Ν. 2190/1920

Κώδικας Ανωνύμων Εταιρειών (Ν. 2190/1920)

ΝΟΜΟΣ 2190

ΦΕΚ Α 144/30.06.1920 

Περί Ανωνύμων Εταιρειών

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, αποφασίσαμεν και διατάσσομεν

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1ον.

Γενικαί Διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2ον

Διοικητικόν Συμβούλιον

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3ον

Γενικαί Συνελεύσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4ον

Ελεγκταί και δικαιώματα μειοψηφίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5ον

Βιβλία, ισολογισμός και διάθεσις κερδών

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6ον

Διάλυσις και εκκαθάρισις

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7ον

Αλλοδαπαί ανώνυμοι εταιρείαι

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 8ον

Κρατική Εποπτεία

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 9ον

Ποινικαί Διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 10ον

"ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο

Συγχώνευση Ανωνύμων Εταιρειών"

Το κεφάλαιο 11ο και ο τίτλος του τέθηκαν με το άρθρο 9 του Π.Δ. 498/1987 (ΦΕΚ Α 236).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11α

Συγχώνευση με απορρόφηση

(O παραπάνω υπότιτλος προστέθηκε με το άρθρο 10 του Π.Δ 498/1987 (ΦΕΚ Α 236/31-12-1987).)

"ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11β

Συγχώνευση με σύσταση νέας ανώνυμης εταιρείας"

Ο υπότιτλος του κεφαλαίου 11β τέθηκε με το άρθρο 13 του Π.Δ. 498/1987 (Α 236).

"ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12ον

Διάσπαση Ανωνύμων Εταιρειών"

Ο υπότιτλος του κεφαλαίου 11β τέθηκε με το άρθρο 14 του Π.Δ. 498/1987 (ΦΕΚ Α 236).

"ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12α

Διάσπαση με απορρόφηση"

Ο υπότιτλος του κεφαλαίου 12α τέθηκε με το άρθρο 15 του Π.Δ. 498/1987 (ΦΕΚ Α 236).

"ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12β

Διάσπαση με σύσταση νέων ανωνύμων εταιρειών"

Το Κεφάλαιο 12β και ο τίτλος του προστέθηκαν με το άρθρο 16 του Π.Δ. 498/1987 (ΦΕΚ Α 236).

"ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12γ Διάσπαση με απορρόφηση και σύσταση νέων ανωνύμων εταιρειών"

Το Κεφάλαιο 12γ και ο τίτλος του προστέθηκαν από το άρθρο 17 του Π.Δ. 498/1987 (Α 236)

"ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13ο - Ενοποιημένοι Λογαριασμοί (Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις)"

Το Κεφάλαιο 13ο και ο τίτλος του προστέθηκαν από το άρθρο 18 του Π.Δ. 498/1987 (ΦΕΚ Α 236)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14ο

Ετήσιοι και ενοποιημένοι λογαριασμοί (οικονομικές καταστάσεις) των Πιστωτικών Ιδρυμάτων και λοιπών άλλων χρηματοδοτικών ιδρυμάτων

ΤΜΗΜΑ Ι'

Εισαγωγικές διατάξεις και πεδίο εφαρμογής

Το Κεφάλαιο 14ο και ο υπότιτλος αυτού τέθκαν με το άρθρο 4 του Π.Δ. 367/1994 (ΦΕΚ Α 200/29-11-1994).

ΤΜΗΜΑ ΙΙ

Γενικές διατάξεις για την δομή και διάρθρωση του ισολογισμού

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ

Ειδικές διατάξεις για ορισμένους λογαριασμούς του υποδειγματος ισολογισμού του αρθρου 113

ΤΜΗΜΑ ΙV

Δομή και διάρθρωση του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσεως" και του "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων"

ΤΜΗΜΑ V

Ειδικές διατάξεις για ορισμένους λογαριασμούς του υποδείγματος αποτελεσμάτων χρήσεως του άρθρου 124

ΤΜΗΜΑ VΙ

Κανόνες Αποτιμήσεως

ΤΜΗΜΑ VΙΙ

Περιεχόμενο του Προσαρτήματος

ΤΜΗΜΑ VΙΙΙ

Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις (ενοποιημένοι λογαριασμοί) των πιστωτικών ιδρυμάτων

ΤΜΗΜΑ ΙΧ

Δημοσιότητα

Κεφάλαιο 15

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16