Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΦΠΑ

ΠΟΛ. 1230/2018 Τύπος και περιεχόμενο της αίτησης επιστροφής ΦΠΑ από υποκείμενο στον φόρο που δεν είναι εγκατεστημένος σε έδαφος της ΕΕ - Έντυπο 015 Φ.Π.Α.

Αριθμ. ΠΟΛ. 1230

ΦΕΚ B 5909 - 31.12.2018

Τύπος και περιεχόμενο της «Αίτησης επιστροφής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας από υποκείμενο στον φόρο που δεν είναι εγκατεστημένος σε έδαφος της Ε.Ε.» - Έντυπο 015 Φ.Π.Α. 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013 ΦΕΚ Α΄ 170), όπως ισχύουν, με τις οποίες ορίζεται ότι ο Γενικός Γραμματέας καθορίζει με απόφασή του, τον τύπο και το περιεχόμενο των εντύπων, υπεύθυνων δηλώσεων, δηλώσεων, πινάκων και άλλων εγγράφων που «υποβάλλει ο φορολογούμενος». 

2. Τις διατάξεις: 

α) της Οδηγίας 2008/9/ΕΚ του Συμβουλίου για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων σχετικά με την επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας, που προβλέπεται στην Οδηγία 2006/112/ΕΚ σε υποκείμενους στο φόρο μη εγκατεστημένους στο κράτος μέλος επιστροφής αλλά εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος, 

β) της δέκατης τρίτης Οδηγίας του Συμβουλίου (86/ 560/ΕΟΚ) για τον τρόπο επιστροφής φόρου προστιθέμενης αξίας στους υποκείμενους στο φόρο που δεν είναι εγκατεστημένοι σε έδαφος της Κοινότητας, 

γ) των παρ. 2 έως 9 του άρθρου 34 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000 ΦΕΚ 248 Α΄/7.11.2000), περί επιστροφής του φόρου προστιθέμενης αξίας, όπως ισχύουν, 

δ) της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ. 1003/15-01-2010 (Β΄ 99) περί επιστροφής του φόρου προστιθέμενης αξίας σε επιχειρήσεις οι οποίες πραγματοποιούν δαπάνες σε άλλο κράτος μέλος από αυτό στο οποίο είναι εγκατεστημένες, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 έως 9 του άρθρου 34 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), 

ε) της υπουργικής απόφασης 1118168/7235/694/0014/ ΠΟΛ. 1390/31.12.2001 (Β΄ 21) περί επιστροφής του φόρου προστιθέμενης αξίας σε επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγκατεστημένες εκτός Ε. Ε. μόνο ως προς τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων. 

3. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94) και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 13, 14, 17 και 41, όπως ισχύουν. 

4. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β΄ 130 και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016

5. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄), όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 και της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν. 

6. Την αριθμ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, και την αριθμ. 39/3/ 30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.». 

7. Την ανάγκη επικαιροποίησης του εντύπου σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. 

8. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),

αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο της «Αίτησης επιστροφής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας από υποκείμενο στον φόρο που δεν είναι εγκατεστημένος σε έδαφος της Ε.Ε.» - Έντυπο 015 Φ.Π.Α., όπως το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση, με τη συνημμένη επεξηγηματική σημείωση, στα ελληνικά και στα αγγλικά. 

2. Ως προς τον τρόπο υποβολής της αίτησης ισχύει η υπουργική απόφαση 1118168/7235/694/0014/ΠΟΛ. 1390/31.12.2001 (Β΄ 21). 

Αίτηση επιστροφής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας από υποκείμενο στον φόρο που δεν είναι εγκατεστημένος σε έδαφος της Ε.Ε.

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Α) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΦΟΡΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε. 

1) ΓΕΝΙΚΑ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της δέκατης τρίτης οδηγίας του Συμβουλίου (86/560/ΕΟΚ) τα κράτη μέλη της ΕΕ υποχρεούνται να επιστρέφουν σε υποκείμενους στον φόρο εγκατεστημένους σε τρίτες χώρες το ποσό του ΦΠΑ που κατέβαλαν σε κράτη μέλη. Το ποσό του ΦΠΑ επιστρέφεται με τον όρο ότι η χώρα της εγκατάστασης της αιτούσας επιχείρησης παρέχει στον υποκείμενο στον φόρο που είναι εγκατεστημένος στην χώρα επιστροφής (Ελλάδα) αντίστοιχο δικαίωμα επιστροφής του φόρου. 

Η επιστροφή του ΦΠΑ πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας του Συμβουλίου 2008/9/ΕΚ. 

2) ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ

Οι υποκείμενοι στο φόρο που δεν είναι εγκατεστημένοι σε κράτη μέλη της Ε.Ε., μπορούν μετά από αίτηση να εξασφαλίσουν επιστροφή του Φ.Π.Α που καταβλήθηκε στη Ελλάδα για αγαθά που αγόρασαν και υπηρεσίες που τους προσφέρθηκαν καθώς και για εισαγωγές στην Ελλάδα οι οποίες έγιναν από τους ίδιους. 

3) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ (σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας του Συμβουλίου 2008/9/ ΕΚ που αντίστοιχα εφαρμόζονται και για τις επιστροφές σε υποκείμενους μη εγκατεστημένους στην Ε.Ε. σύμφωνα με την δέκατη τρίτη οδηγία του Συμβουλίου - 86/560/ΕΟΚ). 

Ο αιτών, κατά την περίοδο που αφορά η επιστροφή, δεν πρέπει να έχει στην Ελλάδα την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας ή μόνιμη εγκατάσταση από την οποία να ασκεί την οικονομική του δραστηριότητα. Επιπροσθέτως, ο αιτών δεν πρέπει να έχει πραγματοποιήσει παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, για τις οποίες ο τόπος φορολογίας βρίσκεται στην Ελλάδα, με εξαίρεση τις ακόλουθες πράξεις: 

α) παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και συναφείς προς αυτές υπηρεσίες που ενεργούνται στην Ελλάδα και οι οποίες απαλλάσσονται από το φόρο προστιθέμενης αξίας ως συνδεόμενες με την εισαγωγή ή την εξαγωγή αγαθών ή τις διεθνείς μεταφορές, 

β) παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών για τις οποίες ορίζεται ο λήπτης αυτών ως υπόχρεος για την καταβολή του φόρου σύμφωνα με τις εσωτερικές διατάξεις της Ελλάδας. 

Εντέλει, να έχουν χρησιμοποιηθεί τα αγαθά που του παραδόθηκαν ή οι υπηρεσίες που του παρασχέθηκαν για φορολογητέες πράξεις που υπάγονται στο φόρο προστιθέμενης αξίας στο κράτος μέλος εγκατάστασης του και για τις οποίες θα είχε δικαίωμα έκπτωσης του φόρου, αν αυτές ενεργούνταν στην Ελλάδα ή να χρησιμοποιήθηκαν για τις προαναφερόμενες πράξεις της περίπτωσης (β). 

Δεν παρέχεται δικαίωμα για επιστροφή: 

 • Στην περίπτωση που ο αιτών στο κράτος μέλος εγκατάστασης του δεν είναι υποκείμενος στο φόρο προστιθέμενης αξίας ή πραγματοποιεί αποκλειστικά και μόνο παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών που απαλλάσσονται από το φόρο χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών. 
 • Επιπροσθέτως, όταν ο αιτών υπάγεται στο καθεστώς απαλλαγής για μικρές επιχειρήσεις ή υπάγεται στο ειδικό καθεστώς αγροτών στο κράτος μέλος εγκατάστασής του. 
 • Για ποσά φόρου προστιθέμενης αξίας με τα οποία επιβαρύνεται ο αιτών στην Ελλάδα και τα οποία αφορούν: παραδόσεις αγαθών που υπάγονται ή πρέπει να υπάγονται στις απαλλαγές ως ενδοκοινοτικές παραδόσεις ή ως εξαγωγές (παραδόσεις αγαθών εκτός κοινότητας), αγαθά και υπηρεσίες για τα οποία δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης στην Ελλάδα. Σε αυτή την περίπτωση, δεν επιστρέφεται ΦΠΑ για δαπάνες σχετικές με: 

α. αγορά, εισαγωγή ή ενδοκοινοτική απόκτηση καπνοβιομηχανιών προϊόντων και οινοπνευματωδών ή αλκοολούχων ποτών, 

β. δεξιώσεις, ψυχαγωγία και φιλοξενία, 

γ. στέγαση, τροφή, ποτά, μετακίνηση και ψυχαγωγία για το προσωπικό ή τους εκπροσώπους της επιχείρησης, 

δ. αγορά, εισαγωγή ή ενδοκοινοτική απόκτηση επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης μέχρι εννέα θέσεων, μοτοσικλετών, σκαφών και αεροσκαφών ιδιωτικής χρήσης που προορίζονται για αναψυχή ή αθλητισμό καθώς και οι δαπάνες καυσίμων, επισκευής, συντήρησης, μίσθωσης και κυκλοφορίας αυτών, 

• γενικά δαπάνες που προορίζονται για σκοπούς ξένους προς την οικονομική δραστηριότητα του αιτούντος, 

γ) για ποσά φόρου προστιθέμενης αξίας τα οποία έχουν τιμολογηθεί εσφαλμένα. Οι υποκείμενοι στο φόρο πρέπει να αποταθούν στην εξής διεύθυνση για επιστροφή Φ.Π.Α: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΑΑΔΕ) 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ Γ΄ 

ΣΙΝΑ 2-4, 106 72 ΑΘΗΝΑ 

ΕΛΛΑΔΑ 

Οι υποκείμενοι στο φόρο που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση επιστροφής ΦΠΑ πρέπει να χρησιμοποιούν το παρόν έντυπο (Φ.Π.Α 015). Οι αιτήσεις δύναται να υποβάλλονται και μέσω εξουσιοδοτούμενου προσώπου. 

Η επιστροφή φόρου μπορεί να γίνει σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Και στις δύο περιπτώσεις θα απαιτείται πληρεξούσιο από συμβολαιογράφο, επίσημα μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα. 

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από ένα πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια φορολογική αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο αιτών και που αποδεικνύει ότι ο αιτών είναι υποκείμενος στο φόρο. Το πιστοποιητικό αυτό ισχύει για ένα έτος από την ημερομηνία έκδοσης του. Επομένως, οι υποκείμενοι στο φόρο δεν είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν άλλο πιστοποιητικό για τις επόμενες αιτήσεις τους, αλλά μπορούν να υποβάλουν την αίτηση στην ως άνω υπηρεσία, δίνοντας λεπτομέρειες για οποιαδήποτε αλλαγή του ονόματος, της διεύθυνσης ή του τραπεζικού τους λογαριασμού. 

Το πληρεξούσιο και το πιστοποιητικό που προαναφέρθηκαν πρέπει να έχουν την σφραγίδα της Χάγης (apostille). 

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα πρωτότυπα των τιμολογίων, τα έγγραφα εισαγωγής ή οποιαδήποτε άλλα σχετικά έγγραφα, στα οποία αναγράφονται οι ακόλουθες λεπτομέρειες: 

 • όνομα, διεύθυνση και αριθμός φορολογικού Μητρώου Φ.Π.Α (Α.Φ.Μ/Φ.Π.Α) του προμηθευτή, 
 • όνομα, διεύθυνση και αριθμός φορολογικού Μητρώου Φ.Π.Α (Α.Φ.Μ/Φ.Π.Α) του αιτούντα την επιστροφή, 
 • περιγραφή των αγαθών ή των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν, 
 • ημερομηνία παραλαβής, 
 • αξία αγαθών ή υπηρεσιών, 
 • ποσό του Φ.Π.Α. 

Η Ελληνική Φορολογική Διοίκηση μπορεί να απορρίψει μερικώς ή ολικώς την αίτηση επιστροφής, αναφέροντας τους λόγους της απόρριψης. Οι αιτούντες μπορούν να προσφύγουν κατά της απορριπτικής απόφασης. Το αρμόδιο όργανο για την εξέταση της προσφυγής είναι η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών. 

4) ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ 

Η αίτηση πρέπει να αναφέρεται σε προμήθειες αγαθών και παροχή υπηρεσιών ή σε εισαγωγές που καλύπτουν μια περίοδο τουλάχιστον τριών μηνών και που δεν υπερβαίνει το ένα ημερολογιακό έτος. Η περίοδος μπορεί να είναι μικρότερη των τριών μηνών όταν αντιπροσωπεύει το υπόλοιπο ενός ημερολογιακού έτους. 

Η αίτηση επιστροφής υποβάλλεται στο κράτος μέλος εγκατάστασης το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους που ακολουθεί την περίοδο επιστροφής. 

5) ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ 

Εάν η αίτηση αφορά περίοδο επιστροφής ενός ημερολογιακού έτους το ποσό επιστροφής που αιτείται δε μπορεί να είναι μικρότερο των 50 ευρώ και εάν η αίτηση αφορά περίοδο μικρότερη ενός ημερολογιακού έτους αλλά όχι μικρότερη των τριών μηνών το ποσό επιστροφής που αιτείται δε μπορεί να είναι μικρότερο των 400 ευρώ. 

6) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 

Μία δόλια αίτηση για επιστροφή φόρου μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την απόδοση του ποσού που επιστράφηκε από λάθος, καθώς και πρόστιμο ή άλλες ποινικές κυρώσεις. 

Β) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

 • ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΑ 

Γκρουπ 1: Συμπληρώστε τα στοιχεία του αιτούντα. 

Γκρουπ 2: Συμπληρώστε τα στοιχεία του πληρεξουσίου/αντιπροσώπου. 

Γκρουπ 3: Συμπληρώστε την περίοδο επιστροφής (όχι λιγότερο από τρείς συνεχόμενους μήνες και όχι περισσότερο από ένα ημερολογιακό έτος). 

Γκρουπ 4: Συμπληρώστε το συνολικό, αιτούμενο για επιστροφή, ποσό ΦΠΑ. 

Γκρουπ 5: Συμπληρώστε τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού του αιτούντος. Σε περίπτωση που το ποσό επιστροφής θα κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό πληρεξουσίου, συμπληρώστε τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού του πληρεξουσίου. 

Γκρουπ 6: Συμπληρώστε το συνολικό αριθμό των συνημμένων εγγράφων και τιμολογίων. 

Γκρουπ 7: 7α. Περιγράψτε τη φύση των δραστηριοτήτων για τις οποίες αποκτήσατε τα αγαθά ή δεχθήκατε τις υπηρεσίες που αφορούν στην αίτηση. 

Γκρουπ 8: Συμπληρώστε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που σχετίζονται με τα υποβληθέντα τιμολόγια. 

 • Επιβεβαιώστε ότι υπογράψατε την αίτηση. 
 • Αριθμήστε τα συνημμένα έγγραφα. 

3. Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2018 

Ο Διοικητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!