Παρακαλω περιμένετε...

Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α 152/01-07-2011) Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3986

ΦΕΚ Α 152/1-7-2011

Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Άρθρο 1. Σύσταση - Σκοπός Επωνυμία - Έδρα - Διάρκεια
Άρθρο 2. Κεφάλαιο - Περιουσία - Έσοδα - Διάθεση εσόδων
Άρθρο 3. Διοίκηση - Αρμοδιότητες - Διαχείριση - Καταστατικό
Άρθρο 4. Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων
Άρθρο 5. Αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων
Άρθρο 5Α. Παρακολούθηση εκτέλεσης συμβάσεων [1]
Άρθρο 6. Αποτίμηση Περιουσιακών Στοιχείων
Άρθρο 7. Προσωπικό
Άρθρο 8. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Αποδοχές Προσωπικού
Άρθρο 9. Λοιπές και μεταβατικές διατάξεις του Κεφαλαίου Α'

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Άρθρο 10. Σκοπός - Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 11. Γενικοί κανόνες χωροθέτησης και γενικές χρήσεις γης [1]
Άρθρο 12. Χωρικός προορισμός - Επενδυτική ταυτότητα δημοσίων ακινήτων
Άρθρο 13. Χωροθέτηση επενδυτικού σχεδίου
Άρθρο 13Α. [1]
Άρθρο 14. Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας [1]
Άρθρο 14Α. [1]
Άρθρο 15. Εκδοση οικοδομικών αδειών
Άρθρο 15Α. Λειτουργική αδειοδότηση [1]
Άρθρο 16. Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας
Άρθρο 17. Λοιπές ρυθμίσεις θεμάτων τουριστικών δημοσίων κτημάτων
Άρθρο 17Α. Αναγκαστικές απαλλοτριώσεις [1]
Άρθρο 17Β. Ρυθμίσεις για ακίνητα των νομικών προσώπων του ν. 590/1977 (Α' 146) [1] [2]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΠΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ

Άρθρο 18. Ορισμοί
Άρθρο 19. Σύσταση δικαιώματος επιφανείας
Άρθρο 20. Δυνητικό περιεχόμενο του δικαιώματος
Άρθρο 21. Μεταβίβαση και επιβάρυνση - Βάρη του ακινήτου
Άρθρο 22. "Λήξη και απόσβεση επιφανείας - Αποτελέσματα". [1]
Άρθρο 23. Συνέπειες της λήξης της επιφάνειας για τις ενοχικές συμβάσεις [1]
Άρθρο 24. Προστασία επιφανειούχου
Άρθρο 25. Αντάλλαγμα
Άρθρο 26. Κτηματολόγιο - Φορολογική Μεταχείριση Ειδικές Διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Άρθρο 27. Έκπτωση δαπανών από το φόρο εισοδήματος
Άρθρο 28. Αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης Αναστολή πόθεν έσχες ακινήτων
Άρθρο 29. Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα [1]
Άρθρο 30. Έκτακτη εισφορά σε αντικειμενικές δαπάνες
Άρθρο 31. Επιβολή τέλους επιτηδεύματος
Άρθρο 32. Τόκοι ομολογιακών δανείων - Στοιχεία που διαβιβάζονται στο Υπουργείο Οικονομικών
Άρθρο 33. Φορολογία ακίνητης περιουσίας, δωρεών και γονικών παροχών
Άρθρο 34. Συντελεστές Φ.Π.Α.
Άρθρο 35. Τέλη κυκλοφορίας
Άρθρο 36. Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και του ν. 3899/2010

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Άρθρο 37. Ρυθμίσεις για τον περιορισμό των προσλήψεων στους κρατικούς φορείς
Άρθρο 38. Δημοσιονομικές ρυθμίσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 – 2015

Άρθρο 39. Προϋποθέσεις επιδότησης και οικονομική ενίσχυση ανέργων
Άρθρο 40. Μετατροπή σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου σε σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου
Άρθρο 41. Ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου
Άρθρο 42. Διευθέτηση του χρόνου εργασίας
Άρθρο 43. Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου νέων, ηλικίας 18 έως 25 ετών, για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας [1]
Άρθρο 44. Λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 45. Θέσπιση ετήσιου τέλους για τη λειτουργία χώρων καπνιζόντων εντός των καζίνο και των κέντρων διασκέδασης, με μουσική, άνω των 300 τ.μ.
Άρθρο 46. Αναστολή πλειστηριασμών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z΄

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 47. Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος (Ο.Δ.Ι.Ε.)
Άρθρο 48. Ειδικές Διατάξεις Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας - Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης
Άρθρο 49.
Άρθρο 50. Έναρξη ισχύος

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 1 Ιουλίου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ. ΡΕΠΠΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ
 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Π. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 1 Ιουλίου 2011

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Μ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ