Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Κεφάλαιο

ΠΟΛ. 1015/6-2-2004 Τύπος και περιεχόμενο της αίτησης και του πιστοποιητικού του άρθρου 105 του Ν.2961-2001 και διαδικασία χορήγησης αυτού

ΥΠΟΙΚ 1011294/70/Α 0013/ ΠΟΛ. 1015/6-2-2004 (ΦΕΚ 263 Β΄/10.2.2004)

ΘΕΜΑ: "Τύπος και περιεχόμενο της αίτησης και του πιστοποιητικού του άρθρου 105 του Ν.2961/2001 και διαδικασία χορήγησης αυτού"

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Eχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του Ν.2961/2001 (Φ.Ε.Κ. 266 Α΄) "Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Λαχεία".

2) Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 26 του Ν.3220/2004 (Φ.Ε.Κ 15 τ. Α΄) "Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής - Αντικειμενικοπoίηση του φορολογικού έλεγχου και άλλες διατάξεις".

3) Την 1065956/863/A΄0006/15-7-2003 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. 985 τ. B΄), με την οποία καθορίζονται οι αρμοδιότητες των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.

4) Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1) Η αίτηση για τη χορήγηση του πιστοποιητικού του άρθρου 105 του Ν.2961/2001 και το πιστοποιητικό αυτό αποτελούν ενιαίο έντυπο, τον τύπο και το περιεχόμενο του οποίου καθορίζουμε σύμφωνα με το σχέδιο που είναι συνημμένο στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

2) Καθορίζουμε τη διαδικασία χορήγησης του πιστοποιητικού του άρθρου 105 του Ν.2961/2001 ως ακολούθως:

- Η αίτηση για τη χορήγηση του πιστοποιητικού φόρου κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής. παροχής για περιουσιακά στοιχεία, που αποτελούν αντικείμενο κτήσης αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής, υποβάλλεται ή αποστέλλεται με τηλεομοιοτυπία (fax) στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) την αρμόδια για την κληρονομιά, δωρεά ή γονική παροχή ή την αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος του δικαιούχου του πιστοποιητικού.

- Αν το πιστοποιητικό φόρου κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής απαιτείται για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, που αποτελούν αντικείμενο κτήσης αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής η αίτηση, για τη χορήγησή του μπορεί να υποβάλλεται και από το συμβολαιογράφο, ο οποίος θα συντάξει το μεταβιβαστικό συμβολαιογραφικό έγγραφο, στη Δ.Ο.Υ. την αρμόδια για τη μεταβίβαση των περιουσιακών αυτών στοιχείων.

- Η Δ.Ο.Υ., στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, την καταχωρεί και αποστέλλει άμεσα αντίγραφα αυτής με fax στις συναρμόδιες Δ.Ο.Υ. προκειμένου με οίκοθεν διαδικασία να διαπιστώσει την ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων καθώς και το ποσό του επιμεριστικά αναλογούντα φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών και να παραδώσει το πιστοποιητικό μετά την εξόφληση του φόρου, στο φορολογούμενο ή στο συμβολαιογράφο.

3) Η απόφαση αυτή να δημoσιευθεί στην Εφημερίδα Κυβερνήσεως.

Αθήνα 6 Φεβρουαρίου 2004

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ

Δείτε εδώ το συννημμένο έγγραφο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

ΓΙΩΡΓΟΣ
08/02/2011 15:05:14

ΩΡΑΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ , ΑΛΛΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΡΩ , ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΠΕΡΔΕΜΑ......