Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Π.Δ. 518/1989

Δικηγορικές εταιρείες (Π.Δ. 518/1989)

Τελευταία κωδικοποίηση με:

Δικηγορικές εταιρείες (Π.Δ. 81/2005)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 518

ΦΕΚ Α 220/05.10.1989

Για τις δικηγορικές Εταιρείες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Με το άρθρο 40 του Π.Δ. 81/2005 (ΦΕΚ Α 120/23-5-2005), το Π.Δ. 518/1989 (ΦΕΚ 220 τ.Α') καταργείται, πλην του άρθρου 45 παράγραφοι 1, 2, 3 εδάφιο α' του ως άνω διατάγματος, το οποίο διατηρείται σε ισχύ και παρατίθεται ακολούθως.

Έχοντας υπόψη :

1. Τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 1649/1986 "Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις " (ΦΕΚ Α' 149), που αντικατέστησε την παρ. 2 του άρθρου 47 του Ν.Δ. 3026/54 του Κώδικα περί Δικηγόρων.

2. Την από 23.9.1989 γνωμοδότηση της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων του Κράτους.

3. Την αριθμό 654/1989 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, αποφασίζουμε:

Στον Υπουργό Δικαιοσύνης, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 1989

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ