Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ

ΠΟΛ. 1024/21-1-1993 Επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας που επιβαρύνει την παράδοση αγαθών εμπορικού χαρακτήρα, αυτοκινήτων κλπ., σε αγοραστή υποκείμενο ή μη στο φόρο εγκαταστημένο εκτός Κοινότητας, λόγω εξαγωγής.

ΠΟΛ. 1024/21-1-1993

Η παρούσα απόφαση καταργήθηκε με την απόφαση ΠΟΛ. 1203/2016

Επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας που επιβαρύνει την παράδοση αγαθών εμπορικού χαρακτήρα, αυτοκινήτων κλπ., σε αγοραστή υποκείμενο ή μη στο φόρο εγκαταστημένο εκτός Κοινότητας, λόγω εξαγωγής.

Με την Α.Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1081/2014 καταργείται η υποχρέωση θεώρησης των βιβλίων και των στοιχείων που τηρούνται και εκδίδονται βάσει της παρούσας απόφασης. Οι λοιπές διαδικασίες που προβλέπονται από την παρούσα απόφαση εξακολουθούν να ισχύουν.

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του Ν. 1642/1986 «για την εφαρμoγή του φόρου προστιθέμενης αξίας κι άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 125Α), όπως ισχύει και ειδικότερα:

α. της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 20,
β. των περιπτώσεων α΄, β΄ και δ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 23,
γ. της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 και της παραγράφου 7 του άρθρου 27,
δ. της παραγράφου 3 του άρθρου 58.

2) Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος αριθ. 186/92 (Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων ΦΕΚ 84/Α).

3) Την απόφασή μας αριθ. Σ. 3044/135/15.10.86 (ΦΕΚ, 734 Β).

4) Την απόφασή μας αριθ. Π. 2190/894/ΠΟΛ. 115/22.3.1988 (ΦΕΚ 244/Β).

5) Την αριθ. Υ. 1847/1078399/1182/0001/7.8.1992 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 525/Β) περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

6) Ότι η παρούσα απόφαση δεν θα επιφέρει μείωση των εσόδων του Προϋπολογισμού, δεδομένου ότι αφορά ρυθμίσεις διαδικαστικού χαρακτήρα ανάλογες των οποίων ίσχυαν και κατά το παρελθόν.

7) Την ανάγκη υλοποίησης του ευεργετήματος της προβλεπόμενης απαλλαγής από το φόρο προστιθέμενης αξίας των πράξεων που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα και αγοραστές είναι πρόσωπα εγκαταστημένα εκτός Κοινότητας υποκείμενα ή μη στο φόρο, με διαδικασίες επιστροφής αυτού.

Αποφασίζουμε

Ορίζουμε τη διαδικασία της απαλλαγής από το φόρο προστιθέμενης αξίας των πράξεων που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα και αγοραστές είναι πρόσωπα εγκαταστημένα εκτός Κοινότητας υποκείμενα ή μη στο φόρο με επιστροφή του φόρου αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις των επομένων άρθρων.

Άρθρο 1

Επιστροφή του φόρου - Πεδίο εφαρμογής

1) Η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) των αγαθών, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 2, παρέχεται στον εγκαταστημένο εκτός Κοινότητας αγοραστή αυτών, ο οποίος εξάγει τα αγαθά εκτός Κοινότητας ή στα εδάφη που αναφέρονται στην παράγρ. 2 του Παραρτήματος ΙΙ του Ν. 1642/1986, κατά τρόπο έμμεσο, με επιστροφή δηλαδή του Φ.Π.Α. που καταβλήθηκε, σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 2 της παρούσας.
2) Η απαλλαγή αυτή παρέχεται και στην περίπτωση που η εξαγωγή στα εδάφη της προηγούμενης παραγράφου, πραγματοποιείται από άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του αγοραστή.
3) Η επιστροφή του φόρου της παραπάνω παραγράφου 1 παρέχεται για την αγορά στο εσωτερικό της χώρας των ακόλουθων κατηγοριών εμπορευμάτων:
α. Αγαθά τα οποία από τη φύση τους ή την ποσότητά τους έχουν εμπορικό χαρακτήρα και δεν καλύπτονται από την απόφασή μας 1000840/72/0014/4.1.1993.
β. Μεταφορικά μέσα γενικά, όπως αυτοκίνητα, μοτοσυκλέττες, μοτοποδήλατα, καθώς και σκάφη και αεροσκάφη, που δεν εμπίπτουν στην απαλλαγή που προβλέπουν οι διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν. 1642/86.

Άρθρο 2 

Διαδικασίες επιστροφής του φόρου

1. Στην περίπτωση εξαγωγής με συναλλαγματικές διατυπώσεις, από υποκείμενο ή μη στο φόρο, ακολουθείται η εξής διαδικασία:
α. Ο προμηθευτής των αγαθών παραδίδει στον αγοραστή - εξαγωγέα τα προοριζόμενα για εξαγωγή αγαθά με τα προβλεπόμενα στοιχεία, δηλαδή τιμολόγιο πώλησης ή κατά περίπτωση διπλότυπη θεωρημένη απόδειξη λιανικής πώλησης, η οποία δύναται να εκδίδεται και από ηλεκτρονικό υπολογιστή. Στα ανωτέρω παραστατικά εκτός των άλλων αναγράφονται:
- τα πλήρη στοιχεία του αγοραστή - εξαγωγέα. Ως πλήρη στοιχεία νοούνται: το ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, το επάγγελμα, η διεύθυνση, ο αριθμός φορολογικού μητρώου, εφόσον υπάρχει, ο αριθμός, το έτος και η χώρα έκδοσης του διαβατηρίου ή της ταυτότητας,
- το είδος, η ποσότητα, η φορολογητέα αξία των αγαθών, ο συντελεστής και το ποσό του Φ.Π.Α. που αναλογεί.
β. Ο αγοραστής - εξαγωγέας συναποκομίζει ή αποστέλλει στα εδάφη της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής τα αγαθά μέσα στον απόλυτα αναγκαίο για την εξαγωγή χρόνο και το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοση του οικείου παραστατικού του προμηθευτή. Μέσα στην ίδια προθεσμία αποστέλλει στον προμηθευτή των αγαθών ακριβές μοναδικό φωτοαντίγραφο του σχετικού τελωνειακού παραστατικού εξαγωγής, κυρωμένο από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή. Από το στοιχείο αυτό πρέπει να προκύπτουν, η πραγματοποίηση της εξαγωγής, το είδος και η ποσότητα των αγαθών και ο αριθμός του τιμολογίου ή της απόδειξης πώλησης.
Το αντίγραφο του τελωνειακού παραστατικού πρέπει να φέρει την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ... ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. με βάση την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών αριθ. 1015809/1597/0014/93.
γ. Ο προμηθευτής των αγαθών με τη λήψη του οικείου τελωνειακού παραστατικού εκδίδει πιστωτικό τιμολόγιο στο όνομα του αγοραστή εξαγωγέα αναγράφοντας σ΄ αυτό την ένδειξη«ΕΚΠΤΩΣΗ Φ.Π.Α. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΟΥ Νο..........με βάση την απόφαση Υπουργού οικονομικών αριθ. 1015809/1597/0014/93 ή την ένδειξη «ΕΚΠΤΩΣΗ Φ.Π.Α. ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΜΟΥ Νο...........με βάση την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών αριθ. 1015809/1597/0014/ 93. Στο στέλεχος του πιστωτικού τιμολογίου επισυνάπτονται από τον προμηθευτή το σχετικό τελωνειακό παραστατικό, που αποστέλλει δικαιολογητικό της έκπτωσης του Φ.Π.Α., καθώς και τα οικεία αποδεικτικά καταβολής του φόρου στον αγοραστή - εξαγωγέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο.
δ. Για την ολοκλήρωση της επιστροφής του φόρου. ο προμηθευτής των αγαθών καταβάλλει το ποσό του Φ.Π.Α. σε δραχμές στον ίδιο τον δικαιούχο αγοραστή ή στο νόμιμο εκπρόσωπό του ή με υπόδειξη και με δαπάνη του δικαιούχου, καταθέτει το επιστρεπτέο ποσό σε λογαριασμό του δικαιούχου σε τράπεζα του εσωτερικού ή εμβάζει αυτό σε τράπεζα του εξωτερικού.
Στην τελευταία περίπτωση στην οικεία επιταγή που πρέπει να είναι εκφρασμένη σε δραχμές, αναγράφεται η ένδειξη «ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟΣ Φ.Π.Α. ΣΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ - ΕΞΑΓΩΓΕΑ", καθώς επίσης και ο αριθμός του παραστατικού που έχει εκδόσει ο προμηθευτής. Η επιστροφή του φόρου αυτού παρέχει δικαίωμα έκπτωσης στον προμηθευτή. Η έκπτωση πραγματοποιείται με χρέωση του οικείου λογαριασμού του Φ.Π.Α. που τηρεί.

2. Στην περίπτωση εξαγωγής χωρίς συναλλαγματικές διατυπώσεις, με ή χωρίς ειδική απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου, ακολουθείται η εξής διαδικασία:
α. Ο προμηθευτής των αγαθών εκδίδει στο όνομα του αγοραστή - εξαγωγέα υποκειμένου ή μη στο φόρο, διπλότυπη θεωρημένη απόδειξη λιανικής πώλησης στην οποία αναγράφονται:
- τα πλήρη στοιχεία του αγοραστή - εξαγωγέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1α του άρθρου αυτού,
- το είδος και η ποσότητα των αγαθών, η φορολογητέα αξία, ο συντελεστής και το ποσό του φόρου που αναλογεί.
β. Ο αγοραστής - εξαγωγέας κατά την αποστολή των αγαθών στα εδάφη της παραγράφου1 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής ή τη συναποκόμιση αυτών, καταθέτει στο αρμόδιο τελωνείο εξαγωγής «ΑΔΕΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ", η οποία περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων και τα αναγραφόμενα στη θεωρημένη απόδειξη στοιχεία.
γ. Ο αγοραστής - εξαγωγέας αποστέλλει στον προμηθευτή του, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την έκδοση της απόδειξης, ακριβές μοναδικό φωτοαντίγραφο της ανωτέρω άδειας εξαγωγής μικροαντικειμένων με την ένδειξη: «ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ... ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α." με βάση την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών αριθ. 1015809/1597/0014/93.
Το ανωτέρω παραστατικό θεωρείται από την αρμόδια για την εξαγωγή τελωνειακή αρχή, καθώς επίσης και από το οικείο τελωνείο εξόδου των αγαθών, αν αυτό είναι διάφορο από το τελωνείο εξαγωγής.
δ. Ο προμηθευτής των αγαθών με τη λήψη του φωτοαντιγράφου της άδειας εξαγωγής, εκδίδει πιστωτικό τιμολόγιο στο όνομα του αγοραστή- εξαγωγέα αναγράφοντας σ΄ αυτό την ένδειξη «ΕΚΠΤΩΣΗ Φ.Π.Α. ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΜΟΥ Νο...............» με βάση την απόφαση Υπουργού Οικονομικών αριθ. 1015809/1597/0014/93. Στο στέλεχος του πιστωτικού τιμολογίου επισυνάπτεται από τον προμηθευτή των αγαθών το ανωτέρω φωτοαντίγραφο της άδειας εξαγωγής, το οποίο αποτελεί δικαιολογητικό της έκπτωσης.
ε. Για την ολοκλήρωση της επιστροφής του φόρου εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παράγραφο 1δ του άρθρου αυτού.

Άρθρο 3 

Άμεση απαλλαγή

Κατ΄ εξαίρεση, αντί της έμμεσης απαλλαγής (επιστροφής) από το Φ.Π.Α., δύναται να χορηγηθεί άμεση απαλλαγή, εφόσον ο προμηθευτής των αγαθών:
α. εκδίδει τη θεωρημένη απόδειξη χωρίς Φ.Π.Α. αναγράφοντας σ΄ αυτή την ένδειξη «ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. - ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΕΓΚΑΤΑ­ΣΤΗΜΕΝΟ ΕΚΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ",
β. παραδίδει στον αγοραστή - εξαγωγέα τα αγαθά που πούλησε στο τελωνείο εξόδου από την Ελλάδα και
γ. παραλαμβάνει από το τελωνείο εξόδου ακριβές φωτοαντίγραφο της άδειας εξαγωγής μικροαντικειμένων και επισυνάπτει αυτό στο στέλεχος της απόδειξης λιανικής πώλησης, το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών από την έκδοση αυτής.

Άρθρο 4

Στέρηση δικαιώματος επιστροφής ή απαλλαγής

Δεν παρέχεται δικαίωμα επιστροφής ή απαλλαγής του φόρου για τις αγορές στο εσωτερικό της χώρας που αφορούν τις εξής κατηγορίες εμπορευμάτων:
α. αγαθά που προορίζονται για τον εξοπλισμό ή τον εφοδιασμό σκαφών αναψυχής και ιδιωτικών αεροσκαφών ή οποιουδήποτε άλλου μεταφορικού μέσου ιδιωτικής χρήσης.
Ως αγαθά εξοπλισμού θεωρούνται τα ενσωματούμενα ή χρησιμοποιούμενα σε κάθε μορφής μεταφορικό μέσο.
Ως αγαθά εφοδιασμού θεωρούνται κυρίως τα καύσιμα, τα λιπαντικά και τα τροφοεφόδια των μεταφορικών μέσων.
β. καπνοβιομηχανικά προϊόντα,
γ. είδη διατροφής και οινοπνευματώδη ποτά, εφόσον ο αγοραστής εξαγωγέας είναι πρόσωπο μη υποκείμενο στο φόρο.

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος

1) Από της ισχύος της παρούσας απόφασης παύει να ισχύει η απόφασή μας αριθ. Π. 21901 894/ΠΟΛ. 115/22.3.1988 (ΦΕΚ 244/Β).
2) Κατ΄ εξαίρεση η ανωτέρω απόφαση ισχύει για τις αγορές που πραγματοποιήθηκαν μέχρι 31.12.1992 και μέχρις ολοκλήρωσης της διαδικασίας επιστροφής, κατά περίπτωση.
3) Η απόφαση αυτή που ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 1993, να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!