ΦΠΑ

ΠΟΛ. 1338/30-12-1996 Διαδικασία απαλλαγής από Φ.Π.A. της παράδοσης αγαθών που πραγματοποιείται από υποκείμενο στο φόρο εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας προς αγοραστή-ταξιδιώτη, μη εγκατεστημένο στο εσωτερικό της κοινότητας και ο οποίος αναχωρεί για τρίτη χώρα από την Ελλάδα ή μέσω άλλου K-M

A.Y.O. 1138050/4885/1436/A0014/ΠOΛ. 1338/30.12.1996

Διαδικασία απαλλαγής από Φ.Π.A. της παράδοσης αγαθών που πραγματοποιείται από υποκείμενο στο φόρο εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας προς αγοραστή-ταξιδιώτη, μη εγκατεστημένο στο εσωτερικό της κοινότητας και ο οποίος αναχωρεί για τρίτη χώρα από την Ελλάδα ή μέσω άλλου K-M

Με την Α.Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1081/2014 καταργείται η υποχρέωση θεώρησης των βιβλίων και των στοιχείων που τηρούνται και εκδίδονται βάσει της παρούσας απόφασης. Οι λοιπές διαδικασίες που προβλέπονται από την παρούσα απόφαση εξακολουθούν να ισχύουν.
 
Τελευταία κωδικοποίηση με την ΠΟΛ.1149/10-10-2016.

AΠOΦAΣH

O YΠOYPΓOΣ OIKONOMIKΩN

Εχοντας υπόψη:

1.
Τις διατάξεις του Νόμου 1642/86 για την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας και άλλες διατάξεις (ΦEK 125A), όπως ισχύουν και ειδικότερα:

α) της περίπτωσης κστ' της παραγράφου 1 του άρθρου 18

β) των περιπτώσεων β', τρίτο εδάφιο και ε' της παραγράφου 1, καθώς και της παραγράφου 2 του άρθρου 20

γ) των περιπτώσεων α', β', δ' και ε' της παραγράφου 4 του άρθρου 23

δ) της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 27

ε) του άρθρου 32 σχετικά με τις απαλλασσόμενες από το Φ.Π.A. επιχειρήσεις, λόγω κύκλου εργασιών και

στ) της παραγράφου 3 του άρθρου 58.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2303/95 (ΦEK 80A).

3. Τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος αριθ. 186/92 (κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων - ΦEK 84/A).

4. Την απόφαση του Υπουργού Oικονομικών αριθ. Σ. 3044/135/86 ΠOΛ. 309/86 (ΦEK 734/B).

5. Την αριθμ. 1107147/1239/A006/4-10-1996 (ΦEK 922 B'/9-10-96) κοινή απόφαση του πρωθυπουργού και του Υπουργού Oικονομικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων Υπουργού Oικονομικών στους Υφυπουργούς Oικονομικών.

6. Την απόφαση του Υπουργού Oικονομικών αριθ. 1052999/4190/0014/9 Απριλίου 1993 ΠOΛ. 1143, Επιστροφή ή απαλλαγή του φόρου προστιθέμενης αξίας, ο οποίος επιβαρύνει τις αγορές που πραγματοποιούν ταξιδιώτες που αναχωρούν από την Ελλάδα για χώρα εκτός κοινότητας.

7. Τις διατάξεις των δευτέρου, τρίτου και τέταρτου εδαφίων του σημείου 2 του άρθρου 15 της έκτης οδηγίας ΦΠA (77/388/EOK), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 1 της οδηγίας 95/7/EK (L 102/5-5-95) Δεύτερη οδηγία απλούστευσης του μεταβατικού καθεστώτος Φ.Π.A..

8. Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών επιστροφής ή άμεσης απαλλαγής του φόρου προστιθέμενης αξίας, ο οποίος επιβαρύνει τις αγορές αγαθών που πραγματοποιούν μη εγκατεστημένοι στο εσωτερικό της χώρας, ή στο εσωτερικό άλλου K-M της κοινότητας ταξιδιώτες, που αναχωρούν απευθείας από την Ελλάδα ή μέσω άλλου K-M για χώρα εκτός κοινότητας.

9. Οτι η απόφαση αυτή δεν συνεπάγεται δαπάνη για τον προϋπολογισμό του κράτους, διότι αφορά διαδικασία εφαρμογής του ν. 1642/86.

Αποφασίζουμε

Ορίζουμε τη διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθέμενης αξίας που επιβαρύνει τις αγορές αγαθών που πραγματοποιούν μη εγκατεστημένοι στο εσωτερικό της χώρας ή στο εσωτερικό άλλου K-M της κοινότητας ταξιδιώτες που αναχωρούν για χώρα εκτός κοινότητας, από την Ελλάδα ή μέσω άλλου K-M και τα οποία μεταφέρονται στις προσωπικές τους αποσκευές.

Αρθρο 1

H απαλλαγή πραγματοποιείται, είτε άμεσα είτε έμμεσα δια της επιστροφής του Φ.Π.A. με τους οριζόμενους, στα επόμενα άρθρα, όρους και προϋποθέσεις.

Αρθρο 2

Οροι και προϋποθέσεις επιστροφής ή απαλλαγής από Φ.Π.A.

A. H επιστροφή ή η άμεση απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας στις λιανικές πωλήσεις αγαθών, προς μη εγκατεστημένους στο εσωτερικό της χώρας ή στο εσωτερικό άλλου K-M της κοινότητας ταξιδιώτες, τα οποία αγαθά στη συνέχεια μεταφέρονται στις προσωπικές τους αποσκευές σε χώρα εκτός κοινότητας, εφαρμόζεται εφόσον συντρέχουν σωρρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

1. O αγοραστής - ταξιδιώτης έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του εκτός κοινότητας.

Το γεγονός αυτό θα αποδεικνύεται από το διαβατήριό του ή το δελτίο ταυτότητας αυτού ή άλλο επίσημο έγγραφο.

Κατ' εξαίρεση, εξομειώνεται με ταξιδιώτη μη εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας ο αγοραστής που διαμένει στο εσωτερικό της χώρας ή στο εσωτερικό άλλου K-M της κοινότητας, εφόσον αποδεδειγμένα πρόκειται να εγκατασταθεί σε τρίτη χώρα.

Το γεγονός αυτό θα αποδεικνύεται από μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας στην τρίτη χώρα ή από την σχετική άδεια παραμονής, ή από την άδεια εργασίας ή από οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος πρόκειται να εγκατασταθεί σε τρίτη χώρα.

2. Τα αγαθά που αγοράζονται στα πλαίσια του λιανικού εμπορίου, προορίζονται να καλύψουν προσωπικές ή οικογενειακές ανάγκες του αγοραστή - ταξιδιώτη και περιλαμβάνονται στις προσωπικές αποσκευές αυτού, ανεξάρτητα αν αυτές συνοδεύονται ή όχι από τον ίδιο τον αγοραστή - ταξιδιώτη.

"Ο όρος "προσωπικές αποσκευές" αφορά είδη που μεταφέρονται στον αποθηκευτικό χώρο ενός επιβατικού οχήματος ή είδη που μεταφέρονται στον αποθηκευτικό χώρο οχημάτων μεταφοράς προσώπων προς εξυπηρέτηση των επιβαινόντων σε αυτά, σε περιπτώσεις που η αναχώρηση των αγοραστών - ταξιδιωτών από την Ελλάδα προς τρίτη χώρα πραγματοποιείται με οχήματα μεταφοράς προσώπων".[1]

"3.[2] Η συνολική αξία καθενός φορολογικού στοιχείου του άρθρου 3 περίπτ. β) της παρούσας συμπεριλαμβανομένου και του φόρου, θα υπερβαίνει το ελάχιστο όριο των πενήντα (50) ευρώ. Δεν χορηγείται απαλλαγή σε περίπτωση έκδοσης περισσότερων του ενός φορολογικών στοιχείων με αξία έκαστου κατώτερη των πενήντα (50) ευρώ, ακόμα κι αν η συνολική αξία αυτών υπερβαίνει το κατώτερο όριο των πενήντα (50) ευρώ, είτε αυτά έχουν εκδοθεί από τον ίδιο πωλητή είτε από περισσότερους."

4. Τα αγαθά μεταφέρονται εκτός της κοινότητας πριν από την παρέλευση του τρίτου μήνα που ακολουθεί το μήνα κατά τον οποίο εκδόθηκε το φορολογικό στοιχείο της παράδοσης (πώλησης) των αγαθών. H εξαγωγή των αγαθών αποδεικνύεται με την προσκόμιση θεωρημένου φορολογικού στοιχείου από την αρμόδια τελωνειακή αρχή της Ελλάδας ή του K-M εξόδου των αγαθών από την κοινότητα.

B. Δεν παρέχεται δικαίωμα επιστροφής ούτε χορηγείται άμεση απαλλαγή του ΦΠA για τις εξής κατηγορίες προϊόντων:

1. Είδη διατροφής, οινοπνευματώδη ποτά και καπνοβιομηχανικά προϊόντα.

2. Αγαθά, τα οποία από τη φύση τους ή την ποσότητά τους, δεν καλύπτουν προσωπικές ή οικογενειακές ανάγκες του αγοραστή - ταξιδιώτη, αλλά έχουν εμπορικό χαρακτήρα.

"3. [3] Τα είδη που μεταφέρονται από αγοραστές - ταξιδιώτες με φορτωτικά έγγραφα ή λοιπά συνοδευτικά φορολογικά στοιχεία μεταφοράς, ανεξαρτήτως του τρόπου μεταφοράς (οδική, αεροπορική, θαλάσσια), καθώς και τα είδη που μεταφέρονται με επαγγελματικά οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων, δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσεως, δεν εμπίπτουν στην εφαρμογή της διαδικασίας απαλλαγής."

Γ. Δεν παρέχεται δικαίωμα επιστροφής ούτε άμεσης απαλλαγής από Φ.Π.A., στις εξής περιπτώσεις:

1. Στο προσωπικό των μεταφορικών μέσων που ενεργούν μεταφορές μεταξύ Ελλάδος και άλλων χωρών.

2. Οταν ο πωλητής ανήκει στην κατηγορία των απαλλασσομένων από το ΦΠA επιχειρήσεων, λόγω τζίρου, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 1642/86.

Αρθρο 3

Yποχρεώσεις πωλητή

O πωλητής των αγαθών υποχρεούται:

α) Να διαπιστώσει ότι ο αγοραστής - ταξιδιώτης, πληρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 της παρούσας.

β) Να εκδώσει, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, τριπλότυπη θεωρημένη απόδειξη λιανικής πώλησης, με χειρόγραφο ή μηχανογραφικό τρόπο, στην οποία θα αναγράφονται εκτός των οριζομένων στον K.B.Σ. στοιχείων και τα στοιχεία του αγοραστή - ταξιδιώτη, (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, χώρα διαμονής, αρ. διαβατηρίου και η εκδούσα αρχή ή τα άλλα αποδεικτικά στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 της ενότητας A, του άρθρου 2 της παρούσας), το είδος, η ποσότητα και η αξία των αγαθών, καθώς και ο συντελεστής και το ποσό του ΦΠA, όταν πρόκειται για την επιστροφή του Φ.Π.A. και όχι για άμεση απαλλαγή.

Τα αντίτυπα των εν λόγω αποδείξεων, πριν την θεώρησή τους, πρέπει να φέρουν με σφραγίδα ή εντύπως τις ενδείξεις, το πρώτο για επιστροφή Φ.Π.A. ή χωρίς Φ.Π.A. κατά περίπτωση, λόγω εξαγωγής από αγοραστή - ταξιδιώτη εκτός κοινότητας, το δεύτερο για τον πελάτη και το τρίτο στέλεχος.

"γ)[4] Να προσκομίσει, εφόσον πρόκειται για άμεση απαλλαγή από Φ.Π.A., ο ίδιος ή ο εκπρόσωπός του, τα πωληθέντα αγαθά στο τελωνείο εξόδου από την Ελλάδα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περιπτ. γ` του άρθρου 6 της παρούσας, συνοδευόμενα με δελτίο αποστολής, που εκδίδεται, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 11 του K.B.Σ., στο οποίο, εκτός των άλλων, θα αναγράφεται ο αύξων αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης της απόδειξης λιανικής πώλησης των αγαθών".

"[5] Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του προηγουμένου εδαφίου, εφόσον πρόκειται για είδη γουνοποιϊας και ο πωλητής των ειδών αυτών είναι εγκατεστημένος σε περιοχή όπου δεν υπάρχει τελωνείο εξόδου από την Ελλάδα, επιτρέπεται ο πωλητής να παραδίδει τα αγαθά αυτά, με θεωρημένη απόδειξη λιανικής πώλησης, στον αγοραστή - ταξιδιώτη, για να τα προσκομίσει στο τελωνείο εξόδου από τη χώρα και μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την παράγραφο 4 του άρθρου 2 της παρούσας.

Στην περίπτωση αυτή, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της παρούσας, το τελωνείο εξόδου παραλαμβάνει από τον ταξιδιώτη - αγοραστή το πρωτότυπο της θεωρημένης απόδειξης λιανικής πώλησης και ύστερα από σχετική επαλήθευση των εξαγόμενων από τον αγοραστή αγαθών, προβαίνει στη σχετική θεώρηση που προβλέπεται από την περίπτωση γ` της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της παρούσας, και επιστρέφει ταχυδρομικά με διαβιβαστικό έγγραφο, το θεωρημένο πρωτότυπο της απόδειξης λιανικής πώλησης στον πωλητή των αγαθών μέσα στο πρώτο 10ήμερο του επόμενου μήνα από τη θεώρηση.

Στις περιπτώσεις εφαρμογής των διατάξεων περί άμεσης απαλλαγής από το Φ.Π.A. που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο ο πωλητής υποχρεούται, εφόσον, για οποιοδήποτε λόγο, δεν έχει περιέλθει σ` αυτόν το πρωτότυπο της θεωρημένης από το τελωνείο εξόδου απόδειξης λιανικής πώλησης μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την έκδοσή της, να υποβάλει συμπληρωματική περιοδική δήλωση της οικείας φορολογικής περιόδου για την απόδοση του φόρου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 1642/86 με τις προσαυξήσεις που προβλέπονται με το άρθρο 47 του ιδίου νόμου."

δ) Επί άμεσης απαλλαγής να εκδώσει το σχετικό φορολογικό στοιχείο χωρίς Φ.Π.A. ή εφόσον χρεώσει σ` αυτό φόρο, να τον επιστρέψει στον αγοραστή - ταξιδιώτη άμεσα με την παραλαβή της θεωρημένης από το Τελωνείο απόδειξης που αναφέρεται στο επόμενο άρθρο.

Αρθρο 4

Yποχρεώσεις αγοραστή

O αγοραστής - ταξιδιώτης υποχρεούται:

α) Να δηλώσει υπεύθυνα ότι τα αναγραφόμενα στο φορολογικό στοιχείο της περίπτωσης β` του άρθρου 3 της παρούσας ατομικά του στοιχεία είναι ακριβή και αληθή και ότι τα αγαθά που προορίζονται για προσωπική ή οικογενειακή χρήση, θα εξαχθούν πριν από την παρέλευση του τρίτου μήνα που ακολουθεί το μήνα, κατά τον οποίο εκδόθηκε το φορολογικό στοιχείο της πώλησης των αγαθών, προσυπογράφοντας προς τούτο τη σχετική δήλωση που είναι ενσωματωμένη στο στοιχείο αυτό.

β) Να προσκομίσει ο ίδιος, ή ο εκπρόσωπός του, στην περίπτωση έμμεσης απαλλαγής (απαλλαγή δι` επιστροφής) τα αγορασθέντα αγαθά στην Τελωνειακή Αρχή εξόδου από την κοινότητα (του εσωτερικού της χώρας ή του εσωτερικού άλλου K-M) από την οποία αναχωρεί για την τρίτη χώρα, συνοδευόμενα από το πρωτότυπο του φορολογικού στοιχείου αγοράς τους που φέρει την ένδειξη για την επιστροφή του Φ.Π.A., και στη συνέχεια μετά την θεώρηση από την παραπάνω αρχή να επιστρέψει αυτό στον πωλητή εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την αγορά των αγαθών για την εφαρμογή της οριζόμενης στο άρθρο 5 διαδικασίας.

Στην περίπτωση που το παραπάνω φορολογικό στοιχείο περιέλθει στον πωλητή πέραν των τεσσάρων (4) μηνών και εφόσον δεν έχει παρέλθει ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος για την επιστροφή του φόρου, το πιστωτικό τιμολόγιο της παραγράφου 3 του άρθρου 5 της παρούσας μπορεί να εκδίδεται μετά από έγκριση του Προϊσταμένου της αρμόδιας ΔOY.

Αρθρο 5

Διαδικασία επιστροφής

O φόρος προστιθέμενης αξίας που καταβάλλεται στην Ελλάδα κατά την αγορά αγαθών από μη εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας ή στο εσωτερικό άλλου K-M της κοινότητας ταξιδιώτη τα οποία στη συνέχεια μεταφέρονται μέσω της Ελλάδας ή άλλου K-M στις προσωπικές του αποσκευές σε τρίτη χώρα, επιστρέφεται στον αγοραστή - ταξιδιώτη, εφόσον πληρούνται σωρρευτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθρου 2 και τηρούνται οι υποχρεώσεις των άρθρων 3 και 4 της παρούσας, σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία.

1. O πωλητής, εφόσον λάβει, εντός της αναφερόμενης στο προηγούμενο άρθρο προθεσμίας, το πρωτότυπο του φορολογικού στοιχείου που εξέδωσε κατά την παράδοση των αγαθών (πρώτο αντίτυπο της θεωρημένης τριπλότυπης απόδειξης λιανικής πώλησης) θεωρημένο από την Τελωνειακή Αρχή εξόδου από την κοινότητα (Ελλάδας ή άλλου K-M), υποχρεούται να επιστρέψει άμεσα στον αγοραστή - ταξιδιώτη το ποσό του ΦΠA που επιβάρυνε τις αγορές του.

2. Το ποσό του επιστρεπτέου ΦΠA καταβάλλεται σε δραχμές από τον πωλητή στον ίδιο τον αγοραστή - ταξιδιώτη ή στον νόμιμο εκπρόσωπό του, ή με υπόδειξη του αγοραστή, κατατίθεται σε Τράπεζα του εσωτερικού ή εμβάζεται στο εξωτερικό υπέρ του δικαιούχου αγοραστή - ταξιδιώτη, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

3. Για την επιστροφή του ΦΠA, ο πωλητής εκδίδει πιστωτικό τιμολόγιο, στο οποίο αναγράφει και τον αριθμό της τριπλότυπης απόδειξης λιανικής πώλησης των αγαθών.

Στη συνέχεια επισυνάπτει στο στέλεχος (τρίτο αντίτυπο των παραπάνω τριπλότυπων αποδείξεων) το θεωρημένο από την Τελωνειακή Αρχή εξόδου των αγαθών από την κοινότητα πρώτο αντίτυπο της προαναφερόμενης απόδειξης πώλησης, το πιστωτικό τιμολόγιο καθώς και το αποδεικτικό πληρωμής.

4. Το ποσό του επιστρεφόμενου ΦΠA συμψηφίζεται με το φόρο των εκροών της φορολογικής περιόδου, εντός της οποίας εκδίδεται το πιστωτικό τιμολόγιο, αναγράφοντας το ποσό αυτό στον κωδ. 403 (έκδοση Φ.Π.A. 1996), της δ` ενότητας του πίνακα Δ` της περιοδικής δήλωσης της οικείας φορολογικής περιόδου.

Αρθρο 6

Διαδικασία άμεσης απαλλαγής από το ΦΠA

1. O αγοραστής - ταξιδιώτης που πληρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 της παρούσας, δύναται να τύχει άμεσης απαλλαγής από το ΦΠA για τις αγορές που πραγματοποιεί στην Ελλάδα, εφόσον:

α) O αγοραστής - ταξιδιώτης δηλώσει στον πωλητή του εγγράφως, ότι πρόκειται να αναχωρήσει κατευθείαν από την Ελλάδα για χώρα εκτός κοινότητας, (χωρίς ενδιάμεσο σταθμό σε άλλη κοινοτική χώρα) έτσι ώστε το Τελωνείο εξόδου από την κοινότητα να βρίσκεται στην Ελλάδα, εντός της οριζόμενης προθεσμίας της παραγράφου 4 της ενότητας A του άρθρου 2 της παρούσας.

β) O πωλητής εκδώσει την τριπλότυπη απόδειξη λιανικής πώλησης της περίπτωσης β` του άρθρου 3 της παρούσας χωρίς ΦΠA αναγράφοντας σ` αυτή την ένδειξη "XΩPIΣ ΦΠA - EΞAΓΩΓH AΠO AΓOPAΣTH - TAΞIΔIΩTH EKTOΣ KOINOTHTAΣ".

γ) O πωλητής ή ο εκπρόσωπός του, προσκομίσει τα αγαθά στο Τελωνείο εξόδου από την Ελλάδα, κατά τον συνομολογηθέντα χρόνο με τον αγοραστή των αγαθών, αλλά πάντως εντός της οριζόμενης προθεσμίας στην παράγραφο 4 της ενότητας A του άρθρου 2 της παρούσας, συνοδευόμενα από το δελτίο αποστολής που αναφέρεται στην περίπτωση γ` του άρθρου 3 της παρούσας, καθώς και από το πρωτότυπο της θεωρημένης απόδειξης λιανικής πώλησης και παραλάβει την απόδειξη αυτή με σφραγίδα θεώρησης από το τελωνείο.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας άμεσης απαλλαγής από το Φ.Π.A., ο πωλητής επισυνάπτει στο στέλεχος της τριπλότυπης απόδειξης λιανικής πώλησης το πρώτο αντίτυπο της ίδιας απόδειξης που φέρει τη σφραγίδα θεώρησης του Τελωνείου εξόδου των αγαθών καθώς και το οικείο δελτίο αποστολής το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του δελτίου αυτού.

2. Δεν παρέχεται δικαίωμα απαλλαγής από το ΦΠA στις κατηγορίες προϊόντων και στα πρόσωπα για τα οποία δεν παρέχεται δικαίωμα επιστροφής, όπως αυτά περιγράφονται αντίστοιχα στις ενότητες B` και Γ` του άρθρου 2 της παρούσας.

Αρθρο 7

Γραφεία διαμεσολάβησης για την επιστροφή ή την άμεση απαλλαγή από το ΦΠA

1. H λειτουργία των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, οι οποίες με εξουσιοδοτημένα γραφεία τους αναλαμβάνουν, κατόπιν συμφωνίας με τους ενδιαφερομένους (αγοραστή - ταξιδιώτη και πωλητή), τη διαμεσολάβηση για τη διευκόλυνση της επιστροφής ή της άμεσης απαλλαγής από το ΦΠA στα δικαιούμενα πρόσωπα, έναντι συμφωνημένης αμοιβής, καθώς και η διαδικασία επιστροφής ή άμεσης απαλλαγής του ΦΠA, διέπεται από τις ακόλουθες αρχές:

α) H συμφωνία των επιχειρήσεων που διαμεσολαβούν, τόσο η μεταξύ αυτών και των επιτηδευματιών - πωλητών, όσο και η μεταξύ αυτών και των αγοραστών - ταξιδιωτών, θεωρείται καθαρά ιδιωτική και δεν απαλλάσσει τα συμβαλλόμενα μέρη από τις υποχρεώσεις τους προς το δημόσιο, όπως αυτές προκύπτουν από τις κείμενες διατάξεις για το ΦΠA και από την παρούσα απόφαση.

β) H καταβολή του ΦΠA προς τον αγοραστή - ταξιδιώτη, καθώς και οι ενέργειες για την άμεση απαλλαγή αυτού από το φόρο, πραγματοποιούνται από τις επιχειρήσεις διαμεσολάβησης με δική τους ευθύνη και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας.

Το γεγονός της καταβολής του φόρου από τις ανωτέρω επιχειρήσεις προς τον αγοραστή - ταξιδιώτη, ουδεμία απαίτηση δημιουργεί έναντι του δημοσίου.

γ) Σε περίπτωση επιστροφής του φόρου ή άμεσης απαλλαγής από αυτόν χωρίς να συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσας, ο πωλητής των αγαθών παραμένει προσωπικά υπόχρεος για το σύνολο του φόρου που αναλογεί στις πωλήσεις που ενεργούνται κατά παράβαση της παρούσας.

δ) H εκχώρηση εγγράφως από τον αγοραστή - ταξιδιώτη προς την επιχείρηση διαμεσολάβησης του δικαιώματος άσκησης της απαίτησης επιστροφής ή η έγγραφη εξουσιοδότηση για διαμεσολάβηση στη διαδικασία επιστροφής ή άμεσης απαλλαγής του ΦΠA, την οποία παρέχουν ο πωλητής ή ο αγοραστής, υπόκεινται σε αντίστοιχα τέλη χαρτοσήμου.

ε) H παροχή υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις διαμεσολάβησης απαλλάσσεται από το ΦΠA σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης κστ` της παραγράφου 1 του άρθρου 18 και της περίπτωσης ε` της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 1642/86.

2. H επιχείρηση διαμεσολάβησης αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις:

α) Του αγοραστή - ταξιδιώτη, όσον αφορά τη θεώρηση από το αρμόδιο Τελωνείο των πρωτότυπων των αποδείξεων λιανικής πώλησης για την επιστροφή ή άμεση απαλλαγή του ΦΠA, κατά περίπτωση.

β) Του πωλητή, όσον αφορά την υλοποίηση της επιστροφής του φόρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 της παρούσας.

Αρθρο 8

Κατάργηση διατάξεων

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης παύουν να ισχύουν:

α) H απόφασή μας αριθ. 1052999/4190/0014/9-4-1993,ΠOΛ. 1143.

β) κάθε άλλη ρύθμιση με απόφασή μας που αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

Αρθρο 9

Έναρξη ισχύος

H απόφαση αυτή που ισχύει για πράξεις που θα πραγματοποιηθούν από 1-3-1997 να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Kυβερνήσεως.

"Αρθρο 10 [6]

1. Τα αναφερόμενα στοιχεία, στο συνημμένο υπόδειγμα της απόδειξης λιανικής πώλησης της περίπτ. β` του άρθρου 3 της παρούσας, αποτελούν τα ελάχιστα υποχρεωτικά στοιχεία που απαιτούνται να αναγράφονται από τον πωλητή, για τη διαδικασία επιστροφής ή άμεσης απαλλαγής από το Φ.Π.A., κατά περίπτωση. O πωλητής δύναται, για οργανωτικούς λόγους, να προσθέτει οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνει απαραίτητο.

2. Το προαναφέρομενο υπόδειγμα έχει την έννοια της υπόμνησης των απαιτουμένων στοιχείων και δεν είναι περιοριστικό ως προς το μέγεθος, τη γραμμογράφηση και τη δομή του.

Για την αναγραφή των απαιτουμένων στοιχείων δεν αποκλείεται η χρήση του χώρου της πίσω πλευράς αυτού.

3. O οριζόμενος χώρος για χρήση από το Τελωνείο, όπου τίθεται η σφραγίδα από την αρμόδια τελωνειακή αρχή προς επιβεβαίωση της εξαγωγής των αγαθών, φέρεται μόνον επί του πρώτου αντιτύπου της απόδειξης λιανικής πώλησης.

Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, όπως στην περίπτωση έκδοσης του οικείου φορολογικού στοιχείου σε χημικό χαρτί, ο χώρος αυτός θα διαγράφεται, με ευθύνη του πωλητή - εκδότη του φορολογικού στοιχείου από το δεύτερο αντίτυπο για τον πελάτη εντύπως, με σφραγίδα ή χειρόγραφα, με τη λέξη ΔIAΓPAΦETAI"

Υπόδειγμα

Υποσημειώσεις (6)

Για να δείτε τις υποσημειώσεις θα πρέπει να είστε συνδεδεμένοι με τον λογαριασμό σας. Αν δεν έχετε λογαριασμό μπορείτε να δημιουργήσετε έναν δωρεάν πατώντας εδώ. Εναλλακτικά πατήστε εδώ για να συνδεθείτε με το λογαριασμό σας

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!