Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

ΠΟΛ. 1078/24-2-1998 Καθορισμός διαδικασίας θεώρησης βιβλίων και στοιχείων του Κ.Β.Σ., για τις ΔΟΥ που εντάσσονται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας (TAXIS

Α.Υ.Ο. 1027421/680/0006Β/ΠΟΛ.1078/24.2.98. Καθορισμός διαδικασίας θεώρησης βιβλίων και στοιχείων του Κ.Β.Σ., για τις ΔΟΥ που εντάσσονται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας (TAXIS)

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 19 του Π.Δ. 186/92 (Α' 84). β) Του άρθρου 180 του Π.Δ. 16/89 (Α' 6). γ) Του άρθρου 49 παρ. 2 του Ν.1591/86 (Α' 50). δ) Του άρθρου 29 του Ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (Α 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α' 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (Α' 38).

2. Την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας θεώρησης των βιβλίων και στοιχείων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/92) μηχανογραφικά, από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ), στις οποίες θα εγκαθίσταται και θα λειτουργεί το Υποσύστημα Κ.Β.Σ. του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογίας (TAXIS).

3. Το γεγονός ότι, από την έκδοση της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού πρϋπολογισμού ποσού δρχ. 50.000.000, για το έτος 1998 και ποσού δρχ. 120.000.000 για καθένα από τα επόμενα έτη, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις εξόδων του Υπουργείου Οικονομικών (Ειδικό Φορέα 23620 και ΚΑΕ 1111).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:

Θεώρηση- ακύρωση βιβλίων και στοιχείων του ΚΒΣ από ΔΟΥ

"Καθορίζουμε τη διαδικασία της πράξης θεώρησης και ακύρωσης των βιβλίων και στοιχείων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/92) από τις ΔΟΥ, στις οποίες θα εγκατασταθεί και θα λειτουργεί το Υποσύστημα Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ) του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογίας (TAXIS), ως ακολούθως:

1. Στη θέση της πράξης θεώρησης που τίθετο με σφραγίδα στην τελευταία σελίδα κάθε βιβλίου και του τελευταίου φύλλου κάθε στελέχους στοιχείων του ΚΒΣ, θα επικολλάται αυτοκόλλητη ετικέτα, η οποία θα εκτυπώνεται μηχανογραφικά από το υποσύστημα του ΚΒΣ του TAXIS και θα περιέχει:

- Τη ΔΟΥ θεώρησης των βιβλίων ή στοιχείων - Τον ΑΦΜ του επιτηδευματία- επιχείρησης - Το ονοματεπώνυμο/επωνυμία του επιτηδευματία-επιχείρησης - Την εγκατάσταση, για την οποία θεωρήθηκε το είδος (βιβλίο ή στοιχείο) - Την κατηγορία βιβλιών - Τον αριθμό πράξης θεώρησης - Το είδος του βιβλίου ή στοιχείου, που θεωρείται - Το πλήθος των στελεχών αυτών - Την ένδειξη της σειράς (αν υπάρχει) - Τη χρήση της σειράς (εντός ή εκτός επιχείρησης) - Τον αριθμό της πρώτης και τελευταίας σελίδας του θεωρούμενου είδους - Το πλήθος των αντιτύπων του θεωρούμενου είδους - Την ημερομηνία θεώρησης - Το ίχνος (στοιχεία) της μηχανής διάτρησης της ΔΟΥ και την απόφαση θεώρησης του προισταμένου ΔΟΥ στις περιπτώσεις που γίνεται θεώρηση με απόφαση προισταμένου.

Επί της ετικέτας θα τίθεται η υπηρεσιακή σφραγίδα της ΔΟΥ και θα υπογράφει ο προιστάμενος της ΔΟΥ που ενεργεί τη θεώρηση ή ο εξουσιοδοτημένος απ` αυτόν προς τούτο υπάλληλος της ΔΟΥ.

2. Για κάθε θεώρηση θα εκτυπώνεται από το Υποσύστημα ΚΒΣ του TAXIS αποδεικτικό θεώρησης, το οποίο θα χορηγείται στον επιτηδευματία και θα διαφυλάσσεται από αυτόν για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο για τα βιβλία και στοιχεία που αναφέρονται σ` αυτό.

3. Κατά την ακύρωση των βιβλίων (όταν η ακύρωση αυτών ζητηθεί από τον επιτηδευματία) και των στοιχείων, καθώς επίσης και στην περίπτωση δήλωσης απωλείας αυτών, θα αποδίδεται από το Υποσύστημα ΚΒΣ αριθμός πράξης θεώρησης. Το σύστημα θα εκτυπώνει σχετικό αποδεικτικό το οποίο θα χορηγείται στον φορολογούμενο.

4. Σε περίπτωση μη λειτουργίας του Υποσυστήματος ΚΒΣ του TAXIS, η πράξη θεώρησης ή ακύρωσης κατά περίπτωση, θα τίθεται χειρόγραφα, με βάση το σημείωμα θεώρησης ή ακύρωσης, αντίστοιχα. Η πράξη αυτή θα υπογράφεται από τον προιστάμενο της ΔΟΥ ή από εξουσιοδοτημένο απ` αυτόν προς τούτο υπάλληλο της ΔΟΥ και θα σφραγίζεται με την υπηρεσιακή σφραγίδα της ΔΟΥ.

Για το σκοπό αυτό, θα τηρείται ιδιαίτερο χειρόγραφο βιβλίο καταχώρισης και απόδοσης αριθμού των πράξεων θεώρησης και ακύρωσης.

Οταν το σύστημα τεθεί σε λειτουργία θα ενημερώνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο με τις πράξεις θεώρησης ή ακύρωσης που έγιναν χειρόγραφα. Το σύστημα θα αποδίδει νέο αριθμό πράξης θεώρησης ή ακύρωσης, κατά περίπτωση, ο οποίος θα συσχετίζεται με τον αριθμό που δόθηκε χειρόγραφα και θα καταχωρείται σε ιδιαίτερη στήλη του παραπάνω βιβλίο.

Η αυτοκόλλητη ετικέτα που θα εκτυπώνεται από το Υποσύστημα ΚΒΣ για τη θεώρηση, θα επικολλάται στο αντίστοιχο σημείωμα θεώρησης και το αποδεικτικό θεώρησης - ακύρωσης που επίσης εκτυπώνεται από το Υποσύστημα ΚΒΣ θα τίθεται στον οικείο φάκελλο και θα αποδίδεται στον επιτηδευματία, όταν ζητηθεί από αυτόν.

5. Ως χρόνος έναρξης εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας απόφασης ορίζεται α) για την ΔΟΥ Μοσχάτουη Τρίτη 3 Μαρτίου 1998 και β) για τις λοιπές ΔΟΥ η ημερομηνία ένταξής τους στο Υποσύστημα ΚΒΣ του TAXIS.

6. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως".

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!