Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 69/2009 της Επιτροπής της 23ης Ιανουαρίου 2009 (Μ7)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 69/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 23ης Ιανουαρίου 2009 

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις τροποποιήσεις στο Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 1 και το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 27 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, 

Έχοντας υπόψη: 

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2002, για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων (1), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 1, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 (2) της Επιτροπής υιοθετήθηκαν ορισμένα από τα υφιστάμενα στις 15 Οκτωβρίου 2008 διεθνή λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες. 

(2) Το Μάιο του 2008, ο Οργανισμός Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΟΔΛΠ) δημοσίευσε τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 1 Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς και το ΔΛΠ 27 Ενοποιημένες και ατομικές οικονομικές καταστάσεις «Κόστος επένδυσης σε θυγατρική, από κοινού ελεγχόμενη οικονομική οντότητα ή συγγενή Επιχείρηση ». Η τροποποίηση του ΔΠΧΑ 1 επιτρέπει στον υιοθετούντα για πρώτη φορά να χρησιμοποιεί στις ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις του ως τεκμαρτό κόστος μιας επένδυσης σε θυγατρική, από κοινού ελεγχόμενη οικονομική οντότητα ή συγγενή επιχείρηση είτε την εύλογη αξία κατά την ημερομηνία μετάβασης της οικονομικής οντότητας στα ΔΠΧΑ είτε τη λογιστική αξία της επένδυσης βάσει των προηγούμενων ΓΑΛΑ κατά την ημερομηνία αυτή. Ο ορισμός της «μεθόδου κόστους» διαγράφεται από το ΔΛΠ 27 και επιβάλλεται συνεπώς στον επενδυτή να αναγνωρίζει ως εισόδημα στις ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις του όλα τα μερίσματα που λαμβάνονται από μια θυγατρική, από κοινού ελεγχόμενη οικονομική οντότητα ή συγγενή επιχείρηση, ακόμα κι αν το μέρισμα πληρώνεται από τα αποθεματικά που υπήρχαν πριν από την απόκτηση. Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 27 αποσαφηνίζουν επίσης το πώς καθορίζεται το κόστος μιας επένδυσης βάσει του ΔΛΠ 27 όταν μια μητρική εταιρεία αναδιοργανώνει τη λειτουργική δομή του ομίλου της τοποθετώντας μια νέα οικονομική οντότητα ως μητρική της με τρόπο που η νέα μητρική να αποκτά τον έλεγχο της αρχικής μητρικής εκδίδοντας συμμετοχικούς τίτλους εις αντάλλαγμα των υπαρχόντων συμμετοχικών τίτλων της αρχικής μητρικής. 

(3) Οι διαβουλεύσεις με την ομάδα τεχνικών εμπειρογνωμόνων (TEG) της ευρωπαϊκής συμβουλευτικής ομάδας για θέματα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (EFRAG) επιβεβαιώνουν ότι οι Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης πληρούν τα τεχνικά κριτήρια έγκρισης που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002. Σύμφωνα με την απόφαση 2006/505/ΕΚ της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2006 για τη σύσταση ομάδας εξέτασης γνωμών επί των λογιστικών προτύπων προκειμένου να συμβουλεύει την Επιτροπή σχετικά με την αντικειμενικότητα και την ουδετερότητα των γνωμών της συμβουλευτικής επιτροπής για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EFRAG) (3), η ομάδα εξέτασης γνωμών επί των λογιστικών προτύπων εξέτασε τη γνώμη της EFRAG αναφορικά με την επικύρωση και πληροφόρησε την Επιτροπή ότι είναι ισορροπημένη και αντικειμενική. 

(4) Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως . 

(5) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της κανονιστικής επιτροπής λογιστικών θεμάτων, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. 

Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2009. 

Για την Επιτροπή 

Charlie McCREEVY 

Μέλος της Επιτροπής