Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ

ΠΟΛ. 1081/19-3-2014 Κατάργηση υποχρέωσης θεώρησης των βιβλίων και των στοιχείων για σκοπούς Φ.Π.Α. που προβλέπονται από Υπουργικές Αποφάσεις.

Δείτε την απόφαση ΠΟΛ. 366/18.12.1987 κωδικοποιημένη όπως ισχύει.

Αριθμ. ΠΟΛ: 1081 

ΦΕΚ Β 964/16-4-2014

Κατάργηση υποχρέωσης θεώρησης των βιβλίων και των  στοιχείων για σκοπούς Φ.Π.Α. που προβλέπονται από  Υπουργικές Αποφάσεις. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 2859/2000 «Κώδικας Φόρου  Προστιθέμενης Αξίας» (ΦΕΚ 248 Α΄) και ειδικότερα των  άρθρων 27 παράγραφος 2, 24 παράγραφος 2, 28 παράγραφος 3 και 6 παράγραφος 5, και του άρθρου 38 του  Π.Δ. 186/92 (Κ.Β.Σ.), όπως ισχύουν. 
2. Τις διατάξεις της ΑΥΟ Π.8271/4879/ΠΟΛ. 366/18.12.1987  (ΦΕΚ 3/Β/8.1.1988) (όπως τροποποιήθηκε με τις ΑΥΟ  Π.1808/748/ΠΟΛ 91/3.3.1988, ΦΕΚ 144Β΄/15.3.1988 και  Δ.1369/941/28.11.1988, ΦΕΚ 192 Β΄/21.12.1988) «Διαδικασία  απαλλαγής από ΦΠΑ σκαφών (πλοίων και πλωτών μέσων γενικά) που προβλέπεται από τις διατάξεις των  περ. α΄, γ΄, δ΄, ε΄ και η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου  22, καθώς και της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου  20 του Ν. 1642/1986» άρθρα 12 και 13.  
3. Τις διατάξεις της αριθμ. 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ.1262/2.8.1993 (ΦΕΚ 675Β΄/2.9.1993) «Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α, της παράδοσης, ενδοκοινοτικής  απόκτησης και εισαγωγής αγαθών που προορίζονται  για εξαγωγή ή παράδοση σε υποκειμένους στο φόρο  εγκαταστημένους σε άλλο κράτος μέλος, καθώς και  της παροχής υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με την  πραγματοποίηση των πράξεων αυτών». 
4. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. αριθμ. 1015809/1597/0014/ ΠΟΛ 1024/21.1.1993 (ΦΕΚ 110Β΄/2.3.1993) «Επιστροφή του  φόρου προστιθέμενης αξίας που επιβαρύνει την παράδοση αγαθών εμπορικού χαρακτήρα, αυτοκινήτων κ.λπ.,  σε αγοραστή υποκείμενο ή μη στο φόρο εγκατεστημένο  εκτός Κοινότητας, λόγω εξαγωγής».  
5. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. αριθμ. 1013633/8911/1807/0014/ ΠΟΛ 1029/2.2.1995 (ΦΕΚ 105 Β΄/17.2.1995) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία απαλλαγής από ΦΠΑ της αγοράς  στο εσωτερικό της χώρας, της εισαγωγής και της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών που πραγματοποιούν τα  “Καταστήματα Αφορολόγητων Ειδών” Α.Ε. με προορισμό  την παράδοσή τους χωρίς φόρο σε ταξιδιώτες που μεταβαίνουν σε άλλο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής  Ένωσης ή σε Τρίτη χώρα καθώς και των υπηρεσιών που  συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές». 
6. Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. αριθμ. 1138050/4885/1436/ Α0014/ΠΟΛ 1338/30.12.1996 (ΦΕΚ 18 Β΄/17.1.1997) «Διαδικασία απαλλαγής από Φ.Π.Α. της παράδοσης αγαθών  που πραγματοποιείται από υποκείμενο στο φόρο εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας προς αγοραστή  ταξιδιώτη, μη εγκατεστημένο στο εσωτερικό της Κοινότητας και ο οποίος αναχωρεί για τρίτη χώρα από την  Ελλάδα ή μέσω άλλου Κ−Μ». 
7. Τις διατάξεις της ΑΥΟ αριθμ. 1024754/187/0015/ΠΟΛ. 1039/9.3.2006 (ΦΕΚ 311 Β΄/15.3.2006), «Τήρηση βιβλίου  κοστολογίου οικοδομών από τον επιτηδευματία που  ασχολείται με την κατασκευή και πώληση οικοδομών –  Έκδοση ειδικού στοιχείου παράδοσης κτισμάτων στον  οικοπεδούχο». 
8. Την αριθμ. Δ6Α 1196756 ΕΞ 2013/23.12.2013 Απόφαση  του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Συμπλήρωση της αριθμ. Δ6Α 1015213/28−1−2013  (Β΄ 130 και 372) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών  και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών»  (ΦΕΚ 3317 Β΄/27.12.2013). 
9. Ότι, από 1.1.2014, με την κατάργηση των υποχρεώσεων τήρησης πρόσθετων βιβλίων και της θεώρησης φορολογικών στοιχείων, που προβλέπονται από  τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Ν.  4093/2012, υποπαράγραφος Ε1), επέρχονται ορισμένες διαφοροποιήσεις ως προς την έκδοση φορολογικών  στοιχείων, από συγκεκριμένες κατηγορίες υπόχρεων  συναλλαγών και κρίνεται απαραίτητο να παρασχεθούν  σ’ αυτές τις κατηγορίες επιτηδευματιών, οι αναγκαίες  διευκολύνσεις στην άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 
10. Ότι, από την απόφαση αυτή, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε

Τα βιβλία και τα στοιχεία που προβλέπονται από  τις ΑΥΟ ΠΟΛ 366/1987, ΑΥΟ ΠΟΛ 1262/1993, ΑΥΟ ΠΟΛ 1024/1993, ΑΥΟ ΠΟΛ 1029/1995, ΑΥΟ ΠΟΛ 1338/1996 και  ΑΥΟ ΠΟΛ 1039/2006, τηρούνται και εκδίδονται αθεώρητα. Οι λοιπές διαδικασίες που προβλέπονται από τις ανωτέρω αποφάσεις εξακολουθούν να ισχύουν. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της  Κυβερνήσεως.  

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2014 

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων 
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!