ΕΔΔΠΧΑ 18: Μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων από πελάτες