Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ

ΠΟΛ. 1029/1995 Οροι προϋποθέσεις και διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της αγοράς στο εσωτερικό της χώρας, της εισαγωγής και της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών που πραγματοποιούν τα -Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών- Α.Ε.

Δείτε την απόφαση Τ.2043/87/Β.0019/1993 κωδικοποιημένη όπως ισχύει.

Αριθ. 1013633/8911/1807/0014 ΠΟΛ 1029/Β' 105/1995. 'Οροι προϋποθέσεις και διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της αγοράς στο εσωτερικό της χώρας, της εισαγωγής και της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών που πραγματοποιούν τα "Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών" Α.Ε. με προορισμό την παράδοσή τους χωρίς φόρο σε ταξιδιώτες που μεταβαίνουν σε άλλο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης ή σε τρίτη χώρα καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές.

Με την Α.Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1081/2014 καταργείται η υποχρέωση θεώρησης των βιβλίων και των στοιχείων που τηρούνται και εκδίδονται βάσει της παρούσας απόφασης. Οι λοιπές διαδικασίες που προβλέπονται από την παρούσα απόφαση εξακολουθούν να ισχύουν.
Η παρούσα απόφαση παρουσιάζεται κωδικοποιημένη, όπως ισχύει, με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1022/1999.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις κατωτέρω διατάξεις του Ν. 1642/86, (ΦΕΚ 125/Α/21.8.86) όπως ισχύουν:

α) της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 20.

β) της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 22α.

γ) του άρθρου 22γ.

δ) της περιπτωοης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 23.

ε) της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 και της παραγράφου 7 του άρθρου 27.

στ) του άρθρου 48.

ε) της παραγράφου 3 του άρθρου 58.

2. Τις κατωτέρω διατάξεις του Ν. 1402/83 (ΦΕΚ 164/ Α/18.11.83) όπως ισχύουν:

α) των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 20.

β) της παραγράφου 1 του άρθρου 64.

3. Τις κατωτέρω διατάξεις της Οδηγίας 77/388/ΕΟΚ, όπως ισχύουν:

α) της παραγράφου 2 του άρθρου 16.

β) του άρθρου 28ια.

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/1979 (ΦΕΚ Α17/31.1.79) "περί συστάσεως ιδιορρύθμου Ανωνύμου Εταιρείας για την εκμετάλλευσιν καταστημάτων πώλησης αφορολογήτων και αδασμολογήτων ειδών και εγκαταστάσεως και λειτουργίας τούτων εις τα σημεία εξόδου επιβατών εξωτερικού".

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 158/86 (ΦΕΚ 60Α/86) και ειδικότερα την παράγραφο 2 του άρθρου 1 που αντικατέστησε την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του Π.Δ. 86/79.

6. Το γεγονός ότι στις 25.5.93 η Ελληνική Διοίκηση έλαβε την έγκριση από τη Συμβουλευτική Επιτροπή Φ.Π.Α. του άρθρου 29 της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ, όπως ισχύει, για την εφαρμογή της απαλλαγής που ορίζεται από τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 16 της ίδιας οδηγίας, με την οποία έχει εναρμονισθεί η ελληνική νομοθεσία και ειδικότερα με τις διατάξεις της περίπτωσης ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 και της περιπτ. δ' της παραγρ. 1 του άρθρου 22α του Ν. 1642/86, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την Α.Υ.Ο. 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ. 1262/2.8.93.

7. Την αριθμ. 1061291/5484/1124/Α0014/ΠΟΛ. 1134/27.5.94 Α.Υ.Ο. σχετικά με τα ισχύοντα από 1.4.1994 όρια απαλλασσομένων πωλήσεων αγαθών από τα ΚΑΕ προς ταξιδιώτες οι οποίοι μεταβαίνουν σε άλλο κράτος μέλος.

8. Την υπ' αριθμ. 1026431/268/0006Α/94 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί αναθέσεως αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

9. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν συνεπάγει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμου, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της απόκτησης αγαθών που προορίζονται για παράδοση από τα "Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών" Α.Ε. σε ταξιδιώτες που μεταβαίνουν σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής `Ενωσης ή σε τρίτη χώρα, καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές, σύμφωνα με τα επόμενα άρθρα.

Άρθρο 1

Απαλλαγή από το Φ.Π.Α. της αγοράς και της εισαγωγής αγαθών που προορίζονται να πωληθούν από τα Κ.Α.Ε. Α.Ε., καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές.

1. Απαλλάσσονται από τον φόρο προστιθέμενης αξίας:

α) οι αγορές αγαθών από το εσωτερικό της χώρας.

β) οι εισαγωγές αγαθών,

γ) οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών, που πραγματοποιεί η ιδιόρρυθμη Ανώνυμη Εταιρεία "Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε." (Π.Δ. 86/79), εφόσον τα αγαθά αυτά προορίζονται να παραδοθούν από τα καταστήματα της εταιρείας χωρις φόρο - και στα όρια που ορίζονται κάθε φορά από τις ισχύουσες υπουργικές αποφάσεις - σε ταξιδιώτες που μεταβαίνουν σε άλλο κράτος, μέλος της Ευρωπαϊκής `Ενωσης ή σε τρίτη χώρα και μεταφέρονται στις προσωπικές αποσκευές των ταξιδιωτών καθώς και

δ) οι λήψεις υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις παραδόσεις αφορολογήτων αγαθών σε ταξιδιώτες.

Η συνολική αξία των παραπάνω πράξεων που μπορούν να πραγματοποιηθούν με απαλλαγή από τον Φ.Π.Α. ια μια δωδεκάμηνη διαχειριστική περίοδο δεν μπορεί να υπερβεί την συνολική αξία των αφορολόγητων παραδόσεων αγα- θών σε ταξιδιώτες που πραγματοποιησαν τα "Καταστήματα αφορολογήτων ειδών" Α.Ε. ("Κ.Α.Ε." Α.Ε.) κατά την προηγούμενη της αιίησης δωδεκάμηνη διαχειριστική περίοδο.

"2.[1] Για τον υπολογισμό του ορίου της απαλλαγής λαμβάνονται υπόψη τα καθαρά ποσά μετά την αφαίρεση των επιστροφών και εκπτώσεων των απαλλασσόμενων (αφορολογήτων) πωλήσεων, όπως αυτές προκύπτουν από τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ που έχουν υποβάλλει τα "ΚΑΕ" Α.Ε. στην αρμόδια ΔΟΥ για την προηγούμενη της αίτησης δωδεκάμηνης διαχειριστική περίοδο".

Το ποσό του πιστωτικού τιμολογίου που εκδίδει ο προμηθευτής προς την "Κ.Α.Ε." Α.Ε. και αφορά πράξη για την οποία έχει ασκηθεί το δικαίωμα απαλλαγής μέσα στην ίδια δωδεκάμηνη διαχειριστική περίοδο, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, προστίθεται στο όριο απαλλαγής που αναγράφεται στο "Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής από τον Φ.Π.Α. των Κ.Α.Ε. Α.Ε.".

Άρθρο 2

Διαδικασία Απαλλαγής

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, τα "Κ.Α.Ε." Α.Ε. υποχρεούνται:

α) Να υποβάλλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. που υπάγεται η έδρα της επιχείρησης, έντυπη αίτηση, όπως στο υπόδειγμα Νο 1, για τη θεώρηση "Διπλότυπου Δελτίου Απαλλαγής από το Φ.Π.Α. των Καταστημάτων Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.".

"Με την αίτηση αυτή συνυποβάλλονται:

φωτοαντίγραφα των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. που έχουν υποβάλει στην αρμόδια ΔΟΥ για την προηγούμενη δωδεκάμηνη διαχειριστική περίοδο, καθώς και κατάσταση με τα κατά μήνα ποσά των απαλλασσομένων (αφορολογήτων) πωλήσεων, όπως αυτά εμφανίζονται στους οικείους κωδικούς των ανωτέρω δηλώσεων.

Το συνολικό ποσό της κατάστασης αυτής πρέπει να συμφωνεί με το συνολικό ποσό των απαλλασσομένων πωλήσεων, όπως αυτό προκύπτει από τις περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. Το ποσό αυτό αποτελείτο καθαρό ποσό των απαλλασσόμενων (αφορολόγητων) πωλήσεων μετά την αφαίρεση των επιστροφών και των εκπτώσεων που πραγματοποίησαν κατά την προηγούμενη δωδεκάμηνη διαχειριστι κή περίοδο, το οποίο αποτελεί και το όριο απαλλαγής, κατάσταση με τα προς θεώρηση Διπλότυπα δελτία απαλλαγής, καθώς και τα αντίστοιχα ποσά των ορίων απαλλαγής ανά εγκατάσταση[2]".

β) Να προσκομίζουν μαζί με την αίτηση για τη θέωρηση το "Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής από το Φ.Π.Α. των Καταστημάτων Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε." χ ρ ώ μ α τ ο ς κ ί τ ρ ι ν ο υ, όπως το υπόδειγμα Νο 2 που επισυνάπτεται στην παρούσα.

Παρέχεται η ευχέρεια, λόγω της ιδιαίτερης φύσης των εργασιών της επιχείρησης, να χρησιμοποιεί συγχρόνως διακεκριμένα στελέχη (σειρές) "Διπλοτύπων Δελτίων Απαλλαγής από το Φ.Π.Α. των Κ.Α.Ε. Α.Ε." με τις εξής προϋποθέσεις:

i) Για κάθε εγκατάσταση μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο μια σειρά και ο αριθμός των σειρών δεν μπορεί να υπερβαίνει το σύνολο του αριθμού των εγκαταστάσεων (έδρα και υποκαταστήματα) που βρίσκονται σε λειτουργία τη συγκεκριμένη διαχειριστική περίοδο.

ii) Κάθε σειρά θα φέρει ως διακριτικό, τον μηχανογραφημένο κωδικό που τηρεί η επιχείρηση για την οικεία εγκατάσταση την οποία αφορά η συγκεκριμένη σειρά, ενιαία αρίθμηση για ολόκληρη τη διαχειριστική περίοδο που ισχύει και σε κάθε σειρά αναγράφεται μαζί με τα στοιχεία του αιτούντος και η εγκατάσταση για την οποία θα χρησιμοποιηθεί (π.χ. σειρά 03 για το Κατάστημα του Ανατολικού Αερολιμένα Αθηνών).

iii) Το ποσό του ορίου της απαλλαγής που αναγράφεται σε κάθε σειρά μπορεί να καθορισθεί από την αιτούσα επιχείρηση με την προϋπόθεση ότι το συνολικό άθροισμα των ποσών των ορίων απαλλαγής όλων των σειρών δεν υπερβαίνει το συνολικό ποσό απαλλαγής που χορηγήθηκε από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τη συγκεκριμένη διαχειριστική περίοδο.

iv) Τα "Κ.Α.Ε." Α.Ε. κατά τη διάρκεια μιας διαχειριστικής περιόδου έχουν δικαιωμα μετά από υποβολή έγγραφης αίτησης και έγκριση αυτής από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. να μεταφέρουν ποσό ορίου απαλλαγής, που δεν έχει χρησιμοποιηθεί, από μία σειρά σε κάποια άλλη. Στην αίτηση θα πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία των σειρών και το μεταφερόμενο ποσό. Μετά την έγκριση της αίτησης, τα "Κ.Α.Ε." Α.Ε. υποχρεούνται να αναγράψουν στις σειρές στις οποίες μεταβάλλεται το όριο απαλλαγής, τον αριθμό μεταβολής που τους γνωστοποιήθηκε από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και το μεταφερόμενο ποσό, προστιθέμενο ή αφαιρούμενο, κατά περίπτωση, στο αρχικό ποσό απαλλαγής κάθε σειράς.

Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. αφού ελέγξει ότι η, κατά τα ανωτέρω, μεταφορά μέρους ορίου απαλλαγής δεν μεταβάλλει το συνολικό αρχικό ποοό του ορίου απαλλαγής, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, καταχωρεί την μεταβολή στο Βιβλίο Μητρώου με αύξοντα αριθμό, γνωρίζοντάς τον και στα "Κ.Α.Ε." Α.Ε., προκειμένου να τον αναγράψουν επί των σχετικών διπλοτύπων.

Η θεώρηση των "Διπλοτύπων Δελτίων Απαλλαγής από το Φ.Π.Α. των Κ.Α.Ε. Α.Ε." γίνεται μ ό ν ο από το τμήμα του Κ.Β.Σ. με έγγραφη σύμφωνη γνώμη του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ., στην οποία υπάγεται η έδρα της επιχείρησης.

Το Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής πρέπει να φέρει ενιαία αρίθμηση για ολόκληρη τη διαχειριστική περίοδο που ισχύει. Τυχόν δελτία που δεν χρησιμοποιήθηκαν κατά την περίοδο αυτή δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επόμενη περίοδο και προσκομίζονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για ακύρωση κατά τη θεώρηση νέων διπλοτύπων.

γ) Να υποβάλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. κατάσταση στην οποία θα αναγράφονται:

- τα στοιχεία των προμηθευτών των αγαθών και υπηρεσιών, ο συνολικός αριθμός και η συνολική αξία των φορολογικών στοιχείων που εκδόθηκαν χωρίς φόρο κατά προμηθευτή.

- η αξία των εισαγωγών που πραγματοποίησαν χωρίς φόρο και τα στοιχεία της αρμόδιας τελωνειακής αρχής μέσω της οποίας πραγματοποιήθηκαν οι εισαγωγές αυτές.

Η κατάσταση αυτή συνυποβάλλεται με την εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. της οικείας διαχειριστικής περιόδου.

2. Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή ο υπάλληλος που ορίζεται από αυτόν, αφού ελέγξει την ακρίβεια των στοιχείων που αναγράφονται στο "Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής από το Φ.Π.Α. των Κ.Α.Ε. Α.Ε." καταχωρεί την αίτηση κατ` αύξοντα αριθμό σε ειδικό βιβλίο - μητρώο, όπως το υπόδειγμα Νο 3 που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση αναγράφει τον αριθμό αυτό καθώς και το ποσό του οριου στα αντίτυπα του δελτίου και προβαίνει στη θεώρηση και άμεση παράδοση αυτού στον ενδιαφερόμενο για να τύχει απαλλαγής. Η θεώρηση ενεργείται με διάτρηση και επισημειωματική πράξη στην τελευταία σελίδα κάθε μπλοκ.

Άρθρο 3

Υποχρεώσεις των ενδιαφερομένων - Κυρώσεις

Για την πραγματοποίηση της απαλλαγής που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

1. Τα "Κ.Α.Ε." Α.Ε. συμπληρώνουν στα δύο αντίτυπα του "Διπλότυπου Δελτίου Απαλλαγής από το Φ.Π.Α. των Κ.Α.Ε. Α.Ε." τα πλήρη στοιχεία του προμηθευτή, του παρέχοντος την υπηρεσία ή της αρμόδιας τελωνειακής αρχής όπως αυτά ορίζονται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. και της τελωνειακής νομοθεσίας αντίστοιχα.

Η εκάστοτε συνολική αξία κάθε συναλλαγής για την οποία ζητείται απαλλαγή, συναθροίζεται με την αξία των προηγουμένων απαλλαγών στην ίδια διαχειριστική περίοδο και το άθροισμα που προκύπτει αφαιρείται από το αρχικό όριο απαλλαγής που ορίσθηκε από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Το "Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής από το Φ.Π.Α. των Κ.Α.Ε. Α.Ε." αφού συμπληρωθει, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, υπογράφεται και στα δύο αντίτυπα από την επιχείρηση. Το πρωτότυπο παραδίδεται ή αποστέλλεται στον προμηθευτή των αγαθών, εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοση, από τον προμηθευτή, του οικείου φορολογικού στοιχείου, κατά τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., χωρίς το Φ.Π.Α. που αναλογεί για την οριστικοποίηση της απαλλαγής

Το "Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής από το Φ.Π.Α. των Κ.Α.Ε. Α.Ε." εκδίδεται το αργότερο μέχρι την έκδοση του φορολογικού στοιχείου από τον προμηθευτή.

Σε περίπτωση εισαγωγής, το πρωτότυπο του "Διπλοτύπου Δελτίου Απαλλαγής από το Φ.Π.Α. των Κ.Α.Ε. Α.Ε." παραδίδεται ή αποστέλλεται στην αρμόδια για το τελωνισμό των αγαθών, τελωνειακή αρχή, πριν από τον τελωνισμό των αγαθών.

2. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης του "Διπλοτύπου Δελτίου Απαλλαγής από το Φ.Π.Α. των Κ.Α.Ε. Α.Ε.",

α) από άλλο πρόσωπο, εκτός της δικαιούχου της απαλλαγής Κ.Α.Ε. Α.Ε.".

β) για την απαλλαγή από το Φ.Π.Α. των πράξεων του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, ενώ τα αγαθά διατέθηκαν σε άλλες πράξεις, εκτός της αφορολόγητης πώλησης σε ταξιδιώτες.

γ) για την πραγματοποίηση πράξεων αποκτήσεων από το εσωτερικό της χώρας, εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών και για την λήψη των άμεσα συνδεομένων με την παράδοση των αγαθών υπηρεσιών, καθ` υπέρβαση του ορίου της απαλλαγής, και για κάθε πράξη που υπερβαίνει το όριο απαλλαγής, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την παραγρ. 1 του άρθρου 48 του Ν. 1642/86.

Άρθρο 4

Υποχρεώσεις του προμηθευτή - Ενέργειες των Τελωνειακών Αρχών

1. Ο προμηθευτής των αγαθών ή αυτός που παρέχει τις υπηρεσίες στο εσωτερικό της χώρας υποχρεούται:

α) στο προβλεπόμενο από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. φορολογικό στοιχείο που εκδίδει προς τα "Κ.Α.Ε." Α.Ε. για τη συγκεκριμένη ουναλλαγή να αναγράφει την ένδειξη "ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ Φ.Π.Α. ως Α.Υ.Ο. αριθ. 1013633/ 8911/1807/0014". Στο στέλεχος του φορολογικού αυτού στοιχείου να επισυνάπτει το πρωτότυπο του "Διπλοτύπου Δελτίου Απαλλαγής από το Φ.Π.Α. των Κ.Α.Ε. Α.Ε." ως μοναδικό δικαιολογητικό για τη μη χρέωση του φόρου που αναλογεί.

β) στις περιπτώσεις που μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την έκδοση του οικείου φορολογικού στοιχείου δεν προσκομισθεί από τον αγοραστή στον προμηθευτή των αγαθών ή των υπηρεσιών το πρωτότυπο του παραπάνω Διπλότυπου Δελτίου απαλλαγής, ο προμηθευτής να εκδίδει συμπληρωματικό τιμολόγιο και να χρεώνει το Φ.Π.Α. που αναλογεί στην συνολική αξία του φορολογικού στοιχείου που εξέδωσε χωρίς φόρο προς τα "Κ.Α.Ε." Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

γ) να συνυποβάλλει, στην αρμόδια για τη φορολογία του Δ.Ο.Υ., με την εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. της οικείας διαχειριστικής περιόδου, συγκεντρωτική ετήσια κατάσταση στην οποία να αναγράφει τον συνολικό αριθμό και την συνολική αξία των στοιχείων που εξέδωσε προς τα "Κ.Α.Ε." Α.Ε. με απαλλαγή από τον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις της παρούοας απόφασης.

2. Η αρμόδια για την εισαγωγή των αγαθών τελωνειακή αρχή:

α) εκδίδει το οικείο παραστατικό εισαγωγής, χωρίς να εισπράττει Φ.Π.Α., αναγράφοντας σ` αυτό την ένδειξη: "ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Φ.Π.Α. ως Α.Υ.Ο. αριθμ....." και προσαρτά στο εν λόγω παραστατικό το πρωτότυπο του "Διπλοτύπου Δελτίου απαλλαγής από τον Φ.Π.Α. των Κ.Α.Ε. Α.Ε.",

β) αναγράφει στο πρωτότυπο του παραπάνω Διπλοτύπου Δελτίου Απαλλαγής, ως αξίας της εισαγωγής, τη φορολογητέα αξία των αγαθών, όπως αυτή διαμορφώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 1642/86, όπως ισχύει.

Άρθρο 5

Στέρηση δικαιώματος άμεσης απαλλαγής

1. Τα "Κ.Α.Ε." Α.Ε. στερούνται του δικαιώματος άμεσης απαλλαγής της απόφασης αυτής στην περίπτωση που:

α) κατά την τρέχουσα ή τις τρεις (3) προηγούμενες εκείνης που αφορά η αίτηση διαχειριστικές περιόδους ή σε μία από αυτές έχουν υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις που επισύρουν την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του Ν. 1642/86, καθώς και κάθε άλλη παράβαση για την οποία, τα εκδιδόμενα στοιχεία ή τα τηρούμενα βιβλία κρίνονται ανακριβή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.

Τυχόν "Διπλάτυπα Δελτία Απαλλαγής από το Φ.Π.Α. των Κ.Α.Ε. Α.Ε" που έχουν χορηγηθεί, ανακαλούνται και ακυρώνονται αμέσως μετά τη διαπίστωση των παραβάσεων αυτών κατά τις ως άνω χρήσεις ή κατά την τρέχουσα διαχειριστική περίοδο.

Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής, δεν εφαρμόζονται όταν οι παραπάνω παραβάσεις δεν επιδρούν επί του κύρους των βιβλίων και ο οφειλόμενος συνολικά φόρος δεν υπερβαίνει το ποσό των δραχμών εκατό χιλιάδων (100.000).

β) πραγματοποιούν αγορές στο εσωτερικό της χώρας εισαγωγές και ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών καθώς και για τις υπηρεσίες που λαμβάνουν, πέραν του ορίου απαλλαγής, το οποίο ορίζεται από το άρθρο 1 της παρούσας απόφασης.

Ο φόρος προστιθέμενης αξίας με τον οποίο επιβαρύνο νται οι πράξεις που πραγματοποιούνται πέραν του ως άνω ορίου απαλλαγής, δύναται να επιστραφεί με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που ορίζεται με την αριθμ. 1031790/2051/575/ΠΟΛ. 1078/1991 Α.Υ.Ο.

2. Για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή ενημερώνει άμεσα την αρμόδια για τη φορολογία των "Κ.Α.Ε. Α.Ε." Δ.Ο.Υ για τυχόν διαπιστούμενη παραβάση του Τελωνεια- κού Κώδικα εφόσον συντρέχει το αδίκημα της λαθρεμπορίας.

3. Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού αρκεί η διαπίστωση και μόνο της σχετικής παράβασης, χωρίς να απαιτείται και η οριστικοποίησή της.

Άρθρο 6

Ενέργειες Δ.Ο.Υ.

Οι Δ.Ο.Υ. αποστέλλουν σε ειδικό δέμα τις καταστάσεις της περίπτωσης γ` της παραγράφου 4 του άρθρου 2 και της περίπτωσης γ` της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης στην 32η Διεύθυνση του ΚΕ.Π.Υ.Ο. εντός του δεύτερου δεκαπενθήμερου του μηνός Μαϊου κάθε έτους, προκειμένου να τύχουν μηχανογραφικής επεξεργασίας.

Άρθρο 7

Κατάργηση διατάξεων - `Εναρξη ισχύος

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης παύουν να ισχύουν οι διατάξεις της αριθ. Τ2043/87/00019/ 22.3.93 Α.Υ.Ο. κατά το μέρος που ορίζουν διαδικασία που ρυθμίζεται με την παρούσα απόφαση.

Η απόφαση αυτή, που ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 1995, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 1995

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ειδικό διπλότυπο απαλλαγής από το Φ.Π.Α., Θεώρηση αυτού, Μητρώο απαλλαγής


ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

[1]. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 τέθηκε όπως ισχύει με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1022/1999.

[2]. Το δεύτερο εδάφιο της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 2 τέθηκε όπως ισχύει με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1022/1999.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!