Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017 Mεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Διοικητή» σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης.

Αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017

ΦΕΚ Β’ 2743/04.08.2017 

Mεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Διοικητή» σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης. 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

Έχοντας υπόψη:  

1.Τις διατάξεις: 

α) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και ειδικότερα των υποπαραγράφων β΄ και γ΄ της παραγράφου 6, των παραγράφων 1 και 5, καθώς και της περίπτωσης ββ΄ της υποπαραγράφου θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 14, των άρθρων 2, 7, 37 και των παραγράφων 2, 3, 4, 5 και 9 του άρθρου 41 αυτού, 

β) του ν. 4174/2013 (Α’ 170) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και ειδικότερα των άρθρων 4 και 12 αυτού, 

γ) του ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90) «Περί Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 2 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4224/2013 (Α΄ 288) «Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες διατάξεις», σε συνδυασμό με τις παρ. 8 και 9 του άρθρου 8 του τελευταίου, 

δ) του άρθρου 39 του ν. 1914/1990 (Α΄ 178) «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημοσίου τομέα και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», 

ε) του άρθρου 81 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) «Για τον εκσυγχρονισμό και την Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις», 

στ) του ν. 2960/2001 (Α΄ 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», 

ζ) του ν. 4469/2017 (Α΄62) « Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις», 

η) του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα του άρθρου 97 αυτού, 

2. Την αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β΄ 968 και 1238) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)». 

3. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β΄ 130 και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016

4. Την αριθ. Δ6Α 1036682ΕΞ2014/25-02-2014 (Β΄ 478 και 558) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. Δ6Α 1054391ΕΞ 2014/01-04-2014 (Β΄ 796), Δ6Α 1067875 ΕΞ 2014/29-04-2014 (Β΄ 1076), Δ6Α 1069655ΕΞ2014/2-5-2014 (Β΄ 1227), Δ6Α 1109983 ΕΞ2014/25-7-2014 (Β΄ 2096), Δ.ΟΡΓ.Α 1164268ΕΞ2014/ 11-12-2014 (Β΄ 3365), Δ.ΟΡΓ.Α 1170561ΕΞ2014/ 30-12-2014 (Β΄ 3586), Δ.ΟΡΓ.Α 1007466ΕΞ2015/21-1-2015 (Β΄ 187), Δ.ΟΡΓ.Α 1013454ΕΞ2015/2-2-2015 (Β΄ 235), Δ.ΟΡΓ.Α 1048038 ΕΞ2015/8-4-2015 (Β΄697), Δ.ΟΡΓ. Α 1089226 ΕΞ2015/30-6-2015 (Β΄1442), Δ.ΟΡΓ.Α 1100767ΕΞ 2015/23-7-2015 (B’ 1711), Δ.ΟΡΓ. Α 1120364ΕΞ2015/ 15-9-2015 (Β΄ 2080), Δ.ΟΡΓ.Α 1148493 ΕΞ2015/13-112015 (Β΄ 2506), Δ.ΟΡΓ.Α 1156705ΕΞ2015/02-12-2015 (Β΄ 2646), Δ. ΟΡΓ. Α 1001585 ΕΞ2016/5-1-2016 (Β΄ 

9), Δ.ΟΡΓ.Α 1038789ΕΞ2016/04-03-2016 (Β΄ 720), Δ.ΟΡΓ.Α 1108914 ΕΞ 2016/14-7-2016 (Β΄ 2237), Δ. ΟΡΓ. Α 1120367 ΕΞ 2016/ 11-08-2016 (Β’ 2539) και Δ. ΟΡΓ. Α 1065216 ΕΞ 2017/02-05-2017 (Β΄ 1552) όμοιες, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016

5. Την αριθ. ΠΟΛ. 1274/27-12-2013 (Β΄ 3398) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, με θέμα «Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170Α΄), όπως ισχύει.», όπως ισχύει. 

6. Την αριθ. ΠΟΛ. 1105/12-07-2017 (Β΄ 2426) απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των κριτηρίων για τη διαμόρφωση της ψήφου του Δημοσίου στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για τον προσδιορισμό των δόσεων αποπληρωμής οφειλών προς το Δημόσιο με σύμβαση αναδιάρθρωσης και ειδικότερων θεμάτων για την εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 13 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017.» 

7. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016

8. Τις ιδρυτικές πράξεις των Περιφερειακών και Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύουν, στις οποίες καθορίζεται και η χωρική αρμοδιότητά τους. 

9.α) Τα έγγραφα αριθ.: 

αα) Δ.Ε.Δ. Β1 1123201 ΕΞ2016/24-8-2016 και Δ.Ε.Δ. Β1 1096279ΕΞ2017/23-06-2017, του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), 

ββ) 834/30-8-2016 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) και 286/ 04-05-2017, του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και το αριθ. 780ΕΜΠ/13-07-2017 όμοιο του Προϊσταμένου της ίδιας Υπηρεσίας. 

γγ) Δ.Ε.Ε. 1106028ΕΞ2017/12-07-2017, της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου (Δ.Ε.Ε.) της Α.Α.Δ.Ε.. 

β) Τα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: 

αα) από 23-03-2017 και 31-07-2017, του Γραφείου Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.). 

ββ) από 14, 18, 19, 20, 24 και 25-07-2017, του Προϊσταμένου της Γ.Δ.Φ.Δ., με τα συνημμένα σε αυτά μηνύματα των Υπηρεσιών αυτής, 

γγ) από 19, 21 και 25-07-2017, του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) 

δδ) από 21-07-2017, της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.. 

εε) από 21-07-2017, της Δ.Ε.Δ. στστ) από 21, 24 και 31-07-2017, του Προϊσταμένου της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.). 10. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 

Μεταβιβάζουμε στα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, που αναφέρονται στη στήλη 5 του κάτωθι Πίνακα, τις κατωτέρω αρμοδιότητες ή τα εξουσιοδοτούμε να υπογράφουν “Με Εντολή Διοικητή” τις κατωτέρω πράξεις ή άλλα έγγραφα, που αναφέρονται στη στήλη 2 του ίδιου Πίνακα και προβλέπονται στις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α’ 170), όπως ισχύουν και σε άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (στήλη 4), σύμφωνα με τα οριζόμενα στη στήλη 3 του Πίνακα αυτού και ορίζουμε τις περιπτώσεις, στις οποίες επιτρέπεται η περαιτέρω εξουσιοδότηση υπογραφής από τα όργανα που αναφέρονται στη στήλη 6 του ίδιου Πίνακα, με αποφάσεις τους, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε ιεραρχικά υφιστάμενα όργανα αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ίδια στήλη, ως ακολούθως: 

[Δείτε τον Πίνακα σε μορφή αρχείου PDF εδώ]

-ΣΤΗΛΗ 1-
α/α
-ΣΤΗΛΗ 2-
Αρμοδιότητες και πράξεις ή έγγραφα προς υπογραφή
-ΣΤΗΛΗ 3-
Μεταβίβαση αρμοδιότητας ή Εξουσιοδότηση υπογραφής
-ΣΤΗΛΗ 4-
Διατάξεις από τις οποίες προβλέπονται οι αρμοδιότητες ή οι πράξεις ή τα άλλα έγγραφα
-ΣΤΗΛΗ 5-
Όργανα στα οποία μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα ή τα οποία εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν πράξεις ή άλλα έγγραφα «Με εντολή Διοικητή».
-ΣΤΗΛΗ 6-
Δυνατότητα περαιτέρω εξουσιοδότησης από όργανα της στήλης 5
1. Την κοινοποίηση: (α) σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, των πράξεων προσδιορισμού φόρου, τελών και εισφορών, των πράξεων επιβολής προστίμων και οποιασδήποτε άλλης καταλογιστικής πράξης, με συνημμένη την έκθεση ελέγχου, όπου προβλέπεται. (β) του προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου με συνημμένο το σημείωμα διαπιστώσεων των αποτελεσμάτων του ελέγχου. (γ) κλήσης για ενδεχόμενες αντιρρήσεις ή προς ακρόαση πριν από την έκδοση πράξης. (δ) πράξεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, ατομικών ειδοποιήσεων καταβολής οφειλής/υπερημερίας, πράξεων διοικητικής εκτέλεσης, προγραμμάτων πλειστηριασμού, προσκλήσεων, ερωτημάτων, αιτημάτων και λοιπών πράξεων ή εγγράφων που προβλέπονται από τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.), τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και την προϊσχύουσα ή υφιστάμενη εν γένει νομοθεσία. (ε) οποιασδήποτε πράξης των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) ή της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.), κλήσης για ενδεχόμενες αντιρρήσεις, κλήσης προς ακρόαση πριν από την έκδοση πράξης, σημειώματος διαπιστώσεων του άρθρου 28 του ν. 4174/2013, ερωτημάτων, αιτημάτων και λοιπών πράξεων ή εγγράφων που προβλέπονται από τον Κ.Φ.Δ., τον Κ.Ε.Δ.Ε. και την προϊσχύουσα ή υφιστάμενη εν γένει νομοθεσία. Μεταβίβαση αρμοδιότη- τας -Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013 -Α' 170), άρθ. 5 παρ. 1, 2 περ. γ', 3 περ. β' και δ' και παρ. 7 και άρθρα 14, 15, 28, 37,41 παρ. 4, 47 παρ. 1, 51, 52, 62, 63 παρ. 5 και 72, -Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974-Α'90), άρθ. 2 παρ. 1, άρθ. 4, 7, -ν. 4224/2013 (Α' 288), άρθ. 8 παρ. 8, -    ν. 3691/2008 (Α'166), -ν. 4099/2012 (Α' 250), άρθ. 169, -    ν. 3446/2006 (Α' 49), -    ν. 2873/2000 (Α' 285) και -ν. 2121/1993 (Α' 25), καθώς και από οποιαδήποτε άλλη συναφή προϊσχύουσα ή υφιστάμενη διάταξη. Οποιοσδήποτε υπάλληλος της Φορολογικής Διοίκησης.
2. Την ηλεκτρονική κοινοποίηση κατά τα αναφερόμενα στην περ. 1 της παρούσας. Εξουσιοδότηση υπογραφής -ν. 4174/2013, άρθ. 5, παρ. 1, 2, περ. α', 3, περ. α', παρ. 6 και άρθρα 14, 15, 28, 37,41, παρ. 4, 47, παρ. 1, 62, 63, παρ 5 και 72, -Κ.Ε.Δ.Ε., άρθ. 2, παρ. 1,άρθ. 4, άρθ. 7, -ν. 4224/2013, άρθ. 8, παρ. 8, -    ν. 3691/2008 και -    ν. 4099/2012, άρθ. 169, καθώς και από οποιαδήποτε άλλη συναφή προϊσχύουσα ή υφιστάμενη διάταξη. Κατά περίπτωση, ο Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου του άρθρου 39 του ν. 1914/1990 (Α'178), όπως ισχύει ή της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης ή της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης, για τις υποθέσεις αρμοδιότητας της εν λόγω Υποδιεύθυνσης, με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης ή της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. ή ο Προϊστάμενος της αντίστοιχης Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., για υποθέσεις Τμημάτων που δεν υπάγονται σε Υποδιεύθυνση και εδρεύουν εντός της έδρας της Υπηρεσίας ή για υποθέσεις που αφορούν σε περισσότερες της μίας Υποδιεύθυνσης ή ο Προϊστάμενος της οικείας Υποδιεύθυνσης της αντίστοιχης Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., για υποθέσεις Τμημάτων που εδρεύουν εντός της έδρας της Υποδιεύθυνσης ή ο Προϊστάμενος του οικείου Τμήματος της αντίστοιχης Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., για υποθέσεις Τμημάτων που εδρεύουν εκτός της έδρας της Υποδιεύθυνσης ή της Διεύθυνσης ή κάθε άλλης οργανικής μονάδας.
3. Την παραγγελία σε άλλο όργανο που δεν ανήκει στη Φορολογική Διοίκηση για τη διενέργεια κοινοποίησης κατά τα αναφερόμενα στην περ. 1 της παρούσας. Μεταβίβαση αρμοδιότη- τας -ν. 4174/2013, άρθ. 5, παρ. 1, 2 περ. γ', 3 περ. β' και δ' και παρ. 7 και άρθρα 14, 15, 28, 37, 41, παρ. 4, 47 παρ. 1,    51, 52, 62, 63 παρ. 5 και 72, -Κ.Ε.Δ.Ε., άρθ. 2,    παρ. 1, άρθ. 7, -ν. 4224/2013, άρθ. 8 παρ. 8, - ν. 3691/2008 και -ν. 4099/2012, άρθ. 169, καθώς και από οποιαδήποτε άλλη συναφή προϊσχύουσα ή υφιστάμενη διάταξη. Κατά περίπτωση, ο Προϊστάμενος οποιασδήποτε Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου του άρθρου 39 του ν. 1914/1990 (Α'178), όπως ισχύει ή της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης ή της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης, για τις υποθέσεις αρμοδιότητας της εν λόγω Υποδιεύθυνσης, με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης ή της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε ή ο Προϊστάμενος της αντίστοιχης Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., για υποθέσεις Τμημάτων που δεν υπάγονται σε Υποδιεύθυνση και εδρεύουν εντός της έδρας της Υπηρεσίας ή για υποθέσεις που αφορούν σε περισσότερες της μίας Υποδιεύθυνσης ή ο Προϊστάμενος της οικείας Υποδιεύθυνσης της αντίστοιχης Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., για υποθέσεις Τμημάτων που εδρεύουν εντός της έδρας της Υποδιεύθυνσης ή ο Προϊστάμενος του οικείου Τμήματος της αντίστοιχης Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., για υποθέσεις Τμημάτων που εδρεύουν εκτός της έδρας της Υποδιεύθυνσης ή της Διεύθυνσης ή κάθε άλλης οργανικής μονάδας.
4. Την υποβολή αιτήματος για τη χορήγηση πληροφοριών από τον φορολογούμενο. Εξουσιοδότηση υπογραφής ν. 4174/2013, άρθ. 14, παρ. 1 Κατά περίπτωση, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου ή του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου του άρθρου 39 του ν. 1914/1990, όπως ισχύει, υπάλληλος των οποίων διενεργεί τον έλεγχο ή ένας εκ των υπαλλήλων που φέρουν τη σχετική εντολή ελέγχου, στην περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η άμεση υποβολή έγγραφου αιτήματος ή ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου που επιδιώκει την είσπραξη της οφειλής ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης ή ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. που παραλαμβά-νει την προβλεπόμενη δήλωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. Επίσης, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης, για τις υποθέσεις αρμοδιότητας της εν λόγω Υποδιεύθυνσης, με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ελέγχων, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Φορολογικής Συμμόρφωσης, ο Προϊστάμενος της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε., καθώς και ο Προϊστάμενος της αντίστοιχης Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., για υποθέσεις Τμημάτων που δεν υπάγονται σε Υποδιεύθυνση και εδρεύουν εντός της έδρας της Υπηρεσίας ή για υποθέσεις που αφορούν σε περισσότερες της μίας Υποδιεύθυνσης ή ο Προϊστάμενος της οικείας Υποδιεύθυνσης της αντίστοιχης Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., για υποθέσεις Τμημάτων που εδρεύουν εντός της έδρας της Υποδιεύθυνσης ή ο Προϊστάμενος του οικείου Τμήματος της αντίστοιχης Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., για υποθέσεις Τμημάτων που εδρεύουν εκτός της έδρας της Υποδιεύθυνσης ή της Διεύθυνσης ή ένας εκ των υπαλλήλων της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. ή των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. που φέρουν τη σχετική εντολή ελέγχου, στην περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η άμεση υποβολή έγγραφου αιτήματος, κατά περίπτωση.
5. Την υποβολή έγγραφου αιτήματος προς τον φορολογούμενο για τη χορήγηση αντιγράφων μέρους των βιβλίων και στοιχείων ή οποιουδήποτε συναφούς εγγράφου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4174/2013 Μεταβίβαση αρμοδιότητας  ν. 4174/2013, άρθ. 14, παρ. 2  Κατά περίπτωση, ο Προϊστάμε- νος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου ή του Ειδικού Συνεργεί- ου Ελέγχου του άρθρου 39 του ν. 1914/1990, όπως ισχύει, υπάλ- ληλος των οποίων διενεργεί τον έλεγχο ή ένας εκ των υπαλλήλων που φέρουν τη σχετική εντολή ελέγχου, στην περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η άμεση υποβολή έγγραφου αιτήματος ή ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου που επιδιώκει την είσπραξη της οφειλής ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης ή ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. που παραλαμβά-νει την προβλεπόμενη δήλωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. Επίσης, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης, για τις υποθέσεις αρμοδιότητας της εν λόγω Υποδιεύθυνσης, με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ελέγχων, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Φορολογικής Συμμόρφωσης, ο Προϊστάμενος της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε., καθώς και ο Προϊστάμενος της αντίστοιχης Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., για υποθέσεις Τμημάτων που δεν υπάγονται σε Υποδιεύθυνση και εδρεύουν εντός της έδρας της Υπηρεσίας ή για υποθέσεις που αφορούν σε περισσότερες της μίας Υποδιεύθυνσης ή ο Προϊστάμενος της οικείας Υποδιεύθυνσης της αντίστοιχης Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., για υποθέσεις Τμημάτων που εδρεύουν εντός της έδρας της Υποδιεύθυνσης ή ο Προϊστάμενος του οικείου Τμήματος της αντίστοιχης Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., για υποθέσεις Τμημάτων που εδρεύουν εκτός της έδρας της Υποδιεύθυνσης ή της Διεύθυνσης ή ένας εκ των υπαλλήλων της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. ή των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. που φέρουν τη σχετική εντολή ελέγχου, στην περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η άμεση υποβολή έγγραφου αιτήματος, κατά περίπτωση. 
6. -Την υποβολή έγγραφου ή ηλεκτρονικού αιτήματος προς κρατικές υπηρεσίες και σε κάθε φορέα της 
Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών και εισαγγελικών αρχών και όλων των δημόσιων οργανισμών, φορέων και εταιρειών, όπου συμμετέχει ή έχει την εποπτεία το Κράτος, καθώς και των ανεξάρτητων αρχών, για τη χορήγηση κάθε διαθέσιμης πληροφορίας και την επίδειξη όλων των πρωτότυπων εγγράφων, μητρώων και στοιχείων που έχουν στην κατοχή τους. -Την υποβολή αιτήματος προς την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης 
Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των
Δηλώσεων Περιουσιακής  Κατάστασης για χορήγηση κάθε διαθέσιμης σε αυτήν πληροφορίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 3691/2008, όπως ισχύει και την υποβολή αιτήματος προς τον αρμόδιο 
Εισαγγελέα για χορήγηση έγγραφης άδειας για λήψη πληροφοριών ή εγγράφων, για υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών ή των ποινικών δικαστηρίων. 
Εξουσιοδότηση υπογραφής  -ν. 4174/2013, άρθρο 15, παρ. 1 και 2 και -ν. 3691/2008 (Α' 166), άρθρο 40, παρ. 1.  Κατά περίπτωση, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου ή του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου του άρθρου 39 του ν. 1914/1990, όπως ισχύει, υπάλληλος των οποίων διενεργεί τον έλεγχο ή ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου που επιδιώκει την είσπραξη της οφειλής ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης ή ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. που παραλαμβάνει την προβλεπόμενη δήλωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.
Επίσης, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εισπράξεων, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ελέγχων, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Φορολογικής Συμμόρφωσης, ο Προϊστάμενος της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε., καθώς και ο Προϊστάμενος της αντίστοιχης Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., για υποθέσεις Τμημάτων που δεν υπάγονται σε Υποδιεύθυνση και εδρεύουν εντός της έδρας της Υπηρεσίας ή για υποθέσεις που αφορούν σε περισσότερες της μίας Υποδιεύθυνσης ή ο Προϊστάμενος της οικείας Υποδιεύθυνσης της αντίστοιχης Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., για υποθέσεις Τμημάτων που εδρεύουν εντός της έδρας της Υποδιεύθυνσης ή ο Προϊστάμενος του οικείου Τμήματος της αντίστοιχης Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., για υποθέσεις Τμημάτων που εδρεύουν εκτός της έδρας της Υποδιεύθυνσης ή της Διεύθυνσης.  
--------------
7. Την υποβολή αιτημάτων για χορήγηση πληροφοριών ή εγγράφων από λοιπά τρίτα πρόσωπα, που αναφερονται στην παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4174/2013 Εξουσιοδότηση υπογραφής
 
ν. 4174/2013, άρθ. 15, παρ. 3  Κατά περίπτωση, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου ή του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου του άρθρου 39 του ν. 1914/1990, όπως ισχύει, υπάλληλος των οποίων διενεργεί τον έλεγχο ή ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου που επιδιώκει την είσπραξη της οφειλής ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης ή ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. που παραλαμβάνει την προβλεπόμενη δήλωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. Επίσης, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης, για τις υποθέσεις αρμοδιότητας της εν λόγω Υποδιεύθυνσης, με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εισπράξεων, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ελέγχων, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Φορολογικής Συμμόρφωσης, ο Προϊστάμενος της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε., καθώς και ο Προϊστάμενος της αντίστοιχης Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., για υποθέσεις Τμημάτων που δεν υπάγονται σε Υποδιεύθυνση και εδρεύουν εντός της έδρας της Υπηρεσίας ή για υποθέσεις που αφορούν σε περισσότερες της μίας Υποδιεύθυνσης ή ο Προϊστάμενος της οικείας Υποδιεύθυνσης της αντίστοιχης Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., για υποθέσεις Τμημάτων που εδρεύουν εντός της έδρας της Υποδιεύθυνσης ή ο Προϊστάμενος του οικείου Τμήματος της αντίστοιχης Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., για υποθέσεις Τμημάτων που εδρεύουν εκτός της έδρας της Υποδιεύθυνσης ή της Διεύθυνσης. 
8. Την υποβολή αιτήματος για τη χορήγηση έγγραφης άδειας από τον αρμόδιο Εισαγγελέα, σχετικά με τη χορήγηση πληροφοριών που προστατεύονται από το επαγγελματικό απόρρητο.  Εξουσιοδότηση υπογραφής
 
ν. 4174/2013, άρθ. 15, παρ. 5 Κατά περίπτωση, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου ή του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου του άρθρου 39 του ν. 1914/1990, όπως ισχύει, υπάλληλος των οποίων διενεργεί τον έλεγχο ή ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου που επιδιώκει την είσπραξη της οφειλής ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης ή ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. που παραλαμβάνει την προβλεπόμενη, ανά φορολογία, δήλωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. Επίσης, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ελέγχων, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Φορολογικής Συμμόρφωσης, ο Προϊστάμενος της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. και ο Προϊστάμενος της αντίστοιχης Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., για υποθέσεις Τμημάτων που δεν υπάγονται σε Υποδιεύθυνση και εδρεύουν εντός της έδρας της Υπηρεσίας ή για υποθέσεις που αφορούν σε περισσότερες της μίας Υποδιεύθυνσης ή ο Προϊστάμενος της οικείας Υποδιεύθυνσης της αντίστοιχης Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., για υποθέσεις Τμημάτων που εδρεύουν εντός της έδρας της Υποδιεύθυνσης ή ο Προϊστάμενος του οικείου Τμήματος της αντίστοιχης Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., για υποθέσεις Τμημάτων που εδρεύουν εκτός της έδρας της Υποδιεύθυνσης ή της Διεύθυνσης. 
9. Το αίτημα για την υποβολή από τον φορολογούμενο, εντός εύλογης προθεσμίας, σε επίσημη μεταφραση στην Ελληνική γλώσσα, βιβλίων, στοιχείων και κάθε αλλου εγγραφου που θεωρείται απαραίτητο για τον προσδιορισμό της φορολογικής υποχρέωσης αυτού.  Εξουσιοδότηση υπογραφής ν. 4174/2013, άρθ. 16, παρ. 1 Κατά περίπτωση, ο υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. που παραλαμβάνει την προβλεπόμενη, ανά φορολογία, δήλωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, καθώς και ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου ή του Ειδικού
Συνεργείου Ελέγχου του άρθρου 39 του ν. 1914/1990, όπως ισχύει, υπάλληλος των οποίων διενεργεί τον έλεγχο ή ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου που επιδιώκει την είσπραξη της οφειλής ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης. Επίσης, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης, για τις υποθέσεις αρμοδιότητας της εν λόγω Υποδιεύθυνσης, με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ελέγχων, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Φορολογικής Συμμόρφωσης, ο Προϊστάμενος της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε., καθώς και ο Προϊστάμενος της αντίστοιχης Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., για υποθέσεις Τμημάτων που δεν υπάγονται σε Υποδιεύθυνση και εδρεύουν εντός της έδρας της Υπηρεσίας ή για υποθέσεις που αφορούν σε περισσότερες της μίας Υποδιεύθυνσης ή ο Προϊστάμενος της οικείας Υποδιεύθυνσης της αντίστοιχης Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., για υποθέσεις Τμημάτων που εδρεύουν εντός της έδρας της Υποδιεύθυνσης ή ο Προϊστάμενος του οικείου Τμήματος της αντίστοιχης Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., για υποθέσεις Τμημάτων που εδρεύουν εκτός της έδρας της Υποδιεύθυνσης ή της Διεύθυνσης ή ένας εκ των υπαλλήλων της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. ή των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. που φέρουν τη σχετική εντολή ελέγχου, στην περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η άμεση υποβολή έγγραφου αιτήματος, κατά περίπτωση. 
10. Το αίτημα προς τον φορολογούμενο για τη διάθεση του Φακέλου Τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών. Εξουσιοδότηση υπογραφής ν. 4174/2013, άρθ. 21, παρ. 4 Κατά περίπτωση, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου ή του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου του άρθρου 39 του ν. 1914/1990, όπως ισχύει, ο Προϊστάμενος της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. ή ο Προϊστάμενος της αντίστοιχης Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., για υποθέσεις Τμημάτων που δεν υπάγονται σε Υποδιεύθυνση και εδρεύουν εντός της έδρας της Υπηρεσίας ή για υποθέσεις που αφορούν σε περισσότερες της μίας Υποδιεύθυνσης ή ο Προϊστάμενος της οικείας Υποδιεύθυνσης της αντίστοιχης Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., για υποθέσεις Τμημάτων που εδρεύουν εντός της έδρας της Υποδιεύθυνσης ή ο Προϊστάμενος του οικείου Τμήματος της αντίστοιχης Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., για υποθέσεις Τμημάτων που εδρεύουν εκτός της έδρας της Υποδιεύθυνσης ή της Διεύθυνσης, οι υπάλληλοι των οποίων φέρουν την εντολή διενέργειας του ελέγχου.
11. Την επιλογή των προς έλεγχο υποθέσεων. Εξουσιοδότηση υπογραφής Άρθρο 26 του ν. 4174/2013 Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης και ο Προϊστάμενος της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε., για τις υποθέσεις των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε..
12. Την έκδοση εντολής ελέγχου Εξουσιοδότηση υπογραφής Άρθρα 23 και 25 του ν. 4174/2013 Α. Για τον φορολογικό, πλήρη και μερικό, έλεγχο ανέλεγκτων χρήσεων/φορολογικών ετών/υποθέσεων

1) O Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. στην οποία ο φορολογούμενος υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περιπτώσεις 121 και 122 της παρούσας απόφασης κατά τον χρόνο έκδοσης της εντολής ελέγχου. Σε περίπτωση που έχει καταργηθεί το Τμήμα Ελέγχου της Δ.Ο.Υ., ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποδοχής, στην οποία περιήλθε η αρμοδιότητα του ελέγχου, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις. Σε περίπτωση συζύγων, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. στην οποία υποβάλλεται η δήλωση φορολογίας εισοδήματος του συζύγου, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, πλην των φορολογιών ΕΝ.Φ.Ι.Α. και Φ.Α.Π. και των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9), στις οποίες η εντολή εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. που ορίζεται στην υποπερίπτωση 6 της περίπτωσης 121 της παρούσας. 

Η υποπερίπτωση 1 ισχύει με την επιφύλαξη των κατωτέρω υποπεριπτώσεων και της περίπτωσης 153 της παρούσας.

2) Ο Προϊστάμενος του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων - ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ. (Άρθρ.34 του ν. 4141/2013 - Α' 81, όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο Δ1 του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013-Α' 107), για: (α) τους φορολογουμένους όλης της επικράτειας με ετήσια ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα άνω των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000,00) ευρώ κατά τη διαχειριστική περίοδο που έκλεισε εντός του έτους 2012 ή κατά την πρώτη τους διαχειριστική περίοδο, εφόσον αυτή έκλεισε μετά από την 1/1/2013. (β) Τον / την σύζυγο του φορολογουμένου της αμέσως προηγούμενης υποπερίπτωσης (α), ανεξαρτήτως άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας από αυτούς. (γ) Ειδικά, για τις τραπεζικές και ασφαλιστικές εταιρείες, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή με την οποία λειτουργούν, καθώς και για όλες τις ανώνυμες εταιρείες με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, το όριο της ως άνω υποπερίπτωσης (α) ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000,00) ευρώ. (δ) για φορολογουμένους ανεξαρτήτως ετησίων ακαθάριστων εσόδων οι οποίοι διενεργούν διασυνοριακές συναλλαγές με συνδεδεμένες επιχειρήσεις, κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του ν. 2238/1994 (Α' 151) ή συνδεδεμένα πρόσωπα κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου ζ' του άρθρου 2 του ν. 4172/2013 (Α' 167) και έχουν υποχρέωση κατάρτισης φακέλου τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών και μόνο για τον έλεγχο ορθής τήρησης της αρχής των ίσων αποστάσεων στις ενδοομιλικές συναλλαγές τους.

3) Ο Προϊστάμενος του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου -Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. (Άρθρ. 34 ν. 4141/2013 - Α' 81 και υποπαράγραφο Δ1 του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013-Α' 107), για: (α) εξαιρετικά, τους φορολογουμένους, φυσικά πρόσωπα, όλης της επικράτειας, που πληρούν οποιοδήποτε από τα παρακάτω κριτήρια, ανεξάρτητα από το εάν οι φορολογούμενοι ασκούν και επιχειρηματική δραστηριότητα και ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθάριστων εσόδων από αυτή:

αα) Η αξία της ακίνητης περιουσίας του φορολογουμένου, του/της συζύγου και των προστατευόμενων τέκνων αυτού κατά τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος υπερβαίνει αθροιστικά μετά από την 1/1/2009 το ποσό των δύο εκατομμυρίων (2.000.000,00) ευρώ.

ββ) Η ετήσια δαπάνη διαβίωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2238/1994, που προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2012, υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) ευρώ.

γγ) Τα ποσά δαπανών του άρθρου 17 του ν. 2238/1994 στο οικονομικό έτος 2012 υπερβαίνουν το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων (400.000,00) ευρώ, καθώς και τα ποσά των δαπανών για αγορά, ανέγερση, χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων υπερβαίνουν τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000,00) ευρώ κατά το ίδιο οικονομικό έτος.

δδ) Απέστειλαν κατά τα ημερολογιακά έτη 2009, 2010, 2011, 2012 και 2013 στο εξωτερικό χρηματικά εμβάσματα συνολικού ύψους τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ και των δικαιούχων των κοινών λογαριασμών. (β) τον / την σύζυγο του φορολογουμένου της αμέσως ως άνω υποπερίπτωσης (α). (γ) τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες ιδιοκτησίας ή εκμετάλλευσης ακινήτων, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα κατοχής ακινήτων, εφόσον δεν πραγματοποιούν άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες στις οποίες συμμετέχει αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, χωρίς να εμφανίζεται το φυσικό πρόσωπο. (δ) τις υποθέσεις που είχαν ανατεθεί στα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα Αθηνών και Θεσσαλονίκης με την αριθ. ΔΕΛ Α 1139975 ΕΞ 2012/10.10.2012 (Β' 2756) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

4) Για φορολογουμένους φυσικά πρόσωπα που απεβίωσαν και για νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που έχουν κάνει διακοπή εργασιών, πριν από την έκδοση της εντολής ελέγχου εφαρμόζονται κατά περίπτωση τα οριζόμενα στις ως άνω υποπεριπτώσεις 1 έως 3. Σε περίπτωση που για φορολογούμενο του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται η υποπερίπτωση 1, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. στην οποία θα υποβαλλόταν η τελευταία δήλωση φορολογίας εισοδήματος κατά τον θάνατο ή την διακοπή.

5) Για υποθέσεις φορολογίας πλοίων, καθώς και λοιπών φορολογιών που σχετίζονται με τις υποθέσεις αυτές, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. στην οποία υποβάλλονται οι σχετικές δηλώσεις κατά τον χρόνο έκδοσης της εντολής ελέγχου και σε περίπτωση που έχει καταργηθεί το Τμήμα Ελέγχου της Δ.Ο.Υ., ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποδοχής, στην οποία περιήλθε η αρμοδιότητα του ελέγχου, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις.

Εφόσον το ύψος των ακαθάριστων εσόδων του φορολογουμένου είναι μεγαλύτερο των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) ευρώ κατά τη διαχειριστική περίοδο που έκλεισε εντός του έτους 2012 ή σε επόμενο έτος, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. Πλοίων Πειραιά. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται και στην περίπτωση της διακοπής εργασιών του φορολογουμένου.

6) Για φορολογουμένους που δεν υπέχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. στην οποία υποβάλλεται η δήλωση για τη φορολογία για την οποία διενεργείται ο έλεγχος και σε περίπτωση που έχει καταργηθεί το Τμήμα Ελέγχου της Δ.Ο.Υ., ο

Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποδοχής, στην οποία περιήλθε η αρμοδιότητα του ελέγχου, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις.

7) Εξαιρετικά, σε περιπτώσεις που απαιτείται η διενέργεια μερικού ελέγχου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν επιστροφές φόρων, τελών και εισφορών, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. στην οποία υποβλήθηκε η σχετική δήλωση και σε περίπτωση που έχει καταργηθεί το Τμήμα Ελέγχου της Δ.Ο.Υ. ή έχει παύσει η λειτουργία αυτής, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποδοχής, στην οποία περιήλθε η αρμοδιότητα του ελέγχου ή της Δ.Ο.Υ. της οποίας έπαυσε η λειτουργία, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις. Σε περίπτωση που στον φορολογούμενο διενεργείται ήδη έλεγχος για την περίοδο που αφορά η αίτηση επιστροφής από άλλη ελεγκτική υπηρεσία, ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας αυτής.

8) Εξαιρετικά, για τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, που διέπονται από τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011 (Α' 180), ανεξαρτήτως ετήσιων ακαθάριστων εσόδων, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., στην οποία ο φορολογούμενος υποβάλλει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, κατά τον χρόνο έκδοσης της εντολής ελέγχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 122 της παρούσας απόφασης.

Β. Για λοιπές περιπτώσεις ελέγχου

1) Για διενέργεια επανελέγχου σε χρήση/φορολογικό έτος/υπόθεση που, ενώ έχει ελεγχθεί / περαιωθεί, προκύπτουν νέα - συμπληρωματικά στοιχεία, ο Προϊστάμενος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας που είχε διενεργήσει τον αρχικό φορολογικό έλεγχο και σε περίπτωση Δ.Ο.Υ., της οποίας έχει καταργηθεί το Τμήμα Ελέγχου ή έχει παύσει η λειτουργία αυτής, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποδοχής στην οποία περιήλθε η αρμοδιότητα του ελέγχου ή της Δ.Ο.Υ. της οποίας έπαυσε η λειτουργία, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις.

Για διενέργεια επανελέγχου σε χρήση που ενώ έχει ελεγχθεί/περαιωθεί από τα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα προκύπτουν νέα-συμπληρωματικά στοιχεία ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. στην οποία ο φορολογούμενος υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περιπτώσεις 121 και 122 της παρούσας απόφασης, κατά τον χρόνο έκδοσης της εντολής ελέγχου και σε περίπτωση που έχει καταργηθεί το Τμήμα Ελέγχου της Δ.Ο.Υ., ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποδοχής στην οποία περιήλθε η αρμοδιότητα ελέγχου, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις.

Κατ' εξαίρεση και ανεξάρτητα των οριζομένων στο προηγούμενο εδάφιο το ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ δύναται να ελέγχει το νέο-συμπληρωματικό στοιχείο σε υποθέσεις που ελέγχθηκαν από τα Διαπεριφερειακά

Ελεγκτικά Κέντρα, εφόσον τα νέασυμπληρωματικά στοιχεία περιέρχονται σε γνώση αυτού τον χρόνο διεξαγωγής φορολογικού ελέγχου από το ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ., ανέλεγκτων χρήσεων του ίδιου υποχρέου.

2) Για υποθέσεις που είχαν ελεγχθεί με τακτικό φορολογικό έλεγχο και είχαν εκδοθεί μερικά φύλλα ελέγχου - πράξεις για τη συνέχιση του ελέγχου και την έκδοση οριστικών πράξεων, ο Προϊστάμενος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας που είχε διενεργήσει τον αρχικό φορολογικό έλεγχο και είχε εκδώσει το μερικό φύλλο-πράξη και σε περίπτωση Δ.Ο.Υ. της οποίας έχει καταργηθεί το Τμήμα Ελέγχου ή έχει παύσει η λειτουργία αυτής, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποδοχής, στην οποία περιήλθε η αρμοδιότητα του ελέγχου ή της Δ.Ο.Υ. της οποίας έπαυσε η λειτουργία, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις.

Επί υποθέσεων για τις οποίες ύστερα από τακτικό έλεγχο είχαν εκδοθεί μερικά φύλλα ελέγχουπράξεις από τα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα, για τη συνέχιση του ελέγχου και τον προσδιορισμό της υπόλοιπης φορολογητέας ύλης ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. στην οποία ο φορολογούμενος υποβάλλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περιπτώσεις 121 και 122 της παρούσας απόφασης, κατά τον χρόνο έκδοσης της εντολής ελέγχου και σε περίπτωση που έχει καταργηθεί το Τμήμα Ελέγχου της Δ.Ο.Υ., ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποδοχής στην οποία περιήλθε η αρμοδιότητα ελέγχου, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις.

3) Για επανάληψη διαδικασίας έκδοσης πράξεων προσδιορισμού φόρου, τέλους, εισφοράς, προστίμου και λοιπών καταλογιστικών πράξεων, λόγω ακύρωσης αυτών για νομική ή τυπική πλημμέλεια, με βάση δικαστική απόφαση ή απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, ο Προϊστάμενος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας που είχε εκδώσει την καταλογιστική πράξη που ακυρώθηκε και, σε περίπτωση Δ.Ο.Υ. της οποίας έχει καταργηθεί το Τμήμα Ελέγχου ή έχει παύσει η λειτουργία αυτής, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποδοχής, στην οποία περιήλθε η αρμοδιότητα του ελέγχου ή της Δ.Ο.Υ. της οποίας έπαυσε η λειτουργία, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις.

Στις περιπτώσεις που η καταλογιστική πράξη είχε εκδοθεί από τα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. στην οποία ο φορολογούμενος υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περιπτώσεις 121 και 122 της παρούσας απόφασης κατά τον χρόνο έκδοσης της εντολής ελέγχου και, σε περίπτωση που έχει καταργηθεί το Τμήμα Ελέγχου της Δ.Ο.Υ., ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποδοχής στην οποία περιήλθε η αρμοδιότητα του ελέγχου, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις.

4) Για τη διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά:

α) οιοσδήποτε

Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ., που υπάγεται στη Φορολογική Περιφέρεια, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας αυτοί δραστηριοποιούνται ή διακινούν τα αγαθά.

β) Ειδικά και :

αα) οιοσδήποτε Προϊστάμενος των Δ.Ο.Υ., που υπάγονται στις Φορολογικές Περιφέρειες Αθηνών και Πειραιώς, για φορολογουμένους που δραστηριοποιούνται ή διακινούν αγαθά σε όλη την Επικράτεια.

ββ) οιοσδήποτε Προϊστάμενος των Δ.Ο.Υ., που υπάγονται στην Φορολογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, για φορολογουμένους που δραστηριοποιούνται ή διακινούν αγαθά στα όρια των Διοικητικών Περιφερειών Ηπείρου και Βορείου Αιγαίου, καθώς και των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας και Λευκάδας της Διοικητικής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

5) O Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. στην οποία ο φορολογούμενος υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περιπτώσεις 121 και 122 της παρούσας απόφασης κατά τον χρόνο έκδοσης της εντολής ελέγχου, στις περιπτώσεις που απαιτείται μερικός έλεγχος για τη διασταύρωση φορολογικών στοιχείων ή εγγραφών στα βιβλία του, μετά από αίτημα ελεγκτικής υπηρεσίας που η έδρα της είναι σε άλλο Νομό από την έδρα της Δ.Ο.Υ. και διενεργεί έλεγχο σε συναλλασσόμενο με αυτόν φορολογούμενο.

6) Για τη διενέργεια μερικού ελέγχου για αυτοψία σε ακίνητο, όπου τούτο απαιτείται ή προβλέπεται από την οικεία νομοθεσία, μετά από αίτημα Δ.Ο.Υ. που η έδρα της βρίσκεται σε άλλο Νομό από το εν λόγω ακίνητο, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται το ακίνητο. Στην περίπτωση αυτή, καθώς και στην προηγούμενη θα συντάσσεται έκθεση ελέγχου η οποία θα υπογράφεται τουλάχιστον από τον υπάλληλο που φέρει την εντολή ελέγχου και τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. και θα αποστέλλεται στην υπηρεσία που ζήτησε την αυτοψία ή τη διασταύρωση για την περαιτέρω διαδικασία.

7)    Ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης (άρθρ. 55 ν. 4002/2011 - Α'180), για οποιαδήποτε υπόθεση αρμοδιότη-τάς του, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ΣΤ' της παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011, όπως τρο-ποποιήθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4223/2013 (Α' 287).

8)    Ο Προϊστάμενος της αντίστοιχης Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., για υποθέσεις ελέγχου της αρμοδιότητας ή της συναρμο-διότητάς της.

9)    Ο Προϊστάμενος της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε., για τη διενέργεια δειγματοληπτικού επανελέγχου υποθέσεων των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. για τη διασφάλιση της ποιότητας και της αποτελεσματι-κότητάς τους. 
13. Την έκδοση εντολής ελέγχου τήρησης της παραγράφου 6 του άρθρου 54Α' του ν. 4174/2013 Εξουσιοδότηση υπογραφής ν. 4174/2013, άρθρο 54 Α', παρ.6 O Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. στην οποία ο συμβολαιογράφος ή ο φύλακας μεταγραφών ή ο προϊστάμενος κτηματολογικού γραφείου υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα περιπτώσεις 121 και 122 της παρούσας απόφασης κατά τον χρόνο έκδοσης της εντολής ελέγχου. Σε περίπτωση που έχει καταργηθεί το Τμήμα Ελέγχου της Δ.Ο.Υ., ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποδοχής, στην οποία περιήλθε η αρμοδιότητα του ελέγχου, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις. Σε περίπτωση έγγαμης συμβολαιογράφου ή φύλακα μεταγραφών ή προϊσταμένης κτηματολογικού γραφείου, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. στην οποία υποβάλλει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος ο σύζυγος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 121 της παρούσας απόφασης κατά το χρόνο έκδοσης της εντολής ελέγχου. Σε περίπτωση που έχει καταργηθεί το Τμήμα Ελέγχου της Δ.Ο.Υ., ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποδοχής, στην οποία περιήλθε η αρμοδιότητα του ελέγχου, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις.
14. Την έκδοση εντολής δειγματοληπτικού ελέγχου για τη γνησιότητα των αποδεικτικών ενημερότητας, που προσκομίζονται στις διάφορες υπηρεσίες, με διασταύρωση των σχετικών στοιχείων με τα στοιχεία των αρμόδιων υπηρεσιών, καθώς και για την έγκαιρη απόδοση των παρακρατού-μενων ποσών. Εξουσιοδότηση υπογραφής ΠΟΛ. 1274/2013 (Β' 3398) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και ειδικότερα η παρ. 9 του άρθρου 6 αυτής. Κατά περίπτωση, ο Προϊστάμενος του Ελεγκτικού Κέντρου που εξέδωσε το αποδεικτικό ενημερότητας ή o Προϊστάμενος της Φορολογικής Περιφέρειας, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η Δ.Ο.Υ, που εξέδωσε το αποδεικτικό ενημερότητας.
15. Την έκδοση εντολής δειγματοληπτικού ελέγχου για τη γνησιότητα των βεβαιώσεων οφειλής, που προσκομίζονται στις διάφορες υπηρεσίες, με διασταύρωση των σχετικών στοιχείων με τα στοιχεία των υπηρεσιών της Φορολογικής Διοίκησης, καθώς και για την απόδοση στις Δ.Ο.Υ. και στα Τελωνεία των παρακρατούμενων ποσών. Εξουσιοδότηση υπογραφής ΠΟΛ. 1275/2013 (Β' 3398) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και ειδικότερα η παρ. 9 του άρθρου 3 αυτής. Κατά περίπτωση, ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης ή ο Προϊστάμενος του Ελεγκτικού Κέντρου που εξέδωσε τη βεβαίωση οφειλής ή ο Προϊστάμενος της Φορολογικής Περιφέρειας, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η Δ.Ο.Υ, που εξέδωσε τη βεβαίωση οφειλής.
16. Την έκδοση εντολής δειγματοληπτικού ελέγχου τήρησης αρχείων καταγραφής του άρθρου 2 της ΠΟΛ. 1 123/2012 (Β' 1665) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, καθώς και ελέγχου γνησιότητας των αποδεικτικών φορολογικής ενημερότητας μέσω διαδικτύου που χρησιμοποιούνται από τους πιστοποιημένους Φορείς, Υπηρεσίες και πρόσωπα, με διασταύρωση των σχετικών στοιχείων με τα στοιχεία των Διευθύνσεων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) και Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (Δ.ΥΠ.ΗΛ.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού. Εξουσιοδότηση υπογραφής -ΠΟΛ. 1123/2012 (Β' 1665) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και ειδικότερα τα άρθρα 5 και 2 αυτής και -ΠΟΛ. 1274/2013 (Β' 3398) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και ειδικότερα το άρθρο 9 αυτής. Ο Προϊστάμενος της Φορολογικής Περιφέρειας, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η Δ.Ο.Υ, υπάλληλος της οποίας παραλαμβάνει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, σύμφωνα με τις περιπτώσεις 121 και 122 της παρούσας απόφασης.
17. Την παράταση της διάρκειας του φορολογικού ελέγχου των υποθέσεων, που αφορούν στις εντολές ελέγχου, με Νο 1 έως 637, που εκδόθηκαν το έτος 2014 από τον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.). Εξουσιοδότηση υπογραφής -ν. 4174/2013, άρθ. 25, παρ. 1 και 4. Ο Προϊστάμενος του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.).
18. Τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου, όπως οι σχετικές εξουσίες και αρμοδιότητες περιγράφονται και προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 23, 24, 25, 27 και 72 του ν. 4174/2013. Μεταβίβαση αρμοδιότη- τας -ν. 4174/2013, άρθρα 23, 24, 25, 27 και 72, - ν. 3691/2008 και -ν. 4099/2012, άρθρο 169, καθώς και από κάθε άλλη συναφή προϊσχύουσα ή υφιστάμενη διάταξη με την οποία παρέχεται ελεγκτική εξουσία και δυνατότητα διενέργειας ελέγχου. Οι υπάλληλοι που φέρουν την εντολή διενέργειας του ελέγχου.
19. Την υπογραφή και την κοινοποίηση στον φορολογούμενο της έγγραφης ειδοποίησης για τη διενέργεια πλήρους επιτόπιου φορολογικού ελέγχου. Μεταβίβαση αρμοδιότη- τας ν. 4174/2013, άρθ. 23, παρ. 2 β' Οι υπάλληλοι που φέρουν την εντολή διενέργειας του ελέγχου.
20. Την υπογραφή του σημειώματος διαπιστώσεων αποτελεσμάτων του φορολογικού ελέγχου και του προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, τελών και εισφορών. Μεταβίβαση αρμοδιότη- τας ν. 4174/2013, άρθ. 28 και 72 (σχετική και η αριθ. ΔεΛ Α1198404 ΕΞ2013/ 31.12.2013-Β' 3366 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε.). Κατά περίπτωση, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου ή του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου του άρθρου 39 του ν. 1914/1990, όπως ισχύει, οι υπάλληλοι των οποίων φέρουν την εντολή διενέργειας του ελέγχου. Ειδικά για μερικούς επιτόπιους ελέγχους διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά, που διενεργούν οι Δ.Ο.Υ., καθώς και για τους ελέγχους που διενεργούν η ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. και οι Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., οι υπάλληλοι αυτών που φέρουν την εντολή ελέγχου.
21. Την υπογραφή και τη θεώρηση των εκθέσεων ελέγχου.  Μεταβίβαση αρμοδιότητας ν. 4174/2013, άρθρα 28, 37 και 72, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 3691/2008 και του άρθ. 169 του ν. 4099/2012, καθώς και οποιαδήποτε άλλη συναφή προϊσχύουσα ή υφιστάμενη διάταξη με την οποία προβλέ-πεται έκθεση ελέγχου.  "Οι εκθέσεις ελέγχου υπογράφονται από τους υπαλλήλους που φέρουν την εντολή διενέργειας του ελέγχου, προσυπογράφονται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Ελέγχου και από τον Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης, εφόσον υπάρχει και θεωρούνται, κατά περίπτωση, από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου ή του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου του άρθρου 39 του ν. 1914/1990, όπως ισχύει, οι υπάλληλοι των οποίων φέρουν την εντολή του ελέγχου. Ειδικά για μερικούς επιτόπιους ελέγχους διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τις ισχύ-ουσες διατάξεις, για φορολογου-μένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά, που διενεργούν οι Δ.Ο.Υ. των οποίων έχει καταργηθεί το Τμήμα Ελέγχου, οι εκθέσεις ελέγχου υπογράφονται από τους υπαλλήλους που φέρουν την εντολή διενέργειας του ελέγχου και θεωρούνται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.. Ειδικά, για τους ελέγχους που διενεργούν οι Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. οι εκθέσεις ελέγχου υπογράφονται από τους υπαλλήλους που έχουν λάβει την εντολή διενέργειας του ελέγχου, προσυπογράφονται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος, στο οποίο υπηρετούν οι υπάλληλοι και θεωρούνται από τον Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης, στην οποία υπάγεται το Τμήμα, εφόσον υπάρχει ή από τον Προϊστάμενο της αντίστοιχης Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., σε περίπτωση που το Τμήμα δεν υπάγεται σε Υποδιεύθυνση. Σε περίπτωση που προκύπτουν διαφωνίες μεταξύ των ως άνω υπαλλήλων, του Προϊσταμένου Τμήματος και του Προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης, η κάθε υπόθεση κρίνεται ως προς το ουσιαστικό περιεχόμενο της από τον Προϊστάμενο έκαστης Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., ο οποίος στις περιπτώσεις αυτές μελετά τις διαφορετικές απόψεις και θεωρεί την έκθεση ελέγχου. 

Για τους δειγματοληπτικούς επανελέγχους υποθέσεων των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. για τη διασφάλιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητάς τους, οι εκθέσεις ελέγχου υπογράφονται από τους υπαλλήλους που έχουν λάβει την εντολή διενέργειας του ελέγχου, προσυπογράφονται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος στο οποίο υπηρετούν οι υπάλληλοι και θεωρούνται από τον Προϊστάμενο της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.. " 
22. Τα διαβιβαστικά έγγραφα εκθέσεων ελέγχου, πληροφοριακών δελτίων, πορισματικών αναφορών σε άλλες υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ή σε Εισαγγελικές Αρχές. Εξουσιοδότηση υπογραφής -Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (Κ.Δ.Δ.) και -Κώδικας Επικοινωνίας Δημοσίων Υπαλλήλων (Κ.Ε.Δ.Υ.). Κατά περίπτωση, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου ή του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου του άρθρου 39 του ν. 1914/1990, όπως ισχύει, οι υπάλληλοι των οποίων φέρουν την εντολή διενέργειας του ελέγχου ή ο Προϊστάμενος της αντίστοιχης Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.. Επιτρέπεται η περαιτέρω εξουσιοδότηση υπογραφής από τους Προϊσταμένους των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής και Θεσσαλονίκης στους Προϊσταμένους της Γ' Υποδιεύθυνσης της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής και της Β' Υποδιεύθυνσης της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα.
23. Την έκδοση πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, τελών και εισφορών και οποιασδήποτε άλλης συναφούς καταλογιστικής πράξης μετά από έλεγχο, καθώς και πράξης διόρθωσης αυτών, όπου προβλέ-πεται. Μεταβίβαση αρμοδιότη- τας ν. 4174/2013, άρθρα 25, 28, 34 και 72, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 3691/2008 και του άρθ. 169 του ν. 4099/2012, καθώς και οποιαδήποτε άλλη συναφή προϊσχύουσα ή υφιστάμενη διάταξη. Κατά περίπτωση, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου, στο οποίο υπηρετούν οι υπάλληλοι που φέρουν την εντολή διενέργειας του ελέγχου.
24. Την έκδοση της πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, τελών και εισφορών, οποιασδήποτε άλλης συναφούς καταλογιστικής πράξης και πράξης διόρθωσης αυτών, όπου προβλέπεται, καθώς και την έκδοση πράξεων επιβολής προστίμων, μετά από έλεγχο, που έχει διενεργηθεί από Ειδικό Συνεργείο Ελέγχου του άρθρου 39 του ν. 1914/1990, όπως ισχύει. Μεταβίβαση αρμοδιότη- τας ν. 4174/2013, άρθρα 25, 28, 34, 62 και 72, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 3691/2008, καθώς και από οποιαδήποτε άλλη συναφή προϊσχύουσα ή υφιστάμενη διάταξη. Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. που παραλαμβάνει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος κατά τον χρόνο έκδοσης της πράξης. Σε περίπτωση θανάτου του φυσικού προσώπου ή διακοπής εργασιών του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. στην οποία θα υποβαλλόταν η ως άνω δήλωση κατά τον χρόνο θανάτου ή της διακοπής. Σε περίπτωση που έχει καταργηθεί το Τμήμα Ελέγχου της Δ.Ο.Υ. ή έχει παύσει η λειτουργία αυτής, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποδοχής, στην οποία περιήλθε η αρμοδιότητα του ελέγχου ή της Δ.Ο.Υ. της οποίας έπαυσε η λειτουργία, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις.
25. Την έκδοση συμπληρωματικού εκκαθαριστικού σημειώματος, κατά τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθ. 9 του ν. 3888/2010 (Α' 175). Μεταβίβαση αρμοδιότη- τας ν. 4174/2013, άρθ. 72, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 3888/2010 (Α' 175) Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου, στο οποίο υπηρετούν οι υπάλληλοι που φέρουν την εντολή διενέργειας του ελέγχου.
26. Την έκδοση πρόσκλησης προς φορολογούμενο ή ευθυνόμενο πρόσωπο, για να υποβάλει ενδεχόμενες αντιρρήσεις του ή κλήσης προς ακρόαση, σχετικά με επικείμενη έκδοση πράξης επιβολής προστίμου. Μεταβίβαση αρμοδιότη- τας -ν. 4174/2013, άρθρα 62 και 72, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των -ν. 3691/2008, -    ν. 3446/2006, -    ν. 2873/2000 και -ν. 2121/1993, καθώς και από οποιαδήποτε άλλη συναφή προϊσχύουσα ή υφιστάμενη διάταξη. Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου ή του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου του άρθρου 39 του ν. 1914/1990, όπως ισχύει, οι υπάλληλοι των οποίων φέρουν την εντολή διενέργειας του ελέγχου. Ειδικά για μερικούς επιτόπιους ελέγχους διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά, που διενεργούν οι Δ.Ο.Υ., καθώς και για τους ελέγχους που διενεργούν οι Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., οι υπάλληλοι που φέρουν την εντολή ελέγχου.
27. Την έκδοση πράξεων επιβολής προστίμων. Μεταβίβαση αρμοδιότη- τας -ν. 4174/2013, άρθρα 62 και 72, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των ν. 2523/1997, ν. 3691/2008, ν. 3634/2008 (Α' 9) ν. 3446/2006, ν. 2873/2000 και ν. 2121/1993, καθώς και από οποιαδήποτε άλλη συναφή προϊσχύουσα ή υφιστάμενη διάταξη. Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου στο οποίο υπηρετούν οι υπάλληλοι που φέρουν την εντολή διενέργειας του ελέγχου. Σε περίπτωση Δ.Ο.Υ. της οποίας έχει καταργηθεί το Τμήμα Ελέγχου ή έχει παύσει η λειτουργία αυτής ή σε περίπτωση παύσης λειτουργίας Ελεγκτικού Κέντρου, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποδοχής, στην οποία περιήλθαν οι αρμοδιότητες του ελέγχου ή της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου των οποίων έπαυσε η λειτουργία, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις. Για τους μερικούς επιτόπιους ελέγχους διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τις ισχύ-ουσες διατάξεις, για φορολογου-μένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά, που διενεργούνται εκτός χωρικής αρμοδιότητας, κατ' εφαρμογή της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1101923 ΕΞ 2016/67-2016 (Β' 2108) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β' 968 και 1238) απόφασής μας, καθώς και για τους ελέγχους που διενεργούν οι Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. που παραλαμβάνει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, σύμφωνα με τις περιπτώσεις 121 και 122 της παρούσας απόφασης και σε περίπτωση που έχει καταρ-γηθεί το Τμήμα Ελέγχου της Δ.Ο.Υ. αυτής, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποδοχής στην οποία περιήλθε η αρμοδιότητα του ελέγχου, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις.
28. Την έκδοση πράξης επιβολής προστίμων, ειδικά, για παραβάσεις εκπρόθεσμης υποβολής οποιασδήποτε δήλωσης, μη ανταπόκρισης σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων και τον υπολογισμό προστίμων κατά τα άρθρα 57 και 59 του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών, κατά την εξόφληση της οφειλής από τον φορολογούμενο. Εξουσιοδότηση υπογραφής ν. 4174/2013, άρθρα 54, 62 και 72, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2523/1997 (Α'179), καθώς και από οποιαδήποτε άλλη συναφή προϊσχύουσα ή υφιστάμενη διάταξη. Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. στην οποία υποβάλλεται η κατά περίπτωση προβλεπόμενη δήλωση ή ζήτησε την παροχή πληροφορίας ή διενεργήθηκε η εξόφληση της οφειλής, κατά περίπτωση.
29. Την έκδοση πράξης επιβολής προστίμων της παραγράφου 2 του άρθρου 102 του ν. 4446/2016 (Α' 240) Μεταβίβαση αρμοδιότη- τας -ν. 4174/2013 άρθρου 54, παρ. 2, περ. ε,' σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 102 του ν. 4446/2016 -ΠΟΛ. 1056/07-042017 (Β' 1325) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. που πα-ραλαμβάνει τη δήλωση απόδοσης Α.Φ.Μ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 137 της παρούσας απόφασης.
30. Την υποβολή αναφορών του ν. 3691/2008. Μεταβίβαση αρμοδιότη- τας ν. 3691/2008 Κατά περίπτωση, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου, οι υπάλληλοι των οποίων φέρουν την εντολή διενέργειας του ελέγχου. Στην περίπτωση που ο έλεγχος διενεργήθηκε από το Ειδικό Συνεργείο Ελέγχου του άρθρου 39 του ν. 1914/1990, όπως ισχύει ή από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. που εκδίδει τις οικείες καταλογιστικές πράξεις.
31. Την έκδοση των ειδικών σημειωμάτων και εν γέ-νει όλων των πράξεων που προβλέπονται με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1072/201 1 (Β' 577) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 4174/2013. Μεταβίβαση αρμοδιότη- τας ν. 4174/2013, άρθ. 72 Κατά περίπτωση, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου, στο οποίο υπηρετούν οι υπάλληλοι που φέρουν την εντολή διενέργειας του ελέγχου.
32. Την υποβολή μηνυτήριας αναφοράς για εγκλήματα φοροδιαφυγής του άρθρου 66 του ν. 4174/2013. Μεταβίβαση αρμοδιότη- τας ν. 4174/2013, άρθ. 55Α και 66 έως 71 Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., του Ελεγκτικού Κέντρου, του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου του άρθρου 39 του ν. 1914/1990, όπως ισχύει, οι υπάλληλοι των οποίων φέρουν την εντολή διενέργειας του ελέγχου και κάθε άλλης υπηρεσίας που, κατά περίπτωση, διενέργησε τον έλεγχο, καθώς και ο Προϊστάμενος της οικείας Υποδιεύθυνσης της αντίστοιχης Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., στην οποία υπάγεται το Τμήμα που έχει την αρμοδιότητα του Δικαστικού ή ο Προϊστάμενος της αντίστοιχης Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., όταν το Τμήμα που έχει την αρμοδιότητα του Δικαστικού δεν υπάγεται σε Υποδιεύθυνση. Σε περίπτωση που έχει παύσει η λειτουργία της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποδοχής, στην οποία περιήλθαν οι αρμοδιότητες αυτών, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις.
33. Την έκδοση απόφασης για τον καθορισμό του αριθμού των ημερών αναστολής λειτουργίας των εγκαταστάσεων του υπόχρεου επιτη-δευματία. Εξουσιοδότηση υπογραφής Εδάφια πρώτο έως έκτο της παρ. 1 του άρθ. 13 του ν. 2523/1997 (Α' 179). Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης
34. Την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής κατά τον Κ.Φ.Δ. και τον Κ.Ε.Δ.Ε.. Εξουσιοδότηση υπογραφής -ν. 4174/2013, άρθ. 40, παρ. 1 και 3, 45, 62, -Κ.Ε.Δ.Ε., άρθ. 2 και -ν. 4224/2013 άρθ. 8, παρ. 8. Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου όπου έχει διενεργηθεί η ταμειακή βεβαίωση, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 1 του Κ.Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τις περιπτώσεις 35 και 36 της παρούσας απόφασης) ή ελλείψει ταμειακής βεβαίωσης, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου που απέκτησε τον εκτελεστό τίτλο. Σε περίπτωση που έχει ανασταλεί το Τμήμα Δικαστικό της Δ.Ο.Υ. ή έχει παύσει η λειτουργία της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποδοχής, στην οποία περιήλθε η αρμοδιότητα του δικαστικού ή της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου των οποίων έπαυσε η λειτουργία, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις. -Εφόσον ο εκτελεστός τίτλος εκδίδεται από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ή από άλλη υπηρεσία ή όργανο της Φορολογικής Διοίκησης, πλην των ανωτέρω, ο Προϊστάμενος οποιασδήποτε Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου. -Στην περίπτωση που τον τίτλο συνιστούν αποφάσεις που εκδίδει η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών ή πρακτικό αποδοχής ή απόφαση της Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του άρθ. 70Α του ν. 2238/1994 ή δικαστικές αποφάσεις ή πρακτικό διοικητικής επίλυσης διαφορών ή πρακτικό δικαστικού συμβιβασμού ή πράξη αποδοχής από φορολογούμενο πράξεων φορολογικής αρχής ή σημείωμα περαίωσης, αρμόδιος είναι ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου, των οποίων η πράξη προσβλήθηκε με ενδικοφανή προσφυγή ή με ένδικο βοήθημα ή μέσο ή δυνάμει της οποίας διενεργήθηκε διοικητικός ή δικαστικός συμβιβασμός ή περαίωση.
-Στην περίπτωση του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.), του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.) και της είσπραξης υπέρ αλλοδαπού δημοσίου, αρμόδιος είναι ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., στην οποία υποβάλλεται η δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος κατά τον χρόνο της καταχώρισης της οφειλής στα βιβλία εισπρακτέων απαιτήσεων της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περιπτώσεις 121 και 122 της παρούσας απόφασης. -Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση στην Ελλάδα, δεν είναι εγκατεστημένος σε αυτήν και δεν του έχει αποδοθεί Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων βρίσκεται η Αρχή που εξέδωσε τον νόμιμο τίτλο (καταλο-γιστική πράξη). -Επιπλέον, σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις, ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης για τις υποθέσεις αρμοδιότητάς της, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ΣΤ' της παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011, όπως τρο-ποποιήθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4223/2013
35. Τον χρηματικό κατάλογο για φορολογικές απαιτήσεις που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4174/2013 και τη διενέργεια της ταμειακής βεβαίωσης. Εξουσιοδότηση υπογραφής -Κ.Ε.Δ.Ε., άρθ. 2, παρ. 1, 3 και 4, -ν. 4224/2013, άρθ. 8, παρ. 8 -π.δ. 16/1989 (Α' 6), άρθ. 55, καθώς και από τις συναφείς διατάξεις των οικείων φορολογιών για τη βεβαίωση. Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου ή της αντίστοιχης Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., που εξέδωσε, κατά περίπτωση, τον νόμιμο τίτλο.
36. Τη διενέργεια ταμειακής βεβαίωσης μη φορολογικών απαιτήσεων. Εξουσιοδότηση υπογραφής -Κ.Ε.Δ.Ε., άρθ. 2, παρ. 1, 3 και 91 -ν. 4224/2013, άρθ. 8, παρ. 8 Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. που παραλαμβάνει τη δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περιπτώσεις 121 και 122 της παρούσας απόφασης.
37. Τη συγκρότηση νόμιμου τίτλου σε βάρος τρίτων, που υπόκεινται σε πρόσθετη ενοχή, στο πλαίσιο διαδικασίας διοικητικής εκτέλεσης ή άλλης διαδικασίας. Μεταβίβαση αρμοδιότη- τας -ν. 4174/2013, άρθ. 48, παρ. 1 και 3, -Κ.Ε.Δ.Ε., άρθ. 2, παρ. 1 και -ν. 4224/2013 άρθ. 8, παρ. 8, σε συνδυασμό με τις οικείες διατάξεις, όπως των άρθρων 27, 30, παρ. 3 και 46 του Κ.Ε.Δ.Ε. Κατά περίπτωση, ο αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 34 της παρούσας απόφασης.
38. Την ατομική ειδοποίηση καταβολής χρεών, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κ.Ε.Δ.Ε.. Εξουσιοδότηση υπογραφής -Κ.Ε.Δ.Ε. άρθ. 2, παρ. 1 και άρθ. 4 και -ν. 4224/2013 άρθ. 8, παρ. 8 Κατά περίπτωση, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου που διενεργεί την ταμειακή βεβαίωση.
39. Θεώρηση καταστάσεων χρεών προς παραγραφή, ως προς τη διαπίστωση ότι εξα-ντλήθηκαν όλες οι νόμιμες ενέργειες για τη διακοπή της παραγραφής αυτών κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Μεταβίβαση αρμοδιότη- τας -ν. 4174/2013, άρθ. 40, παρ. 3 - Κ.Ε.Δ.Ε., άρθ. 2, παρ. 1, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 96 και του άρθρου 2 του ν. 4346/2015 (Α' 152). Κατά περίπτωση, o αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος του Ελεγκτικού Κέντρου ή ο Προϊστάμενος της Φορολογικής Περιφέρειας, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η Δ.Ο.Υ, της οποίας ο Προϊστάμενος είναι αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής.
40. Το αίτημα στον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τη χορήγηση συναίνεσης για τη μη έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας, παρά τη συνδρομή των προϋποθέσεων έκδοσής του. Εξουσιοδότηση υπογραφής ν. 4174/2013, άρθ. 40, παρ. 1 και 3, άρθ. 12, παρ. 8 Κατά περίπτωση, ο Προϊστάμενος οποιασδήποτε Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου, καθώς και της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης.
41. Τη γραπτή συναίνεση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τη μη χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας. Εξουσιοδότηση υπογραφής - ν. 4174/2013, άρθ. 12, παρ. 8 και -ΠΟΛ. 1274/ 27.12. 2013 (Β' 3398) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.
42. Τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας, μηνιαίας ή δίμηνης ισχύος, που χορηγείται για κάθε νόμιμη χρήση, πλην είσπραξης χρημάτων και πλην μεταβίβασης ακινήτων. Εξουσιοδότηση υπογραφής - ν. 4174/2013, άρθ. 12, παρ. 1, 2 και 5 και -ΠΟΛ. 1274/ 27.12. 2013 (Β' 3398) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει. Οποιοδήποτε υπάλληλος οποιασ-δήποτε Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου.
43. Τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας μηνιαίας ισχύος που χορηγείται για είσπραξη χρημάτων ή για μεταβίβαση ακινήτου. Εξουσιοδότηση υπογραφής - ν. 4174/2013, άρθ. 12, παρ. 4, 5 και 6 και -ΠΟΛ. 1274/ 27.12. 2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει. Ο Προϊστάμενος οποιασδήποτε Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου. Επιτρέπεται η περαιτέρω εξουσιοδότηση υπογραφής από τους Προϊσταμένους των Δ.Ο.Υ. στον Προϊστάμενο του Τμήματος Εσόδων των υπηρεσιών αυτών.
44. Τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας μηνιαίας ισχύος, αν υφίστανται οφειλές σε αναστολή ή το αποδεικτικό εκδίδεται με τον όρο της παρακράτησης για είσπραξη χρημάτων ή το αποδεικτικό εκδίδεται για μεταβίβαση ακινήτου και υφίστανται ληξιπρόθεσμες ρυθμισμένες οφειλές. Εξουσιοδότηση υπογραφής - ν. 4174/2013, άρθ. 12, παρ. 4, 5 και 6 και -ΠΟΛ. 1274/ 27.12. 2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει. Ο Προϊστάμενος οποιασδήποτε Δ.Ο.Υ., ύστερα από έγκριση από τον αρμόδιο Προϊστάμενο για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής, ο οποίος ορίζει και το ποσοστό παρακράτησης επί του αποδεικτικού, όπου απαιτείται. Επιτρέπεται η περαιτέρω εξουσιοδότηση υπογραφής από τους Προϊσταμένους των Δ.Ο.Υ. στον Προϊστάμενο του Τμήματος Εσόδων των υπηρεσιών αυτών.
45. Την παραλαβή δήλωσης συμψηφισμού Μεταβίβαση αρμοδιότη- τας -Κ.Ε.Δ.Ε., άρθ. 2, παρ. 1, άρθ. 83, παρ.2, εδαφ. α', -ν. 4224/2013 άρθ. 8, παρ. 8 και -ν. 4174/2013, άρθ. 48, παρ. 2 Υπάλληλος οποιασδήποτε Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου.
46. Τον συμψηφισμό (βάσει δήλωσης) Μεταβίβαση αρμοδιότη- τας -Κ.Ε.Δ.Ε., άρθ. 2, παρ. 1, άρθ.83, παρ.2, εδαφ. α', -ν. 4224/2013, άρθ. 8, παρ. 8, -ν. 4174/2013 άρθ. 48, παρ. 2 Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου που παραλαμ-βάνει τη δήλωση συμψηφισμού.
47. Τον συμψηφισμό (αυτεπάγ-γελτο) Εξουσιοδότηση υπογραφής -Κ.Ε.Δ.Ε., άρθ. 2, παρ. 1, άρθ. 83, παρ. 2, εδάφ. β', -ν. 4224/2013, άρθ. 8, παρ. 8 και -ν. 4174/2013, άρθ. 42, παρ. 1, άρθ. 40, παρ. 1 και 3 και 48, παρ. 2 Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Εσόδων οποιασδήποτε Δ.Ο.Υ. ή του Τμήματος Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης οποιουδήποτε Ελεγκτικού Κέντρου, καθώς και ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης.
48. Την έγκριση προγράμματος ρύθμισης του άρθ. 43 του ν. 4174/2013 και των υποπαραγράφων Α1 και Α2 της παραγράφου Α' του ν. 4152/2013 (Α'107). Εξουσιοδότηση υπογραφής -Κ.Ε.Δ.Ε., άρθ. 2, παρ. 1, - ν. 4224/2013, άρθ. 8, παρ. 8, -ν. 4174/2013, άρθ. 40, παρ. 1 και 43 και -ν. 4152/2013, άρθρο πρώτο, παράγραφος Α', υποπαρά-γραφοι Α1 και Α2 Κατά περίπτωση, ο αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 34 της παρούσας απόφασης. Επιτρέπεται η περαιτέρω εξουσιοδότηση υπογραφής από τον αρμόδιο Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου στον Προϊστάμενο του οικείου Τμήματος Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης των υπηρεσιών αυτών.
49. Την αποδοχή εξόφλησης φόρου με εκχώρηση τιμήματος ακινήτου που μεταβιβάζεται σε τρίτο εξ επαχθούς αιτίας. Εξουσιοδότηση υπογραφής ν. 4174/2013, άρθ. 40, παρ. 1 και 43, παρ. 8 Τα όργανα τα οποία είναι αρμόδια για την έκδοση του αποδεικτικού ενημερότητας και της βεβαίωσης οφειλής, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4174/2013 και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτού αποφάσεις.
50. Την απαλλαγή από τόκους και πρόστιμα (πλην αυτών που έχουν επιβληθεί για ανακριβή δήλωση και για φοροδιαφυγή) για λόγους ανωτέρας βίας. Εξουσιοδότηση υπογραφής -ν. 4174/2013, άρθ. 40, παρ. 1 και 3, άρθ. 61, παρ. 3 -ν. 4224/2013, άρθ. 8, παρ. 8 -Κ.Ε.Δ.Ε., άρθ. 2, παρ. 1, άρθ. 6, παρ. 4 Ο αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 34 της παρούσας απόφασης ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, για τους τόκους του άρθρου 53 και το πρόστιμο του άρθρου 57 του ν. 4174/2013 και τους τόκους και το πρόστιμο του άρθρου 6 του Κ.Ε.Δ.Ε., για τις υποθέσεις αρμοδιότητας αυτής.
51. Την απαλλαγή από τόκους και πρόστιμα, κατόπιν αιτή-σεως του φορολογουμένου, για οφειλόμενα ποσά από τις δηλώσεις Φ.Π.Α., που αφορούν στις φορολογικές περιόδους Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του έτους 2015, για αγρότες φυσικά πρόσωπα που το έτος 2014 είχαν υποχρέωση υποβολής ετήσιας δήλωσης Φ.Π.Α. και από 1.1.2015 υπέχουν υποχρέωση υποβολής δηλώσεων ανά φορολογική περίοδο και οι οποίοι τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, εφόσον οι ανωτέρω δηλώσεις υποβλήθησαν και τα οφειλόμενα ποσά καταβλήθηκαν έως την τελευταία εργάσιμη μέρα του Απριλίου 2015. Εξουσιοδότηση υπογραφής -ν. 4174/2013, άρθ. 40, παρ. 1 και 3, -ν. 4224/2013, άρθ. 8, παρ. 8 -Κ.Ε.Δ.Ε., άρθ. 2, παρ. 1, -ν. 4321/2015, άρθ. 22, παρ. 3 Ο αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 34 της παρούσας απόφασης.
52. Τη χορήγηση απαλλαγής ή έκπτωσης από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), πλην της περίπτωσης ε' της παραγράφου 2 της ενότητας Β' του άρθρου 4 του ν. 4223/2013 (Α' 287). Εξουσιοδότηση υπογραφής -ν. 4223/2013, άρθρα 3 , 4, πλην της περ. ε' της παρ. 2 της ενότητας Β του άρθρου αυτού και άρθρο 5 - Αριθ. ΠΟΛ. 1163/23-72015 (Β'1711) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως τροπο-ποιήθηκε και ισχύει με τις ΠΟΛ. 1003/51-2016 (Β'3) και 1073/1-62016 (Β'1653) όμοιες Ο Προϊστάμενος της .Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για την έκδοση της δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α./πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου του οικείου έτους.
53. Τη χορήγηση των προβλε-πόμενων από τις διατάξεις του άρθρου 7 και της περίπτωσης ε' της παραγράφου 2 της ενότητας Β' του άρθρου 4 του ν. 4223/2013 απαλλαγών ή μειώσεων. Εξουσιοδότηση υπογραφής -ν. 4223/2013, άρθρο 4, ενότητα Β', παρ. 2, περ. ε' και άρθρο 7, παρ. 1 και 2 -Αριθ. ΠΟΛ. 1163/23-72015 (Β'1711) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως τροπο-ποιήθηκε και ισχύει με τις ΠΟΛ. 1003/51-2016 (Β'3) και 1073/1-62016 (Β'1653) όμοιες Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος του οικείου έτους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περιπτώσεις 121 και 122 της παρούσας απόφασης.
54. Τη χορήγηση αναστολής πληρωμής του ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε νομικά πρόσωπα. Εξουσιοδότηση υπογραφής -ν. 4223/2013, άρθρο 7, παρ. 3 - Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών αριθ. ΠΟΛ. 1250/8-122014 (Β' 3411) και ΠΟΛ. 1212/24-092015 (Β' 2120). Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. που έχει εκδώσει τη δήλωση - πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α.. Σε περίπτωση που έχει καταργηθεί το Τμήμα Ελέγχου της Δ.Ο.Υ. ή έχει παύσει η λειτουργία αυτής, πραγματοποιείται με απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. υποδοχής, στην οποία περιήλθε η αρμοδιότητα του ελέγχου, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις.
55. Την πίστωση της οφειλής σε οποιονδήποτε οφειλόμενο φόρο, εφόσον ο φορολογούμενος δεν επιλέγει τη σειρά πίστωσης. Εξουσιοδότηση υπογραφής -ν. 4174/2013, άρθ. 40, παρ. 1 και 3, άρθ. 44, παρ. 2, -Κ.Ε.Δ.Ε., άρθ. 2, παρ. 1 και άρθ. 3, παρ. 3 και -ν. 4224/2013, άρθ. 8, παρ. 8. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Εσόδων οποιασδήποτε Δ.Ο.Υ. ή του Τμήματος Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης οποιουδήποτε Ελεγκτικού Κέντρου.
56. Την πράξη επιστροφής ποσών φόρων που έχουν ει-σπραχθεί αχρεωστήτως και την κατάσταση υπερεισπρά-ξεων, όπου απαιτείται. Εξουσιοδότηση υπογραφής -ν. 4174/2013, άρθ. 40, παρ. 1, -Κ.Ε.Δ.Ε., άρθ. 2, παρ. 1 και -π.δ. 16/1989, άρθ. 106, παρ. 1 Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου στα βιβλία εισπρακτέων των οποίων είναι καταχωρισμένες οι οφειλές.
57. Τους τίτλους πληρωμής απαιτήσεων, σύμφωνα τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.. Εξουσιοδότηση υπογραφής -Κ.Ε.Δ.Ε., άρθ. 2, παρ. 1, -π.δ. 16/1989, άρθ. 99. Κατά περίπτωση, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου που διενεργεί την επιστροφή ή την πληρωμή. Την επιστροφή διενεργεί ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου στα εισπρακτέα βιβλία των οποίων καταχωρίστηκε η αχρεώστητη καταβολή.
58. Την αναβίωση οφειλής. Εξουσιοδότηση υπογραφής -ν. 4174/2013, άρθ. 40, παρ. 1, -Κ.Ε.Δ.Ε., άρθ. 2,    παρ. 1 και -π.δ. 16/1989, άρθ. 119, παρ. 3. Κατά περίπτωση, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου που διενήργησε την ταμειακή βεβαίωση ή ελλείψει αυτής ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου που εξέδωσε τον εκτελεστό τίτλο και σε κάθε άλλη περίπτωση ο αρμόδιος Προϊστάμενος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 34 της παρούσας απόφασης.
59. Την έκδοση απόφασης επιβολής προστίμου ακάλυπτων επιταγών. Μεταβίβαση αρμοδιότη- τας -ν. 4174/2013, άρθ. 40, παρ. 1 και 3, -Κ.Ε.Δ.Ε., άρθ. 2, παρ. 1 και -α.ν. 1819/1951 (Α' 149), άρθ. 5. Ο Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου, στο οποίο κατατίθεται η ακάλυπτη επιταγή.
60. Την παραλαβή του κατασχετηρίου εις χείρας του Δημοσίου ως τρίτου και της αναγγελίας εκχώρησης. Μεταβίβαση αρμοδιότη- τας -ν. 4174/2013, άρθ. 40, παρ. 3, -Κ.Ε.Δ.Ε., άρθ. 2, παρ. 1 και - ν. 4270/2014 (Α'143), άρθ. 145 Οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. παραλαβής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του καθ' ού (/εκδοχέα) και του κατάσχο-ντος (/ εκχωρητή) και της Δ.Ο.Υ. που διενεργεί την πληρωμή της κατασχεθείσας (/ εκχωρηθείσας) απαίτησης.
61. Την υποβολή δήλωσης του άρθρου 985, παρ.1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, του Δημοσίου ως τρίτου. Μεταβίβαση αρμοδιότη- τας -ν. 4174/2013, άρθ. 40, παρ. 3, -Κ.Ε.Δ.Ε., άρθ. 2, παρ. 1 -    ν. 2362/1995, άρθ. 95, παρ.3β και -    ν. 4270/2014 (Α'143) άρθ. 145 Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου εις χείρας του οποίου, ως τρίτου κατάσχεται απαίτηση, καθώς και ο Προϊστάμενος της αντίστοιχης Υ.Ε.Δ.Δ.Ε..
62. Την εισήγηση στο Ν.Σ.Κ. για κατάθεση ενδίκων βοηθημάτων και, γενικά, για λήψη δικαστικών ενεργειών που αποσκοπούν, άμεσα ή έμμεσα, στην είσπραξη φόρων και λοιπών εσόδων του Δημοσίου. Μεταβίβαση αρμοδιότη- τας -ν. 4174/2013, άρθ. 40 παρ. 3, και -Κ.Ε.Δ.Ε., άρθ. 2, παρ. 1, σε συνδυασμό με τις εκάστο-τε εφαρμοζόμενες οικείες διατάξεις δι-κονομικού και ουσιαστικού δικαίου (ενδεικτικά, ΑΚ, ΚΠολΔ, Πτωχ. Κώδικας) Ο αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 34 της παρούσας απόφασης.
63. Την επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης κινητών, ακινήτων, εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε αυτά, απαιτήσεων και, γενικά, όλων των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη του Δημοσίου, είτε βρίσκονται στα χέρια του, είτε στα χέρια τρίτου. Μεταβίβαση αρμοδιότη- τας ν. 4174/2013, άρθ. 46, παρ. 1 Κατά περίπτωση, ο αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 34 της παρούσας απόφασης.
64. Τη λήψη προληπτικών ή διασφαλιστικών μέτρων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46, παρ. 2, 5 , 6 του ν. 4174/2013, μετά από έλεγχο οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης ή μετά από έλεγχο που έχει διενερ-γηθεί από Ειδικό Συνεργείο Ελέγχου του άρθρου 39 του ν. 1914/1990, όπως ισχύει ή από Υπηρεσίες της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.). Μεταβίβαση αρμοδιότη- τας -ν. 4174/2013, άρθ. 46, παρ. 2, 5,6 , -Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1282/ 31.12.2013 (Β'54/2014), όπως ισχύει καθώς και από οποιαδήποτε άλλη συναφή προϊσχύουσα διάταξη. Κατά περίπτωση, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις μείζονος σημασίας, ο Προϊστάμενος της αντίστοιχης Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., υπάλληλοι των οποίων διενεργούν τον έλεγχο ή ο αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 34 της παρούσας απόφασης ή ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. που παραλαμβά-νει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος κατά τον χρόνο έκδοσης της πράξης. Σε περίπτωση διακοπής εργασιών του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., στην οποία θα υποβαλλόταν η ως άνω δήλωση κατά τον χρόνο της διακοπής. Σε περίπτωση που έχει καταργηθεί το Τμήμα Ελέγχου της Δ.Ο.Υ. ή έχει παύσει η λειτουργία αυτής, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποδοχής, στην οποία περιήλθε η αρμοδιότητα του ελέγχου ή της Δ.Ο.Υ., της οποίας έπαυσε η λειτουργία, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις.
65. Την υπογραφή και τη θεώρηση των ειδικών εκθέσεων ελέγχου της παρ. 5 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013. Μεταβίβαση αρμοδιότη- τας ν. 4174/2013, άρθ. 46, παρ. 5 Οι ειδικές εκθέσεις ελέγχου υπογράφονται από τους υπαλλήλους που φέρουν την εντολή διενέργειας του ελέγχου, προσυπογράφονται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Ελέγχου και τον Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης, εφό-σον υπάρχει και θεωρούνται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου ή του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου του άρθρου 39 του ν. 1914/1990, όπως ισχύει, οι υπάλληλοι των οποίων φέρουν την εντολή του ελέγχου. Ειδικά, για τους ελέγχους που διενεργούν οι Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. οι εκθέσεις ελέγχου υπογράφονται από τους υπαλλήλους που έχουν λάβει την εντολή διενέργειας του ελέγχου, προσυπογράφονται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος, στο οποίο υπηρετούν οι υπάλληλοι και θεωρούνται από τον Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης, στην οποία υπάγεται το Τμήμα, εφόσον υπάρχει ή από τον Προϊστάμενο της αντίστοιχης Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., σε περίπτωση που το Τμήμα δεν υπάγεται σε Υποδιεύθυνση.
66. Την εγγραφή υποθήκης, κατά τις διατάξεις του ν. 4174/2013, του Κ.Ε.Δ.Ε. και του Α.Κ., καθώς και την εξάλειψη αυτής σε περίπτωση απόσβεσης, ακύρωσης, μη νόμιμης επιβολής ή εξάλειψης του λόγου, για τον οποίο αυτή εγγράφηκε. Μεταβίβαση αρμοδιότη- τας -ν. 4174/2013, άρθ. 46 παρ. 4, 49 παρ. 2, -Κ.Ε.Δ.Ε., άρθ. 8 και Α.Κ., άρθ. 1262, αριθ. 1 και 2 και κάθε ειδικότερη διάταξη. Κατά περίπτωση, ο αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 34 της παρούσας απόφασης.
67. Την ολική ή μερική άρση των προληπτικών ή διασφαλιστικών του δημοσίου συμφέροντος μέτρων άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα, σε περίπτωση φοροδιαφυγής ή την αναβίωση αυτών. Μεταβίβαση αρμοδιότη- τας ν. 4174/2013, άρθ. 46, παρ. 2 και 6, εδαφ. β', και απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1282/2013 (Β' 54/2014), όπως ισχύει. Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου ή της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης ή ο Προϊστάμενος της αντίστοιχης Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. που έχει λάβει τα προληπτικά / διασφαλιστικά μέτρα. Σε περίπτωση Δ.Ο.Υ., της οποίας έχει καταργηθεί το Τμήμα Ελέγχου και έχει ανασταλεί η λειτουργία του Τμήματος Δικαστικού ή έχουν μεταφερθεί οι αρμοδιότητες του δικαστικού σε άλλη Δ.Ο.Υ. ή έχει παύσει η λειτουργία αυτής ή σε περίπτωση παύσης λειτουργίας Ελεγκτικού Κέντρου, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποδοχής, στην οποία περιήλθαν οι αρμοδιότητες των ως άνω Τμημάτων ή της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου, των οποίων έπαυσε η λειτουργία, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις.
68. Την ατομική ειδοποίηση καταβολής οφειλής / υπερημερίας, κατά τις διατάξεις του Κ.Φ.Δ. και του Κ.Ε.Δ.Ε.. Εξουσιοδότηση υπογραφής -ν. 4174/2013, άρθ. 47 και -Κ.Ε.Δ.Ε., άρθ. 7 Ο κατά περίπτωση αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 34 της παρούσας απόφασης. Επιτρέπεται η περαιτέρω εξουσιοδότηση υπογραφής από τον αρμόδιο Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. και του Ελεγκτικού Κέντρου στον Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης των Δ.Ο.Υ. και στον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης των Ελεγκτικών Κέντρων.
69. Την παραλαβή πινάκων κατάταξης πλειστηριασμού. Μεταβίβαση αρμοδιότη- τας ν. 4174/2013, άρθ. 48, παρ. 1 και 3, -Κ.Ε.Δ.Ε., άρθ. 2, παρ. 1 και -ν. 4224/2013 άρθ. 8, παρ. 8, σε συνδυασμό με το άρθ. 142, παρ.2, περ. δ', όπως ισχύει του π.δ. 16/1989, το άρθ. 58, παρ. 4 του Κ.Ε.Δ.Ε. και το άρθ. 67, παρ. 7 του ν. 3842/2010 (Α' 58). Οποιοσδήποτε υπάλληλος της υπηρεσίας, ο Προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 34 της παρούσας απόφασης.
70. Την παραπομπή πινάκων κατάταξης πλειστηριασμού και πινάκων διανομής πτωχευτικής περιουσίας στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για έλεγχο ορθότητας κατάταξης του Δημοσίου αναφορικά με αναγγελθεί-σες απαιτήσεις του. Εξουσιοδότηση υπογραφής -ν. 4174/2013, άρθ. 48, παρ. 1 και 3, -Κ.Ε.Δ.Ε., άρθ. 2, παρ. 1 και -ν. 4224/2013, άρθ. 8, παρ. 8, σε συνδυασμό με το άρθ. 142, παρ. 2, περ. δ', όπως ισχύει, του π.δ. 16/1989, το άρθ. 58, παρ. 4, του Κ.Ε.Δ.Ε. και το άρθ. 67, παρ. 7, του ν. 3842/2010. Ο κατά περίπτωση αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 34 της παρούσας απόφασης. Επιτρέπεται η περαιτέρω εξουσιοδότηση υπογραφής από τον αρμόδιο Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. και του Ελεγκτικού Κέντρου στον Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης των Δ.Ο.Υ. και στον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης των Ελεγκτικών Κέντρων.
71. Τις παραγγελίες και την επιβολή κατασχέσεων κινητών ή ακινήτων οφειλετών του Δημοσίου. Μεταβίβαση αρμοδιότη- τας -ν. 4174/2013, άρθ. 48, παρ. 1 και 3, -Κ.Ε.Δ.Ε., άρθ. 2, παρ. 1, άρθ. 10 και 36 και -ν. 4224/2013 αρθ. 8, παρ. 8 Ο κατά περίπτωση αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής, για την οποία διενεργείται η κατάσχεση, Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 34 της παρούσας απόφασης. Επιτρέπεται η περαιτέρω εξουσιοδότηση υπογραφής από τον αρμόδιο Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. και του Ελεγκτικού Κέντρου στον Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης των Δ.Ο.Υ. και στον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης των Ελεγκτικών Κέντρων.
72. Την συγκατάθεση για διάθεση κατασχεθέντων κινητών. Μεταβίβαση αρμοδιότη- τας -ν. 4174/2013, άρθ. 48, παρ. 1 και 3, -Κ.Ε.Δ.Ε., άρθ. 2, παρ. 1 και -ν. 4224/2013 άρθ. 8, παρ. 8, σε συνδυασμό με το άρθρο 13 του Κ.Ε.Δ.Ε. Ο κατά περίπτωση αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 34 της παρούσας απόφασης.
73. Την εντολή για την τροπή κατασχεθέντος αλλοδαπού νομίσματος σε ημεδαπό και για την εξόφληση του γραμματίου υπέρ του Δημοσίου που εκδίδει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για κατασχεθέντα χρεόγραφα. Μεταβίβαση αρμοδιότη- τας -ν. 4174/2013, άρθ. 48, παρ. 1 και 3, -Κ.Ε.Δ.Ε., άρθ. 2, παρ. 1 και -ν. 4224/2013 άρθ. 8, παρ. 8, σε συνδυασμό με το άρθρο 14 του Κ.Ε.Δ.Ε. Ο κατά περίπτωση αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 34 της παρούσας απόφασης.
74. Την αντικατάσταση μεσεγγυούχου ή φύλακα κατασχεθέντων. Μεταβίβαση αρμοδιότη- τας -ν. 4174/2013, άρθ. 48, παρ. 1 και 3, -Κ.Ε.Δ.Ε., άρθ. 2, παρ. 1 και -ν. 4224/2013 άρθ. 8, παρ. 8, σε συνδυασμό με τα άρθρα 15 και 40 του Κ.Ε.Δ.Ε. Ο κατά περίπτωση αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 34 της παρούσας απόφασης.
75. Την έκδοση προγράμματος πλειστηριασμού ή αναπλειστηριασμού κινητών ή ακινήτων και λοιπές ενέργειες δημοσιότητας. Εξουσιοδότηση υπογραφής -ν. 4174/2013, άρθ. 48, παρ. 1 και 3, -Κ.Ε.Δ.Ε., άρθ. 2, παρ. 1 και -ν. 4224/2013 άρθ. 8, παρ. 8, σε συνδυασμό με τα άρθρα 19, 20 και 27, 41 και 46 του Κ.Ε.Δ.Ε. Ο κατά περίπτωση αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 34 της παρούσας απόφασης.
76. Την απόφαση για διενέργεια του πλειστηριασμού στον τόπο που βρίσκονται τα κα-τασχεμένα κινητά, εάν είναι δυσχερής η μεταφορά τους ή για άμεσο πλειστηριασμό αυτών, εάν υπόκεινται σε φθορά. Μεταβίβαση αρμοδιότη- τας -ν. 4174/2013, άρθ. 48, παρ. 1 και 3, -Κ.Ε.Δ.Ε., άρθ. 2, παρ. 1 και -ν. 4224/2013 άρθ. 8, παρ. 8, σε συνδυασμό με το άρθρο 21 του Κ.Ε.Δ.Ε. Ο κατά περίπτωση αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 34 της παρούσας απόφασης.
77. Την έγκριση κατακύρωσης πλειστηριασθέντων κινητών στο Δημόσιο και την απόφαση για επανάληψη του πλειστηριασμού. Εξουσιοδότηση υπογραφής ν. 4174/2013, άρθ. 48, παρ. 1 και 3, -Κ.Ε.Δ.Ε., άρθ. 2, παρ. 1 και -ν. 4224/2013 άρθ. 8, παρ. 8, σε συνδυασμό με το άρθρο 24 του Κ.Ε.Δ.Ε. Ο κατά περίπτωση αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 34 της παρούσας απόφασης.
78. Τις κατασχέσεις απαιτήσεων στα χέρια Τρίτων ή πιστωτικών ιδρυμάτων. Εξουσιοδότηση υπογραφής -ν. 4174/2013, άρθ. 48, παρ. 1 και 3, -Κ.Ε.Δ.Ε., άρθ. 2, παρ. 1 και -ν. 4224/2013 άρθ. 8, παρ. 8, σε συνδυασμό με τα άρθρα 30, 30 Α και 34 του Κ.Ε.Δ.Ε. Ο κατά περίπτωση αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 34 της παρούσας απόφασης. Επιτρέπεται η περαιτέρω εξουσιοδότηση υπογραφής από τον αρμόδιο Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. και του Ελεγκτικού Κέντρου στον Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης των Δ.Ο.Υ. και στον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης των Ελεγκτικών Κέντρων.
79. Την έκδοση ηλεκτρονικού κατασχετηρίου απαιτήσεων στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων. Εξουσιοδότηση υπογραφής ν. 4174/2013, άρθ. 48, παρ. 1 και3, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 30Β του Κ.Ε.Δ.Ε. Ο κατά περίπτωση αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 34 της παρούσας απόφασης. Επιτρέπεται η περαιτέρω εξουσιοδότηση υπογραφής από τον αρμόδιο Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. και του Ελεγκτικού Κέντρου στον Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης των Δ.Ο.Υ. και στον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης των Ελεγκτικών Κέντρων.
80. Την έκδοση απόφασης περιορισμού κατάσχεσης στα χέρια τρίτων σε μικρότερο ποσό ή ποσοστό μετά από αίτηση του οφειλέτη. Εξουσιοδότηση υπογραφής -ν. 4174/2013, άρθ. 48, παρ. 1 και 3, -Κ.Ε.Δ.Ε., άρθ. 2, παρ. 1, και -ν. 4224/2013 αρθ. 8, παρ. 8, σε συνδυασμό με το άρθρο 30, παρ. 4 του Κ.Ε.Δ.Ε. Ο κατά περίπτωση αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 34 της παρούσας απόφασης.
81. Τον ορισμό και την τροποποίηση πρώτης προσφοράς κατασχεμένου ακινήτου και την εντολή εγγραφής της κατάσχεσης στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο/ Κτημα-τολογικό Γραφείο. Εξουσιοδότηση υπογραφής -ν. 4174/2013, άρθ. 48, παρ. 1 και 3, -Κ.Ε.Δ.Ε. άρθ. 2, παρ. 1 και -ν. 4224/2013 άρθ. 8, παρ. 8, σε συνδυασμό με το άρθρο 39 του Κ.Ε.Δ.Ε. Ο κατά περίπτωση αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 34 της παρούσας απόφασης.
82. Την επιλογή τόπου πλειστηριασμού ακινήτων που κείνται σε πλείονες περιφέρειες. Εξουσιοδότηση υπογραφής -ν. 4174/2013, άρθ. 48, παρ. 1 και 3, -Κ.Ε.Δ.Ε., άρθ. 2, παρ. 1 και -ν. 4224/2013 άρθ. 8, παρ. 8, σε συνδυασμό με το άρθρο 42 του Κ.Ε.Δ.Ε. Ο κατά περίπτωση αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 34 της παρούσας απόφασης.
83. Την πρόταση για υπερθεματισμό του Δημοσίου σε πλει-στηριασμό που επισπεύδει τρίτος. Εξουσιοδότηση υπογραφής -ν. 4174/2013, άρθ. 48, παρ. 1 και 3, -Κ.Ε.Δ.Ε., άρθ. 2, παρ. 1 και -ν. 4224/2013 άρθ. 8, παρ. 8, σε συνδυασμό με το άρθρο 56 του Κ.Ε.Δ.Ε. Ο κατά περίπτωση αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 34 της παρούσας απόφασης.
84. Την εκπροσώπηση του Δημοσίου επί δικών του ν.δ. 356/1974. Μεταβίβαση αρμοδιότη- τας -ν. 4174/2013, άρθ. 48, παρ. 1 και 3, -Κ.Ε.Δ.Ε., άρθ. 2, παρ. 1 και -ν. 4224/2013 άρθ. 8, παρ. 8, σε συνδυασμό με το άρθρο 85 του Κ.Ε.Δ.Ε. Ο κατά περίπτωση αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 34 της παρούσας απόφασης.
85. Την αναγγελία απαιτήσεων του Δημοσίου σε αναγκαστική ή διοικητική εκτέλεση που επισπεύδουν τρίτοι, είτε το Δημόσιο ή άλλο Ν.Π.Δ.Δ. για χρέη οφειλετών του. Μεταβίβαση αρμοδιότη- τας -ν. 4174/2013, άρθ. 48, παρ. 1 και 3, -Κ.Ε.Δ.Ε., αρθ. 2, παρ. 1, σε συνδυασμό με το άρθ. 55 του Κ.Ε.Δ.Ε. και το άρθ. 142, παρ. 2, περ. α' του π.δ. 16/1989 Ο κατά περίπτωση αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 34 της παρούσας απόφασης, καθώς και ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. στον οποίο έγινε η επίδοση της περίληψης της κατασχετήριας έκθεσης ή του προγράμματος πλειστηρια-σμού σύμφωνα τα οριζόμενα στο άρθρο 54 του Κ.Ε.Δ.Ε.. Επιτρέπεται η περαιτέρω εξουσιοδότηση υπογραφής από τον αρμόδιο Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. και του Ελεγκτικού Κέντρου στον Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης των Δ.Ο.Υ. και στον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης των Ελεγκτικών Κέντρων.
86. Την αναγγελία απαιτήσεων του Δημοσίου σε πτώχευση οφειλέτη του. Μεταβίβαση αρμοδιότη- τας -ν. 4174/2013, άρθ. 48, παρ. 1 και 3, -Κ.Ε.Δ.Ε., άρθ. 2, παρ. 1, σε συνδυασμό με το άρθρο 62, παρ. 1 του Κ.Ε.Δ.Ε. και το άρθρο 142 του π.δ. 16/1989, όπως ισχύει. Ο κατά περίπτωση αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 34 της παρούσας απόφασης. Επιτρέπεται η περαιτέρω εξουσιοδότηση υπογραφής από τον αρμόδιο Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. και του Ελεγκτικού Κέντρου στον Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης των Δ.Ο.Υ. και στον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης των Ελεγκτικών Κέντρων.
87. Την έκδοση βεβαίωσης για δικαστική χρήση, μετά από αίτηση του οφειλέτη, για τις οφειλές αυτού, ατομικές και από συνυπευθυνότητα, που είναι βεβαιωμένες κατά Κ.Φ.Δ. και Κ.Ε.Δ.Ε., όταν η χορήγηση της βεβαίωσης προβλέπεται από διάταξη νόμου ή κανονιστική πράξη εκδοθείσα κατ' εξουσιοδότηση νόμου. Μεταβίβαση αρμοδιότη- τας -ν. 4174/2013, άρθρο 40, παρ. 3, -Κ.Ε.Δ.Ε., άρθρο 2, παρ. 1, σε συνδυασμό με διατάξεις που προβλέπουν την έκδοση βεβαιώσεων οφειλών, όπως, ενδεικτικά, του άρθρου 2, παρ. 4α του ν. 3869/2010 (Α' 130), όπως ισχύει και των διατάξεων των άρθρων 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα, όπως εκάστοτε ισχύουν. Ο κατά περίπτωση αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 34 της παρούσας απόφασης.
88. Τη λήψη μέτρων σε περίπτωση υπόνοιας καταδολίευσης, σύμφωνα με το άρθ. 49, παρ. 1 και 3 του ν. 4174/2013. Εξουσιοδότηση υπογραφής ν. 4174/2013, άρθ. 49 Ο κατά περίπτωση αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 34 της παρούσας απόφασης.
89. Την υποβολή αιτήματος προς το Ν.Σ.Κ για παροχή εντολής άσκησης έγκλησης για το αδίκημα της καταδολίευσης δανειστών κατ' άρθρο 397 Ποινικού Κώδικα (Π.Κ.). Εξουσιοδότηση Υπογραφής -άρθρο 397 ΠΚ, -άρθρο 36 παρ. 1 ν. 4389/2016 (Α' 94), -άρθρο 8 ν. 3086/2002 (Α' 324), -άρθρο 46, παρ.1 και 42, παρ. 2 ΚΠΔ Ο κατά περίπτωση αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος ΔΟ.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 34 της παρούσας απόφασης.
90. Την παραλαβή αιτήματος (και σχετικών δικαιολογη-τικών) για συμμετοχή του Δημοσίου σε συμφωνία συνδιαλλαγής ή εξυγίανσης με οφειλέτη του. Μεταβίβαση αρμοδιότη- τας -ν. 4174/2013, άρθ. 48, παρ. 3, -Κ.Ε.Δ.Ε., άρθ. 2, παρ. 1, σε συνδυασμό με το άρθρο 4,    παρ. 6 του ν. 3808/2009 (Α' 227) Οποιοσδήποτε υπάλληλος της υπηρεσίας ο Προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 34 της παρούσας απόφασης.
91. Τη διαβίβαση φακέλου αιτήματος για συμμετοχή του Δημοσίου σε συμφωνία συνδιαλλαγής ή εξυγίανσης με οφειλέτη του, με εισήγηση επ' αυτού στη Διεύθυνση Εισπράξεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και την εκτέλεση της εκδοθείσας επί του ανωτέρω αιτήματος απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.. Μεταβίβαση αρμοδιότη- τας -ν. 4174/2013, άρθ. 40, παρ. 3, -Κ.Ε.Δ.Ε., άρθ. 2, παρ. 1, σε συνδυασμό με το άρθρο 4,    παρ. 6 του ν. 3808/2009 (Α' 227). Ο κατά περίπτωση αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 34 της παρούσας απόφασης.
92. Εφαρμογή όρων δικαστικά επικυρωμένης συμφωνίας που ρυθμίζει οφειλές προς το Δημόσιο, όπως, ενδεικτικά, συμφωνίας εξυγίανσης ή συνδιαλλαγής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα, δικαστικού συμβιβασμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3869/2010, συμφωνίας πιστωτών-επι-χείρησης, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 1892/1990 (Α' 101). Μεταβίβαση αρμοδιότη- τας -ν. 4174/2013, άρθ. 40, παρ. 3, -Κ.Ε.Δ.Ε., άρθ. 2, παρ. 1, σε συνδυασμό με διατάξεις, που ρυθμίζουν δικαστικά επικυρωμένες συμφωνίες με δεσμευτική ισχύ για το Δημόσιο ως πιστωτή, όπως ενδεικτικά, του άρθρου 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα (ΠτΚ), του άρθρου 7 του ν. 3869/2010, του άρθρου 44 του ν. 1892/1990. Ο κατά περίπτωση αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 34 της παρούσας απόφασης.
93. Τη συναίνεση του Δημοσίου σε ανάκληση πτώχευσης οφειλέτη του. Μεταβίβαση αρμοδιότη- τας -ν. 4174/2013, άρθ. 40, παρ. 3, -Κ.Ε.Δ.Ε., άρθ. 2, παρ. 1, σε συνδυασμό με το άρθρο 57, παρ. 1 του ΠτΚ (ή το άρθρο 13 του α.ν. 635/1937 -Α' 205, για παλιές πτωχεύσεις) Ο κατά περίπτωση αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 34 της παρούσας απόφασης.
94. Τον καθορισμό της θέσης του Δημοσίου σε συνελεύσεις πιστωτών πτώχευσης ή άλλης διαδικασίας συλλογικής εκτέλεσης με αντικείμενο τη λήψη απόφασης επί θεμάτων της διαδικασίας, όπως ο τρόπος εξακολούθησης των εργασιών αυτής, η έγκριση λογοδοσίας του συνδίκου ή άλλου οργάνου της διαδικασίας (με εξαίρεση την ψηφοφορία επί σχεδίου αναδιοργάνωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα). Μεταβίβαση αρμοδιότη- τας -ν. 4174/2013, άρθ. 40, παρ. 3, -Κ.Ε.Δ.Ε., άρθ. 2, παρ. 1, σε συνδυασμό με τις οικείες διατάξεις του ΠτΚ (ή του Εμπορικού Νόμου και του α.ν. 635/1937, για παλιές πτωχεύσεις) ή άλλου οικείου νομοθετήμα-τος, όπως ενδεικτικά, του ν. 4307/2014 (Α' 246) Ο κατά περίπτωση αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 34 της παρούσας απόφασης.
95. Την παράσταση σε συνελεύσεις πιστωτών πτώχευσης ή άλλης διαδικασίας συλλογικής εκτέλεσης με αντικείμενο τη λήψη απόφασης επί θεμάτων της διαδικασίας, όπως ο τρόπος εξακολούθησης των εργασιών αυτής, η έγκριση λογοδοσίας του συνδίκου ή άλλου οργάνου της διαδικασίας και τη συμμετοχή στις σχετικές ψηφοφορίες, σύμφωνα με τη θέση του Δημοσίου που καθορίζεται από τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας που είναι αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής (με εξαίρεση την ψηφοφορία επί σχεδίου αναδιοργάνωσης κατά τις σχετικές διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα). Μεταβίβαση αρμοδιότη- τας -ν. 4174/2013, άρθ. 40, παρ. 3, -Κ.Ε.Δ.Ε., άρθ. 2, παρ. 1, σε συνδυασμό με οικείες διατάξεις του ΠτΚ (ή του Εμπορικού Νόμου και του α.ν. 635/1937, για παλιές πτωχεύσεις) ή άλλου οικείου νομο-θετήματος, όπως, ενδεικτικά, του ν. 4307/2014. Ο κατά περίπτωση αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 34 της παρούσας απόφασης ή ο υπάλληλος της υπηρεσίας, που θα ορίσει ο Προϊστάμενος αυτής.
96. Την παράσταση σε συνελεύσεις πιστωτών επί σχεδίου συμφωνίας εξυγίανσης ή σχεδίου αναδιοργάνωσης κατά τις σχετικές διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα και τη συμμετοχή στις σχετικές ψηφοφορίες, σύμφωνα με τη θέση του Δημοσίου που καθορίζεται από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Μεταβίβαση αρμοδιότη- τας -ν. 4174/2013, άρθ. 40, παρ. 3, -Κ.Ε.Δ.Ε., άρθ. 2, παρ. 1, σε συνδυασμό με τις οικείες διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα. Ο κατά περίπτωση αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 34 της παρούσας ή ο υπάλληλος της υπηρεσίας, που θα ορίσει ο Προϊστάμενος αυτής.
97. Την παραλαβή πινάκων διανομής πτωχευτικής περιουσίας σχετικά με αναγ-γελθείσες απαιτήσεις του Δημοσίου. Μεταβίβαση αρμοδιότη- τας -ν. 4174/2013, άρθ. 48, παρ. 3, -Κ.Ε.Δ.Ε., άρθ. 2, παρ. 1, -ν. 4224/2013 άρθ. 8, παρ. 8, σε συνδυασμό με το άρθρο 58, παρ. 4 του Κ.Ε.Δ.Ε., το άρθρο 67, παρ. 7 του ν. 3842/2010 και το άρθρο 142 του π.δ. 16/1989, όπως ισχύει. Οποιοσδήποτε υπάλληλος της υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ., Ελεγκτικού Κέντρου και της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης), ο Προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της αναγγελ-θείσας οφειλής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 34 της παρούσας απόφασης.
98. Την παραλαβή αιτήματος (και σχετικών δικαιολογη-τικών) για ρύθμιση χρεών πτωχών οφειλετών. Μεταβίβαση αρμοδιότη- τας -ν. 4174/2013, άρθ. 48, παρ. 3, -Κ.Ε.Δ.Ε., άρθ. 2, παρ. 1, -ν. 4224/2013 άρθ. 8, παρ. 8, σε συνδυασμό με άρθρο 62Α του Κ.Ε.Δ.Ε. και το άρθρο 142 του π.δ. του 16/1989, όπως ισχύει. Οποιοσδήποτε υπάλληλος της υπηρεσίας, ο Προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 34 της παρούσας απόφασης.
99. Τη διαβίβαση φακέλου αιτήματος για ρύθμιση χρεών πτωχών οφειλετών, με εισήγηση επ' αυτού, πρόσκληση αιτούντος για αποδοχή απόφασης ρύθμισης, εκτέλεση απόφασης, διαγραφή ποσών προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων, από τα οποία απαλλάχθηκε ο αιτών, σε περίπτωση πλήρους συμμόρφωσης στη ρύθμιση και κάθε άλλη ενέργεια σχετικά με την εκτέλεση της απόφασης ρύθμισης. Μεταβίβαση αρμοδιότη- τας -ν. 4174/2013, άρθ. 48, παρ. 3, -Κ.Ε.Δ.Ε., άρθ. 2, παρ. 1, -ν. 4224/2013 άρθ. 8, παρ. 8, σε συνδυασμό με το άρθρο 62Α του Κ.Ε.Δ.Ε. Ο κατά περίπτωση αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 34 της παρούσας απόφασης.
100. Την παραλαβή αιτήματος (και σχετικών δικαιολογη-τικών) για ρύθμιση χρεών οφειλετών που έχουν επικυρώσει συμφωνία συνδιαλλαγής ή εξυγίανσης χωρίς τη συμμετοχή του Δημοσίου. Μεταβίβαση αρμοδιότη- τας -ν. 4174/2013, άρθ. 48, παρ. 3, -Κ.Ε.Δ.Ε., άρθ. 2, παρ. 1, -ν. 4224/2013 άρθ. 8, παρ. 8, σε συνδυασμό με το άρθρο 62Α του Κ.Ε.Δ.Ε. και το άρθρο 142 του π.δ. 16/1989, όπως ισχύει. Οποιοσδήποτε υπάλληλος της υπηρεσίας, ο Προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 34 της παρούσας απόφασης.
101. Τη διαβίβαση φακέλου αιτήματος για ρύθμιση χρεών οφειλετών που έχουν επικυρώσει συμφωνία συνδιαλλαγής ή εξυγίανσης χωρίς τη συμμετοχή του Δημοσίου, με εισήγηση επ' αυτού, την πρόσκληση του αιτούντος για αποδοχή της απόφασης ρύθμισης, την εκτέλεση απόφασης, τη διαγραφή ποσών προσαυξή-σεων και προστίμων από τα οποία απαλλάχθηκε ο αιτών, σε περίπτωση πλήρους συμμόρφωσης στη ρύθμιση και κάθε άλλη ενέργεια σχετικά με την εκτέλεση της απόφασης ρύθμισης. Μεταβίβαση αρμοδιότη- τας -ν. 4174/2013, άρθ. 48, παρ. 3, -Κ.Ε.Δ.Ε., άρθ. 2, παρ. 1, -ν. 4224/2013 άρθ. 8, παρ. 8, σε συνδυασμό με το άρθρο 62Α του Κ.Ε.Δ.Ε. Ο κατά περίπτωση αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 34 της παρούσας απόφασης.
102. Την παραλαβή προγράμματος πλειστηριασμού πτωχευτικής περιουσίας με επίσπευση τρίτου πιστωτή. Μεταβίβαση αρμοδιότη- τας -ν. 4174/2013, άρθ. 48, παρ. 3, -Κ.Ε.Δ.Ε., άρθ. 2, παρ. 1, σε συνδυασμό με το άρθρο 62, παρ. 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. και το άρθρο 142 του π.δ. 16/1989, όπως ισχύει Οποιοσδήποτε υπάλληλος: α) της Δ.Ο.Υ. της κατοικίας ή της άσκησης επαγγέλματος του καθ' ου ο πλει-στηριασμός και β) της Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ., Ελεγκτικού Κέντρου, Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης), ο Προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της αναγγελ-θείσας οφειλής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 34 της παρούσας απόφασης.
103. Την παραλαβή έκθεσης εκποίησης πτωχευτικής περιουσίας συνδίκου πτώχευσης. Μεταβίβαση αρμοδιότη- τας -ν. 4174/2013, άρθ. 48, παρ. 3, -Κ.Ε.Δ.Ε., άρθ. 2, παρ. 1, σε συνδυασμό με το άρθρο 62, παρ. 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. και το άρθρο 142 του π.δ. 16/1989, όπως ισχύει Οποιοσδήποτε υπάλληλος: α) της Δ.Ο.Υ. της κατοικίας ή της άσκησης επαγγέλματος του καθ' ου ο πλει-στηριασμός και β) της Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ., Ελεγκτικού Κέντρου, Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης), ο Προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της αναγγελθείσας οφειλής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 34 της παρούσας απόφασης.
104. Την εισήγηση προς το Ν.Σ.Κ. για έκδοση γνωμοδότησης επί αιτήματος για συμμετοχή του Δημοσίου σε συμφωνία συνδιαλλαγής ή εξυγίανσης με οφειλέτη του. Μεταβίβαση αρμοδιότη- τας -ν. 4174/2013, άρθ. 40, παρ. 3, -Κ.Ε.Δ.Ε., άρθ. 2, παρ. 1, σε συνδυασμό με το άρθρο 4,    παρ. 6 του ν. 3808/2009 Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εισπράξεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.
105. Την εξέταση αιτημάτων ρύθμισης χρεών, πτωχών οφειλετών με βασική οφειλή έως 600.000 € και αιτημάτων ρύθμισης χρεών, οφειλετών που έχουν επικυρώσει συμφωνία συνδιαλλαγής ή εξυγίανσης χωρίς τη συμμετοχή του Δημοσίου, ανεξαρτήτως ποσού και έκδοση σχετικής γνωμοδότησης. Μεταβίβαση αρμοδιότη- τας -ν. 4174/2013, άρθ. 48, παρ. 3, -Κ.Ε.Δ.Ε., άρθ. 2, παρ. 1, σε συνδυασμό με το άρθρο 62Α του Κ.Ε.Δ.Ε. Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 9 του ν. 2386/1996.
106. Έκδοση απόφασης χαρακτηρισμού οφειλής ως ανεπίδεκτης είσπραξης και την καταχώρησή της στα ειδικά βιβλία του άρθρου 3 της ΠΟΛ. 1259/2013 (Β' 3119) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, εφόσον πρόκειται για συνολική ληξιπρόθε-σμη βεβαιωμένη οφειλή έως τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ. Μεταβίβαση αρμοδιότη- τας -Κ.Ε.Δ.Ε., άρθ. 82, παρ. 2 και 5, όπως ισχύουν -ΠΟΛ. 1259/2013 (Β' 3119) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Κατά περίπτωση, ο αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 34 της παρούσας απόφασης, κατόπιν εισήγησης του Προϊσταμένου του Τμήματος που έχει την αρμοδιότητα του δικαστικού και με σύμφωνη γνώμη του Προϊσταμένου Υποδιεύθυνσης της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου.
107. Την εισήγηση προς το Ν.Σ.Κ. για έκδοση γνωμοδότησης επί αιτημάτων ρύθμισης χρεών πτωχών οφειλετών με βασική οφειλή που υπερβαίνει τις 600.000€. Μεταβίβαση αρμοδιότη- τας -ν. 4174/2013, άρθ. 40, παρ. 3, -Κ.Ε.Δ.Ε., άρθ. 2, παρ. 1, σε συνδυασμό με το άρθρο 62Α, παρ. 1 του Κ.Ε.Δ.Ε. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εισπράξεων.
108. Την παραλαβή απόφασης πτώχευσης Μεταβίβαση αρμοδιότη- τας -ν. 4174/2013, άρθ. 48, παρ. 3, -Κ.Ε.Δ.Ε., άρθ. 2, παρ. 1, σε συνδυασμό με το άρθρο 62, παρ. 1 του Κ.Ε.Δ.Ε. Οποιοσδήποτε υπάλληλος της Διεύθυνσης Εισπράξεων.
109. Την παραλαβή έκθεσης συνέλευσης πιστωτών για πτωχευτικό συμβιβασμό για έναρξη προθεσμίας ανακοπής κατ' άρθρο 62, παρ. 5 του Κ.Ε.Δ.Ε. Μεταβίβαση αρμοδιότη- τας -ν. 4174/2013, άρθ. 48, παρ. 3, -Κ.Ε.Δ.Ε., άρθ. 2, παρ. 1, σε συνδυασμό με το άρθρο 62, παρ. 5 του Κ.Ε.Δ.Ε. Οποιοσδήποτε υπάλληλος της Διεύθυνσης Εισπράξεων.
110. Την έκδοση απόφασης για έγκριση ή μη κατακύρωσης στο Δημόσιο ακινήτων οφειλετών που εκπλειστη-ριάστηκαν, με τιμή πρώτης προσφοράς μέχρι του ποσού των 50.000 ευρώ Εξουσιοδότηση υπογραφής -ν. 4174/2013, άρθ. 48, παρ. 3, -Κ.Ε.Δ.Ε., άρθ. 2, παρ. 1 και -ν. 4224/2013 άρθ. 8, παρ. 8, σε συνδυασμό με το άρθρο 44 του Κ.Ε.Δ.Ε. Ο κατά περίπτωση αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 34 της παρούσας απόφασης.
111. Την άρση ή τον περιορισμό κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί σε ακίνητα περιουσιακά στοιχεία οφειλετών του Δημοσίου για ποσόν οφειλής μέχρι 50.000 ευρώ, με την προϋπόθεση διασφάλισης της οφειλής, καθώς και ανεξαρτήτως ποσού οφειλής σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της κατάσχεσης, μη νόμιμης επιβολής της ή εξάλειψης του λόγου για τον οποίο αυτή επιβλήθηκε. Εξουσιοδότηση υπογραφής -ν. 4174/2013, άρθ. 48, παρ. 3, -Κ.Ε.Δ.Ε., άρθ. 2, παρ. 1, και -ν. 4224/2013, άρθ. 8, παρ. 8, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του ν.δ. 532/1970 (Α'103) και το β.δ. 705/1970 (Α'235). Ο κατά περίπτωση αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 34 της παρούσας απόφασης.
112. Σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις του Κ.Ε.Δ.Ε., καθώς και όπου στη διοικητική εκτέλεση εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αρμόδιο όργανο για τυχόν νόμιμες ενέργειες που προβλέπονται από αυτές είναι το όργανο που επιδιώκει την είσπραξη της οφειλής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 34 της παρούσας απόφασης.
113. Την αίτηση για άσκηση ποινικής δίωξης για ποινικά αδικήματα μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο και τρίτους. Μεταβίβαση αρμοδιότη- τας ν. 1882/1990 (Α' 43), άρθ. 25, όπως τρο-ποποιήθηκε και ισχύει Ο κατά περίπτωση αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 34 της παρούσας απόφασης.
114. Τις οφειλόμενες ενέργειες στις περιπτώσεις αναπομπής, κατόπιν δικαστικής απόφασης, της υπόθεσης στη Φορολογική Διοίκηση για να τηρηθεί η διαδικασία διοικητικής επίλυσης της διαφοράς: α) την αποστολή του οικείου πρακτικού αποδοχής της πράξης στο αρμόδιο Διοικητικό Δικαστήριο, σε περίπτωση αποδοχής της από τον φορολογούμενο εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της οικείας δικαστικής απόφασης στον φορολογούμενο. β) την πρόσκληση στον φορολογούμενο για αποδοχή της προσβαλλόμενης πράξης και αποστολή του οικείου πρακτικού, σε περίπτωση αποδοχής της πράξης στο αρμόδιο Διοικητικό Δικαστήριο. γ) την αποστολή της αίτησης διοικητικής επίλυσης της διαφοράς στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, σε περίπτωση μη αποδοχήςτης πράξης από τον φορολογούμενο. δ) την αποστολή της απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, η οποία αποφαίνεται επί της αίτησης διοικητικής επίλυσης, στο αρμόδιο Διοικητικό Δικαστήριο, σε εκτέλεση της δικαστικής απόφασης με την οποία αναπέμφθηκε η πράξη στην διοίκηση. Μεταβίβαση αρμοδιότη- τας ν. 4174/2013, άρθ. 72, παρ. 10 Ο κατά περίπτωση Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου, που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη. Σε περίπτωση Δ.Ο.Υ., της οποίας έχει καταργηθεί το Τμήμα Ελέγχου και έχει ανασταλεί η λειτουργία του Τμήματος Δικαστικού ή έχουν μεταφερθεί οι αρμοδιότητες του δικαστικού σε άλλη Δ.Ο.Υ. ή έχει παύσει η λειτουργία αυτής ή σε περίπτωση παύσης λειτουργίας Ελεγκτικού Κέντρου, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποδοχής, στην οποία πε-ριήλθαν οι αρμοδιότητες των ως άνω Τμημάτων ή της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου, των οποίων έπαυσε η λειτουργία, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις.
115. Την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου, τελών, εισφορών και προστίμου ή οποιασδήποτε άλλης καταλογιστικής πράξης, καθώς και οποιασδήποτε διαδικαστικής πράξης της αναγκαστικής - διοικητικής εκτέλεσης και οποιασδήπο-τε εν γένει πράξης, κατόπιν τροποποίησης ή ακύρωσης της αρχικής πράξης για νομική ή τυπική πλημμέλεια, με δικαστική απόφαση ή απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, εφό-σον δεν απαιτείται άλλη πλην της έκδοσης της πράξης διαδικαστική ενέργεια. Μεταβίβαση αρμοδιότη- τας ν. 4174/2013, άρθρα 36, παρ. 2γ', 51, παρ. 1, 62, παρ. 1, 63, παρ. 6. Ο κατά περίπτωση Προϊστάμενος της υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου ή Ειδικού Συνεργείου ή της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, κατά περίπτωση) που εξέδωσε την αρχική τροποποιηθείσα ή ακυ-ρωθείσα πράξη. Σε περίπτωση Δ.Ο.Υ., της οποίας έχει καταργηθεί το Τμήμα Ελέγχου και έχει ανασταλεί η λειτουργία του Τμήματος Δικαστικού ή έχουν μεταφερθεί οι αρμοδιότητες του δικαστικού σε άλλη Δ.Ο.Υ. ή έχει παύσει η λειτουργία αυτής ή σε περίπτωση παύσης λειτουργίας Ελεγκτικού Κέντρου, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποδοχής, στην οποία περιήλθαν οι αρμοδιότητες των ως άνω Τμημάτων ή της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου, των οποίων έπαυσε η λειτουργία, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις.
116. Την υπογραφή έκθεσης απόψεων της διοίκησης και την αποστολή φακέλου στο αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο, επί παντός ένδικου βοηθήματος και μέσου που ασκείται από τον φορολογούμενο, σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999 - Α' 97), άρθρα 129 και 149).  Μεταβίβαση αρμοδιότητας Άρθ. 129, 149 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Κ.Δ.Δ.) και το σύνολο των διατάξεων του Κ.Δ.Δ. και Κ.Ε.Δ.Ε., κατά περίπτωση.  Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., του Ελεγκτικού Κέντρου και της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης, που εξέδωσε την πράξη η νομιμότητα της οποίας αμφισβητείται, καθώς και ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Νομικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, για πράξεις της Υπηρεσίας αυτής που εκδόθηκαν επί υποθέσεων αρμοδιότητας των Τμημάτων της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης και της Υποδιεύθυνσης Νομικών Θεμάτων και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Β4 -Νομικής Υποστήριξης της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης, για πράξεις της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών που εκδόθηκαν επί υποθέσεων αρμοδιότητας της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης (ή των πρώην Αυτοτελών Τμημάτων Επανεξέτασης και Επανεξέτασης, Νομικής και Διοικητικής Υποστήριξης), με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Σε περίπτωση Δ.Ο.Υ., της οποίας έχει καταργηθεί το Τμήμα Ελέγχου και έχει ανασταλεί η λειτουργία του Τμήματος Δικαστικού ή έχουν μεταφερθεί οι αρμοδιότητες του δικαστικού σε άλλη Δ.Ο.Υ. ή έχει παύσει η λειτουργία αυτής ή σε περίπτωση παύσης λειτουργίας Ελεγκτικού Κέντρου, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποδοχής, στην οποία περιήλθαν οι αρμοδιότητες των ως άνω Τμημάτων ή της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου, των οποίων έπαυσε η λειτουργία, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις.

Ειδικά, σε περίπτωση άσκησης δικαστικής προσφυγής κατά σιωπηρής απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής ή απόρριψής της ως απαράδεκτης λόγω χρονικής αναρμοδιότητας της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή λόγω εκπρόθεσμου, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου που εξέδωσε την αρχική καταλογιστική πράξη, επί της οποίας υποβλήθηκε ενδικοφανής προσφυγή.

Σε περίπτωση Δ.Ο.Υ., της οποίας έχει καταργηθεί το Τμήμα Ελέγχου και έχει ανασταλεί η λειτουργία του Τμήματος Δικαστικού ή έχουν μεταφερθεί οι αρμοδιότητες του δικαστικού σε άλλη Δ.Ο.Υ. ή έχει παύσει η λειτουργία αυτής ή σε περίπτωση παύσης λειτουργίας Ελεγκτικού Κέντρου, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποδοχής, στην οποία περιήλθαν οι αρμοδιότητες των ως άνω Τμημάτων ή της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου, των οποίων έπαυσε η λειτουργία, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις. 
117. Την άσκηση έφεσης κατά πρωτοβάθμιας απόφασης διοικητικού δικαστηρίου, καθώς και την άσκηση ή την υποβολή αίτησης προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για άσκηση λοιπών ένδικων βοηθημάτων ή μέσων, εκ μέρους του Δημοσίου. Μεταβίβαση αρμοδιότη- τας Το σύνολο των διατάξεων του Κ.Δ.Δ. και Κ.Ε.Δ.Ε., κατά περίπτωση. Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., του Ελεγκτικού Κέντρου, της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης και της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών που εξέδωσε την πράξη η νομιμότητα της οποίας αμφισβητείται. Σε περίπτωση Δ.Ο.Υ., της οποίας έχει καταργηθεί το Τμήμα Ελέγχου και έχει ανασταλεί η λειτουργία του Τμήματος Δικαστικού ή έχουν μεταφερθεί οι αρμοδιότητες του δικαστικού σε άλλη Δ.Ο.Υ. ή έχει παύσει η λειτουργία αυτής ή σε περίπτωση παύσης λειτουργίας Ελεγκτικού Κέντρου, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποδοχής, στην οποία περιήλθαν οι αρμοδιότητες των ως άνω Τμημάτων ή της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου, των οποίων έπαυσε η λειτουργία, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις. Ειδικά, σε περίπτωση άσκησης δικαστικής προσφυγής κατά σιωπηρής απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής ή απόρριψής της ως απαράδεκτης λόγω χρονικής αναρμοδιότητας της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή λόγω εκπρόθεσμου, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου που εξέδωσε την αρχική καταλογι-στική πράξη, επί της οποίας υποβλήθηκε ενδικοφανής προσφυγή. Σε περίπτωση Δ.Ο.Υ., της οποίας έχει καταργηθεί το Τμήμα Ελέγχου και έχει ανασταλεί η λειτουργία του Τμήματος Δικαστικού ή έχουν μεταφερθεί οι αρμοδιότητες του δικαστικού σε άλλη Δ.Ο.Υ. ή έχει παύσει η λειτουργία αυτής ή σε περίπτωση παύσης λειτουργίας Ελεγκτικού Κέντρου, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποδοχής, στην οποία περιήλθαν οι αρμοδιότητες των ως άνω Τμημάτων ή της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου, των οποίων έπαυσε η λειτουργία, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις. Επιτρέπεται η περαιτέρω εξουσιοδότηση υπογραφής από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών στον Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης της υπηρεσίας αυτής.
118. -Τη σύνταξη ειδικού σημειώματος υπολογισμού παραβόλου της παρ. 3 του άρθρου 277 του Κ.Δ.Δ. -Την έκδοση πράξης εκκαθάρισης του κύριου φόρου που οφείλεται ύστερα από οριστική δικαστική απόφαση. -Την έκδοση ειδικού σημειώματος καταβολής του προβλεπόμενου στο Κ.Δ.Δ. ποσοστού, προκειμένου να εισαχθεί για εκδίκαση η υπόθεση στο Διοικητικό Εφετείο. Μεταβίβαση αρμοδιότη- τας -ν. 2717/1999 (Κ.Δ.Δ.) -Α' 97 άρθρα 93 και 277 -ν. 4174/2013, άρθ. 41, παρ. 4 Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου, πράξη των οποίων, κατά περίπτωση, προσβάλλεται. Σε περίπτωση Δ.Ο.Υ., της οποίας έχει καταργηθεί το Τμήμα Ελέγχου και έχει ανασταλεί η λειτουργία του Τμήματος Δικαστικού ή έχουν μεταφερθεί οι αρμοδιότητες του δικαστικού σε άλλη Δ.Ο.Υ. ή έχει παύσει η λειτουργία αυτής ή σε περίπτωση παύσης λειτουργίας Ελεγκτικού Κέντρου, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποδοχής, στην οποία περιήλθαν οι αρμοδιότητες των ως άνω Τμημάτων ή της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου, των οποίων έπαυσε η λειτουργία, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις.
119. Την παραλαβή δικαστικής προσφυγής/ανακοπής/ αναστολής ή οποιουδήποτε άλλου ένδικου βοηθήματος ή μέσου που κοινοποιείται από τον φορολογούμενο, όπου προβλέπεται. Μεταβίβαση αρμοδιότη- τας ν. 4174/2013, άρθ. 7, παρ. 2 Οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ., του Ελεγκτικού Κέντρου, της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης και της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, η πράξη των οποίων, κατά περίπτωση, προσβάλλεται. Σε περίπτωση Δ.Ο.Υ., της οποίας έχει καταργηθεί το Τμήμα Ελέγχου και έχει ανασταλεί η λειτουργία του Τμήματος Δικαστικού ή έχουν μεταφερθεί οι αρμοδιότητες του δικαστικού σε άλλη Δ.Ο.Υ. ή έχει παύσει η λειτουργία αυτής ή σε περίπτωση παύσης λειτουργίας Ελεγκτικού Κέντρου, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποδοχής, στην οποία περιήλθαν οι αρμοδιότητες των ως άνω Τμημάτων ή της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου, των οποίων έπαυσε η λειτουργία, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις.
120. Τον ορισμό του υπαλλήλου για την παράσταση πολιτικής αγωγής κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 68 του ν. 4174/2013, για τις αξιώσεις του Ελληνικού Δημοσίου που απορρέουν από τα εγκλήματα του ως άνω νόμου. Μεταβίβαση αρμοδιότη- τας -ν.δ. 2711/1953, άρθ. 5, -ν. 4174/2013, άρθ. 68, παρ. 5 και Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., του Ελεγκτικού Κέντρου και κάθε άλλης υπηρεσίας που έχει διενεργήσει τον έλεγχο, κατά περίπτωση. Σε περίπτωση που έχει παύσει η λειτουργία της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποδοχής στην οποία περιήλθαν οι αρμοδιότητες αυτών, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις.
121. Την παραλαβή φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων για τις οποίες υπάρχει υποχρέωση υποβολής, πλην των δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην περίπτωση 151 της παρούσας απόφασης. Εξουσιοδότηση υπογραφής ν. 4174/2013, άρθρα 2, 18,19,20, Παράρτημα, καθώς και από κάθε ειδικότερη διάταξη που προβλέ-πεται ανά φορολογία που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα του ν. 4174/2013 και από τις συναφείς εξουσιοδοτι-κές διατάξεις. Οποιοσδήποτε υπάλληλος Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποί-ας βρίσκεται η τελευταία, δηλωθεί-σα στο μητρώο της Φορολογικής Διοίκησης, διεύθυνση κατοικίας ή κύριας διαμονής του φορολογου-μένου. Κατ' εξαίρεση:

1)    Εφόσον φυσικό πρόσωπο ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα, οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η τελευταία δηλωθείσα στο μητρώο διεύθυνση της έδρας της επιχειρηματικής δραστηριότητας κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης.

2)    Όταν έχει διακοπεί η άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, οποιοσδήποτε υπάλληλος Δ.Ο.Υ. της τελευταίας δηλωθείσας στο μητρώο κατοικίας ή κύριας διαμονής του υποχρέου.

3)    Για κατοίκους αλλοδαπής που έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης στην Ελλάδα, περιλαμβανο-μένων και των φυσικών προσώπων που είναι κάτοικοι αλλοδαπής και συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες της ημεδαπής, οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, εάν ο φορολογικός εκπρόσωπος που έχουν ορίσει υπάγεται ως προς τη φορολογία εισοδήματος σε οποια-δήποτε Δ.Ο.Υ. της περιοχής του Νομού Αττικής. Σε περίπτωση που ο φορολογικός εκπρόσωπος που έχουν ορίσει υπάγεται ως προς τη φορολογία εισοδήματος σε Δ.Ο.Υ. εκτός της περιοχής του Νομού Αττικής, οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. της πρωτεύουσας του νομού. Σε περίπτωση που ο φορολογικός εκπρόσωπος υπάγεται ως προς τη φορολογία εισοδήματος σε Δ.Ο.Υ. των νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων αρμόδιος είναι οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται. Αν λειτουργούν σε κάποια πρωτεύουσα νομού περισσότερες Δ.Ο.Υ., αρμόδιος είναι υπάλληλος της Α' Δ.Ο.Υ. της πρωτεύουσας αυτού του νομού, εκτός του νομού Θεσσαλονίκης, που είναι αρμόδιος οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης.

4) Για κατοίκους αλλοδαπής, που διαθέτουν ταχυδρομική διεύθυνση στην Ελλάδα όπου διαμένουν προσωρινά και έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος στην Ελλάδα, οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, εάν η διεύθυνση του φυσικού προσώπου κατοίκου αλλοδαπής υπάγεται ως προς τη φορολογία εισοδήματος σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. της περιοχής του Νομού Αττικής. Σε περίπτωση που η διεύθυνση προσωρινής διαμονής του φυσικού προσώπου κατοίκου αλλοδαπής υπάγεται σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. εκτός της περιοχής του Νομού Αττικής, οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. της πρωτεύουσας του Νομού. Σε περίπτωση που η διεύθυνση του φυσικού προσώπου κατοίκου αλλοδαπής υπάγεται σε Δ.Ο.Υ. των νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων αρμόδιος είναι ο υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται. Αν λειτουργούν σε κάποια πρωτεύουσα νομού περισσότερες Δ.Ο.Υ., οποιοσδήποτε υπάλληλος της Α' Δ.Ο.Υ. της πρωτεύουσας αυτού του νομού, εκτός του νομού Θεσσαλονίκης, όπου αρμόδιος είναι υπάλληλος της Δ' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης.

5) Σε περίπτωση υποβολής των δηλώσεων από κληρονόμους θα-νόντος ή από κηδεμόνα σχολάζου-σας κληρονομίας, οποιοσδήποτε υπάλληλος Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας κατοικούσε ο κληρονομούμενος ή βρισκόταν η έδρα της επιχειρηματικής -επαγγελματικής του εγκατάστασης πριν από τον θάνατό του.

6) Σε περίπτωση συζύγων που υπάγονται σε διαφορετική Δ.Ο.Υ., οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. στην οποία υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος ο σύζυγος.

Ειδικά οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων Ε9, Φόρου Ακίνητης Περιουσίας και Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων εγγάμων γυναικών, εφόσον ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, παραλαμβάνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω υποπερίπτωση 1 και, εφό-σον δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, παραλαμβάνονται από οποιονδήποτε υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. της τελευταίας δηλωθείσας στο μητρώο της Φορολογικής Διοίκησης διεύθυνσης κατοικίας ή κύριας διαμονής της φορολογου-μένης.

7) Σε περίπτωση υποβολής δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμε-νου φόρου εισοδήματος, αρμόδιος για την παραλαβή των δηλώσεων είναι ο υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. της έδρας του υποχρέου για παρακράτηση.

8) Ειδικά για τις δηλώσεις Φ.Π.Α., πλην των ειδικών δηλώσεων και κάθε άλλης δήλωσης γνωστοποίησης ή εντύπου σχετικού με τη μεταβίβαση ακινήτων, δεν ισχύουν τα αναφερόμενα στην ανωτέρω υποπερίπτωση 6, αλλά οι δηλώσεις κάθε συζύγου παραλαμβάνονται από υπάλληλο της Δ.Ο.Υ., κατά τα αναφερόμενα στην ως άνω υποπερίπτωση 1.

9) Τροποποιητική δήλωση παρα-λαμβάνεται από οποιονδήποτε υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. όπου έχει υποβληθεί η αρχική δήλωση. 
122. Την παραλαβή φορολογικών δηλώσεων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων για τις οποίες υπάρχει υποχρέωση υποβολής, πλην των δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην περίπτωση 151 της παρούσας απόφασης.  Εξουσιοδότηση υπογραφής  ν. 4174/2013, άρθρα 2, 18, 19, 20, Παράρτημα, καθώς και κάθε ειδικότερη διάταξη που προβλέπεται ανά φορολογία που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα του ν. 4174/2013 Οποιοσδήποτε υπάλληλος Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η τελευταία δηλωθείσα στο μητρώο της Φορολογικής Διοίκησης έδρα του υπόχρεου ημεδαπού νομικού προσώπου, ημεδαπής και αλλοδαπής νομικής οντότητας ή η μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα του υπόχρεου αλλοδαπού νομικού προσώπου.

Για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα και τις αλλοδαπές νομικές οντότητες που δεν διαθέτουν ταχυδρομική διεύθυνση στην Ελλάδα, οποιοσδήποτε υπάλληλος Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο φορολογικός εκπρόσωπος.

Κατ' εξαίρεση:

1) Για τις ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες, καθώς και για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους ή τη μόνιμη εγκατάστασή τους, αντίστοιχα, στον νομό Αττικής, οποιοσδήποτε υπάλληλος των Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών ή Φ.Α.Ε. Πειραιά, σύμφωνα με τη χωρική αρμοδιότητά τους.

2) Για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα χωρίς μόνιμη εγκατάσταση ιδιοκτησίας ή εκμετάλλευσης ακινήτων στην Ελλάδα, καθώς και για τις αλλοδαπές νομικές οντότητες ιδιοκτησίας ή εκμετάλλευσης ακινήτων στην Ελλάδα, οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών.

3) Για τις ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες και για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους ή τη μόνιμη εγκατάστασή τους, αντίστοιχα, στη χωρική αρμοδιότητα των πρώην Δ.Ο.Υ. Κέας και Άνδρου, οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών.

4) Για τις ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες, καθώς και για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους ή τη μόνιμη εγκατάστασή τους, αντίστοιχα, στη χωρική αρμοδιότητα της πρώην Δ.Ο.Υ. Μήλου, οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Πειραιά.

5) Για τις ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες και για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους ή τη μόνιμη εγκατάστασή τους, αντίστοιχα, στον νομό Θεσσαλονίκης, οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τη χωρική της αρμοδιότητα.

6) Για τις επιχειρήσεις με κύρια δραστηριότητα την εκμετάλλευση ή διαχείριση πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία, για τα γραφεία ή υποκαταστήματα των αλλοδαπών εταιρειών που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α' 77), για τις ημεδαπές επιχειρήσεις για τις οποίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 25 του ίδιου πιο πάνω νόμου, για τις ναυτιλιακές εταιρείες πλοίων αναψυχής, για τις ναυτικές εταιρείες του ν. 959/1979 (Α' 192), για τις επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται πλοία με σημαία Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ., πλην της ελληνικής (άρθρο 26α του ν. 27/1975), για τις διαχειρίστριες εταιρείες πλοίων με σημαία Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ., πλην της ελληνικής (άρθρο 26α του ν. 27/1975), που έχουν την έδρα τους στον Νομό Αττικής, καθώς και για τις πιο πάνω επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στη χωρική αρμοδιότητα των πρώην Δ.Ο.Υ. Κέας, Άνδρου, Μήλου, Σαλαμίνας, Αίγινας, Πόρου, Ύδρας, Σπετσών και Κυθήρων, οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. Πλοίων Πειραιά. Για τις πιο πάνω επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους, εκτός της χωρικής αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. του νομού Αττικής, οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας έχουν την έδρα τους. Κατ' εξαίρεση για τις αλλοδαπές πλοιοκτή-τριες εταιρείες με σημαία Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ., πλην της ελληνικής (άρθρο 26α του ν. 27/1975) που επιλέγουν να ασκήσουν τη δραστηριότητά τους στην Ελλάδα μέσω εξαρτημένου προσώπου, οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το εξαρτημένο πρόσωπο. Σε περίπτωση που το εξαρτημένο πρόσωπο του προηγούμενου εδαφίου, υπάγεται στη χωρική αρμοδιότητα οποιασδήπο-τε Δ.Ο.Υ του νομού Αττικής ή στη χωρική αρμοδιότητα των πρώην Δ.Ο.Υ Κέας, Άνδρου, Μήλου, Σαλαμίνας, Αίγινας, Πόρου, Ύδρας, Σπετσών και Κυθήρων, οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ Πλοίων Πειραιά. Τέλος, για τις επιχειρήσεις των προηγούμενων εδαφίων, εφόσον το ύψος των ακαθάριστων εσόδων τους είναι μεγαλύτερο των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) ευρώ κατά τη διαχειριστική περίοδο που έκλεισε εντός του έτους 2012 ή σε επόμενο έτος, οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. Πλοίων Πειραιά.

7)    Τροποποιητική δήλωση παρα-λαμβάνεται από οποιονδήποτε υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. όπου έχει υποβληθεί η αρχική δήλωση.

8)    Για την παραλαβή πάσης φύ-σεως δηλώσεων των εταιρειών παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, που διέπονται από τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011 (Α' 180), οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών. 
123. Την παραλαβή φορολογικών δηλώσεων Φ.Π.Α. υποκειμένων εγκατεστημένων σε άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξουσιοδότηση υπογραφής ν. 4174/2013, άρθ. 2, 18, 19, 20, Παράρτημα Ο Προϊστάμενος της Α' Δ.Ο.Υ. Αθηνών
124. Την παραλαβή φορολογικών δηλώσεων Φ.Π.Α. υποκειμένων μη εγκατεστημένων στο εσωτερικό της χώρας, οι οποίοι έχουν ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο στην Ελλάδα. Εξουσιοδότηση υπογραφής ν. 4174/2013, άρθ. 2, 18, 19, 20, Παράρτημα Οποιοσδήποτε υπάλληλος Δ.Ο.Υ. που, σύμφωνα με περιπτώσεις 121 και 122 της παρούσας, παραλαμβάνει τις δηλώσεις του φορολογικού αντιπροσώπου (κατοικίας/ έδρας).
125. -Την παραλαβή αιτήσεων μετά των δικαιολογητικών τους, γνωστοποιήσεων-πινάκων- συμφωνητι-κών-δηλώσεων επιλογής φορολόγησης ή άλλων γεγονότων- πληροφοριακών καταστάσεων- καταστάσεων απογραφής- δηλώσεων αποθεμάτων μετάταξης- εντύπων - ανακεφαλαιωτικών πινάκων- δηλώσεων intrastat κ.λ.π. σύμφωνα με τα οριζόμενα ανά φορολογία και γενικές ή ειδικές διατάξεις. -Τη χορήγηση και την επικύρωση αντιγράφων εντύπων δηλώσεων, που έχουν υποβληθεί χειρόγραφα. -Τη θεώρηση καταστατικών ή άλλων συμφωνητικών ή εγγράφων, που έχουν υποβληθεί χειρόγραφα. -Την καταχώρηση σε μητρώα ή άλλα βιβλία. Εξουσιοδότηση υπογραφής ν. 4174/2013, άρθ. 2, Παράρτημα Υπάλληλος της Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τα οριζόμενα, περί παραλαβής φορολογικών δηλώσεων. Αν δεν υπάρχει διασύνδεση με συγκεκριμένη φορολογία, οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. στην οποία υποβλήθηκε η δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
126. -    Τις αποφάσεις ή τις θεωρήσεις καταστάσεων ή πινάκων για χορήγηση απαλλαγών, τις εγκρίσεις ή τις άδειες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία ή την απόρριψή τους, τις απαντήσεις αιτημάτων, την εξέταση θεμάτων σχετικά με τον προσδιορισμό του φόρου ή του φορολογητέου εισοδήματος. -    Τη χορήγηση βεβαιώσεων, όπου προβλέπονται και πιστοποιητικών, όπου προ-βλέπονται και δεν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις της παρούσας. Εξουσιοδότηση υπογραφής ν. 4174/2013, άρθρα 2, 18,19,20, Παράρτημα, καθώς και κάθε ειδικότερη διάταξη που προβλέπεται ανά φορολογία που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα του ν. 4174/2013. Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. από την οποία παραλαμβάνεται η δήλωση.
127. -    Την αποδοχή ή την απόρριψη φορολογικής δήλωσης που υποβάλλεται με επιφύλαξη. -    Τη διαγραφή του ποσού της φορολογητέας ύλης για την οποία διατυπώθηκε επιφύλαξη, σε περίπτωση αποδοχής αυτής. Εξουσιοδότηση υπογραφής ν. 4174/2013, άρθ. 20, παρ. 1 και 2 Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. από την οποία παραλαμβάνεται η δήλωση.
128. Ειδικά, την παραλαβή των ειδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. για τη μεταβίβαση ακινήτου από επιχειρήσεις που κατασκευάζουν ακίνητα προς πώληση, των εντύπων προϋπολογι-στικού και απολογιστικού κόστους, γνωστοποιήσεων και έκτακτων δηλώσεων σχετικών με την απόδοση Φ.Π.Α. για μεταβίβαση ακινήτου. Εξουσιοδότηση υπογραφής ν. 4174/2013, άρθ. 2, 18, 19, 20, Παράρτημα και άρθ. 36, παρ 4, του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000-Α' 248) Οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται το ακίνητο.
129. Τον έλεγχο της ειδικής δήλωσης Φ.Π.Α. για τη μεταβίβαση ακινήτου και την έκδοση πράξης προσδιορισμού του Φ.Π.Α. . Μεταβίβαση αρμοδιότη- τας ν. 4174/2013, άρθ. 2 και άρθ. 48 και 49 του Κώδικα Φ.Π.Α. και τις ΑΥΟ 1031379/ 178/35/0014/ ΠΟΛ. 1053/ 27.3.2006 (Β' 385) και 1031382/ 1116/ΔΕ-Α'/ ΠΟΛ. 1054/ 27.3.2006 (Β' 385) Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. από την οποία παραλαμβάνεται η δήλωση
130. Την ακύρωση πράξης (σε περίπτωση ματαίωσης συμβολαίου ή ανάγκης για διόρθωση της ειδικής δήλωσης πριν από τη σύνταξη συμβολαίου, Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1003/2007) Μεταβίβαση αρμοδιότη- τας ν. 4174/2013, άρθ. 2 και ΑΥΟ ΠΟΛ. 1003/2007 Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., από την οποία παραλήφθηκε η δήλωση.
131. Τη θεώρηση βιβλίων στοιχείων και καταστάσεων που προβλέπονται από τον Κώδικα Φ.Π.Α. και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και τις σχετικές ανακλήσεις αυτών. Μεταβίβαση αρμοδιότη- τας ν. 4174/2013, ν. 2859/2000 και συναφείς αποφάσεις. Οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. όπου υπάρχει υποχρέωση υποβολής των σχετικών δηλώσεων.
132. Την παραλαβή αιτήματος επιστροφής. Εξουσιοδότηση υπογραφής ν. 4174/2013, άρθ. 42. Οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. που παρέλαβε τη φορολογική ή άλλη δήλωση, από την οποία προκύπτει η απαίτηση προς επιστροφή.
133. Την επιστροφή λόγω εσφαλμένης βεβαίωσης. Εξουσιοδότηση υπογραφής ν. 4174/2013, άρθ. 42. Ο κατά περίπτωση Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικού Κέντρου που διενήργησε την εσφαλμένη βεβαίωση ή που εξέδωσε τον εκτελεστό / νόμιμο τίτλο.
134. Την ολική ή μερική διαγραφή φόρων και προστίμων μετά από απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή κατόπιν δικαστικής απόφασης και την επιστροφή των οικείων ποσών όπου αυτό προβλέπεται. Εξουσιοδότηση υπογραφής ν. 4174/2013, άρθ. 41, παρ. 4, 42 και 63 Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου που κατά περίπτωση διενήργησε την αρχική βεβαίωση ή που εξέδωσε τον εκτελεστό / νόμιμο τίτλο ή ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου του οποίου ακυρώθηκε ή τροποποιήθηκε η πράξη ή παράλειψη.
135. Την ολική ή μερική διαγραφή φόρων, τελών, εισφορών και προστίμων, βεβαιωμένων μετά από φορολογικό έλεγχο με τις αντίστοιχες πράξεις-αποφάσεις, μετά από απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή δικαστική απόφαση και την επιστροφή των οικείων ποσών όπου αυτό προβλέ-πεται. Εξουσιοδότηση υπογραφής ν. 4174/2013, άρθ. 41, παρ. 4, 42 και 63. Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου που κατά περίπτωση διενήργησε την αρχική βεβαίωση ή που εξέδωσε τον εκτελεστό / νόμιμο τίτλο ή ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου του οποίου ακυρώθηκε ή τροποποιήθηκε η πράξη ή η παράλειψη. Σε περίπτωση Δ.Ο.Υ., της οποίας έχει καταργηθεί το Τμήμα Ελέγχου και έχει ανασταλεί η λειτουργία του Τμήματος Δικαστικού ή έχουν μεταφερθεί οι αρμοδιότητες του δικαστικού σε άλλη Δ.Ο.Υ. ή έχει παύσει η λειτουργία αυτής ή σε περίπτωση παύσης λειτουργίας Ελεγκτικού Κέντρου, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποδοχής, στην οποία περιήλθαν οι αρμοδιότητες των ως άνω Τμημάτων ή της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου, των οποίων έπαυσε η λειτουργία, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις.
136. Ατομικά και Συγκεντρωτικά Φύλλα Έκπτωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α., τα οποία εκδίδονται κεντρικά με ηλεκτρονικό τρόπο. Εξουσιοδότηση υπογραφής -ν. 4174/2013, άρθρο 42 και -ν. 4223/2013, άρθρα 1-8, -ΠΟΛ. 1209/19-092014 (Β' 2505) απόφαση της Γενικής Γραμ-ματέως Δημοσίων Εσόδων Υπογράφονται: α) ως προς τη σύνταξη από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογούμενους και β)ως προς την εκκαθάριση και την εξόφληση από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Εσόδων της Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για την έκδοση της πράξης προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. του οικείου έτους.
137. Α. - Την παραλαβή: α) δηλώσεων: αα) απόδοσης Α.Φ.Μ./μετα-βολής ατομικών στοιχείων, ββ) έναρξης/μεταβολής εργασιών, γγ) διακοπής εργασιών, δδ) υπό ίδρυση επιχείρησης, εε) απενεργοποίησης Α.Φ.Μ. β) των συνυποβαλλόμενων δηλώσεων και δικαιολογη-τικών
γ) αίτησης για ένταξη αγροτών στο ειδικό καθεστώς
Φ.Π.Α. και

Β. - Την έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων για τα
ανωτέρω.
Εξουσιοδό- τηση υπογραφής ν. 4174/2013, άρθ. 8,10,11, παρ. 1,2,3 1) Για τα φυσικά πρόσωπα, υπάλληλος του Τμήματος ή του Γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η διεύθυνση κατοικίας του φορολογουμένου. Εφόσον το φυσικό πρόσωπο ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα, είτε πρόκειται για κάτοικο της ημεδαπής, είτε της αλλοδαπής, υπάλληλος του Τμήματος ή Γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ στη χωρική αρμοδιότητα της
οποίας βρίσκεται η έδρα της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Για κατοίκους αλλοδαπής, περιλαμβανομένων και των φυσικών
προσώπων που είναι κάτοικοι
αλλοδαπής και συμμετέχουν σε
νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες της ημεδαπής, υπάλληλος
του Τμήματος Διοικητικής και
Μηχανογραφικής Υποστήριξης της
Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, εάν
ο φορολογικός εκπρόσωπος που
έχουν ορίσει υπάγεται ως προς τη
φορολογία εισοδήματος σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. της περιοχής του
Νομού Αττικής.
Σε περίπτωση που ο φορολογικός
εκπρόσωπος που έχουν ορίσει
υπάγεται ως προς τη φορολογία
εισοδήματος σε Δ.Ο.Υ. εκτός της
περιοχής του Νομού Αττικής,
υπάλληλος του Τμήματος ή Γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. της
πρωτεύουσας του νομού.
Εξαιρούνται οι νομοί Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, όπου αρμόδιος
είναι υπάλληλος του ανωτέρω Τμήματος ή Γραφείου της Δ.Ο.Υ. στην
οποία υπάγεται ως προς τη φορολογία εισοδήματος ο φορολογικός
εκπρόσωπος.
Αν λειτουργούν σε κάποια πρωτεύουσα νομού περισσότερες Δ.Ο.Υ.,
αρμόδιος είναι υπάλληλος του
ίδιου Τμήματος της Α' Δ.Ο.Υ. της
πρωτεύουσας αυτού του νομού,
εκτός του νομού Θεσσαλονίκης,
που είναι αρμόδιος ο υπάλληλος
της Δ' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης.
Για κατοίκους αλλοδαπής, που
διαθέτουν ταχυδρομική διεύθυνση
στην Ελλάδα όπου διαμένουν προσωρινά και έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος στην Ελλάδα, υπάλληλος
του Τμήματος Διοικητικής και
Μηχανογραφικής Υποστήριξης της
Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, εάν η
διεύθυνση του φυσικού προσώπου
κατοίκου αλλοδαπής υπάγεται ως
προς τη φορολογία εισοδήματος
σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. της περιοχής του Νομού Αττικής.
Σε περίπτωση που η διεύθυνση
προσωρινής διαμονής του φυσικού προσώπου κατοίκου αλλοδαπής υπάγεται σε οποιαδήποτε
Δ.Ο.Υ. εκτός της περιοχής του Νομού Αττικής, υπάλληλος του

Τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. της πρωτεύουσας του Νομού. Σε περίπτωση που η διεύθυνση του φυσικού προσώπου κατοίκου αλλοδαπής υπάγεται σε Δ.Ο.Υ. των νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, υπάλληλος του ανωτέρω Τμήματος ή Γραφείου της Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται. Αν λειτουργούν σε κάποια πρωτεύουσα νομού περισσότερες Δ.Ο.Υ., υπάλληλος του ίδιου Τμήματος της Α' ΔΟΥ της πρωτεύουσας αυτού του νομού, εκτός του νομού Θεσσαλονίκης, όπου αρμόδιος είναι υπάλληλος της Δ' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης. 2) Για τα νομικά πρόσωπα ή τις νομικές οντότητες, υπάλληλος του Τμήματος ή του Γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα του ημεδαπού νομικού προσώπου και νομικής οντότητας, ή η έδρα του αλλοδαπού νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, που ιδρύει υποκατάστημα στην Ελλάδα. Κατ' εξαίρεση: α) Για τις ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες, καθώς και για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους στον νομό Αττικής, υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης των Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών ή Φ.Α.Ε. Πειραιά, σύμφωνα με τη χωρική αρμοδιότητά τους. Για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, που δεν διαθέτουν ταχυδρομική διεύθυνση στην Ελλάδα, υπάλληλος του Τμήματος ή του Γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο φορολογικός εκπρόσωπος. β) Για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες ιδιοκτησίας ή εκμετάλλευσης ακινήτων στην Ελλάδα χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών. γ) Για τις ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες και για τα αλλοδαπά νομικά

πρόσωπα που έχουν την έδρα τους, στη χωρική αρμοδιότητα των πρώην Δ.Ο.Υ. Κέας και Άνδρου, υπάλληλος του ανωτέρω Τμήματος της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών. δ) Για τις ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες, καθώς και για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους στη χωρική αρμοδιότητα της πρώην Δ.Ο.Υ. Μήλου, υπάλληλος του ίδιου ως άνω Τμήματος της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Πειραιά. ε) Για τις ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες και τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους στον νομό Θεσσαλονίκης, υπάλληλος του ίδιου Τμήματος της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τη χωρική της αρμοδιότητα. στ) Ειδικά, για τις εταιρίες παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, που διέπονται από τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011, οποιοσδήποτε υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών. 3) Για τις επιχειρήσεις με κύρια δραστηριότητα την εκμετάλλευση ή διαχείριση πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία, για τα γραφεία ή υποκαταστήματα των αλλοδαπών εταιρειών που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975, για τις ημεδαπές επιχειρήσεις για τις οποίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 25 του ίδιου πιο πάνω νόμου, για τις ναυτιλιακές εταιρείες πλοίων αναψυχής, για τις ναυτικές εταιρείες του ν. 959/1979, για τις επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται πλοία με σημαία Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ., πλην της ελληνικής (άρθρο 26α του ν. 27/1975), για τις διαχει-ρίστριες εταιρείες πλοίων με σημαία Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ., πλην της ελληνικής (άρθρο 26α του ν. 27/1975), που έχουν την έδρα τους στον Νομό Αττικής, καθώς και για τις πιο πάνω επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στη χωρική αρμοδιότητα των πρώην Δ.Ο.Υ. Κέας, Άνδρου, Μήλου, Σαλαμίνας, Αίγινας, Πόρου, Ύδρας, Σπετσών και Κυθήρων, υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. Πλοίων Πειραιά. Για τις πιο πάνω επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους, εκτός της χωρικής αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. του Νομού Αττικής, υπάλληλος του Τμήματος ή του Γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας έχουν την έδρα τους. Κατ' εξαίρεση για τις αλλοδαπές πλοιοκτήτριες εταιρείες με σημαία Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ., πλην της ελληνικής (άρθρο 26α του ν. 27/1975), που επιλέγουν να ασκήσουν τη δρα-στηριότητά τους στην Ελλάδα μέσω εξαρτημένου προσώπου, υπάλληλος του Τμήματος ή του Γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το εξαρτημένο πρόσωπο. Σε περίπτωση που το εξαρτημένο πρόσωπο του προηγούμενου εδαφίου υπάγεται στη χωρική αρμοδιότητα οποιασδήπο-τε Δ.Ο.Υ του Νομού Αττικής ή στη χωρική αρμοδιότητα των πρώην Δ.Ο.Υ Κέας, Άνδρου, Μήλου, Σαλαμίνας, Αίγινας, Πόρου, Ύδρας, Σπετσών και Κυθήρων, υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ Πλοίων Πειραιά. Τέλος, για τις επιχειρήσεις των προηγούμενων εδαφίων, εφόσον το ύψος των ακαθάριστων εσόδων τους είναι μεγαλύτερο των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) ευρώ κατά τη διαχειριστική περίοδο που έκλεισε εντός του έτους 2012 ή σε επόμενο έτος, υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. Πλοίων Πειραιά. 4) Στις περιπτώσεις που ορίζεται, φορολογικός αντιπρόσωπος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000), υπάλληλος του Τμήματος ή του Γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ., φορολογίας εισοδήματός του.
5)    Στις περιπτώσεις που δεν ορίζεται φορολογικός αντιπρόσωπος (Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1113/2013 -Β' 1252), υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών. 6)    Στην περίπτωση υπό ίδρυση επιχείρησης, υπάλληλος του Τμήματος ή του Γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας έχει την κατοικία του ή την έδρα του, αντίστοιχα, ο ιδρυτής της υπό ίδρυση επιχείρησης. 
138. j Την επανεκτύπωση των βεβαιώσεων της περίπτωσης 137 της παρούσας, κατόπιν σχετικής αίτησης του φορολογουμένου, η οποία υποβάλλεται σε οποιαδή-ποτε Δ.Ο.Υ.. Εξουσιοδό- τηση υπογραφής ν. 4174/2013, Άρθρ. 8, 10 και 11, παρ. 1,2,3. Υπάλληλος του Τμήματος ή του Γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. όπου υποβάλλεται η αίτηση.
139. Την έκδοση πράξεων επιβολής προστίμων για πρόστιμα που προβλέπονται στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013 και σχετικά πρόστιμα με βάσει προϊσχύουσα νομοθεσία. Εξουσιοδότηση υπογραφής Παρ. 1 του άρθρου 65Α του ν. 4174/2013. Ο Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. που παρα-λαμβάνει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, κατά τον χρόνο έκδοσης των πράξεων επιβολής των προστίμων. Σε περίπτωση που έχει καταργηθεί το Τμήμα Ελέγχου της Δ.Ο.Υ., ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποδοχής, στην οποία περιήλθε η αρμοδιότητα του ελέγχου, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις.
140. Την έκδοση πράξεων επιβολής προστίμων για πρόστιμα που προβλέπονται στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013 και σχετικά πρόστιμα με βάσει προϊσχύουσα νομοθεσία. Εξουσιοδότηση υπογραφής Παρ. 2 του άρθρου 65Α του ν. 4174/2013 Ο Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. που παρα-λαμβάνει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, κατά τον χρόνο έκδοσης των πράξεων επιβολής των προστίμων. Σε περίπτωση που έχει καταργηθεί το Τμήμα Ελέγχου της Δ.Ο.Υ., ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποδοχής, στην οποία περιήλθε η αρμοδιότητα του ελέγχου, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις.
141. Την έκδοση πράξης διοικητικού προσδιορισμού. Εξουσιοδότηση υπογραφής Άρθ.32 του ν. 4174/13 Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. στην οποία υποβάλλεται η αντίστοιχη δήλωση.
142. Την αποδοχή ή την απόρριψη τροποποιητικής δήλωσης και την έκδοση πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, τελών και εισφορών, σε περίπτωση αποδοχής της δήλωσης αυτής. Μεταβίβαση αρμοδιότη- τας ν. 4174/2013, άρθρα 34 και 72, καθώς και οποιαδήποτε άλλη συναφή προϊσχύουσα ή υφιστάμενη διάταξη. Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. στην οποία υποβλήθηκε η αρχική δήλωση.
143. Α. α) Την αποδοχή εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.) φυσικού προσώπου, την έκδοση πράξης διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, όταν το αποτέλεσμα της πράξης αυτής είναι πιστωτικό. β) Την αποδοχή εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης Φ.Α.Π. φυσικού προσώπου και την έκδοση πράξης διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, στις περιπτώσεις που αυτή υποβάλλεται χειρόγραφα. γ) Την αποδοχή εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης Φ.Α.Π., από κληρονόμους φυσικού προσώπου, και την έκδοση πράξης διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου. Β. α) Την αποδοχή εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. και την έκδοση δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. - πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου, όταν συνολικά ανά έτος προκύπτει μείωση φόρου μεγαλύτερη των τριακοσίων (300) ευρώ από την τελευταία εκδοθείσα δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. - πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου. β) Την αποδοχή εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α., στις περιπτώσεις κατά τις οποίες προβλέπεται υποβολή χειρόγραφης δήλωσης και την έκδοση δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. -πράξης διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου. Εξουσιοδότηση υπογραφής -ν. 4174/2013, άρθρα 23, 32, 34, 37 και 72, καθώς και οποιαδήποτε άλλη συναφή προϊσχύουσα ή υφιστάμενη διάταξη. - Αριθ. ΠΟΛ. 1011/14-12015 (Β' 56) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών. Α. Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., στην οποία έχει εκκαθαριστεί η αρχική δήλωση Φ.Α.Π. του οικείου έτους. Β. Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., από την οποία έχει εκδοθεί η δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. - πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου του οικείου έτους.
144. Τη βεβαίωση προκαταβλη-τέου ποσού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, εάν δεν έχει υποβληθεί δήλωση. Εξουσιοδότηση υπογραφής Άρθ. 69, παρ. 3 του ν. 4172/2013 Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. στην οποία έπρεπε να υποβληθεί η δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
145. α) Την παραλαβή της δήλωσης και τον προσδιορισμό του φόρου και της εισφοράς πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975, εκτός της περ. ε' του άρθρου 3 του ίδιου νόμου, νηολογημένων σε λιμένες της επικράτειας. β) Την παραλαβή της δήλωσης και τον προσδιορισμό του φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975, με σημαία Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ., πλην της ελληνικής. Μεταβίβαση αρμοδιότη- τας ν. 27/1975, όπως ισχύει. Υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. Πλοίων Πειραιά.
146. Την παραλαβή της δήλωσης και τον προσδιορισμό του φόρου πλοίων νηολογημένων υπό ξένη σημαία και διαχειριζόμενων από εταιρείες του άρθρου 25 του ν. 27/1975 που έχουν την έδρα τους οπουδήποτε εντός της επικράτειας (άρθρο 26 του ίδιου νόμου). Μεταβίβαση αρμοδιότη- τας ν. 27/1975, όπως ισχύει. Υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. Πλοίων Πειραιά.
147. Την παραλαβή της δήλωσης και τον προσδιορισμό της εισφοράς του άρθρου 43 του ν. 4111/2013 (Α'18), όπως ισχύει. Μεταβίβαση αρμοδιότη- τας Άρθρο 43 του ν. 4111/2013 Υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. στην οποία υποβάλλεται η δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
148. α) Τον προσδιορισμό του φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975, νηολογημένων σε λιμένες του Νομού Αττικής και σε λιμένες που υπάγονταν στη χωρική αρμοδιότητα των πρώην Δ.Ο.Υ. Κέας, Άνδρου, Μήλου, Σαλαμίνας, Αίγινας, Πόρου, Ύδρας, Σπετσών και Κυθήρων. β) Τον προσδιορισμό του φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975, με σημαία Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ., πλην της ελληνικής, που είτε η μόνιμη εγκατάσταση οποιασδήποτε μορφής στην Ελλάδα των πλοιοκτητών, είτε η μόνιμη εγκατάσταση των διαχειριστών-εγγυητών των πλοίων αυτών, είτε η κατοικία των νόμιμων εκπροσώπων και εγγυητών για τις φορολογικές υποχρεώσεις των πλοιοκτητών υπάγεται σε Δ.Ο.Υ. του Νομού Αττικής. Μεταβίβαση αρμοδιότη- τας ν. 27/1975, όπως ισχύει. Υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. Πλοίων Πειραιά.
149. Τον προσδιορισμό του φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975, που είναι νηολογημένα σε λιμένες εσωτερικού, εκτός του Νομού Αττικής και εκτός της χωρικής αρμοδιότητας των πρώην Δ.Ο.Υ. Κέας, Άνδρου, Μήλου, Σαλαμίνας, Αίγινας, Πόρου, Ύδρας, Σπετσών και Κυθήρων. Μεταβίβαση αρμοδιότη- τας ν. 27/1975, όπως ισχύει. Υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. της πρωτεύουσας του νομού, στον οποίο υπάγεται ο λιμένας νηολόγησης του πλοίου. Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες από μία Δ.Ο.Υ. στην πρωτεύουσα του νομού, υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. Α' τάξεως. Ειδικά, για τον νομό Θεσσαλονίκης, υπάλληλος της Α' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης. Εξαιρούνται οι νομοί Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, όπου αρμόδιος είναι ο υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. στην οποία χωρικά υπάγεται ο λιμένας νηολόγησης του πλοίου. Κατ' εξαίρεση, για τα πλοία των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αυτών, εφόσον το ύψος των ακαθάριστων εσόδων τους είναι μεγαλύτερο των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) ευρώ κατά τη διαχειριστική περίοδο που έκλεισε εντός του έτους 2012 ή σε επόμενο έτος, υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. Πλοίων Πειραιά.
150. Τον προσδιορισμό του φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας με σημαία Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ., πλην ελληνικής του ν. 27/1975, που είτε η μόνιμη εγκατάσταση οποιασδήποτε μορφής στην Ελλάδα των πλοιοκτητών, είτε η μόνιμη εγκατάσταση των διαχειριστών-εγγυητών των πλοίων αυτών, είτε η κατοικία των νόμιμων εκπροσώπων και εγγυητών των εν λόγω πλοιοκτητών υπάγεται στη χωρική αρμοδιότητα Δ.Ο.Υ. εκτός των Δ.Ο.Υ. του Νομού Αττικής. Μεταβίβαση αρμοδιότη- τας ν. 27/1975, όπως ισχύει. Υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. της πρωτεύουσας του νομού, στον οποίο είναι είτε η μόνιμη εγκατάσταση των πλοιοκτητών ή των διαχειριστών αυτών, είτε η κατοικία των νόμιμων εκπροσώπων και εγγυητών των πλοιοκτητών. Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες από μία Δ.Ο.Υ. στην πρωτεύουσα του νομού, υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. Α' τάξεως. Ειδικά για τον νομό Θεσσαλονίκης, υπάλληλος της Α' Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης. Κατ' εξαίρεση, για τα πλοία των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αυτών, εφόσον το ύψος των ακαθάριστων εσόδων τους είναι μεγαλύτερο των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) ευρώ κατά τη διαχειριστική περίοδο που έκλεισε εντός του έτους 2012 ή σε επόμενο έτος, υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. Πλοίων Πειραιά. 

Β. α) Γ ια στις δηλώσεις φόρου κληρονομιών, οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η τελευταία δηλωθείσα στο Μητρώο της Φορολογικής Διοίκησης διεύθυνση κατοικίας του κληρονομουμένου. Αν ο κληρονομούμενος είχε την κατοικία του στην αλλοδαπή και απεβίωσε στην Ελλάδα, οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. , στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας απεβίωσε ο κληρονομούμενος.

Αν ο κληρονομούμενος δεν κατοικούσε ούτε απεβίωσε στην Ελλάδα, οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού.

Αντί του υπαλλήλου των Δ.Ο.Υ., που αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια, οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ., που ορίζεται με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., μετά από αίτηση όλων των υποχρέων σε δήλωση, η οποία υποβάλλεται είτε πριν, είτε μετά από την υποβολή της δήλωσης ή και οίκοθεν, για ορισμένη υπόθεση και για αποχρώντα λόγο.

Αν ο υπόχρεος σε δήλωση κατοικεί εκτός της χωρικής αρμοδιότητας των ανωτέρω Δ.Ο.Υ., οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. του τόπου κατοικίας του, ο οποίος χορηγεί αντίγραφο της δήλωσης και τη διαβιβάζει άμεσα στις ανωτέρω αρμόδιες Δ.Ο.Υ..

β) Για τις δηλώσεις φόρου δωρεών, γονικών παροχών και προικών, οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η τελευταία δηλωθείσα στο Μητρώο της Φορολογικής Διοίκησης κατοικία του δωρητή, του γονέα και του προικοδότη, αντίστοιχα.

Όταν είναι προδήλως δυσχερής η επίδοση της δήλωσης στην προαναφερθείσα Δ.Ο.Υ., λόγω του ότι η έδρα αυτής βρίσκεται σε δήμο άλλον από τον δήμο κατάρτισης του συμβολαίου, οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ., του τόπου κατάρτισης του συμβολαίου, ο οποίος παραδίδει το δεύτερο αντίγραφο αυτής θεωρημένο στους συμβαλλομένους και διαβιβάζει τη δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τον προσδιορισμό του φόρου και τις λοιπές διαδικασίες.

Αν ο δωρητής ή ο γονέας ή ο προικοδότης κατοικεί στην αλλοδαπή, οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού. Αντί του υπαλλήλου των Δ.Ο.Υ., που αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια, οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ., που ορίζεται με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., μετά από αίτηση όλων των υποχρέων σε δήλωση, η οποία υποβάλλεται είτε πριν, είτε μετά από την υποβολή της δήλωσης, ή και οίκοθεν, για ορισμένη υπόθεση και για αποχρώντα λόγο. Για τις δηλώσεις χρηματικών δωρεών προς τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του Κ.Φ.Κ.Δ. οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η τελευταία δηλωθείσα στο Μητρώο της Φορολογικής Διοίκησης κατοικία του δωρεοδόχου.

γ) Γ ια τις δηλώσεις απόδοσης φόρου κερδών από τυχερά παίγνια, οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η τελευταία δηλωθείσα στο Μητρώο της Φορολογικής Διοίκησης έδρα του ενεργούντος την κλήρωση, το παιχνίδι, το στοίχημα ή τον διαγωνισμό. Αν η έδρα του ενεργούντος την κλήρωση, το παιχνίδι, το στοίχημα ή τον διαγωνισμό βρίσκεται στην αλλοδαπή, οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού. Αν το στοίχημα ή το τυχερό παί-γνιο διενεργείται από εταιρεία παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, που διέπεται από τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011, οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών. 
152. α)Την παραλαβή τροποποιητικής δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και προικών. β) Την κοινοποίηση πρόσκλησης με απόδειξη στον υπόχρεο που υπέβαλε ελλιπή δήλωση φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών και κερδών από τυχερά παίγνια, προκει-μένου να συμπληρώσει τις ελλείψεις και να προσκομίσει τα έγγραφα που πρέπει να επισυνάπτονται σ' αυτήν. Μεταβίβαση αρμοδιότη- τας -    ν. 4174/2013, άρθ. 5, παρ. 1, 2, περ. β', γ', 3 περ. β' , γ', δ' ' και παρ. 5 και άρθρα 18, 19 -    Κ.Φ.Κ.Δ. άρθ. 10 ενότ. Β' παρ. 5 και 69, παρ. 1 και άρθρο 7 του α.ν. 1521/1950, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 1587/1950. Οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ., στην οποία υποβάλλεται ή διαβιβάζεται η αρχική δήλωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 151 της παρούσας απόφασης.
153. Την έκδοση εντολής ελέγχου για τον έλεγχο υποθέσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων, φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών και κερδών από τυχερά παίγνια. Εξουσιοδότηση υπογραφής -ν. 4174/2013, άρθ. 23 και 25 και -Κ.Φ.Κ.Δ. Α. Για τη διενέργεια μερικού ελέγχου σε υποθέσεις φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται το ακίνητο και, σε περίπτωση που έχει καταργηθεί το Τμήμα Ελέγχου της Δ.Ο.Υ., ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποδοχής, στην οποία περιήλθε η αρμοδιότητα του ελέγχου, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις. Β. Για τη διενέργεια μερικού ελέγχου σε υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών και κερδών από τυχερά παίγνια, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., υπάλληλος της οποίας είναι αρμόδιος για την παραλαβή της δήλωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 151 της παρούσας απόφασης και, σε περίπτωση που έχει καταργηθεί το Τμήμα Ελέγχου της Δ.Ο.Υ., ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποδοχής, στην οποία περιήλθε η αρμοδιότητα του ελέγχου, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις, με εφαρμογή των ορι-ζομένων στις περιπτώσεις 154 και 155 της παρούσας απόφασης. Ειδικά, προκειμένου για υπόθεση φόρου κερδών από τυχερά παίγνια από εταιρεία παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνί-ων μέσω του διαδικτύου, που διέ-πεται από τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. στην οποία υποβάλλονται οι δηλώσεις κατά τον χρόνο έκδοσης της εντολής ελέγχου, ο οποίος ζητά την αποστολή του σχετικού φακέλου από τη Δ.Ο.Υ. στην οποία έχει τυχόν υποβληθεί η σχετική δήλωση.
Γ. Εφόσον, κρίνεται απαραίτητη η αυτοψία σε ακίνητο, μετά από αίτημα της Δ.Ο.Υ. που ζητά την αυτοψία, εκδίδεται εντολή αυτοψίας από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται το ακίνητο. Στην περίπτωση αυτή θα συντάσσεται έκθεση αυτοψίας, η οποία θα υπογράφεται τουλάχιστον από τον υπάλληλο που φέρει την εντολή και από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. και αποστέλλεται στη Δ.Ο.Υ., η οποία ζήτησε την αυτοψία ή τη διασταύρωση για την περαιτέρω διαδικασία.
154. Την υποβολή αιτήματος για την αποστολή πληροφοριών για ακίνητα και επιχειρήσεις, μετοχές, μερίδια, συμμετοχές σε εταιρείες, ομολογίες και λοιπές τέτοιας φύσης αξίες, που αποτελούν αντικείμενο φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών και κερδών από τυχερά παίγνια, εφόσον αυτά βρίσκονται στη χωρική αρμοδιότητα Δ.Ο.Υ., άλλης από την οριζόμενη στην περίπτωση 153 της παρούσας, προκειμένου η έκθεση παροχής πληροφοριών να αποσταλεί στον υπάλληλο που είναι αρμόδιος για τον έλεγχο της υπόθεσης φόρου κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής, προίκας και κερδών από τυχερά παίγνια και να ενσωματωθεί στην πράξη προσδιορισμού του φόρου. Μεταβίβαση αρμοδιότη- τας Κ.Φ.Κ.Δ. και κάθε άλλη συναφής διάταξη Κατά περίπτωση, ένας εκ των υπαλλήλων που φέρουν τη σχετική εντολή ελέγχου ή οποιοσδήποτε άλλος υπάλληλος της Δ.Ο.Υ., τον οποίο θα ορίσει ο Προϊστάμενος αυτής, που είναι αρμόδιος για την έκδοση εντολής ελέγχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 153 της παρούσας απόφασης.
155. Την έκδοση εντολής παροχής πληροφοριών για ακίνητα και επιχειρήσεις, μετοχές, μερίδια, συμμετοχές σε εταιρείες, ομολογίες και λοιπές τέτοιας φύσης αξίες, που αποτελούν αντικείμενο φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών και κερδών από τυχερά παίγνια, εφόσον αυτά βρίσκονται στη χωρική αρμοδιότητα Δ.Ο.Υ., άλλης από την οριζόμενη στην περίπτωση 153 της παρούσας, προκειμένου η έκθεση παροχής πληροφοριών να αποσταλεί στον υπάλληλο που είναι αρμόδιος για τον έλεγχο της υπόθεσης φόρου κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής, προίκας και κερδών από τυχερά παίγνια και να ενσωματωθεί στην πράξη προσδιορισμού του φόρου. Μεταβίβαση αρμοδιότη- τας Κ.Φ.Κ.Δ. και κάθε άλλη συναφής διάταξη Μετά από την υποβολή αιτήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 154 της παρούσας, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται το ακίνητο, εφόσον σε αυτήν λειτουργεί Τμήμα Ελέγχου και, σε περίπτωση που έχει καταργηθεί το Τμήμα Ελέγχου της Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται το ακίνητο, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποδοχής, στην οποία περιήλθε η αρμοδιότητα του ελέγχου, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις. Μετά από αίτημα του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 154, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., υπάλληλος της οποίας είναι αρμόδιος να διενεργήσει τον έλεγχο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τα περιουσιακά στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 12 του Κ.Φ.Κ.Δ. (επιχειρήσεις, μετοχές, ομολογίες και λοιπές τέτοιας φύσης αξίες), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περιπτώσεις 12 και 18 της παρούσας.
156. Την προεκτίμηση αξίας ακινήτου στις φορολογίες μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών. Μεταβίβαση αρμοδιότη- τας - ν. 4174/2013, άρθ. 2, -α.ν.1521/1950 (Α' 245), άρθ. 8 -Κ.Φ.Κ.Δ., άρθ. 73, παρ. 3 και 41, παρ. 2 και 3. Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδιος για την παραλαβή της δήλωσης. Εάν το ακίνητο βρίσκεται στη χωρική αρμοδιότητα άλλης Δ.Ο.Υ., η δήλωση διαβιβάζεται στη Δ.Ο.Υ. του ακινήτου, ο Προϊστάμενος της οποίας προσδιορίζει την αξία και επιστρέφει τη δήλωση.
157. α) Τη χορήγηση χειρόγραφου πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. β) Τη χορήγηση του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. αποβιώ-σαντος. γ) Τη θεώρηση υπεύθυνης δήλωσης αντί πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α Εξουσιοδότηση υπογραφής ν. 4174/2013 άρθρο 54Α α) Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., ο οποίος είναι αρμόδιος για την παραλαβή ή τη σύνθεση της δήλωσης Φ.Α.Π. και ΕΝ.Φ.Ι.Α. κατά τα αντίστοιχα έτη. β) Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., ο οποίος ήταν αρμόδιος για την παραλαβή ή τη σύνθεση της δήλωσης Φ.Α.Π. και ΕΝ.Φ.Ι.Α. του αποβι-ώσαντος κατά τα αντίστοιχα έτη γ) Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., ο οποίος είναι αρμόδιος για την παραλαβή ή τη σύνθεση της δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. κατά τον χρόνο υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης.
158. Τη χορήγηση πιστοποιητικού σχετικά με την υποβολή δηλώσεων, την ολική ή μερική εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων ή την απαλλαγή από αυτές ή την έκπτωση του Δημοσίου από το δικαίωμα επιβολής φόρων λόγω παραγραφής, στις υποθέσεις κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια. Μεταβίβαση αρμοδιότη- τας Κ.Φ.Κ.Δ. άρθ. 105, 106, 107 και 108. Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. που παραλαμβάνει τη δήλωση και προσδιορίζει τον φόρο, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στις ΠΟΛ. 1015/2004, 1022/2004 και 1167/2012 του Υπουργού Οικονομικών.
159. Τη μετάθεση του χρόνου γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης. Μεταβίβαση αρμοδιότη- τας Κ.Φ.Κ.Δ. άρθ. 8, 40, παρ. 2 και κάθε άλλη συναφής διάταξη. Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., υπάλληλος της οποίας είναι αρμόδιος για την παραλαβή της δήλωσης ή της αίτησης.
160. -Τον προσδιορισμό της αξίας ακινήτων για τον υπολογισμό των αμοιβών δικηγόρων και των δικαιωμάτων συμβολαιογράφων και υποθηκοφυλάκων. -Τον υπολογισμό των αναλογικών δικαιωμάτων που είναι καταβλητέα για τη μεταγραφή τίτλου μετά από παρέλευση έτους από τη σύνταξή του. -Την υποβολή αιτήματος για την εκτίμηση της αγοραίας αξίας περιουσιακών στοιχείων. Μεταβίβαση αρμοδιότη- τας Κ.Φ.Κ.Δ. άρθ. 73, παρ. 6, 7 και 8, 111, 116 και κάθε άλλη συναφής διάταξη. Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., υπάλληλος της οποίας είναι αρμόδιος για τον έλεγχο της συγκεκριμένης φορολογικής υπόθεσης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις περιπτώσεις 153, 154 και 155 της παρούσας.
161. Την παραλαβή ανακοίνωσης από τον υπόχρεο του ανοίγματος αδιαίρετου ή ενωμένου λογαριασμού, καθώς και των λοιπών στοιχείων, τα οποία υποχρεού-νται αρχές να παρέχουν. Μεταβίβαση αρμοδιότη- τας Κ.Φ.Κ.Δ., άρθ. 111, 116 και κάθε άλλη συναφής διάταξη Οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ., προς την οποία υπάρχει η υποχρέωση αποστολής της ανακοίνωσης ή της παροχής των στοιχείων.
162. Την παρουσία κατά το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων ή την αποσφράγιση και απογραφή. Μεταβίβαση αρμοδιότη- τας Κ.Φ.Κ.Δ., άρθ. 110 και 114 Οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. στην περιφέρεια της οποίας βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο ή όπου ενεργείται η αποσφράγιση και απογραφή. Στην Περιφέρεια Αττικής οποιοσδήποτε υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης.
163. Τυχόν άλλες αρμοδιότητες, πλην των ανωτέρω, που σύμφωνα με τον Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από τυχερά παίγνια (ή με άλλες διατάξεις) ασκούνταν πριν από την ισχύ του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας στις ανωτέρω φορολογίες από τον αρμόδιο Προϊστάμενο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ή από άλλο όργανο, μεταβιβάζονται με την παρούσα στα όργανα αυτά. Επιτρέπεται η περαιτέρω εξουσιοδότηση υπογραφής από τον αρμόδιο Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ή από άλλο όργανο που ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές σε υφιστάμενα όργανα αυτών, αντίστοιχα.
164. Η διαπίστωση της εισαγωγής ή μη στη Δ.Ο.Υ., σε περίπτωση απώλειας αποδεικτικών είσπραξης που δεν έχουν εξοφληθεί, του ποσού που αναγράφεται σε αυτά, η διαπίστωση της μη εξόφλησης, σε περίπτωση απώλειας, πριν από την εξόφλησή τους, γραμματίων ή άλλων τίτλων πληρωμής, τα οποία έχουν εκδοθεί από Δ.Ο.Υ., που ανήκουν στη χωρική αρμοδιότητα της Φορολογικής Περιφέρειας και η έγκριση έκδοσης αντιγράφων αυτών. Μεταβίβαση αρμοδιότη- τας -ν. 2362/1995 (Α' 247), άρθρο 34 -ν. 4270/2014 (Α' 143), άρθρο 97 -ν. 3492/2006 (Α'210), άρθρο 12, παρ. 4, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4281/2014 (Α' 160). Ο Προϊστάμενος της Φορολογικής Περιφέρειας στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η Δ.Ο.Υ, που εξέδωσε τα αποδεικτικά είσπραξης, τα γραμμάτια ή τους τίτλους πληρωμής.
165. H διαπίστωση της απώλειας τίτλων πληρωμής, μετά από την εξόφληση αυτών, οι οποίοι έχουν εκδοθεί από Δ.Ο.Υ., που ανήκουν στη χωρική αρμοδιότητα της Φορολογικής Περιφέρειας και η έγκριση έκδοσης αντιγράφων αυτών για υπηρεσιακή και μόνο χρήση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Μεταβίβαση αρμοδιότη- τας -ν. 2362/1995 (Α' 247), άρθρο 34 -ν. 4270/2014, άρθρο 97 -ν. 3492/2006, άρθρο 12, παρ. 4, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4281/2014. Ο Προϊστάμενος της Φορολογικής Περιφέρειας στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η Δ.Ο.Υ, που εξέδωσε τους τίτλους πληρωμής.
166. Η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης σε περίπτωση απώλειας δικαι-ολογητικών πληρωμής δημόσιας δαπάνης, που πραγματοποιείται από Δ.Ο.Υ., που ανήκουν στη χωρική αρμοδιότητα της Φορολογικής Περιφέρειας, πριν την έκδοση τίτλου πληρωμής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Μεταβίβαση αρμοδιότη- τας -ν. 4270/2014, άρθρο 97 -ν. 3492/2006, άρθρο 12, παρ. 4, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4281/2014. Ο Προϊστάμενος της Φορολογικής Περιφέρειας στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η Δ.Ο.Υ, που πραγματοποίησε τη δημόσια δαπάνη.
167. Τον ορισμό υπαλλήλου για τη φύλαξη, την τήρηση και τη διαχείριση του περαιωμέ-νου αρχείου των υποθέσεων της τέως Διεύθυνσης Επιθεώρησης Υπηρεσιών, καθώς και των τέως Οικονομικών Επιθεωρήσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης, των οποίων έπαυσε η λειτουργία την 30/06/2014. Μεταβίβαση αρμοδιότητας -Υποπαράγραφος 3 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α' 85) - Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ2017/ 10-3-2017 (Β' 968 και 1238) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων και ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, κατά λόγο αρμοδιότητάς τους.
168. Την εκπροσώπηση στην διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του ν. 4469/2017 (Α' 62), τη σύναψη και υπογραφή της σύμβασης αναδιάρθρωσης αυτών, την παρακολούθηση τήρησης των όρων της, την ανατροπή της, τη γνωστοποίηση ανατροπής αυτής στους λοιπούς πιστωτές που δεσμεύονται από την σύμβαση: α. Για ποσά βασικής οφειλής προς το Δημόσιο έως 20.000,00€ (όπως προβλέ-πεται στην παρ. 6 του άρθ. 15 του ν. 4469/2017) β. Για ποσά προς όλους τους Πιστωτές από 20.000,01€ έως 50.000,00€ (όπως προ-βλέπεται στην παρ. 3 του άρθ. 16 του ν. 4469/2017 - αυτοματοποιημένη διαδικασία) Μεταβίβαση αρμοδιότητας -ν. 4469/2017, -Κ.Ε.Δ.Ε., Άρθρ. 2, παρ. 1 -ΠΟΛ. 1105/12-072017 (Β' 2426) απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών και ειδικότερα το άρθρο 9 αυτής. 1)    Σε περίπτωση οφειλής σε μία Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείο, αρμόδιος είναι ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Τελωνείου Α' τάξης, ο οποίος είναι αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης των οφειλών που εντάσσονται στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης. Ειδικότερα, για τα εξαρτημένα Τελωνεία, ο Προϊστάμενος του κύριου Τελωνείου. 2)    Σε περίπτωση οφειλών σε περισσότερες Δ.Ο.Υ. ή περισσότερα Τελωνεία, αρμόδιος είναι ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Τελωνείου Α' τάξης, ο οποίος είναι αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της μεγαλύτερης οφειλής που εντάσσεται στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης. Ειδικότερα, για τα εξαρτημένα Τελωνεία, ο Προϊστάμενος του κύριου Τελωνείου. 3)    Σε περίπτωση οφειλών σε Δ.Ο.Υ. και Τελωνεία, αρμόδιος είναι ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., ο οποίος είναι αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της μεγαλύτερης οφειλής που εντάσσεται στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης.
169. Την εκπροσώπηση στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του ν. 4469/2017, τη σύναψη και υπογραφή της σύμβασης αναδιάρθρωσης αυτών, την παρακολούθηση τήρησης των όρων της, την ανατροπή της, τη γνωστοποίηση ανατροπής αυτής στους λοιπούς πιστωτές, που δεσμεύονται από τη σύμβαση, για ποσά βασικής οφειλής προς το Δημόσιο άνω των 20.000.01€    (εξαιρουμένων των περιπτώσεων που υπάγονται στο άρθ.16 παρ. 3 του ν. 4469/2017 - αυτο-ματοποιημένη διαδικασία), ύστερα από την τελική έγκριση του σχεδίου της ως άνω αναδιάρθρωσης οφειλών των οργάνων που ορίζονται στην περίπτωση 170 της παρούσας απόφασης για ποσά βασικής οφειλής προς το Δημόσιο από 500.000,01€ έως 1.000.000,00€ και του Διοικητή για ποσά βασικής οφειλής προς το Δημόσιο 1.000.000.01€    και άνω. Μεταβίβαση αρμοδιότη- τας -ν. 4469/2017, -Κ.Ε.Δ.Ε., Άρθρ. 2, παρ. 1 -ΠΟΛ. 1105/12-072017 (Β' 2426) απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών και ειδικότερα το άρθρο 9 αυτής. Ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.).
170. Την τελική έγκριση του σχεδίου αναδιάρθρωσης οφειλών στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του ν. 4469/2017 για ποσά βασικής οφειλής προς το Δημόσιο από 500.000,01€ έως 1.000.000,00€ Μεταβίβαση αρμοδιότη- τας -ν. 4469/2017, -Κ.Ε.Δ.Ε. Άρθρ. 2, παρ. 1 -ΠΟΛ. 1105/ 12-07-2017 (Β' 2426) απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών και ειδικότερα το άρθρο 9 αυτής. Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης για οφειλές προς τις Δ.Ο.Υ. ή Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. για οφειλές προς τα Τελωνεία ή και οι δύο εκ των ανωτέρω εάν οι οφειλές είναι σε Δ.Ο.Υ. και Τελωνεία.  

Άρθρο 2 

1. Στην περίπτωση που η κατά τα προβλεπόμενα στη στήλη 6 του ως άνω Πίνακα περαιτέρω εξουσιοδότηση παρέχεται από όργανο στο οποίο: 

αα) είχε μεταβιβασθεί η αρμοδιότητα, το εξουσιοδοτούμενο όργανο υπογράφει με εντολή του οργάνου που του παρείχε την εξουσιοδότηση ή 

ββ) είχε παρασχεθεί η εξουσιοδότηση υπογραφής, το εξουσιοδοτούμενο όργανο υπογράφει «Με Εντολή Διοικητή», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της υποπαραγράφου β΄ της παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 4389/2016

2. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται Προϊστάμενος οποιουδήποτε επιπέδου οργανικής μονάδας της Φορολογικής Διοίκησης, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, νοείται ο νόμιμος αναπληρωτής του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αναφέρεται σαφώς ότι υπογράφει αντ` αυτού. 

3. Όπου μεταβιβάζεται αρμοδιότητα ή παρέχεται η εξουσιοδότηση υπογραφής πράξεων ή άλλων εγγράφων σε υπαλλήλους των Δ.Ο.Υ., εφαρμόζεται ανάλογα και για τους υπαλλήλους των Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ.) των Δ.Ο.Υ., για όσες από αυτές τις αρμοδιότητες ή τις πράξεις ή τα έγγραφα μπορούν να ασκήσουν ή να υπογράψουν, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις. 

4. Για όλες τις εντολές ελέγχου που έχουν εκδοθεί πριν από την 01/01/2014 θα εκδοθούν πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου. 

5. Οι πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ` εξουσιοδότηση των αριθ. Δ6Α 1198349ΕΞ2013/31-12-2013 (Β΄ 3368) και Δ6Α 1036682ΕΞ2014/25-02-2014 (Β΄ 478 και 558) αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως είχαν συμπληρωθεί και τροποποιηθεί και έχουν παράγει έννομα αποτελέσματα, εξακολουθούν να ισχύουν. 

6. Αποφάσεις μας, που δεν αντίκεινται στην παρούσα απόφαση, εξακολουθούν να ισχύουν. 

7. Η παρούσα απόφαση ισχύει δέκα (10) ημέρες από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από τις περιπτώσεις 168 έως 170 αυτής. 

8. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας παύουν να ισχύουν: 

α) η αριθ. Δ6Α 1036682ΕΞ2014/25-02-2014 (Β΄ 478 και 558) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αριθ. Δ6Α 1054391ΕΞ 2014/01-04-2014 (Β΄ 796), Δ6Α 1067875 ΕΞ 2014/29-04-2014 (Β΄ 1076), Δ6Α 1069655ΕΞ2014/ 2-5-2014 (Β΄ 1227), Δ6Α 1109983 ΕΞ2014/25-7-2014 (Β΄ 2096), Δ.ΟΡΓ.Α 1164268ΕΞ2014/11-12-2014 (Β΄ 3365), Δ.ΟΡΓ.Α 1170561ΕΞ2014/30-12-2014 (Β΄ 3586), Δ.ΟΡΓ.Α 1007466ΕΞ2015/21-1-2015 (Β΄ 187), Δ.ΟΡΓ.Α 1013454ΕΞ2015/2-2-2015 (Β΄ 235), Δ.ΟΡΓ.Α 1048038 ΕΞ2015/8-4-2015 (Β΄ 697), Δ.ΟΡΓ.Α 1089226 ΕΞ2015/ 30-6-2015 (Β΄ 1442), Δ.ΟΡΓ.Α 1100767ΕΞ 2015/23-7-2015 (B΄ 1711), Δ.ΟΡΓ.Α 1120364ΕΞ2015/15-9-2015 (Β΄ 2080), Δ.ΟΡΓ.Α 1148493ΕΞ2015/13-11-2015 (Β΄ 2506), Δ.ΟΡΓ.Α 1156705ΕΞ2015/02-12-2015 (Β΄ 2646), Δ. ΟΡΓ. Α 1001585 ΕΞ2016/5-1-2016 (Β΄ 9), Δ.ΟΡΓ.Α 1038789ΕΞ2016/ 04-03-2016 (Β΄ 720), Δ.ΟΡΓ.Α 1108914ΕΞ2016/14-72016(Β΄ 2237), Δ.ΟΡΓ.Α 1120367ΕΞ2016/11-08-2016 (Β’ 2539) και Δ. ΟΡΓ. Α 1065216 ΕΞ 2017/02-05-2017 (Β΄ 1552) όμοιες. 

β) οι διατάξεις της αριθ. ΠΟΛ. 1274/27-12-2013 (Β΄ 3398) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, με θέμα «Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170Α΄), όπως ισχύει», κατά το μέρος που αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης. 

9. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρονται: 

α) η αριθ. Δ6Α 1036682ΕΞ2014/25-02-2014 (Β΄ 478 και 558) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ή οι τροποποιήσεις αυτής, στο εξής νοείται η παρούσα απόφαση και 

β) οι περιπτώσεις της ως άνω απόφασης, που απεικονίζονται στη Στήλη 1 του κατωτέρω πίνακα, στο εξής νοούνται οι αντίστοιχες περιπτώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Στήλη 2 του ίδιου πίνακα, ως κατωτέρω:

-ΣΤΗΛΗ 1-Περιπτώσεις της αριθ. Δ6Α 1036682ΕΞ2014/ 25-02-2014 -ΣΤΗΛΗ 2-Περιπτώσεις της παρούσας απόφασης
12 12 ή 153, ανάλογα
12Α έως 12Δ 14 έως 17
13 έως 22 18 έως 28
23 έως 24 30 έως 31
27 και 27Α 32 και 33
28 έως 32 34 έως 38
32Α 39
33 έως 33Α 40 έως 41
34 έως 39 45 έως 50
39Α 51
40 έως 71 55 έως 86
71Α 87
72 88
73 έως 74 90 έως 91
74Α 92
75 έως 87 93 έως 105
87Α 106
88 έως 97 107 έως 116
97Α έως 97Β 117 έως 118
98 έως 99 119 έως 120
100 121 ή 151, ανάλογα
101 122 ή 152, ανάλογα
102 έως 109 123 έως 130
110 156
111 έως 114 131 έως 134
114Α 135
115 έως 115Α 137 έως 138
116 έως 126 139 έως 149
1 26Α 150
127 έως 140 151 έως 165
141 167

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2017 

Ο Διοικητής 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ  

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!