ" ή και του Δελτίου Ανάγνωσης Φορολογικής Μνήμης, με προσκόμιση-επίδειξη του αντίστοιχου πρωτοτύπου δελτίου, στο οποίο αναγράφονται από αρχής λειτουργίας της νέας Φορολογικής Μνήμης, τα σωρευτικά αθροιστικά ποσά τζίρου και Φ.Π.Α., όπως καθορίζονται στην παράγραφο 1.2.1.γ` της παρούσας απόφασης.

· Το Νέο ΒΣΕ, με συμπληρωμένα τα στοιχεία της παραγράφου 1.2.1α` του κεφαλαίου Β της παρούσας απόφασης.

4. Διακοπή χρηματοδοτικής μίσθωσης φορολογικού μηχανισμού. Σε περίπτωση διακοπής της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης φορολογικού μηχανισμού, είναι υποχρεωτική η αφαίρεση της παλαιάς χρησιμοποιηθείσας φορολογικής μνήμης, η οποία παραμένει στον μισθωτή - χρήστη του φορολογικού μηχανισμού.

Ειδικότερα :

4.1. Σε περίπτωση διακοπής χρηματοδοτικής μίσθωσης φορολογικού μηχανισμού και ταυτόχρονης μίσθωσής του σε νέο μισθωτή - χρήστη, με ευθύνη της εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης, του παλαιού και του νέου μισθωτή κατά περίπτωση, εφαρμόζονται αναλόγως οι διαδικασίες του κεφαλαίου Β.1 της παρούσας απόφασης και τα σχετικά έγγραφα (συμβάσεις κ.λπ.) προσκομίζονται και επιδεικνύονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

4.2. Σε περίπτωση που στο χρόνο της διακοπής της χρηματοδοτικής μίσθωσης του φορολογικού μηχανισμού δεν γίνεται η μίσθωσή του σε νέο μισθωτή - χρήστη, για την αφαίρεση της παλαιάς φορολογικής μνήμης εφαρμόζονται οι διαδικασίες του κεφαλαίου Β.2, παράγραφοι 2.1 έως και 2.1.4 της παρούσας απόφασης. Το σώμα του μεταχειρισμένου φορολογικού μηχανισμού παραμένει στη περίπτωση αυτή, στην εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία σε μεταγενέστερη μίσθωσή του σε νέο μισθωτή - χρήστη, υποχρεούται να τον παραδώσει με ενεργοποιημένη νέα φορολογική μνήμη, εφαρμοζομένων αναλόγως των διαδικασιών του κεφαλαίου Β.3 της παρούσας απόφασης, εξαιρουμένης της περίπτωσης Β.3.1β`.

Γ. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΜΕ ΝΕΑ.

1. Αυτοπαράδοση Επιτρέπεται η μεταβίβαση φορολογικού μηχανισμού χωρίς να έχει προηγηθεί αντικατάσταση της φορολογικής μνήμης με νέα, στις ακόλουθες περιπτώσεις που δεν πληρούν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά της μεταβίβασης - πώλησης.

1.1. Σε περίπτωση αυτοπαράδοσης του φορολογικού μηχανισμού λόγω διακοπής λειτουργίας ατομικής επιχείρησης και επανέναρξης οποιασδήποτε δραστηριότητας από το ίδιο πρόσωπο.

1.2. Σε περίπτωση αυτοπαράδοσης του φορολογικού μηχανισμού σε μέλος διαλυθείσης εταιρείας (λόγω ανάληψης εταιρικής μερίδας σε είδος) και εφόσον το μέλος αυτό δεν έχει την ιδιότητα του επιτηδευματία από άλλη αιτία.

1.3. Ενέργειες νέου κατόχου. Με ευθύνη του νέου κατόχου προ της δήλωσης διακοπής λειτουργίας των δραστηριοτήτων των περιπτώσεων 1.1. και 1.2 υποβάλλονται στην αρμόδια ΔΟΥ : · Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως ισχύει, στην οποία δηλώνονται, το γεγονός της διακοπής δραστηριότητας, τα στοιχεία του κατόχου του φορολογικού μηχανισμού, ο τόπος (διεύθυνση) διαφύλαξης του φορολογικού μηχανισμού και του ΒΣΕ. · Το έντυπο Β2 του TAXIS στο οποίο συμπληρώνεται ως κωδικός παύσης του φορολογικού μηχανισμού στο έντυπο Β2 συμπληρώνεται ο κωδικός 10 - "ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗ". · Στοιχείο αυτοπαράδοσης το οποίο δεν θα πρέπει να έχει εκδοθεί προγενέστερα των δέκα ημερών από την ημερομηνία υποβολής του. · Φωτοαντίγραφο προσφάτως εκδοθέντος Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης "Ζ" ή, στην περίπτωση που σ` αυτό δεν εμφανίζονται τα τελικά σωρευτικά σύνολα, Δελτίου Ανάγνωσης Φορολογικής Μνήμης και προσκόμιση - επίδειξη του πρωτοτύπου, στο οποίο αναγράφονται από αρχής λειτουργίας της φορολογικής μνήμης, τα σωρευτικά αθροιστικά ποσά τζίρου και Φ.Π.Α., όπως αυτά καθορίζονται στην παράγραφο 1.1.2.α` της παρούσας απόφασης. Στην περίπτωση αυτή η ημερομηνία έκδοσης του δελτίου δεν θα πρέπει να είναι προγενέστερη των δύο εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του στην αρμόδια ΔΟΥ. · Το ΒΣΕ, με συμπληρωμένα τα απαραίτητα στοιχεία, καθώς και τις αντίστοιχες σελίδες υπογεγραμμένες όπου αυτό απαιτείται.

1.4. Ενέργειες Δ.Ο.Υ. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΔΟΥ ελέγχει τα παραπάνω υποβληθέντα στοιχεία, σφραγίζει το ΒΣΕ με τα στοιχεία της ΔΟΥ, υπογράφει και το παραδίδει στον κάτοχο προς φύλαξη. Ο φορολογικός μηχανισμός και το ΒΣΕ φυλάσσεται με ευθύνη του φυσικού προσώπου - κατόχου για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Β.Σ., και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών οργάνων σε κάθε περίπτωση ελέγχου. Σε περίπτωση επανέναρξης οποιασδήποτε ατομικής δραστηριότητας από τον κάτοχο της παραγράφου 1.1 του κεφαλαίου Γ, εφαρμόζονται οι διαδικασίες για την δήλωση επανέναρξης δραστηριότητας και των τυχόν μεταβολών (πχ επωνυμίας, διεύθυνσης κλπ) . Σε περίπτωση έναρξης οποιασδήποτε δραστηριότητας από τον κάτοχο της παραγράφου 1.2 του κεφαλαίου Γ, εφαρμόζονται οι διαδικασίες της παραγράφου 1 του κεφαλαίου Β της παρούσας απόφασης.

2. Λοιπές περιπτώσεις στις οποίες δεν απαιτείται αντικατάσταση φορολογικής μνήμης.

2.1. Στην περίπτωση επιχείρησης που προέρχεται από μετασχηματισμό (συγχώνευση - διάσπαση - απορρόφηση) και εφόσον η νέα επιχείρηση (προερχόμενη από μετασχηματισμό) έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του κώδικα, που είχε οποιαδήποτε από τις επιχειρήσεις ή κλάδους που μετασχηματίστηκαν, ως καθολικός διάδοχος αυτών, δεδομένου ότι δεν θεωρείται ότι συντελείται μεταβίβαση ή αλλαγή του χρήστη ή κατόχου.

2.2. Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής ή γονικής παροχής.

2.3. Σε περίπτωση μεταβίβασης μη χρησιμοποιηθέντος φορολογικού μηχανισμού, του οποίου η φορολογική μνήμη αποδεδειγμένα δεν περιέχει ημερήσια ή αθροιστικά - σωρευτικά δημοσιονομικά δεδομένα συναλλαγών.

2.4. Ενέργειες νέου χρήστη ή κατόχου Με ευθύνη του χρήστη - επιτηδευματία ή κατόχου υποβάλλονται στην αρμόδια ΔΟΥ :

· Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως ισχύει, στην οποία δηλώνεται το γεγονός της μεταβολής. Σ` αυτήν αναγράφονται τα στοιχεία του κατόχου - χρήστη προ και μετά την μεταβολή.

· Το Έντυπο Β2 TAXIS.

Στις περιπτώσεις αυτές ως κωδικοί παύσης και έναρξης του φορολογικού μηχανισμού στο έντυπο Β2 συμπληρώνονται κατά περίπτωση οι αντίστοιχοι κωδικοί.

Ειδικότερα :

· 28 - "ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ - ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ)".

· 24 - "ΠΑΥΣΗ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ", 15 - "ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ - ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ".

· 6 - "ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ", 1 - "ΑΓΟΡΑ"

· Σχετικό νομικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει η μεταβολή (απόκτηση του φορολογικού μηχανισμού) πχ συστατικό ή Καταστατικό της Εταιρείας κατατεθέν στην αρμόδια Νομαρχία, Δήλωση Κληρονομιάς, κλπ.

· Φωτοαντίγραφο προσφάτως εκδοθέντος Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης "Ζ" ή, στην περίπτωση που σ` αυτό δεν εμφανίζει τα τελικά σωρευτικά σύνολα, Δελτίο Ανάγνωσης Φορολογικής Μνήμης, - προ και μετά την μεταβολή - και προσκομίζονται τα αντίστοιχα πρωτότυπα, στα οποία αναγράφονται από αρχής λειτουργίας της φορολογικής μνήμης, τα σωρευτικά αθροιστικά ποσά τζίρου και Φ.Π.Α. κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.1.2α` της παρούσας απόφασης. Στα αναγραφόμενα σωρευτικά αθροιστικά ποσά δεν θα πρέπει να προκύπτει διαφορά μεταξύ του δελτίου που εξεδόθη προ της μεταβολής και αυτού που εξεδόθη μετά την μεταβολή. · Το ΒΣΕ, με συμπληρωμένα τα στοιχεία προ και μετά την μεταβολή, καθώς και τις αντίστοιχες σελίδες και υπογεγραμμένες όπου αυτό απαιτείται.

2.5. Ενέργειες Δ.Ο.Υ. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΔΟΥ ελέγχει τα παραπάνω υποβληθέντα στοιχεία, σφραγίζει τις αντίστοιχες σελίδες του ΒΣΕ με τα στοιχεία της ΔΟΥ, θέτει την υπογραφή του και παραδίδει το ΒΣΕ, στον κάτοχο - χρήστη προς φύλαξη.

Δ. ΑΔΡΑΝΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

Σε κάθε περίπτωση αδράνειας χρήσης φορολογικού μηχανισμού, με ευθύνη του κατόχου - χρήστη εκδίδεται : α) Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης "Ζ" ή στην περίπτωση που σ` αυτό δεν εμφανίζονται τα τελικά σωρευτικά σύνολα, Δελτίο Ανάγνωσης Φορολογικής Μνήμης, στο οποίο αναγράφονται από αρχής λειτουργίας της Φορολογικής Μνήμης, τα σωρευτικά αθροιστικά ποσά τζίρου και Φ.Π.Α. κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.1.α΄της παρούσας απόφασης. Για φορολογικό μηχανισμό που είναι εγκατεστημένος και λειτουργεί σε επιχείρηση με εποχιακή δραστηριότητα, το ως άνω δελτίο εκδίδεται υποχρεωτικά την τελευταία ημερομηνία λήξης της εποχιακής περιόδου. Σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία αυτή, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις τριάντα ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του αμέσως προηγούμενου (τελευταίου) Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης "Ζ". β) Ενημερώνεται το ΒΣΕ, από τον χρήστη του φορολογικού μηχανισμού και αναγράφεται η ένδειξη "Αδράνεια - Διακοπή Χρήσης", ο αύξων αριθμός και τα στοιχεία του ως άνω εκδοθέντος Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης "Ζ", καθώς και η ημερομηνία έκδοσής του. Ο χρήστης του φορολογικού μηχανισμού υπογράφει την σελίδα αυτή και θέτει την σφραγίδα της επιχείρησής του. Με την επανέναρξη χρήσης του φορολογικού μηχανισμού και την έκδοση του πρώτου δελτίου απόδειξης συναλλαγής, ενημερώνεται άμεσα η παραπάνω σελίδα του ΒΣΕ με την ένδειξη "Επανέναρξη Χρήσης" και την αντίστοιχη ημερομηνία.

Ε. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΝΕΟΥ (ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΟΥ) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

1.1. Ενέργειες Πωλητή Ο πωλητής εκδίδει υποχρεωτικά σε δύο επιπλέον αντίτυπα το παραστατικό πώλησης του φορολογικού μηχανισμού. Το ένα από αυτά το αποστέλλει το αργότερο εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την έκδοσή του στην ΔΟΥ του αγοραστή και το άλλο το παραδίδει μαζί με το πρωτότυπο στον αγοραστή.

1.2. Ενέργειες Αγοραστή Ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος το αργότερο εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την έκδοση - λήψη του παραστατικού να υποβάλλει στην Δ.Ο.Υ. της έδρας του τα εξής :

  • Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπως ισχύει, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1809/1988.
  • Το έντυπο Β1 του TAXIS.
  • Το έντυπο Β2 του TAXIS.
  • Φωτοαντίγραφο προσφάτως εκδοθέντος Δελτίου - "Ζ" και συγχρόνως υποχρεούται στην προσκόμιση και επίδειξη του αντίστοιχου πρωτότυπου δελτίου.
  • Το συνοδευτικό Βιβλιάριο Συντήρησης και Επισκευών - ΒΣΕ.

1.3. Ενέργειες Δ.Ο.Υ. Για την θεώρηση του συνοδευτικού ΒΣΕ νέου (αχρησιμοποίητου) φορολογικού μηχανισμού, εφαρμόζονται ανάλογα οι διαδικασίες της περίπτωσης 1.2.3. της παραγράφου 1.2. του κεφαλαίου Β.

ΣΤ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΕΑΦΔΣΣ).

1. Μεταβίβαση ΕΑΦΔΣΣ.

1.1. Οι ανωτέρω διαδικασίες ισχύουν αναλόγως και κατά την απόκτηση ή μεταβίβαση φορολογικού μηχανισμού που ανήκει στην κατηγορία των - Ειδικών Ασφαλών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ). Στην περίπτωση αυτή αντί της έκδοσης Δελτίου "Ζ" ή Δελτίου Ανάγνωσης Περιεχομένου Φορολογικής Μνήμης, στο οποίο αναφαίνονται τα αθροιστικά - σωρευτικά ποσά - τζίρου και ΦΠΑ , εκδίδεται αντίστοιχα στη θέση αυτού Δελτίο Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων (ΔΗΦΑΣΣ) - "Ζ" και ελέγχεται μεταξύ των άλλων η ημερομηνία έκδοσης, ο γενικός α/α (από αρχής λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ) του εκδιδόμενου Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων - "Ζ" και αναγραφόμενη τελική γενική ημερήσια ΠΑΗΨΣ.

1.2. Το περιεχόμενο του Δελτίου αυτού πρέπει να είναι σύμφωνο με τις διατάξεις της παραγράφου 2.7 της ΑΥΟΟ 1092819/366/0015 / ΠΟΛ. 1257/20.11.2002 "Τεχνικές προδιαγραφές Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) και απαιτήσεις λειτουργίας και χρήσης τους", όπως ισχύει.

2. Απόκτηση νέας ΕΑΦΔΣΣ 2.1. Στην περίπτωση απόκτησης νέας αχρησιμοποίητης ΕΑΦΔΣΣ, για την έκδοση του Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων (ΔΗΦΑΣΣ) - "Ζ", δεν απαιτείται να έχουν προηγηθεί σημάνσεις εκδοθέντων στοιχείων (παραστατικών).

3. Παύση ΕΑΦΔΣΣ.

3.1. Σε κάθε περίπτωση δήλωσης παύσης ΕΑΦΔΣΣ (λόγω μεταβίβασης ή άλλης αιτίας), υποχρεωτικά συμπληρώνεται στο συνοδευτικό προς φύλαξη ΒΣΕ η τελική γενική ημερήσια ΠΑΗΨΣ, η οποία πρέπει να είναι η ίδια με αυτή που αναγράφεται στο αντίστοιχο εκδοθέν Δελτίο Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων (ΔΗΦΑΣΣ) - "Ζ". Φωτοτυπία του δελτίου αυτού πρέπει να προσκομίζεται μαζί με το αντίστοιχο πρωτότυπο δελτίο για έλεγχο στην αρμόδια ΔΟΥ κατά την δήλωση παύσης της ΕΑΦΔΣΣ.

Ζ. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ.

1. Οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ της παρούσας απόφασης ισχύουν δύο μήνες από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι λοιπές διατάξεις ισχύουν από τη δημοσίευσή της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!