Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης Φυσικών Προσώπων (Ν. 3986/2011, Άρθρο 29)

Στη συνέχεια παρατίθενται οι συγκεκριμένες διατάξεις του Ν. 3986/2011 που αφορούν την ειδική εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων. Εάν θέλετε να δείτε ολόκληρο το Ν. 3986/2011, πατήστε εδώ. Σημείωση: Από το φορολογικό έτος 2016 ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 43α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013), όπως έχει κωδικοποιηθεί και ισχύει.