Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας

Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας

Τελευταία έκδοση (01/07/2022)

ΤΙΤΛΟΣ Ι

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ II

ΠΕΔΙΟ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ III

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΦΟΡΟ

ΤΙΤΛΟΣ IV

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Παραδόσεις αγαθών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Παροχές υπηρεσιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Εισαγωγή αγαθών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Κοινές διατάξεις για τα κεφάλαια 1 και 3

ΤΙΤΛΟΣ V

ΤΟΠΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Τόπος παράδοσης αγαθών

Τμήμα 1

Παραδόσεις αγαθών χωρίς μεταφορά

Τμήμα 2

Παραδόσεις αγαθών με μεταφορά

Τμήμα 3

Παραδόσεις αγαθών πάνω σε πλοίο, αεροσκάφος ή τρένο

Τμήμα 4

Παραδόσεις αερίου μέσω συστήματος φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας ή ψύχους μέσω δικτύων θέρμανσης και ψύξης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Τόπος των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Τόπος παροχής υπηρεσιών

Τμήμα 1

Ορισμοί

Τμήμα 2

Γενικοί κανόνες

Τμήμα 3

Ειδικές διατάξεις

Υποτμήμα 1

Παροχή υπηρεσιών από μεσάζοντες

Υποτμήμα 2

Παροχή υπηρεσιών σχετικών με ακίνητα

Υποτμήμα 3

Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς

Υποτμήμα 4

Παροχές πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, αθλητικών, επιστημονικών, εκπαιδευτικών, ψυχαγωγικών και παρόμοιων υπηρεσιών, υπηρεσίες παρεπόμενες της μεταφοράς και πραγματογνωμοσύνες και εργασίες που αφορούν κινητά αγαθά

Υποτμήμα 5

Παροχή υπηρεσιών εστίασης και τροφοδοσίας

Υποτμήμα 6

Μίσθωση μεταφορικών μέσων

Υποτμήμα 7

Παροχή υπηρεσιών εστίασης και τροφοδοσίας για κατανάλωση σε πλοία, αεροσκάφη ή τρένα

Υποτμήμα 8

Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο

Υποτμήμα 9

Παροχή υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο εκτός της Κοινότητας

Υποτμήμα 10

Πρόληψη της διπλής φορολογίας ή της μη φορολογίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3α 

Όριο για υποκειμένους στον φόρο που πραγματοποιούν παραδόσεις αγαθών που υπάγονται στο άρθρο 33 στοιχείο α) και παροχές υπηρεσιών που υπάγονται στο άρθρο 58

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Τόπος εισαγωγής αγαθών

ΤΙΤΛΟΣ VI

ΓΕΝΕΣΙΟΥΡΓΟΣ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΤΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Γενικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Εισαγωγές αγαθών

ΤΙΤΛΟΣ VII

ΒΑΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Ορισμός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Εισαγωγές αγαθών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Διαφορές διατάξεις

ΤΙΤΛΟΣ VIII

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Εφαρμογή των συντελεστών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Δομή και επίπεδα των συντελεστών

Τμήμα 1

Κανονικός συντελεστής

Τμήμα 2

Μειωμένοι συντελεστές

Τμήμα 2α 

Εξαιρετικές περιπτώσεις 

Τμήμα 3

Ειδικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Προσωρινές διατάξεις

ΤΙΤΛΟΣ IX

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Γενικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Απαλλαγές ορισμένων δραστηριοτήτων γενικού συμφέροντος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Απαλλαγές άλλων δραστηριοτήτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Απαλλαγές συνδεόμενες με τις ενδοκοινοτικές πράξεις

Τμήμα 1

Απαλλαγές των παραδόσεων αγαθών

Τμήμα 2

Απαλλαγές των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών

Τμήμα 3

Απαλλαγές ορισμένων παροχών υπηρεσιών μεταφοράς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Απαλλαγές κατά την εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Απαλλαγές κατά την εξαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Απαλλαγές συνδεόμενες με τις διεθνείς μεταφορές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

Απαλλαγές ορισμένων πράξεων που εξομοιώνονται με εξαγωγές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

Απαλλαγές των παροχών υπηρεσιών που εκτελούνται από μεσάζοντες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

Απαλλαγές πράξεων που συνδέονται με τη διεθνή διακίνηση αγαθών

Τμήμα 1

Αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης, αποθήκες εκτός της τελωνειακής αποταμίευσης και παρόμοια καθεστώτα

Τμήμα 2

Πράξεις που απαλλάσσονται ενόψει εξαγωγής και στο πλαίσιο των συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών

Τμήμα 3

Κοινή διάταξη για τα τμήματα 1 και 2

ΤΙΤΛΟΣ X

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Γένεση και έκταση του δικαιώματος έκπτωσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Αναλογία έκπτωσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Περιορισμοί του δικαιώματος έκπτωσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Τρόπος άσκησης του δικαιώματος έκπτωσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Διακανονισμός των εκπτώσεων

ΤΙΤΛΟΣ XI

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΦΟΡΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΦΟΡΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Υποχρέωση καταβολής

Τμήμα 1

Υπόχρεοι του φόρου έναντι του δημοσίου

Τμήμα 2

Διαδικασίες πληρωμής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Χορήγηση ατομικού αριθμού φορολογικού μητρώου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Τιμολόγηση

Τμήμα 1

Ορισμός

Τμήμα 2

Έννοια του τιμολογίου

Τμήμα 3

Έκδοση των τιμολογίων

Τμήμα 4

Περιεχόμενο των τιμολογίων

Τμήμα 5

Χάρτινα τιμολόγια και ηλεκτρονικά τιμολόγια

Τμήμα 6

Μέτρα απλούστευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Λογιστικές υποχρεώσεις

Τμήμα 1

Ορισμός

Τμήμα 2

Γενικές υποχρεώσεις

Τμήμα 3

Ειδικές υποχρεώσεις σχετικά με τη διαφύλαξη όλων των τιμολογίων

Τμήμα 4

Δικαίωμα πρόσβασης στα τιμολόγια που έχουν διαφυλαχθεί με ηλεκτρονικά μέσα σε άλλο κράτος μέλος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Δηλώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Διάφορες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

Υποχρεώσεις σχετικές με ορισμένες πράξεις εισαγωγής και εξαγωγής

Τμήμα 1

Πράξεις εισαγωγής

Τμήμα 2

Πράξεις εξαγωγής

ΤΙΤΛΟΣ ΧΙΙ

ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων

Τμήμα 1

Απλουστευμένες διαδικασίες επιβολής και είσπραξης του φόρου

Τμήμα 2

Απαλλαγές ή προοδευτικές μειώσεις

Τμήμα 3

Υποβολή έκθεσης και επανεξέταση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Κοινό κατ' αποκοπή καθεστώς αγροτών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Ειδικό καθεστώς των πρακτορείων ταξιδιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Ειδικό καθεστώς που εφαρμόζεται στα μεταχειρισμένα αγαθά και στα αντικείμενα καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας

Τμήμα 1

Ορισμοί

Τμήμα 2

Ειδικό καθεστώς των υποκείμενων στον φόρο μεταπωλητών

Υποτμήμα 1

Καθεστώς του περιθωρίου κέρδους

Υποτμήμα 2

Μεταβατικό καθεστώς που εφαρμόζεται στα μεταχειρισμένα μεταφορικά μέσα

Τμήμα 3

Ειδικό καθεστώς για τις πωλήσεις σε δημοπρασία

Τμήμα 4

Μέτρα πρόληψης των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού και της φοροδιαφυγής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Ειδικό καθεστώς για τον επενδυτικό χρυσό

Τμήμα 1

Γενικές διατάξεις

Τμήμα 2

Απαλλαγή από τον φόρο

Τμήμα 3

Δικαίωμα επιλογής φορολόγησης

Τμήμα 4

Πράξεις σε ρυθμιζόμενη αγορά χρυσού

Τμήμα 5

Ειδικά δικαιώματα και υποχρεώσεις των εμπόρων επενδυτικού χρυσού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6  

Ειδικά καθεστώτα για υποκείμενους στον φόρο που παρέχουν υπηρεσίες σε μη υποκείμενους στον φόρο ή πραγματοποιούν εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών ή ορισμένες εγχώριες παραδόσεις αγαθών

Τμήμα 1

Γενικές διατάξεις

Τμήμα 2

Ειδικό καθεστώς για υπηρεσίες που παρέχονται από υποκειμένους στον φόρο μη εγκατεστημένους εντός της Κοινότητας

Τμήμα 3

Ειδικό καθεστώς για ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών, για παραδόσεις αγαθών εντός κράτους μέλους που πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικών διεπαφών που διευκολύνουν τις παραδόσεις αυτές και για υπηρεσίες που παρέχονται από υποκείμενους στον φόρο εγκατεστημένους εντός της Κοινότητας αλλά μη εγκατεστημένους στο κράτος μέλος κατανάλωσης

Τμήμα 4

Ειδικό καθεστώς για εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτα εδάφη ή τρίτες χώρες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Ειδικές ρυθμίσεις για τη δήλωση και την πληρωμή ΦΠΑ κατά την εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

Νομισματικές αντιστοιχίες

ΤΙΤΛΟΣ XIII

ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Παρεκκλίσεις που ισχύουν έως τη θέσπιση οριστικών ρυθμίσεων

Τμήμα 1

Παρεκκλίσεις για τα κράτη που ήταν μέλη της Κοινότητας την 1η Ιανουαρίου 1978

Τμήμα 2

Παρεκκλίσεις για τα κράτη που προσχώρησαν στην Κοινότητα μετά την 1η Ιανουαρίου 1978

Τμήμα 3

Κοινές διατάξεις για τα τμήματα 1 και 2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Παρεκκλίσεις που παρέχονται με άδεια

Τμήμα 1

Μέτρα απλούστευσης και πρόληψης της φοροδιαφυγής ή της φοροαποφυγής

Τμήμα 2

Διεθνείς συμφωνίες

ΤΙΤΛΟΣ XIV

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Μέτρα εφαρμογής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Επιτροπή ΦΠΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Συντελεστής μετατροπής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Άλλοι φόροι, δικαιώματα και τέλη

ΤΙΤΛΟΣ XV

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Μεταβατικό καθεστώς φορολόγησης των συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Μεταβατικά μέτρα που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2α

Μεταβατικές διατάξεις για την εφαρμογή νέας νομοθεσίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο και έναρξη ισχύος