Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Π.Δ. 88/2004

Οργάνωση και προδιαγραφές λειτουργίας φαρμακαποθήκης (Π.Δ. 88/2004)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 88
ΦΕΚ Α' 68/3.3.2004

Οργάνωση και προδιαγραφές λειτουργίας φαρμακαποθήκης. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.Δ. 363/41 (ΦΕΚ 268/Α'/41) "Περί  συμπληρώσεως διατάξεων της φαρμακευτικής νομοθεσίας". 

2) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 2166/93 (ΦΕΚ 137/Α'/93)  "Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση  φορολογία και άλλες διατάξεις".

3) Τις διατάξεις του Π.Δ. 194/95 (ΦΕΚ 102/Α'/95) "Σχετικώς με χονδρική  πώληση φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 92/25/ΕΟΚ. 

4) Την 6459/2001 (ΦΕΚ 1480/Β'/2001) απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους  Υφυπουργούς Υγείας και Πρόνοιας Έκτορα Νασιώκα, Ελπίδα Τσουρή και Δημήτριο  Θάνο.

5) Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1885 (ΦΕΚ 137/Α), όπως αυτό  προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α) και τροποποιήθηκε με  την παρ.2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α), με τις οποίες προβλέπεται η υποχρέωση  βεβαίωσης για την προκαλούμενη δαπάνη.

6) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ/τος δεν προκαλείται  δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και των ασφαλιστικών ταμείων. 

7) Τις 246/2003 και 495/2003 Γνωμοδοτήσεις του ΣτΕ μετά από πρόταση του  Υφυπουργού Υγείας και Πρόνοιας, αποφασίζουμε:

Στον Υφυπουργό Υγείας και Πρόνοιας αναθέτουμε την δημοσίευση και την  εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος. 
Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2004

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΕΚΤΩΡ ΝΑΣΙΩΚΑΣ