Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΑΣ

ΠΟΛ. 1203/2-11-2012 Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΠΟΛ. 1009/4.1.2012 (ΦΕΚ 72 Β') ''Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών - Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτού''''

Δείτε την απόφαση ΠΟΛ. 1009/4-1-2012 κωδικοποιημένη όπως ισχύει.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜΑΤΑ Β' -Γ
Ταχ.Δ/νση:Καρ.Σερβίας 10
Ταχ.Κωδ.:10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:Δ. Σταθάς
Τηλέφωνο:210-3610065
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
Ταχ.Δ/νση:Πλ.Κάνιγγος
Ταχ.Κωδ.:10181 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:Εδ.Σασαρώλης
Τηλέφωνο:210-3893443

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα,2/11/2012

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3130/Β/26.11.2012

ΠΟΛ.1203

Η παρούσα απόφαση εξακολουθεί να ισχύει και μετά την έναρξη ισχύος των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ν. 4308/2014, Άρθρο 38 § 1).

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΠΟΛ. 1009/4.1.2012 (ΦΕΚ 72 Β') «Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών - Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτού»»

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των περιπτώσεων β', γ' (υποπεριπτώσεις γα', γδ', γε' και γη') και ζ' του άρθρου 38 του π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α'), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α'), όπως ισχύουν.

3. Την 1100772/1474/0015/ΠΟΛ. 1135/26.10.2005 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Κωδικοποίηση Συμπλήρωση Τεχνικών Προδιαγραφών Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και Συστημάτων Διαδικασίες χρήσης και λειτουργίας τους» (ΦΕΚ 1592 Β').

4. Τις διατάξεις του ν. 3784/2009 (ΦΕΚ 137 Α') «περί αναθεώρησης διατάξεων του ν. 703/1977 περί ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 31 αυτού.

5. Τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Φ2-1617/7.12.2010 (ΦΕΚ 1980 Β') «περί διαδικασιών και προδιαγραφών εγκατάστασης, και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών - εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων».

6. Τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΠΟΛ. 1009/4.1.2012 (ΦΕΚ 72 Β') «περί εγκατάστασης ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου εισροών - εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτού».

7. Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141 Α') «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ/19.9.2012 (ΦΕΚ 2574 Β724.9.2012) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».

9. Την αριθμ. 30376/Δ106 721/5.7.2012 (ΦΕΚ 2094 Β76.7.2012) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Αθανάσιο Σκορδά».

10. Την ανάγκη επίλυσης πρακτικών προβλημάτων που προκύπτουν από την εγκατάσταση συστημάτων εισροών - εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων, όπως αναφέρονται στο πόρισμα της επιτροπής που συστάθηκε με την Φ2-1669/27.9.2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου.

11. Ότι, από την απόφαση αυτή, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΠΟΛ. 1009/4.1.2012 (ΦΕΚ 72 Β') «Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών - Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτού» αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Έκδοση δελτίων

Από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Ελέγχου Εισροών - Εκροών εκδίδονται τα ακόλουθα δελτία, τα οποία αποτελούν ειδικά φορολογικά στοιχεία.

2.1. Δελτίο παραλαβής

Το δελτίο αυτό εκδίδεται αυτόματα μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής ποσότητας καυσίμου(ων) στις δεξαμενές του πρατηρίου.

Στο πιο πάνω δελτίο καταγράφονται για τις δεξαμενές στις οποίες πραγματοποιήθηκε παραλαβή ανά τύπο καυσίμου, τα εξής δεδομένα:

2.1.1. Οι ψηφιακοί αριθμοί μητρώου των δεξαμενών.

2.1.2. Το είδος του καυσίμου (κωδικός και περιγραφή)

2.1.3. Η ημερομηνία (ΗΗΜΜΕΕ) και η ώρα (ΩΩΛΑ)

2.1.4. Τα παρακάτω στοιχεία πριν από την παραλαβή του καυσίμου:

2.1.4.1. Το τρέχον ύψος της στάθμης εκάστης των δεξαμενών, σε mm

2.1.4.2. Ο αντίστοιχος τρέχων όγκος καυσίμου εκάστης δεξαμενής καθώς και η θερμοκρασία του καυσίμου εντός αυτής.

2.1.4.3. Ο ανηγμένος τρέχων όγκος καυσίμου εκάστης δεξαμενής στους 15°C

2.1.5. Τα παρακάτω στοιχεία κατά την παραλαβή του/των καυσίμου(ων):

2.1.5.1 Ο Α.Φ.Μ. του προμηθευτή

2.1.5.2. Το είδος, ο αριθμός, η σειρά και η ημερομηνία έκδοσης του φορολογικού παραστατικού παραλαβής

2.1.5.3. Ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος (βυτιοφόρου) μεταφοράς

2.1.5.4. Η παραλαμβανόμενη ποσότητα κάθε καυσίμου (όγκος σε λίτρα) στη θερμοκρασία φόρτωσης βάσει του παραστατικού παραλαβής

2.1.5.5. Η θερμοκρασία φόρτωσης σε βαθμούς Κελσίου και

2.1.5.6. Ο όγκος κάθε καυσίμου στους 15°C, καθώς και

2.1.5.7. Η πυκνότητα του εκάστου καυσίμου στους 15° C, όπως αυτά αναγράφονται στο παραστατικό παραλαβής.

2.1.6. Τα παρακάτω στοιχεία μετά την παραλαβή του/των καυσίμου(ων):

2.1.6.1. το τρέχον ύψος της στάθμης εκάστης των δεξαμενών σε mm, μετά την παρέλευση του εκάστοτε απαιτούμενου χρόνου ηρεμίας

2.1.6.2. ο αντίστοιχος όγκος καυσίμου (στην τρέχουσα θερμοκρασία) εκάστης δεξαμενής καθώς και η θερμοκρασία καυσίμου εντός αυτής

2.1.6.3. ο ανηγμένος τρέχον όγκος καυσίμου εκάστης δεξαμενής στους 15°C

2.1.7. Η συνολικώς παραληφθείσα ποσότητα ((άθροισμα των) 2.1.6.2 - (άθροισμα των) 2.1.4.2) στην τρέχουσα θερμοκρασία

2.1.8. Η συνολικώς παραληφθείσα ποσότητα ((άθροισμα των) 2.1.6.3 - (άθροισμα των) 2.1.4.3.) στους 15°C

2.1.9. Η διαφορά ποσοτήτων ανά είδος καυσίμου μεταξύ συστήματος εισροών και παραστατικού παραλαβής στους 15°C (2.1.8 - 2.1.5.6)

Όλα τα ανωτέρω δεδομένα καταγράφονται αυτόματα από το σύστημα, εκτός από τις περιπτώσεις 2.1.5.1, 2.1.5.2, 2.1.5.3, 2.1.5.4, 2.1.5.5 2.1.5.6 και 2.1.5.7, τα οποία εισάγονται στο σύστημα μέσω κατάλληλου χειρισμού.

Σε περίπτωση βλάβης του συστήματος κατά την έκδοση του ανωτέρω δελτίου, οι σχετικές εισαγωγές στοιχείων θα γίνονται μέσω κατάλληλου χειρισμού και το σύστημα θα ενημερώνεται σχετικά μετά την επαναφορά του σε λειτουργία.

2.2. Δελτίο Ισοζυγίου Ημέρας

Στο δελτίο αυτό, που εκδίδεται αυτόματα από το σύστημα εφ'άπαξ έως τις 24.00, καταγράφονται τα πιο κάτω δεδομένα:

2.2.1. Η ημερομηνία και η ώρα λήψης της αναφοράς

2.2.2 Η ημερομηνία, η ώρα έναρξης και η ώρα λήξης της χρονικής περιόδου για την οποία εκδίδεται το ισοζύγιο

2.2.3. Τα παρακάτω στοιχεία ανά τύπο καυσίμου για το σύνολο των δεξαμενών του καυσίμου αυτού:

2.2.3.1. Τα στοιχεία των αντίστοιχων δεξαμενών (α/α, αριθμός μητρώου, χωρητικότητα κ.λπ.)

2.2.3.2. Ο όγκος του καυσίμου κατά την έναρξη της περιόδου και η αντίστοιχη θερμοκρασία

2.2.3.3. Ο ανωτέρω όγκος ανηγμένος στους 15°C

2.2.3.4. Ο όγκος του καυσίμου κατά το πέρας της περιόδου και η αντίστοιχη θερμοκρασία

2.2.3.5. Ο ανωτέρω όγκος ανηγμένος στους 15°C

2.2.3.6. Οι μεταβολές όγκων στις δεξαμενές, ως εξής :

α1) Ο όγκος των παραλαβών κατά την εν λόγω περίοδο με βάση τις ενδείξεις του συστήματος εισροών στην τρέχουσα θερμοκρασία (άθροισμα των 2.1.7)

α2) Ο όγκος των επί πλέον μεταβολών (επιστροφές από τα δελτία λιτρομέτρησης + επιστροφές από τα δελτία επιστροφών - εκροές από τα δελτία εξαγωγής) καθώς και

β1) Ο όγκος των παραλαβών στους 15°C (άθροισμα των 2.1.8) β2) Ο όγκος των επί πλέον μεταβολών στους 15°C (επιστροφές από τα δελτία λιτρομέτρησης + επιστροφές από τα δελτία επιστροφών - εκροές από τα δελτία εξαγωγής)

2.2.3.7.Ο όγκος των εισροών (παραλαβών) κατά την εν λόγω περίοδο με βάση το παραστατικό παραλαβής στη θερμοκρασία φόρτωσης (άθροισμα των 2.1.5.4)

2.2.3.8.Ο όγκος των εισροών (παραλαβών) κατά την εν λόγω περίοδο με βάση το παραστατικό παραλαβής στους 15°C (άθροισμα των 2.1.5.6)

2.2.3.9. Διαφορές παραλαβών μεταξύ καταγραφών του συστήματος και παραστατικών αγοράς στη τρέχουσα θερμοκρασία (2.2.3.6.α1 - 2.2.3.7) και στους 15°C (2.2.3.6.β1 -2.2.3.8)

2.2.3.10. Ημερήσια κίνηση δεξαμενών ως εξής:

Α. Με βάση τις ενδείξεις του συστήματος στην τρέχουσα θερμοκρασία (2.2.3.2. + 2.2.3.6.α1 + 2.2.3.6.α2 - 2.2.3.4.)

Β. Το παραπάνω με αναγωγή στους 15°C (2.2.3.3. + 2.2.3.6.β1 + 2.2.3.6. β2 - 2.2.3.5.)

2.2.4. Τα παρακάτω στοιχεία ανά αντλία:

2.2.4.1. Ο α/α της αντλίας, το είδος καυσίμου, ο α/α και ο αριθμός μητρώου των αντίστοιχων δεξαμενών άντλησης

2.2.4.2.Η ένδειξη του ολικού αθροιστή κατά την έναρξη της περιόδου

2.2.4.3. Η ένδειξη του ολικού αθροιστή κατά το πέρας της περιόδου

2.2.4.4. Ο όγκος των ημερήσιων κινήσεων κατά την εν λόγω περίοδο, με βάση τις αποδείξεις εσόδου και τα δελτία λιτρομέτρησης.

α. ανά αντλία, σύνολο ποσοτήτων πώλησης (άθροιση διακριτών κινήσεων που καταγράφησαν και εκδόθηκε απόδειξη εσόδου), β. για σύνολο αντλιών με κοινό καύσιμο, ως εξής: [(άθροισμα των αντίστοιχων) 2.2.4.4.α ]

γ. ο ανωτέρω όγκος (2.2.4.4.β) ανηγμένος στους 15°C

δ. ανά αντλία, σύνολο ποσοτήτων λιτρομέτρησης (άθροιση διακριτών κινήσεων που καταγράφησαν και εκδόθηκε δελτίο λιτρομέτρησης)

ε. για σύνολο αντλιών με κοινό καύσιμο, ως εξής: [(άθροισμα των αντίστοιχων) 2.2.4.4.γ ]

στ. ο ανωτέρω όγκος (2.2.4.4.ε) ανηγμένος στους 15°C Οι αναγωγές των εκροών για κάθε μεμονωμένη εκροή, γίνονται με βάση την αντίστοιχη θερμοκρασία της δεξαμενής κατά την εκροή αυτή.

2.2.4.5. Ο όγκος των ημερήσιων κινήσεων κατά την εν λόγω περίοδο, με βάση τους ολικούς αθροιστές των αντλιών, α. ανά αντλία (2.2.4.3 - 2.2.4.2).

β. για σύνολο αντλιών με κοινό καύσιμο, ως εξής: [(άθροισμα των αντίστοιχων) 2.2.4.5.α ]

γ. ο ανωτέρω όγκος (2.2.4.5.β) ανηγμένος στους 15°C

2.2.4.6. Διαφορά ημερήσιων κινήσεων κατά την εν λόγω περίοδο

α. στη τρέχουσα θερμοκρασία (2.2.4.5 β - 2.2.4.4.β - 2.2.4.4.ε) β. με αναγωγή στους 15°C (2.2.4.5 γ - 2.2.4.4.γ - 2.2.4.4.στ)

2.2.5. Οι αποκλίσεις ανά είδος καυσίμου ως εξής:

2.2.5.1. Απόκλιση εισροών-εκροών ημέρας (2.2.3.10.Α - 2.2.4.4.β - 2.2.4.4.ε)

2.2.5.2. Η παραπάνω απόκλιση (2.2.5.1) με αναγωγή στους 15°C (2.2.3.10.Β - 2.2.4.4.γ - 2.2.4.4.στ)

2.2.5.3. Η απόκλιση εισροών-εκροών ημέρας εκφρασμένη ως ποσοστό (2.2.5.1 / 2.2.3.10.Α.)*100 (%)

2.2.5.4. Η απόκλιση εισροών-εκροών ημέρας με αναγωγή στους 15°C εκφρασμένη ως ποσοστό (2.2.5.2 / 2.2.3.10.Β.)*100 (%)

2.3. Δελτίο Λιτρομέτρησης

Το δελτίο αυτό εκδίδεται σύμφωνα με την περίπτωση στ' της παραγράφου 2 του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. Φ2-1617/7.12.2010 (ΦΕΚ 1980 Β') σε κάθε περίπτωση εξαγωγής και επανεισαγωγής καυσίμου για λιτρομέτρηση.

Στο πιο πάνω δελτίο αναγράφονται:

2.3.1. Η ημερομηνία και η ώρα έκδοσης του δελτίου

2.3.2. Το είδος του καυσίμου (κωδικός και περιγραφή)

2.3.3. Ο α/α της αντλίας

2.3.4. Ο α/α και ο αριθμός μητρώου της δεξαμενής

2.3.5. Ο όγκος λιτρομέτρησης (τρέχων και στους 15°C), όπως προκύπτει από τις εξαγωγές των αντλιών που λιτρομερούνται. Για τις ανωτέρω λιτρομετρήσεις δεν απαιτείται η έκδοση άλλου παραστατικού.

Στις περιπτώσεις που δεν ακολουθείται η ανωτέρω διαδικασία και εκδίδεται, εκ παραδρομής, απόδειξη εσόδου, για την επανεισαγωγή καυσίμου από λιτρομέτρηση εκδίδεται απόδειξη επιστροφής, στην οποία αναγράφεται ο α/α της αρχικής απόδειξης εσόδου.

2.4. Δελτίο επιστροφής

Το δελτίο αυτό εκδίδεται αυτόματα μετά την ολοκλήρωση της επιστροφής ποσότητας καυσίμου (π.χ. από βυτίο διανομής) στις δεξαμενές του πρατηρίου.

Στο πιο πάνω δελτίο καταγράφονται για τις δεξαμενές στις οποίες πραγματοποιήθηκε επιστροφή τα εξής δεδομένα:

2.4.1. Τα στοιχεία των αντίστοιχων δεξαμενών (α/α και αριθμός μητρώου)

2.4.2. Το είδος του καυσίμου (κωδικός και περιγραφή)

2.4.3. Η ημερομηνία (ΗΗΜΜΕΕ) και η ώρα (ΩΩΛΑ)

2.4.4. Τα παρακάτω στοιχεία πριν από την παραλαβή του καυσίμου:

2.4.4.1. Το τρέχον ύψος της στάθμης της δεξαμενής σε mm

2.4.4.2. Ο αντίστοιχος τρέχων όγκος καυσίμου στη δεξαμενή καθώς και η θερμοκρασία του καυσίμου εντός της δεξαμενής

2.4.4.3. Ο ανηγμένος τρέχων όγκος καυσίμου της δεξαμενής στους 15°C

2.4.5. Τα παρακάτω στοιχεία κατά την παραλαβή του καυσίμου:

2.4.5.1. Το είδος, ο αριθμός, η σειρά και η ημερομηνία έκδοσης του φορολογικού παραστατικού επιστροφής (π.χ. το αρχικό Σ.Δ.Α.)

2.4.5.2. Η παραλαμβανόμενη ποσότητα του καυσίμου (όγκος σε λίτρα) που υπολογίζεται βάσει του αρχικού παραστατικού διακίνησης (π.χ. του Σ.Δ.Α.) που εκδόθηκε κατά την εξαγωγή αφαιρουμένων των ποσοτήτων των παραστατικών των επιμέρους παραδόσεων

2.4.6. Τα παρακάτω στοιχεία μετά την παραλαβή του καυσίμου:

2.4.6.1. το τρέχον ύψος της στάθμης της δεξαμενής σε mm, μετά την παρέλευση του προβλεπόμενου χρόνου ηρεμίας

2.4.6.2. ο αντίστοιχος όγκος καυσίμου (στην τρέχουσα θερμοκρασία) στη δεξαμενή καθώς και η θερμοκρασία καυσίμου εντός αυτής

2.4.6.3. ο ανηγμένος τρέχον όγκος καυσίμου της δεξαμενής στους 15°C

2.4.7. Η συνολικώς επιστραφείσα ποσότητα (2.4.6.2 -2.4.4.2) στην τρέχουσα θερμοκρασία

2.4.8. Η συνολικώς επιστραφείσα ποσότητα (2.4.6.3 - 2.4.4.3.) στους 15°C

2.4.9. Η διαφορά ποσοτήτων μεταξύ συστήματος εισροών και υπολογιζόμενου όγκου επιστροφής βάσει παραστατικών (2.4.7 - 2.4.5.2)

Όλα τα ανωτέρω δεδομένα καταγράφονται αυτόματα από το σύστημα, εκτός από τις περιπτώσεις 2.4.5.1 και 2.4.5.2, τα οποία εισάγονται στο σύστημα μέσω κατάλληλου χειρισμού.

Σε περίπτωση βλάβης του συστήματος κατά την έκδοση του ανωτέρω δελτίου, οι σχετικές εισαγωγές στοιχείων θα γίνονται μέσω κατάλληλου χειρισμού και το σύστημα θα ενημερώνεται σχετικά μετά την επαναφορά του σε λειτουργία.

2.5. Δελτίο εξαγωγής

Το δελτίο αυτό εκδίδεται αυτόματα μετά την ολοκλήρωση της εξαγωγής ποσότητας καυσίμου, εκτός αντλιών, απευθείας από τις δεξαμενές (π.χ. λόγω ανάμειξης καυσίμου) του πρατηρίου.

Στο πιο πάνω δελτίο καταγράφονται για τις δεξαμενές στις οποίες πραγματοποιήθηκε εξαγωγή τα εξής δεδομένα:

2.4.1. Τα στοιχεία των αντίστοιχων δεξαμενών (α/α και αριθμός μητρώου)

2.4.2. Το είδος του καυσίμου εκάστης δεξαμενής (κωδικός και περιγραφή)

2.4.3. Η ημερομηνία (ΗΗΜΜΕΕ) και η ώρα (ΩΩΛΑ)

2.4.4. Τα παρακάτω στοιχεία πριν από την εξαγωγή του καυσίμου:

2.4.4.1. Το τρέχον ύψος της στάθμης της δεξαμενής σε mm

2.4.4.2. Ο αντίστοιχος τρέχων όγκος καυσίμου στη δεξαμενή καθώς και η θερμοκρασία του καυσίμου εντός της δεξαμενής

2.4.4.3. Ο ανηγμένος τρέχων όγκος καυσίμου της δεξαμενής στους 15°C

2.4.5. Τα παρακάτω στοιχεία μετά την εξαγωγή του καυσίμου:

2.4.5.1. το τρέχον ύψος της στάθμης της δεξαμενής σε mm, μετά την παρέλευση του προβλεπόμενου χρόνου ηρεμίας

2.4.5.2. ο αντίστοιχος όγκος καυσίμου (στην τρέχουσα θερμοκρασία) στη δεξαμενή καθώς και η θερμοκρασία καυσίμου εντός αυτής

2.4.5.3. ο ανηγμένος τρέχον όγκος καυσίμου της δεξαμενής στους 15°C

2.4.6. Η συνολικώς εξαχθείσα ποσότητα (2.4.5.2 - 2.4.4.2) στην τρέχουσα θερμοκρασία

2.4.7. Η συνολικώς εξαχθείσα ποσότητα (2.4.5.3 - 2.4.4.3.) στους 15°C

Σε περίπτωση βλάβης του συστήματος κατά την έκδοση του ανωτέρω δελτίου, οι σχετικές εισαγωγές στοιχείων θα γίνονται μέσω κατάλληλου χειρισμού και το σύστημα θα ενημερώνεται σχετικά μετά την επαναφορά του σε λειτουργία.

3. Απόδειξη εσόδου

3.1. Η απόδειξη αυτή, που αποτελεί ομοίως ειδικό φορολογικό στοιχείο, εκδίδεται αυτόματα από το σύστημα, με την ολοκλήρωση της παράδοσης του καυσίμου από κάθε αντλία, μέσω εκτυπωτικού μηχανισμού που βρίσκεται σε πρόσφορη και ορατή θέση για άμεση λήψη από τον πελάτη.

Στην πιο πάνω απόδειξη αναγράφονται: α) Τα στοιχεία του εκδότη, β) Ο α/α της αντλίας, γ) Το είδος του καυσίμου,

δ) Η ημερομηνία (ΗΗΜΜΕΕ) και η ώρα έκδοσής του (ΩΩΛΑ), ε) Ο όγκος (ποσότητα) του καυσίμου, στ) Η τιμή μονάδας (με Φ.Π.Α.), ζ) Ο συντελεστής Φ.Π.Α., η) Η συνολική αξία.

3.2. Στην περίπτωση που εφοδιάζονται με καύσιμα (βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης) οχήματα επιτηδευματιών, στις εγκαταστάσεις πρατηρίων, δεν απαιτείται η έκδοση ιδιαίτερου δελτίου αποστολής - τιμολογίου πώλησης, εφόσον στην ανωτέρω απόδειξη εκτυπώνεται και ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος του αντισυμβαλλόμενου πελάτη - επιτηδευματία. Ειδικά, στην περίπτωση αυτή, όταν η αξία της συναλλαγής, προ Φ.Π.Α., υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ απαιτείται και η αναγραφή του Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου πελάτη - επιτηδευματία.

Τα στοιχεία του πελάτη που αναφέρονται ανωτέρω (αριθμός κυκλοφορίας οχήματος, Α.Φ.Μ. αντισυμβαλλόμενου πελάτη - επιτηδευματία) καταχωρούνται πριν την έναρξη της παράδοσης του καυσίμου, μέσω του διασυνδεδεμένου με την Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. ηλεκτρονικού υπολογιστή.

3.3. Για τις πωλήσεις καυσίμων προς επιτηδευματίες, στις εγκαταστάσεις πρατηρίων, οι οποίες δεν καλύπτονται από την προηγούμενη περίπτωση (π.χ. πωλήσεις καυσίμων σε δοχεία σε επιτηδευματίες κ.λπ.) ισχύουν αναλόγως τα αναφερόμενα στην περίπτωση αυτή, εφόσον στη σχετική απόδειξη αναγράφεται, σε κάθε περίπτωση, και ο Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου πελάτη - επιτηδευματία και τα καύσιμα κατά τη διακίνησή τους συνοδεύονται από τη σχετική απόδειξη εσόδου.

3.4. Για τις επαναλαμβανόμενες χονδρικές πωλήσεις καυσίμων παρέχεται η δυνατότητα μη έκδοσης δελτίου αποστολής και τιμολογίου πώλησης, με τις εξής προϋποθέσεις:

α) η εκδιδόμενη αυτόματα απόδειξη παραδίδεται στον αντισυμβαλλόμενο και

β) συντάσσεται από τον πωλητή η διπλότυπη αθεώρητη κατάσταση, η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. και ένα αντίτυπο της κατάστασης αυτής παραδίδεται στον αγοραστή - επιτηδευματία στο τέλος της περιόδου που αφορούν οι πωλήσεις, η κατάσταση αυτή αποτελεί δικαιολογητικό εγγραφής στα βιβλία του αγοραστή - επιτηδευματία.

3.5. Για τις πωλήσεις επί πιστώσει καυσίμων, που διενεργούνται από τους τηρούντες βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. πρατηριούχους, θα εκδίδονται οι σχετικές αποδείξεις με την ένδειξη «επί πιστώσει».

3.6. Εφόσον δεν ακολουθείται η διαδικασία που αναφέρεται στις ως άνω περιπτώσεις 3.2, 3.3, 3.4 και 3.5 στα σχετικά Τιμολόγια - Δελτία αποστολής ή Τιμολόγια, κατά περίπτωση, θα αναγράφεται η φράση «Εκδόθηκε σε αντικατάσταση των αριθμ. αποδείξεων εσόδου» οι οποίες θα παραδίδονται στον αντισυμβαλλόμενο μαζί με το πρωτότυπο του Τιμολογίου - Δελτίου αποστολής ή Τιμολογίου, ο οποίος υποχρεούται να τις διαφυλάσσει βάσει των διατάξεων του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ..

Επίσης, οι πρατηριούχοι που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας και πωλούν «επί πιστώσει» σε ιδιώτες, όταν δεν ακολουθείται η διαδικασία που αναφέρεται στην ως άνω περίπτωση 3.5, εκδίδουν λογιστικό σημείωμα στο οποίο αναγράφουν ότι «Η αριθμ απόδειξη εσόδου εκδόθηκε επί πιστώσει», ενώ παράλληλα αναγράφεται επ’ αυτού το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του πελάτη. Το λογιστικό σημείωμα με την απόδειξη εσόδου αποτελούν δικαιολογητικό εγγραφής στα βιβλία για τις επί πιστώσει πωλήσεις προς ιδιώτες.

3.7. Σε περίπτωση πώλησης πετρελαίου θέρμανσης μέσω αντλιών, που διακινείται και παραδίδεται εκτός εγκαταστάσεων των πρατηρίων, εκδίδεται δελτίο αποστολής στο οποίο αναγράφεται, εκτός των άλλων, και ο αύξων αριθμός της αυτόματα εκδιδόμενης απόδειξης εσόδου, η οποία παραμένει στον πωλητή και επισυνάπτεται στο στέλεχος του αντίστοιχου δελτίου αποστολής.

3.8. Σε περίπτωση έκπτωσης εκ των υστέρων σε πελάτες - επιτηδευματίες, κατόπιν σχετικής συμφωνίας, εκδίδεται από τον πωλητή πιστωτικό τιμολόγιο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ., στο οποίο αναγράφονται οι αύξοντες αριθμοί των σχετικών αποδείξεων εσόδου ή της κατάστασης επαναλαμβανομένων πωλήσεων, κατά περίπτωση.

4. Σήμανση με φορολογικό μηχανισμό

Τα δελτία και οι αποδείξεις που αναφέρονται ανωτέρω εκδίδονται μηχανογραφικά και το περιεχόμενό τους διασφαλίζεται με τη χρήση εγκεκριμένου μοντέλου μηχανισμού σήμανσης (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α') και της Α.Υ.Ο.Ο. 1100772/1474/0015/ΠΟΛ. 1135/26.10.2005 (ΦΕΚ1592 Β').

Το δελτίο που αναφέρεται στην παράγραφο 2.2. της παρούσας (ισοζύγιο ημέρας) τυπώνεται μέχρι το τέλος της επόμενης εργάσιμης ημέρας, ενώ τα δελτία που αναφέρονται στις παραγράφους 2.1., 2.3., 2.4. και 2.5. της παρούσας (δελτίο παραλαβής, δελτίο λιτρομέτρησης, δελτίο επιστροφής και δελτίο εξαγωγής) μπορεί να μην εκτυπώνονται και να διαφυλάσσονται σε ηλεκτρονική μορφή, με την προϋπόθεση ότι, εκτυπώνονται και επιδεικνύονται άμεσα όταν απαιτηθεί από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Η αδυναμία αναπαραγωγής αντιγράφων λογίζεται ως μη διαφύλαξη των σχετικών φορολογικών στοιχείων.

Τα δελτία των παραγράφων 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 και 2.5 εντάσσονται στο πεδίο των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 10 της ΚΥΑ Φ.2-1617/7.12.10 των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας & Υποδομών, Μεταφορών και δικτύων, υποκείμενα ομοίως στην υποχρέωση δυνατότητας ηλεκτρονικής μετάδοσής τους.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!