Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Φ2-1871/22-8-2013 Κατηγοριοποίηση παραβάσεων - καθορισμός διαδικασίας επιβολής διοικητικών κυρώσεων για παραβάσεις των διατάξεων που αφορούν στα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων.

Αριθ. Φ2-1871
ΦΕΚ Β 2173/2-9-2013

Κατηγοριοποίηση παραβάσεων - καθορισμός διαδικασίας επιβολής διοικητικών κυρώσεων για παραβάσεις των διατάξεων που αφορούν στα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων.

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Π.Δ. 63/05 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α' 98).

2. Το Ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 230), όπως τροπο-ποιήθηκε με το άρθρο 31 παρ. 7 του Ν. 3784/2009 «Αναθεώρηση του Ν. 703/77 περί ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 137), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 320 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α' 86), και όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 42 του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α' 120).

3. Της αριθ. Φ2-1617/7.12.2010 (ΦΕΚ 1980/Β'/2010) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και

Ναυτιλίας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Φ2-2022/14.11.2012 (ΦΕΚ 3017/Β'/2012) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

4. Την αριθ. ΠΟΛ 1009/2012 (ΦΕΚ 72/Β'/2012) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών-Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτού», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. ΠΟΛ. 1203/2012 (ΦΕΚ 3130/Β'/2012) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

5. Το Π.Δ. 118/2006, περί «όρων και προϋποθέσεων εγκατάστασης και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και πρατηρίων υγρών καυσίμων» (ΦΕΚ Α' 46).

6. Το Π.Δ. 397/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Α' 185).

7. Το Π.Δ. 85/2012, άρθρο 1 «Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ 141/Α'/2012), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α'/2013).

8. Το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153/Α'/2013).

9. Τη με αριθ. 27858/ΔΙΟΕ/546 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Αθανάσιο Σκορδά» (ΦΕΚ 1653/Β'/2013).

10. Τη με αριθ. 329/04-07-13 (Β' 1655) απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχαήλ Παπαδό-πουλου» όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση με Αρ. Πρωτ. 1208/12-07-13 (Β' 1718).

11. Τη με αριθ. Πρωτ. Δ6Α 1162153 ΕΞ 2012/21.11.2012 απόφαση του υπουργού Οικονομικών για τη σύσταση

Ομάδας Εργασίας «με αποκλειστικό έργο τη σύνταξη των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων που απαιτούνται για την πλήρη εφαρμογή των προβλεπόμενων στο άρθρο 320 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α' 86), σχετικά με την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου στα καύσιμα».

12. Την ανάγκη ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας της υποχρέωσης εγκατάστασης ολοκληρωμένων συστημάτων εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων, με την πρόβλεψη ειδικών κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις που την αφορούν, προκειμένου να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση του ελέγχου της διακίνησης των καυσίμων σε όλα τα στάδια.

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Αρμόδιες Υπηρεσίες για τον έλεγχο προς διαπίστωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 31 παρ. 7 του Ν.3784/2009 (ΦΕΚ 137 Α'), που τροποποίησε το Ν. 3054/2002, όπως και των σχετικών Κ.Υ.Α. Φ2-1617/2010 (ΦΕΚ 1980 Β'), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. Φ2-2022 /2012 (ΦΕΚ 3017 Β'), και ΠΟΛ 1009/2012 (ΦΕΚ 72 Β'), όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ 1203 (ΦΕΚ 3130 Β'),είναι, ανάλογα με τις κατά νόμο προβλεπόμενες αρμοδιό-τητές τους:

α) Οι ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

β) Οι ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

γ) Οι ελεγκτικές υπηρεσίες των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ανάπτυξης της Χώρας.

δ) Οι ελεγκτικές υπηρεσίες των Περιφερειακών Διευθύνσεων Μεταφορών της Χώρας.

ε) Οι Ελεγκτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

στ) Οι Ελεγκτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Δημοσίας Τάξεως, για υποβοήθηση του έργου των αρμόδιων ελεγκτικών Αρχών.

ζ) Οι ελεγκτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

η) Οι ελεγκτικές Υπηρεσίες του λιμενικού σώματος.

Άρθρο 2

1α. Ως εγκατάσταση του συστήματος εισροών-εκροών νοείται η περατωμένη εγκατάσταση αυτού, εντός του χρονοδιαγράμματος που προβλέπεται με την ΠΟΛ. 1009/2012, (ΦΕΚ 72/Β'/2012) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθ. ΠΟΛ. 1203/2012 (ΦΕΚ 3130/ Β'/2012) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και ισχύει η οποία συνοδεύεται από την τροποποίηση της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου υγρών καυσίμων, που την περιλαμβάνει.

1β. Σε περίπτωση μη εγκατάστασης του συστήματος σύμφωνα με τους παραπάνω όρους, αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία του πρατηρίου, μέχρι την πλήρη συμμόρφωσή του εκμεταλλευτή πρατηρίου υγρών καυσίμων.

1γ. Εάν εκμεταλλευτής κατά του οποίου έχει επιβληθεί αναστολή της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου λόγω μη εγκατάστασης και αποπεράτωσης του συστήματος εισροών εκροών, εντοπιστεί να το λειτουργεί, του αφαι-ρείται η άδεια λειτουργίας του πρατηρίου μέχρι την έκδοση νέας άδειας λειτουργίας του πρατηρίου που να περιλαμβάνει τον εν λόγω σύστημα.

2α. Στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο επί του πρατηρίου διαπιστωθεί, ότι τα στοιχεία της ταυτότητας ή ο μοναδικός αριθμός ταυτότητας της κάθε δεξαμενής που βρίσκεται επικολλημένος σε αυτήν με ευθύνη του εκμεταλλευτή πρατηρίου υγρών καυσίμων, δεν ταυτίζονται με αυτά που έχουν καταχωρηθεί στο μητρώο δεξαμενών ή στην άδεια λειτουργίας του πρατηρίου ή στο φάκελο εγκατάστασης που έχει κατατεθεί στην αρμόδια αρχή, κατά παράβαση του άρθρου 5, παραγράφων 9 και 10 της Κ.Υ.Α. Φ2-1617/2010, όπως ισχύει, επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή πρατηρίου υγρών καυσίμων πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

2β. Στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία του ογκομετρικού πίνακα της κάθε δεξαμενής, που χρησιμοποιούνται στο λογισμικό δεν ταυτίζονται με αυτά που έχουν καταχωρηθεί στο μητρώο δεξαμενών ή στα εγκεκριμένα στην άδεια λειτουργίας του πρατηρίου ή στο φάκελο εγκατάστασης που έχει κατατεθεί στην αρμόδια αρχή, ή ότι χρησιμοποιείται ένας κωδικοποιημένος αρ. ταυτότητας από μια δεξαμενή σε κάποια άλλη, κατά παράβαση του άρθρου 5, παραγράφων 9 και 10 της Κ.Υ.Α. Φ2-1617/2010, όπως ισχύει, επιβάλλεται στον εγκαταστάτη πρόστιμο ύψους δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ.

2γ. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμου, έχουν περιληφθεί στο εγκατεστημένο σύστημα εισροών εκροών και δε συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του άρθρου 5, παρ. 9 και 10 της Κ.Υ.Α. Φ2-1617/2010, όπως ισχύει, επιβάλλεται πρόστιμο στον εκμεταλλευτή πρατηρίου υγρών καυσίμων, ύψους τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000 €) και αναστολή της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου για ένα έτος. Στους καθ’ υποτροπή παραβάτες πέραν του διοικητικού προστίμου, αφαιρείται η άδεια λειτουργίας του πρατηρίου.

3α. Οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις των παρ. 1 έως και 7 του Άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. Φ2-1617/2010 (1980 Β') όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. Φ2-2022 /2012 (3017 Β), πρέπει να ικανοποιούνται πλήρως, ώστε να αποκλείεται οποιαδήποτε παρέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό και να προστατεύεται το σύστημα από πιθανή αλλοίωση κρίσιμων μετρολογικών και λογιστικών δεδομένων.

3β. Ο εγκαταστάτης για οποιαδήποτε πλημμέλεια στην πλήρωση των προϋποθέσεων του προηγουμένου εδαφίου, πέρα των προβλεπόμενων ποινικών κυρώσεων τιμωρείται σωρευτικά με διοικητικό πρόστιμο ως ακολούθως:

Παράβαση διατάξεων άρθρου 6 Διοικητικό Πρόστιμο (Ευρώ)
§1. πλημμελής προσδιορισμός και τεκμηρίωση των τρόπων προστασίας του συστήματος ή της εφαρμογής αυτών κατά την εγκατάσταση. 5.000/ εκτροπή
Άρθρο 8,§3 Ψευδής Δήλωση για ήδη εγκαταστημένα συστήματα εισροών εκροών σε πρατήριο. 5.000€
Άρθρο 8,§3 Ψευδής Δήλωση για προστασία από εκρήξιμες ατμόσφαιρες σύμφωνα με τις σχετικές Αποφάσεις. 25.000€
§2. Σφράγιση με σφραγίδα άλλη από την κατατεθειμένη στην Αρμόδια Αρχή. 2.500/ σφραγίδα
§3i. Πλημμελής λήψη μέτρων για τον έλεγχο και ταυτοποίηση του λογισμικού (αρ. Έκδοσης, σειριακός αριθμός άδειας χρήσης, checksum, CRC64). 5.000
§3ii. Πλημμελής λήψη μέτρων προστασίας των ευαίσθητων δεδομένων του συστήματος (δεδομένα ογκομέτρησης δεξαμενής, δεδομένα αναγωγής της θερμοκρασίας, δεδομένα πυκνότητας των ειδών των καυσίμων κ.λπ.). 5.000
§4. Πλημμελής προστασία των δεδομένων πινάκων αναγωγής στους 15oC καθώς και του λογισμικού αναγωγής . 5.000
§5. Πλημμελής καταγραφή στα αρχεία/ βάση δεδομένων του συστήματος των αλλαγών στο λογισμικό του συστήματος. 5.000
§6. Πλημμελής διατήρηση αναλυτικού ημερολογίου αναβαθμίσεων του λογισμικού ή αναβάθμιση μη δηλωθείσα. 5.000
§7. Παραποίηση των δεδομένων των δύο προηγούμενων υποπαραγράφων 5 και 6, και σωρευτικά ή διαζευκτικά η μη σήμανσή τους από φορολογικό μηχανισμό και σωρευτικά ή διαζευκτικά η μη αποστολή τους. 25.000
§8. Μη γνωστοποίηση νέων ή ψευδής δήλωση νέων εκδόσεων λογισμικού στην αρμόδια αρχή. 25.000
§9. Ψευδής Δήλωση ότι το λογισμικό πληροί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. 25.000

3γ. Για μη εξουσιοδοτημένη επέμβαση, τροποποίηση ή αλλοίωση, οποιοσδήποτε μορφής, σε μέρη (υλικά, κατασκευαστικά, μεταφοράς πληροφοριών, συνδέσεων, διεπαφών, λογισμικού, κλπ.) ή αλλοίωση των παραγόμε-νων στοιχείων του συστήματος, που φυλάσσονται στον χώρο του πρατηρίου ή/και αποστέλλονται στη βάση δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ., από τον εκμεταλλευτή πρατηρίου υγρών καυσίμων, πέρα των ποινικών κυρώσεων επιβάλλεται σε αυτόν πρόστιμο 150.000€ και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας.

4α. Όσοι εκ των εγκαταστατών, σύμφωνα με τον ορισμό του Άρθρου 8 της ΚΥΑ Φ2-1617/10 όπως τροποποιήθηκε από τη ΚΥΑ Φ2-2022/12 και ισχύει, στις δηλώσεις που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του ιδίου Άρθρου και στις παρ. 8 και 9 του Άρθρου 6, υποβάλουν ψευδή στοιχεία, τιμωρούνται ως ακολούθως:

Παραβάσεις διατάξεων άρθρου 8 Διοικητικό Πρόστιμο (σε Ευρώ)
Άρθρο 8,§1 Μη υποβολή στοιχείων εταιρείας εγκατάστασης στην αρμόδια αρχή πριν την εγκατάσταση 1.000 €
Άρθρο 8,§2 Ψευδής Δήλωση 10.000 €
Άρθρο 8,§2 Ψευδές ισοζύγιο μηνός 5.000 €
Άρθρο 8,§3 Ψευδής Δήλωση για ήδη εγκαταστημένα συστήματα εισροών εκροών σε πρατήριο. 5.000 €
Άρθρο 8,§3 Ψευδής Δήλωση για προστασία από εκρήξιμες ατμόσφαιρες σύμφωνα με τις σχετικές Αποφάσεις. 25.000 €

4β. Η μη τήρηση των απαιτήσεων του Άρθρου 2 της ΚΥΑ Φ2-1617/10, όπως ισχύει, επιφέρει πρόστιμο στον εγκαταστάτη του συστήματος ύψους 50.000 € και ταυτόχρονα αναστέλλεται η άδεια λειτουργίας του πρατηρίου μέχρι την πλήρη συμμόρφωση.

4γ. Η μη τήρηση όσων προβλέπονται στο άρθρο 9 της ΚΥΑ Φ2-1617/10, όπως ισχύει, επισύρει διοικητικό πρόστιμο στον εκμεταλλευτή πρατηρίου υγρών καυσίμων, ύψους 1.000€ ανά επηρεαζόμενη αντλία και ανά ημέρα παράνομης λειτουργίας και κατ’ ελάχιστο πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.

5. Στις περιπτώσεις πρατηριούχων που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι λειτουργούν/διακινούν/εμπορεύονται καύσιμο, μέσω αντλιών ή δεξαμενών που δεν έχουν πε-ριληφθεί στο εγκατεστημένο σύστημα εισροών εκροών, πέραν των προβλεπόμενων ποινικών κυρώσεων, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 100.000 € και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου.

Άρθρο 3

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την επομένη της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Αυγούστου 2013

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!