Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

ΠΟΛ. 1153/27-05-2014 Κατάργηση υποχρέωσης θεώρησης των βιβλίων και των στοιχείων για σκοπούς Φ.Π.Α. που προβλέπονται από Υπουργικές Αποφάσεις.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1. 14η
Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ - Β΄
2. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Δ15)
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ - Β΄
 
Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 
Ταχ. Κωδ. : 106 72 Αθήνα 
Πληροφορίες : Ε.Ορφανάκη, Μ.Κακούνη
Τηλέφωνο : 210-3645615 
Fax : 210-3645413

ΦΕΚ: 1432 Β΄/4.6.2014 
ΑΔΑ: ΒΝΕ4Η-228
Αθήνα, 27.5.2014

ΠΟΛ. 1153

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

Θέμα: Κατάργηση υποχρέωσης θεώρησης των βιβλίων και των στοιχείων για σκοπούς Φ.Π.Α. που προβλέπονται από Υπουργικές Αποφάσεις. 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 2859/2000 «Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (ΦΕΚ 248 Α΄) και ειδικότερα του άρθρου 36 παράγραφος 9. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.). 

3. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. με αριθμ. 1111374/9160/2152/0014/ ΠΟΛ 1281/26.8.1993 (ΦΕΚ Β΄ 700/9.9.1993) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου από υποκειμένους εγκαταστημένους εκτός Ελλάδος, υποχρεώσεις και δικαιώματα αυτών». 

4. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. με αριθμ. 1085775/3427/876/ Α0014/ΠΟΛ. 1229/18.08.1997 (ΦΕΚ 791 Β΄/3.9.1997) «Τρόπος τήρησης και περιεχόμενο του ειδικού βιβλίου για τις μετακινήσεις ενσώματων κινητών αγαθών από το εσωτερικό της χώρας σε άλλο KM και αντίστροφα, για να γίνουν σε αυτά εργασίες συμπεριλαμβανομένων και των εργασιών φασόν, καθώς και για προσωρινή χρησιμοποίηση για τις ανάγκες παροχής υπηρεσιών και για περίοδο μέχρι 24 μηνών». 

5. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ/19.9.2012 (ΦΕΚ 2574 Β΄/ 24.9.2012) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη». 

6. Ότι, από 1.1.2014, με την κατάργηση των υποχρεώσεων τήρησης πρόσθετων βιβλίων και της θεώρησης φορολογικών στοιχείων, που προβλέπονται από τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ν. 4093/2012, υποπαράγραφος Ε1), επέρχονται ορισμένες διαφοροποιήσεις ως προς την έκδοση φορολογικών στοιχείων, από συγκεκριμένες κατηγορίες υπόχρεων συναλλαγών και κρίνεται απαραίτητο να παρασχεθούν σ' αυτές τις κατηγορίες επιτηδευματιών, οι αναγκαίες διευκολύνσεις στην άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

7. Ότι, από την απόφαση αυτή, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Τα βιβλία και τα στοιχεία που προβλέπονται από τις ΑΥΟ ΠΟΛ 1281/1993, ΑΥΟ ΠΟΛ 1229/1997, τηρούνται και εκδίδονται αθεώρητα. 

Οι λοιπές διαδικασίες που προβλέπονται από τις ανωτέρω αποφάσεις εξακολουθούν να ισχύουν. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 27 Μαΐου 2014 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!