Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

ΠΟΛ. 1257/20-11-2002 Τεχνικές προδιαγραφές Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) και απαιτήσεις λειτουργίας και χρήσης τους

ΥΠΟΚ 1092819/366/0015/ΠΟΛ.1257/20-11-2002

ΘΕΜΑ : "Τεχνικές προδιαγραφές Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) και απαιτήσεις λειτουργίας και χρήσης τους".

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 1 ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α' / 5.10.1988) "Καθιέρωση Φορολογικών Μηχανισμών και άλλες διατάξεις.", όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν.3052/2002 (ΦΕΚ 221 Α'/24.9.2002).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 38, περίπτωση γ', υποπερίπτωση γδ' του ΚΒΣ (π.δ.186/1992/ΦΕΚ 84 Α').

3. Τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και Συστημάτων, που ορίσθηκαν με την ΑΥΟ 1081253/320/0015/9.10.2002/ ΠΟΛ.1234/2002 (ΦΕΚ 1362 Β'/23.10.2002 ).

4. Την 1047819/815/Α0006 (ΦΕΚ 732 Β'/13-06-2002) απόφαση σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών επιτροπής στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, με αντικείμενο την έκδοση πορίσματος για τη σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών Ασφαλών Φορολογικών Μηχανισμών Σήμανσης Στοιχείων και τη μελέτη τροποποίησης των σχετικών διατάξεων του ν.1809/1988 και της κατάργησης της διάτρησης των στοιχείων του Κ.Β.Σ

5. Το από 9.8.2002 πόρισμα της πιο πάνω επιτροπής.

6. Τις προτάσεις - απόψεις του Συνδέσμου Εισαγωγέων Κατασκευαστών Ταμειακών Συστημάτων (ΣΕΚΤ).

7. Τη με αριθμό 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485 Β'/31.10.2001) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών για τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

8. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Γενικά

1.1. Επιτροπή

1.1.1 Όπου στο κείμενο αυτό αναφέρεται Επιτροπή, εννοείται η αρμόδια Διακομματική Επιτροπή του άρθρου 7 του ν. 1809/1988, η οποία ελέγχει τον τύπο κάθε φορολογικού μηχανισμού, και χορηγεί την άδεια καταλληλότητας.

1.1.2. Οι παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές, συμπληρώνουν ή εξειδικεύουν ανάλογα με την περίπτωση, τις απαιτήσεις για τις Ειδικές Ασφαλείς Φορολογικές Διατάξεις Σήμανσης Στοιχείων - (ΕΑΦΔΣΣ), ως ειδική κατηγορία Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών, οι Τεχνικές Προδιαγραφές των οποίων ορίζονται με την ΑΥΟ 1081253/320/0015/ 9.10.2002/ ΠΟΛ.1234/2002 (ΦΕΚ 1362 Β`/23.10.2002 ).

1.2. Ειδικές Περιπτώσεις

Οποιοδήποτε ζήτημα σχετίζεται με εξειδικευμένες κατηγορίες Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων, όπως επίσης και με ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά, την εφαρμογή και την εξειδίκευσή τους σε τυχόν ειδικές κατηγορίες συνδεομένων ηλεκτρονικών, ηλεκτρικών, ή ηλεκτρομηχανικών συστημάτων, και δεν αναφέρεται λεπτομερώς στις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές ή σε αντίστοιχες παραγράφους των υφισταμένων Τεχνικών Προδιαγραφών για τους Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς (ΑΥΟ 1253/320/0015/9.10.2002/ ΠΟΛ.1234/2002 - ΦΕΚ 1362 Β`/23.10.2002), εξετάζεται ειδικά από την Επιτροπή, η οποία και αποφασίζει σχετικά.

1.3. Συνοπτική περιγραφή διαδικασίας έκδοσης και σήμανσης στοιχείων με τη χρήση Ειδικής Ασφαλούς Φορολογικής Διάταξης Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ)

1.3.1. Ο εκδότης του στοιχείου (πχ Τιμολογίου, Δελτίου Αποστολής, Τιμολογίου - Δελτίου Αποστολής κλπ), θα πρέπει να διαθέτει :

 • Ειδικό φορολογικό μηχανισμό - Ειδική Ασφαλή Φορολογική Διάταξη Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ)
 • Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (Η/Υ) με κατάλληλο λογισμικό υποστήριξης και δυνατότητες επικοινωνίας με την ΕΑΦΔΣΣ. Ο τρόπος εκτύπωσης - έκδοσης των στοιχείων γενικά δεν αλλάζει και είναι δυνατόν να εξακολουθεί να γίνεται με την ήδη υπάρχουσα υποδομή και τον εκτυπωτικό μηχανισμό του εκδότη.


1.3.2. Μετά την καταχώρηση και τη διαμόρφωση των προς εκτύπωση δεδομένων στον Η/Υ και την ενεργοποίηση της διαδικασίας έκδοσης - εκτύπωσης του στοιχείου, το λογισμικό του Η/Υ αποθηκεύει, επικοινωνεί και αποστέλλει στην ΕΑΦΔΣΣ, το σύνολο των απαιτούμενων δεδομένων του υπό έκδοση στοιχείου.

1.3.3. Η ΕΑΦΔΣΣ, δέχεται τα δεδομένα αυτά, τα επεξεργάζεται με ειδικό ασφαλή αλγόριθμο δημιουργίας σύνοψης - υπογραφής και επιστρέφει πίσω στον διασυνδεόμενο Η/Υ, το αποτέλεσμα αυτής της επεξεργασίας, δηλ. έναν κωδικό - μια αλληλουχία χαρακτήρων που αποτελεί μοναδικό ηλεκτρονικό αποτύπωμα (σύνοψη) των δεδομένων του υπό έκδοση στοιχείου. Επιπλέον η ΕΑΦΔΣΣ αποθηκεύει την σύνοψη - υπογραφή, σε μνήμη εργασίας που διαθέτει για το σκοπό αυτό και εκδίδει σχετικό δελτίο - απόδειξη, με ημερομηνία, ώρα, ημερήσιο και γενικό α/α έκδοσης στοιχείου.

1.3.4. Το λογισμικό υποστήριξης της ΕΑΦΔΣΣ που ευρίσκεται στον διασυνδεόμενο Η/Υ, λαμβάνει αυτή τη "μοναδική σύνοψη - υπογραφή" (κωδικό), και την εκτυπώνει μαζί με τα λοιπά δεδομένα του στοιχείου, ενώ συγχρόνως αποθηκεύει σε ιδιαίτερα ηλεκτρονικά αρχεία, τόσο τα απαιτούμενα δεδομένα του εκτυπωθέντος στοιχείου, όσο και την "σύνοψη - υπογραφή".

Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται για κάθε εκδιδόμενο στοιχείο από τον εκδότη.

1.3.5. Στο τέλος της ημέρας, η ΕΑΦΔΣΣ, επεξεργάζεται το σύνολο των "συνόψεων -υπογραφών" της μνήμης εργασίας, παράγει μια γενική ημερήσια "σύνοψη - υπογραφή" όλων των "συνόψεων - υπογραφών" των εκδοθέντων στοιχείων της ημέρας, εκδίδει δελτίο ημερήσιας αναφοράς "Ζ", στο οποίο αναγράφεται η γενική ημερήσια "σύνοψη - υπογραφή", αποθηκεύει αυτή την σύνοψη - υπογραφή, μόνιμα σε ασφαλή φορολογική μνήμη που διαθέτει για το σκοπό αυτό και την αποστέλλει στον διασυνδεόμενο Η/Υ.

1.3.6. Το λογισμικό του Η/Υ, λαμβάνει αυτή τη μοναδική γενική "σύνοψη - υπογραφή ημέρας", και την αποθηκεύει σε ιδιαίτερο ηλεκτρονικό αρχείο.

2. Ορισμοί και Βασικά Τεχνικά - Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων.

2.1. Ειδική Ασφαλής Φορολογική Διάταξη Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ).

2.1.1. Ως Ειδική Ασφαλής Φορολογική Διάταξη Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) ορίζεται η αυτόνομη λειτουργικά και φυσικά ηλεκτρονική υπολογιστική συσκευή (φορολογικός μηχανισμός), η οποία :

1. συνδέεται αποκλειστικά και μόνο μέσω Ειδικής Θύρας Επικοινωνίας Δεδομένων με διασυνδεόμενο ηλεκτρονικό υπολογιστικό σύστημα για την ασφαλή σήμανση των εκδιδομένων στοιχείων,

2. δεν διαθέτει καμία άλλη δυνατότητα εισαγωγής δεδομένων και επικοινωνίας για τη σήμανση των εκδιδομένων στοιχείων, εκτός από την Ειδική Θύρα Επικοινωνίας Δεδομένων,

3. έχει δυνατότητα πλήρους αποσύνδεσης - απόσπασης από διασυνδεόμενο ηλεκτρονικό σύστημα επικοινωνίας - λήψης δεδομένων,

4. διαθέτει ανεξάρτητη είσοδο ηλεκτρικής τροφοδοσίας και αποτελείται από :

 • επεξεργαστή που εκτελεί ειδικό λογισμικό για την επεξεργασία και τη σήμανση των στοιχείων (φορολογικό μικροκώδικα),
 • μνήμη προγραμμάτων ειδικού λογισμικού (φορολογικού μικροκώδικα),
 • μνήμη εργασίας,
 • ρολόι,
 • φορολογική μνήμη μόνιμης αποθήκευσης δημοσιονομικών δεδομένων,
 • φορολογικό εκτυπωτή με αυτόνομη δυνατότητα έκδοσης των δελτίων :
  α. Δελτίο Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων - Ζ (ΔΗΦΑΣΣ- Ζ)
  β. Δελτίο Συνόψεων - Υπογραφών Ημέρας - (ΔΣΥΜ) και
  γ. Δελτίο Ανάγνωσης Περιόδου Φορολογικής Μνήμης Ημερήσιων Συνόψεων - (ΔΑΠΦΜΗΣ).

2.1.2. Η ΕΑΦΔΣΣ ασφαλίζεται με απαραβίαστο τρόπο, όλες οι λειτουργίες της είναι τεκμηριωμένες και ελέγχονται από την Επιτροπή, το δε λογισμικό που τις υποστηρίζει είναι στη διάθεση του Υπουργείου Οικονομικών.

2.2. Ειδική Θύρα Επικοινωνίας Δεδομένων - (ΕΘΕΔ)

Οι ΕΑΦΔΣΣ, διαθέτουν ολοκληρωμένη Ειδική Θύρα Επικοινωνίας Δεδομένων - (ΕΘΕΔ), για την επικοινωνία και μεταφορά δεδομένων από και προς το διασυνδεόμενο σύστημα Η/Υ. Η θύρα ΕΘΕΔ με την οποία συνδέεται η ΕΑΦΔΣΣ είναι συγκεκριμένη και προσδιορίζεται ρητά από τον κατασκευαστή - εισαγωγέα της ΕΑΦΔΣΣ ως Ειδική Θύρα Επικοινωνίας Δεδομένων - ΕΘΕΔ, με αντίστοιχη σήμανση επί ή πλησίον της θύρας αυτής.

2.3. Προηγμένη Ασφαλής Ηλεκτρονική Ψηφιακή Σύνοψη (ΠΑΗΨΣ).

2.3.1. Ως Προηγμένη Ασφαλής Ηλεκτρονική Ψηφιακή Σύνοψη (ΠΑΗΨΣ) ορίζεται η αλληλουχία χαρακτήρων, η οποία δημιουργείται με την χρήση του ειδικού ασφαλούς αλγόριθμου SHA-1 και η οποία προσδιορίζει μονοσήμαντα όλα τα δημοσιονομικά δεδομένα κάθε εκδιδομένου στοιχείου, που υπόκεινται σε επεξεργασία μέσω του αλγορίθμου αυτού.

2.3.2. Για την δημιουργία της ΠΑΗΨΣ, γίνεται χρήση του ειδικού ασφαλούς αλγορίθμου SHA-1.

Με τον αλγόριθμο SHA-1, η παραγόμενη ΠΑΗΨΣ, σχηματίζεται από 40 σύμβολα - χαρακτήρες του δεκαεξαδικού αριθμητικού συστήματος (20 Bytes).

2.3.3. Ο αλγόριθμος SHA-1 (Secure Hash Algorithm - 1), είναι αυτός που έχει αναπτυχθεί από το Αμερικανικό Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων και Τεχνολογίας - NIST (National Institute of Standards and Technology), περιγράφεται στο έγγραφο - πρότυπο FIPS-180-2, και έχει υιοθετηθεί από τον Διεθνή Οργανισμό Προτύπων - ISO (International Organization for Standardization) και την Διεθνή Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή - IEC (International Electrotechnical Commission), ως πρότυπο ISO/IEC 10118 - 3, Dedicated Hash-Function 3.

2.4. Ειδικά Φορολογικά Δελτία τα οποία εκδίδονται από την ΕΑΦΔΣΣ.

2.4.1 Τα δελτία :

 • Δελτίο Φορολογικής Σήμανσης Στοιχείου (ΔΦΣΣ),
 • Δελτίο Συνόψεων - Υπογραφών Ημέρας (ΔΣΥΜ),
 • Δελτίο Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων (ΔΗΦΑΣΣ) - "Ζ" και
 • Δελτίο Ανάγνωσης Περιόδου Φορολογικής Μνήμης Ημερήσιων Συνόψεων - (ΔΑΠΦΜΗΣ), που περιγράφονται στις επόμενες παραγράφους, ονομάζονται "Ειδικά Φορολογικά Δελτία" (ΕΦΔ) και η έκδοσή τους υποχρεωτικά περιλαμβάνει στην αρχή και στο τέλος της εκτύπωσης κάθε τέτοιου δελτίου, τις χαρακτηριστικές ενδείξεις "Ειδικό Φορολογικό Δελτίο - "Έναρξη" και "Ειδικό Φορολογικό Δελτίο - Λήξη", αντίστοιχα.


2.4.2. Μετά την χαρακτηριστική ένδειξη "Ειδικό Φορολογικό Δελτίο - Έναρξη" αναγράφονται υποχρεωτικά τα στοιχεία του κατόχου - χρήστη της ΕΑΦΔΣΣ, ως εξής :

 • Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο ή επωνυμία
 • Διεύθυνση εγκατάστασης στην οποία λειτουργεί η ΕΑΦΔΣΣ
 • Επάγγελμα - Δραστηριότητα
 • ΑΦΜ και αρμόδια ΔΟΥ

2.4.3. Πριν ακριβώς από την χαρακτηριστική ένδειξη "Ειδικό Φορολογικό Δελτίο - Λήξη" αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός Μητρώου της ΕΑΦΔΣΣ, ο οποίος αποτελείται από τα 3 χαρακτηριστικά γράμματα της άδειας καταλληλότητας, έναν κενό χαρακτήρα (διάστημα) και μια αλληλουχία 8 αριθμητικών ψηφίων, εκ των οποίων τα 2 πρώτα προσδιορίζουν τα 2 τελευταία ψηφία του έτους κατασκευής, το επόμενο την πιθανή αντικατάσταση της φορολογικής μνήμης (0 εάν δεν έχει γίνει αντικατάσταση, 9 για την πρώτη αντικατάσταση, 8 για την δεύτερη, κλπ) και τα 5 τελευταία αποτελούν τον σειριακό εργοστασιακό αριθμό παραγωγής της ΕΑΦΔΣΣ.

2.5. Δελτίο Φορολογικής Σήμανσης Στοιχείου (ΔΦΣΣ).

2.5.1. Η ΕΑΦΔΣΣ μετά από κάθε λήψη φορολογικών δεδομένων για την έκδοση στοιχείου από τον διασυνδεόμενο Η/Υ και την επεξεργασία αυτών μέσω του ειδικού ασφαλούς αλγορίθμου SHA-1 δημιουργίας σύνοψης - υπογραφής, εκδίδει σχετικό δελτίο - απόδειξη, το οποίο ονομάζεται Δελτίο Φορολογικής Σήμανσης Στοιχείου - (ΔΦΣΣ), και στο οποίο αναγράφονται :

 • ημερομηνία και ώρα έκδοσης του δελτίου
 • ο ημερήσιος α/α του εκδιδόμενου Δελτίου Φορολογικής Σήμανσης Στοιχείου.
 • ο γενικός α/α (από αρχής λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ) του εκδιδόμενου Δελτίου Φορολογικής Σήμανσης Στοιχείου
 • Η ΠΑΗΨΣ του συγκεκριμένου στοιχείου

2.5.2. Τα δελτία αυτά φυλάσσονται με ευθύνη του κατόχου της ΕΑΦΔΣΣ μέχρι της εκδόσεως του Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων - "Ζ" που αφορά την αντίστοιχη ημέρα εκδόσεώς τους.

2.5.3. Στην ακραία περίπτωση εμφάνισης βλάβης της μνήμης εργασίας (CMOS Error) της ΕΑΦΔΣΣ, τα δελτία αυτά φυλάσσονται μέχρι αποκαταστάσεως της βλάβης και της επανατροφοδοτήσεως στην ΕΑΦΔΣΣ των αντίστοιχων στοιχείων, για την τελική έκδοση του σχετικού Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων - "Ζ", επιδεικνύονται δε σε κάθε περίπτωση ελέγχου των φορολογικών αρχών, ως αποδεικτικά εκδόσεως των αντίστοιχων στοιχείων.

2.6. Δελτίο Συνόψεων - Υπογραφών Ημέρας (ΔΣΥΜ)

2.6.1. Η ΕΑΦΔΣΣ έχει δυνατότητα μέσω κατάλληλων χειρισμών, έκδοσης ενός δελτίου αναφοράς όλων των, μέχρι τη στιγμή της έκδοσης του δελτίου αυτού, συνόψεων - υπογραφών ημέρας.

2.6.2. Το δελτίο αυτό ονομάζεται Δελτίο Συνόψεων - Υπογραφών Ημέρας - (ΔΣΥΜ) και σ` αυτό αναγράφονται όλες οι ΠΑΗΨΣ για κάθε εκδοθέν στοιχείο, που έχουν γίνει εντός της ημέρας (από την έκδοση του προηγούμενου Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων - "Ζ"), ως εξής:

 • ημερομηνία και ώρα έκδοσης του δελτίου
 • ο ημερήσιος α/α του εκδιδόμενου Δελτίου Φορολογικής Σήμανσης Στοιχείου.
 • ο γενικός α/α (από αρχής λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ) του εκδιδόμενου Δελτίου Φορολογικής Σήμανσης Στοιχείου
 • Η ΠΑΗΨΣ του συγκεκριμένου στοιχείου

2.7. Δελτίο Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων (ΔΗΦΑΣΣ) - "Ζ".

2.7.1. Η ΕΑΦΔΣΣ στο τέλος της ημέρας, επεξεργάζεται το σύνολο των "συνόψεων - υπογραφών" της μνήμης εργασίας μέσω του ειδικού ασφαλούς αλγορίθμου SHA-1, παράγει μια γενική ημερήσια "σύνοψη - υπογραφή" και εκδίδει σχετικό δελτίο "Ζ" το οποίο ονομάζεται Δελτίο Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων - (ΔΗΦΑΣΣ) - Ζ.

2.7.2. Με το πέρας της εκδόσεως του δελτίου αυτού, μηδενίζονται τα δεδομένα της μνήμης εργασίας. Στο Δελτίο Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείου - (ΔΗΦΑΣΣ) αναγράφονται :

 • ημερομηνία και ώρα έκδοσης του δελτίου
 • ο γενικός α/α (από αρχής λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ) του εκδιδόμενου Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων - "Ζ"
 • Η Γενική Ημερήσια ΠΑΗΨΣ - "σύνοψη - υπογραφή" των ΠΑΗΨΣ της ημέρας.
 • Ο Ημερήσιος και ο Γενικός (από αρχής λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ) α/α αριθμός Αποσυνδέσεων της ΕΑΦΔΣΣ.
 • Ο Ημερήσιος και ο Γενικός (από αρχής λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ) α/α αριθμός Βλαβών Μνήμης Εργασίας (CMOS-Error).
 • Ο Ημερήσιος και ο Γενικός (από αρχής λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ) α/α αριθμός Αλλαγών Λεκτικών Επωνυμίας Κατόχου.
 • Ο Ημερήσιος και ο Γενικός (από αρχής λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ) α/α αριθμός προσβάσεων - επεμβάσεων εξουσιοδοτημένου Τεχνικού .

2.7.3. Είναι επιτρεπτή η αναλυτική αναγραφή όλων των εκδοθέντων ΠΑΗΨΣ της ημέρας, πριν από την αναγραφή της Γενικής Ημερήσιας ΠΑΗΨΣ. Σ` αυτή την περίπτωση για κάθε ΠΑΗΨΣ εκδοθέντος στοιχείου αναγράφονται τα εξής :

 • ο ημερήσιος α/α του εκδοθέντος Δελτίου Φορολογικής Σήμανσης Στοιχείου.
 • ο γενικός α/α (από αρχής λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ) του εκδοθέντος Δελτίου Φορολογικής Σήμανσης Στοιχείου
 • Η ΠΑΗΨΣ του συγκεκριμένου στοιχείου

2.7.4. Γενικά για την έκδοση του Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων (ΔΗΦΑΣΣ) - "Ζ" από τις ΕΑΦΔΣΣ, ισχύουν τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 2.8 των Τεχνικών Προδιαγραφών των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και Συστημάτων (ΑΥΟ 1081253/320/0015/9.10.2002/ ΠΟΛ.1234/2002 - ΦΕΚ 1362 Β`/23.10.2002 ).

2.7.5. Δεν επιτρέπεται η χρήση του διακριτικού γράμματος "Ζ", εμφανώς σε τίτλο ή επικεφαλίδα κανενός άλλου εκδιδόμενου δελτίου, πλην του Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείου (ΔΗΦΑΣΣ) - "Ζ", με το οποίο γίνεται η εγγραφή της γενικής σύνοψης των ΠΑΗΨΣ της ημέρας και λοιπών ημερήσιων αθροιστών προοδευτικά και σωρευτικά στη φορολογική μνήμη.

2.7.6. Μετά την έκδοση του Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείου (ΔΗΦΑΣΣ) - "Ζ", η ΕΑΦΔΣΣ αποστέλλει στον διασυνδεόμενο Η/Υ, τα δεδομένα της γενικής ημερήσιας "σύνοψης - υπογραφής" ΠΑΗΨΣ της ημέρας, για την αποθήκευσή τους σε κατάλληλο ηλεκτρονικό αρχείο.

2.8. Δελτίο Ανάγνωσης Περιόδου Φορολογικής Μνήμης Ημερήσιων Συνόψεων- (ΔΑΠΦΜΗΣ)

2.8.1. Η ΕΑΦΔΣΣ έχει δυνατότητα μέσω κατάλληλων χειρισμών, έκδοσης δελτίου αναφοράς όλων των Δελτίων Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείου "Ζ" - (ΔΗΦΑΣΣ), το οποίο ονομάζεται Δελτίο Ανάγνωσης Περιόδου Φορολογικής Μνήμης Ημερήσιων Συνόψεων - (ΔΑΠΦΜΗΣ).

2.8.2. Η έκδοση του δελτίου αυτού γίνεται ημερολογιακά από ημερομηνία έως ημερομηνία ή εναλλακτικά από α/α δελτίου ΔΗΦΑΣΣ - "Ζ" έως α/α δελτίου ΔΗΦΑΣΣ - "Ζ".

2.8.3. Στο δελτίο αυτό αναγράφονται :

 • ημερομηνία και ώρα έκδοσης του δελτίου
 • τα στοιχεία από όλες οι Γενικές Ημερήσιες ΠΑΗΨΣ για κάθε εκδοθέν Δελτίο Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων - "Ζ", της συγκεκριμένης περιόδου, ως εξής: Ο α/α του Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων - "Ζ". Ο συνολικός αριθμός των εκδοθέντων και "υπογραφέντων" στοιχείων της ημέρας. Η Γενική Ημερήσια "σύνοψη - υπογραφή" του αντίστοιχου ΔΗΦΑΣΣ-"Ζ".
 • ο α/α αριθμός Αποσυνδέσεων της ΕΑΦΔΣΣ της συγκεκριμένης περιόδου.
 • ο α/α αριθμός Βλαβών Μνήμης Εργασίας (CMOS-Error) της συγκεκριμένης περιόδου.
 • ο α/α αριθμός Αλλαγών Λεκτικών Επωνυμίας Κατόχου της συγκεκριμένης περιόδου.
 • ο α/α αριθμός προσβάσεων - επεμβάσεων εξουσιοδοτημένου Τεχνικού της συγκεκριμένης περιόδου.

3. Λογισμικό.

3.1. Λογισμικό εκδότη στοιχείων - Γενικά

3.1.1. Το λογισμικό του διασυνδεόμενου Η/Υ, του εκδότη φορολογικών στοιχείων, εκτός της διαχείρισης και επεξεργασίας των δημοσιονομικών δεδομένων και εκτύπωσης των φορολογικών στοιχείων, έχει επιπλέον δυνατότητες υποστήριξης και συνεργασίας με την διασυνδεόμενη ΕΑΦΔΣΣ :

 • αποθήκευσης των απαιτούμενων δεδομένων των εκδοθέντων φορολογικών στοιχείων και των αντίστοιχων ΠΑΗΨΣ σε αρχεία ηλεκτρονικής μορφής.
 • αποστολής των προς εκτύπωση φορολογικών στοιχείων για υπογραφή προς την ΕΑΦΔΣΣ
 • λήψης από την ΕΑΦΔΣΣ του Αρ. μητρώου της, της ημερομηνίας και ώρας σήμανσης του στοιχείου και δημιουργίας της ΠΑΗΨΣ, καθώς και του ημερήσιου και γενικού α/α έκδοσης στοιχείου.
 • λήψης της παραχθείσας ΠΑΗΨΣ από την ΕΑΦΔΣΣ
 • σήμανσης των εκτυπούμενων δελτίων των στοιχείων αυτών, με την αναγραφή - αποτύπωση Συμβολοσειράς Σήμανσης (που περιλαμβάνει την ΠΑΗΨΣ) στα δελτία αυτά και την τελική εκτύπωση - έκδοσή τους.
 • επανατροφοδοτήσεως της ΕΑΦΔΣΣ με τα δεδομένα δημιουργίας ΠΑΗΨΣ, μετά από ακραία περίπτωση εμφάνισης βλάβης της μνήμης εργασίας (CMOS Error) της ΕΑΦΔΣΣ.
 • λήψης των στοιχείων της γενικής ημερήσιας παραχθείσας ΠΑΗΨΣ από την ΕΑΦΔΣΣ και αποθήκευσής της σε ηλεκτρονικό αρχείο.
 • ανίχνευσης κάθε περίπτωσης αποσύνδεσης της ΕΑΦΔΣΣ, στις περιπτώσεις αποστολής ή λήψης δεδομένων προς και από αυτήν.

3.1.2. Επιτρέπεται στο λογισμικό του διασυνδεόμενου Η/Υ, η δυνατότητα της επιπλέον αποτύπωσης της Συμβολοσειράς Σήμανσης με χρήση γραμμωτού κώδικα (bar code).

3.2. Περιπτώσεις Λογισμικού Υποστήριξης

Για την λειτουργία - συνεργασία της ΕΑΦΔΣΣ με ήδη εγκατεστημένο λογισμικό εφαρμογών έκδοσης στοιχείων Η/Υ διακρίνονται δύο περιπτώσεις :

3.2.1. Περίπτωση A : Ειδικό Λογισμικό Υποστήριξης

3.2.1.1. Ο κάτοχος άδειας καταλληλότητας ΕΑΦΔΣΣ διαθέτει δικό του ειδικό λογισμικό υποστήριξης και συνεργασίας (driver), το οποίο λειτουργεί σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος Η/Υ και αναλαμβάνει όλη την διαχείριση και συνεργασία μεταξύ του λογισμικού εφαρμογών έκδοσης - εκτύπωσης στοιχείων και της ΕΑΦΔΣΣ.

3.2.1.2. Το ειδικό αυτό λογισμικό, επιτελεί τις εξής λειτουργίες και έχει τις εξής δυνατότητες:

1. Έχει δυνατότητα ενεργοποίησης και απενεργοποίησης της λειτουργίας του, από χειριστή.

2. Έχει δυνατότητα επιλογής - καθορισμού από τον χειριστή, ήδη εγκατεστημένης -σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος - εκτυπωτικής συσκευής με την οποία μπορεί να συνεργάζεται.

3. Ανιχνεύει τις αιτήσεις εκτύπωσης εφαρμογών του λειτουργικού συστήματος, οι οποίες απευθύνονται προς την επιλεγμένη εκτυπωτική συσκευή με την οποία συνεργάζεται.

4. Δέχεται το σύνολο των προς εκτύπωση δεδομένων προς την επιλεγμένη εκτυπωτική συσκευή, τα επεξεργάζεται και αποθηκεύει τα απαιτούμενα στοιχεία σε ηλεκτρονικό αρχείο κειμένου, του οποίου ο τρόπος ονοματοδοσίας του οποίου καθώς και το μέσο αποθήκευσής του μπορούν να προκαθορίζονται από τον χειριστή.

5. Αποστέλλει το σύνολο των δεδομένων που απαιτούνται για την δημιουργία της ΠΑΗΨΣ κάθε στοιχείου, προς την διασυνδεόμενη ΕΑΦΔΣΣ.

6. Δέχεται από την ΕΑΦΔΣΣ :

 • την ημερομηνία και ώρα σήμανσης του στοιχείου και δημιουργίας της ΠΑΗΨΣ
 • την ΠΑΗΨΣ
 • τον γενικό και ημερήσιο α/α σήμανσης - έκδοσης στοιχείου
 • τον Αρ. Μητρώου της ΕΑΦΔΣΣ

7. Αποθηκεύει τα δεδομένα που έχει δεχθεί από την ΕΑΦΔΣΣ σε ηλεκτρονικό αρχείο μιας συμβολο σειράς κειμένου σταθερού μήκους (η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία του προηγούμενου σημείου 6), του οποίου ο τρόπος ονοματοδοσίας του οποίου καθώς και το μέσο αποθήκευσής του μπορούν να προκαθορίζονται από τον χειριστή.

8. Στο σύνολο των προς εκτύπωση δεδομένων, προσθέτει μια επιπλέον γραμμή, η οποία αποτελείται από μια συμβολοσειρά σταθερού μήκους η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία του προηγούμενου σημείου 6, και τα εκτυπώνει στην επιλεγμένη συσκευή εκτύπωσης.

9. Στο τέλος της ημέρας και μετά την έκδοση του Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείου (ΔΗΦΑΣΣ) - "Ζ" από τη ΕΑΔΦΣΣ, δέχεται από αυτήν τα δεδομένα της γενικής ημερήσιας "σύνοψης - υπογραφής" ΠΑΗΨΣ της ημέρας και την αποθηκεύει σε ηλεκτρονικό αρχείο κειμένου, ο τρόπος ονοματοδοσίας καθώς και το μέσο αποθήκευσης μπορούν να προκαθορίζονται από τον χειριστή.

3.2.1.3. Επιπλέον το ειδικό αυτό λογισμικό έχει δυνατότητα επανατροφοδοτήσεως της ΕΑΦΔΣΣ με τα δεδομένα δημιουργίας ΠΑΗΨΣ, μετά από ακραία περίπτωση εμφάνισης βλάβης της μνήμης εργασίας (CMOS Error) της ΕΑΦΔΣΣ, καθώς και ανίχνευσης κάθε περίπτωσης αποσύνδεσης ή μή δυνατότητας επικοινωνίας σε κατάσταση αποστολής ή λήψης δεδομένων προς ή από την διασυνδεόμενη ΕΑΦΔΣ .

3.2.1.4. Στην περίπτωση αυτή, το ειδικό αυτό λογισμικό αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ΕΑΦΔΣΣ και της έγκρισής της.

3.2.2. Περίπτωση B: Ήδη εγκατεστημένο λογισμικό εφαρμογών έκδοσης στοιχείων με κατάλληλη τροποποίηση.

3.2.2.1. Το ήδη εγκατεστημένο λογισμικό εφαρμογών έκδοσης στοιχείων Η/Υ, με κατάλληλη τροποποίηση, αναλαμβάνει όλη την διαχείριση και συνεργασία μεταξύ αυτού και της ΕΑΦΔΣΣ.

3.2.2.1.1. Στην περίπτωση αυτή το λογισμικό εφαρμογών επιτελεί τις λειτουργίες και έχει τις εξής δυνατότητες :

1. Αποθηκεύει τα απαιτούμενα δεδομένα των προς εκτύπωση - σήμανση στοιχείων σε ηλεκτρονικά αρχεία κειμένου, των οποίων ο τρόπος ονοματοδοσίας καθώς και το μέσο αποθήκευσης μπορούν να προκαθορίζονται από τον χειριστή.

2. Επεξεργάζεται και αποστέλλει το σύνολο των δεδομένων που απαιτούνται για την δημιουργία της ΠΑΗΨΣ κάθε στοιχείου, προς την διασυνδεόμενη ΕΑΦΔΣΣ.

3. Δέχεται από την ΕΑΦΔΣΣ (για κάθε στοιχείο) :

 • την ημερομηνία και την ώρα δημιουργίας της ΠΑΗΨΣ και σήμανσης του στοιχείου
 • την ΠΑΗΨΣ του στοιχείου
 • τον γενικό και ημερήσιο α/α σήμανσης - έκδοσης στοιχείου
 • τον Αρ. Μητρώου της ΕΑΦΔΣΣ

4. Αποθηκεύει τα δεδομένα που έχει δεχθεί από την ΕΑΦΔΣΣ σε ηλεκτρονικό αρχείο μιας συμβολοσειράς κειμένου σταθερού μήκους (η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία του προηγούμενου σημείου 3), του οποίου ο τρόπος ονοματοδοσίας καθώς και το μέσο αποθήκευσης μπορούν να προκαθορίζονται από τον χειριστή.

5. Στο σύνολο των προς εκτύπωση δεδομένων, προσθέτει μια επιπλέον γραμμή, η οποία αποτελείται από μια συμβολοσειρά σταθερού μήκους η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία του προηγούμενου σημείου 3, και τα εκτυπώνει στην επιλεγμένη συσκευή εκτύπωσης.

6. Στο τέλος της ημέρας και μετά την έκδοση του Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείου (ΔΗΦΑΣΣ) - "Ζ" από τη ΕΑΔΦΣΣ, δέχεται από αυτήν τα δεδομένα της γενικής ημερήσιας "σύνοψης - υπογραφής" ΠΑΗΨΣ της ημέρας και την αποθηκεύει σε ηλεκτρονικό αρχείο κειμένου, ο τρόπος ονοματοδοσίας του οποίου καθώς και το μέσο αποθήκευσής του μπορούν να προκαθορίζονται από τον χειριστή.

3.2.2.1.2. Επιπλέον το λογισμικό αυτό έχει δυνατότητα επανατροφοδοτήσεως της ΕΑΦΔΣΣ με τα δεδομένα δημιουργίας ΠΑΗΨΣ, μετά από ακραία περίπτωση εμφάνισης βλάβης της μνήμης εργασίας (CMOS Error) της ΕΑΦΔΣΣ, καθώς και ανίχνευσης κάθε περίπτωσης αποσύνδεσης ή μη δυνατότητας επικοινωνίας σε κατάσταση αποστολής ή λήψης δεδομένων προς ή από την διασυνδεόμενη ΕΑΦΔΣ .

3.2.2.1.3. Σ` αυτή την περίπτωση Β, ο κάτοχος της άδειας καταλληλότητας ΕΑΦΔΣΣ, υποχρεούται στην έγγραφη δεσμευτική διαβεβαίωσή του, προς την Επιτροπή, περί του ελέγχου και της πιστοποίησης της ορθής λειτουργίας του χρησιμοποιούμενου (συνεργαζόμενου) λογισμικού εφαρμογών έκδοσης στοιχείων του διασυνδεόμενου Η/Υ, ότι το λογισμικό αυτό - το οποίο θα πρέπει να εκδίδει τα στοιχεία απολύτως σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Β.Σ. και των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, - δεν παρακάμπτει με κανέναν τρόπο το σύστημα ασφάλειας των δημοσιονομικών δεδομένων της συγκεκριμένης ΕΑΦΔΣΣ και είναι σύμφωνο με τις παρούσες τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές.

3.2.2.1.4. Στην δεσμευτική διαβεβαίωση - πιστοποίηση του λογισμικού εφαρμογών έκδοσης στοιχείων, αναφέρονται υποχρεωτικά :

 • Τα πλήρη στοιχεία του κατασκευαστή του λογισμικού εφαρμογών.
 • Η ακριβής ονομασία διάθεσης και ο τρέχων αριθμός έκδοσης (version) του λογισμικού αυτού.

3.2.2.1.5. Η δεσμευτική διαβεβαίωση - πιστοποίηση προς την Επιτροπή, γίνεται για κάθε διαφορετικό λογισμικό που πρόκειται να χρησιμοποιείται και συνοδεύεται από ένα αντίγραφο έκδοσης επίδειξης του λογισμικού αυτού, αποθηκευμένο σε κατάλληλο μαγνητικό ή οπτικό μέσο, καθώς και πλήρη στοιχεία για τις απαιτήσεις και συνθήκες λειτουργίας του, σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή.

3.2.2.1.6. Τα στοιχεία αυτά συμπληρώνονται σε ειδικό τμήμα σελίδων, που υπάρχει για τον σκοπό αυτό στο συνοδευτικό της ΕΑΦΔΣΣ, Βιβλιάριο Συντήρησης και Επισκευών.

3.2.2.1.7. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η λειτουργία - συνεργασία της ΕΑΦΔΣΣ, με διασυνδεόμενο υπολογιστικό σύστημα, το οποίο δεν διαθέτει πιστοποιημένο λογισμικό εφαρμογών για την έκδοση - σήμανση στοιχείων.

3.2.2.1.8. Ο κάτοχος της άδειας καταλληλότητας ΕΑΦΔΣΣ και το δίκτυο των εξουσιοδοτημένων τεχνικών αντιπροσώπων του, σε οποιαδήποτε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των ανωτέρω, είναι υποχρεωμένοι στην άμεση γνωστοποίηση του γεγονότος αυτού στην αρμόδια ΔΟΥ του κατόχου του ΕΑΦΔΣΣ και στην Επιτροπή.

3.3. Δημιουργία, αποθήκευση και διαφύλαξη Ηλεκτρονικών Αρχείων στοιχείων.

3.3.1. Δημιουργούμενα αρχεία σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή

3.3.1.1. Μετά την ολοκλήρωση της επικοινωνίας μεταξύ της ΕΑΦΔΣΣ και του διασυνδεόμενου Η/Υ, για την σήμανση κάθε στοιχείου, δημιουργούνται από το λογισμικό υποστήριξης της ΕΑΦΔΣΣ, και αποθηκεύονται στον Η/Υ σε κατάλληλο μαγνητικό ή οπτικό αποθηκευτικό μέσο, 2 ηλεκτρονικά αρχεία, σε μορφή απλού αναγνώσιμου κειμένου (ΕΛΟΤ-928).

3.3.1.2. Το πρώτο εξ αυτών αποτελεί το ηλεκτρονικό αρχείο των δεδομένων του συγκεκριμένου εκδοθέντος στοιχείου. Το περιεχόμενο του αρχείου αυτού αποτελείται μόνον από τους χαρακτήρες - σύμβολα που έχουν αποκλειστικά συμμετάσχει στο σχηματισμό της ΠΑΗΨΣ του στοιχείου. Στον σχηματισμό της ονομασίας αυτού του αρχείου συμμετέχουν : α) Το σύνολο των 11 χαρακτήρων - ψηφίων του αριθμού μητρώου της ΕΑΦΔΣΣ από την οποία έχει προέλθει. Το σύνολο αυτό σχηματίζεται από τα 3 γράμματα της έγκρισης και από τα 8 ψηφία του αριθμού παραγωγής χωρίς ενδιάμεσα κενά. β) Τα 6 ψηφία της ημερομηνίας δημιουργίας του (εγγραφής του) ως εξής : ΕΕΜΜΗΗ, όπου ΕΕ είναι το έτος, ο μήνας ΜΜ και ΗΗ η ημερομηνία. γ) Ο ημερήσιος αύξων αριθμός σήμανσης - έκδοσης στοιχείου σε μορφή μετρητή σταθερού μήκους 4 ψηφίων. Ο α/α αναγράφεται στο δεξιότερο μέρος και οι τυχόν υπόλοιπες θέσεις (μέχρι τον αριθμό 4) των ψηφίων συμπληρώνονται με 0. Δεν παρεμβάλλεται κανένα σύμβολο διαχωρισμού τριάδων (εκατοντάδων, χιλιάδων κλπ). δ) Το σύμβολο της κάτω παύλας ( "_" underscore) ακολουθούμενο από το ενδεικτικό λατινικό γράμμα "a", καθώς και ε) Το προέκταμα ".txt" που υποδηλώνει το είδος του (απλό αναγνώσιμο κείμενο ΕΛΟΤ-928).

3.3.1.3. Το δεύτερο εξ αυτών αποτελεί το ηλεκτρονικό αρχείο της ΠΑΗΨΣ - Συμβολοσειράς Σήμανσης του συγκεκριμένου στοιχείου. Στον σχηματισμό της ονομασίας αυτού του αρχείου αυτού συμμετέχουν : α) Το σύνολο των 11 χαρακτήρων - ψηφίων του αριθμού μητρώου της ΕΑΦΔΣΣ από την οποία έχει προέλθει. Το σύνολο αυτό σχηματίζεται από τα 3 γράμματα της έγκρισης και από τα 8 ψηφία του αριθμού παραγωγής χωρίς ενδιάμεσα κενά. β) Τα 6 ψηφία της ημερομηνίας δημιουργίας του (εγγραφής του) ως εξής : ΕΕΜΜΗΗ, όπου ΕΕ είναι το έτος, ΜΜ ο μήνας και ΗΗ η ημερομηνία. γ) Ο ημερήσιος αύξων αριθμός σήμανσης - έκδοσης στοιχείου σε μορφή μετρητή σταθερού μήκους 4 ψηφίων. Ο α/α αναγράφεται στο δεξιότερο μέρος και οι τυχόν υπόλοιπες θέσεις (μέχρι τον αριθμό 4) των ψηφίων συμπληρώνονται με 0. Δεν παρεμβάλλεται κανένα σύμβολο διαχωρισμού τριάδων (εκατοντάδων, χιλιάδων κλπ). δ) Το σύμβολο της κάτω παύλας ( "_" underscore) ακολουθούμενο από το ενδεικτικό λατινικό γράμμα "b", καθώς και ε) Το προέκταμα ".txt" που υποδηλώνει το είδος του (απλό αναγνώσιμο κείμενο ΕΛΟΤ-928).

3.3.1.4. Στο δεύτερο αυτό αρχείο, περιέχεται μόνον η Συμβολοσειρά Σήμανσης στοιχείου, σταθερού μεγέθους 77 χαρακτήρων, την οποία αποτελούν :

 • Η αλληλουχία των 40 δεκαεξαδικών (ΕΛΟΤ-928) χαρακτήρων της αντίστοιχης ΠΑΗΨΣ του στοιχείου (γίνεται χρήση μόνον αριθμών και κεφαλαίων λατινικών χαρακτήρων 0...9 και A...F).
 • Ένας κενός χαρακτήρας (διάστημα - space)
 • Ο ημερήσιος αύξων αριθμός σήμανσης - έκδοσης στοιχείου σε μορφή μετρητή σταθερού μήκους 4 ψηφίων. Ο α/α αναγράφεται στο δεξιότερο μέρος και οι τυχόν υπόλοιπες θέσεις (μέχρι τον αριθμό 4) των ψηφίων συμπληρώνονται με 0. Δεν παρεμβάλλεται κανένα σύμβολο διαχωρισμού τριάδων (εκατοντάδων, χιλιάδων κλπ).
 • Ένας κενός χαρακτήρας (διάστημα - space)
 • Ο γενικός α/α σήμανσης - έκδοσης στοιχείου σε μορφή μετρητή σταθερού μήκους 8 ψηφίων. Ο α/α αναγράφεται στο δεξιότερο μέρος και οι τυχόν υπόλοιπες θέσεις (μέχρι τον αριθμό 8) των ψηφίων συμπληρώνονται με 0. Δεν παρεμβάλλεται κανένα σύμβολο διαχωρισμού τριάδων (εκατοντάδων, χιλιάδων κλπ).
 • Ένας κενός χαρακτήρας (διάστημα - space)
 • Μια σταθερού μήκους αλληλουχία 10 χαρακτήρων, η οποία προσδιορίζει την ημερομηνία και την ώρα δημιουργίας της ΠΑΗΨΣ και σήμανσης του στοιχείου ως εξής : ΕΕΜΜΗΗΩΩΛΛ, όπου ΕΕ είναι το έτος, ΜΜ ο μήνας, ΗΗ η ημερομηνία, ΩΩ η ώρα και ΛΛ τα λεπτά.
 • Ένας κενός χαρακτήρας (διάστημα - space)
 • Το σύνολο των 11 χαρακτήρων - ψηφίων του αριθμού μητρώου της ΕΑΦΔΣΣ από την οποία έχει προέλθει. Το σύνολο αυτό σχηματίζεται από τα 3 γράμματα της έγκρισης και από τα 8 ψηφία του αριθμού παραγωγής χωρίς ενδιάμεσα κενά.

3.3.2. Ηλεκτρονικό αρχείο γενικής ημερήσιας "σύνοψης - υπογραφής" ΠΑΗΨΣ.

3.3.2.1. Στο τέλος της ημέρας και μετά την έκδοση του Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείου (ΔΗΦΑΣΣ) - "Ζ" από τη ΕΑΔΦΣΣ, ο διασυνδεόμενος Η/Υ δέχεται από αυτήν, τα δεδομένα της γενικής ημερήσιας "σύνοψης - υπογραφής" ΠΑΗΨΣ της ημέρας και τα αποθηκεύει σε ηλεκτρονικό αρχείο κειμένου. Στον σχηματισμό της ονομασίας του αρχείου αυτού συμμετέχουν : α) Το σύνολο των 11 χαρακτήρων - ψηφίων του αριθμού μητρώου της ΕΑΦΔΣΣ από την οποία έχει προέλθει. Το σύνολο αυτό σχηματίζεται από τα 3 γράμματα της έγκρισης και από τα 8 ψηφία του αριθμού παραγωγής χωρίς ενδιάμεσα κενά. β) Μια σταθερού μήκους αλληλουχία 10 χαρακτήρων, η οποία προσδιορίζει την ημερομηνία και την ώρα δημιουργίας της γενικής ημερήσιας ΠΑΗΨΣ και έκδοσης του αντίστοιχου Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείου (ΔΗΦΑΣΣ) - "Ζ", ως εξής : ΕΕΜΜΗΗΩΩΛΛ, όπου ΕΕ είναι τα δύο τελευταία ψηφία του έτους, ΜΜ ο μήνας, ΗΗ η ημερομηνία, ΩΩ η ώρα και ΛΛ τα λεπτά. γ) Ο αύξων αριθμός του Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείου (ΔΗΦΑΣΣ)

- "Ζ" σε μορφή μετρητή σταθερού μήκους 4 ψηφίων. Ο α/α αναγράφεται στο δεξιότερο μέρος και οι τυχόν υπόλοιπες θέσεις (μέχρι τον αριθμό 4) των ψηφίων συμπληρώνονται με 0. Δεν παρεμβάλλεται κανένα σύμβολο διαχωρισμού τριάδων (εκατοντάδων, χιλιάδων κλπ). δ) Το σύμβολο της κάτω παύλας ( "_" underscore) ακολουθούμενο από το ενδεικτικό λατινικό γράμμα "c", καθώς και ε) Το προέκταμα ".txt" που υποδηλώνει το είδος του (απλό αναγνώσιμο κείμενο ΕΛΟΤ-928).

3.3.2.2. Στο αρχείο αυτό, περιέχεται μόνον η αλληλουχία των 40 δεκαεξαδικών (ΕΛΟΤ-928) χαρακτήρων της γενικής ημερήσιας ΠΑΗΨΣ (γίνεται χρήση μόνον αριθμών και κεφαλαίων λατινικών χαρακτήρων 0...9 και A...F).

3.3.3. Για την υποχρέωση και το σκοπό διαφύλαξης των αποθηκευμένων Ηλεκτρονικών Αρχείων.

3.3.3.1. Τα εν λόγω δημιουργούμενα αρχεία, (του κειμένου των απαιτούμενων δεδομένων κάθε εκδιδομένου στοιχείου, της ΠΑΗΨΣ-Συμβολοσειράς Σήμανσης, που αντιστοιχεί σ` αυτό, καθώς και τα ηλεκτρονικά αρχεία με τις γενικές ΠΑΗΨΣ κάθε ημέρας), με αποκλειστική ευθύνη του κατόχου της ΕΑΦΔΣΣ και υπόχρεου στη φύλαξη στοιχείων, φυλάσσονται για όσο χρονικό διάστημα ορίζουν οι φορολογικές διατάξεις του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ. (6 χρόνια), παραμένουν δε, άμεσα προσπελάσιμα και αναγνώσιμα σε οποιαδήποτε απαίτηση των φορολογικών αρχών και παρέχεται κάθε διευκόλυνση και εφόδιο (μέσα, αναγκαίος εξοπλισμός κλπ), για την μεταφορά τους σε άλλο προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή και την διενέργεια σχετικών εκτυπώσεων και ελέγχων επαλήθευσης.

3.3.3.2. Οποιαδήποτε απώλεια η αλλοίωση του αρχείου αυτού, επισύρει τις προβλεπόμενες από τις σχετικές διατάξεις κυρώσεις (άρθρο 30 Κ.Β.Σ. και άρθρο 5 του ν. 2523/1997).

3.3.3.3. Η γνησιότητα της προέλευσης και η διατήρηση της ακεραιότητας του περιεχομένου, καθώς και η αναγνωσιμότητα των στοιχείων των αρχείων αυτών πρέπει να εξασφαλίζονται για όλη της διάρκεια της αποθήκευσής τους.

4. Δεδομένα Δημιουργίας ΠΑΗΨΣ

4.1. Απαιτήσεις από τον Κ.Β.Σ.

4.1.1. Είναι υποχρεωτική η εκτύπωση και συμμετοχή στη σήμανση όλων των δεδομένων του περιεχομένου του εκδιδόμενου στοιχείου κατά περίπτωση (τίτλος στοιχείου, πλήρη στοιχεία συμβαλλομένων, πλήρη στοιχεία συναλλαγής κλπ.), όπως αυτά ορίζονται με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992).

4.1.2. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης στοιχείων από εκτυπωτικό μηχανισμό (εκτυπωτή), στον οποίο δεν γίνεται χρήση ταυτόχρονης εκτύπωσης πρωτοτύπου και αντιγράφων μέσω χημικού χάρτου ή καρμπόν, ισχύουν τα εξής :

4.1.2.1. Ειδικά για τα στοιχεία του άρθρου 16, παράγραφοι 5, 6 και 10 του Κ.Β.Σ., είναι υποχρεωτική η εκτύπωση και συμμετοχή στη σήμανση, των ενδείξεων προορισμού τους. Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται και σημαίνεται ιδιαίτερο - ξεχωριστό στοιχείο για κάθε προορισμό.

4.1.2.2. Στην περίπτωση έκδοσης Δελτίων Αποστολής συνενωμένων ή μη, τα οποία προορίζονται να αποτελούν συνοδευτικά μεταφοράς αγαθών, εκδίδεται μόνον μια φορά το αντίστοιχο στοιχείο (πρώτο αντίτυπο), στο οποίο εκτυπώνεται και συμμετέχει στη σήμανση, η χαρακτηριστική ένδειξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ".

4.1.2.3. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης περισσοτέρων αντιτύπων, υποχρεωτικά εκτυπώνονται και συμμετέχουν στη σήμανση, οι ενδείξεις που ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 18, παράγραφος 4 του Κ.Β.Σ.

4.2. Χρήση συγκεκριμένης κωδικοποίησης - κωδικοσελίδας.

4.2.1. Για τον σχηματισμό της ΠΑΗΨΣ κάθε εκδιδομένου στοιχείου, αλλά και της γενικής ημερήσιας ΠΑΗΨΣ, ακολουθείται το πρότυπο της θέσης / σειράς των χαρακτήρων - συμβόλων, ΕΛΟΤ-928, ανεξάρτητα από την εσωτερική παράσταση εντός της ΕΑΦΔΣΣ, των εκτυπούμενων συμβόλων και χαρακτήρων.

4.3. Ειδικοί χαρακτήρες - χαρακτήρες ελέγχου μορφοποίησης

4.3.1. Στην περίπτωση που η εκτύπωση των δελτίων των εκδιδομένων στοιχείων περιλαμβάνει και άλλους ειδικούς χαρακτήρες μορφοποίησης κειμένου (πχ έντονης γραφής, διπλού ύψους, πλάτους, κλίσης συμβόλων, χρώματος, οριζοντίων ή καθέτων γραμμών κλπ), τότε αυτοί δεν αποστέλλονται στην ΕΑΦΔΣΣ και δεν συμμετέχουν στον σχηματισμό της ΠΑΗΨΣ του στοιχείου.

4.3.2. Δεν απαιτείται η εμφάνιση και η μορφοποίηση (έντονη γραφή, διπλό ύψος, κλίση γραμμάτων, εικόνες, γραφικά κλπ) στο κείμενο που περιέχεται (και μπορεί να εκτυπώνεται), στο μόνιμα αποθηκευμένο στον Η/Υ αρχείο του συγκεκριμένου στοιχείου, να ταυτίζεται απόλυτα στην μορφή με το εκδοθέν.

4.4. Χρήση Γραφικών - Εικόνων.

4.4.1. Στην περίπτωση που στην εκτύπωση των δελτίων των εκδιδομένων στοιχείων γίνεται χρήση γραφικών ή εικόνας (π.χ. διαφημιστικών μηνυμάτων κλπ.), τότε για τον σχηματισμό της

ΠΑΗΨΣ και τη σήμανση του στοιχείου, τα δεδομένα που αφορούν την εικόνα ή το γραφικό, αντικαθίστανται από την ενδεικτική λέξη "[Εικόνα]", μέσα σε όρθιες αγκύλες.

4.4.2. Εάν στην εκτύπωση γίνεται χρήση εικόνων ή γραφικών, τότε αυτά δεν επιτρέπεται να έχουν αναφορές σε ποσά και ποσότητες ή να παραπλανούν ή να παραπέμπουν σε οποιεσδήποτε παρανοήσεις των δεδομένων του εκδιδομένου στοιχείου και το μέγεθός τους δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το αντίστοιχο μέγεθος έξι (6) απλών γραμμών κειμένου.

4.5. Δημιουργία ΠΑΗΨΣ στοιχείου

4.5.1. Για την δημιουργία της ΠΑΗΨΣ, αποστέλλονται στην ΕΑΦΔΣΣ όλα ανεξαιρέτως τα σύμβολα και οι χαρακτήρες που είναι εκτυπώσιμοι στο δελτίο του στοιχείου, ώστε να υπάρχει ταύτιση χαρακτήρων και αριθμού γραμμών κειμένου. Για το σκοπό αυτό -όταν και όπου απαιτείται- αποστέλλονται επιπλέον και οι εξής κωδικοί χαρακτήρες και μόνον αυτοί :

 • κενού χαρακτήρα - διαστήματος (space)
 • στηλοθέτη (TAB)
 • αλλαγής γραμμής (line feed - LF)
 • αρχής νέας γραμμής (carriage return - CR)
 • αλλαγής σελίδας (next page - NP)
 • τέλους αρχείου (end of file - EOF)

4.5.2. Η ΕΑΦΔΣΣ αφού λάβει το σύνολο των απαιτούμενων δεδομένων, προσθέτει σε αυτά άμεσα, χωρίς καμία άλλη ενδιάμεση παρεμβολή, μια συμβολοσειρά σταθερού μήκους 33 χαρακτήρων η οποία αποτελείται από:

 • τους 11 χαρακτήρες - ψηφία του αριθμού μητρώου της ΕΑΦΔΣΣ από την οποία έχει προέλθει και οι οποίοι αποτελούνται από τα 3 γράμματα της έγκρισης και από τα 8 ψηφία του εργοστασιακού σειριακού αριθμού παραγωγής χωρίς ενδιάμεσα κενά.
 • τον γενικό αύξοντα αριθμό σήμανσης - έκδοσης στοιχείου σε μορφή μετρητή σταθερού μήκους 8 ψηφίων. Ο α/α αναγράφεται στο δεξιότερο μέρος και οι τυχόν υπόλοιπες θέσεις (μέχρι τον αριθμό 8) των ψηφίων συμπληρώνονται με 0. Δεν παρεμβάλλεται κανένα σύμβολο διαχωρισμού τριάδων (εκατοντάδων, χιλιάδων κλπ).
 • τον ημερήσιο αύξοντα αριθμό σήμανσης - έκδοσης στοιχείου σε μορφή μετρητή σταθερού μήκους 4 ψηφίων. Ο α/α αναγράφεται στο δεξιότερο μέρος και οι τυχόν υπόλοιπες θέσεις (μέχρι τον αριθμό 4) των ψηφίων συμπληρώνονται με 0. Δεν παρεμβάλλεται κανένα σύμβολο διαχωρισμού τριάδων (εκατοντάδων, χιλιάδων κλπ).
 • την σταθερού μήκους 10 χαρακτήρων αλληλουχία, η οποία προσδιορίζει την ημερομηνία και την ώρα δημιουργίας της ΠΑΗΨΣ και σήμανσης του στοιχείου ως εξής : ΕΕΜΜΗΗΩΩΛΛ, όπου ΕΕ είναι το έτος, ΜΜ ο μήνας, ΗΗ η ημερομηνία, ΩΩ η ώρα και ΛΛ τα λεπτά.


4.5.3. Τα δεδομένα αυτά επεξεργάζονται από την ΕΑΦΔΣΣ μέσω του ειδικού ασφαλούς αλγορίθμου SHA-1, και από το αποτέλεσμα της επεξεργασίας προκύπτει η ΠΑΗΨΣ, του συγκεκριμένου στοιχείου, η οποία και αποστέλλεται μαζί με την ημερομηνία και ώρα σήμανσης και δημιουργίας της ΠΑΗΨΣ, τον ημερήσιο και γενικό α/α αρίθμησης σήμανσης στοιχείου και τον αρ. μητρώου της ΕΑΦΔΣΣ, στον διασυνδεόμενο Η/Υ, για την αποτύπωση - εκτύπωση στο υπό έκδοση στοιχείο και την δημιουργία και αποθήκευση του αντίστοιχου ηλεκτρονικού αρχείου της ΠΑΗΨΣ-Συμβολοσειράς Σήμανσης.

4.6. Αποτύπωση - εκτύπωση ΠΑΗΨΣ στο εκδιδόμενο στοιχείο - Συμβολοσειρά Σήμανσης Στοιχείου.

4.6.1. Η αποτύπωση - εκτύπωση της ΠΑΗΨΣ στο εκδιδόμενο από τον διασυνδεόμενο Η/Υ στοιχείο, γίνεται από το λογισμικό υποστήριξης της ΕΑΦΔΣΣ, το οποίο αφού λάβει τα προαναφερθέντα δεδομένα, ενσωματώνει στο προς εκτύπωση δελτίο του στοιχείου, την συμβολοσειρά της Σήμανσης του στοιχείου.

4.6.2. Η ενσωμάτωση της Συμβολοσειράς της Σήμανσης του στοιχείου εντός του περιεχομένου του στοιχείου αποτελεί πλέον μέρος του. Η τοποθέτηση της Συμβολοσειράς Σήμανσης, γίνεται στην αμέσως επόμενη εκτυπώσιμη γραμμή από αυτήν των τελευταία εκτυπώσιμων δεδομένων του στοιχείου, είναι σταθερού μήκους και περιλαμβάνει ακριβώς τους ίδιους 77 χαρακτήρες, οι οποίοι αποθηκεύονται και στο αντίστοιχο αρχείο της ΠΑΗΨΣ-Συμβολοσειράς Σήμανσης στον Η/Υ.

Συγκεκριμένα η συμβολοσειρά Σήμανσης στοιχείου σχηματίζεται από :

 • την αλληλουχία των 40 δεκαεξαδικών (ΕΛΟΤ-928) χαρακτήρων της αντίστοιχης ΠΑΗΨΣ του στοιχείου (γίνεται χρήση μόνον αριθμών και κεφαλαίων λατινικών χαρακτήρων 0...9 και A...F).
 • ένα κενό χαρακτήρα (διάστημα - space)
 • τον ημερήσιο αύξοντα αριθμό σήμανσης - έκδοσης στοιχείου σε μορφή μετρητή σταθερού μήκους 4 ψηφίων. Ο α/α αναγράφεται στο δεξιότερο μέρος και οι τυχόν υπόλοιπες θέσεις (μέχρι τον αριθμό 4) των ψηφίων συμπληρώνονται με 0. Δεν παρεμβάλλεται κανένα σύμβολο διαχωρισμού τριάδων (εκατοντάδων, χιλιάδων κλπ).
 • ένα κενό χαρακτήρα (διάστημα - space)
 • τον γενικό α/α σήμανσης - έκδοσης στοιχείου σε μορφή μετρητή σταθερού μήκους 8 ψηφίων. Ο α/α αναγράφεται στο δεξιότερο μέρος και οι τυχόν υπόλοιπες θέσεις (μέχρι τον αριθμό 8) των ψηφίων συμπληρώνονται με 0. Δεν παρεμβάλλεται κανένα σύμβολο διαχωρισμού τριάδων (εκατοντάδων, χιλιάδων κλπ).
 • ένα κενό χαρακτήρα (διάστημα - space)
 • μια σταθερού μήκους αλληλουχία 10 χαρακτήρων, η οποία προσδιορίζει την ημερομηνία και την ώρα δημιουργίας της ΠΑΗΨΣ και σήμανσης του στοιχείου ως εξής : ΕΕΜΜΗΗΩΩΛΛ, όπου ΕΕ είναι το έτος, ΜΜ ο μήνας, ΗΗ η ημερομηνία, ΩΩ η ώρα και ΛΛ τα λεπτά.
 • ένα κενό χαρακτήρα (διάστημα - space)
 • τον αρ. μητρώου της ΕΑΦΔΣΣ : (3 χαρακτήρες - γράμματα του αριθμού έγκρισης, ένας κενός χαρακτήρας (διάστημα - space), και ο α/α εργοστασιακός σειριακός αριθμός παραγωγής ο οποίος επίσης είναι σταθερού μεγέθους και σχηματίζεται από 8 ψηφία).

4.6.3. Για την διευκόλυνση και την αποφυγή λαθών κατά την αναπαραγωγή - αντιγραφή και έλεγχο της Συμβολοσειράς Σήμανσης, επιτρέπεται αμέσως μετά την Συμβολοσειρά Σήμανσης, η επιπλέον αποτύπωσή της και με τη χρήση γραμμωτού κώδικα (bar code).

4.7. Δημιουργία γενικής ημερήσιας ΠΑΗΨΣ

4.7.1. Για την δημιουργία της γενικής ημερήσιας ΠΑΗΨΣ, το λογισμικό της ΕΑΦΔΣΣ με την ενεργοποίηση της διαδικασίας έκδοσης του Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείου (ΔΗΦΑΣΣ) - "Ζ", επεξεργάζεται όλες της δημιουργηθείσες ΠΑΗΨΣ κάθε στοιχείου, (που έχουν δημιουργηθεί και αποθηκευθεί στη μνήμη εργασίας, από την έκδοση του αμέσως προηγούμενου δελτίου ΔΗΦΑΣΣ - "Ζ"), μέσω του ειδικού ασφαλούς αλγορίθμου SHA- 1.

4.7.2. Από το αποτέλεσμα της επεξεργασίας αυτής προκύπτει η γενική ημερήσια ΠΑΗΨΣ, η οποία (αφού εκδοθεί το Δελτίο Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείου (ΔΗΦΑΣΣ) - "Ζ"), αποστέλλεται μαζί με την ημερομηνία και ώρα έκδοσης, τον α/α αρίθμησης του δελτίου ΔΗΦΑΣΣ - "Ζ" και τον αρ. μητρώου της ΕΑΦΔΣΣ, στον διασυνδεόμενο Η/Υ, για την δημιουργία και αποθήκευση του αντίστοιχου ηλεκτρονικού αρχείου της γενικής ημερήσιας ΠΑΗΨΣ.

5. Διαδικασία Ελέγχου Ακεραιότητας των εκδιδομένων στοιχείων με βάση τα αποθηκευμένα ηλεκτρονικά αρχεία.

5.1. Ο ελεγχόμενος παρέχει και θέτει σε άμεση χρήση κάθε μέσο και εξοπλισμό για τη διενέργεια του ελέγχου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

5.2. Ο ελεγχόμενος υποχρεούται να :

 • παραδίδει αντίγραφα των ηλεκτρονικών αρχείων των στοιχείων που του ζητούνται για έλεγχο σε κατάλληλο μέσο (πχ δισκέτες, οπτικούς δίσκους CD κλπ),
 • βεβαιώνει και αποδέχεται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ίδια με εκείνα που εντοπίζονται και εκτυπώνονται στη επόμενη παράγραφο, στο βήμα iv.

5.3. Ο έλεγχος ενός στοιχείου μπορεί να περιλαμβάνει τα εξής βήματα :

i. Προσδιορισμό επί του ελεγχόμενου στοιχείου της ημερομηνίας έκδοσής του, καθώς και των στοιχείων της συμβολοσειράς Σήμανσης και της ΕΑΦΔΣΣ, από την οποία προέρχεται.

ii. Εκτύπωση Δελτίου Ανάγνωσης Περιόδου Φορολογικής Μνήμης Ημερήσιων Συνόψεων- (ΔΑΠΦΜΗΣ) για την ημερομηνία αυτή και προσδιορισμό επ` αυτού της Γενικής Ημερήσιας ΠΑΗΨΣ.

iii. Πρόσβαση στα φυλασσόμενα ηλεκτρονικά αρχεία στοιχείων και ΠΑΗΨΣ για την ημέρα αυτή και τα οποία αφορούν την συγκεκριμένη ΕΑΦΔΣΣ

iv. Εντοπισμό και εκτύπωση των ηλεκτρονικών αρχείων κειμένου και ΠΑΗΨΣ του στοιχείου που ελέγχεται.

v. Έλεγχο του περιεχομένου του αρχείου κειμένου ("....._a.txt"), με το ελεγχόμενο στοιχείο. Ελέγχεται το περιεχόμενο, ανεξάρτητα από το μέγεθος και την εμφάνιση των χαρακτήρων. (Η συμβολοσειρά Σήμανσης δεν λαμβάνεται υπ` όψη). Θα πρέπει να Ταυτίζονται !

vi. Σύγκριση του περιεχομένου του ηλεκτρονικού αρχείου της ΠΑΗΨΣ ("....._b.txt"), με τη Συμβολοσειρά Σήμανσης, η οποία αναγράφεται επί του ελεγχόμενου στοιχείου. Θα πρέπει να Ταυτίζονται !

vii. Χρήση Η/Υ για την εκτέλεση ειδικού προγράμματος δημιουργίας συνόψεων SHA-1, και δημιουργία γενικής ΠΑΗΨΣ από τις επιμέρους ΠΑΗΨΣ κάθε στοιχείου της ημέρας (στην οποία φυσικά συμμετέχει και η ΠΑΗΨΣ του ελεγχόμενου στοιχείου).

viii. Σύγκριση της προκύπτουσας ΠΑΗΨΣ του ελέγχου, με αυτήν που αναγράφεται στο Δελτίο Ανάγνωσης Περιόδου Φορολογικής Μνήμης Ημερήσιων Συνόψεων- (ΔΑΠΦΜΗΣ), του βήματος ii. Θα πρέπει να Ταυτίζονται !

6. Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

6.1. Κύριες Λειτουργίες - Βασικά Χαρακτηριστικά

6.1.1. Τα Βασικά Λειτουργικά Χαρακτηριστικά της ΕΑΦΔΣΣ προσδιορίζονται από τις δυνατότητές της να :

 • Επικοινωνεί με διασυνδεόμενο Η/Υ για λήψη δημοσιονομικών δεδομένων για κάθε έκδοση στοιχείου που χειρίζεται ο Η/Υ.
 • Επεξεργάζεται τα δεδομένα αυτά και δημιουργεί μέσω του ειδικού Ασφαλούς Αλγορίθμου SHA-1, μια μονοσήμαντη ΠΑΗΨΣ, για κάθε ένα εκδιδόμενο στοιχείο.
 • Αριθμεί και διαφυλάσσει στη μνήμη εργασίας κάθε δημιουργούμενη ΠΑΗΨΣ.
 • Εκδίδει το σχετικό ΔΦΣΣ.
 • Αποστέλλει για κάθε δημιουργηθείσα ΠΑΗΨΣ, την ίδια την ΠΑΗΨΣ, την ημερομηνία και ώρα δημιουργίας της, την αρίθμησή της, τον αρ. Μητρώου ΕΑΦΔΣΣ, καθώς και οποιοδήποτε απαιτούμενο στοιχείο, στον διασυνδεόμενο Η/Υ.
 • Με την ημερήσια διαδικασία έκδοσης του ΔΗΦΑΣΣ - "Ζ", δημιουργεί, μέσω του ειδικού Ασφαλούς Αλγορίθμου SHA-1, την μονοσήμαντη γενική ΠΑΗΨΣ όλων των ΠΑΗΨΣ της ημέρας και την αποθηκεύει μόνιμα στη Φορολογική Μνήμη, μαζί με όλα τα λοιπά απαραίτητα στοιχεία (ημερήσιος αριθμός ΠΑΗΨΣ, κλπ).
 • Αποστέλλει την δημιουργηθείσα γενική ημερήσια ΠΑΗΨΣ και οποιοδήποτε απαιτούμενο στοιχείο, στον διασυνδεόμενο Η/Υ.
 • Εκδίδει όλα τα απαραίτητα δελτία, όπως τα ΕΦΔ και τα λοιπά διαγνωστικά ή πληροφοριακά δελτία χειρισμών και προγραμματισμού.
 • Ανιχνεύει οποιαδήποτε βλάβη της μνήμης εργασίας καθώς και κάθε περίπτωση αποσύνδεσης του διασυνδεόμενου Η/Υ, κατά την επικοινωνία της με αυτόν.

7. Τεχνικά Χαρακτηριστικά

7.1. Γενικά για τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ΕΑΦΔΣΣ, ισχύουν τα όσα ορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των Τεχνικών Προδιαγραφών των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και Συστημάτων (ΑΥΟ 3/320/0015/9.10.2002/ ΠΟΛ.1234/2002 - ΦΕΚ 1362 Β`/23.10.2002 ).

Ειδικά όμως οι επόμενες παράγραφοι εξειδικεύουν τις τεχνικές απαιτήσεις για τις ΕΑΦΔΣΣ ως εξής :

7.2. Ηλεκτρική Τροφοδοσία

7.2.1. Οι ΕΑΦΔΣΣ διαθέτουν αυτόνομη είσοδο παροχής τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος, είτε εναλλασσομένου (Τάσεως 230V ( 10%.συχνότητος 50Hz ( 5%.), είτε συνεχούς (12 ή 24 V DC).

7.2.2. Ενδεχόμενη εξωτερική ηλεκτρική τροφοδοτική διάταξη (ανορθωτής - μετασχηματιστής κλπ), θεωρείται αναπόσπαστο τμήμα της ΕΑΦΔΣΣ και της έγκρισής της.

7.2.3. Σε κατάσταση λειτουργίας σε σύνδεση με διασυνδεόμενο σύστημα Η/Υ, η ηλεκτρική τροφοδοσία της ΕΑΦΔΣΣ, είναι δυνατόν να λαμβάνεται από τον διασυνδεόμενο Η/Υ.

7.3. Μνήμη εργασίας - ασφάλεια δεδομένων

7.3.1. Η μνήμη εργασίας είναι η μονάδα όπου ενταμιεύονται τα προγράμματα, οι ΠΑΗΨΣ για κάθε σημαινόμενο στοιχείο και τα ενδιάμεσα δεδομένα επεξεργασίας που απαιτούνται ή δημιουργούνται κατά την ημερήσια λειτουργία της ΕΑΦΔΣΣ.

7.3.2. Στην μνήμη εργασίας τηρούνται και όλοι οι απαραίτητοι αθροιστές, όπως ο ημερήσιος μετρητής εκδοθεισών δελτίων σήμανσης, τυχόν άλλοι απαραίτητοι αθροιστές πχ αριθμός βλαβών (CMOS Error), επεμβάσεις εξουσιοδοτημένων τεχνικών κ.λ.π.

7.3.3. Το λογισμικό της ΕΑΦΔΣΣ προστατεύει με ειδικό σύστημα ασφάλειας το περιεχόμενο της μνήμης εργασίας και δεν επιτρέπει με κανένα τρόπο την ακύρωση / διαγραφή, η αφαίρεση αριθμών από τους ημερήσιους σωρευτές / αθροιστές της μνήμης εργασίας.

7.3.4. Δεν είναι δυνατή σε καμιά περίπτωση η πράξη της αφαίρεσης, ούτε η διαγραφή δεδομένων από τη μνήμη εργασίας, ούτε η επικάλυψή τους με άλλα.

7.3.5. Ο μηδενισμός της μνήμης εργασίας γίνεται μόνον μετά την επιτυχή μεταφορά και εγγραφή των απαραίτητων στοιχείων στη φορολογική μνήμη. Τα δεδομένα που εγγράφονται στην φορολογική μνήμη και εκτυπώνονται στο δελτίο ΔΗΦΑΣΣ - "Ζ", προέρχονται αποκλειστικά και μόνο από αυτά που έχουν διαμορφωθεί και συσσωρευτεί στη μνήμη εργασίας της ΕΑΦΔΣΣ. Το λογισμικό της ΕΑΦΔΣΣ δεν επιτρέπει με κανένα τρόπο την έκδοση του δελτίου ΔΗΦΑΣΣ - "Ζ" κατευθείαν, από δεδομένα που έχουν προσχηματισθεί σε διασυνδεόμενο σύστημα Η/Υ και προέρχονται κατ` ευθείαν απ` αυτό.

7.4. Βλάβη Μνήμης Εργασίας (CMOS Error)

7.4.1. Η ΕΑΦΔΣΣ διαθέτει κατάλληλα ηλεκτρονικά κυκλώματα ή και λογισμικό, για την ανίχνευση, αρίθμηση και καταγραφή οποιασδήποτε βλάβης της μνήμης εργασίας (CMOS Error).

7.4.2. Η διαπίστωση της βλάβης της μνήμης εργασίας σηματοδοτείται από την ΕΑΦΔΣΣ, με σχετικό προειδοποιητικό ηχητικό σήμα, ή και την εκτύπωση αντίστοιχου ενδεικτικού μηνύματος.

7.4.3. Πέραν αυτού, τα ηλεκτρονικά κυκλώματα και το λογισμικό της ΕΑΦΔΣΣ, δεν επιτρέπουν καμία λειτουργία της ΕΑΦΔΣΣ, πριν από την αποκατάσταση της βλάβης.

7.4.4. Η βλάβη της μνήμης εργασίας γίνεται αντιληπτή από το λογισμικό υποστήριξης του διασυνδεόμενου Η/Υ, σε κάθε προσπάθεια επικοινωνίας του με την ΕΑΦΔΣΣ, και με κατάλληλο μήνυμα, προειδοποιεί το χειριστή του Η/Υ για το γεγονός αυτό.

7.4.5. Μετά από κάθε ανίχνευση βλάβης της μνήμης εργασίας :

 • Η βλάβη, αφού ανιχνευθεί από τα κυκλώματα της ΕΑΦΔΣΣ, αποκαθίσταται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό και καταγράφεται στο συνοδευτικό βιβλιάριο συντήρησης.
 • Ενεργοποιείται με ευθύνη του κατόχου - χειριστή της ΕΑΦΔΣΣ, το λογισμικό υποστήριξης της ΕΑΦΔΣΣ, που ευρίσκεται στο διασυνδεόμενο Η/Υ.
 • Αποστέλλονται εκ νέου στην ΕΑΦΔΣΣ τα δεδομένα όλων των φορολογικών στοιχείων, ένα - ένα, με την σειρά που εκδόθηκαν - "σημάνθηκαν" προ της εμφανίσεως της βλάβης της μνήμης εργασίας για την εκ νέου δημιουργία των απαραίτητων συνόψεων (ΠΑΗΨΣ) και λοιπών δημοσιονομικών δεδομένων (αθροιστών κλπ), τα οποία είναι απαραίτητα για την δημιουργία της γενικής ημερήσιας "σύνοψης - υπογραφής".
 • Στην περίπτωση αυτή, για κάθε εκ νέου σημαινόμενο στοιχείο, επιστρέφεται στον διασυνδεόμενο Η/Υ, η νέα ΠΑΗΨΣ και τα δεδομένα της Συμβολοσειράς Σήμανσης. Το λογισμικό του Η/Υ προσθέτει τη νέα Συμβολοσειρά Σήμανσης, ως νέα γραμμή στο τέλος του αντίστοιχου ηλεκτρονικού αρχείου της ΠΑΗΨΣ - Συμβολοσειράς Σήμανσης, του συγκεκριμένου στοιχείου.
 • Στα εκ νέου εκδιδόμενα ΔΦΣΣ, υποχρεωτικά αναγράφεται η χαρακτηριστική ένδειξη "ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ"
 • Εκδίδεται το σχετικό Δελτίο Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείου - (ΔΗΦΑΣΣ) - "Ζ".

7.5. Για την Ενταμίευση δεδομένων στη φορολογική μνήμη

7.5.1. Στη φορολογική μνήμη ενταμιεύονται όλες οι φορολογικού ενδιαφέροντος πληροφορίες και συγκεκριμένα: α) Σταθερά στοιχεία 1. Αριθμός Μητρώου της ΕΑΦΔΣΣ. Παραμένει αμετάβλητος κατά την διάρκεια ζωής της ΕΑΦΔΣΣ και αλλάζει μόνο όταν γίνει αντικατάσταση της φορολογικής μνήμης με καινούργια (λόγω βλάβης, πλήρωσης αυτής με δεδομένα ή μεταβίβασης). 2. Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο ή επωνυμία χρήστη - κατόχου της ΕΑΦΔΣΣ 3. Διεύθυνση εγκατάστασης χρήστη - κατόχου 4. Δραστηριότητα, Επάγγελμα χρήστη - κατόχου 5. ΑΦΜ και αρμόδια ΔΟΥ χρήστη - κατόχου

β) Στοιχεία που παράγονται από την ημερήσια κίνηση Είναι υποχρεωτική η εγγραφή των παραγομένων δεδομένων της ημερήσιας κίνησης από τη μνήμη εργασίας στη φορολογική μνήμη. Αφού ολοκληρωθεί η ημερήσια κίνηση με τη διαδικασία έκδοσης του Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων (ΔΗΦΑΣΣ) - Ζ. ενταμιεύεται στη φορολογική μνήμη μία εγγραφή με την ημερομηνία και ώρα, και με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Το πλήθος των ημερήσιων εκδοθέντων Δελτίων Φορολογικής Σήμανσης Στοιχείου - (ΔΦΣΣ).

2. Το πλήθος των εκδοθέντων Δελτίων Φορολογικής Σήμανσης Στοιχείου - (ΔΦΣΣ) από την έναρξη λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ.

3. Το πλήθος βλαβών μνήμης εργασίας (CMOS Error) από την έναρξη λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ.

4. Το πλήθος αλλαγών λεκτικών χρήστη - κατόχου από την έναρξη λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ.

5. Το πλήθος αποσυνδέσεων της ΕΑΦΔΣΣ, από την έναρξη λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ.

6. Το πλήθος "επεμβάσεων" εξουσιοδοτημένου τεχνικού, από την έναρξη λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ.

7. Το χαρακτήρα (byte) ελέγχου για αναγνώριση αληθούς εγγραφής στη φορολογική μνήμη.

7.6. Ρολόι ΕΑΦΔΣΣ και Ώρα έκδοσης δελτίων

Οι ΕΑΦΔΣΣ διαθέτουν υποχρεωτικά ενσωματωμένη δυνατότητα αυτόματης προσαρμογής του ρολογιού στη θερινή και χειμερινή ώρα αντίστοιχα.

7.7. Εκτυπωτικός μηχανισμός ΕΑΦΔΣΣ.

7.7.1. Γενικά για τον εκτυπωτικό μηχανισμό των ΕΑΦΔΣΣ, ισχύουν τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 3 των Τεχνικών Προδιαγραφών των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και Συστημάτων (ΑΥΟ 1081253/320/0015/9.10.2002/ ΠΟΛ.1234/2002 -ΦΕΚ 1362 Β`/23.10.2002 ) για τον Εκτυπωτή Νομίμων Αποδείξεων.

7.7.2. Ειδικά όμως για τις ΕΑΦΔΣΣ, δεν είναι υποχρεωτική η τήρηση αντιγράφου των εκδιδομένων δελτίων, δηλ. δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη και χρήση δεύτερου ρολού στελέχους του φορολογικού εκτυπωτή, όπως επίσης δεν είναι απαραίτητη η χρήση Ηλεκτρονικού Τρόπου διαφύλαξης αντιγράφων εκδιδομένων δελτίων, όπως περιγράφονται στις παραγράφους 3.4, 4 και 5 των τεχνικών προδιαγραφών των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και Συστημάτων (ΑΥΟ 1081253/320/0015/ 9.10.2002/ ΠΟΛ.1234/2002 - ΦΕΚ 1362 Β`/23.10.2002 ).

7.8. Θύρα για την ανάγνωση της φορολογικής μνήμης

7.8.1. Η ΕΑΦΔΣΣ διαθέτει υποχρεωτικά ιδιαίτερη σειριακή θύρα (RS232) που προορίζεται για την ανάγνωση των στοιχείων της φορολογικής μνήμης. Η θύρα αυτή είναι ανεξάρτητη και διάφορη της ΕΘΕΔ. Η σειριακή αυτή θύρα είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται και για διασύνδεση με συσκευές και χειριστήρια προγραμματισμού και δηλώσεων παραμέτρων της ΕΑΦΔΣΣ. Για τη σειριακή θύρα ανάγνωσης της φορολογικής μνήμης, ισχύουν κατ` αντιστοιχία τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 2.28 των Τεχνικών Προδιαγραφών των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και Συστημάτων (ΑΥΟ 1081253/320/0015/9.10.2002/ ΠΟΛ.1234/2002 - ΦΕΚ 1362 Β`/23.10.2002).

7.9. Διασύνδεση - Επικοινωνία Δεδομένων

7.9.1. Η σύνδεση της ΕΑΦΔΣΣ με σύστημα διασυνδεόμενου Η/Υ, μέσω της ΕΘΕΔ, δύναται να είναι ενσύρματη ή ασύρματη :

7.9.1.1. Ενσύρματη (μέσω αγώγιμων μεταλλικών επαφών) : α) είτε απευθείας χωρίς την παρεμβολή καλωδίων (βύσμα με βύσμα), β) είτε καλωδιακά.

7.9.1.2. Ασύρματη

7.9.2. Στην περίπτωση ενσύρματης - καλωδιακής σύνδεσης :

7.9.2.1. Στην ΕΘΕΔ συνδέεται μόνον ένα καλώδιο πολλαπλών δυνατοτήτων, (πολύκλωνο ή άλλο), συνεχόμενο, μη διακοπτόμενο και μη συνδεόμενο καλωδιακά ή αλλιώς με άλλες παρεμβαλλόμενες συσκευές.

7.9.2.2. Προσδιορίζεται ρητά από τον κατασκευαστή το είδος του καλωδίου σύνδεσης καθώς και το μήκος της απρόσκοπτης και λειτουργικής επικοινωνίας Η/Υ - της ΕΑΦΔΣΣ.

7.9.2.3. Το καλώδιο θα πρέπει να φέρει θωράκιση σε παρεμβολές ηλεκτρομαγνητικών θορύβων και να έχει ηλεκτρομαγνητική ατρωσία.

7.9.2.4. Το καλώδιο σύνδεσης αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ΕΑΦΔΣΣ και της έγκρισής της.

7.9.3. Στην περίπτωση ασύρματης διασύνδεσης, εάν αυτό είναι απαραίτητο, απαιτείται άδεια χρήσης συχνοτήτων από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς.

7.9.4. Η πλήρης περιγραφή, οι συνθήκες και το περιβάλλον του τρόπου διασύνδεσης, καθώς και το πρωτόκολλο επικοινωνίας, κατατίθενται αναλυτικά στην επιτροπή.

7.10. Αποσύνδεση

7.10.1. Ως αποσύνδεση της ΕΑΦΔΣΣ, θεωρείται κάθε αδυναμία αποστολής και λήψης δεδομένων μεταξύ αυτής και του λογισμικού συνεργασίας του διασυνδεόμενου Η/Υ.

7.10.2. Σε περίπτωση ανίχνευσης αποσύνδεσης, κάθε λειτουργία σήμανσης, αποθήκευσης σύνοψης και έκδοσης δελτίων από την ΕΑΦΔΣΣ είναι αδύνατη.

7.10.3. Η αποσύνδεση γίνεται αντιληπτή από το λογισμικό υποστήριξης της ΕΑΦΔΣΣ στον διασυνδεόμενο Η/Υ, σε κάθε προσπάθεια επικοινωνίας του με την ΕΑΦΔΣΣ, και με κατάλληλο μήνυμα, προειδοποιεί το χειριστή του Η/Υ για το γεγονός αυτό. Στην περίπτωση που η αποσύνδεση έγινε μετά την έναρξη της διαδικασίας αποστολής δεδομένων για την δημιουργία ΠΑΗΨΣ και προ της λήψης της, τότε η διαδικασία αυτή ακυρώνεται, ως μη γενομένη, και επαναλαμβάνεται μετά την ανίχνευση της επανασύνδεσης.

7.10.4. Ο μέγιστος χρόνος ανίχνευσης της αποσύνδεσης, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 30 δευτερόλεπτα.

7.10.5. Στην περίπτωση αποσύνδεσης της ΕΑΦΔΣΣ από το διασυνδεόμενο σύστημα, όταν αυτό ευρίσκεται σε κατάσταση αποστολής ή λήψης δεδομένων :

 • Το γεγονός αριθμείται ως Α/Α αποσυνδέσεων στη μνήμη εργασίας.
 • Αυτόματα η ΕΑΦΔΣΣ σηματοδοτείται ανάλογα, με την εκτύπωση σχετικού μηνύματος Παράνομης Απόδειξης "Αποσύνδεση ΕΘΕΔ # xxx Ημερομηνία : ηη/μμ/εε Ώρα : ωω:λλ". Η εκτύπωση αυτή συνοδεύεται από σχετικό χαρακτηριστικό ηχητικό σήμα και εφόσον δεν έχει μεσολαβήσει διακοπή ηλεκτρικής τροφοδοσίας ή αποκατάσταση της αποσύνδεσης (επανασύνδεση), επαναλαμβάνεται τουλάχιστον 10 φορές, πέραν των οποίων είναι δυνατόν η ΕΑΦΔΣΣ, αυτομάτως να διακόπτει την λειτουργία της.
 • Στην περίπτωση που η αποσύνδεση συμβεί πριν, κατά ή μετά την διαδικασία δημιουργίας ΠΑΗΨΣ, μετά από λήψη σχετικών δεδομένων, τότε ακυρώνεται η διαδικασία αυτή και διαγράφεται η τυχόν δημιουργηθείσα ΠΑΗΨΣ, από τη μνήμη εργασίας της ΕΑΦΔΣΣ.

7.10.6. Ο α/α αποσυνδέσεων # xxx εγγράφεται στη Φορολογική Μνήμη, με την έκδοση του Δελτίου Ημερήσιας Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων - "Ζ", σε ιδιαίτερο αθροιστή Αποσυνδέσεων ΕΘΕΔ. Ο αριθμός αυτών των αποσυνδέσεων, είναι συνεχής, προοδευτικός και εμφανίζεται σε κάθε Δελτίο Ημερήσιας Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων - "Ζ".

7.11. Ασφάλεια δεδομένων ΕΑΦΔΣΣ

Η ΕΑΦΔΣΣ δεν επικοινωνεί με τον διασυνδεόμενο Η/Υ - δεν δέχεται ούτε αποστέλλει δεδομένα για σήμανση - από άλλη θύρα εκτός της ΕΘΕΔ. Εάν η ΕΑΦΔΣΣ διαθέτει κανονικό ή περιορισμένων δυνατοτήτων πληκτρολόγιο - χειριστήριο (ενσωματωμένο ή αποσπώμενο), τότε αυτό θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για χειρισμούς προγραμματισμού και δηλώσεων παραμέτρων της ΕΑΦΔΣΣ. Η ΕΑΦΔΣΣ είναι εφοδιασμένη εξ αρχής με ειδικό λογισμικό που δεν επιτρέπει έκδοση δελτίων ΔΦΣΣ κατευθείαν από πληκτρολόγια - χειριστήρια, ή την εισαγωγή δεδομένων για σήμανση στοιχείων και έκδοση δελτίων ΔΦΣΣ από άλλη θύρα ή με άλλο τρόπο πέραν της ΕΘΕΔ.

7.12. Πρόσθετα εξωτερικά χειριστήρια

7.12.1. Η ΕΑΦΔΣΣ διαθέτει την ελάχιστη αναγκαία δυνατότητα εξωτερικών χειρισμών, έτσι ώστε να είναι δυνατή η έκδοση δελτίων απαραίτητων στοιχείων, σε αυτόνομη λειτουργία και κατάσταση αποσύνδεσης από το διασυνδεδεμένο σύστημα Η/Υ. Τέτοια απαραίτητα στοιχεία είναι: α) η έκδοση του Δελτίου Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείου - (ΔΗΦΑΣΣ) - "Ζ", β) η έκδοση Δελτίου Συνόψεων - Υπογραφών Ημέρας - (ΔΣΥΜ). γ) η έκδοση του Δελτίου Ανάγνωσης Περιόδου Φορολογικής Μνήμης Ημερήσιων Συνόψεων - (ΔΑΠΦΜΗΣ), με δυνατότητα επιλογής ημερολογιακής περιόδου και περιόδου από α/α "Ζ" έως α/α "Ζ".

7.12.2. Οι χειρισμοί αυτοί είναι δυνατόν να γίνονται μέσω ειδικών πλήκτρων, κλειδιού ή συνδυασμού αυτών. Ενδεχόμενο αποσπώμενο χειριστήριο για την έκδοση των παραπάνω στοιχείων, θεωρείται αναπόσπαστο τμήμα της ΕΑΦΔΣΣ και της έγκρισής της.

7.12.3. Το χειριστήριο αυτό ή το σημείο σύνδεσής του, στην περίπτωση που αυτό είναι αποσπώμενο, είναι δυνατόν να προστατεύεται, από τυχόν βανδαλισμούς ή άσκοπη χρήση.

7.12.4. Η ΕΑΦΔΣΣ είναι δυνατόν να διαθέτει και άλλες επιπλέον θύρες, οι οποίες όμως είναι αποκλειστικά για την προσθήκη χειριστηρίων όπως πληκτρολογίων και οθονών χειρισμού περισσοτέρων δυνατοτήτων προγραμματισμού, δηλώσεων, ρυθμίσεων, τεχνικού ελέγχου και άλλων απαιτούμενων χειρισμών.

8. Βιβλιάριο συντήρησης - επισκευών

8.1. Γενικά για το Βιβλιάριο συντήρησης - επισκευών των ΕΑΦΔΣΣ, ισχύουν τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 2.20.5. των Τεχνικών Προδιαγραφών των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και Συστημάτων (ΑΥΟ 1081253/320/0015/9.10.2002/ ΠΟΛ.1234/2002 - ΦΕΚ 1362 Β`/23.10.2002).

Ειδικότερα όμως για το Βιβλιάριο συντήρησης - επισκευών των ΕΑΦΔΣΣ ισχύουν οι επόμενες παράγραφοι :

8.2. Γενικές επισημάνσεις για το Βιβλιάριο συντήρησης - επισκευών

8.2.1. Όπου αναφέρεται η φράση "δελτίο ημερήσιας κίνησης Ζ" νοείται αντίστοιχα η φράση "Δελτίο Ημερήσιας Φορολογικής Αναφοράς Σήμανσης Στοιχείων - (ΔΗΦΑΣΣ) - Ζ."

8.2.2. Όπου αναφέρονται οι φράσεις "απόδειξη εσόδου" ή "απόδειξη πληρωμής", "ΑΛΠ - απόδειξη Λιανικής Πώλησης" ή "ΑΠΥ - Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών" νοείται η φράση "Δελτίο Φορολογικής Σήμανσης Στοιχείου - (ΔΦΣΣ)"

8.2.3. Επειδή στη φορολογική μνήμη των ΕΑΦΔΣΣ δεν απαιτείται η αποθήκευση ποσών, ΦΠΑ κλπ, η απαίτηση αυτή δεν ισχύει για τις αντίστοιχες αναφορές, όπου αυτές αναφέρονται, στο Βιβλιάριο συντήρησης - επισκευών των ΕΑΦΔΣΣ. Αντ` αυτών αναφέρεται ο συνολικός αριθμός των εκδοθέντων Δελτίων Φορολογικής Σήμανσης Στοιχείων, από την έναρξη λειτουργίας της ΕΑΦΔΣΣ (από την ενεργοποίηση της φορολογικής μνήμης).

8.2.4. Δεν επιτρέπεται η έκδοση και η σήμανση στοιχείων από ΕΑΦΔΣΣ, εάν δεν έχει προηγηθεί δήλωση έναρξης λειτουργίας στην αρμόδια ΔΟΥ και της οποίας το Βιβλιάριο συντήρησης - Επισκευών δεν έχει θεωρηθεί. Στη περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή όλες οι διατάξεις που αναφέρονται στην έκδοση αθεώρητων στοιχείων.

8.2.5. Σε ειδικό τμήμα ικανού αριθμού σελίδων, που υπάρχει για τον σκοπό αυτό στο τελευταίο μέρος της πρώτης ενότητας του βιβλιαρίου Συντήρησης και Επισκευών, για τις ΕΑΦΔΣΣ, οι οποίες δεν διαθέτουν ειδικό, ανεξάρτητο λογισμικό υποστήριξης και συνεργασίας (driver), σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος Η/Υ, για τη διαχείριση σήμανσης και έκδοσης - εκτύπωσης στοιχείων, αλλά αυτό γίνεται μέσω του λογισμικού εφαρμογών έκδοσης στοιχείων του διασυνδεόμενου Η/Υ, αναγράφονται τα εξής :

 • Τα πλήρη στοιχεία του κατασκευαστή του λογισμικού εφαρμογών.
 • Η ακριβής ονομασία διάθεσης και ο τρέχων αριθμός έκδοσης (version) του λογισμικού αυτού.
 • Η διαβεβαίωση του κατέχοντος την άδεια καταλληλότητας, ότι το λογισμικό αυτό συνεργασίας με την ΕΑΦΔΣΣ έχει ελεγχθεί, είναι πιστοποιημένο και λειτουργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Β.Σ.
 • Η επισήμανση ότι δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η λειτουργία - συνεργασία της ΕΑΦΔΣΣ, με διασυνδεόμενο σύστημα το οποίο έχει άλλο μη πιστοποιημένο λογισμικό εφαρμογών.

8.2.6. Στο τέλος της Δεύτερης Ενότητας του Βιβλιαρίου Συντήρησης - Επισκευών προστίθεται μία σελίδα ή περισσότερες, στις οποίες υπάρχει ικανός χώρος για τουλάχιστον 10 θέσεις θεώρησης - σφράγισης, από αρμόδιο υπάλληλο της ΔΟΥ του κατόχου - χρήστη της ΕΑΦΔΣΣ, για ειδικές περιπτώσεις, που ορίζονται από σχετικές διατάξεις.

9. Παρακολούθηση ΕΑΦΔΣΣ μέσω του συστήματος TAXIS.

Για την παρακολούθηση των ΕΑΦΔΣΣ που εγκαθίστανται σε επιχειρήσεις και επιτηδευματίες, ακολουθείται η διαδικασία που εφαρμόζεται ήδη και στις Φορολογικές Ταμειακές Μηχανές - Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς και Συστήματα, μέσω του συστήματος TAXIS.

10. Έναρξη ισχύος εφαρμογής διατάξεων

10.1. Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

10.2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Υφυπουργός

Απόστολος Φωτιάδης

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!