Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

ΠΟΛ. 1326/30-12-1996 Παρακολούθηση πώλησης μεταχειρισμένων φορολογικών ταμειακών μηχανών (φ.τ.μ.) από εμπόρους - -αντιπροσώπους- ή επιχειρήσεις που έχουν λάβει άδεια καταλληλότητας φ.τ.μ.

Αριθ. 1133630/1096/0015/ΠΟΛ.1326/ΦΕΚ Β` 1169/30.12.96

Παρακολούθηση πώλησης μεταχειρισμένων φορολογικών ταμειακών μηχανών (φ.τ.μ.) από εμπόρους - "αντιπροσώπους" ή επιχειρήσεις που έχουν λάβει άδεια καταλληλότητας φ.τ.μ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των υποπεριπτώσεων γδ` και γη` της περίπτωσης γ` και της περίπτωσης δ` του άρθρου 38 του Π.Δ. 186/92 (ΦΕΚ 84/Α`).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222/Α`).

3. Τις διατάξεις της παρ. 2 της Α.Υ.Ο. 1127421/974/ΠΟΛ.1278/ 19.12.1989 (ΦΕΚ 931/Β`).

4. Τα οριζόμενα στις εγκυκλίους μας 1085543/713/0015/ΠΟΛ. 1190/13.9.90, 1034094/354/0015/ΠΟΛ. 1083/10.4.92 και 1116207/1032/0015 /ΠΟΛ. 1263/ 17.10.95 σχετικά με τη διαδικασία μεταβίβασης φ.τ.μ.

5. Την 1107147/1239/0006Α`/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β`/7.10.96) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, για ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

6. Την ανάγκη συστηματικής παρακολούθησης των πωλουμένων μεταχειρισμένων φ.τ.μ. μέσω "αντιπροσώπων" εμπόρων ή εισαγωγέων - κατασκευαστών, ώστε να αποφεύγονται καταστρατηγήσεις της σχετικής νομοθεσίας.

7. Οτι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Επιβάλλουμε από 1.2.1997 στους επιτηδευματίες οι οποίοι ασκούν εμπορία μεταχειρισμένων φορολογικών ταμειακών μηχανών (φ.τ.μ.), για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων να τηρούν θεωρημένο βιβλίο "παραλαμβανομένων φ.τ.μ.", στο οποίο καταχωρείται, με την παραλαβή, για κάθε μεταχειρισμένη φ.τ.μ. που παραλαμβάνεται για οποιοδήποτε λόγο εκτός των περιπτώσεων συντήρησης ή επισκευής:

- Τη χρονολογία παραλαβής.

- Το ονοματεπώνυμο ή επωνυμία του παραδίδοντος χρήση ή κατόχου.

- Ο τύπος (μοντέλο) της φ.τ.μ.

- Ο αριθμός μητρώου της φ.τ.μ.

- Τα συνολικά ποσά των ακαθαρίστων εσόδων και του Φ.Π.Α.

Κατά τη μεταπώληση αναγράφεται στο ίδιο βιβλίο η ημερομηνία παράδοσης ή αποστολής κατά περίπτωση καθώς και ο αύξων αριθμός του σχετικού φορολογικού παραστατικού.

2. Οι παραλαμβανόμενες κατά τα ανωτέρω φ.τ.μ. μπορούν να πωληθούν μόνο σε χρήστες - επιτηδευματίες για την έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών και υπηρεσιών, διαφορετικά φυλάσσονται με τα ενταμιευμένα σ` αυτές δεδομένα ολόκληρες για όσο χρόνο ορίζεται από τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις για τη διαφύλαξη στοιχείων (άρθρο 21 παρ. 2 και 39 παρ. 3 του Π.Δ. 186/92), μη παρεχόμενης της δυνατότητας αφαίρεσης (απόσπασης) της δημοσιονομικής τους μνήμης ή οποιασδήποτε άλλης επέμβασης.

3. Κατά την αγορά και πώληση των φ.τ.μ. από τα πρόσωπα της παραγράφου 1 της παρούσας ακολουθείται η διαδικασία μεταβίβασης όπως αυτή αναλυτικά περιγράφεται στις προαναφερόμενες, στην περίπτωση 4 του προοιμίου της απόφασης αυτής, εγκυκλίους.

4. Κατ` εξαίρεση, για παραληφθείσες (αγορασθείσες) μεταχειρισμένες φ.τ.μ. μέχρι την ημερομηνία ισχύος της παρούσας, από τα πρόσωπα της nαραγράφου 1, παρέχεται η δυνατότητα αφαίρεσης των δημοσιονομικών μνημών με την παρουσία εφοριακού υπαλλήλου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 1809/1988, της Α.Υ.Ο. 1127421/974/ΠΟΛ. 1278/19.12.89 (ΦΕΚ 931/Β`) και της εγκυκλίου 1005100/48/0015/ΠΟΛ. 1011/19.11.1990. Πριν την αφαίρεση των μνημών γίνεται ανάγνωση των δεδομένων των τριών (3) τελευταίων ημερών της δημοσιονομικής μνήμης, γίνονται οι εγγραφές στο βιβλιάριο συντήρησης και τίθενται οι υπογραφές του παρισταμένου εφοριακού υπαλλήλου και του υποχρέου επιτηδευματία.

Ο υπόχρεος επιτηδευματίας παραδίδει με δική του ευθύνη τις αφαιρεθείσες μνήμες μαζί με το αντίστοιχο βιβλιάριο συντήρησης και την ανάγνωση της δημοσιονομικής μνήμης, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του κάθε χρήστη (τελευταίου), μέχρι 31.3.1997.

5. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 1996

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΥΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!