ΕΔΔΠΧΠ 12: Συμφωνίες παραχώρησης του δικαιώματος παροχής υπηρεσιών