Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ν. 2810/2000

Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (Ν. 2810/2000)

Προσοχή: Ο ν. 2810/2000 καταργήθηκε με την παρ. 1α του άρθρου 50 του ν. 4384/2016 (ΦΕΚ Α 78/26-4-2016). Έναρξη ισχύος, σύμφωνα με το άρθρο 61 του ίδιου νόμου, από τη δημοσίευση αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 26-4-2016. Βλέπε και μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4384/2016 καθώς και τις διατάξεις των παρ. 14, 16 και 17 του άρθρου 27 του ίδιου νόμου.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 2810

ΦΕΚ Α 61/9-3-2000

Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΠΟΠΤΕΙΑ - ΕΛΕΓΧΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ - ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ - ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ - ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4296/2014 (ΦΕΚ Α 214/2-10-2014), "όσες ΕΑΣ, ΚΕΣΕ, ΚΑΣΟ και Σ.Ε. έχουν λάβει απόφαση για συγχώνευση μετατροπή τους και βρίσκονται στη διαδικασία αυτή, οφείλουν να την ολοκληρώσουν μέχρι 31.12.2014, παρατεινόμενης της θητείας των οργάνων διοικήσεώς τους μέχρι την ημερομηνία αυτή. Οι διατάξεις των άρθρων 26, 27, 28, 29, 30, 31 και 32 του ν. 2810/2000, πλην της παραγράφου 6 του άρθρου 26 του νόμου αυτού, ισχύουν από την κατάργησή τους και καταργούνται οριστικά στις 31.12.2014."

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ'

ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 8 Μαρτίου 2000

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ Γ. ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Μ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Ε ΠΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 8 Μαρτίου 2000

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ