Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας

ΟΔΗΓΙΑ 2006/112/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας

Τροποποιήσεις Επίσημη Εφημερίδα
  Αρ. Σελ Ημ/νία
Οδηγία 2006/138/ΕΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2006   L 384 92 29.12.2006
Οδηγία 2007/75/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2007   L 346 13 29.12.2007
Οδηγία 2008/8/ΕΚ του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2008   L 44 11 20.2.2008
Οδηγία 2008/117/ΕΚ του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008   L 14 7 20.1.2009
Οδηγία 2009/47/ΕΚ του Συμβουλίου της 5ης Μαΐου 2009   L 116 18 9.5.2009
Οδηγία 2009/69/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2009   L 175 12 4.7.2009
Οδηγία 2009/162/ΕΕ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2009   L 10 14 15.1.2010
Οδηγία 2010/23/ΕΕ του Συμβουλίου της 16ης Μαρτίου 2010   L 72 1 20.3.2010
Οδηγία 2010/45/EE του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2010   L 189 1 22.7.2010
Οδηγία 2010/88/ΕΕ του Συμβουλίου της 7ης Δεκεμβρίου 2010   L 326 1 10.12.2010
Οδηγία 2013/42/ΕΕ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2013   L 201 1 26.7.2013
Οδηγια 2013/43/ΕΕ του Συμβουλιου της 22ας Ιουλίου 2013   L 201 4 26.7.2013
Οδηγία 2013/61/ΕΕ του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013   L 353 5 28.12.2013
    L 112 10 24.4.2012
Διορθώσεις      
Διορθωτικό, ΕΕ L 335, 20.12.2007, σ. 60  (2006/112)      
Διορθωτικό, ΕΕ L 089, 5.4.2011, σ. 26  (2008/8)      

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 93,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

ΤΙΤΛΟΣ Ι

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ II

ΠΕΔΙΟ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ III

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΦΟΡΟ

ΤΙΤΛΟΣ IV

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Παραδόσεις αγαθών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Παροχές υπηρεσιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Εισαγωγή αγαθών

ΤΙΤΛΟΣ V

ΤΟΠΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Τόπος παράδοσης αγαθών

Τμήμα 1

Παραδόσεις αγαθών χωρίς μεταφορά

Τμήμα 2

Παραδόσεις αγαθών με μεταφορά

Τμήμα 3

Παραδόσεις αγαθών πάνω σε πλοίο, αεροσκάφος ή τρένο

Τμήμα 4

Παραδόσεις αερίου μέσω συστήματος φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας ή ψύχους μέσω δικτύων θέρμανσης και ψύξης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Τόπος των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Τόπος παροχής υπηρεσιών

Τμήμα 1

Ορισμοί

Τμήμα 2

Γενικοί κανόνες

Τμήμα 3

Ειδικές διατάξεις

Υποτμήμα 1

Παροχή υπηρεσιών από μεσάζοντες

Υποτμήμα 2

Παροχή υπηρεσιών σχετικών με ακίνητα

Υποτμήμα 3

Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς

Υποτμήμα 4

Παροχές πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, αθλητικών, επιστημονικών, εκπαιδευτικών, ψυχαγωγικών και παρόμοιων υπηρεσιών, υπηρεσίες παρεπόμενες της μεταφοράς και πραγματογνωμοσύνες και εργασίες που αφορούν κινητά αγαθά

Υποτμήμα 5

Παροχή υπηρεσιών εστίασης και τροφοδοσίας

Υποτμήμα 6

Μίσθωση μεταφορικών μέσων

Υποτμήμα 7

Παροχή υπηρεσιών εστίασης και τροφοδοσίας για κατανάλωση σε πλοία, αεροσκάφη ή τρένα

Υποτμήμα 8

Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο

Υποτμήμα 9

Παροχή υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο εκτός της Κοινότητας

Υποτμήμα 10

Πρόληψη της διπλής φορολογίας ή της μη φορολογίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Τόπος εισαγωγής αγαθών

ΤΙΤΛΟΣ VI

ΓΕΝΕΣΙΟΥΡΓΟΣ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΤΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Γενικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Εισαγωγές αγαθών

ΤΙΤΛΟΣ VII

ΒΑΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Ορισμός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Εισαγωγές αγαθών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Διαφορές διατάξεις

ΤΙΤΛΟΣ VIII

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Εφαρμογή των συντελεστών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Δομή και επίπεδα των συντελεστών

Τμήμα 1

Κανονικός συντελεστής

Τμήμα 2

Μειωμένοι συντελεστές

Τμήμα 3

Ειδικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Ειδικές διατάξεις που ισχύουν μέχρι τη θεσπίση του οριστικού καθεστώτος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Προσωρινές διατάξεις

ΤΙΤΛΟΣ IX

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Γενικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Απαλλαγές ορισμένων δραστηριοτήτων γενικού συμφέροντος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Απαλλαγές άλλων δραστηριοτήτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Απαλλαγές συνδεόμενες με τις ενδοκοινοτικές πράξεις

Τμήμα 1

Απαλλαγές των παραδόσεων αγαθών

Τμήμα 2

Απαλλαγές των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών

Τμήμα 3

Απαλλαγές ορισμένων παροχών υπηρεσιών μεταφοράς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Απαλλαγές κατά την εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Απαλλαγές κατά την εξαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Απαλλαγές συνδεόμενες με τις διεθνείς μεταφορές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

Απαλλαγές ορισμένων πράξεων που εξομοιώνονται με εξαγωγές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

Απαλλαγές των παροχών υπηρεσιών που εκτελούνται από μεσάζοντες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

Απαλλαγές πράξεων που συνδέονται με τη διεθνή διακίνηση αγαθών

Τμήμα 1

Αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης, αποθήκες εκτός της τελωνειακής αποταμίευσης και παρόμοια καθεστώτα

Τμήμα 2

Πράξεις που απαλλάσσονται ενόψει εξαγωγής και στο πλαίσιο των συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών

Τμήμα 3

Κοινή διάταξη για τα τμήματα 1 και 2

ΤΙΤΛΟΣ X

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Γένεση και έκταση του δικαιώματος έκπτωσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Αναλογία έκπτωσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Περιορισμοί του δικαιώματος έκπτωσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Τρόπος άσκησης του δικαιώματος έκπτωσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Διακανονισμός των εκπτώσεων

ΤΙΤΛΟΣ XI

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΦΟΡΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΦΟΡΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Υποχρέωση καταβολής

Τμήμα 1

Υπόχρεοι του φόρου έναντι του δημοσίου

Τμήμα 2

Διαδικασίες πληρωμής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Χορήγηση ατομικού αριθμού φορολογικού μητρώου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Τιμολόγηση

Τμήμα 1

Ορισμός

Τμήμα 2

Έννοια του τιμολογίου

Τμήμα 3

Έκδοση των τιμολογίων

Τμήμα 4

Περιεχόμενο των τιμολογίων

Τμήμα 5

Χάρτινα τιμολόγια και ηλεκτρονικά τιμολόγια

Τμήμα 6

Μέτρα απλούστευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Λογιστικές υποχρεώσεις

Τμήμα 1

Ορισμός

Τμήμα 2

Γενικές υποχρεώσεις

Τμήμα 3

Ειδικές υποχρεώσεις σχετικά με τη διαφύλαξη όλων των τιμολογίων

Τμήμα 4

Δικαίωμα πρόσβασης στα τιμολόγια που έχουν διαφυλαχθεί με ηλεκτρονικά μέσα σε άλλο κράτος μέλος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Δηλώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Διάφορες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

Υποχρεώσεις σχετικές με ορισμένες πράξεις εισαγωγής και εξαγωγής

Τμήμα 1

Πράξεις εισαγωγής

Τμήμα 2

Πράξεις εξαγωγής

ΤΙΤΛΟΣ ΧΙΙ

ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων

Τμήμα 1

Απλουστευμένες διαδικασίες επιβολής και είσπραξης του φόρου

Τμήμα 2

Απαλλαγές ή προοδευτικές μειώσεις

Τμήμα 3

Υποβολή έκθεσης και επανεξέταση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Κοινό κατ' αποκοπή καθεστώς αγροτών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Ειδικό καθεστώς των πρακτορείων ταξιδιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Ειδικό καθεστώς που εφαρμόζεται στα μεταχειρισμένα αγαθά και στα αντικείμενα καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας

Τμήμα 1

Ορισμοί

Τμήμα 2

Ειδικό καθεστώς των υποκείμενων στον φόρο μεταπωλητών

Υποτμήμα 1

Καθεστώς του περιθωρίου κέρδους

Υποτμήμα 2

Μεταβατικό καθεστώς που εφαρμόζεται στα μεταχειρισμένα μεταφορικά μέσα

Τμήμα 3

Ειδικό καθεστώς για τις πωλήσεις σε δημοπρασία

Τμήμα 4

Μέτρα πρόληψης των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού και της φοροδιαφυγής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Ειδικό καθεστώς για τον επενδυτικό χρυσό

Τμήμα 1

Γενικές διατάξεις

Τμήμα 2

Απαλλαγή από τον φόρο

Τμήμα 3

Δικαίωμα επιλογής φορολόγησης

Τμήμα 4

Πράξεις σε ρυθμιζόμενη αγορά χρυσού

Τμήμα 5

Ειδικά δικαιώματα και υποχρεώσεις των εμπόρων επενδυτικού χρυσού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Ειδικό καθεστώς για μη εγκατεστημένους υποκείμενους στον φόρο που παρέχουν υπηρεσίες με ηλεκτρονικά μέσα σε μη υποκείμενους στον φόρο

Τμήμα 1

Γενικές διατάξεις

Τμήμα 2

Ειδικό καθεστώς για υπηρεσίες που παρέχονται με ηλεκτρονικά μέσα

ΤΙΤΛΟΣ XIII

ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Παρεκκλίσεις που ισχύουν έως τη θέσπιση οριστικών ρυθμίσεων

Τμήμα 1

Παρεκκλίσεις για τα κράτη που ήταν μέλη της Κοινότητας την 1η Ιανουαρίου 1978

Τμήμα 2

Παρεκκλίσεις για τα κράτη που προσχώρησαν στην Κοινότητα μετά την 1η Ιανουαρίου 1978

Τμήμα 3

Κοινές διατάξεις για τα τμήματα 1 και 2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Παρεκκλίσεις που παρέχονται με άδεια

Τμήμα 1

Μέτρα απλούστευσης και πρόληψης της φοροδιαφυγής ή της φοροαποφυγής

Τμήμα 2

Διεθνείς συμφωνίες

ΤΙΤΛΟΣ XIV

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Μέτρα εφαρμογής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Επιτροπή ΦΠΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Συντελεστής μετατροπής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Άλλοι φόροι, δικαιώματα και τέλη

ΤΙΤΛΟΣ XV

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Μεταβατικό καθεστώς φορολόγησης των συναλλαγών μεταξύ των κρατών μελών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Μεταβατικά μέτρα που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο και έναρξη ισχύος