Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Π.Δ. 81/2005

Δικηγορικές εταιρείες (Π.Δ. 81/2005)

ΦΕΚ Α 120/23-5-2005

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 81

Δικηγορικές εταιρείες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 47 παράγραφο 2 του ν. 3026/1954 (ΦΕΚ 235 τ.Α') «Περί του Κώδικος των Δικηγόρων», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παράγραφο 2 του ν. 1649/1986 (ΦΕΚ 149 τ.Α') «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις».

2. Το άρθρο 29Α του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 τ.Α') «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα», όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 τ.Α') και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παράγραφο 2α του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 τ.Α').

3. Την από 4.11.2004 γνωμοδότηση της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων του Κράτους.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

5. Την υπ’ αριθμ. 30/2005 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, αποφασίζουμε:

Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 18 Μαΐου 2005

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ