Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 313/2013 της Επιτροπής της 4ης Απριλίου 2013 (M37)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 313/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 4ης Απριλίου 2013 

σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, τα σχήματα υπό κοινό έλεγχο και τη γνωστοποίηση συμμετοχών σε άλλες οντότητες: Μεταβατικές κατευθυντήριες γραμμές (Τροποποιήσεις των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 10, 11 και 12) 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2002, για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 1, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 ( 2 ) της Επιτροπής υιοθετήθηκαν ορισμένα από τα υφιστάμενα στις 15 Οκτωβρίου 2008 διεθνή λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες. 

(2) Στις 28 Ιουνίου 2012, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) δημοσίευσε τροποποιήσεις στο Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 10 Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, το ΔΠΧΑ 11 Επιχειρηματικά σχήματα υπό κοινό έλεγχο, το ΔΠΧΑ 12 Γνωστοποίηση συμμετοχών σε άλλες οντότητες (οι τροποποιήσεις) που απορρέουν από τις προτάσεις που περιέχονται στο έγγραφό του Μεταβατικές κατευθυντήριες γραμμές που δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο του 20011. Στόχος των τροποποιήσεων είναι να αποσαφηνιστεί η πρόθεση του IASB όταν εξέδωσε για πρώτη φορά τις μεταβατικές κατευθυντήριες γραμμές για το ΔΠΧΑ 10. Οι τροποποιήσεις παρέχουν επίσης πρόσθετη μεταβατική ελάφρυνση στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12, περιορίζοντας την απαίτηση παροχής προσαρμοσμένων συγκριτικών πληροφοριών μόνον για την προηγούμενη συγκριτική περίοδο. Επιπλέον, για τις γνωστοποιήσεις που συνδέονται με μη ενοποιημένες δομημένες οντότητες, οι τροποποιήσεις αίρουν την απαίτηση παρουσίασης συγκριτικών πληροφοριών για περιόδους πριν από την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 12. 

(3) Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 11 περιέχουν αναφορές στο ΔΠΧΑ 9 που επί του παρόντος δεν μπορούν να εφαρμοστούν εφόσον το ΔΠΧΑ 9 δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ένωση. Κατά συνέπεια, οιαδήποτε παραπομπή στο ΔΠΧΑ 9, όπως ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, πρέπει να εκλαμβάνεται ως παραπομπή στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 39 Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση. 

(4) Οι διαβουλεύσεις με την ομάδα τεχνικών εμπειρογνωμόνων (TEG) της ευρωπαϊκής συμβουλευτικής ομάδας για θέματα χρηματοοικονομικής αναφοράς (EFRAG) επιβεβαιώνουν ότι οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 10, του ΔΠΧΑ 11 και του ΔΠΧΑ 12 πληρούν τα τεχνικά κριτήρια έγκρισης που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002. 

(5) Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. 

(6) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της κανονιστικής επιτροπής λογιστικών θεμάτων, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. 

Βρυξέλλες, 4 Απριλίου 2013. 

Για την Επιτροπή 
Ο Πρόεδρος 
José Manuel BARROSO