Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ν. 3190/1955

Κώδικας Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ν. 3190/1955)

   

ΝΟΜΟΣ υπ' αριθ. 3190 

(ΦΕΚ Α 91/16-4-1955)

Περί Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης

ΠΑΥΛΟΣ 

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, αποφασίζομεν και διατάσσομεν:

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

Γενικαί Διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

Οργάνωσις και Διοίκησις της εταιρείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρων

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'

Τροποποίησις της εταιρικής συμβάσεως

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'

Μετατροπή εταιριών εις εταιρίας περιωρισμένης ευθύνης

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ'

Προσοχή: Τα άρθρα 57-59 του παρόντος νόμου καταργούνται σύμφωνα με το συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 115 και του άρθρου 116 του ν. 4635/2019 από 31.1.2020. Βλ. τις νέες διατάξεις εδώ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ'

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ'

Ο παρών Νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

Εν Αθήναις τη 9 Απριλίου 1955

ΠΑΥΛΟΣ Β. 

Ο ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΕΩΝ ΜΑΚΚΑΣ

Εθεωρήθη και ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίς

Εν Αθήναις τη 14 Απριλίου 1955

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΛ. ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ