Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ

ΠΟΛ. 1262/2-8-1993 Διαδικασία απαλλαγής απο το Φ.Π.Α. της παράδοσης ενδοκοινοτικής απόκτησης και εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή παράδοση σε υποκειμένους στο φόρο εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος κ.λπ

ΥΑ 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ.1262/2-8-1993 (ΦΕΚ Β 675/2-9-93)

Διαδικασία απαλλαγής απο το Φ.Π.Α. της παράδοσης ενδοκοινοτικής απόκτησης και εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή παράδοση σε υποκειμένους στο φόρο εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος καθώς και της παροχής υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με την πραγματοποίηση των πράξεων αυτών.

Η παρούσα απόφαση καταργήθηκε με την απόφαση ΠΟΛ. 1167/29-7-2015 (ΦΕΚ Β 1808/21-8-2015).
Με την Α.Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1081/2014 καταργείται η υποχρέωση θεώρησης των βιβλίων και των στοιχείων που τηρούνται και εκδίδονται βάσει της παρούσας απόφασης. Οι λοιπές διαδικασίες που προβλέπονται από την παρούσα απόφαση εξακολουθούν να ισχύουν.
Δείτε στα σχετικά θέματα ανωτέρω αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών που συμπληρώνουν την παρούσα απόφαση

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις κατωτέρω διατάξεις του Ν. 1642/86, όπως ισχύει:

α) της παραγράφου 3 του αρθρου 7,
β) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α', γ', δ', ε', στ' και ζ' και 2 του άρθρου 20,
γ) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α, γ' και δ' και 2 του άρθρου 22α,
δ) του άρθρου 48 και
ε) της παραγράφου 3 του άρθρου 58.

2. Τις αποφάσεις μας αριθ. Π.1701/1600/ΠΟΛ.71/ 10.3.87 (ΦΕΚ. 114/ Β), 1082911/4328/ΠΟΛ. 1164/24.8.92, 1040590/3463/ΠΟΛ.1104/ 18.3.93.

3. Την αριθ. Υ.2009/20.5.93 (ΦΕΚ 165 Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών".

4. Την ανάγκη εναρμόνισης προς το κοινοτικό δίκαιο της διαδικασίας απαλλαγής από το ΦΠΑ των αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή για ενδοκοινοτική παράδοση, καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές.

5. Ότι η απόφαση αυτή αφορά διαδικασία απαλλαγής σε ενδιάμεσο στάδιο των συναλλαγών και δεν έχει επιπτώσεις στον Προϋπολογισμό του Κράτους, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τους όρους τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία απαλλαγής από το ΦΠΑ των αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή και ενδοκοινοτική παράδοση, καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές, σύμφωνα με τα επόμενα άρθρα.

Άρθρο 1

Απαλλαγή της εξαγωγής αγαθών

Για την απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας των παραδόσεων αγαθών που ενεργούνται από υποκείμενο στο φόρο πωλητή - εξαγωγέα εγκατεστημένο στην Ελλάδα, ή από άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του, σε αγοραστή εγκατεστημένο εκτός Κοινότητας απαιτούνται:

α) Τιμολόγιο πώλησης, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Στο τιμολόγιο, που πρέπει να θεωρείται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή της εξαγωγής, αναγράφεται η ένδειξη "ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΦΠΑ ΛΟΓΩ ΕΞΑΓΩΓΗΣ".

β) Αντίγραφο του οικείου τελωνειακού παραστατικού εξαγωγής, που προορίζονται για το αρχείο του εξαγωγέα, καθώς και το αντίτυπο 3 του οικείου Ενιαίου Διοικητικού Εγγράφου (Ε.Δ.Ε.) από το οποίο αποδεικνύεται η οριστική εξαγωγή των αγαθών.

γ) Το οικείο αποδεικτικό της τυχόν μεσολαβούσας τράπεζας, για την εισαγωγή ή το συμψηφισμό ή τη νόμιμη εκχώρηση του συναλλάγματος της συγκεκριμένης πράξης.

Άρθρο 2

Απαλλαγή της ενδοκοινοτικής παράδοσης αγαθών.

1. Για την απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας των αγαθών τα οποία παραδίδονται και αποστέλλονται ή μεταφέρονται σέ άλλο κράτος μέλος από τον πωλητή τον εγκατεστημένο στην Ελλάδα ή από άλλον που ενεργεί για λογαριασμό του σε υποκείμενο στο φόρο που έχει την εγκατάστασή του σε άλλο κράτος μέλος, απαιτούνται:

α) Τιμολόγιο πώλησης, στο οποίο, εκτός των άλλων, αναγράφεται ο ΑΦΜ/ΦΠΑ του αγοραστή ή του παραγγελιοδόχου αγοράς - πώλησης και η ένδειξη "ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΦΠΑ. άρθρο 22α Ν. 1642/86".

β) Αντίγραφο του οικείου παραστατικού της τράπεζας που τυχόν μεσολαβεί.

γ) Τα οικεία αποδεικτικά της μετακίνησης (μεταφοράς) ή αποστολής των αγαθών που παραδόθηκαν από το εσωτερικό της χώρας σε υποκειμενο αλλου κράτους μέλους. Ως αποδεικτικά της μεταφοράς των αγαθών, θεωρούνται τα οικεία φορτωτικά έγγραφα του μεταφορέα (φορτωτική ή τιμολόγιο κατά περίπτωση). Εφόσον πρόκειται για μεταφορά ή αποστολή αγαθών που πραγματοποιείται με ιδιωτικής χρήσης μεταφορικά μέσα του πωλητή, απαιτούνται:

αα) φορτωτική ή άλλο αποδεικτικό του θαλάσσιου μέσου μεταφοράς του μεταφορικού μέσου (Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου) ή

ββ) εφόσον πρόκειται για οδική μεταφορά, αποδείξεις διοδίων, τελών διέλευσης και τυχόν λοιπών επιβαρύνσεων που καταβλήθηκαν ή κάθε άλλο στοιχείο, από το οποίο προκύπτει η διέλευση του μεταφορικού μέσου (Φ.Ι.Χ.) από τρίτες χώρες.

δ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του υποκειμένου που πραγματοποιεί την παράδοση, με την οποία βεβαιώνεται: η επαλήθευση του ΑΦΜ/ΦΠΑ του αγοραστή άλλου κράτους μέλους, μέσω του συστήματος VΙΕS, η μη ακύρωση μερικά ή ολικά της συγκεκριμένης συναλλαγής. ε) Εγγραφή της συγκεκριμένης πράξης στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων της οικείας περιόδου.

2. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και στην περίπτωση που η μετακίνηση αγαθών επιχείρησης από την Ελλάδα σε άλλο κράτος μέλος θεωρείται παράδοση κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του Ν. 1642/86.

Άρθρο 3

Απαλλαγή από το Φ.Π.Α. της αγοράς και της εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές.

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7 της παρούσας, παρέχεται η ευχέρεια στους υποκειμένους στο φόρο να αγοράζουν ή να εισάγουν αγαθά με απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας, εφόσον αυτά προορίζονται να αποτελέσουν αντικείμενο για την πραγματοποίηση πράξεων των προηγουμένων άρθρων 1 και 2 καθώς και να λαμβάνουν υπηρεσίες που είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις πράξεις αυτές χωρις να καταβάλλουν φόρο. Η συνολική αξία των παραπάνω πράξεων, που μπορούν να πραγματοποιηθούν με απαλλαγή από το φόρο μέσα σε μια διαχειριστική περιοδο, δεν μπορει να υπερβεί τη συνολική αξια των πράξεων των άρθρων 1 και 2 της παρούσας, που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της προηγούμενης της αίτησης δωδεκάμηνης χρονικής ή δωδεκάμηνης διαχειριστικής της περιόδου.

2. Για τον υπολογισμό του ορίου απαλλαγής της προηγούμενης παραγράφου, λαμβάνονται υπόψη τα καθαρά ποσά των οικείων τιμολογίων ή άλλων στοιχείων (εκκαθαρίσεων) που επέχουν θέση τιμολογίου, χωρις να λαμβάνονται υπόψη τυχόν επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, συναλλαγματικές διαφορές κ.λ.π. Το εκάστοτε υπόλοιπο του ορίου απαλλαγής που προκύπτει από το εκδιδόμενο Ειδικό Δελτίο Απαλλαγής που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 της παρούσας, μειώνεται με τα ποσά των τυχόν πιστωτικών τιμολογίων που εκδίδονται από τον πωλητή - εξαγωγέα, και αυξάνεται με τα ποσά των πιστωτικών τιμολογίων που εκδίδονται προς αυτόν από τους προμηθευτές του.

3. Προκειμένου για επιχειρήσεις που προέρχονται από συγχώνευση ή μετατροπή και δεν έχουν συμπληρώσει πλήρη δωδεκάμηνη χρονική ή διαχειριστική περίοδο το όριο της απαλλαγής της προηγούμενης παραγράφου υπολογίζεται λαμβανομένης υπόψη της συνολικής αξίας των πράξεων των άρθρων 1 και 2 της παρούσας που έχουν πραγματοποιηθεί από τη νέα επιχείρηση από της συστάσεώς της μέχρι τον προηγούμενο της υποβολής της αίτησης μήνα, προσαυξανομένης με την αξία των πράξεων που είχαν πραγματοποιηθεί από κάθε μια από τις επιχειρήσεις που μετατράπηκαν ή συγχωνεύθηκαν κατά το αμέσως προηγούμενο χρονικό διάστημα που υπολείπεται για τη συμπλήρωση της πλήρους δωδεκάμηνης χρονικής περιόδου. Η διαδικασία που ακολουθείται για την απαλλαγή του άρθρου αυτού καθορίζεται με τα παρακάτω άρθρα 4 έως 8.

Άρθρο 4

Διαδικασία απαλλαγής.

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3, ο υποκείμενος στο φόρο που ενδιαφέρεται να τύχει απαλλαγής για την αγορά ή εισαγωγή αγαθών που αποτελούν αντικείμενο των πράξεων των άρθρων 1 και 2 της παρούσας, καθώς και της λήψης υπηρεσιών που ειναι άμεσα συνδεδεμένες με την πραγματοποίηση των πράξεων αυτών, υποχρεούται:

α) Να υποβάλλει στην αρμόδια ΔΟΥ έντυπη αίτηση, όπως το υπόδειγμα Νο 1, για τη θεώρηση "Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου απαλλαγής από το ΦΠΑ", όπως το υπόδειγμα Νο 2, που επισυνάπτεται στην παρούσα, χρώματος πορτοκαλί. Με την αίτηση αυτή συνυποβάλλεται συγκεντρωτική κατάσταση, από την οποια θα προκύπτει, κατά χώρα, ο αριθμός και η αξία των διασαφήσεων εξαγωγής, καθώς και των ενδοκοινοτικών παραδόσεων της προηγουμένης δωδεκάμηνης χρονικής ή δωδεκάμηνης διαχειριστικής περιόδου.

Το όριο της απαλλαγής του προηγούμενου άρθρου, προκειμένου για ενδοκοινοτικές παραδόσεις, προκύπτει από τα επιμέρους σύνολα των τριμηνιαίων ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων που εμπίπτουν στις περιόδους της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της παρούσας και υποβάλλονται στην αρμόδια ΔΟΥ, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β` της παραγρ. 5 του άρθρου 29 του Ν. 1642/86. Προκειμένου περί εξαγωγών, το σύνολο αυτών αποδεικνύεται από τις εκδοθείσες διασαφήσεις οριστικής εξαγωγής (αντίτυπο Νο 3 του Ε.Δ.Ε.).

β) Να προσκομίζει μαζί με την αίτηση για θεώρηση, το "Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο απαλλαγής από το ΦΠΑ". Η θεώρηση του παραπάνω κωδικού Διπλότυπου Δελτίου Απαλλαγής από ΦΠΑ", ενεργείται από το τμήμα του Κ.Β.Σ. με έγγραφη σύμφωνη γνώμη του Προϊσταμένου της αρμόδιας ΔΟΥ. Το Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο φέρει ενιαία αρίθμηση για ολόκληρη τη δωδεκάμηνη χρονική περίοδο που ισχύει. Τυχόν δελτία που δεν χρησιμοποιήθηκαν κατά την περίοδο αυτή δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν σε επόμενη περίοδο και προσκομίζονται για ακύρωση κατά τη θεώρηση νέων διπλοτύπων.

γ) Να υποβάλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. κατάσταση απαλλαγής των αγορών, ή λήψης υπηρεσιών ή εισαγωγών του.

Στην κατάσταση αυτή αναγράφονται: τα στοιχεία των προμηθευτών, των αγαθών και υπηρεσιών, ο συνολικός αριθμός και η συνολική αξία των φορολογικών στοιχείων που εκδόθηκαν χωρις φόρο κατά προμηθευτή η αξία των εισαγωγών που πραγματοποίησαν χωρίς φόρο και τα στοιχεία της αρμόδιας τελωνειακής αρχής. Η κατάσταση αυτή συνυποβάλλεται με την εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ της οικείας διαχειριστικής περιόδου.

2. Ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ, ή ο υπάλληλος που ορίζεται από αυτόν, αφού ελέγξει την ακρίβεια των στοιχείων που αναγράφονται στο "Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής" από το ΦΠΑ, καταχωρεί την αίτηση κατ` αύξοντα αριθμό σε ειδικό βιβλιο - Μητρώο, όπως το υπόδειγμα Νο 3 που επισυνάπτεται στην παρούσα, αναγράφει τον αριθμό αυτό καθώς και το ποσό του ορίου στα αντίτυπα του δελτίου και προβαίνει στη θεώρηση και άμεση παράδοση αυτού στον ενδιαφερόμενο για να τύχει απαλλαγής, εφόσον δεν συντρέχει η περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 7 της παρούσας. Η θεώρηση ενεργείται με διάτρηση και επισημειωματική πράξη στην τελευταία σελίδα κάθε μπλόκ.

3. Για κάθε ενδιαφερόμενο τηρείται ειδική καρτέλλα, όπως το υπόδειγμα Νο 4, που επισυνάπτεται στην παρούσα, η οποία ενημερώνεται και με κάθε επόμενη θεώρηση.

Άρθρο 5

Λοιπές υποχρέωσεις των ενδιαφερομένων - Κυρώσεις

1. Ο ενδιαφερόμενος που ενεργεί τις πράξεις των άρθρων 1 και 2 της παρούσας, συμπληρώνει στα δύο αντίτυπα του "Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου Απαλλαγής από το ΦΠΑ" τα πλήρη στοιχεία του προμηθευτή ή της αρμόδιας τελωνειακής αρχής της εισαγωγής, όπως ορίζονται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Η εκάστοτε συνολική αξία κάθε συναλλαγής για την οποία ζητείται απαλλαγή, συναθροίζεται με την αξία των προηγουμένων απαλλαγών που έχει τύχει ο ενδιαφερόμενος στην ίδια περίοδο και το άθροισμα που προκύπτει αφαιρείται από το όριο απαλλαγής που ορίστηκε από την αρμόδια ΔΟΥ, σύμφωνα με το άρθρο 3 και την παράγραφο 2 του άρθρου 4 της παρούσας. Το "Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής από Φ.Π.Α.", αφού συμπληρωθεί κατά τα ανωτέρω και υπογραφεί από τον ενδιαφερόμενο και στα δύο αντίτυπα, παραδίδεται ή αποστέλλεται άμεσα, όπου τούτο είναι ευχερές, στον προμηθευτή των αγαθών ή των υπηρεσιών στο εσωτερικό της χώρας, προκειμένου αυτός να αναγράψει τα στοιχεία του δελτίου στο οικείο φορολογικό στοιχειο που εκδίδει κατά τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Σε όσες περιπτώσεις είναι δυσχερής η άμεση παράδοση ή η αποστολή του ως άνω Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου στον προμηθευτή των αγαθών ή των υπηρεσιών, πριν από την έκδοση του οικείου φορολογικού στοιχείου, αυτό αποστέλλεται εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοση του οικειου φορολογικού στοιχείου, για την οριστικοποίηση της απαλλαγής. Σε περίπτωση εισαγωγής, το Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο αποστέλλεται ή παραδίδεται στην αρμόδια, για τον τελωνισμό των αγαθών, τελωνειακή αρχή, πριν από τον τελωνισμό των αγαθών.

2. Η πραγματοποίηση αγορών αγαθών ή εισαγωγών αγαθών καθώς και η λήψη υπηρεσιών άνω του ορίου της απαλλαγής, χωρίς χρέωση του φόρου που αναλογεί, συνεπάγεται για τον ενδιαφερόμενο για κάθε πράξη πέραν του ορίου, την επιβολή κυρώσεων που προβλέπονται από την παραγράφο 1 του άρθρου 48 του Ν. 1642/86.

Οι ίδιες κυρώσεις επιβάλλονται:

α) Σε κάθε περίπτωση χρησιμοποίησης του "Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου" για την πραγματοποίηση των παραπάνω πράξεων με απαλλαγή από το ΦΠΑ από πρόσωπο που δεν δικαιούται της απαλλαγής αυτής.

β) Σε περίπτωση χρησιμοποίησης του "Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου Απαλλαγής από το Φ.Π.Α." χωρίς ανάλογη πραγματοποίηση των πράξεων των άρθρων 1 και 2 της παρούσας κατά την οικεία διαχειριστική περίοδο.

Άρθρο 6

Υποχρεώσεις του προμηθευτή - ενέργειες Τελωνειακών Αρχών.

1. Ο προμηθευτής των αγαθών ή αυτός που παρέχει τις υπηρεσίες στο εσωτερικό της χώρας υποχρεούται:

α) να εκδίδει το προβλεπόμενο από το άρθρο 12 του Κ.Β.Σ. φορολογικό στοιχείο, χωρίς φόρο, με την ένδειξη "ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΦΠΑ ΩΣ Α.Υ.Ο. αριθ. 1103551/8478/2.8.93". Στο στέλεχος του φορολογικού αυτού στοιχείου επισυνάπτει το πρωτότυπο του ειδικού διπλότυπου δελτίου απαλλαγής από το ΦΠΑ, το οποίο υπογράφεται και στα δύο αντίτυπα από τον ενδιαφερόμενο. Στις περιπτώσεις που δεν προσκομισθεί άμεσα ή το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοση του οικείου φορολογικού στοιχείου στον προμηθευτή των αγαθών ή των υπηρεσιών το πρωτότυπο του παραπάνω Ειδικού Δελτίου, ο προμηθευτής εκδίδει συμπληρωματικό τιμολόγιο και χρεώνει το φόρο που αναλογεί στη συνολική αξία της παράδοσης των αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών που πραγματοποίησε προς τον ενδιαφερόμενο με απαλλαγή από φόρο.

β) να υποβάλλει ειδική συγκεντρωτική ετήσια κατάσταση, στην οποία αναγράφει τα πλήρη στοιχεία των προσώπων στα οποία εξέδωσε φορολογικά στοιχεία χωρίς φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, καθώς επίσης τον συνολικό αριθμό των στοιχείων που εκδόθηκαν και τη συνολική αξία αυτών κατά πελάτη. Η κατάσταση αυτή συνυποβάλλεται με την εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ της οικείας διαχειριστικής περιόδου.

2. Προκειμένου για την εισαγωγή αγαθών, η αρμόδια τελωνειακή αρχή προσαρτά το πρωτότυπο του "Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου Απαλλαγής από το ΦΠΑ"" στο σχετικό τελωνειακό παραστατικό εισαγωγής, το οποίο εκδίδεται με την ένδειξη "ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΦΠΑ ως Α.Υ.Ο. αριθ. 1103551/ 8478/ 2.8.93". Στην περίπτωση αυτή ως αξία της συναλλαγής που θα συμπληρωθεί στο Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο θα είναι το σύνολο της φορολογητέας αξιας επι της οποίας επιβάλλεται φόρος κατά τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 1642/1986.

Άρθρο 7

Στέρηση δικαιώματος άμεσης απαλλαγής.

1. Στερούνται του δικαιώματος άμεσης απαλλαγής της απόφασης αυτής:

α) τα πρόσωπα τα οποία, κατά τις τρεις προηγούμενες της αίτησης διαχειριστικές περιόδους ή σε μια απ` αυτές έχουν υποπέσει σε ουσιαστικές φορολογικές παραβάσεις. Ως ουσιαστική φορολογική παράβαση για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής νοείται κάθε παράβαση, που επισύρει την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του Ν. 1642/1986, καθώς και κάθε άλλη παράβαση για την οποια, τα εκδιδόμενα στοιχεία ή τα τηρούμενα βιβλία κρίνονται ανακριβή ή ανεπαρκή σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού αρκεί η διαπίστωση και μόνο της σχετικής παράβασης, χωρις να απαιτείται και η οριστικοποιησή της. Τυχόν "Ειδικά Διπλότυπα Δελτια Απαλλαγής από το Φ.Π.Α." που έχουν χορηγηθεί, ανακαλούνται και ακυρώνονται από τη διαπίστωση των παραβάσεων αυτών ή αναλόγων παραβάσεων της τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται όταν οι παραπάνω παραβάσεις δεν επιδρούν επι του κύρους των βιβλίων και ο οφειλόμενος συνολικά φόρος δεν υπερβαίνει το ποσό των δραχμών εκατό χιλιάδων (100.000).

β) Οι αγορές ή εισαγωγές, για το ποσό αυτών, πέραν του ορίου της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της παρούσας.

γ) Οι συναλλαγές των οποίων η αξία, χωρίς φόρο, είναι μικρότερη των δραχμών πενήντα χιλιάδων (50.000).

δ) Τα πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες άμεσα συνδεόμενες με πράξεις των άρθρων 1 και 2 της παρούσας, για τις εισφορές αυτών.

2. Ο φόρος που αναλογεί στις πράξεις των περιπτώσεων β και γ της προηγούμενης παραγράφου, σε περίπτωση που ο συμψηφισμός δεν ειναι δυνατός, επιστρέφεται με τη διαδικασία που ορίζεται με την απόφασή μας αριθ. 1031790/2051/575/ΠΟΛ. 1078/1991.

Άρθρο 8

Ενέργειες Δ.Ο.Υ.

Η ΔΟΥ αποστέλλει σε ειδικό δέμα τις καταστάσεις της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 4 και της περίπτωσης (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της παρούσας στη Δ. 14 ΦΠΑ καιΕ.Φ. - Τμήμα Γ`, εντός του δευτέρου δεκαπενθημέρου του μηνός Μαϊου κάθε έτους, προκειμένου να τύχουν μηχανογραφικής επεξεργασίας.

Άρθρο 9

Μεταβατικές διατάξεις - Λοιπές ρυθμίσεις.

α) Πράξεις που τυχόν πραγματοποιήθηκαν από 1ης Ιουλίου 1993 μέχρι ενάρξεως ισχύος της παρούσας με βάση το άρθρο 12 της Π.8721/4879/ ΠΟΛ.366/18.2.87 (ΦΕΚ. 3Β`) θεωρούνται σύννομες.

β) Από τις ενάρξεως ισχύος της παρούσας επαναφέρεται σε ισχύ το άρθρο 12 της ανωτέρω απόφασης. Η υποχρέωση υποβολής των καταστάσεων που προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 6 της παρούσας, επεκτείνεται και στους ενδιαφερομένους που απαλλάσσονται από το φόρο σύμφωνα με την εφαρμογή της διαδικασιας του άρθρου 12 της Π.8271/4879/ΠΟΛ. 366/18.2.87, καθώς και στους προμηθευτές τους.

Άρθρο 10

Κατάργηση διατάξεων.

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, παύουν να ισχύουν:

α) Η απόφασή μας 1082911/4328/0014/ΠΟΛ.1164/ 24 .8.92 κατά το μέρος που καλύπτεται από την παρούσα.

β) Η απόφασή μας 1040590/3463/ΠΟΛ.1104/18.3.93.

Άρθρο 11

Εναρξη ισχύος.

Η απόφαση αυτή, που ισχύει από την εκδοσή της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Αυγούστου 1993

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΣ

Υποδείγματα

Αίτηση θεώρησης "Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου Απαλλαγής από το Φ.Π.Α."

"Ειδικό Διπλότυπο Δελτίου Απαλλαγής από το Φ.Π.Α."

Μητρώο ενδιαφερομένων απαλλαγής Φ.Π.Α.

Καρτέλα ενδιαφερόμενου απαλλαγής Φ.Π.Α.

Ειδική ετήσια συγκεντρωτική κατάσταση για τις απαλλασσόμενες συναλλαγές

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!