ΚΦΔ

ΠΟΛ. 1274/27-12-2013 Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α'), όπως ισχύει.

Τελευταία κωδικοποίηση με την Α. 1033/2021

Αριθμ. ΠΟΛ. 1274

ΦΕΚ Β 3398/31-12-2013

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!