Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ν. 4194/2013

Κώδικας Δικηγόρων (Ν. 4194/2013)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4194

ΦΕΚ Α 208/27-9-2013

Κώδικας Δικηγόρων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Γενικό Μέρος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ -ΑΣΚΗΣΗ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ Α'

ΑΣΚΗΣΗ

ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

ΤΜΗΜΑ Γ'

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΑΥΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Α'

ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ Β'

ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Γ'

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

ΤΜΗΜΑ Α'

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Β'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΜΗΜΑ Γ'

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

ΤΜΗΜΑ Δ'

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΤΜΗΜΑ Ε'

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΣΤ'

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΜΗΜΑ Α'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ

ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

ΤΜΗΜΑ Γ'

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΑΓΩΓΗ ΚΑΚΟΔΙΚΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Παραρτήματα I, II, III όπως δημοσιεύτηκαν στο Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ Α 208/27-9-2013)

Σημείωση [1]: Στο Παράρτημα ΙΙ με τίτλο «ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ» του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α΄ 208) προστέθηκε η φράση:

«ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΥΣΗΣ ΓΑΜΟΥ ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ 321 ευρώ»

με την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4531/2018 (ΦΕΚ Α 62/05.04.2018). Έναρξη ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ίδιου νόμου, από τη δημοσίευση αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 5.4.2018.

Παραρτήματα I, III που αντικατέστησαν τα ανωτέρω με την παρ. 14 του άρθρου 7 του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ Α 242/6-11-2013)

Σημείωση [2]:

Η περίπτωση Ζ΄ του Παραρτήματος Ι προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 366 του ν. 4700/2020 (ΦΕΚ A 127 - 29.06.2020). Έναρξη ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 383 του ίδιου νόμου, από τη δημοσίευση αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 29-06-2020.

Η περίπτωση Ζ΄ που προστέθηκε έχει ως εξής:

"Ζ. Έκδοση βεβαίωσης για ακίνητο (επέχουσας θέση πιστοποιητικού μεταγραφής, ιδιοκτησίας, βαρών, διεκδικήσεων) εξήντα (60) ευρώ ανά ακίνητο."

Σημείωση [3]:

Η τελευταία περίπτωση του Παραρτήματος ΙΙΙ προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 366 του ν. 4700/2020 (ΦΕΚ A 127 - 29.06.2020). Έναρξη ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 383 του ίδιου νόμου, από τη δημοσίευση αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 29-06-2020.

Η περίπτωση που προστέθηκε έχει ως εξής:

"ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Έκδοση βεβαίωσης για ακίνητο (επέχουσας θέση πιστοποιητικού μεταγραφής, ιδιοκτησίας, βαρών, διεκδικήσεων) Δικηγορικός Σύλλογος δυόμισι (2,5) ευρώ ανά ακίνητο."

Σημείωση [4]. Με το άρθρο 26 του ν. 4745/2020 (ΦΕΚ Α 214/06.11.2020) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ:

1. Στο Τμήμα Β' με τίτλο «Πολιτικές Υποθέσεις» του Παραρτήματος Ι του ν. 4194/2013 (Α' 208) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) Ο αριθμός 3 διαγράφεται και ο αριθμός 2 της περ. Γ' με τίτλο «Τακτική Διαδικασία - Διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας», υπό τον τίτλο «Μονομελές Πρωτοδικείο», αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Παράσταση - Προτάσεις: 219».

β) Ο αριθμός 3 καταργείται και ο αριθμός 2 της περ. α' με τίτλο «Τακτική Διαδικασία (Μη αποτιμητές σε χρήμα διαφορές) - Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας», υπό τον τίτλο «Πολυμελές Πρωτοδικείο», αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Παράσταση - Προτάσεις: 256».

γ) Ο αριθμός 3 καταργείται και ο αριθμός 2 της περ. β' με τίτλο «Τακτική διαδικασία (αποτιμητές) από 250.001 έως 350.000 €», υπό τον τίτλο «Πολυμελές Πρωτοδικείο», αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Παράσταση - Προτάσεις: 566».

δ) Ο αριθμός 3 καταργείται και ο αριθμός 2 της περ. β' «Τακτική διαδικασία (αποτιμητές) από 350.001 έως 800.000 €», υπό τον τίτλο «Πολυμελές Πρωτοδικείο», αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Παράσταση - Προτάσεις: 726».

ε) Ο αριθμός 3 καταργείται και ο αριθμός 2 της περ. β' «Τακτική διαδικασία (αποτιμητές) από 800.001 έως 1.500.000 €», υπό τον τίτλο «Πολυμελές Πρωτοδικείο», αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Παράσταση - Προτάσεις: 1.132».

στ) Ο αριθμός 3 καταργείται και ο αριθμός 2 της περ. β' «Τακτική διαδικασία (αποτιμητές) από 1.500.001 € και άνω», υπό τον τίτλο «Πολυμελές Πρωτοδικείο», αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Παράσταση - Προτάσεις: 1.644».

2. Στο τέλος του Παραρτήματος II του ν. 4194/2013 προστίθεται η φράση: «Για παράσταση ενώπιον συμβολαιογράφου, για τη ρύθμιση θεμάτων του άρθρου 1441 ΑΚ, μετά από την έκδοση της πράξης βεβαίωσης λύσης του γάμου: 64 €.».

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2013

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ