Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Εκτελεστικός Κανονισμός (EE) αριθ. 1042/2013 του Συμβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2013 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 282/2011 όσον αφορά τον τόπο παροχής υπηρεσιών

II

(Μη νομοθετικές πράξεις)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1042/2013 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 7ης Οκτωβρίου 2013

για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 282/2011 όσον αφορά τον τόπο παροχής υπηρεσιών

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προ­ στιθέμενης αξίας (1), και ιδίως το άρθρο 397,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η οδηγία 2006/112/ΕΚ ορίζει ότι από την 1η Ιανουαρίου 2015 όλες οι τηλεπικοινωνιακές, οι ραδιοφωνικές και τηλε­ οπτικές και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες, οι οποίες παρέχονται σε μη υποκείμενο στον φόρο, φορολογούνται στο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος ή έχει τη μόνιμη κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του ο λήπτης, ανεξαρ­ τήτως του τόπου εγκατάστασης του υποκείμενου στον φόρο ο οποίος παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες. Οι περισσότερες άλλες υπηρεσίες που παρέχονται σε μη υποκείμενο στον φόρο συνεχίζουν να φορολογούνται στο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο πάροχος υπηρεσιών.

(2) Προκειμένου να προσδιορισθεί ποιες υπηρεσίες πρέπει να φορολογούνται στο κράτος μέλος του λήπτη, είναι σημα­ ντικό να καθοριστούν οι τηλεπικοινωνιακές, οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Ειδικότερα, θα πρέπει να διευκρινισθεί η έννοια των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών μεταδόσεων (εφεξής «ραδιοτηλεοπτι­ κές υπηρεσίες»), με βάση τους ορισμούς που προβλέπονται στην οδηγία 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2).

(3) Για σκοπούς σαφήνειας, οι συναλλαγές που θεωρούνται ως ηλεκτρονικές υπηρεσίες απαριθμούνται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 282/2011 του Συμβουλίου (3), χωρίς ο κατάλογος να είναι οριστικός ή εξαντλητικός. Είναι σκό­ πιμο να επικαιροποιηθεί ο κατάλογος και να καταρτισθούν παρόμοιοι κατάλογοι για τις τηλεπικοινωνιακές και τις ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες.

(4) Για τους σκοπούς του φόρου προστιθεμένης αξίας (ΦΠΑ), είναι αναγκαίο να διευκρινισθεί ποιος είναι ο πάροχος όταν ηλεκτρονικές υπηρεσίες ή τηλεφωνικές υπηρεσίες που παρέ­ χονται μέσω του διαδικτύου παρέχονται σε έναν λήπτη μέσω τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή μέσω διεπαφής ή δικτυακής πύλης.

(5) Για να διασφαλισθεί η ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων που διέπουν τον τόπο παροχής μίσθωσης μεταφορικών μέσων και τον τόπο παροχής των τηλεπικοινωνιακών, ραδιο­ τηλεοπτικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών, είναι απαραίτητο να προσδιορίζεται σε ποιον τόπο θα πρέπει να θεωρείται ότι είναι εγκατεστημένο ένα νομικό πρόσωπο μη υποκείμενο στον φόρο.

(6) Όσον αφορά τον προσδιορισμό του υπόχρεου για την πλη­ ρωμή του ΦΠΑ στην παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλε­ οπτικών ή ηλεκτρονικών υπηρεσιών, και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τόπος φορολόγησης είναι ο ίδιος ανεξαρτήτως του αν ο λήπτης είναι υποκείμενος ή μη υποκείμενος στον φόρο, ο πάροχος υπηρεσιών θα πρέπει να είναι σε θέση να καθορίζει το καθεστώς ενός λήπτη βασιζόμενος μόνο στο εάν ο λήπτης κοινοποιεί τον ατομικό του αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ. Σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες, το καθεστώς του λήπτη πρέπει να τροποποιείται, εάν ο λήπτης προβεί στη συνέχεια στην κοινοποίηση αυτή. Σε περίπτωση που δεν έχει ληφθεί παρόμοια κοινοποίηση, υπόχρεος του ΦΠΑ θα πρέπει να παραμένει ο πάροχος υπηρεσιών. 26.10.2013 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1

(7) Όταν μη υποκείμενος στον φόρο είναι εγκατεστημένος σε περισσότερες από μία χώρες ή έχει τη μόνιμη κατοικία του σε μία χώρα και τη συνήθη διαμονή του σε άλλη, δίνεται προτεραιότητα στον τόπο που διασφαλίζει κατά τον βέλτιστο τρόπο τη φορολόγηση στον τόπο της πραγματικής κατανά­ λωσης. Για την αποφυγή συγκρούσεων αρμοδιοτήτων μεταξύ των κρατών μελών, θα πρέπει να διευκρινίζεται ο τόπος της πραγματικής κατανάλωσης.

(8) Θα πρέπει να θεσπισθούν κανόνες προκειμένου να διευκρι­ νίζεται η φορολογική μεταχείριση της παροχής μίσθωσης μεταφορικών μέσων και των τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεο­ πτικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών, οι οποίες παρέχονται σε μη υποκείμενο στον φόρο του οποίου ο τόπος εγκατάστα­ σης, μόνιμης κατοικίας ή διαμονής είναι πρακτικά αδύνατον να προσδιορισθεί ή δεν είναι δυνατό να προσδιορισθεί με βεβαιότητα. Είναι σκόπιμο οι εν λόγω κανόνες να βασίζονται σε τεκμήρια.

(9) Σε περίπτωση που υπάρχουν πληροφορίες που επιτρέπουν τον προσδιορισμό του τόπου όπου ο λήπτης είναι πράγματι εγκατεστημένος, έχει τη μόνιμη κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί ότι ένα τεκμήριο είναι μαχητό.

(10) Σε ορισμένες περιπτώσεις όπου η υπηρεσία παρέχεται περι­ στασιακά, αφορά συνήθως μικρά ποσά και προϋποθέτει τη φυσική παρουσία του λήπτη, όπως είναι η παροχή τηλεπι­ κοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε ζώνη ασύρματης πρόσβασης ή σε Ίντερνετ καφέ, ή δεν οδηγεί συνήθως στην έκδοση αποδείξεων πληρωμής ή σε άλλο αποδεικτικό στοιχείο της παρασχεθείσας υπηρεσίας, όπως συμβαίνει στην περίπτωση τηλεφωνικών θαλάμων, η προσκόμιση και ο έλεγχος των αποδεικτικών στοιχείων σχε­ τικά με τον τόπο εγκατάστασης ή τη μόνιμη κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του λήπτη θα επέβαλλαν δυσανάλογο βάρος ή θα μπορούσαν να θέσουν προβλήματα σχετικά με την προστασία δεδομένων.

(11) Δεδομένου ότι η φορολογική μεταχείριση της παροχής μίσθωσης μεταφορικών μέσων και τηλεπικοινωνιακών, ραδιο­ τηλεοπτικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε μη υποκείμενο στον φόρο εξαρτάται από τον τόπο στον οποίο είναι εγκατε­ στημένος ή έχει τη μόνιμη κατοικία του ή τη συνήθη δια­ μονή του ο λήπτης, είναι αναγκαίο να διευκρινισθούν τα αποδεικτικά στοιχεία που θα πρέπει να ζητά ως απόδειξη ο πάροχος υπηρεσιών για τον προσδιορισμό του τόπου του λήπτη, σε περιπτώσεις για τις οποίες δεν ισχύουν ειδικά τεκμήρια ή για την αμφισβήτηση των τεκμηρίων. Προς τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να καταρτισθεί ένας ενδεικτικός και μη εξαντλητικός κατάλογος αποδεικτικών στοιχείων.

(12) Προκειμένου να διασφαλίζεται η ομοιόμορφη αντιμετώπιση των παροχών υπηρεσιών σχετικών με ακίνητα, θα πρέπει να προσδιορισθεί η έννοια του ακινήτου. Θα πρέπει να προσ­ διορισθεί η εγγύτητα που απαιτείται ώστε μια υπηρεσία να θεωρείται ότι συνδέεται με ακίνητο και θα πρέπει επίσης να προβλεφθεί ένας μη εξαντλητικός κατάλογος παραδειγμάτων συναλλαγών που χαρακτηρίζονται ως υπηρεσίες συναφείς προς ακίνητα.

(13) Είναι επίσης αναγκαίο να διευκρινισθεί η φορολογική μετα­ χείριση της παροχής υπηρεσιών διάθεσης εξοπλισμού σε λήπτη με σκοπό την εκτέλεση εργασιών σε ακίνητο.

(14) Για πρακτικούς λόγους, θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι οι τηλεπικοινωνιακές, οι ραδιοτηλεοπτικές ή οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από υποκείμενο στον φόρο ο οποίος ενεργεί εξ ονόματός του σε συνδυασμό με την παροχή καταλύματος στον ξενοδοχειακό τομέα ή σε τομείς παρεμφερούς χαρακτήρα, θα πρέπει να θεωρούνται, για τους σκοπούς του καθορισμού του τόπου παροχής, ως παρεχόμε­ νες στους εν λόγω τόπους.

(15) Σύμφωνα με την οδηγία 2006/112/ΕΚ, η πρόσβαση σε πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές, επιστημονικές, εκπαι­ δευτικές, ψυχαγωγικές ή παρόμοιες εκδηλώσεις πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να φορολογείται στον τόπο στον οποίο πράγματι λαμβάνουν χώρα αυτές οι εκδηλώσεις. Θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι η διάταξη αυτή εφαρμόζεται επίσης όταν τα εισιτήρια σε τέτοιες εκδηλώσεις δεν πωλούνται απευθείας από τον διοργανωτή, αλλά διανέμονται μέσω μεσαζόντων.

(16) Σύμφωνα με την οδηγία 2006/112/ΕΚ, ο ΦΠΑ μπορεί να καθίσταται απαιτητός πριν, τη στιγμή ή αμέσως μετά την παράδοση των αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών. Όσον αφορά τις τηλεπικοινωνιακές, τις ραδιοτηλεοπτικές ή τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται κατά τη διάρκεια της περιόδου μετάβασης στους νέους κανόνες σχετικά με τον τόπο παροχής των υπηρεσιών, οι όροι που συνδέονται με την παροχή υπηρεσιών ή οι διαφορές μεταξύ των κρατών μελών κατά την εφαρμογή θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διπλή φορολόγηση ή σε μη φορολόγηση. Προκειμένου αυτό να αποφευχθεί και να διασφαλισθεί η ομοιόμορφη εφαρμογή στα κράτη μέλη, είναι απαραίτητο να καθορισθούν μεταβα­ τικές διατάξεις.

(17) Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ενδείκνυται, ενδεχομένως, για τα κράτη μέλη να θεσπίσουν νομοθετικά μέτρα για τον περιορισμό ορισμένων δικαιωμάτων και υπο­ χρεώσεων που προβλέπονται από την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1), ώστε να διασφαλίζονται τα σημαντικά οικονομικά ή χρηματοπιστω­ τικά συμφέροντα κράτους μέλους ή της Ευρωπαϊκής 'Ενω­ σης, συμπεριλαμβανομένων νομισματικών, δημοσιονομικών και φορολογικών ζητημάτων, εφόσον τα εν λόγω μέτρα είναι αναγκαία και αναλογικά, λαμβανομένου υπόψη του κινδύνου φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής στα κράτη μέλη, και ενόψει της ανάγκης να διασφαλίζεται η ορθή είσπραξη του ΦΠΑ που καλύπτεται από τον παρόντα κανο­ νισμό. L 284/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2013

(18) Θα πρέπει να εισαχθεί η έννοια του ακινήτου προκειμένου να διασφαλισθεί η ομοιόμορφη φορολογική μεταχείριση από τα κράτη μέλη για τις παροχές υπηρεσιών που είναι συναφείς προς ακίνητα. Η εισαγωγή της έννοιας αυτής θα μπορούσε να έχει σημαντική επίπτωση στις νομοθετικές και διοικητικές πρακτικές εντός των κρατών μελών. Με την επιφύλαξη της εν λόγω νομοθεσίας ή πρακτικών που εφαρμόζονται ήδη στα κράτη μέλη, και προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή μετά­ βαση, η έννοια αυτή θα πρέπει να εισαχθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

(19) Συνεπώς, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 282/2011 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Λουξεμβούργο, 7 Οκτωβρίου 2013

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. BERNATONIS