Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ν. 1587/1950

Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων (Φ.Μ.Α.) (Ν.1587/1950)

ΝΟΜΟΣ υπ' αριθ. 1587.

Περί κυρώσεως τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του υπ' αριθ. 1521/1950 Αναγκ. Νόμου "περί φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων"

ΠΑΥΛΟΣ 

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, αποφασίζομεν και διατάσσομεν: 

Άρθρον πρώτον.

Κυρούται αφ' ης ίσχυσεν ο Αναγκαστικός Νόμος 1521/1950 "περί φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων" δημοσιευθείς διά του υπ' αριθ. 245 της 29 Οκτωβρίου 1950 φύλλου της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τροποποιούμενος και συμπληρούμενος ως κάτωθι:

Άρθρον δεύτερον.

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως του διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Ο παρών Νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους. 

Εν Αθήναις τη 21 Δεκεμβρίου 1950