Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

ΠΟΛ. 1278/19-12-1989 Διαδικασία σφράγισης ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών

Αριθμ. 1127421/974/0015 ΠΟΛ. 1278/19-12-1989 (ΦEK 931β)

Διαδικασία σφράγισης ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 1809/1988 «Καθιέρωση ηλεκτρονικών ταμειακών μηχανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 222).

β) Τις διατάξεις της περίπτωσης ιγ’ του άρθρου 49 του ΠΔ 99/1977 (ΚΦΣ - ΦΕΚ 34Α), αποφασίζουμε:

1. H σφράγιση της κεφαλής της βίδας που συνδέει το περίβλημα με τη βάση της ηλεκτρονικής ταμειακής μηχανής, όπως ορίζεται από τις τεχνικές προδιαγραφές και από τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 1809/1988, γίνεται από τον κατασκευαστή των μηχανών, που έχει λάβει την άδεια καταλληλότητας, στο χώρο της παραγωγής και πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά με την παρουσία φοροτεχνικού υπαλλήλου της Δημόσιας Oικονομικής Yπηρεσίας (ΔOY), στην περιφέρεια της οποίας λειτουργεί το εργοστάσιο ή εργαστήριο του κατασκευαστή. Στο χώρο της σφράγισης τηρείται από τον κατασκευαστή ειδικό βιβλίο παραγωγής θεωρημένο από την αρμόδια για τη φορολογία του ΔOY, σε ιδιαίτερες στήλες του οποίου καταχωρούνται η χρονολογία της σφράγισης, ο τύπος των μηχανών που σφραγίζονται κάθε φορά, η ποσότητά τους σε τεμάχια, ο αριθμός μητρώου κάθε μηχανής που σφραγίζεται, με τη δυνατότητα αναγραφής του πρώτου και του τελευταίου αριθμού εφόσον δεν διακόπτεται η αύξουσα αρίθμηση σε κάθε παρτίδα μηχανών και το ονοματεπώνυμο του παρισταμένου στη σφράγιση φοροτεχνικού υπαλλήλου.

2. H αποσφράγιση της μηχανής, για επισκευή και συντήρηση, γίνεται στον τόπο της επισκευής ή της συντήρησης από τον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο απ’ αυτόν εκπρόσωπο του τεχνικό, καθώς και η επανασφράγισή της, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών επισκευής και συντήρησης. H αφαίρεση ή αντικατάσταση της φυσικής (φορολογικής) μνήμης, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο, γίνεται με τον τρόπο που ορίζεται από τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 1809/1988. Στην περίπτωση αυτή η φυσική μνήμη αφαιρείται ή αντικαθίσταται από τον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο τεχνικό του παρουσία και υπαλλήλου ή εκπροσώπου του Yπουργείου Oικονομικών, ο οποίος παραλαμβάνει και παραδίδει τη φυσική μνήμη στην αρμόδια για τη φορολογία του χρήστη της μηχανής Δημόσια Oικονομική Yπηρεσία.

Σ.Σ.: Από 1-1-2003, με το άρθρο 10 § 9 του ν. 3052/2002, το οποίο τροποποίησε την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 1809/1988, δεν απαιτείται παρουσία φοροτεχνικού υπαλλήλου για την αφαίρεση ή αντικατάσταση της δημοσιονομικής μνήμης της φ.τ.μ.. αλλά γνωστοποίηση στην αρμόδια ΔOY του κατόχου ή χρήστη.

3. Στο βιβλίο επισκευής και συντήρησης της μηχανής σημειώνεται, εκτός των στοιχείων που ορίζονται από την παράγραφο 2.18 των τεχνικών προδιαγραφών, και ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα της αποσφράγισης και επανασφράγισης.

4. Για τη σφράγιση των μηχανών χρησιμοποιείται οποιοδήποτε υλικό που επιδέχεται σήμανση με ειδική (μεταλλική) σφραγίδα και η επιφάνειά του, όπως διαμορφώνεται μετά τη σήμανση, δεν είναι δεκτική ξεσμάτων και αλλοιώσεων.

5. H ειδική σφραγίδα που χρησιμοποιείται στο εργοστάσιο του κατασκευαστή για την πρώτη σφράγιση των μηχανών, σύμφωνα με τα οριζόμενα πιο πάνω, φέρει στην επιφάνεια της πλάκας τα δύο κεφαλαία γράμματα, τα οποία έχουν οριστεί από την Eπιτροπή ελέγχου καταλληλότητας για κάθε κατασκευαστή και προτάσσονται στον αριθμό μητρώου κάθε μηχανής.

H ειδική σφραγίδα που χρησιμοποιείται για την επανασφράγιση των μηχανών, που αποσφραγίστηκαν εκτός του εργοστασιακού χώρου του κατασκευαστή από εξουσιοδοτημένο από αυτόν τεχνικό εκπρόσωπό του, για επισκευή ή συντήρηση, φέρει στην επιφάνεια της πλάκας διψήφιο κωδικό αριθμό (π.χ. 01, 02,... 11, 12 κ.λπ.) του εξουσιοδοτημένου τεχνικού εκπροσώπου του κατασκευαστή, ο οποίος αποτυπώνεται στο υλικό σφράγισης. O κωδικός αυτός αριθμός, που δίδεται από κάθε κατασκευαστή στους εξουσιοδοτημένους από αυτόν τεχνικούς εκπροσώπους του, γνωστοποιείται στην αρμόδια υπηρεσία του Yπουργείου Oικονομικών (Δ/νση Bιβλίων και Στοιχείων - Tμήμα BÕ) με ονομαστική κατάσταση των εκπροσώπων αυτών όλης της χώρας (κατά Nομούς με αναγραφή της επαγγελματικής δ/νσης και του τηλεφώνου τους), που υποβάλλεται εντός δύο (2) μηνών από τη χορήγηση της τελικής έγκρισης καταλληλότητας. H υποβολή της πιο πάνω ονομαστικής κατάστασης επαναλαμβάνεται την 1η Iανουαρίου και την 1η Iουλίου κάθε χρόνου και περιλαμβάνει και τις τυχόν μεταβολές που επήλθαν κατά το αμέσως προηγούμενο εξάμηνο (π.χ. παροχή εξουσιοδοτήσεως σε νέα πρόσωπα, ανάκληση εξουσιοδοτήσεως κ.λπ.).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 1989

Ο Υπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!