Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Π.Δ. 28/1931

Κώδικας Νόμων Τελών Χαρτοσήμου (Κ.Ν.Τ.Χ). (Π.Δ. της 28.7.1931)

Περί κώδικος των νόμων περί τελών χαρτοσήμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Έχοντες υπ' όψει την παράγραφον 2 του άρθρου 27 του νόμου 5164 της 17 Ιουλίου 1931 "περί τροποποιήσεως του νόμου 4755, περί κώδικος των νόμων περί τελών χαρτοσήμου και την υπ' αριθ. 500 της 27 Ιουλίου 1931 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου της Επικρατείας, προτάσει του επί των Οικονομικών Υφυπουργού, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

Αι διατάξεις του νόμου 4755 της 13 Μαΐου 1930 "περί κώδικος των νόμων περί τελών χαρτοσήμου και του νόμου 5164 της 17 Ιουλίου 1931 "περί τροποποιήσεως του νόμου 4755, περί κώδικος των νόμων περί τελών χαρτοσήμου, κωδικοποιούνται εις ενιαίον κείμενον νόμου ως κατωτέρω:

Νόμος 4755

Περί τελών χαρτοσήμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α.

Γενικοί ορισμοί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

Τέλη χαρτοσήμου εν γένει.

Ι. Αναλογικά τέλη χαρτοσήμου

α) Αναλογικά τέλη επί αστικών εγγράφων

Ι. Αναλογικά τέλη χαρτοσήμου

β) Αναλογικά τέλη επί εμπορικών εγγράφων

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

Υπολογισμός και τρόπος της καταβολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

Παραβάσεις και ποιναί

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'

Τελικαί διατάξεις.

Εις τον επί των Οικονομικών Υφυπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

Εν Δεκελεία τη 28 Ιουλίου 1931

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΑΪΜΗΣ

Οι Υπουργοί

Επί της Δικαιοσύνης Ν. Αβραάμ
Επί των Οικονομικών υφυπουργός Β. Δεληγιάννης
Επί της Εθν. Οικονομίας Ν. Αβραάμ