Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 53/2009 της Επιτροπής της 21ης Ιανουαρίου 2009 (Μ6)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 53/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 21ης Ιανουαρίου 2009 

περί τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 32 και το ΔΛΠ 1 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, 

Έχοντας υπόψη: 

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2002, για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων (1), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 1, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 της Επιτροπής (2) υιοθετήθηκαν ορισμένα από τα υφιστάμενα στις 15 Οκτωβρίου 2008 διεθνή λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες. 

(2) (Στις 14 Φεβρουαρίου 2008, ο Οργανισμός Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΟΔΛΠ — IASB) δημοσίευσε τροποποιήσεις του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου (ΔΛΠ) 32 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση και του ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων — Χρηματοοικονομικά Μέσα με δικαίωμα αποπληρωμής και Δεσμεύσεις που Ανακύπτουν κατά την Εκκαθάριση, εφεξής «τροποποιήσεις του ΔΛΠ 32 και του ΔΛΠ 1». Βάσει των τροποποιήσεων αυτών, ορισμένοι τίτλοι που εκδίδονται από εταιρείες και κατατάσσονται επί του παρόντος ως υποχρεώσεις, παρόλο που έχουν χαρακτηριστικά ανάλογα με εκείνα των συνήθων μετοχών, πρέπει να κατατάσσονται ως ίδια κεφάλαια. Απαιτούνται επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις για τα μέσα αυτά και πρέπει να εφαρμοστούν νέοι κανόνες για την ανακατάταξή τους. 

(3) Οι διαβουλεύσεις με την Ομάδα Τεχνικών Εμπειρογνωμόνων (TEG) της Ευρωπαϊκής Συμβουλευτικής Ομάδας Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (EFRAG) επιβεβαιώνουν ότι οι τροποποιήσεις του ΔΛΠ 32 και του ΔΛΠ 1 πληρούν τα τεχνικά κριτήρια υιοθέτησης, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002. Σύμφωνα με την απόφαση 2006/505/ΕΚ της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2006, για τη σύσταση ομάδας εξέτασης γνωμών επί των λογιστικών προτύπων προκειμένου να συμβουλεύει την Επιτροπή σχετικά με την αντικειμενικότητα και την ουδετερότητα των γνωμών της συμβουλευτικής επιτροπής για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EFRAG) (3), η Ομάδα Εξέτασης Γνωμών επί των Λογιστικών Προτύπων εξέτασε τη γνώμη της EFRAG σχετικά με την έγκριση και διαβεβαίωσε την Επιτροπή ότι η γνώμη αυτή είναι ισόρροπη και αντικειμενική. 

(4) Πρέπει, επομένως, να τροποποιηθεί αναλόγως ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1126/2008. 

(5) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Κανονιστικής Επιτροπής Λογιστικών Θεμάτων, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. 

Βρυξέλλες, 21 Ιανουαρίου 2009. 

Για την Επιτροπή 

Charlie McCREEVY 

Μέλος της Επιτροπής