Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1375/2013 της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2013 (M40)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1375/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 19ης Δεκεμβρίου 2013 

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 39 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2002, για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 1, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 της Επιτροπής ( 2 ) υιοθετήθηκαν ορισμένα από τα υφιστάμενα στις 15 Οκτωβρίου 2008 διεθνή πρότυπα και διερμηνείες. 

(2) Στις 27 Ιουνίου 2013, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων δημοσίευσε τροποποιήσεις στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 39 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση, με τίτλο Ανανέωση οφειλής επί παραγώγων και συνέχιση της λογιστικής αντιστάθμισης. Στόχος των τροποποιήσεων είναι η παροχή διευκόλυνσης σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα παράγωγο, το οποίο έχει προσδιορισθεί ως μέσο αντιστάθμισης, μεταβιβάζεται μέσω ανανέωσης οφειλής από έναν αντισυμβαλλόμενο σε κεντρικό αντισυμβαλλόμενο ως συνέπεια νομοθετικών ή κανονιστικών ρυθμίσεων. Χάρη στη διευκόλυνση αυτή, η λογιστική αντιστάθμισης μπορεί να συνεχισθεί ανεξάρτητα από την ανανέωση οφειλής, η οποία, χωρίς την τροποποίηση, δεν θα επιτρεπόταν. 

(3) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 3 ) απαιτεί να εκκαθαρίζονται κεντρικά ορισμένες κατηγορίες εξωχρηματιστηριακών παραγώγων. Κατά συνέπεια, οι αντισυμβαλλόμενοι ορισμένων μέσων αντιστάθμισης θα πρέπει να συμφωνήσουν να αντικαταστήσουν τον αρχικό αντισυμβαλλόμενο της συναλλαγής αντιστάθμισης με κεντρικό αντισυμβαλλόμενο ο οποίος πληροί τις απαιτήσεις του εν λόγω κανονισμού. 

(4) Για να αποφευχθεί ο φόρτος της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης λόγω της ανανέωσης οφειλής επί εξωχρηματιστηριακών παραγώγων προς κεντρικό αντισυμβαλλόμενο ως συνέπεια νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων ή της θέσπισης νομοθετικών ή κανονιστικών ρυθμίσεων, είναι αναγκαίο να προβλέπεται εξαίρεση από τις υφιστάμενες απαιτήσεις για διακοπή της λογιστικής αντιστάθμισης που προβλέπει το ΔΛΠ 39. 

(5) Οι διαβουλεύσεις με την ομάδα τεχνικών εμπειρογνωμόνων της ευρωπαϊκής συμβουλευτικής ομάδας για θέματα χρηματοοικονομικής αναφοράς επιβεβαιώνουν ότι οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 39 πληρούν τα τεχνικά κριτήρια έγκρισης που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002. 

(6) Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. 

(7) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της κανονιστικής επιτροπής λογιστικών θεμάτων, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. 

Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 2013. 

Για την Επιτροπή 
Ο Πρόεδρος 
José Manuel BARROSO