Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Οδηγία (ΕΕ) 2022/2523 του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2022 σχετικά με την εξασφάλιση παγκόσμιου ελάχιστου επιπέδου φορολογίας των ομίλων πολυεθνικών επιχειρήσεων και των εγχώριων ομίλων μεγάλης κλίμακας στην Ένωση

Το παρόν έγγραφο παρατίθεται όπως δημοσιεύτηκε. Σε περίπτωση μεταβολών, ο νόμος θα κωδικοποιηθεί από τους συντελεστές του Forin.gr

ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2022/2523 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Δεκεμβρίου 2022 σχετικά με την εξασφάλιση παγκόσμιου ελάχιστου επιπέδου φορολογίας των ομίλων πολυεθνικών επιχειρήσεων και των εγχώριων ομίλων μεγάλης κλίμακας στην Ένωση  

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 115, 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, 

Έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου [1], 

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής [2], 

Αποφασίζοντας σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία,

[1]: ΕΕ C 290 της 29.7.2022, σ. 52.

[2]: Γνώμη της 19ης Μαΐου 2022 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

ΚΕΦΆΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΈΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ

ΚΕΦΆΛΑΙΟ II

ΚΑΝΌΝΑΣ IIR ΚΑΙ ΚΑΝΌΝΑΣ UTPR

Κεφάλαιο III

Υπολογισμός αποδεκτού εισοδήματος ή ζημίας

Κεφάλαιο IV

Υπολογισμός των αναπροσαρμοσμένων καλυπτόμενων φόρων

ΚΕΦΆΛΑΙΟ V

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΎ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΎ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΉ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΎ ΦΌΡΟΥ

Κεφάλαιο VI

Ειδικοί κανόνες για τις εταιρικές αναδιαρθρώσεις και τις συμμετοχικές δομές

Κεφάλαιο VII

Καθεστώτα φορολογικής ουδετερότητας και διανομής

Κεφάλαιο VIII

Διοικητικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX

Μεταβατικοί κανόνες

Κεφάλαιο X

Τελικές διατάξεις

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 2022.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. BEK