Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ν. 2960/2001

Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας (Ν. 2960/2001)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 2960 

ΦΕΚ Α 265/22.11.2001

Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΠΕΔIΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΤΙΚΑ
ΤΜΗΜΑ Α'
ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΤΜΗΜΑ Β'
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΕΙΣΟΔΟΣ -ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ -ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟ -ΔΑΣΜΟΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΟΦΕΙΛΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

ΤΜΗΜΑ Α'
ΣΥΝΗΘΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Β'
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΤΜΗΜΑ Γ'

ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ -ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ -ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ Δ'
ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ

ΤΜΗΜΑ Ε'
ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΖΩΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΤ'
ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ

ΤΜΗΜΑ Ζ'
ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ Η'
ΠΟΙΝΕΣ ΑΝΑΚΡΙΒΟΥΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Θ'
ΑΖΗΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

ΤΜΗΜΑ Ι'
ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΙΑ'
ΕΥΦΛΕΚΤΕΣ ΥΛΕΣ

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ Α'
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ Δ'
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΚΟΟΛΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΠΝΑ

ΤΜΗΜΑ A'
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ "ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ[1]"

[1]. Οι λέξεις "ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ" του τίτλου προστέθηκαν με την παρ. 16 του άρθρου 1 του Ν.3583/2007 (ΦΕΚ Α 142/28.6.2007). Έναρξη ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ίδιου νόμου, από τη δημοσίευση αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 28-6-2007.

ΤΜΗΜΑ Β'
ΑΛΚΟΟΛΗ - ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ

TMHMA Γ'
ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΠΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ Α'
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΟΡΙΣΜΟΙ - ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΦΟΡΟΥ - ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α'

ΟΡΙΣΜΟΙ - ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Β'

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ - ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛOYΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΟΥΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Α'

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ - ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α'

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ - ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ

ΤΜΗΜΑ Β'

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ AΠOΘHKEΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΕΝΝΟΙΑ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

ΤΜΗΜΑ Α'

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ - ΠΑΡΑΤΥΠΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΡΟΣΤΙΜΑ

ΤΜΗΜΑ Γ'

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ Δ'

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α'

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΙΝΕΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Γ'

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΤΜΗΜΑ Δ'

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑΣ

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Παραγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2001

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2001

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Φ. ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ