Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ν. 2830/2000

Κώδικας Συμβολαιογράφων (Ν. 2830/2000)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2830

ΦΕΚ Α 96/16-3-2000

Κώδικας Συμβολαιογράφων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται ως Κώδικας, σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 6 του Συντάγματος και άρθρο 16 παρ. 15 του N. 2298/95, το ακόλουθο σχέδιο νόμου, το οποίο έχει συνταχθεί από νομοπαρασκευαστική επιτροπή που συγκροτήθηκε με τις 75119/1995, 35442/1996, 176637/1998 και 165079/1999 αποφάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΆΦΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΚΡΑΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ - ΑΡΧΕΙΑ - ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΚΡΑΤΙΚΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΡΧΕΙΑ - ΑΡΧΕΙΟΦΥΛΑΚΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο δεύτερο

1. Συμβολαιογράφοι που υπηρετούν στις περιφέρειες των ειρηνοδικείων της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Κώδικα που κυρώνεται με το άρθρο πρώτο του παρόντος νόμου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν με αίτησή τους που υποβάλλεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, εντός ενός μηνός από την έναρξη της ισχύος αυτού του νόμου, τη μετάθεσή τους στην περιφέρεια εκείνου από τα πιο πάνω ειρηνοδικεία, στην οποία αποδεδειγμένα ασκούσαν προ της 31.12.1999 τα καθήκοντά τους.

2. Οι μετατιθέμενοι συμβολαιογράφοι τοποθετούνται σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις ως υπεράριθμοι και προηγούνται στην κάλυψη των κενών θέσεων που δημιουργούνται με την αποχώρηση συμβολαιογράφων ή τη δημιουργία νέων, μέχρι ποσοστού 10% των κενουμένων ή νέων θέσεων για κάθε έτος.

3. Για την απόδειξη ότι συμβολαιογράφος της πρώτης παραγράφου αυτού του άρθρου ασκεί αποδεδειγμένα τα καθήκοντά του σε άλλη ειρηνοδικειακή περιφέρεια από εκείνη στην οποία έχει διορισθεί, συνεκτιμώνται από την επιτροπή της παραγράφου 3 αυτού του άρθρου: η δήλωσή του προ της 31.12.1999 στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Αθηνών ή στην οικεία Δ.Ο.Υ., ότι έχει ως επαγγελματική στέγη την άλλη περιφέρεια, η σύνταξη των περισσοτέρων από τις μισές συμβολαιογραφικές πράξεις της τελευταίας τριετίας, όπως οι πράξεις αυτές προκύπτουν από τα τηρούμενα επίσημα βιβλία ή τα κείμενα των συμβολαιογραφικών πράξεων, σε άλλη περιφέρεια. Αν ο συμβολαιογράφος έχει ασκήσει τα καθήκοντά του σε περισσότερες από μία περιφέρειες, η μετάθεση γίνεται, κατ’ επιλογή του αιτούντος, στην περιφέρεια στην οποία έχει συνταγεί ο μεγαλύτερος αριθμός των συμβολαιογραφικών πράξεων ή σε εκείνη την οποία ο ίδιος έχει δηλώσει ως επαγγελματική του στέγη.

4. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης συγκροτείται τριμελής επιτροπή στην οποία συμμετέχει ως πρόεδρος ένας εφέτης, οριζόμενος με τον αναπληρωτή του από το τριμελές συμβούλιο διεύθυνσης του Εφετείου Αθηνών, ένας εκπρόσωπος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, οριζόμενος με τον αναπληρωτή του από το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου και ο προϊστάμενος της αρμόδιας για τους συμβολαιογράφους Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Η επιτροπή με αιτιολογημένη απόφασή της αποφαίνεται επί των αιτήσεων εντός δύο μηνών από τη συγκρότησή της.

5. Οι συμβολαιογράφοι που μετατίθενται και εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Κώδικα μεταφέρουν το προσωπικό τους αρχείο στην ειρηνοδικειακή περιφέρεια στην οποία μετατίθενται.

Άρθρο τρίτο

Έναρξη ισχύος.

Η ισχύς του παρόντος άρχεται μετά παρέλευση δύο μηνών από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πλην της διάταξης του άρθρου 147 του παρόντος, η ισχύς του οποίου αρχίζει από τη δημοσίευσή του και των διατάξεων των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 4, η ισχύς των οποίων αρχίζει μετά παρέλευση έξι μηνών από τη δημοσίευσή του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2000

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΠ.-ΑΘ. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2000

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ε. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ