Ν. 4093/2012

Χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές (Ν. 4093/2012, Άρθρο πρώτο, Παρ. ΙΕ)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4093

ΦΕΚ Α 222/12-11-2012

Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμο­γής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαι­σίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016.

Στη συνέχεια παρατίθενται οι συγκεκριμένες διατάξεις του Ν. 4093/2012 για τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές. Εάν θέλετε να δείτε ολόκληρο το ν. 4093/2012, πατήστε εδώ.