Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ν. 2190/1920

Παλαιός Κώδικας Ανωνύμων Εταιρειών (Ν. 2190/1920)

ΝΟΜΟΣ 2190

ΦΕΚ Α 144/30.06.1920

Περί Ανωνύμων Εταιρειών

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, αποφασίσαμεν και διατάσσομεν

Προσοχή: Από την έναρξη ισχύος του ν. 4548/2018, δηλαδή από 1.1.2019, καταργήθηκαν τα άρθρα 1 έως 63δ και 90 έως 146 του κ.ν. 2190/ 1920, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Σχετ. Άρθρο 189 του ν. 4548/2018.
Προσοχή: Από 15.4.2019 καταργήθηκαν τα άρθρα 66 έως 89 του κ.ν. 2190/ 1920, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Σχετ. Άρθρο 147 του ν. 4601/2019.
Σημείωση: Με το άρθρο 188 του ν. 4548/2018 ορίζεται ότι όπου διάταξη νόμου παραπέμπει σε διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, οι οποίες καταργούνται δυνάμει του άρθρου 189 ν. 4548/2018, με την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού η παραπομπή αυτή νοείται ότι αναφέρεται στις αντίστοιχες διατάξεις του ν. 4548/2018. Αντίστοιχα, όπου στο ν. 3156/2003 γίνεται αναφορά σε «ομολογιακό δάνειο του νόμου αυτού» νοείται ομολογιακό δάνειο του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1ον.

Γενικαί Διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2ον

Διοικητικόν Συμβούλιον

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3ον

Γενικαί Συνελεύσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4ον

Ελεγκταί και δικαιώματα μειοψηφίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5ον

Βιβλία, ισολογισμός και διάθεσις κερδών

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 6ον

Διάλυσις και εκκαθάρισις

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 7ον

Αλλοδαπαί ανώνυμοι εταιρείαι

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 8ον

Κρατική Εποπτεία

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 9ον

Ποινικαί Διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 10ον

"ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο

Συγχώνευση Ανωνύμων Εταιρειών"

Το κεφάλαιο 11ο και ο τίτλος του τέθηκαν με το άρθρο 9 του Π.Δ. 498/1987 (ΦΕΚ Α 236).

Σημείωση: Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 171 του ν. 4548/2018, "οι διατάξεις των άρθρων 68 έως και 78Α, 79Α και 80 του κ.ν. 2190/1920 εφαρμόζονται και στην περίπτωση που εταιρεία ή εταιρείες έχουν λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας ή με απόφαση της γενικής συνέλευσης, καθώς επίσης και στην περίπτωση που μετά την κήρυξη της εταιρείας ή των εταιρειών σε πτώχευση επικυρώθηκε τελεσίδικα το σχέδιο αναδιοργάνωσης ή εξοφλήθηκαν όλοι οι πτωχευτικοί πιστωτές, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 164 του Πτωχευτικού Κώδικα. Η συγχώνευση αποφασίζεται όταν τα ίδια κεφάλαια της απορροφώσας ή της νέας εταιρείας δεν είναι κατώτερα του ελάχιστου κεφαλαίου που προβλέπεται για τις ανώνυμες εταιρείες."

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11α

Συγχώνευση με απορρόφηση

(O παραπάνω υπότιτλος προστέθηκε με το άρθρο 10 του Π.Δ 498/1987 (ΦΕΚ Α 236/31-12-1987).)

"ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11β

Συγχώνευση με σύσταση νέας ανώνυμης εταιρείας"

Ο υπότιτλος του κεφαλαίου 11β τέθηκε με το άρθρο 13 του Π.Δ. 498/1987 (Α 236).

"ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12ον

Διάσπαση Ανωνύμων Εταιρειών"

Ο υπότιτλος του κεφαλαίου 11β τέθηκε με το άρθρο 14 του Π.Δ. 498/1987 (ΦΕΚ Α 236).

Σημείωση: Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 171 του ν. 4548/2018, οι διατάξεις των άρθρων 81 έως και 89 του κ.ν. 2190/1920 εφαρμόζονται και στην περίπτωση που εταιρεία έχει λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας ή με απόφαση της γενικής συνέλευσης, καθώς επίσης και στην περίπτωση που μετά την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση επικυρώθηκε τελεσίδικα το σχέδιο αναδιοργάνωσης ή εξοφλήθηκαν όλοι οι πτωχευτικοί πιστωτές, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 164 του Πτωχευτικού Κώδικα. Η διάσπαση αποφασίζεται όταν τα ίδια κεφάλαια κάθε επωφελούμενης εταιρείας δεν είναι κατώτερα του ελάχιστου κεφαλαίου που προβλέπεται για τις ανώνυμες εταιρείες.

"ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12α

Διάσπαση με απορρόφηση"

Ο υπότιτλος του κεφαλαίου 12α τέθηκε με το άρθρο 15 του Π.Δ. 498/1987 (ΦΕΚ Α 236).

"ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12β

Διάσπαση με σύσταση νέων ανωνύμων εταιρειών"

Το Κεφάλαιο 12β και ο τίτλος του προστέθηκαν με το άρθρο 16 του Π.Δ. 498/1987 (ΦΕΚ Α 236).

"ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12γ Διάσπαση με απορρόφηση και σύσταση νέων ανωνύμων εταιρειών"

Το Κεφάλαιο 12γ και ο τίτλος του προστέθηκαν από το άρθρο 17 του Π.Δ. 498/1987 (Α 236)

"ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13ο - Ενοποιημένοι Λογαριασμοί (Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις)"

Το Κεφάλαιο 13ο και ο τίτλος του προστέθηκαν από το άρθρο 18 του Π.Δ. 498/1987 (ΦΕΚ Α 236)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14ο

Ετήσιοι και ενοποιημένοι λογαριασμοί (οικονομικές καταστάσεις) των Πιστωτικών Ιδρυμάτων και λοιπών άλλων χρηματοδοτικών ιδρυμάτων

ΤΜΗΜΑ Ι'

Εισαγωγικές διατάξεις και πεδίο εφαρμογής

Το Κεφάλαιο 14ο και ο υπότιτλος αυτού τέθκαν με το άρθρο 4 του Π.Δ. 367/1994 (ΦΕΚ Α 200/29-11-1994).

ΤΜΗΜΑ ΙΙ

Γενικές διατάξεις για την δομή και διάρθρωση του ισολογισμού

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ

Ειδικές διατάξεις για ορισμένους λογαριασμούς του υποδειγματος ισολογισμού του αρθρου 113

ΤΜΗΜΑ ΙV

Δομή και διάρθρωση του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσεως" και του "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων"

ΤΜΗΜΑ V

Ειδικές διατάξεις για ορισμένους λογαριασμούς του υποδείγματος αποτελεσμάτων χρήσεως του άρθρου 124

ΤΜΗΜΑ VΙ

Κανόνες Αποτιμήσεως

ΤΜΗΜΑ VΙΙ

Περιεχόμενο του Προσαρτήματος

ΤΜΗΜΑ VΙΙΙ

Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις (ενοποιημένοι λογαριασμοί) των πιστωτικών ιδρυμάτων

ΤΜΗΜΑ ΙΧ

Δημοσιότητα

Κεφάλαιο 15

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16